Ad Kamertweets Miekevan Heesewijk

1
DEN HAAG l Het is inmiddels een vertrouwd beeld bij belangrijke ver- gaderingen in de Tweede Kamer: ter- wijl er een debat wordt gevoerd met ministers, zijn de parlementariërs druk met hun mobieltjes. Om een e-mailtje te sturen, maar steeds va- ker om te twitteren. Het versturen van korte berichten die - voor ieder- een die het wil - te lezen zijn op inter- net. Niet iedereen is daarvan gechar- meerd, blijkt uit een noodkreet van een AD-lezer uit Gorinchem giste- ren aan de brievenrubriek van deze krant. ,,Met belangstelling volg ik het debat over het Irak-rapport. Maar dan zie ik diverse Kamerleden continu met hun mobieltjes spelen om berichtjes te sturen. Het wekt bij mij de indruk dat zij niet in de discus- sie geïnteresseerd zijn.’’ Toch zijn al die twitterende politi- ci druk in de weer de kloof tussen po- litiek en burger te verkleinen, is de overtuiging van Mieke van Heese- wijk. Met een groepje mensen die zij kent van Twitter bedacht internet- specialist Van Heesewijk zo’n jaar geleden de website Kamertweets.nl. Alle twitterberichten die Kamerle- den, ministers en staatssecretaris- sen de wereld in sturen, komen auto- matisch en overzichtelijk op de site terecht. Van Heesewijk: ,,Via twitter kun- nen politici en burgers heel direct met elkaar communiceren. Het con- tact is één-op-één en live. Wat er nor- maal meestal tussen zit, zoals woord- voerders en voorlichters, staat hier- bij niet in de weg. Het maakt poli- tiek ook heel persoonlijk.’’ En inderdaad schromen promi- nente politici er niet voor details uit de persoonlijke levenssfeer met de twittergemeenschap te delen. Een kleine bloemlezing uit de afgelopen weken. GroenLinks-fractievoorzit- ter Femke Halsema is gestopt met ro- ken. Op zaterdag na de boodschap- pen doet zij, net als heel veel men- sen, wel eens een kip in de marina- de. VVD-Kamerlid Paul de Krom, die trouwens in een Kia rijdt, moet zes weken in het gips nadat zijn en- kel brak. En staatssecretaris van De- fensie Jack de Vries heeft een nieuw huis gekocht. Tijdens het kerstreces schraapt hij hoogstpersoonlijk de lijmresten van de trap. Maar niet zelden, en steeds vaker, gaan de twitterberichten van parle- mentariërs over politiek gevoelige zaken. Zoals na de inmiddels veelbe- sproken reactie van premier Balken- ende op het Irak-rapport van de com- missie Davids. De persconferentie was nog maar net afgelopen toen via Twitter duidelijk werd dat de PvdA zijn lezing niet zou accepteren. Mar- tijn van Dam twitterde: ‘Zeer teleur- stellende reactie Balkenende. Er moet met spoed een kabinetsreactie komen die wel recht doet aan rap- port.’ Met dat bericht werd de toon gezet voor een knallende ruzie tus- sen PvdA en CDA die woensdag- avond op het nippertje gesust kon worden. Van Heesewijk denkt dat de in- vloed van Twitter op de politiek steeds groter zal worden. Ze advi- seert politici die nog niet twitteren, dat snel te gaan doen. ,,Je kunt heel direct laten weten wat je doet en waar je voor staat.’’ Welke politicus doet het op dit mo- ment goed op Twitter? Volgens Rut- ger van Zuidam, die de site Kamer- tweets.nl beheert, is minister Maxi- me Verhagen (Buitenlandse Zaken) de onbetwiste topper. ,,Dat hij suc- cesvol is op Twitter, blijkt wel uit het grote aantal mensen dat zijn berich- ten volgt: meer dan 25.000.’’ Wat Verhagen zo populair maakt, is dat hij vaak snel reageert op vra- gen die mensen via Twitter aan hem stellen. Van Zuidam: ,,En dat hij met eigen foto’s vaak een inkijkje geeft in zijn politieke leven. Een directer con- tact met een politicus is eigenlijk niet mogelijk.’’ Wat is Twitter? Twitter is een berichtendienst op internet, een combinatie van webloggen, chatten en sms’en. Gebruikers kunnen hun belevenissen en gedach- ten delen met anderen via korte teksten van maximaal 140 tekens. Behalve zelf berich- ten plaatsen, kunnen gebrui- kers ook anderen volgen. Hun ‘tweets’, zoals twitterberich- ten heten, komen dan automa- tisch op de eigen pagina te- recht. Voor wie wel de twitter- berichten van politici wil volgen, maar geen zin heeft om zelf te twitteren, is de website Kamertweets.nl een uitkomst. Berichten die politi- ci sturen worden daar automa- tisch doorgeplaatst. Twitteren (zowel berichten plaatsen als lezen) kan via een computer, maar ook via een mobiele telefoon met internet, een iPhone bijvoorbeeld. Via twitter hebben politici en burgers direct contact. Live, zonder woordvoerders en voorlichters. Het maakt politiek heel persoonlijk. Mieke van Heesewijk Martijn van Dam (m) twitterde: ‘Zeer teleurstellende reactie Balkenende. Er moet met spoed een kabinetsreac- tie komen die wel recht doet aan rapport.’ Daarmee begon een knallende ruzie tussen PvdA en CDA. FOTO WFA 01.04 uur: even een glas cola in het restaurant « Tijdens het nachtelijke debat over Balkenende’s reactie op het Irak-rapport twitterden Tweede Kamerleden erop los. Een greep uit de tientallen Kamertweets van woensdagnacht. Pieter Omtzigt (CDA) 23.10 uur Scherp debat na duidelijke brief. Kamer zit vol. Terecht. Wel vrij zicht, want Verdonk is afwezig. Chantal Gillard (PvdA) 23.33 uur Je kunt hier een speld horen vallen. Boris van der Ham (D66) 00:24 uur Rita Verdonk is de hele dag/avond niet aanwe- zig. Ook opmerkelijk is dat Wilders zich nauwe- lijks mengt in debat… Kees Ven- drik (Groen- Links) 00.51 uur Balkenende antwoordt. ‘Ik neem niets terug.’ Da’s geen handig begin. Pieter Omtzigt (CDA) 01.04 uur Even vijf minuten een glas cola light in ledenrestaurant, daar staan nu ook broodjes voor gebruik bij lange nachten. Chantal Gillard (PvdA) 01:46 uur We kunnen vanavond lang praten maar de kern is dat Hamer van- avond haar gelijk heeft gekregen. Boris van der Ham (D66) 01:59 uur Even pauze… Bos zit triomfantelijk te lachen. Jack Biskop (CDA) 02:37 uur Debat over rapport Davids loopt op zijn eind. Het is half 3 in de nacht en het kabinet staat recht overeind. Femke Halsema (GroenLinks) 02:48 uur Altijd beetje genant als de Kamer aan het eind gaat geiten om ouwe-jongens-krentenbrood- grappen die niet echt leuk zijn. Ed Anker (ChristenUnie), 03:01 uur Als zo’n debat eindigt met vliegen afvangen, obligate verontwaardiging en pom- peuze lachsal- vo’s, dan wordt poli- tiek gewoon heel lelijk. Politici sturen steeds vaker hun persoonlijke belevenissen of opvattingen de wereld in via Twitter, een soort sms-dienst op internet die voor iedereen te volgen is. De korte, maar hevige kabinetscrisis rond het Irak-rapport, begon zelfs met een twitterbericht. RONALD VAN GEENEN Boris van der Ham (D66) Ed Anker (Christen- Unie) Kees Vendrik (GroenLinks) Femke Halsema marineert een kip en Paul de Krom breekt zijn enkel Pieter Omtzigt (CDA) Twitteren brengt de politicus dichterbij KABINETSCRISIS AFGEWEND 8 NIEUWS vrijdag 15 januari 2010 NL

description

Interview door RONALD VAN GEENENPolitici sturen steeds vaker hun persoonlijke belevenissenof opvattingen de wereld in via Twitter, een soortsms-dienst op internet die voor iedereen te volgen is. Dekorte, maar hevige kabinetscrisis rond het Irak-rapport,begon zelfs met een twitterbericht.

Transcript of Ad Kamertweets Miekevan Heesewijk

Page 1: Ad Kamertweets Miekevan Heesewijk

DEN HAAG l Het is inmiddels eenvertrouwd beeld bij belangrijke ver-gaderingenindeTweedeKamer: ter-wijl er een debat wordt gevoerd metministers, zijn de parlementariërsdruk met hun mobieltjes. Om eene-mailtje te sturen, maar steeds va-ker om te twitteren. Het versturenvan korte berichten die - voor ieder-eendiehet wil - te lezenzijnop inter-net.

Niet iedereen is daarvan gechar-meerd, blijkt uit een noodkreet vaneen AD-lezer uit Gorinchem giste-ren aan de brievenrubriek van dezekrant. ,,Met belangstelling volg ikhet debat over het Irak-rapport.Maar dan zie ik diverse Kamerledencontinu met hun mobieltjes spelenom berichtjes te sturen. Het wekt bijmijde indrukdatzijniet indediscus-sie geïnteresseerd zijn.’’

Toch zijn al die twitterende politi-cidruk in deweerdekloof tussenpo-litiek en burger te verkleinen, is de

overtuiging van Mieke van Heese-wijk. Met een groepje mensen die zijkent van Twitter bedacht internet-specialist Van Heesewijk zo’n jaar

geleden de website Kamertweets.nl.Alle twitterberichten die Kamerle-den, ministers en staatssecretaris-sendewereld insturen, komenauto-matisch en overzichtelijk op de siteterecht.

Van Heesewijk: ,,Via twitter kun-nen politici en burgers heel directmet elkaar communiceren. Het con-tact is één-op-één en live. Waternor-maalmeestal tussenzit, zoalswoord-voerders en voorlichters, staat hier-bij niet in de weg. Het maakt poli-tiek ook heel persoonlijk.’’

En inderdaad schromen promi-nente politici er niet voor details uitde persoonlijke levenssfeer met detwittergemeenschap te delen. Eenkleine bloemlezing uit de afgelopenweken. GroenLinks-fractievoorzit-terFemkeHalsemaisgestoptmetro-ken. Op zaterdag na de boodschap-pen doet zij, net als heel veel men-sen, wel eens een kip in de marina-de. VVD-Kamerlid Paul de Krom,die trouwens in een Kia rijdt, moetzes weken in het gips nadat zijn en-kel brak. En staatssecretaris van De-fensie Jack de Vries heeft een nieuw

huis gekocht. Tijdens het kerstrecesschraapt hij hoogstpersoonlijk delijmresten van de trap.

Maar niet zelden, en steeds vaker,gaan de twitterberichten van parle-mentariërs over politiek gevoeligezaken. Zoals na de inmiddels veelbe-sprokenreactie vanpremierBalken-endeophet Irak-rapportvandecom-missie Davids. De persconferentiewas nog maar net afgelopen toen viaTwitter duidelijk werd dat de PvdAzijn lezing niet zou accepteren. Mar-tijn van Dam twitterde: ‘Zeer teleur-stellende reactie Balkenende. Ermoet met spoed een kabinetsreactiekomen die wel recht doet aan rap-port.’ Met dat bericht werd de toongezet voor een knallende ruzie tus-sen PvdA en CDA die woensdag-avond op het nippertje gesust konworden.

Van Heesewijk denkt dat de in-

vloed van Twitter op de politieksteeds groter zal worden. Ze advi-seert politici die nog niet twitteren,dat snel te gaan doen. ,,Je kunt heeldirect laten weten wat je doet enwaar je voor staat.’’

Welkepoliticusdoethetopditmo-ment goed op Twitter? Volgens Rut-ger van Zuidam, die de site Kamer-tweets.nl beheert, is minister Maxi-me Verhagen (Buitenlandse Zaken)de onbetwiste topper. ,,Dat hij suc-cesvol is op Twitter, blijkt wel uit hetgrote aantal mensen dat zijn berich-ten volgt: meer dan 25.000.’’

Wat Verhagen zo populair maakt,is dat hij vaak snel reageert op vra-gen die mensen via Twitter aan hemstellen. Van Zuidam: ,,En dat hij meteigen foto’s vaak een inkijkje geeft inzijnpolitieke leven.Eendirectercon-tact met een politicus is eigenlijkniet mogelijk.’’

Wat is Twitter?Twitter is een berichtendienstop internet, een combinatievan webloggen, chatten ensms’en. Gebruikers kunnenhun belevenissen en gedach-ten delen met anderen viakorte teksten van maximaal140 tekens. Behalve zelf berich-ten plaatsen, kunnen gebrui-kers ook anderen volgen. Hun‘tweets’, zoals twitterberich-ten heten, komen dan automa-tisch op de eigen pagina te-recht. Voor wie wel de twitter-berichten van politici wilvolgen, maar geen zin heeftom zelf te twitteren, is dewebsite Kamertweets.nl eenuitkomst. Berichten die politi-ci sturen worden daar automa-tisch doorgeplaatst. Twitteren(zowel berichten plaatsen alslezen) kan via een computer,maar ook via een mobieletelefoon met internet, eeniPhone bijvoorbeeld.

Via twitter hebbenpolitici en burgersdirect contact. Live,zonder woordvoerdersen voorlichters.Het maakt politiekheel persoonlijk.

Mieke van Heesewijk

Martijn van Dam (m) twitterde: ‘Zeer teleurstellende reactie Balkenende. Er moet met spoed een kabinetsreac-tie komen die wel recht doet aan rapport.’ Daarmee begon een knallende ruzie tussen PvdA en CDA. FOTO WFA

01.04 uur: even een glas cola in het restaurant

«

Tijdens het nachtelijke debat overBalkenende’s reactie op hetIrak-rapport twitterden TweedeKamerleden erop los. Een greep uitde tientallen Kamertweets vanwoensdagnacht.

Pieter Omtzigt (CDA) 23.10 uurScherp debat na duidelijke brief.Kamer zit vol. Terecht. Wel vrijzicht, want Verdonk is afwezig.

Chantal Gillard (PvdA) 23.33 uurJe kunt hier een speld horen vallen.

Boris van derHam (D66)00:24 uurRita Verdonkis de heledag/avondniet aanwe-zig. Ookopmerkelijkis dat Wilderszich nauwe-lijks mengt indebat…

Kees Ven-drik (Groen-Links) 00.51uurBalkenendeantwoordt.‘Ik neemniets terug.’Da’s geenhandigbegin.

Pieter Omtzigt (CDA) 01.04 uurEven vijf minuten een glas colalight in ledenrestaurant, daar staannu ook broodjes voor gebruik bijlange nachten.

Chantal Gillard (PvdA) 01:46 uurWe kunnen vanavond lang pratenmaar de kern is dat Hamer van-avond haar gelijk heeft gekregen.

Boris van der Ham (D66) 01:59 uurEven pauze… Bos zit triomfantelijkte lachen.

Jack Biskop (CDA) 02:37 uurDebat over rapport Davids loopt opzijn eind. Het is half 3 in de nachten het kabinet staat recht overeind.

Femke Halsema (GroenLinks) 02:48uurAltijd beetje genant als de Kameraan het eind gaat geiten omouwe-jongens-krentenbrood-grappen die niet echt leuk zijn.

Ed Anker (ChristenUnie), 03:01uurAls zo’n debat eindigt metvliegen afvangen, obligateverontwaardiging en pom-peuze lachsal-vo’s, danwordt poli-tiek gewoonheel lelijk.

Politici sturen steeds vaker hun persoonlijke belevenissenof opvattingen de wereld in via Twitter, een soortsms-dienst op internet die voor iedereen te volgen is. Dekorte, maar hevige kabinetscrisis rond het Irak-rapport,begon zelfs met een twitterbericht. RONALD VAN GEENEN

Boris van der Ham(D66)

Ed Anker(Christen-Unie)

Kees Vendrik(GroenLinks)

Femke Halsema marineert een kipen Paul de Krom breekt zijn enkel

Pieter Omtzigt(CDA)

Twitterenbrengtde politicusdichterbij

KABINETSCRISIS AFGEWEND

8 NIEUWS vrijdag 15 januari 2010 NL