AD Game-recensies 01

1
TV GIDS 11 ZATERDAG8JANUARI2011 DonkeyKongReturns GAAN MET DIE BANAAN (WII) Op de valreep van vorig jaar verscheen een van de beste Wii-spellen van 2010, met een oude be- kende in de hoofdrol: Donkey Kong. Van de be- kendste aap uit videogameland was de afgelopen jaren weinig goeds meer vernomen. Met deze ou- derwetse 2D-platformer keert de Nintendo-aap echter terug naar zijn vertrouwde topvorm: die van zijn glorietijd van de klassieker Donkey Kong Country uit 1994. De jacht op bananen voert hem opnieuw van links naar rechts door een aantal even fraaie als vernuftig ontworpen levels. Die zijn dit keer pittiger dan ooit. Of zeg maar gerust: frustreren- der dan ooit, want de moeilijkheidsgraad is behoorlijk opgekrikt. Het spel is zó on- vergevingsgezind, dat de tocht naar de uit- gang gemakkelijk een leventje of vijftig kost. Voordeel daarvan is wel dat je er ook in 2011 nog lang niet mee bent uitgespeeld. —A.D. STERKSTE PUNT De aanhouder wint (uiteindelijk) EASportsActive2 GAME JE FIT (PS3, XBOX 360, WII) Het risico is natuurlijk aanwezig dat de goede voornemens reeds zijn gesneuveld. Met de schranspartijen van de recente feestdagen in het achterhoofd slaat een pakket als EA Sports Active 2 helemaal geen gek figuur in de strijd tegen over- tollige calorieën. Dit fitnessprogramma is er voor een aantal consoles, waarvan de PS3-versie de beste is. U hoeft niet in de weer met halters en gewichten; het ‘spel’ maakt gebruik van een resi- stance-band. Ook drie sensoren, waaron- der een hartslagmeter, zijn meegeleverd. De instructies van deze virtuele personal trainer zijn helder, en de cardio- en aero- bic-oefeningen uitdagend genoeg om de dag erna nog te voelen. Het is niet dat uw sportschoolabonnement in een klap over- bodig is, maar de kracht van EA Sports Ac- tive 2 zit ’m in de uitgekiende opzet: die motiveert werkelijk om een paar keer in de week van die bank af te komen. —A.D. STERKSTE PUNT Motiverend BackToTheFuture PUZZELAVONTUUR (PC/MAC) Telltale Games houdt het point & click-adventure- genre van weleer eigenhandig in leven met se- quels op gamehits van weleer, zoals Monkey Is- land. Met Back To The Future: The Game geeft het bedrijf de geliefde tijdreiskomedie vijfentwintig jaar na dato het (spel)vervolg die het verdient. Marty McFly kruipt opnieuw in de omgebouwde DeLorean en moet in het Hill Valley van 1931, de daar gestrande wetenschapper Doc Brown van een wisse dood zien te redden. Het oog voor detail is grandioos, en de stemmencast is fenomenaal. Christopher Lloyd sprak zijn eigen Doc-personage in, terwijl men voor Marty een voice- a-like vond die niet van Michael J. Fox is te onder- scheiden. Dat de puzzels zelf aan de simpele kant zijn en deze episode maar een paar kleine uurtjes vergt, mag de pret niet drukken. Het spel is voor twintig dollar te downloaden. Tenminste, deze eerste episode: de rest er komen er nog vier volgt dan automatisch, met elke maand een nieuw deeltje. Voor meer info, zie www.telltalegames.com. —A.D. STERKSTE PUNT Het échte BTTF-gevoel GAME GAME Deze week (vorige week) 1 (3) Donkey Kong Returns (Wii) 2 (1) Call Of Duty: Black Ops (PS3) 3 (2) Gran Turismo 5 (PS3) 4 (4) Call Of Duty: Black Ops (Xbox) 5 (-) Wii Fit Plus (Wii) DVD Deze week (vorige week) 1 (1) Expendables 2 (2) Inception 3 (3) Shrek Forever After 4 (5) StepUp3 (3D) 5 (-) Twilight:Eclipse De vijf Take That-leden zijn nooit bang geweest het publiek inzicht te bieden in hun per- soonlijke drijfveren. Vlak voor de band in 2005 zijn comeback (toen zónder Robbie Williams) aankondigde, verscheen de do- cumentaire For The Record. Daarin vertelden de vier ove- rige leden over hun gevecht met de plotselinge roem én hun moeite daarvan ineens weer afstand te doen toen de groep uiteen- viel. Look Back, Don’t Stare over de totstandkoming van het prima album Progress is nog fasci- nerender. Vooral omdat de pu- bliciteitsvloedgolf rond de re- unie wordt teruggebracht tot vijf met elkaars nukken worste- lende vrienden. Als ze bakke- leien over een liedtekst, gaan er zonder uitzondering tere punten uit het verleden over tafel. Williams, Orange, Bar- low, Owen en Donald sparen elkaar én zichzelf daarbij niet. Zo ontdekken we exact welke spanningen de groep spleten en hoe gevoelig hun samenzijn nog steeds ligt. In persoonlijke interviews en beelden uit de kleedkamer en de opnamestudio legt de band z’n ziel bloot. De camera docu- menteert zelfs Mark Owens bevrijding uit een afkickkliniek en Williams’ overdenkingen over zijn depressies. Zo eerlijk en onverbloemd zagen we een popgroep alleen in de legenda- rische groepstherapie-docu- mentaire Some Kind Of Monster van Metallica. Uiteindelijk is de moraal van Look Back, Don’t Stare een voor de popmuziek verrassende: geld en roem maken niet gelukkig, met z’n vijven lachen om een slechte grap wel. —S.R. DVD LookBack,Don’tStare MUZIEKFILM ★★★★★ tranen van overstuur geraakte bakvissen te stelpen, overbelast. Aanvankelijk is Barlow de veilig- ste gok voor een blinkende pop- sterrentoekomst, maar het wordt probleemkind Williams. Terwijl Barlow wordt gedumpt door zijn platenmaatschappij, stapt Willi- ams over zijn schaduw heen en wordt dé Europese popster van het afgelopen decennium. Overladen met succes voor sin- gles als Angels, Feel en Rock DJ mist Willliams geen enkele kans zijn vroegere kwelgeest die spe- ling van het lot in te wrijven. Pas als Take That in 2005 samenkomt en nummer één-hits verzamelt als postzegels, komt een hereni- ging in zicht. ,,We konden alleen weer samenkomen als gelijken. Dat is gebeurd,’’ aldus Barlow. Het verhaal van hun persoon- lijke verzoening én hun eerste ge- zamenlijke avontuur in vijftien jaar is nu geheel inzichtelijk en verbeeldt de waarheid achter de openingsregel van Shame: There’s three versions of this story, mine and yours and then the truth. Al- ledrie vinden ze een plek in Look Back, Don’t Stare. songwriter Gary Barlow moesten nader tot elkaar komen. De fans kunnen niet wachten.

description

Donkey Kong Returns, Back to the Future: The Game en EA Sports Active 2

Transcript of AD Game-recensies 01

Page 1: AD Game-recensies 01

TV GIDS 11ZATERDAG8JANUARI2011

Donkey Kong ReturnsGAANMETDIE BANAAN (WII)Op de valreep van vorig jaar verscheen een vande besteWii-spellen van 2010, met een oude be-kende in de hoofdrol: Donkey Kong. Van de be-kendste aap uit videogameland was de afgelopenjaren weinig goeds meer vernomen. Met deze ou-derwetse 2D-platformer keert de Nintendo-aapechter terug naar zijn vertrouwde topvorm: dievan zijn glorietijd van de klassieker Donkey Kong

Country uit 1994. De jacht op bananenvoert hem opnieuw van links naar rechtsdoor een aantal even fraaie als vernuftigontworpen levels. Die zijn dit keer pittigerdan ooit. Of zeg maar gerust: frustreren-der dan ooit, want de moeilijkheidsgraadis behoorlijk opgekrikt. Het spel is zó on-vergevingsgezind, dat de tocht naar de uit-gang gemakkelijk een leventje of vijftigkost. Voordeel daarvan is wel dat je er ook

in 2011 nog lang niet mee bent uitgespeeld.—A.D.

STERKSTE PUNT De aanhouder wint (uiteindelijk)

EA Sports Active 2GAME JE FIT (PS3, XBOX 360,WII)Het risico is natuurlijk aanwezig dat de goedevoornemens reeds zijn gesneuveld. Met deschranspartijen van de recente feestdagen in hetachterhoofd slaat een pakket als EA Sports Active2 helemaal geen gek figuur in de strijd tegen over-tollige calorieën. Dit fitnessprogramma is er vooreen aantal consoles, waarvan de PS3-versie debeste is. U hoeft niet in de weer met halters engewichten; het ‘spel’ maakt gebruik van een resi-

stance-band. Ook drie sensoren, waaron-der een hartslagmeter, zijn meegeleverd.De instructies van deze virtuele personaltrainer zijn helder, en de cardio- en aero-bic-oefeningen uitdagend genoeg om dedag erna nog te voelen. Het is niet dat uwsportschoolabonnement in een klap over-bodig is, maar de kracht van EA Sports Ac-tive 2 zit ’m in de uitgekiende opzet: diemotiveert werkelijk om een paar keer in

de week van die bank af te komen. —A.D.

STERKSTE PUNTMotiverend

Back To The FuturePUZZELAVONTUUR (PC/MAC)Telltale Games houdt het point & click-adventure-genre van weleer eigenhandig in leven met se-quels op gamehits van weleer, zoalsMonkey Is-land. Met Back To The Future: The Game geeft hetbedrijf de geliefde tijdreiskomedie vijfentwintigjaar na dato het (spel)vervolg die het verdient.Marty McFly kruipt opnieuw in de omgebouwdeDeLorean en moet in het Hill Valley van 1931, de

daar gestrande wetenschapperDoc Brown van een wisse doodzien te redden. Het oog voor detailis grandioos, en de stemmencast isfenomenaal. Christopher Lloydsprak zijn eigen Doc-personage in,terwijl men voor Marty een voice-

a-like vond die niet van Michael J. Fox is te onder-scheiden. Dat de puzzels zelf aan de simpele kantzijn en deze episode maar een paar kleine uurtjesvergt, mag de pret niet drukken. Het spel is voortwintig dollar te downloaden. Tenminste, dezeeerste episode: de rest – er komen er nog vier –volgt dan automatisch, met elke maand eennieuw deeltje. Voor meer info, ziewww.telltalegames.com. —A.D.

STERKSTE PUNT Het échte BTTF-gevoel

LLLLK

LLLKK

LLLLL

GAME

GAME—Deze week (vorige week)

1 (3) Donkey Kong Returns (Wii)2 (1) Call Of Duty: Black Ops (PS3)3 (2) Gran Turismo 5 (PS3)4 (4) Call Of Duty: Black Ops (Xbox)5 (-)Wii Fit Plus (Wii)

DVD—Deze week (vorige week)

1 (1) Expendables2 (2) Inception3 (3) Shrek Forever After4 (5) Step Up 3 (3D)5 (-) Twilight: Eclipse

De vijf Take That-leden zijnnooit bang geweest het publiekinzicht te bieden in hun per-soonlijke drijfveren. Vlak voorde band in 2005 zijn comeback(toen zónder Robbie Williams)aankondigde, verscheen de do-cumentaire For The Record.Daarin vertelden de vier ove-rige leden over hun gevechtmet de plotselinge roem én

hun moeitedaarvan ineensweer afstand tedoen toen degroep uiteen-viel.Look Back, Don’tStare – over detotstandkomingvan het prima

album Progress – is nog fasci-nerender. Vooral omdat de pu-bliciteitsvloedgolf rond de re-unie wordt teruggebracht totvijf met elkaars nukken worste-lende vrienden. Als ze bakke-leien over een liedtekst, gaan

er zonder uitzondering terepunten uit het verleden overtafel. Williams, Orange, Bar-low, Owen en Donald sparenelkaar én zichzelf daarbij niet.Zo ontdekken we exact welkespanningen de groep spletenen hoe gevoelig hun samenzijnnog steeds ligt.In persoonlijke interviews enbeelden uit de kleedkamer ende opnamestudio legt de bandz’n ziel bloot. De camera docu-menteert zelfs Mark Owensbevrijding uit een afkickkliniekenWilliams’ overdenkingenover zijn depressies. Zo eerlijken onverbloemd zagen we eenpopgroep alleen in de legenda-rische groepstherapie-docu-mentaire Some Kind Of Monstervan Metallica. Uiteindelijk is demoraal van Look Back, Don’tStare een voor de popmuziekverrassende: geld en roemmaken niet gelukkig, met z’nvijven lachen om een slechtegrap wel. —S.R.

DVD

Look Back, Don’t StareMUZIEKFILM LLLLL

tranen van overstuur geraaktebakvissen te stelpen, overbelast.Aanvankelijk is Barlow de veilig-ste gok voor een blinkende pop-sterrentoekomst, maar het wordtprobleemkind Williams. TerwijlBarlow wordt gedumpt door zijnplatenmaatschappij, stapt Willi-ams over zijn schaduw heen enwordt dé Europese popster vanhet afgelopen decennium.Overladen met succes voor sin-

gles als Angels, Feel en Rock DJmist Willliams geen enkele kanszijn vroegere kwelgeest die spe-ling van het lot in te wrijven. Pasals Take That in 2005 samenkomten nummer één-hits verzameltals postzegels, komt een hereni-ging in zicht. ,,We konden alleenweer samenkomen als gelijken.Dat is gebeurd,’’ aldus Barlow.Het verhaal van hun persoon-

lijke verzoening én hun eerste ge-zamenlijke avontuur in vijftienjaar is nu geheel inzichtelijk enverbeeldt de waarheid achter deopeningsregel van Shame: There’sthree versions of this story, mineand yours and then the truth. Al-ledrie vinden ze een plek in LookBack, Don’t Stare. §

songwriter Gary Barlow moesten nader tot elkaar komen. De fans kunnen niet wachten.