20131121 ad

2
Rotterdam donderdag 21 november 2013 RG 8 HARTVANZUID | Lof en kritiek op grootscheepse renovati Een busstation, zwembad, theater, bibliotheek, concertzaal, bioscoop, congrescentrum en hotel. Stuk voor stuk worden ze nieuw opgetrokken om het zielloze Zuidplein een brui- sender smoel te geven. Zoveel nieuwbouw staat er niet van van- daag op morgen, dat begrijpt iedere leek. Maar twéé decennia bouwen? Of het allemaal niet wat sneller kan, vroeg een bewoner zich deze week tijdens een informatieve bij- eenkomst in Theater Zuidplein af. ,,Nee dat kan niet,’’ zegt projectlei- der Dirk Alma van Ballast Nedam. ,,Het Hart van Zuid is een enorme schuifpuzzel, de belangrijkste oor- zaak voor de lange termijn.’’ In de tussentijd moet het wel leef- baar blijven voor de duizend bewo- ners, tientallen ondernemers en dui- zenden dagelijkse gebruikers van het gebied. ,,Er zijn met Ballast Nedam strikte afspraken gemaakt over het beheer,’’ zegt Ed Goverde, deelraadsvoorzitter in Charlois. ,,Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het een twintig jaar durende bouwput gaat worden. De straten moeten op orde zijn, op plekken waar niet wordt gewerkt mogen geen bouwmaterialen slingeren en het Zuidplein moet schoon zijn. Nu wordt twee keer per dag schoonge- maakt, dat moet zo blijven.’’ Puzzel Het eerste stuk van de grote puzzel is het deelraadskantoor aan de Gooilandsingel. Hier wordt begon- nen met het Hart van Zuid door het ‘thuishonk’ van de deelgemeente Charlois om te bouwen tot een mo- dern nieuw zwembad. ,,Het oude Zwembad Charlois gaat pas dicht als het nieuwe in 2018 open kan,’’ geeft projectleider Alma de volgorde aan. Na sloop van de oude bassins, wordt op die plek begonnen met de bouw van het Kunstenpand. Directeur Doro Siepel van Theater Zuidplein is in haar nopjes met de komst van het Kunstenpand, dat haar theater zal delen met een enorme bibliotheek, met 2000m² hét nieuwe centrale filiaal voor Rot- terdam-Zuid. De nieuwbouw biedt ook plaats aan een theatercafé en een grote centrale hal waar een po- dium kan worden neergezet. ,,Ons theater zit nu erg verstopt en is voor voetgangers moeilijk te bereiken door alle busverkeer,’’ stipt Siepel aan. Bovendien is de bijna zestig jaar oude ‘rode doos’ aan het einde van zijn levensduur. ,,We komen niet alleen in een gloed- nieuw pand, we zitten straks ook midden in het vernieuwde Zuid- pleingebied, pal aan een prome- nade. Echt geweldig. Daar komt bij dat we open blijven tot we kunnen verhuizen naar onze nieuwe stek.’’ Balkons Het busstation van de huidige plek weghalen en de Gooilandsingel om- vormen tot een verkeersluwe pro- menade die alle voorzieningen op het Zuidplein met elkaar verbindt, lijkt een fraaie oplossing van Ballast Nedam. Toch zijn omwonenden er niet alemaal blij mee. Om het nieuwe busstation, dat deels onder winkelcentrum Zuidplein verdwijnt, te kunnen bereiken, moeten bussen voortaan onder het appartementen- complex Zuiderterras doorrijden. Bewoners vrezen voor stank en her- rie. ,,Dat wordt straks jofel buiten- zitten op onze balkons. Weten jullie wel hoeveel bussen hier per uur voorbij komen? Die rijden straks vanaf vijf uur ’s ochtends pal langs onze slaapkamers,’’ mopperde een bewoner op de infobijeenkomst. Projectleider Alma geeft aan dat Hart van Zuid op dit moment nog steeds een studie is. De eerste spade gaat pas in 2015 de grond in, tot die tijd moeten de plannen allerlei pro- cedures doorlopen, maar worden ook belanghebbenden gehoord. ,,Ik hoor van bewoners ook dat wonin- Twintig jaarlang bouwen Pleinweg Vernieuwing Zuidplein Visieentoekomstigefuncties‘HartvanZuid’ aanlegnieuwbusstation winkelcentrumZuidplein ontwikkelingvanhotel, bioscoopenparkeren uitbreidingengedeeltelijke vernieuwingwinkelcentrum Zuiderp arkw e g Stre velsw e g ROTTERDAM | HetstadshartvanRotterdam-Zuidkrijgt eentwintigjaardurendereanimatie.Bewonersenon- dernemersreagerenverheugdopdenaderende boost,waareeninvesteringvan330miljoeneuromee isgemoeid.Najarenpratenzalereindelijkechtwat gebeurenopenrondhetZuidplein.Maarerisookkri- tiekopdeplannenvanBallastNedamendegemeente Rotterdam.Zostuithetbouwenvanwoningeninhet Zuiderparkopbezwaren. YVONNEKEUNEN HetvoorpleinvanAhoyisdruktijdensNorthSeaJazz,daarbuiten ishetnogaldoods.Datwordtanders. FOTOCEESKUIPER HetZuiderparkis hetgrootste stadparkvanhet land.Blijfervanaf. –JacquelinedePalm(SP) WALKOFFAME Eigenlijk hadden ze er al moeten liggen, de 58 tegels met handafdrukken van sterren uit binnen- en bui- tenland. Maar de verhuizing van de Walk of Fame naar het Zuidplein heeft vertra- ging opgelopen. Niet dat dat iets van doen heeft met de plannen Hart van Zuid. Inte- gendeel, zegt bestuurslid Mark van Rixoort. ,,Het Hart van Zuid-project heeft de verhuizing van de Schie- damsedijk naar het Zuidplein juist bekostigd.’’ Probleem is de nieuwe coa- ting van de tegels, bedoeld om de tegels langer mooi te houden. ,,Die blijkt los te laten. Voor we de tegels gaan herplaatsen moet daar eerst een oplossing voor worden gezocht.’’ Van Rix- oort hoopt dat de Walk of Fame komend voorjaar op het Zuidplein te zien is. Lateropde nieuweplek ROTTERDAM Brandweer: Letop giftiggas De Rotterdamse brandweer drukt iedereen op het hart waak- zaam te zijn op koolmonoxide- vergiftiging. Het afgelopen week- einde zijn twee Rotterdammers met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis beland na een defect aan hun cv-ketel in een woning aan de Rijtuigweg. Zij hadden last van duizeligheid en hoofdpijn. De brandweer moest de wo- ningen ontruimen en liet vervol- gens verschillende huizen en het portiek in de straat in Rotter- dam-Zuid ventileren. De koolmo- noxide bleek na onderzoek uit de cv-ketel te komen. Eén van de oorzaken voor vergiftiging is een slecht onderhouden gastoestel. Bewusteloos CO-gas is geurloos en onzicht- baar, dus erg gevaarlijk; wie het inademt kan snel bewusteloos raken. Vooral bewoners van nieuwbouwwoningen moeten oppassen: die huizen zijn vaak zo goed geïsoleerd, dat er nauwe- lijks natuurlijke ventilatie is. De luchtaan- en afvoeren die in een woning zijn, moeten abso- luut niet afgesloten worden, ook niet als het koud is, waarschuwt het korps. ROTTERDAM HRO-voorzitter staptop Directievoorzitter Eric Bezemer van het Instituut voor Sociale Opleidingen van de Hogeschool Rotterdam stapt op. Hij ervaart ‘te weinig draagvlak’ bij het ver- beteren van de opleiding Maat- schappelijk Werk en Dienstverle- ning. Veel studenten zijn ontevre- den over de opleiding en klagen over gebrekkige communicatie. Een speciaal herstelplan moet het niveau omhoog brengen. Zo wordt het aantal lesuren omhoog gebracht en worden meer docen- ten aangetrokken. Volgens het college van bestuur verloopt de uitvoering van dit herstelplan niet goed. Woord- voerder Carmen Mo-Ajok van de Hogeschool Rotterdam stelt dat Bezemer zelf besloot om op te stappen. Bezemer wordt opge- volgd door Jeroen Oversier als di- rectievoorzitter. Louwesin racevoorprijs De Rotterdamse wethouder Kor- rie Louwes (participatie, D66) is genomineerd voor de ‘derde dins- dag award’. Deze prijs voor een bestuurder in Nederland wordt uitgereikt aan de meest onderne- mende persoon uit de publieke sector. Behalve Louwes maken ook minister Jeanine Hennis-Plas- schaert, secretaris generaal van Volksgezondheid Leon van Hal- der en de Haagse wethouder Henk Kool kans op de prijs. De winnaar wordt op 21 ja- nuari bekendgemaakt. ROTTERDAM

description

"Het stadshart van Rotterdam-Zuid krijgt een twintig jaar durende reanimatie. Bewoners en ondernemers reageren verheugd op de naderende boost", schrijft Yvonne Keunen in de Rotterdamse bijlage van het Algemeen Dagblad van donderdag 21 november j.l. "Na jaren praten zal er eindelijk echt wat gebeuren op en rond het Zuidplein."

Transcript of 20131121 ad

Page 1: 20131121 ad

Rotterdam donderdag 21 november 2013

RG

8

HARTVANZUID | Lof en kritiek op grootscheepse renovati

Een busstation, zwembad, theater,bibliotheek, concertzaal, bioscoop,congrescentrum en hotel. Stuk voorstuk worden ze nieuw opgetrokkenom het zielloze Zuidplein een brui-sender smoel te geven. Zoveelnieuwbouw staat er niet van van-daag op morgen, dat begrijpt iedereleek. Maar twéé decennia bouwen?Of het allemaal niet wat sneller

kan, vroeg een bewoner zich dezeweek tijdens een informatieve bij-eenkomst in Theater Zuidplein af.,,Nee dat kan niet,’’ zegt projectlei-der Dirk Alma van Ballast Nedam.,,Het Hart van Zuid is een enormeschuifpuzzel, de belangrijkste oor-zaak voor de lange termijn.’’In de tussentijd moet het wel leef-

baar blijven voor de duizend bewo-ners, tientallen ondernemers en dui-zenden dagelijkse gebruikers vanhet gebied. ,,Er zijn met BallastNedam strikte afspraken gemaaktover het beheer,’’ zegt Ed Goverde,deelraadsvoorzitter in Charlois.,,Het is natuurlijk niet de bedoelingdat het een twintig jaar durendebouwput gaat worden. De stratenmoeten op orde zijn, op plekkenwaar niet wordt gewerkt mogengeen bouwmaterialen slingeren enhet Zuidplein moet schoon zijn. Nuwordt twee keer per dag schoonge-maakt, dat moet zo blijven.’’

PuzzelHet eerste stuk van de grote puzzelis het deelraadskantoor aan deGooilandsingel. Hier wordt begon-nenmet hetHart van Zuid door het‘thuishonk’ van de deelgemeenteCharlois om te bouwen tot een mo-dern nieuw zwembad. ,,Het oudeZwembad Charlois gaat pas dichtals het nieuwe in 2018 open kan,’’geeft projectleider Alma de volgordeaan. Na sloop van de oude bassins,wordt op die plek begonnen met debouw van het Kunstenpand.Directeur Doro Siepel van Theater

Zuidplein is in haar nopjes met dekomst van het Kunstenpand, dathaar theater zal delen met eenenorme bibliotheek, met 2000m²hét nieuwe centrale filiaal voor Rot-terdam-Zuid. De nieuwbouw biedt

ook plaats aan een theatercafé eneen grote centrale hal waar een po-dium kan worden neergezet.

,,Ons theater zit nu erg verstopten is voor voetgangers moeilijk tebereiken door alle busverkeer,’’ stiptSiepel aan. Bovendien is de bijna

zestig jaar oude ‘rode doos’ aan heteinde van zijn levensduur. ,,Wekomen niet alleen in een gloed-nieuw pand, we zitten straks ookmidden in het vernieuwde Zuid-pleingebied, pal aan een prome-nade. Echt geweldig. Daar komt bijdat we open blijven tot we kunnenverhuizen naar onze nieuwe stek.’’

BalkonsHet busstation van de huidige plekweghalen en de Gooilandsingel om-vormen tot een verkeersluwe pro-menade die alle voorzieningen ophet Zuidplein met elkaar verbindt,lijkt een fraaie oplossing van BallastNedam. Toch zijn omwonenden erniet alemaal blij mee. Om hetnieuwe busstation, dat deels onder

winkelcentrum Zuidplein verdwijnt,te kunnen bereiken, moeten bussenvoortaan onder het appartementen-complex Zuiderterras doorrijden.Bewoners vrezen voor stank en her-rie. ,,Dat wordt straks jofel buiten-zitten op onze balkons. Weten julliewel hoeveel bussen hier per uurvoorbij komen? Die rijden straksvanaf vijf uur ’s ochtends pal langsonze slaapkamers,’’ mopperde eenbewoner op de infobijeenkomst.Projectleider Alma geeft aan dat

Hart van Zuid op dit moment nogsteeds een studie is. De eerste spadegaat pas in 2015 de grond in, tot dietijd moeten de plannen allerlei pro-cedures doorlopen, maar wordenook belanghebbenden gehoord. ,,Ikhoor van bewoners ook dat wonin-

Twintigjaar langbouwen

Pleinweg

Vernieuwing ZuidpleinVisie en toekomstige functies ‘Hart van Zuid’

aanleg nieuw busstation

winkelcentrum Zuidplein

ontwikkeling van hotel,bioscoop en parkeren

uitbreiding en gedeeltelijkevernieuwing winkelcentrum

Zuiderparkweg

Strev

elsweg

ROTTERDAM |Het stadshart van Rotterdam-Zuid krijgteen twintig jaar durende reanimatie. Bewoners en on-dernemers reageren verheugd op de naderendeboost, waar een investering van 330miljoen euro meeis gemoeid. Na jaren praten zal er eindelijk echt watgebeuren op en rond het Zuidplein. Maar er is ook kri-tiek op de plannen van Ballast Nedam en de gemeenteRotterdam. Zo stuit het bouwen van woningen in hetZuiderpark op bezwaren.YVONNE KEUNEN

Z Het voorplein van Ahoy is druk tijdens North Sea Jazz, daarbuitenis het nogal doods. Dat wordt anders. FOTO CEES KUIPER

Het Zuiderpark ishet grootstestadpark van hetland. Blijf er vanaf.–Jacqueline de Palm (SP)

WALK OF FAME

Eigenlijk hadden ze er almoeten liggen, de 58 tegelsmet handafdrukken vansterren uit binnen- en bui-tenland. Maar de verhuizingvan de Walk of Fame naarhet Zuidplein heeft vertra-ging opgelopen. Niet dat datiets van doen heeft met deplannen Hart van Zuid. Inte-gendeel, zegt bestuurslidMark van Rixoort. ,,Het Hartvan Zuid-project heeft deverhuizing van de Schie-damsedijk naar het Zuidpleinjuist bekostigd.’’Probleem is de nieuwe coa-ting van de tegels, bedoeldom de tegels langer mooi tehouden. ,,Die blijkt los telaten. Voor we de tegelsgaan herplaatsen moet daareerst een oplossing voorworden gezocht.’’ Van Rix-oort hoopt dat de Walk ofFame komend voorjaar ophet Zuidplein te zien is.

Lateropdenieuweplek

ROTTERDAM

Brandweer:LetopgiftiggasDe Rotterdamse brandweerdrukt iedereen op het hart waak-zaam te zijn op koolmonoxide-vergiftiging. Het afgelopen week-einde zijn twee Rotterdammersmet vergiftigingsverschijnselenin het ziekenhuis beland na eendefect aan hun cv-ketel in eenwoning aan de Rijtuigweg. Zijhadden last van duizeligheid enhoofdpijn.De brandweer moest de wo-

ningen ontruimen en liet vervol-gens verschillende huizen en hetportiek in de straat in Rotter-dam-Zuid ventileren. De koolmo-noxide bleek na onderzoek uit decv-ketel te komen. Eén van deoorzaken voor vergiftiging is eenslecht onderhouden gastoestel.

BewusteloosCO-gas is geurloos en onzicht-baar, dus erg gevaarlijk; wie hetinademt kan snel bewusteloosraken. Vooral bewoners vannieuwbouwwoningen moetenoppassen: die huizen zijn vaak zogoed geïsoleerd, dat er nauwe-lijks natuurlijke ventilatie is.De luchtaan- en afvoeren die in

een woning zijn, moeten abso-luut niet afgesloten worden, ookniet als het koud is, waarschuwthet korps.

ROTTERDAM

HRO-voorzitterstaptopDirectievoorzitter Eric Bezemervan het Instituut voor SocialeOpleidingen van de HogeschoolRotterdam stapt op. Hij ervaart‘te weinig draagvlak’ bij het ver-beteren van de opleiding Maat-schappelijk Werk en Dienstverle-ning. Veel studenten zijn ontevre-den over de opleiding en klagenover gebrekkige communicatie.Een speciaal herstelplan moethet niveau omhoog brengen. Zowordt het aantal lesuren omhooggebracht en worden meer docen-ten aangetrokken.Volgens het college van bestuur

verloopt de uitvoering van ditherstelplan niet goed. Woord-voerder Carmen Mo-Ajok van deHogeschool Rotterdam stelt datBezemer zelf besloot om op testappen. Bezemer wordt opge-volgd door Jeroen Oversier als di-rectievoorzitter.

Louwes inracevoorprijsDe Rotterdamse wethouder Kor-rie Louwes (participatie, D66) isgenomineerd voor de ‘derde dins-dag award’. Deze prijs voor eenbestuurder in Nederland wordtuitgereikt aan de meest onderne-mende persoon uit de publiekesector.Behalve Louwes maken ook

minister Jeanine Hennis-Plas-schaert, secretaris generaal vanVolksgezondheid Leon van Hal-der en de Haagse wethouderHenk Kool kans op de prijs.De winnaar wordt op 21 ja-

nuari bekendgemaakt.

ROTTERDAM

Page 2: 20131121 ad

gen aan het Zuiderterras nu nietgevonden kunnen worden. Mis-schien dat we in de plannen kun-nen zorgen voor een duidelijkeradres. Ik ben blij met alle geluiden.’’

TennisbanenAnder planonderdeel dat op kritiekstuit is het voornemen om wonin-gen te bouwen in het Zuiderpark,op de plek waar nu tennisbanenliggen. ,,Wij hebben grote bezwarentegen woningbouw in het Zuider-park,’’ zegt Jacqueline de Palm vande SP in Charlois. ,,In de plannenwordt ermee geschermd dat hetZuiderpark het grootste stadsparkvan Nederland is. Dat willen wegraag zo houden. Blijf er vanaf.’’Tennisclub Z’67 is onaangenaam

verrast door het voornemen omtwee-onder-een-kapwoningen ophet gravel te bouwen. ,,Het is dedoodsteek voor onze club,’’ ver-wacht voorzitter Leo van Hal. ,,Deafgelopen jaren is vaak geopperdom het nieuwe zwembad op deplek van ons tennispark te bou-wem. Dat gaat niet door, maar van-wege de onzekere toekomst vanonze club zijn veel leden wel naarandere clubs vertrokken. We heb-ben er nog maar tweehonderd.’’Plannen om Z’67 weer een rol

van betekenis te laten spelen – ooittelde de club 900 leden en werderedivisie gespeeld – liggen klaar,maar kunnen niet worden uitge-voerd. ,,Investeren is lastig, weweten niet exact wat er gaat gebeu-

ren en wanneer. We hopen hier zolang mogelijk te kunnen tennissenop deze prachtige plek. Maar ikvrees wel dat het wachten is tot destekker eruit gaat.’’Deelraadsvoorzitter Goverde be-

grijpt de zorgen van Z’67, maar zietook een andere kant. ,,Twee-ondereen-kappers zijn deze eeuw nietmeer gebouwd in Charlois. Hettrekt nieuwe mensen hierheen.’’Want dat is waar Hart van Zuid

wat hem betreft voor gaat zorgen:nieuw elan. Het is wat het sleetseZuidplein nodig heeft.,,Hoewel uit cijfers blijkt dat het

er niet onveilig is, is het nu wel un-heimisch. Ik denk dat de opknap-beurt heel Zuid een boost zalgeven.’’

donderdag 21 november 2013

RD

Stad&Regio 9

‘Verdubbelingpalenkostmiljoeneneuro’s’ROTTERDAM | Het CDA in Rotter-dam wil weten of het besluit vanwethouder Jeannette Baljeu (Ver-keer) om extra kentekenparkeerau-tomaten te plaatsen in het OudeNoorden ook gevolgen heeft voorhet aantal parkeerpalen in de restvan de stad. In het Oude Noordenloopt nu een proef met kenteken-parkeren. Baljeu besloot dinsdag hetaantal meters in het winkelgebiedZwart Janstraat te verdubbelen,omdat zowel bezoekers als onderne-mers klagen over de afstand naar ende lange rijen voor de automaten.Raadslid Nelleke Weltevrede,

heeft al uitgerekend dat een verdub-beling van het aantal meters inander winkelgebieden een paar mil-joen euro extra kost. Eerder bleek aldat de aanschaf van 350 nieuwekentekenautomaten miljoenenduurder wordt dan waar op was ge-rekend.

Weltevrede wil ook van Baljeuweten of het mogelijk is de palen teverhogen, omdat veel gebruikersklagen dat ze diep door de knieënmoeten om bij de bedieningspane-len te kunnen. Verder vraagt zij naaraanleiding van klachten van onder-nemers of het mogelijk is in hetnieuwe parkeersysteem ‘shop enstop’ tarieven (10 cent voor eerstehalf uur) door te voeren.

Z Theater Zuidplein krijgt in het nieuwe pand wederom tweezalen, een met 580 en een met 250 stoelen. FOTO SANNE DONDERS

Z De Gooilandsingel is nu eenwirwar van ov. FOTO SANNE DONDERS

Z De nieuwe automaten in hetOude Noorden.

ie dat nieuw elan moet brengen

Rotterdam nieuwAhoy congrescentrummet theater- en concertzaal

renovatie en vernieuwing entreewinkelcentrum enmetrostation

renovatie oude Ahoy beurshallen

Kunstenpand: bibliotheeken nieuw Theater Zuidplein

transformatie Gooilandsingelen verbindingMijnsherenlaan

ontwikkeling nieuw plein

nieuw Zwembad Charloisin deels bestaand pand

21111

©211113|Caarten.nlbron:Kraaijvanger/BallastNedam

©

Raadzietwelbrood insportcampusopZuidMARCEL POTTERSROTTERDAM | Het plan om op Var-kenoord naast de Kuip een sport-campus aan te leggen, kan rekenenop de steun van een meerderheidvan de fracties in de Rotterdamsegemeenteraad.PvdA, CDA, D66, GroenLinks en

VVD zijn enthousiast over dit ambi-tieuze project, zo bleek gisteren tij-dens een commissievergadering inhet stadhuis. ,,We hebben het hierelf jaar over gehad,’’ sprak CDA-frac-tievoorzitter Ruben Mink. ,,Voorko-men moet worden dat er nu wéérvertraging ontstaat.’’De Sportcampus Rotterdam

omvat onder meer de aanleg van zesmultifunctionele kunstgrasvelden,een 8-baans atletiekbaan en eensportcentrum voor indooratletiek,vecht- en verdedigingssporten endans. Dit alles vergt een investeringvan 54 miljoen euro. ,,Een impulsvoor heel Rotterdam,’’ zo oordeeldewethouder Laan (VVD, sport).Minder te spreken over dit initia-

tief was fractievoorzitter RonaldSchneider (Leefbaar Rotterdam).Hij is wél voorstander van de komstvan de kunstgrasvelden, maar vindtde onderbouwing van de atletiek-baan ‘te mager’, vreest parkeerpro-

blemen bij nationale of internatio-nale wedstrijden en vraagt zich af ofFeyenoord de financiering van eennieuw trainingscomplex in het zui-delijk deel van Varkenoord wel rondkrijgt.

CruciaalDe oefenvelden van de stadionclubnaast de Coen Moulijnweg verval-len, omdat op die plek de atletiek-baan komt. Feyenoord moet denieuwe accommodatie zelf betalen.De zorgen over de verplaatsing vande Feyenoord-profs naar de voorma-lige velden van voetbalclub Hille-sluis worden gedeeld door SP’er Leode Kleijn.,,Dat Feyenoord dit financieel

rond krijgt, is cruciaal,’’ zei hij. ,,Ikzie niet in hoe de club dat geld optafel moet krijgen. En wat zijn de ri-sico’s voor de sportcampus, als ditniet bijtijds lukt.’’Volgens wethouder Laan heeft

Feyenoord-directeur Eric Guddehaar verzekerd dat deze klus wélwordt geklaard. De wens van Feyen-oord is dat zowel het trainingscom-plex voor de selectie als de jeugdop-leiding zal verhuizen. Er wordt nugezocht naar geldschieters om dezeoperatie mogelijk te maken.

2&I& 18@$&< 65@@< )&<58@@L >!O "&5 ?*? 2&>@5 (@5 (& 8&(@)5!& 1@< 72 .;55&8(@=62@$>L@( !< 6@=&<J&8N!<$ =&5 (& 65!)"5!<$ G0H77G &< D@5!;<@L&BD&(&8L@<(&<;8$@<!6&&85 ;1&8 @)53&L& 5"&=@/6 !< (& 8&$!; .;55&8(@=A

+ >&<5 "B%E":F:?#%" 91 %#?I&8IG 1@<@% 9)*)) AAG 5B%<##! ;+*7) AAG3 1@<"@85& J&LN;= ;= 3J =&<!<$ 5& $&1&< !< "&50:DB#%:<I,0I"IG<:%"I% -#A'ICF8IGDE .:H( @@< "&5 -5@5!;<6:L&!<C 1L@N>!O .;55&8(@= 4&<58@@LA

2@#DDIG":&'IG>ED:"/=:%"I% ABD "I &#A'I% ?##G &I%EI% $#%"IG 8::%6

.;55&8(@= J;8(5 $&8;&=( ;= (& 8!ON& $&6)"!&(&<!6 @L6 J&8N65@(A F@@8 !<=!((&L6 5&L5(& "@1&<65@( 83!= '#A??? J&8NL;I&<A 2@@8;= "&&%5 (& $&=&&<5& =&&8(&8& !<!5!@5!&1&<!< "&5 L&1&< $&8;&:&< ;= J&8NL;I&< &< >!O65@<(6$&8&)"5!$(&< 5& @)5!1&8&<C 1!@ 1&8:L!)"518!OJ!LL!$&86J&8N ;% 1!@ 6:;85A 2& 3!5N;=65&< "!&81@< I!O< <!&5 "&L(&8 &< "&5 !6 ;<$&J!6;% I& E>&8"@3:5 I!<B &< J@@8(&1;L I!O<A ,&$&<65@<(&86 1!<(&< (&I& &!6&< ;<J&<6&L!ONA2@5 (;&5 (& 18@@$ 8!OI&<M ;: J&LN& =@<!&8 =;&5&< J&8NL;I&< J&&8 !< "&5 I@(&L $&";L:&<J;8(&<9 K< J@5 N3< &< =@$ O& 1&8J@)"5&< 1@< !&=@<( =&5 &&< 3!5N&8!<$9

2& 5;&$@<$ !6 $8@5!6C =@@8 3J @@<=&L(!<$ 1!@ B%H#4<#>::<*#GF J;8(5 ;: :8!O6$&65&L(A H!ON 1;;8 =&&8 !<%;8=@5!& ;1&8 "&5 (&>@5 ;:M'''*<#>::<*#GF