8-1-2019 De duurzame financiering van een circulaire ... · De duurzame financiering van een...

of 5 /5
8-1-2019 De duurzame financiering van een circulaire koploper | Het Financieele Dagblad https://fd.nl/advertorial/rabobank/1283241/de-duurzame-financiering-van-een-circulaire-koploper?dclid=CKvXjMHp298CFe-oUQodY2gJRA&utm_… 1/5 De duurzame financiering van een circulaire koploper De transformatie van Nederland naar een circulaire economie heeft voorlopers nodig die investeren in verduurzaming. Zoals AVR, dat kan blijven innoveren dankzij een duurzame syndicaatslening die Rabobank recent heeft gearrangeerd voor de afvalverwerker. AVR is actief in een sector die je twintig jaar geleden niet zou associëren met duurzaamheid. Dat is veranderd. Afval kreeg meerwaarde, en die waarde blijft groeien. AVR-Afvalverwerking investeert jaarlijks tientallen miljoenen euro’s om stappen te zetten naar een hoogwaardiger hergebruik van afvalstoffen. Onlangs heeft het die investeringsruimte weer voor jaren zeker gesteld met de herfinanciering van een kredietfaciliteit. Daarvoor werd een syndicaatslening verstrekt door een vijftal banken onder leiding van Rabobank, aangevuld met een private placement. Het bijzondere aan die syndicaatslening: AVR heeft duurzame targets verbonden aan het kredietarrangement met de banken. Het krijgt een korting op de rente als het erin slaagt deze targets te halen. “Wij waren nog niet zo bekend met het fenomeen van een sustainable revolving credit facility. Met onze activiteiten maken we deel uit van de circulaire economie, waarbij we continu op zoek zijn naar mogelijkheden om het circulaire karakter van onze onderneming verder uit te bouwen,” zegt AVR-CFO Rob de Fluiter Balledux. “Deze ‘groene’ financieringsfaciliteit geeft aan dat onze banken onderkennen dat wij vervolgstappen zetten op circulair gebied en biedt AVR daarmee een extra mogelijkheid om de buitenwereld te laten zien wat die ontwikkelingen behelzen.” Gedurende de vijfjarige looptijd van de faciliteit zal AVR, om de korting te realiseren, slagen gaan maken in het afvangen van CO2, het vergroten van de hoeveelheid plastic die het scheidt en het terugdringen van het ziekteverzuim van zijn werknemers. Het zijn targets die AVR zelf heeft geselecteerd, mede op basis van interne kpi’s op het gebied van Corporate Social Responsibility

Embed Size (px)

Transcript of 8-1-2019 De duurzame financiering van een circulaire ... · De duurzame financiering van een...

 • 8-1-2019 De duurzame financiering van een circulaire koploper | Het Financieele Dagblad

  https://fd.nl/advertorial/rabobank/1283241/de-duurzame-financiering-van-een-circulaire-koploper?dclid=CKvXjMHp298CFe-oUQodY2gJRA&utm_… 1/5

  De duurzame financiering van een circulaire koploper

  De transformatie van Nederland naar een circulaire economie heeft voorlopers nodig dieinvesteren in verduurzaming. Zoals AVR, dat kan blijven innoveren dankzij een duurzamesyndicaatslening die Rabobank recent heeft gearrangeerd voor de afvalverwerker.

  AVR is actief in een sector die je twintig jaar geleden niet zou associëren metduurzaamheid. Dat is veranderd. Afval kreeg meerwaarde, en die waarde blijftgroeien.

  AVR-Afvalverwerking investeert jaarlijks tientallen miljoenen euro’s om stappente zetten naar een hoogwaardiger hergebruik van afvalstoffen. Onlangs heefthet die investeringsruimte weer voor jaren zeker gesteld met de herfinancieringvan een kredietfaciliteit. Daarvoor werd een syndicaatslening verstrekt dooreen vijftal banken onder leiding van Rabobank, aangevuld met een privateplacement.Het bijzondere aan die syndicaatslening: AVR heeft duurzame targetsverbonden aan het kredietarrangement met de banken. Het krijgt een kortingop de rente als het erin slaagt deze targets te halen. “Wij waren nog niet zobekend met het fenomeen van een sustainable revolving credit facility. Metonze activiteiten maken we deel uit van de circulaire economie, waarbij wecontinu op zoek zijn naar mogelijkheden om het circulaire karakter van onzeonderneming verder uit te bouwen,” zegt AVR-CFO Rob de Fluiter Balledux.“Deze ‘groene’ financieringsfaciliteit geeft aan dat onze banken onderkennendat wij vervolgstappen zetten op circulair gebied en biedt AVR daarmee eenextra mogelijkheid om de buitenwereld te laten zien wat die ontwikkelingenbehelzen.”Gedurende de vijfjarige looptijd van de faciliteit zal AVR, om de korting terealiseren, slagen gaan maken in het afvangen van CO2, het vergroten van dehoeveelheid plastic die het scheidt en het terugdringen van het ziekteverzuimvan zijn werknemers. Het zijn targets die AVR zelf heeft geselecteerd, mede opbasis van interne kpi’s op het gebied van Corporate Social Responsibility

 • 8-1-2019 De duurzame financiering van een circulaire koploper | Het Financieele Dagblad

  https://fd.nl/advertorial/rabobank/1283241/de-duurzame-financiering-van-een-circulaire-koploper?dclid=CKvXjMHp298CFe-oUQodY2gJRA&utm_… 2/5

  (CSR) en Environmental, Social and Governance (ESG). De targets wordenper jaar vastgesteld, met voor elk jaar een vereiste verbetering. Kees deWinter, Treasurer van AVR: “Vanzelfsprekend zijn we kritisch uitgedaagd doorde banken op de vraag hoe scherp we onze doelen hebben gesteld. Daarbijmoesten de doelen ook passen bij het soort bedrijf dat we zijn en de projectendie we ontwikkelen. De targets zijn daar, met andere woorden, een logischverlengstuk van.”

  Juliëtte Stevenaar studeerde economie aan Universiteit Utrecht. Zij startte haar carrièrebinnen Rabobank Wholesale Food & Agri in verschillende functies binnen kredietanalyse,relatiemanagement en sector banking. Vanaf 2011 werkt Juliette binnen Capital MarketsLoan Syndication en is zij daar verantwoordelijk voor het structureren en arrangeren vangesyndiceerde leningen, hoofdzakelijk voor Nederlandse ondernemingen.

  Sustainability uitdragenHet voordeel van dit nieuwe type lening schuilt niet zozeer in het rentevoordeelzelf, zegt Juliëtte Stevenaar, DCM Loan Syndication bij Rabobank, de bank dieals coördinator van de syndicaatslening AVR adviseerde over de duurzamefinanciering. “Dat gaat om enkele basispunten. Maar door het opnemen vanduurzaamheidscriteria in de financiering kun je uitdragen naar de buitenwereld- maar zeker ook binnen je organisatie - dat je CSR en ESG als organisatiehoog in het vaandel hebt staan. Je dwingt jezelf erover te rapporteren naarexterne stakeholders.”

  AVR haalt steeds meer waarde uit afval. Deze installatie wint in Rotterdam metalenterug uit bodemas.

  CV Juliëtte Stevenaar

 • 8-1-2019 De duurzame financiering van een circulaire koploper | Het Financieele Dagblad

  https://fd.nl/advertorial/rabobank/1283241/de-duurzame-financiering-van-een-circulaire-koploper?dclid=CKvXjMHp298CFe-oUQodY2gJRA&utm_… 3/5

  Hoogwaardig hergebruikAVR is als grootste afvalverwerker van Nederland verantwoordelijk voorreststromen, materialen die we voorheen beschouwden als waardeloos vuil.Niet direct een onderneming in een sector die je, pakweg twintig jaar geleden,zou associëren met duurzaamheid. Maar dat is veranderd. Afval kreegmeerwaarde en die waarde blijft groeien. De verbrandingsinstallaties van AVRin Rozenburg en Duiven wekken 8,5 petajoule aan duurzame energie op enleveren steeds efficiënter warmte, stoom en elektriciteit, voldoende om ruim160.000 huishoudens te voorzien van elektriciteit en warmte in Rotterdam enWestervoort/Arnhem.

  Carbon usageMaar AVR blijft investeren om nog meer uit afval te halen. De CO2 die decentrales uitstoten, wordt binnenkort afgevangen en geleverd aan deglastuinbouw – in een hoeveelheid die onderwerp is van de targets in deleningdocumentatie. De Fluiter Balledux: “In plaats van de CO2 op te slaan inde bodem, het zogeheten Carbon Capture Storage, gaan we de CO2gebruiken: Carbon Capture Usage. Dit zal op termijn, zo verwachten wij, eenserieuze vlucht gaan nemen. Maar op dit moment is het een investering meteen lange terugverdientijd.” Een ander onderdeel van de sustainable targets inde syndicaatslening is het scheiden van kunststoffen. Daarvoor heeft AVRonlangs een eerste state of the art lijn in gebruik genomen in Rozenburg, maarhet wil de capaciteit medio 2019 al verdubbeld hebben. “Behalve dat we zoduurzaam mogelijk bezig zijn met energy from waste, breiden we op dezewijze ook onze propositie uit in afval als grondstof.”

  Van het afval dat AVR verwerkt, wordt 74% omgezet in energie, waaronderstadsverwarming voor Rotterdamse huishoudens.

  Schot in de roosHet zijn ambitieuze investeringen die pas op termijn rendement zullenopleveren. “Wat dat betreft zal een bank daar ook vertrouwen in moeten

 • 8-1-2019 De duurzame financiering van een circulaire koploper | Het Financieele Dagblad

  https://fd.nl/advertorial/rabobank/1283241/de-duurzame-financiering-van-een-circulaire-koploper?dclid=CKvXjMHp298CFe-oUQodY2gJRA&utm_… 4/5

  hebben. En het fijne van Rabobank is dat de mensen onze sector heel goedkennen,” zegt AVR-Treasurer De Winter. “Ze weten wat er speelt, kennen onzeuitdagingen en zijn gericht op het opbouwen van een langetermijnrelatie. Mededaardoor kwam Rabobank met oplossingen die echt een schot in de rooswaren. Wat mij betreft hebben ze zich zowel als team als op de inhoudonderscheiden.”

  ‘Misschien wordt duurzame financiering de standaard’

  Leningen verduurzamenVolgens Stevenaar neemt de belangstelling voor het ‘verduurzamen’ vanleningen in de markt flink toe. “Niet alleen bij ondernemingen als AVR, datduurzaamheid in de genen heeft zitten. Negen van de tien partijen die wespreken, denken erover na, al zal wellicht niet elke onderneming deaanknopingspunten vinden om intern targets te formuleren op het gebied vanduurzaamheid. Ook beleggers zien overigens graag dat ze hun middelenalloceren op plekken die aantoonbaar voldoen aan CSR- en ESG-criteria.”

  Bas Bakker studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij startte zijn carrièrebij ABN Amro en doorliep daar diverse functies in het MKB en Wholesale in onder anderekredietverleningen Fusies & Overnames. Vanaf 2009 werkt Bas bij Rabobank LargeCorporates Nederland Client Coverage en daar is hij als sector- en teamhoofd onder andereverantwoordelijk voor de grotere energie- en afvalbedrijven. De twee centrale thema’s indeze sectoren zijn de energietransitie en circulariteit.

  Geen greenwashingHet predicaat duurzaam is geen marketinggimmick en al helemaal geengreenwashing, benadrukt Bas Bakker, sector banker Rabobank. “Het behalenvan de klimaatdoelstellingen voor 2030, waaraan circulariteit een crucialebijdrage kan leveren, vereist dat ondernemingen op een bestendige maniersteeds verder verduurzamen. Vergeet niet dat we nog maar aan het beginstaan van een revolutie die decennia in beslag zal nemen. Dat is eenlangdurig, complex proces dat je zult moeten verankeren in je bedrijfsvoering.En in je funding. Het is goed mogelijk dat duurzame financiering de standaardwordt, en dat er in de toekomst een premium betaald moet worden voorleningen waaraan geen duurzame criteria zijn verbonden.”Lees verder op Rabobank.com/wholesale

  CV Bas Bakker

  https://www.rabobank.com/nl/raboworld/wholesale/wholesale-banking-for-better.html?cfid=titelredirect

 • 8-1-2019 De duurzame financiering van een circulaire koploper | Het Financieele Dagblad

  https://fd.nl/advertorial/rabobank/1283241/de-duurzame-financiering-van-een-circulaire-koploper?dclid=CKvXjMHp298CFe-oUQodY2gJRA&utm_… 5/5

  Dit verhaal is onderdeel van de serie Wholesale banking for better.

  AVR Afvalverwerking in cijfers

  Omzet: 241,5 miljoen euro

  Bedrijfsresultaat: 76,8 miljoen euro

  Winst: 37 miljoen euro

  Werknemers: 429 Fte

  Hoeveelheid verwerkt afval: 2305 kiloton

  Bestemming: 74% energie, 24% recycling, 2% gestort

  Totaal opgewekte energie (warmte, stoom en elektriciteit): 8,5Petajoule

  Hoeveelheid vermeden CO2: 628 kiloton

  De twee locaties van AVR zijn goed voor 22% van deNederlandse verbrandingscapaciteit