20120329 recreatieruimte zuid holland

of 44 /44
Recreatiegebieden 3.0 Jan Rotmans 29 maart, Ridderkerk

Embed Size (px)

Transcript of 20120329 recreatieruimte zuid holland

  • 1. Recreatiegebieden 3.0Jan Rotmans 29 maart, Ridderkerk

2. Samenleving in Transitiewe leven niet in een tijdperk van veranderingmaar in een verandering van tijdperken Herman Verhagencrises zijn manifestatie van systeemovergang 3. Transitie naar duurzame samenlevingVoorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase 25 jaar25 jaarOpbouw van duurzame samenlevingOud ParadigmaNieuw Paradigma KantelpuntOude Instituties Nieuwe InstitutiesTijdWe zitten hier 4. Transitie naar Duurzaamheid zoektocht naar nieuwe waarden Van Naarwantrouwen vertrouwenik & zelfwij & samenkorte termijnlange termijnmaximaal optimaalstatus gelukwelvaart welzijnkwantiteit kwaliteitethische revolutienieuwe waarden, nieuwe moraal en nieuwe omgangsvormen 5. Cultuur Veranderingoude wereldbeeldnieuwe wereldbeeld exploitatiemodelco-operatiemodel economisch rendementmaatschap. rendement lineaire processenkringlopen waarde ontlenen waarde creren zelfredzaam samenredzaam 6. Structuur Veranderingoude structuur nieuwe structuur verticaal horizontaal hirarchischnetwerken top-downbottom-up centraaldecentraal zuilengemeenschappen 7. Sturings Verandering oude sturingnieuwe sturingmono-actor sturingnetwerksturingcontrole, beheersing adaptief, anticipatiefzekerheid onzekerheidsimplexiteitcomplexiteitregisserenfaciliteren 8. Wat betekent dit voor gebiedsontwikkeling? 9. Transitie Gebiedsontwikkeling van naar aanbodgestuurdvraaggestuurd vastgoedgebiedswaarden grondwinstengebiedsrendement 10. Transitie van modernisme naar sustainisme Voorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase20 jaar20 jaar Consolidatiemodernismesustainismerationaliteitorganisch, dynamisch Opbouw van duurzame samenlevinglfunctiescheiding cyclischKantelpuntsuperioriteitgezondheid, vitaliteitrationeel mensbeeldevolutionair mensbeeldTijd Gebiedsontwikkeling zit hier 11. Gebiedsontwikkeling 3.0wezenlijk anders bij gebiedsontwikkeling 3.0 inhoud, proces, financiering 12. Inhoudzoektocht naar de identiteit van een gebiedvan waaruit de kernwaarden van een gebiedelkaar maximaal kunnen versterken zodat eengebied zich organisch en in balans ontwikkelt zonder afwentelinggesloten kringlopen 13. Proces selectieve participatiesmal en diep draagvlak i.p.v. breed draagvlakkoplopers uit samenleving i.p.v. belangenbehartigersgeleidelijke draagvlakverbreding organisch ontwikkelen 14. Financiering maatschappelijk rendementpartijen binden zich voor langere tijd aan een gebiedrendement strekt zich ook uit over langere perioderendement uit creatie van gebiedwaardennaast vastgoed: schone energie, schone lucht, schoon water,schone mobiliteit, biologisch voedsel, natuur 15. Financierderszorgverzekeraarsenergiebedrijvenwoningcorporatiesmaatschappelijke instellingenpensioenfondsengebiedsfonds voor grondontwikkeling & vastgoedexploitatie 16. Nieuwe Verdienmodellen- ontwikkelen van groene daken en gevels (oppervl.)- ondergronds ontwikkelen- handelen in oppervlaktes- gebiedsgebonden energie- drijvend, duurzaam ontwikkelen 17. Wat betekent dit voor recreatiegebieden? 18. Park van de 21ste eeuwgroot stadspark tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennepvoor avontuurlijke en sportieve recreatie masterplan 2009, uitvoering per recreatieve hart van Haarlemmermeergemengd gebruik: natuurbos, agrarisch gebied, recreatiegeen gebruikers, nog geen cultuurhistorische inbedding 19. Transitievan park naar belevenisgebiedvital food recreation valley 20. schaalvergelijking met Central Park, New York 21. volkstuintjes ecologischeoeversbiologischeboomgaardkleine windturbines boerenwandelen tussende dierenhigh-techfietsverbindingen 22. appels plukken tijdens het oogstseizoen 23. Recreatiegebieden in Transitievan naarmono-functioneelmulti-functioneelpassief actiefrecreatie belevenis 24. Recreatiegebied 3.0 belevenisgebied actieve beleving afwisselend flexibel, adaptief gemeenschappengroen en blauw zijn pijlers 25. Waarden en Dienstenbouwsteen van de groene economiecreert waarden voor de groene economieeconomische diensten:gezondheid, welbevinden, kwaliteit van levenluchtkwaliteit, wateropvang, klimaatadaptatiewerkgelegenheid, 26. Vraaggerichtvraaggerichte recreatievraag is divers, flexibel en dynamischvoorkeuren gebruikers veranderen snelverschillende typen gebruikersflexibel gebruikvs diversiteit gebruikers 27. Diversiteitrustruimte fietsen skatenrace-fietsenwandelen hardlopennordic-walkingkoffie drinken pannekoek eten overnachten 28. Anno 2012 in Zuid-Holland aanbod blijft achter bij vraag kwalitatief en kwantitatief tekort recreatie staat onder druk potentie is er om recreatie te versterken 29. Streefbeeld 2030 Zuid-Hollandsamenhangend, gevarieerd, verbindend, aantrekkelijkgoed bereikbaar via veilige routesonderling verbonden groengebiedenschoon, veilig en ecologisch veerkrachtignieuwe publiekstrekkers in groengebieden 30. Kanttekening bij Streefbeeldtransformatieve element ontbreekt meer van hetzelfde, alleen gevarieerder en betertransformatie naar belevenisgebiedenbelevenis, beleving vanuit gebiedseigen identiteittypen gebruikers nog niet gespecificeerd 31. Alternatief Streefbeeld11 belevenisgebieden die zijn verbondenelk belevenisgebied heeft icoonrecreatie op en om water (groen op het water)energielandschap, waterlandschapvoor diverseit aan gemeenschappen 32. Nieuw Verdienmodelwaardering van recreatieve dienstenecologische diensten: schone lucht, schoon water250 euro per kg NOx ; 50 euro per m2 voedsel ; 500 euro per m3 watereconomische diensten: werkgelegenheid, vestigingsfactor50.000 euro per ftesociale diensten: gezondheid, welbevinden, kwaliteit van leven100.000 euro per DALY 33. GebiedsbalansKosten investeringen transformatie onderhoud, beheer, exploitatieBaten monetaire ecologische waarden monetaire sociale waarden monetaire economische waarden 34. Sturing: Organisch Ontwikkelenruimte bieden mentale ruimte, juridische ruimte, financile ruimte belemmeringen wegnemen, netwerken bevorderen richting geven agenderen vanuit ambitieuze vergezichten heldere kaders voor duurzame recreatie ontwikkeling 35. Selectief Participatieprocesarenas met koplopers voor recreatiegebiedenper recreatiegebied 1 arena met 15 koplopersburgers betrekken via crowdsourcinggeleidelijk aan draagvlakverbreding 36. Wat betekent dit voor rol van Provincie? 37. Sturing: organisch ontwikkelen ruimte bieden faciliteren en stimuleren van eigen initiatief belemmeringen wegnemen, netwerken bevorderen mentale ruimte, juridische ruimte, financile ruimterichting geven investeren in en realiseren van collectieve voorzieningen afstemmen van ontwikkelingen in meer samenhang herformulering van leidende principes voor gebied 38. Faciliterende rol Provincieagenderenstimulerenverbindenschakelenorganisch ontwikkelen 39. Co-Creatieontwikkelen met marktpartijeninnovatieruimte [regelluwe zone]binnen duurzaamheids kadersstap voor stap gebied duurzaam ontwikkelen 40. Conclusiessamenleving is in transitierecreatiegebieden transformeren in belevenisgebiedendynamisch, flexibel, iconisch, gemeenschappenco-creatie met private en maatschappelijke partnerstransitie vergt een faciliterende rol van provincie