2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur...

of 66 /66
" 2000 JAARVERSLAG TWEE DUIZEND COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Embed Size (px)

Transcript of 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur...

Page 1: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

"

2000JAARVERSLAG

TWEE DUIZEND

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 2: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

RA

PP

OR

T A

NN

UE

L 20

00•

PA

GIN

A1

! BEHEERSVERSLAGVAN DE RAAD VAN BESTUURBOEKJAAR 2000

Statutaire rekeningen en geconsolideerde rekeningen op 31.12.00

Voorgesteld op de algemene vergadering van 07.05.01

COMPAGNIEMOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Naamloze Vennootschap

Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eurMaatschappelijke zetel : Wildewoudstraat In B-1000 Brussel

Handelsregister van Brussel : 273 326

btw : be 402 964 823

Page 3: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft op vrijdag 05/04/01 het

gebruik van dit jaarverslag goedgekeurd als referentiedocument voor elke open-

bare oproep tot sparen, die zou uitgaan van de Compagnie du Bois Sauvage n.v.,

tot de publicatie van zijn volgend jaarverslag in het kader van Titel ii van het

koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935, door middel van de gedissocieerde

informatieprocedure.

In het kader van deze procedure moet het referentiedocument vergezeld gaan

van een verrichtingsnota teneinde een prospectus op te maken in de zin van

artikel 29 van voornoemd koninklijk besluit.

De prospectus moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie voor

het Bank- en Financiewezen conform artikel 29 ter, § 1, al. 1 van het konink-

lijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935.

Dit verslag is een vertaling uit het Frans van het originele rapport.

In geval van afwijking zal dit laatste rechtsgeldig zijn.

De vertaling werd uitgevoerd door La Compagnie du Bois Sauvage

die er de verantwoordelijkheid van op zich neemt.

Om een exemplaar van deze brochure te ontvangen, richt u zich tot

Compagnie du Bois Sauvage n.v.

Wildewoudstraat 17

B – 1000 Brussel

Tel. : (32.2) 227.54.50

Fax: (32.2) 219.25.20

e-mail : [email protected]

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 4: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S2

EN

3

• Brief aan de aandeelhouders " 4

• Belangrijkste cijfers " 5

• Historiek van de Compagnie du Bois Sauvage " 6

• Waar ligt onze oorsprong? " 7

• Financiële kalender " 8

• Raad van Bestuur " 8

• Corporate Governance " 11

• Activiteiten van het boekjaar " 13

• Winstverdeling " 22

• Valorisatie van de portefeuille op 31 december 2000 " 23

• Vooruitzichten 2001 " 24

• Financiële bijlage " 25

! INHOUDSOPGAVE

Page 5: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

In het jaar 2000 heeft de Compagnie

de nadruk gelegd op haar roeping

van financiële en industriële holding

en werden de strategische hoofdlijnen

verder ontwikkeld.

Deze roeping bestaat erin participa-

ties te nemen in al dan niet genoteer-

de bedrijven. Ze wenst bijstand te

verlenen aan getalenteerde zakenman-

nen en -vrouwen, in de industriële of

financiële wereld, die op een bepaald

moment in het bestaan van hun

onderneming op zoek zijn naar steun.

Zo biedt ze hulp bij het financieel

beheer, de structuur en de stabiliteit

van het kapitaal van deze laatsten.

Zo hebben wij:

• onze participatie verhoogd in het

bedrijf Neuhaus om ze te brengen

op meer dan 40 % op de datum

van opstelling van dit verslag

(eur 3,5 miljoen)

• onze participatie verhoogd in het

bedrijf Floridienne, een nichesbe-

drijf, waarmee we verder de moge-

lijkheden voor samenwerking blij-

ven onderzoeken (eur 2,3 miljoen)

• deelgenomen aan de kapitaalsver-

hoging van Rec-Hold en onze

rechtstreekse particpatie in Recti-

cel verhoogd ; de vooruitzichten

bevestigen al het vertrouwen dat

we in dit bedrijf hadden gesteld

(eur 2,6 miljoen)

• deelgenomen aan de kapitaalsver-

hoging van de Bank Degroof

waarvan we nu de tweede aan-

deelhouder zijn (eur 1,5 miljoen)

• deelgenomen aan de omwerking

van de Groupe Ceran, een

school in Spa die in het talenon-

derwijs is gespecialiseerd en ves-

tigingen heeft in tal van andere

landen (eur 0,25 miljoen)

• een aanvang genomen met de

renovatiewerken van de vijf gebou-

wen aan de Treurenbergstraat die

de omgeving van de maatschappe-

lijke zetel van de vennootschap

vervolledigen en valoriseren (bud-

get van eur 5 miljoen)

• onze vastgoedinvesteringen in de

Verenigde Staten voortgezet in

samenwerking met kwaliteits-

partners die ter plaatse gevestigd

zijn (eur 6 miljoen)

• onze activiteiten van private equi-

ty bevestigd en onder andere deel-

genomen aan de ontwikkeling van

de vennootschappen Serendip en

Nomacorc (eur 2,5 miljoen).

Het voorbije jaar werd onze website

“www.bois-sauvage.be” opgesteld.

Deze site en de talloze contacten met

de financiële wereld, investeerders en

de pers hebben ons in staat gesteld

de vennootschap, haar strategie en

haar ontwikkelingslijnen beter

bekend te maken. Deze inspanning,

die werd geleverd in het belang van

al onze aandeelhouders, zal worden

voortgezet.

Een aantal andere projecten werd tij-

dens het afgelopen boekjaar bestu-

deerd. Sommige, waarover bijna een

akkoord werd bereikt, hebben we

weer laten gaan omdat ze niet volde-

den aan de gewenste criteria van ren-

tabiliteit of vooruitzichten.

Onze andere activiteiten – het beheer

van ons vastgoedpatrimonium, de

beleggingen, de trading op afgeleide

producten – hebben, zoals in het ver-

leden, de resultaten van de vennoot-

schap een meerwaarde gegeven.

De schommelingen van de beurskoer-

sen tijdens het jaar 2000 hadden

belangrijke waardeverminderingen

op 31 december tot gevolg. Dat is de

hoofdreden van het ontgoochelende

resultaat van het boekjaar 2000.

Ondanks de achteruitgang van het

jaarresultaat, behoudt het comité het

vertrouwen in de toekomst van de ven-

nootschap. Trouw aan de dividendpo-

litiek stellen we voor het twaalfde

opeenvolgende jaar een nieuwe verho-

ging van het dividend voor (+7%).

Wij danken onze aandeelhouders voor

het vertrouwen en de blijken van steun

tijdens het boekjaar. Onze dank gaat

eveneens uit naar alle medewerkers van

de groep voor hun professionalisme en

voor hun oprechte medewerking.

Het Directiecomité

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

! BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS

Page 6: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S4

EN

5

Globale Eigen Gemiddeld Resultaat Aantal aandelen Beurskapitalisatie gegevens geconsolideerde daelijks volume aandeel van de bij afsluiting

middelen van behandelde groep venootschap boekjaareffecten

Année (000 eur) ord + vvpr (000 eur) ord vvpr (000 eur)

1995 92.571 317,02 9.089 714.724 150.164 79.542

1996 95.500 368,13 4.773 714.724 178.146 85.768

1997 113.513 260,58 22.714 714.724 179.581 104.195

1998 191.065 455,09 71.747 714.724 303.498 164.319

1999 203.102 125,54 15.108 714.724 314.684 156.470

2000 211.003 183,65 12.236 1.059.373 0 155.728

Gegevens Koers bij Intinsieke Hoogste Laagste Geconsoli- Brutoper p.s. afsluiting van waarde bij Koers Koers deerde aangepast

het boekjaar afsluiting winst groep dividend

Année ord vvpr ord vvpr ord vvpr

1995 91,97 98,79 n.d. 92,71 96,68 86,02 87,51 10,51 5,16

1996 96,06 99,28 126,43 103,99 107,59 91,72 94,20 5,35 5,35

1997 116,51 118,00 158,43 130,14 129,65 96,06 99,16 25,40 5,75

1998 161,38 161,00 223,45 201,29 195,84 121,96 118,00 70,46 6,20

1999 152,00 154,00 232,50 180,00 180,00 142,54 136,34 14,68 6,66

2000 147,00 stripping 207,42 154,00 stripping 140,00 stripping 11,55 7,13

25/4 25/4 25/4

! BELANGRIJKSTE CIJFERS

Schulden op korte termijn

Schulden op lange termijn

0

50

100

150

200

250

300

350

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Voorzieningen

Eigen vermogen

Vlottende activa

Vaste activa

0

50

100

150

200

250

300

350

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Activa • Historische evolutie (in miljoen EUR)geconsolideerde boekhoudkundige gegevens

Passiva • Historische evolutie (in miljoen EUR)geconsolideerde boekhoudkundige gegevens

Page 7: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

#Fours Lecocqet Ateliers

de TrazegniesReunis

#Hensies

Pommeroeul

#Somikin

#Entrema

#Financière

Lecocq

#Nagelinvest

Waterloo

#Cie du Bois Sauvage

"

"

"

"

"

"

"

"

Nagelinvest Charleroi

$

Page 8: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S6

EN

7

De Compagnie Mobilière & Foncière

du Bois Sauvage is het resultaat van

een hergroepering van zestien onder-

nemingen met erg uiteenlopende

oorsprongen en activiteiten, zoals

Fours Lecocq, Compagnie Financière

Nagelmackers, de Kolenmijnen

van Hensies-Pommeroeul, Entrema

en Somikin (mijnmaatschappij van

Kindoe). Een aantal van deze

ondernemingen bestaat al langer

dan een eeuw.

Van sommige was de omvang te

klein om een belangrijke economi-

sche rol te spelen, van sommige was

de activiteit voorbijgestreefd en

anderen waren in vereffening en

bedreigd met verdwijning.

De groepering is de bevestiging van

een feitelijke situatie en sluit perfect

aan bij de strategie van stabiliteit en

het streven naar economische en

financiële dynamisering van de ven-

nootschap.

De naam “Bois Sauvage” verwijst

naar de plaats in Brussel waar de

maatschappelijke zetel is gevestigd.

De plaats “Bois Sauvage” of “Wilde

Wouter” bevond zich ooit tussen de

Sint-Michiels- en Sint-Goedele-

kathedraal en de eerste stadsomwal-

ling van Brussel.

Van deze 13de-eeuwse omwalling

blijven nog slechts enkele muurfrag-

menten over, zoals de Wilde Woudar-

caden die op advies van de Koninklijke

Commissie voor Monumenten en

Landschappen door de vennootschap

werden gerenoveerd.

De renovatie van deze site leverde de

vennootschap in 1992 de Prijs van de

Kunstwijk op, toen deze voor het

eerst werd uitgereikt.

! WAAR LIGT ONZE OORSPRONG ?

Page 9: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

FINANCIËLE KALENDER

Jaarresultaten

" 2de helft van maart

Algemene Vergadering

" 1ste maandag (werkdag) van mei

Halfjaarresultaten

" 1ste helft van september

RAAD VAN BESTUUR

Guy Paquot (1) (3) " Voorzitter,Rue de l’Eglise 11 " Gedelegeerd bestuurderB-4140 Sprimont ! 2003

Richard Dawids (1) (3) " Bestuurder,Rue Clément Delpierre 58 " Lid van het Directiecomité

B-1310 Terhulpen ! 2006

Vincent Doumier (1) " Gedelegeerd bestuurderBeeldhouwerslaan 127

B-1180 Brussel ! 2004

Robert Demilie (3) " BestuurderLange Leemstraat 202

B-2018 Antwerpen ! 2003

Gui de Vaucleroy (2) " BestuurderBaron d’Huartlaan 137

B-1950 Kraainem ! 2004

Donald Fallon (2) " BestuurderRue de Thébais 2

1495 Mellery ! 2004

Monique Neven (3) " BestuurderRoute du Comte, 1

B-4140 Sprimont ! 2003

Jean-Louis Raemdonck van Megrode (2) " BestuurderLommerlaan 33

B-1200 Brussel ! 2004

Solange Schwennicke (2) " BestuurderKerkhofstraat 27

1600 Sint-Pieters-Leeuw ! 2006

Luc Vansteenkiste (2) " BestuurderStationstraat 172

B-9260 Schellebelle ! 2005

(1) Uitvoerend

(2) Onafhankelijk

(3) Vertegenwoordiger van de hoofdaandeelhouder

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 10: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S8

EN

9

HOOFDFUNCTIE UITGEOEFEND DOOR DE NIET-UITVOERENDEBESTUURDERS BUITEN DE COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.

Robert Demilie" Bestuurder

van Bégaux Imtech n.v.

Gui de Vaucleroy" Voorzitter van de Raad van Bestuur

van Delhaize “De Leeuw” n.v.

Donald Fallon" Bestuurder van C.B.R. n.v.

Monique Neven" Bestuurder van Surongo n.v

Jean-Louis Raemdonck van Megrode" Bestuurder van

Vermeulen-Raemdonck n.v.

Solange Schwennicke" Voorzitster van de groep

Delvaux – Dujardin

Luc Vansteenkiste" Gedelegeerd Bestuurder

van Recticel n.v.

DIRECTIECOMITÉ

Guy Paquot" Voorzitter

Richard Dawids" Lid

Vincent Doumier" Lid

ALGEMEEN SECRETARIS

Bruno Spilliaert

COMMISSARIS-REVISOR

S.C. Deschamps,

Godefroid & C° bvba,

vertegenwoordigd

door André Deschamps

Boulevard Georges Deryck 26 b. 15

B-1480 Tubeke ! 2001

Page 11: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Beleggings- en schatkisteffecten

61 %

Geconsolideerde portefeuille (marktwaarde) 31/12/2000

1 Fortis 44 %2 Electrabel 16 %3 Delhaize 6 %4 Solvay 5 %5 Ter Beke 2 %6 Union Minière 2 %7 Tractebel 2 %8 Anderen (40 posten) 20 %9 Liquiditeiten 3 %

1 Degroof 42 %2 Rec-Hold/Recticel 14 %3 Neuhaus 12 %4 Noel Group LLC 8 %5 Floridienne 8 %6 Nomacorc 2 %7 Serendip 5 %8 Waldo 2 %9 Simonis Plastic 2 %10 Anderen 5 %

1 Cofinimmo 65 %2 Terreinen & diversen 6 %3 Luxemburg 2 %4 Surongo America 3 %5 Site Bois Sauvage 7 %6 Woluwé Shopping Center 14 %7 Aan Aldi gehuurde gebouwen 3 %

Strategische participaties

24 %

Vastgoed15 %

12

34

5

6

7

1

2

3

4

5

67

89 10

1

2

3

4

567

8

9

BEHEERSVERSLAGVAN DE RAAD VAN BESTUURVAN DE COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 07.05.01

Page 12: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S10

EN

11

een! CORPORATE GOVERNANCE

WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur bestaat dus uit

uitvoerende Bestuurders, Bestuurders

die de hoofdaandeelhouder vertegen-

woordigen en onafhankelijke

Bestuurders, waarbij sommigen twee

hoedanigheden cumuleren. Geen van

deze categorieën heeft een meerder-

heid, zodat bij de besprekingen en

de beslissingen rekening kan worden

gehouden met de diverse aanwezige

belangen, en dit met het oog op een

betere valorisatie van het aandeel.

In het jaar 2000 kwam de Raad drie

keer samen.

Ter bespreking van :

• de investeringsprojecten

• de halfjaar- en jaarresultaten

• het budget voor het volgende jaar

• de activiteit met betrekking tot

afgeleide producten

• de analyse van de activa, zowel de

roerende als onroerende

• de uitoefening van de warrants

• de splitting van de aandelen.

De werkzaamheden van de Raad wor-

den georganiseerd en gedocumen-

teerd zodat hij de verrichte handelin-

gen kan opvolgen en controleren in

het kader van het dagelijks beheer

evenals de resultaten, de risico’s en

de waarde van de vennootschap.

De vennootschap duidt vaak een

vertegenwoordiger aan binnen de

filialen en de participaties teneinde

de ontwikkeling ervan te volgen.

• Voor de actieve bestuurders geldt

geen beperking inzake de herver-

kiezing in de duur van hun functie

• De leeftijdsgrens om te worden

verkozen bedraagt 65 jaar ; elke

verkozen bestuurder beëindigt

zijn mandaat.

Sedert 1998 werden drie gespeciali-

seerde comités opgericht:

• Het Auditcomité, bestaande

uit Donald Fallon en Luc

Vansteenkiste, heeft twee keer

vergaderd in 2000.

In maart 2001 onderzocht het

comité de evaluatieregels en ging

het de opstelling van de rekenin-

gen en de controleprocedures na.

• Het Bezoldigingscomité, bestaan-

de uit Gui de Vaucleroy en Robert

Demilie, kwam het voorbije boek-

jaar eenmaal samen. Het volgde

het dossier voor de bezoldiging

van de directieleden op.

• Het Benoemingscomité, bestaan-

de uit Monique Neven en Jean-

Louis Raemdonck van Megrode,

heeft gedurende het afgelopen

boekjaar één keer vergaderd.

Het heeft in mei 2000 de kandi-

datuur voorgesteld van Solange

Schwennicke voor de functie van

bestuurder. De Algemene

Vergadering van 2 mei 2000

heeft deze keuze bevestigd.

Deze functies werden vergoed met

presentiegeld.

De compagnie wilde zich richten

naar de regels van “corporate gover-

nance” zodra deze werden geïntrodu-

ceerd, in overeenstemming met de

aanbevelingen die werden gedaan

door de financiële autoriteiten en de

beursautoriteiten.

De Raad van Bestuur bestaat voor

de helft uit onafhankelijke bestuur-

ders. In het voorbije boekjaar waren

dat er vijf.

De intrinsieke waarde van het aan-

deel werd via communiqués met

betrekking tot de halfjaar- en jaarre-

sultaten systematisch bekendge-

maakt. De berekening werd uitge-

voerd in de veronderstelling dat alle

in omloop zijnde warrants worden

uitgeoefend.

Sedert 1 januari 1999 worden de

rekeningen opgesteld in euro.

Met het oog op de transparantie

bevat dit verslag op pagina 22 de

gedetailleerde samenstelling van de

portefeuille en de boekhoudkundige

waarde ervan op 31.12.2000.

De belangrijkste regels voor de

benoeming en de leeftijdsgrens voor

de Raad zijn de volgende:

• De niet-actieve bestuurders bezit-

ten de meerderheid in de Raad

• De niet-actieve bestuurders oefe-

nen een mandaat van zes jaar uit,

hetwelk eventueel eenmaal kan

worden hernieuwd

Page 13: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

De uitvoerende Bestuurder genieten

een vaste basisbezoldiging aangevuld

met een deel van de tantièmes, vol-

gens een huishoudelijk reglement.

De rest van de statutaire tantièmes

wordt verdeeld onder alle bestuurders.

Geen enkele bestuurder, al dan niet

uitvoerend, geniet opties op aande-

len, noch voorschotten of krediet.

DAGELIJKS BEHEER

Het Directiecomité – opgericht door

de Raad van Bestuur – vergadert

gemiddeld twee keer per maand.

Het zorgt voor de voorbereiding,

de analyse en de bespreking van de

dossiers met betrekking tot de inves-

teringen, de desinvesteringen, de

andere activiteiten van de vennoot-

schap, de rekeningen en de budgetten.

Het is eveneens belast met vragen

omtrent het personeelsbeheer.

Met het oog op een scheiding op ter-

mijn van de functies van Voorzitter

en Gedelegeerd Bestuurder, werd

Vincent Doumier in 2000 benoemd

tot Gedelegeerd Bestuurder naast

Guy Paquot.

STATUTAIRE BENOEMINGEN

Dit jaar loopt geen enkel mandaat

ten einde.

Het mandaat van de Commissaris-

Revisor, de cv Deschamps,

Godefroid & Cie bvba, vertegen-

woordigd door André Deschamps,

vervalt vandaag. De Raad van

Bestuur stelt u voor dit mandaat te

verlengen voor een duur van 3 jaar,

waardoor het zal vervallen op de

gewone algemene vergadering van

het jaar 2004, en de emolumenten

vast te stellen.

BELEID VOOR DE BESTEMMINGVAN HET RESULTAAT

Sedert meer dan tien jaar stelt de

Raad regelmatig voor om het rende-

ment van het kapitaal te verhogen.

Het doel is, voor zover de resultaten

dit mogelijk maken, het dividend

jaarlijks te verhogen met een percen-

tage dat ten minste gelijke tred

houdt met de inflatie.

In 2000 bedroeg de groei van het

voorgestelde dividend 7%

RELATIE MET DE HOOFDAANDEELHOUDER

Op 31 december 2000 beschikt de

vennootschap Surongo over

741.654 aandelen van de Compagnie

du Bois Sauvage n.v. op een totaal van

1.059.373 aandelen in omloop. In de

veronderstelling dat alle warrants in

omloop worden uitgevoerd, zou

Surongo over 1.052.663 aandelen

beschikken, op een totaal van

2.089.036, zijnde 50,39% ten opzichte

van 50,95% op 31.12.1999. Deze ver-

mindering is de concretisering van de

wil van de vennootschap om het aan-

deelhouderschap niet te blokkeren door

de absolute meerderheid te behouden.

De twee vennootschappen hebben

vier gemeenschappelijke bestuurders :

Guy Paquot, Monique Neven,

Robert Demilie en Richard Dawids.

Tussen de vennootschappen bestaat

geen overeenkomst en Compagnie du

Bois Sauvage n.v. of een van de filia-

len ervan betaalt geen bezoldiging,

voordeel, management fee of andere

uit aan Surongo.

De vennootschap is niet op de hoogte

van het bestaan van overeenkomsten

van aandeelhouders of bestuurders.

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 14: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S12

EN

13

twee! ACTIVITEITEN VAN HET BOEKJAAR

grootste gedeelte gelegen is aan de

achterkant van het gebouw.

Deze ingewikkelde werken omvatten

eveneens de restauratie en de exploi-

tatie van een deel van de eerste

13de-eeuwse omwalling van de stad

Brussel en het behoud van een atelier

uit de 16de eeuw.

We zijn verheugd over de uitstekende

samenwerking, zowel met de Konink-

lijke Commissie voor Monumenten

en Landschappen en met de diensten

ervan als met de gewestelijke en

gemeentelijke overheden.

Het totale budget van de investering

bedraagt eur 5 miljoen.

De uitvoering van dit project zal de

omgeving van de maatschappelijke

zetel vervolledigen en valoriseren.

1. VASTGOED

Het overheersende element van onze

vastgoedinvesteringen is Cofinimmo,

waarvan we rechtstreeks en onrecht-

streeks 5,42% bezitten op 31 decem-

ber 2000.

Het onroerendgoedbezit bestaat,

naast de gebouwen van de maat-

schappelijke zetel, uit 4 handels-

ruimten, verhuurd aan Aldi in

Binche – Tubize – La Louvière –

Waterloo, een deel van het Woluwe

Shopping Center in Brussel, diverse

andere handelsruimten, een apparte-

mentsgebouw in Zoute en diverse

terreinen in de provincies Luik en

Henegouwen.

Sommige goederen hadden de matu-

riteit bereikt en werden verkocht.

De verwezenlijkte meerwaarden

op deze verkopen bedragen

eur 1.05 miljoen.

De geïnde huurgelden bedragen

eur 1.63 miljoen.

Zoals vorig jaar aangekondigd, heb-

ben de renovatiewerken van de vijf

gebouwen aan de Treurenberg 6 tot

14 de nodige vergunningen

gekregen : bouwvergunning – patri-

moniumvergunning. De plannen

werden goedgekeurd en de werken

zijn begonnen op 3 november 2000.

Ze zouden normaal gezien eind 2001

beëindigd moeten zijn.

Het project omvat 2 winkels voor een

oppervlakte van 77 m2, 5 apparte-

menten voor residentieel gebruik

voor een oppervlakte van 724 m2 en

1.244 m2 kantoren waarvan het

Page 15: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

ENTREMA SERVICES N.V.Belgisch bedrijf dat boekhoudkundige en administratieve dienstenlevert aan de vennootschappen van de groep.Dit bedrijf concentreert de investeringen in informati-

camateriaal en verzekert de kwaliteit van het hulpmiddel

dat onmisbaar is voor de goede werking van de groep.

Comptes sociaux audités

Gecontroleerde statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

C.A. 0,126 0,164 0,133

Nettowinst 0,004 0,004 0,005

Cashflow 0,043 0,043 0,039

Eigen middelen 0,351 0,346 0,342

Balanstotaal 0,367 0,371 0,404

Gestort dividend – – –

FINPRO N.V.

Belgisch bedrijf, aandeelhouder voor 4,40% van Cofinimmo,voornaamste sicafi genoteerd op de beurs van Brussel.De eigen geconsolideerde kapitalen van Cofinimmo zijn

gestegen van eur 694 miljoen tot eur 1.107 miljoen.

Het bruto-eenheidsdividend betaald in 2000 bedroeg

eur 5,85 en de vennootschap heeft een dividend aangekon-

digd van eur 6,05 voor het boekjaar 2000.

Het bedrijf heeft meegedeeld dat haar netto-actiefwaarde

per aandeel eur 105,74 bedroeg voor verdeling, dus een

stijging van 2,09% in één jaar tijd.

Met deze participatie is Finpro het middelpunt van onze

vastgoedinvesteringen.

� 2000100%

� 1999100%

� 1998100%

% van de participatie

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

2. PORTEFEUILLE – PARTICIPATIES

P1. VERBONDEN BEDRIJVEN

2000 1999

% in bezit in duizend % in bezit in duizend euro euro

Aandelenentrema services 100 273,4 100 273,4finpro 100 12.104,4 100 12.104,4metrobel 100 4.353,0 100 4.353,0neuhaus 37 9.002,0 28 6.758,8runlite 84 319,8 77 371,9simonis plastic 100 1.310,5 100 1.329,2imolina 100 1.260,0 100 1.260,0surongo america 46 4.250,2 46 4.250,2surongo nederland 100 148,8 100 148,8Vorderingensurongo nederland 1.749,8 2.187,2Totaal P1 34.771,9 33.036,9

Comptes sociaux audités

Gecontroleerde statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 31/03/00 31/03/99 31/03/98

Financiële inkomsten 2,169 2,127 0,786

Nettowinst 0,544 2,275 0,158

Cashflow 2,081 2,275 0,158

Eigen middelen 9,545 9,251 3,281

Balanstotaal 43,892 43,437 30,052

Gestort dividend 0,250 – –

METROBEL N.V.Belgisch bedrijf, vroeger immobiliënbedrijf dat een portefeuillebe-drijf is geworden ; over de toekomst wordt momenteel nagedacht.Het geschil waarvan melding werd gemaakt in 1999

(geschil dat is ontstaan bij de verkoop van de winkelgalerij

“Gérardrie”) werd opgelost door de terugtrekking van de

vragende partij. Bijgevolg werd de provisie die werd

samengesteld om het risico te dekken, teruggenomen.

Gezien de overvloed aan liquide middelen, heeft het bedrijf

een voorschot op dividend gestort van eur 2,5 miljoen.

Comptes sociaux audités

Gecontroleerde statutaire rek(in miljoen EUR) 31/03/00 31/03/99 31/03/98

Financiële inkomsten 0,270 0,517 1,246

Nettowinst 1,004 1,592 1,272

Cashflow 0,280 1,617 1,298

Eigen middelen 6,610 8,105 6,637

Balanstotaal 11,414 10,050 6,873

Gestort dividend 2,5 0,124 0,099

� 2000100%

� 1999100%

� 1998100%

% van de participatie

� 2000100%

� 1999100%

� 199817%

% van de participatie

Page 16: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S14

EN

15

SIMONIS PLASTIC N.V. Belgisch bedrijf gespecialiseerd in precisie-kunststofinjectie.Het management concentreert zich momenteel op een

project voor uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf

naar nieuwe markten.

De reorganisatie die momenteel bezig is, heeft een licht

boekhoudkundig verlies tot gevolg.

Het omzetcijfer heeft zich verder ontwikkeld en is geste-

gen van eur 3,4 miljoen naar eur 4,2 miljoen. Vijf jaar

geleden bedroeg het eur 2 miljoen.

Comptes sociaux audités

Gecontroleerde statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

C.A. 4,207 3,428 2,636

Nettowinst -0,038 0,074 0,065

Cashflow 0,238 0,269 0,269

Eigen middelen 1,372 1,410 0,711

Balanstotaal 2,592 1,939 2,178

Gestort dividend – – –

IMOLINA S.A.Luxemburgs vastgoedbedrijf. De huurgelden van de twee gebouwen werden regelmatig

geïnd. Ze werden conform de geldende wetgeving

geïndexeerd.

Comptes sociaux audités

Gecontroleerde statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

Huurinkomsten 0,075 0,073 0,071

Nettowinst 0,004 0,017 0,018

Cashflow 0,028 0,049 0,050

Eigen middelen 1,662 1,666 1,648

Balanstotaal 1,681 1,680 1,664

Gestort dividend – – –

SURONGO AMERICA INC.Amerikaans vastgoedbedrijf dat voornamelijk aanwezig is aande oostkust (North-Carolina, Georgia, Florida). Het beheert eenin de balans opgenomen vermogen van usd 12 miljoen.De investeringen gebeuren in samenwerking met kwali-

teitspartners die ter plaatse goed zijn geïmplementeerd.

Overeenkomstig het uitgestippelde beleid, werd er over-

gegaan tot de verkoop van de goederen Spring Plaza,

March Cove en Ocean Links at Ponte Vedra en werd er een

winst voor belastingen gemaakt van usd 7 miljoen.

De projecten die in 1999 waren begonnen, worden verder

ontwikkeld en zouden moeten beëindigd zijn in de loop

van het tweede semester 2001.

� 2000100%

� 1999100%

� 1998100%

% van de participatie

� 2000100%

� 1999100%

� 1998100%

% van de participatie

NEUHAUS N.V.Bekend Belgisch fabrikant van chocolade-, snoep- en koekjespro-ducten van topniveau. Na het zeer moeilijke boekjaar 98/99 isNeuhaus met succes begonnen aan zijn herstel.Op 30.06.2000 bedroeg de cashflow voor exploitatie

eur 6,7 miljoen, en de winst na belastingen eur 1,5 mil-

joen. Het bedrijf kon de storting op een dividend herne-

men dat werd vastgesteld op eur 0,50 bruto/aandeel.

Het eerste semester van het boekjaar 2000/2001 bevestigt

het herstel en maakt het mogelijk, als alles blijft zoals het is,

een winst te voorspellen op het einde van het lopende boek-

jaar ten opzichte van het vorige boekjaar. Er dient evenwel

te worden opgemerkt dat het investeringsprogramma waar-

over werd beslist door het Amerikaanse filiaal op korte ter-

mijn een negatieve invloed zal hebben op de resultaten.

We hebben systematisch verder aandelen van Neuhaus

verworven, omdat we overtuigd zijn van de uitstekende

vooruitzichten op lange termijn van dit bedrijf. Tijdens

het boekjaar 2000 hebben wij globaal gezien onze partici-

patie naar 36,61% gebracht op 31.12.00 en naar 41,43%

op 01.03.2001.

De intrinsieke kwaliteiten van de producten van het bedrijf

werden erkend door de toekenning van de titel van Gebre-

vetteerd Hofleverancier van België op 15 november 2000.

Comptes sociaux audités

Gecontroleerde statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 30/06/00 30/06/99 30/06/98

C.A. 53,142 48,862 46,032

Nettowinst groep 1,524 -0,948 1,644

Cashflow 5,781 4,393 5,000

Eigen middelen groep 22,654 21,559 11,574

Balanstotaal 39,083 39,141 35,023

Gestort dividend 0,465 – 1,339

RUNLITE N.V.Belgisch bedrijf dat is gespecialiseerd in de vervaardiging vanorthopedische producten voor toepassingen bij mensen en dieren.Ondanks de engheid van de markt blijft het bedrijf posi-

tieve resultaten boeken.

Het bedrijf exporteert 95% van zijn productie, waarvan

80 % in Europa en 15% elders.

Nadat het in 2000 een dividend had gestort op geprivile-

gieerde aandelen, is het bedrijf overgegaan tot de terug-

koop en de annulering van dit type effecten.

Comptes sociaux audités

Gecontroleerde statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

C.A. 0,667 0,634 0,638

Nettowinst 0,032 0,070 0,036

Cashflow 0,052 0,108 0,061

Eigen middelen 0,483 0,555 0,499

Balanstotaal 0,597 0,715 0,588

Gestort dividend – 0,014 –

� 200084%

� 199977%

� 199877%

% van de participatie

� 200037%

� 199928%

� 199820%

% van de participatie

Page 17: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

P2. ANDERE BEDRIJVEN MET EEN PARTICIPATIEVERHOUDING

2000 1999

% in bezit in duizend % in bezit in duizend euro euro

Aandelenatc (alpha drain) 25 416,1 25 400,8banque degroof 14 32.582,8 15 31.093,0beeckmans van gaver & cie 25 0,0 25 0,0ceran 11 89,1 – –i.r.m. 20 166,5 23 213,3chocolats de l’iris 6 5,3 16 39,3chocolats du sablon 35 22,5 – –rec-hold 11 10.560,3 11 9.915,7serendip 25 3.481,5 25 3.409,5noel group 12 4.394,5 12 1.927,5waldo 31 583,6 31 649,1Vorderingenirm 217,2 217,2chocolats de l’iris 325,3 325,3noel group 2.307,6 2.307,6waldo 1.152,7 1.152,7Totaal P2 56.305,0 51.651,0

Comptes sociaux audités

Statutaire rekeningen(in miljoen US$) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

Inkomsten 0,812 0,540 0,443

Nettowinst 4,836 0,319 0,163

Cashflow 2,682 6,894 0,429

Eigen middelen 20,937 16,102 6,782

Balanstotaal 23,526 18,509 9,131

Gestort dividend – – –

NOMACORC LLCAmerikaans industrieel bedrijf.Het project Nomacorc – naar de naam van het bedrijf dat

synthetische kurken vervaardigt voor wijnflessen – werd

verder ontwikkeld.

Net als elk bedrijf in ontwikkeling, heeft het te kampen

gehad met kinderziekten die nu evenwel overwonnen lijken.

De verkoopsresultaten zijn meer dan bemoedigend.

De industriële productie werd begonnen in het tweede

semester van 1999 ; in dat jaar werden 13 miljoen kurken

verkocht. In 2000 werden 83 miljoen eenheden verkocht.

Het budget voor het jaar 2001 werd opgesteld voor een

verkoop van meer dan 200 miljoen stuks.

De eerste maanden van het boekjaar liggen binnen het bud-

get. Het is evenwel nog te vroeg om beweringen te doen.

Het Duitse wijninstituut, dat wereldfaam geniet, volgt de

nieuwe producten van zeer nabij en heeft een studie gepubli-

� 200056%

� 199956%

� 1998100%

% van de participatie ceerd over de verschillende synthetische kurken. Het besluit

was dat de kurken van Normacorc veruit de beste zijn.

De participatie in het kapitaal van dit bedrijf bleef op 18,4%.

Comptes sociaux audités

Statutaire rekeningen(in miljoen US$) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

Inkomsten 4.554 880 –

Nettoresultaat -1.680 -2.481 –

Netto cashflow -1.697 -2.051 –

Eigen middelen –792 790 –

Balanstotaal 9.025 7.941 –

Gestort dividend – – –

SURONGO NEDERLAND B.V.Hollandse holdingmaatschappij, die momenteel haar activiteitenvermindert. Ze bezit een participatie in en vorderingen op SurongoAmerica Inc. De schommeling in de bedragen is afkomstig van de her-

schatting van de schulden uitgedrukt in usd, terwijl de acti-

va niet werden herschat, volgens de boekhoudkundige wet.

Comptes sociaux audités

Statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

Financiële inkomsten 0,128 0,140 0,179

Nettowinst 0,063 -0,155 0,199

Cashflow 0,063 -0,155 0,199

Eigen middelen -0,015 -0,078 0,077

Balanstotaal 2,687 3,108 3,205

Gestort dividend – – –

� 2000100%

� 1999100%

� 1998100%

% van de participatie

� 200018,4%

� 199918,4%

% van de participatie

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 18: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S16

EN

17

Comptes sociaux audités

Gecontroleerde statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 30/09/00 30/09/99 30/09/98

Financiële inkomsten 283,200 194,904 184,869

Nettowinst groep 30,159 50,590 19,919

Cashflow 48,026 58,387 29,076

Eigen middelen 95,273 116,650 125,145

Balanstotaal 2.632,445 2.405,766 1.885,884

Gestort dividend 14,174 61,982 8,413

DE GROEP CERANZoals aangekondigd in ons verslag van 1999, hebben wij deelge-nomen aan de omwerking van de GROUPE CERAN, een schoolin Spa die gespecialiseerd is in het talenonderwijs en vestigingenheeft in tal van andere landen (Frankrijk, het VerenigdKoninkrijk, Spanje, Japan).Er werd lang nagedacht over een herstructurering van het

belang van de groep en men is gekomen tot een oplossing

die een verhoogd gezag van het management voorstaat.

Om een pool te vormen die de continuïteit waarborgt, is

het management momenteel omringd met investerings-

partners die overtuigd zijn van de rol van de groep

Ceran, van de culturele uitdaging die hij vertegenwoor-

digt en van zijn ernst op financieel vlak.

Deze partners zijn : de Compagnie du Bois Sauvage, de

Bank Brussel Lambert, de Bank Degroof, Nomainvest,

Chaudfontaine Distribution, Kredietverzekering, Recticel,

Surongo, Etilux.

Dit zijn de doelstellingen:

• de technische kwaliteit van het onderwijs behouden en

ontwikkelen

• een Belgische verankering bestendigen, gelet op de

continuïteit van het project

• het directiecomité dat bestaat uit kwaliteitsmedewer-

kers integreren en motiveren.

Op 31.12.2000 stijgt het omzetcijfer van de groep

naar 16%, de exploitatiewinst naar 107% ten opzichte

van het vorige boekjaar. Er werd een ambitieus investe-

ringsplan opgesteld.

De intrinsieke kwaliteiten van het Belgische bedrijf

Ceran ilc n.v. en van zijn product werden erkend door

de toekenning van de titel van Gebrevetteerd

Hofleverancier van België op 15 november 2000.

Comptes sociaux audités

Geconsolideerde rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

C.A. 7,5 6,9 nd

Nettowinst 0,27 0,11 nd

Cashflow 0,71 0,54 nd

Eigen middelen 0,80 1,05 nd

Balanstotaal 6,86 6,01 nd

Gestort dividend – – nd

� 200011,17%

� 19990%

� 19980%

% van de participatie

� 200013,85%

� 199915%

� 19980%

% van de participatieA.T.C. N.V. (ALPHA DRAIN)Belgisch bedrijf met als doel de productie van goten in betonpolymeer,bestemd voor de sector van de openbare werken en van de doe-het-zelf.Er werden nieuwe producten ontwikkeld en sommige

werden geoctrooieerd.

Het bedrijf bereidt een commercieel offensief voor dat

het in staat moet stellen winst te maken uit de gedane

investeringen.

Gezien de fiscale verliezen werden gebruikt in 1999, loopt

de winst na belastingen terug tot eur 69.088,83

Comptes sociaux audités

Gecontroleerde statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

C.A. 6,773 6,185 5,398

Nettowinst 0,069 0,192 -0,089

Cashflow 0,586 0,583 0,238

Eigen middelen 1,668 1,606 0,200

Balanstotaal 4,692 4,474 3,614

Gestort dividend – – –

BANK DEGROOF N.V.Belgische bank, gespecialiseerd in vier basisberoepen, het beheervan activa – investment banking – marktactiviteiten – beheervoor eigen rekening van beleggingsaandelen.Het boekjaar 1999/2000 van de groep Degroof werd voor-

namelijk gekenmerkt door de uitbreiding van zijn com-

mercieel fonds, in de functies van vermogensbeheer en van

raadgever, door de inzet van aanzienlijke technische en

menselijke middelen en door de verhoging van het lopen-

de resultaat.

Volgens de mededeling van de raad van bestuur van de

bank zijn de markante feiten van het boekjaar dat werd

afgesloten op 30 september 2000 de volgende:

• realisatie van drie meerderheidsverwervingen: het bedrijf

Privatbank (Barcelona en Madrid) – de beheersbedrijven

Bearbull (Brussel, Luxemburg, Genève en Nassau) – het

beursbedrijf Bonnewijn, Renwart, Van Goethem & Co.

• de groep telt 938 medewerkers

• belangrijke technologische investeringen

• belangrijke vastgoedinvesteringen in Brussel en

Luxemburg

• drie kapitaalsverhogingen

• geconsolideerde nettoresultaten gestegen met 12% ten

opzichte van het vorige boekjaar

• stijging van het globale lopende dividend met 14,5%

ten opzichte van het vorige boekjaar

� 200025%

� 199925%

� 19980%

% van de participatie

Page 19: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

I.R.M. N.V. : INDUSTRIAL AND RESEARCH MEASUREMENT SYSTEMS

Belgisch bedrijf voor de ontwikkeling, de vervaardiging en deinwerkingstelling van meetapparaten bestemd voor de staal- en de aluminiumindustrie.Dit bedrijf kent zware moeilijkheden die worden veroor-

zaakt door het Amerikaanse filiaal ; dit brengt ons ertoe

een waardevermindering door te voeren.

Deze investering, die werd uitgevoerd met het bedrijf

Synerfi en de sriw (Société Régionale d’investissement en

Wallonie), blijkt bijzonder teleurstellend.

Het bedrijf heeft een herstructureringsplan opgesteld om

te kunnen overleven.

Ons overblijvend risico is beperkt.

Comptes sociaux audités

Geconsolideerde rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

C.A. 11,710 11,670 11,408

Nettowinst groep -1,140 -0,654 -1,528

Cashflow -0,041 0,503 -0,344

Eigen middelen groep 0,846 0,065 1,667

Balanstotaal 9,309 8,885 9,263

Gestort dividend – – –

LES CHOCOLATS DE L’IRIS N.V.Belgisch ambachtelijk bedrijf (P. Marcolini) voor de vervaardigingen de commercialisering van chocoladeproducten van topniveau.Het boekjaar 1999/2000 was moeilijk. Er werden een aan-

tal drastische maatregelen genomen om het herstel en het

voortbestaan te verzekeren.

Het aandeelhoudersgeschil in het filiaal “Les Chocolats du

Sablon” werd opgelost ; hierbij heeft de Compagnie een

doorslaggevende bemiddelaarsrol gespeeld.

De evolutie van de resultaten tijdens het boekjaar

2000/2001 toont een duidelijk positieve trend en een

duidelijk herstel.

Comptes sociaux audités

Statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 30/06/00 30/06/99 30/06/98

Brutomarge 0,392 0,644 nd

Nettowinst -0,767 -0,458 nd

Cashflow -0,488 -0,228 nd

Eigen middelen -0,114 0,075 nd

Balanstotaal 2,6 1,8 nd

Gestort dividend – – –

� 20006,4%

� 199916%

� 19980%

% van de participatie

� 200019,7%

� 199923%

� 199823%

% van de participatie

REC-HOLD N.V.Belgisch bedrijf, voor 63% aandeelhouder van het bedrijfRecticel n.v.Overeenkomstig onze verwachtingen bij onze deelname

aan de oprichting van Rec-Hold, blijven de resultaten van

Recticel n.v. verbeteren.

De vooruitzichten voor dit zeer dynamische bedrijf lijken

al het vertrouwen dat wij in het bedrijf en het manage-

ment hebben gesteld te bevestigen.

Comptes sociaux audités

Rec-Hold Statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

Financiële inkomsten 4,540 5,628 nd

Nettowinst 0,983 1,622 nd

Cashflow 0,983 1,622 nd

Eigen middelen 95,118 88,384 nd

Balanstotaal 162,778 151,573 nd

Gestort dividend – – –

Comptes sociaux audités

Recticel Geconsolideerde rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

Omzetcijfer 1.069,6 1.023,2 951,9

Nettowinst groep 18,4 15,3 10,7

Cashflow 80,7 76,7 67,4

Eigen middelen groep 229,1 215,1 20,3

Balanstotaal 751,8 679,3 649,0

Gestort dividend 7,8 6,9 10,2

SERENDIP N.V.Belgisch bedrijf dat 45% van Galactic n.v. bezit.Het bedrijf Galactic n.v. werd opgericht in 1995 en is

gespecialiseerd in de productie van melkzuur.

Melkzuur wordt via een biologisch proces gewonnen uit

biet- of maïssuiker. Het wordt voornamelijk gebruikt als

conserveermiddel in voeding. De afgeleide producten ervan

kennen een sterke groei.

Het boekjaar van Galactic, dat voor was op het plan,

werd afgesloten op 30.09.2000 en heeft een cashflow

van eur 2.583.893 en een winst van eur 225.906

vrijgemaakt.

Comptes sociaux audités

Geconsolideerde rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

C.A. – – –

Nettowinst -0,651 – –

Cashflow 2,833 – –

Eigen middelen groep 14,632 – –

Balanstotaal 14,660 – –

Gestort dividend – – –

� 200025%

� 199925%

� 19980%

% van de participatie

� 20002%

� 19992%

% van de participatie

� 200011%

� 199911%

� 199811%

% van de participatie

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 20: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S18

EN

19

E.N.E. N.V.: ENERGIES NOUVELLES ET ENVIRONNEMENT

Belgisch bedrijf dat fotovoltaïsche zonnecellen maakt voor satellieten. Het bedrijf ontwikkelt eveneens volledige projecten voor

elektrificatie met fotovoltaïsche zonnecellen. Er wordt

momenteel onderhandeld over een contract voor de elekt-

rificatie van een tweede eiland van de Filipijnen.

Comptes sociaux audités

Statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

Marge op C.A. 0,395 0,451 0,758

Nettowinst 0,038 0,024 0,093

Cashflow 0,184 0,331 0,491

Eigen middelen 2,112 2,110 2,109

Balanstotaal 2,221 2,194 2,375

Gestort dividend 0,036 0,024 0,088

� 200017%

� 199917%

� 199818%

% van de participatie

NOEL GROUP L.L.C.Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in de kunststofextrusie.In de loop van het boekjaar 2000 is gebleken dat met de

ingewikkelde structuur van de groep Noel, met holding-

aandeelhouders en exploitatiebedrijven aan weerszijden

van de Atlantische Oceaan, geen harmonieuze ontwikke-

ling van alle elementen mogelijk was.

Er zijn onderhandelingen bezig voor een herstructurering

van de aandelen die in handen zijn van het personeel,

dit om de respectieve mogelijkheden van de Europese en

Amerikaanse bedrijven beter te valoriseren. Een beslissing

over de onderhandelingen wordt in de komende weken

verwacht.

Comptes sociaux audités

Geconsolideerde rekeningen(in miljoen US$) 31/12/00 31/12/99 31/12/98

C.A. 153,626 157,517 163,889

Nettowinst groep 0,593 -1,270 4,938

Cashflow n.c. n.c. n.c.

Eigen middelen groep13,660 16,230 16,819

Balanstotaal 97,412 116,194 125,194

Gestort dividend – – –

WALDO S.A.Frans bedrijf dat de controle heeft over het bekende huis Fauchon s.a.in Parijs.De overname van dit bedrijf gebeurt volgens het plan dat

werd opgesteld in 1999.

Het bedrijf heeft zich weer toegespitst op zijn basisactivi-

teit : fijne voedingswaren van topkwaliteit. Het heeft de

restaurants gesloten die niet pasten in zijn “core business”,

heeft zijn theesalon opnieuw geopend en heeft een “flag

ship” geopend in New York.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het boekjaar, dat wordt

afgesloten op 31.03.2001, de verwachte winst opleveren.

Comptes sociaux audités

Gecontroleerde statutaire rekeningen(in miljoen EUR) 31/03/00 31/03/99 31/03/98

C.A. 35,494 42,511 n.d.

Nettowinst groep 0 -0,764 0,069

Cashflow 0,614 -2,259 0,092

Eigen middelen groep 1,913 2,122 2,886

Balanstotaal 26,020 38,211 39,508

Gestort dividend – – –

Op de vervaldag van de converteerbare obligatie zal dit

percentage 47% bedragen.

� 200031%

� 199931%

� 19980%

% van de participatie

� 200012%

� 199912%

� 199812%

% van de participatie

Page 21: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

De handelingen, die in de loop van de boekjaren 1998

en 1999 uitzonderlijk gunstig waren, gaven in 2000 een

winst van slechts eur 1.630 miljoen. Dit ontgoochelende

resultaat is te wijten aan de slechte conjunctuur van de

beurs van Brussel en in het bijzonder aan de evolutie van

de koers van het Electrabel-aandeel.

Er werden nieuwe gedragsregels opgesteld voor deze han-

delingen om de rentabiliteit weer op het vroegere niveau

te brengen.

Het bedrijf floridienne n.v., dat actief is in de sectoren

van de non-ferrometalen, de voedingsmiddelenindustrie

en de kunststofinjectie via zijn participatie in Berginvest,

en in de biotechnologie, is een nichesbedrijf waarvan de

dynamische en rendabele ontwikkeling jaar na jaar wordt

geconcretiseerd.

We hebben besloten, in overleg met de Voorzitter, een

positie te nemen in het kapitaal van het bedrijf. Deze posi-

tie bedraagt op 31.12.2000 10,24%. We onderzoeken ver-

der de mogelijkheden voor samenwerking.

Het belang van de historische post van Electrabel-aande-

len is gelijkaardig gebleven aan dit van de vorige jaren.

De schommelingen van het effect tijdens het jaar 2000

heeft niet te verwaarlozen gevolgen gehad op de resultaten

van de Compagnie. Belangrijke waardeverminderingen

werden doorgevoerd en dat is de oorzaak van het zeer

zwakke resultaat in 2000.

De posten van meer dan eur 1,5 miljoen die op 31 decem-

ber 2000 in ons bezit zijn, hebben voornamelijk betrek-

king op : Atenor, BBL, CMB, Delhaize, Finoutremer,

KBC, Mobistar, Mosane, Solvay, Total Fina Elf, Tractebel,

Union Minière.

Deze portefeuille maakt onder meer de Tradingactivi-teit op afgeleide producten mogelijk die betrekking heeft

op gedekte opties.

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

2000 1999

% in bezit in duizend % in bezit in duizend euro euro

Aandelenelectrabel 33.901,2 41.769,0floridienne 10 5.274,2 6 2.965,5fortis (b) 0,4 71.089,0 0,4 72.783,6levimmo 5 500,0 5 490,6recticel 2 6.102,7 2 4.539,1Vorderingenbelgolaise – 3.098,7divers 11,5 11,3Totaal P3 116.878,6 125.657,8

P3. ANDERE FINANCIËLE VASTE ACTIVA – BELEGGINGEN

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

95 96 97 98 99 00

EURResultaten van de tradingactiviteiten

Page 22: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S20

EN

21

GECONSOLIDEERDE PORTEFEUILLE (MARKTWAARDE) 31/12/2000

Aantal Nettowaarde Gemiddelde koers % EUR van de boeken houderschap

op 31/12/2000EUR

1. Beleggings- en schatkisteffecten

Fortis (B) 2.896.591 70.732.086,00 24,42

Electrabel 153.894 25.470.203,00 165,50

Delhaize 287.075 14.152.515,74 49,30

Solvay 174.660 10.529.416,31 60,29

Liquiditeiten 7.466.666,58

Ter Beke OCS 99-2004 6% 200 5.000.000,00 25.000,00

Union Minière 122.500 4.900.000,00 40,00

Tractebel 33.041 4.218.263,56 127,67

CMB 57.694 3.864.442,29 66,98

Total Fina Elf 26.336 3.764.473,91 142,94

Finoutremer 15.427 2.919.045,01 189,22

BBL 7.558 2.725.997,00 360,68

Atenor Groep 11.399 1.872.697,15 164,29

Mosane 14.857 1.616.763,21 108,82

KBC 48.990 1.580.554,43 32,26

Mobistar 47.000 1.504.000,00 32,00

Anderen (33 posten) 16.614.280,47

2. Strategische participaties

Degroof 81.564 32.582.840,07 399,48 14 %

Rec-Hold 42.600 10.560.264,15 247,89 11 %

Neuhaus 340.514 9.002.021,30 26,44 37 %

Recticel 660.066 6.102.658,45 9,25 2 %

Floridienne 84.291 5.274.234,83 62,57 10 %

Nomacorc 1.192.152,06 18 %

Noel Group LLC 1.359.717 4.394.467,20 3,23 12 %

Serendip B 150.000 3.481.500,00 23,21 25 %

NoelGroup CnvObl31-7-02 6_ 2.500.000 2.307.578,85

Surongo NL 95-1.7.02 2% 2.480 1.749.775,28

Simonis Plastic 49.980 1.310.475,60 26,22 100 %

Waldo conv 99-14.1.2004 2% 27.000 1.152.690,25

Waldo 32.999 583.554,32 17,68 31 %

ENE 5.490 476.327,41 86,76 20 %

ATC 4.990 416.116,10 83,39 25 %

Anderen (10 posten) 1.576.936,92

3. Vastgoed

Cofinimmo 376.821 36.385.825,17 96,56 5,42 %

Terreinen & diversen 3.368.009,35

Luxemburg 1.124.072,79

Surongo America 1.734.039,36

Site Bois Sauvage 4.038.052,97

Woluwé Shopping Center 7.518.853,89

Aan Aldi gehuurde gebouwen 1.427.294,43

Page 23: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

Indien u deze voorstellen goedkeurt,

zal het brutodividend van eur 7,1333

– tegen eur 6 2/3 bruto voor het

vorige boekjaar – betaalbaar zijn vanaf

17 mei 2001, in de maatschappelijke

zetel en aan de loketten van de Fortis

Bank en van de Bank Degroof, tegen

overlegging van coupon nr. 9.

Dit dividend is 7% hoger dan het

dividend van vorig jaar.

De eigen boekhoudmiddelen van de

vennootschap zullen na de verdeling

eur 215.667.806,27 bedragen.

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

drie! WINSTVERDELING

eurDe winst van de vennootschap bedraagt 1.276.346,77

Te vermeerderen met de overgedragen winst van de vorige jaren 99.885.841,48

en de afhouding op de gevrijwaarde reserve 100.681,22

voor een te verdelen winst van 101.262.869,47

Wij stellen voor de winst als volgt te verdelen:

• voor de uitkering van een brutodividend van eur 7,13 7.556.860,73

• voor de statutaire tantièmes 397.729,51

Overdracht naar het volgende boekjaar 93.308.279,23

100

150

200

250

300

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Dividenden

Inflatie

Page 24: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S22

EN

23

Zoals het de gewoonte is geworden,

hebben wij de intrinsieke waarde

van het aandeel Compagnie du Bois

Sauvage per 31 december 2000 bere-

kend.

De hypothesen die voor deze bereke-

ning worden gehanteerd, zijn:

• De onroerende goederen worden

opgenomen volgens hun netto-

waarde

• Alle in omloop zijnde warrants

worden verondersteld uitgeoefend

te zijn

• Er werd geen liquiditeitsbelas-

ting berekend

• Er werd geen rekening gehouden

met een eventueel sociaal passief

• Voor de valorisatie van beursge-

noteerde vennootschappen werd

rekening gehouden met de beurs-

koers op 28 december 2000.

De niet-genoteerde vennootschap-

pen werden gevaloriseerd op basis

van hun boekhoudkundig sociaal

of geconsolideerd nettoactief vol-

gens de beschikbare gegevens.

De bedrijven Surongo Nederland,

Finpro, Metrobel en Rec-Hold

werden gevaloriseerd op basis van

hun gecorrigeerd nettoactief.

De bank Degroof werd gevalori-

seerd op basis van zijn aankoop-

prijs.

Deze waarde bedroeg eur 207,42

tegen eur 232,50 op 31 decem-

ber 1999.

vier! VALORISATIE VAN DE PORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2000

0

50

150

100

250

200

300

400

350

96 97 98 99 00

Intrinsieke waarde

Hoogste koers

Laagste koers

Bois Sauvage

Indice BEL20

01|12|97

30|06|99

30|06|98

31|12|99

30|06|00

31|12|00

31|12|98

110

120

140

150

100

130

160

Page 25: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

open staat voor iedereen die eenzaam

is en in een bloeiende relationele

structuur wil integreren.

De Compagnie heeft besloten activi-

teiten te steunen die specifiek zijn

gericht op jongeren uit kansarme

milieus in Brussel. Hiervoor heeft ze

haar steun verleend aan de “Foyerdes Jeunes de Montserrat vzw”,

een jongerenhuis in de Marollenwijk

dat al 40 jaar bestaat. Dit huis, dat

werd erkend door de Franse gemeen-

schap, vangt dagelijks zo’n 80 jonge-

ren van minder dan 20 jaar van alle

nationaliteiten op. Het doel is de

jongeren te helpen zelfstandig te

worden door een preventief beleid.

3. VOORUITZICHTEN

Op basis van haar huidige kennis en

rekening houdend met de dividenden

die reeds werden aangekondigd door

de bedrijven waarin wij een belang

hebben, evenals met de bezettings-

graad van onze gebouwen, oordeelt de

Raad dat met de lopende winst het

dividend zal kunnen worden gehand-

haafd, behoudens onvoorziene omstan-

digheden en ondanks het gestegen

aantal van de te betalen effecten.

4. MECENAAT

De vennootschap heeft haar cultureel

mecenaatbeleid voortgezet door de

renovatie van een werk uit het patri-

monium van de Sint-Michiels- en

Goedelekathedraal “La Légende de

Sainte Gudule” van de schilder Michel

Coxcie (16de eeuw) te steunen.

In het kader van de activiteiten van

Brussel 2000 werd een tentoonstel-

ling over de Kunstberg gesponsord.

De Compagnie heeft ook verder haar

steun verleend aan de vzw “Source.”

Deze vzw werd in 1959 opgericht en

was het eerste Brusselse opvangtehuis

op menselijke maat. Vandaag nog

biedt het elk dakloos individu, kop-

pel of gezin een tijdelijk onderkomen

– variërend van enkele dagen tot

enkele maanden – en een persoonlij-

ke begeleiding met het oog op een

duurzame sociale integratie.

Source is ook een sociaal restaurant,

een ontmoetings- en animatieplaats

die alle dagen ‘s middags en ‘s avonds

1. LIQUIDITEIT VAN HET EFFECT

Het aantal effecten per uitoefening

van warrants is van 1.029.408 naar

1.059.373 gegaan en zou in theorie

moeten stijgen met 45.203 eenheden

in 2001 en met 294.460 eenheden

in 2002. De uitvoeringsprijzen van

de warrants 2001 en 2002 zijn name-

lijk lager dan de huidige beurskoers.

De raad heeft in de lente 2001 een

liquiditeitscontract ondertekend waar-

van de voornaamste eigenschappen de

volgende zijn : geen vaste bezoldiging

– geen financieel risico – noterings-

marge van 2%. Bijgevolg gebeurt de

notering niet meer op de “dubbele

fixing” maar op de continue markt.

De raad zal over deze maatregelen oor-

delen na afloop van een proefperiode.

De hoofdaandeelhouder Surongo

heeft zijn akkoord gegeven, als de

markt zich als koper gedraagt, om

zijn participatie geleidelijk aan te

verminderen om te beantwoorden aan

de vraag van de markt en om zo de

liquiditeit te verhogen.

2. PROJECTEN

Op het moment dat dit verslag

wordt opgesteld, is er geen specifiek

dossier in uitvoering. De Raad staat

evenwel nog steeds open voor elk

voorstel dat de bestaande pijlers zou

kunnen versterken.

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

vijf! VOORUITZICHTEN 2001

Page 26: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S24

EN

25

! FINANCIËLE BIJLAGE BOEKJAAR 2000

Statutaire rekeningen en geconsolideerde rekeningen op 31.12.00

Voorgesteld op de algemene vergadering van 07.05.01

COMPAGNIEMOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Naamloze Vennootschap

Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eurMaatschappelijke zetel: Wildewoudstraat 17 in b-1000 Brussel

Handelsregister van Brussel: 273 326

btw: be 402 964 823

Page 27: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

• Geconsolideerde rekeningen " 27

• Omvang van de consolidatie " 27

• Geconsolideerde balans na verdeling " 28

• Geconsolideerde resultatenrekening " 30

• Financieringstabel " 32

• Commentaar " 33

• Bijlagen " 38

• Statutaire rekeningen " 49

• Balans na verdeling " 50

• Resultatenrekening " 52

• Bijlagen " 54

• Referentiedocument " 55

• Verslag van de Commissaris-Revisor " 61

! INHOUDSOPGAVE

Page 28: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

•P

AG

INA

’S26

EN

27

Het resultaat hiervan is een schom-

meling in de nettobelangen van de

Groep in het betrokken bedrijf en,

hiermee verbonden, een schomme-

ling in de consolidatie-afwijkingen

op dit filiaal.

De afwijkingen op het actief werden

in één keer afgeschreven.

4. Methode

De consolidatie werd uitgevoerd door

de zogenaamde “rechtstreekse”

methode en niet “trapsgewijs”.

De berekening van de nettobelangen

in elk van de bedrijven werd uitge-

voerd rekening houdend met de

rechtstreekse participaties van het

ene bedrijf in het andere en met de

eigen aandelen in bezit.

Op 31 december 2000 had de

Compagnie du Bois Sauvage n.v.

of een van haar filialen geen eigen

aandelen.

5. Euro

Zoals toegestaan door het koninklijk

besluit van 15 december 1998, wor-

den de statutaire en geconsolideerde

rekeningen sedert 1 januari 1999

opgesteld in euro. Hiervoor werden

de rekeningen van het boekjaar 1998

omgezet volgens de omzettingskoers

van bef 40,3399 voor eur 1.

3. Omvang

De omvang 2000 omvat de volgende

bedrijven die zijn geïntegreerd:

• door de zogenaamde “globale”

methode:

• Compagnie Mobilière & Foncière

du Bois Sauvage n.v.: consolide-

rend bedrijf

• Finpro n.v.

• Imolina n.v.

• Metrobel n.v.

• Surongo America inc.

• Surongo Nederland b.v.

• door de zogenaamde “gelijkstel-

lingsmethode”:

• Serendip n.v.

• Simonis Plastic n.v.

• Neuhaus n.v.

• Waldo s.a.

Zijn uitgesloten van de omvang van

consolidatie, de nieuwe verwervingen

van het boekjaar in de volgende

bedrijven:

• Floridienne n.v.

• Fondation Ceran

• Les Chocolats du Sablon n.v.

omdat ze niet voldoen aan de criteria

van percentage, controle of grootte.

Het volgende element dient te wor-

den benadrukt; het is opgenomen in

de geconsolideerde rekeningen van

het boekjaar 2000:

Compagnie du Bois Sauvage n.v.:verwerving op de markt van

Neuhaus-aandelen die de participatie

op 36,61% van het kapitaal hebben

gebracht

OMVANG VAN DE CONSOLIDATIE:

1. Eerste integratie

Geen enkel nieuw bedrijf werd tij-

dens het boekjaar 2000 geconsoli-

deerd.

2. Consolidatieregel

De methode door “gelijkstelling” werd

sedert het boekjaar 1999 toegepast op

de industriële bedrijven Neuhaus n.v.

en Simonis Plastic n.v. in toepassing

van artikel 14, § 2 van het koninklijk

besluit van 6 maart 1990.

Deze afwijking op het principe van de

consolidatie door “globale integratie”

van de industriële filialen waarin de

vennootschap een meerderheid bezit,

werd toegepast om rekening te hou-

den met de specificiteit van porte-

feuillebedrijf met een voornamelijk

financiële roeping van de Compagnie

du Bois Sauvage n.v.

De consolidatiecriteria in de bijlage

werden in deze zin aangevuld.

Page 29: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

1. GECONSOLIDEERDE BALANS NA VERDELING

Boekjaar 2000 Boekjaar 1999 Boekjaar 1998

(x 1.000 eur) (x 1.000 eur) (x 1.000 eur)

ACTIVA

ONROERENDE ACTIVA 258.759 242.043 193.066

III. Consolidatie-afwijkingen

IV. Materiële vaste activa 17.119 18.338 18.938

A. Terreinen en gebouwen 1.360 1.605 1.943

B. Installaties 55 60 179

C. Roerende goederen 8 5 29

E. Andere materiële vaste activa 15.696 16.668 16.787

V. Financiële vaste activa 241.640 223.705 174.128

A. Gelijkgestelde bedrijven 15.917 13.376 2.893

1. Participaties 14.764 12.223 2.8932. Vorderingen 1.153 1.153

B. Andere ondernemingen 225.723 210.329 171.235

1. Participaties en aandelen 218.905 200.530 162.1022. Vorderingen 6.818 9.799 9.133

ACTIVA IN OMLOOP 88.380 76.485 87.232

VI. Vorderingen op meer dan één jaar

B. Andere vorderingen

VII. Voorraden en lopende bestellingen in uitvoering 687 800 1.490

A. Voorraden 687 800 1.490

1. Bevoorradingen 1682. In fabricatie 863. Afgewerkte producten 2574. Goederen 8 8 55. Onroerend goed bestemd voor verkoop 679 792 974

VIII. Vorderingen op maximaal één jaar 6.246 7.989 21.517

A. Commerciële vorderingen 160 1.169 13.656

B. Andere vorderingen 6.086 6.820 7.861

IX. Beleggingen 76.406 58.432 60.648

B. Andere beleggingen 76.406 58.432 60.648

X. Beschikbare waarden 4.945 9.157 3.524

XI. Regularisatierekeningen 96 107 53

TOTAAL VAN DE ACTIVA 347.139 318.528 280.298

Page 30: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S28

EN

29

Boekjaar 2000 Boekjaar 1999 Boekjaar 1998

(x 1.000 eur) (x 1.000 eur) (x 1.000 eur)

PASSIVA

EIGEN KAPITALEN 211.003 203.102 191.065

I. Kapitaal 65.681 63.796 63.103

A. Onderschreven kapitaal 65.681 63.796 63.103

II. Uitgiftepremies 23.178 22.154 21.783

IV. Reserves 118.184 113.902 106.018

V. Consolidatie-afwijkingen 2.502 2.502 264

VI. Afwijkingen van de muntomrekening (+) (-) 1.458 748 -103

BELANGEN VAN DERDEN 9.873 7.055 99

VIII. Belangen van derden 9.873 7.055 99

PROVISIES EN UITGESTELDE BELASTINGEN 1.250 2.961 507

IX. A. Provisies 1.250 2.961 507

1. Pensioenen en gelijkaardige verplichtingen 1872. Fiscale lasten 619 620 113. Grote herstellingen, groot onderhoud 623 709 4894. Andere risico’s en lasten 8 1.445 7

SCHULDEN 125.013 105.410 88.627

X. Schulden op meer dan één jaar 94.496 67.553 39.761

A. Financiële schulden 94.490 67.542 39.751

2. Niet ondergeschikte leningen 60.211 25.712 24.7894. Kredietinstellingen 34.279 41.803 14.9625. Andere leningen 27

D. Andere schulden 6 11 10

XI. Schulden op maximaal één jaar 25.598 34.424 45.767

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen

het jaar vervallen 5.246 4.742 11.679

B. Financiële schulden 8.971 18.428 20.597

1. Kredietinstellingen 6.045 4.243 20.4282. Andere leningen 2.926 14.185 169

C. Commerciële schulden 278 2.880 6.587

1. Leveranciers 278 2.880 6.587E. Fiscale, loon- en sociale schulden 1.226 401 276

1. Belastingen 1.173 345 502. Bezoldigingen, sociale lasten 53 56 226

F. Andere schulden 9.877 7.973 6.628

XII. Regularisatierekeningen 4.919 3.433 3.099

TOTAAL VAN DE PASSIVA 347.139 318.528 280.298

Page 31: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

2. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Boekjaar 2000 Boekjaar 1999 Boekjaar 1998

(x 1.000 eur) (x 1.000 eur) (x 1.000 eur)

LASTEN

A. Schuldenlasten 5.873 4.584 3.746

B. Andere financiële lasten 1.096 1.388 75

Bbis. Afschrijvingen op positieve consolideringsafwijkingen 1.436 3.697 8.090

C. Diverse diensten en goederen 2.062 1.125 2.437

D. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 589 430 1.304

E. Diverse lopende lasten 435 468 1.021

F. Afschrijvingen en waardeverminderingen

op oprichtingskosten,

financiële en materiële vaste activa 543 605 813

G. Waardeverminderingen 12.130 9.102 8.307

1. Op financiële vaste activa 3.369 5.994 1.8322. Op activa in omloop 8.761 3.108 6.475

H. Provisies voor risico’s en lasten 93 2.358 84

I. Minderwaarden op realisaties 2.189 1.733 1.932

1. Van immateriële en materiële vaste activa 131 52. Van financiële vaste activa 26 808 1.6553. Van activa in omloop 2.163 794 272

J. Uitzonderlijke lasten 149 1

K. Belastingen 3.277 668 85

Kbis. Aandeel in het verliesresultaat

van de gelijkgestelde bedrijven 264 501

L. Winst van het boekjaar 14.509 15.238 71.747

1. Aandeel van derden in het resultaat 2.273 1302. Aandeel van de groep in het resultaat 12.236 15.108 71.747

TOTAAL VAN DE LASTEN 44.645 41.897 99.642

Page 32: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S30

EN

31

Boekjaar 2000 Boekjaar 1999 Boekjaar 1998

(x 1.000 eur) (x 1.000 eur) (x 1.000 eur)

OPBRENGSTEN

A. Opbrengsten van de financiële vaste activa 8.741 13.981 5.384

1. Dividenden 8.409 13.636 5.1932. Interesten 332 345 191

B. Opbrengsten van de activa in omloop 3.179 2.489 2.729

C. Andere financiële opbrengsten 3.317 2.979 254

D. Opbrengsten van de geleverde diensten 337 985 2.917

E. Andere courante opbrengsten 2.038 2.491 2.281

F. Terugnames van afschrijvingen en waardeverminderingen

op immateriële en materiële vaste activa 980 50

G. Terugnames van waardeverminderingen 5.444 2.574 2.417

1. Op financiële vaste activa 3.313 695 1.4642. Op activa in omloop 2.131 1.879 953

H. Terugname van provisies voor risico’s en lasten 1.804

I. Meerwaarden op realisaties 18.608 15.344 82.887

1. Van immateriële en materiële vaste activa 1.182 101 442. Van financiële vaste activa 8.126 4.447 72.0253. Van circulerende activa 9.300 10.796 10.818

J. Uitzonderlijke opbrengsten 176

K. Regularisaties belastingen en

terugnames van fiscale provisies 271 4

Kbis. Aandeel van de groep in het winstresultaat

van de gelijkgestelde bedrijven 906 74 543

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 44.645 41.897 99.642

Page 33: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

TABEL GECONSOLIDEERDE FINANCIERING

(x 1,000 euro) 2000 1999 1998 1997

HERKOMST VAN DE MIDDELEN LANGE TERMIJN

Cashflow van het boekjaar 23267 27446 86574 31388

Nettowinst 14509 15238 71747 22785Afschrijvingen en waardevermindering 8665 9850 14743 8519Provisies voor risico’s en lasten 93 2358 84 84

Variatie van het kapitaal en van de uitgiftepremie 2909 1064 12467 140

Variatie van de schulden op meer dan één jaar 26944 27792 -12829 -4466

53120 56302 86212 27062

GEBRUIK VAN DE MIDDELEN LANGE TERMIJN

Winstverdeling 7955 7224 6299 5411

Variatie van de materiële vaste activa -1219 -600 -1041 -1491

Variatie van de financiële vaste activa 17935 49577 95199 -7799

24671 56201 100457 -3879

STIJGING (DALING)

VAN DE MIDDELEN LANGE TERMIJN 28449 101 -14245 30941

Page 34: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S32

EN

33

Degroof n.v. en het bedrijf Rec-

Hold n.v.

• de opstelling van nieuwe “part-

nerships ” en de toekenning van

voorschotten in de Verenigde

Staten ten gevolge van verkopen

die werden uitgevoerd op investe-

ringen die de maturiteit hadden

bereikt

• de overdracht van obligaties uitge-

geven door de Bank Belgolaise n.v.

• de uitvoering van opties op de

Electrabel- en Fortis-aandelen

• de toelagen – terugnames van

waardeverminderingen op het

einde van het jaar, voornamelijk

op de bedrijven Noël Group l.l.c.

en Recticel n.v.

VII. Voorraden

eur 0,7 miljoen

De vermindering van de rubriek

“Gebouwen bestemd voor verkoop”

van eur 0,1 miljoen is het resultaat

van transacties uitgevoerd door de

Compagnie du Bois Sauvage n.v. op

de onroerende goederen afkomstig

van de verschillende kolenmijnen in

vereffening.

VIII. Vorderingen

op maximaal één jaar

eur 6,2 miljoen

Naast de door de bedrijven van de

Groep te recupereren roerende voor-

schotten (eur 5,2 miljoen) op de

geïnde dividenden en de voorschot-

ten op korte termijn (eur 0,9 mil-

joen), bevat deze rubriek eveneens de

commerciële vorderingen (eur 0,1

miljoen) die het resultaat zijn van de

overdracht van effecten.

GECONSOLIDEERDE BALANSACTIEF

III. Afwijkingen

van de consolidatie

De nieuwe afwijking die werd bere-

kend in 2000, namelijk eur 1,4 mil-

joen, werd volledig afgeschreven tij-

dens het boekjaar.

Ze is afkomstig van de aankoop van

Neuhaus-aandelen.

IV. Materiële vaste activa

eur 17,1 miljoen

De achteruitgang van eur 1,2 mil-

joen is afkomstig van het gecombi-

neerde effect:

• van de verkopen uitgevoerd door

de Compagnie du Bois Sauvage

n.v. van een winkelcomplex in

Waterloo en door het bedrijf

Surongo America inc. van een

handelsruimte die wordt verhuurd

aan een supermarkt in Atlanta

• afschrijvingen van het boekjaar.

V. Financiële vaste activa

eur 241,6 miljoen

De verhoging met eur 17,9 miljoen

wordt in hoofdzaak verklaard door:

• de aankoop van een minderheids-

participatie in de bedrijven:

• Les Chocolats

du Sablon n.v. 35,00 %

• De groep Ceran 11,00 %

• Floridienne n.v. 3,66 %

• de aankoop van effecten Neuhaus

en Recticel op de markt

• de inschrijving op de kapitaals-

vermeerderingen van de Bank

COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN OP 31 DECEMBER 2000

ALGEMENE OPMERKING

De deconsolidering van het industriële

bedrijf Simonis Plastic n.v. in 1999 en

de integratie ervan in de geconsoli-

deerde rekeningen door de zogenaam-

de “gelijkstellingsmethode” impliceert

afwijkingen ten opzichte van het boek-

jaar 1998, vooral in de rubrieken die

verband houden met de exploitatie.

Page 35: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

IX. Beleggingen

eur 76,4 miljoen

De trading werd hoofdzakelijk uitge-

voerd op de portefeuille “effecten” van

de Compagnie du Bois Sauvage n.v.

De belangrijke posten van meer dan

eur 1,5 miljoen met restwaarde die

in handen zijn van de bedrijven van

de groep, hebben in hoofdzaak

betrekking op : Atenor Group, Bank

Brussel Lambert, C.M.B., Delhaize,

Finoutremer, KBC, Mobistar,

Mosane, Solvay, Ter Beke (onder de

vorm van converteerbare obligaties),

Total-Fina-Elf, Tractebel, U.C.B. en

Union Minière.

De kortetermijndeposito’s van de

bedrijven die in de omvang van de

consolidatie zijn begrepen, bereiken

eur 9,1 miljoen op het einde van het

boekjaar tegen eur 0,3 miljoen

vorig jaar.

X. Beschikbare waarden

eur 4,9 miljoen

Waarvan bijna eur 3 miljoen in

“cash and cash equivalents” afkom-

stig van de rekeningen van het

bedrijf Surongo America inc.

XI. Regularisatie debiteuren

eur 0,1 miljoen

GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIEF

De wijzigingen in de rekeningen

“kapitaal” en “uitgiftepremies” van

eur 2,9 miljoen zijn afkomstig van

de vaststelling van de uitvoering van

de warrants van de Compagnie du

Bois Sauvage n.v. in de loop van het

jaar 2000.

IV. Reserves

eur 118,2 miljoen

De vooruitgang met eur 4,3 miljoen

wordt verklaard door de volgende

bewegingen:

• de geconsolideerde winst

van de Groep van

eur + 12,2 miljoen,

• de bestemming van de resultaten

van het consoliderende bedrijf

eur - 7,9 miljoen.

V. Afwijkingen van

de consolidatie

eur 2,5 miljoen

Ongewijzigd.

VI. Afwijkingen van

de muntomrekening

eur 1,5 miljoen

Deze afwijking, die enerzijds is bere-

kend op de eigen historische middelen

van het bedrijf Surongo America inc.

en anderzijds op het resultaat van

dit buitenlandse filiaal, stijgt met

eur 0,7 miljoen.

Dit is het gevolg van de stijging

van de dollarkoers op het einde van

het jaar.

In totaal stijgen de “eigen kapitalen”

van de groep met eur 7,9 miljoen na

toekenning van het resultaat van het

boekjaar.

VIII. Belangen van derden

eur 9,9 miljoen

De stijging met eur 2,8 miljoen is

het resultaat van het gecombineerde

effect:

• van het minderheidsaandeel in het

geconsolideerde resultaat van de

geïntegreerde bedrijven in 2000

• van de stijging van de dollar in

het minderheidsaandeel op de

eigen kapitalen van het bedrijf

Surongo America inc.

IX. Provisies en

uitgestelde belastingen

eur 1,3 miljoen

De provisies varieerden in hoofdzaak:

• wegens de jaarlijkse dotatie voor

kosten voor groot onderhoud,

gelijk aan 5 % van de geïnde

huurgelden

• wegens de terugnames ten gevol-

ge van kosten die werden

gemaakt tijdens het boekjaar

• wegens het gebruik van de pro-

visies:

• van het geschil “brand ” in Ans

• van het geschil in verband met

een tienjarige waarborg die vroe-

ger werd gegeven door een van de

opgenomen bedrijven

• wegens de terugname van de pro-

visie van EUR 1,2 miljoen, door

terugtrekking van de partijen in

het geschil dat is gerezen rond

het te koop aanbieden in decem-

ber 1999 van het gebouw waarin

de Galerij Gérardrie in Luik is

gehuisvest.

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 36: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S34

EN

35

GECONSOLIDEERDE RESULTATENOPBRENGSTEN

Opmerking : om het lopende aspect

van de activiteit van verkoop van

opties op portefeuille-effecten weer te

geven, worden de premies geïnd op

de niet uitgevoerde opties sedert het

boekjaar 1999 uitgedrukt in de

rubriek “andere financiële producten”

en niet langer in de rubriek “meer-

waarden op realisatie”.

A. Opbrengsten van

de financiële vaste activa

eur 8,7 miljoen

Zonder rekening te houden met

het uitzonderlijke dividend van

eur 7,4 miljoen dat in 1999 werd

verspreid door de Bank Degroof n.v.

en met het gewone dividend van

eur 1,9 miljoen dat in 2000 werd

verkregen van deze zelfde bank, stij-

gen de inkomsten van de niet gecon-

solideerde participaties, van het ene

jaar op het andere, met 5%, voorna-

melijk afkomstig van de inning van

de dividenden van Cofinimmo,

Electrabel en Fortis.

B. Opbrengsten van

de activa in omloop

eur 3,2 miljoen

Een stijging met 27,8% ten opzichte

van vorig jaar, doordat er meer liqui-

diteiten werden geplaatst in de

Verenigde Staten.

C. Andere financiële

opbrengsten

eur 3,3 miljoen

Het bedrag van de geïnde premies op

de uitgegeven maar niet uitgeoefende

opties bedraagt eur 3 miljoen in

2000 tegen eur 2,9 miljoen in 1999.

• van een provisie voor belastingen

ten gevolge van belangrijke

meerwaarden die werden verwe-

zenlijkt in de Verenigde Staten.

De andere schulden stijgen met

eur 1,9 miljoen, onder andere door

de voorgestelde verhoging van het

brutodividend door de Compagnie

du Bois Sauvage n.v.

XII. Regularisatie crediteuren

eur 4,9 miljoen

Voornamelijk samengesteld uit

lopende en op het einde van het jaar

niet vervallen interesten op de obli-

gaties met progressief tarief en op de

verschillende onderschreven bankle-

ningen.

Deze rubriek omvat eveneens de geïn-

de premies op de uitgegeven en nog

niet uitgeoefende opties. Alle uitge-

geven “call”-opties zijn gedekt door

bestaande effecten in portefeuille.

X. Schulden op meer

dan één jaar

eur 94,5 miljoen

De vooruitgang met eur 26,9 mil-

joen is afkomstig van het gecombi-

neerde effect:

• van de uitgifte door de

Compagnie du Bois Sauvage n.v.

van een obligatielening van

eur 34,5 miljoen

• van de stijging van de dollar voor

de leningen uitgedrukt in deze

munteenheid

• van de terugbetalingsschijven

van eur 5,3 miljoen uit te voe-

ren in 2001 op de bankleningen

en de obligatieleningen die wor-

den omgezet in schulden op kor-

te termijn

• van de terugbetaling van een

banklening van eur 2,5 miljoen

die is vervallen

XI. Schulden op maximaal

één jaar

eur 25,6 miljoen

De achteruitgang van eur 8,8 mil-

joen is afkomstig van het gecombi-

neerde effect:

• van de stijging van de dollar voor

de leningen uitgedrukt in deze

munteenheid

• van de transfer van schijven van

leningen op meer dan één jaar,

terug te betalen in 2001

• van een nieuwe banklening van

eur 1,6 miljoen, afgesloten in

dollar

• van de terugbetaling van een

voorschot op korte termijn van

eur 13,8 miljoen

• van de schommeling van te beta-

len commerciële schulden die op

het einde van het jaar

eur 2,6 miljoen bedragen

Page 37: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

D. Opbrengsten van

de geleverde diensten

eur 0,3 miljoen

De verkoop van onroerende goederen

in voorraad is gedaald in 2000.

E. Andere courante

opbrengsten

eur 2 miljoen

Het grootste deel van deze opbreng-

sten bestaat uit de huurgelden die de

Groep heeft geïnd.

G. Terugnames van

waardeverminderingen

eur 5,4 miljoen

Deze werden enerzijds genomen op

de overdrachten van effecten uitge-

voerd in 2000 en anderzijds, in over-

eenstemming met een beleid dat

vaak op het einde van het jaar wordt

gevoerd, op basis van criteria bepaald

in de evaluatieregels. Bijna de helft

van deze post betreft de investering

in Noël Group, die werd onderwor-

pen aan een onderzoek in het kader

van de voorziene herstructurering.

H. Terugnames van provisies

voor risico’s en lasten

eur 1,8 miljoen

Het detail wordt gegeven in rubriek

IX supra van het passief.

I. Opbrengst van

de meerwaarden

eur 18,6 miljoen

Deze meerwaarden zijn in hoofdzaak

het resultaat van de overdrachten van

titels en/of delen van partnerships die

werden uitgevoerd buiten de groep

door de bedrijven:

voor een bedrag van:

in miljoen EURO

• Cie du Bois Sauvage n.v. 10,2 *

• Finpro n.v. 0,3

• Metrobel n.v. 0,2

• Surongo America inc. 7,9 **

* de operaties uitgevoerd in aandelen Fortis

Bank, Generale Bank van België en

Petrofina hebben bijgedragen voor een

bedrag van eur 7,2 miljoen ; een meer-

waarde van eur 0,8 miljoen werd vrijge-

maakt op de verkoop van een onroerend

goed ; de meerwaarden op realisatie van

opties bedragen eur 0,5 miljoen

** overdracht van “partnership” en van een

winkelcomplex in de Verenigde Staten.

Kbis. Winst van

de gelijkgestelde bedrijven

eur 0,9 miljoen

Deze rubriek bevat het aandeel van

de Groep in het resultaat van het

bedrijf:

• Neuhaus n.v. eur 0,9 miljoen

GECONSOLIDEERDE RESULTATENLASTEN

Opmerking : de kosten op “aankoop

en verkoop van effecten” werden van-

af het boekjaar 1999 berekend in de

rubriek “andere financiële lasten” en

niet langer in de rubriek “diverse

diensten en goederen.”

A. Schuldenlast

eur 5,9 miljoen

Dit bedrag vertegenwoordigt in

hoofdzaak de interesten die zijn

betaald op de bankleningen en op

de uitgegeven obligaties.

De jaarlijkse vooruitgang van

eur 1,3 miljoen is voornamelijk

afkomstig van de interesten op de

obligaties van de Compagnie du Bois

Sauvage n.v. die zijn uitgegeven in

mei 2000.

B. Andere financiële

opbrengsten

eur 1,1 miljoen

De kosten op “aankopen en verkopen

van effecten” vertegenwoordigden

eur 0,4 miljoen tegen eur 0,6 mil-

joen vorig jaar.

Door de stijging van de dollar was er

een afwijking van de muntomrekening

van eur 0,5 miljoen op de monetaire

schulden in deze munteenheid.

Bbis. Afschrijvingen

op positieve

consolideringsafwijkingen

eur 1,4 miljoen

Deze afwijking is afkomstig van de

bijkomende participatie in:

• Neuhaus n.v. eur 1,4 million

en werd in één keer afgeschreven.

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 38: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S36

EN

37

Kbis. Verlies van

de gelijkgestelde bedrijven

eur 0,3 miljoen

Deze rubriek bevat het aandeel van

de Groep in het resultaat van de

bedrijven:

• Serendip n.v.

eur 0,2 miljoen

• Simonis Plastic n.v.

eur –

• Waldo s.a.

eur 0,1miljoen

L. Winst van het boekjaar

eur 14,5 miljoen

De geconsolideerde winst van de

Groep, die eur 12,2 miljoen bedroeg,

is afkomstig van het resultaat dat

werd gewijzigd vóór consolidatie van

de jaarrekening van de bedrijven :

• Compagnie du Bois Sauvage n.v.

eur 5,4 miljoen

• Finpro n.v.

eur 1,6 miljoen

• Imolina n.v.

eur -

• Metrobel n.v.

eur 1,5 miljoen

• Neuhaus n.v.

eur 0,9 miljoen

• Serendip n.v.

eur -0,2 miljoen

• Simonis Plastic n.v.

eur -

• Surongo America inc.

eur 3,- miljoen

• Surongo Nederland b.v.

eur 0,1 miljoen

• Waldo s.a.

eur -0,1 miljoen(*)

(*) de laatste beschikbare geconsolideerde

rekeningen zijn deze die zijn opgesteld

op 31 maart 2000

De slechte beursconjunctuur in 2000

en meer bepaald de beurskoersen op

het einde van het jaar verklaren deze

belangrijke last.

H. Provisies voor risico’s

en lasten

eur 0,1 miljoen

Het detail wordt gegeven in rubriek ixsupra van het passief.

I. Vrijgemaakte

waardeverliezen

eur 2,2 miljoen

De waardeverliezen hebben voorna-

melijk betrekking op het verlies:

• van eur 1,9 miljoen dat werd

gerealiseerd door de annulering

van uitoefenbare opties

• vrijgemaakt door de verkoop van

bepaalde effecten, die voor het

grootste gedeelte werden gecom-

penseerd door een terugname van

waardeverminderingen op de

betrokken posten.

K. Belastingen op het resultaat

eur 3,3 miljoen

De belasting van de meerwaarden die

in het buitenland werden gerealiseerd

op de onroerende overdrachten ver-

klaren de jaarlijkse vooruitgang van

deze post.

C. Diverse diensten

en goederen

eur 2,1 miljoen

De stijging met eur 0,9 miljoen is

het resultaat van de kosten die ver-

bonden zijn met de uitgifte van obli-

gaties in 2000 van de Compagnie du

Bois Sauvage n.v.

D. Bezoldigingen,

sociale lasten en pensioenen

eur 0,6 miljoen

E. Diverse lopende lasten

eur 0,4 miljoen

Deze rubriek omvat de schommeling

van de voorraden ten gevolge van

bepaalde verkopen van onroerende

goederen en de fiscale lasten voor

exploitatie.

F. Afschrijvingen

eur 0,5 miljoen

Dit bedrag is het resultaat van de

toepassing van het afschrijvingsbe-

leid van de Groep op de materiële

goederen.

G. Waardevermindering

eur 12,1 miljoen

Deze post omvat de waardeverminde-

ringen die werden genoteerd volgens

de evaluatieregels van de Groep op de

effecten van de portefeuille ; hoofdza-

kelijk op de Electrabel-aandelen –

waarvan de historische waarde niet

werd gewijzigd vóór de consolidatie –

voor de “participaties” en op de aande-

len Associated Weavers International,

Delhaize, Miko, Mobistar, Solvay en

Spector voor de “beleggingen.”

Page 39: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

BIJLAGEN

I. CRITERIA VOOR DE CONSOLIDATIEMETHODES

A. Criteria die ten grondslag

liggen aan de toepassing van

de consolidatie door globale

integratie

1. Werden geconsolideerd, door

globale integratie, de participaties in

de portefeuillebedrijven in de brede

zin en in de vastgoedbeheerbedrijven,

zodra de Compagnie du Bois Sauvage

n.v. de controle erover houdt, recht-

streeks of onrechtstreeks, voor zover

het filiaal beantwoordt aan twee van

de drie volgende criteria betreffende

de grootte:

• aandeel van de Groep in de

eigen middelen groter dan

eur 1,250 miljoen

• omzetcijfers of financiële inkom-

sten groter dan eur 2,5 miljoen

• aantal personeelsleden : 25

of wanneer het Directiecomité van

mening is dat het moet worden geïn-

tegreerd ondanks deze criteria.

2. Deze methode bestaat erin in derekeningen van het moederbedrijf elkelement van het actief of het passiefvan het patrimonium van de geïnte-greerde filialen onder te brengen, tervervanging van de inventariswaardevan deze participaties.Ze leidt tot de vaststelling van een

“consolidatie-afwijking” en tot de

vrijmaking van “ derdeninteresten.”

Zo ook worden de lasten en opbreng-

sten van deze filialen gevoegd bij

deze van het moederbedrijf en wor-

den hun resultaten van het boekjaar

verdeeld in “deel van de groep” en

“deel van derden.”

De wederzijdse rekeningen en ver-

richtingen worden verwijderd.

3. De consolidatie gebeurt op basisvan de geconsolideerde balansen vande filialen voor zover deze bestaan enzijn opgesteld volgens dezelfde prin-cipes of kunnen worden herzien omde verschillen in de consolidatieprin-cipes weg te werken. Wanneer deze herschikking onmoge-

lijk zou zijn – wat niet het geval is

voor 2000 –, gebeurt deze consolida-

tie op basis van de statutaire balans.

B. Criteria die ten grondslag

liggen aan de toepassing

van de consolidatie door

proportionele integratie

Deze consolidatietechniek is niet

van toepassing.

C. Criteria die ten grondslag

liggen aan de toepassing

van de consolidatie door

gelijkstelling

1. Werden gelijkgesteld de partici-paties in de andere bedrijven als deCompagnie du Bois Sauvage n.v.rechtstreeks of onrechtstreeks tussen20% en 50% van de stemrechtenbezit en als is voldaan aan de criteriabetreffende de grootte die zijn vast-gesteld in punt A1 supra.

De industriële en commerciële

bedrijven worden niet geconsolideerd

door de methode van globale integra-

tie maar worden gelijkgesteld, ook al

bedraagt het controlepercentage meer

dan 50%, om het beeld van het por-

tefeuillebedrijf met voornamelijk

financiële roeping niet te vervormen ;

dit is namelijk kenmerkend voor de

Compagnie Mobilière & Foncière du

Bois Sauvage n.v., in toepassing van

artikel 14, § 2 van het koninklijk

besluit van 6 maart 1990.

2. De activa en de passiva van hetgelijkgestelde bedrijf worden nietgeïntegreerd in elke rubriek van degeconsolideerde balans, maar de reke-ning “Gelijkgestelde bedrijven” vanhet consoliderende bedrijf wordt her-schikt in de geconsolideerde financië-le staten, om rekening te houden metde schommelingen van het aandeel inhet netto-actief van het filiaal.De geconsolideerde resultatenreke-

ning registreert het aandeel van de

groep in de resultaten die het gelijk-

gestelde bedrijf heeft gerealiseerd, in

de plaats van de geïnde dividenden of

de genoteerde waardeverminderingen.

3. De gelijkstelling gebeurt op basisvan de geconsolideerde balansen vande betrokken bedrijven voor zover zebestaan en zijn opgesteld volgensdezelfde principes of kunnen wordenherzien om de verschillen in de con-solidatieprincipes weg te werken. Wanneer deze herziening onmogelijk

zou zijn – wat niet het geval is voor

2000 –, gebeurt deze gelijkstelling

op basis van de statutaire balans.

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 40: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S38

EN

39

II. AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE FILIALEN

A. OPGENOMEN IN DE CONSOLIDATIE DOOR GLOBALE INTEGRATIE

Naam, volledig adres van de zetel en Deel van hun kapitaal %voor de Belgische bedrijven, in handen van de bedrijven BTW-nummer of nationaal nummer in de consolidatie

% in handen van …

FINPRO N.V. Cie du Bois Sauvage 99,99%

Wildewoudstraat 16-17

1000 Brussel "N.N. 460.645.278

IMOLINA N.V Cie du Bois Sauvage 99,99%

Bvd Joseph II

L-1840 Luxembourg

METROBEL N.V. Cie du Bois Sauvage 99,99%

Place St Denis 1

4000 Luik "N.N. 421.134.111

SURONGO AMERICA Inc. Cie du Bois Sauvage 46,20%

Reno Imolina 4,15%

Nevada U.S.A. Surongo Nederland 6,25%

SURONGO NEDERLAND B.V. Cie du Bois Sauvage 100%

Fred Roeskenstraat 123

1076 EE Amsterdam

B. UITGESLOTEN VAN DE CONSOLIDATIE DOOR GLOBALE INTEGRATIE

Naam, volledig adres van de zetel en Deel van hun kapitaal % motief van devoor de Belgische bedrijven, in handen van de bedrijven uitsluitingBTW-nummer of nationaal nummer in de consolidatie

% in handen van …

ENTREMA SERVICES N.V. Cie du Bois Sauvage 99,66% te klein

Wildewoudstraat 16-17

1000 Brussel "N.N. 433.689.770

RUNLITE N.V. Cie du Bois Sauvage 83,80% te klein

Av. de la Coopération 9

4630 Micheroux "N.N. 430.399.886

C. WAAROP DE METHODE VOOR GELIJKSTELLING WERD TOEGEPAST

Naam, volledig adres van de zetel en Deel van hun kapitaal %voor de Belgische bedrijven, in handen van de bedrijven BTW-nummer of nationaal nummer in de consolidatie

% in handen van …

SIMONIS PLASTIC N.V. Cie du Bois Sauvage 99,96%

Rue Bonne Fortune 102

4430 Ans "N.N. 406.810.278

NEUHAUS N.V. Cie du Bois Sauvage 36,61%

Postweg 2b

1602 Vlezenbeek "N.N. 406.774.844

Page 41: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

IV. AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE BEDRIJVEN MET PARTICIPATIEVERHOUDING

A. WAAROP DE METHODE VOOR GELIJKSTELLING WERD TOEGEPAST

Naam, volledig adres van de zetel en Deel van hun kapitaal %voor de Belgische bedrijven, in handen van de bedrijven BTW-nummer of nationaal nummer in de consolidatie

% in handen van …

SERENDIP N.V. Cie du Bois Sauvage 25%

Sint-Jobsesteenweg 12

1180 Brussel "N.N. 466.354.026

WALDO S.A. Cie du Bois Sauvage 30,55%

19 Bd Malesherbes

75008 Parijs

B. WAAROP DE METHODE VOOR GELIJKSTELLING NIET WERD TOEGEPAST

Naam, volledig adres van de zetel en Deel van hun kapitaal %voor de Belgische bedrijven, in handen van de bedrijven BTW-nummer of nationaal nummer in de consolidatie

% in handen van …

BEECKMANS, VAN GAVER ET CIE G.C.V. Cie du Bois Sauvage 25,00%

Sint-Goedeleplein 19

1000 Brussel "N.N. 436.010.644

ADVANCED TECHNICS COMPANY N.V. Cie du Bois Sauvage 24,95%

Pl. d’Escanaffles 23

7760 Escanaffles "N.N. 451.554.893

LES CHOCOLATS

DU SABLON N.V. Cie du Bois Sauvage 35,00%

Spaarbekkenstraat 4

1130 Haren

Page 42: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S40

EN

41

V. AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE ANDERE BEDRIJVEN

WAARIN HET BEDRIJF PARTICIPATIES HEEFT

Naam, volledig adres van de zetel en Deel van hun kapitaal % Eigen Netto- Datumvoor de Belgische bedrijven, in handen van de bedrijven middelen resultaatBTW-nummer of nationaal nummer in de consolidatie vennoot- vennoot-

% in handen van ... schap (s) schap (s)geconsoli- geconsoli-deerd (c) deerd (c)in duizend in duizendeuro euro

BANK DEGROOF N.V Cie du Bois Sauvage 13,85% (c) 95.273 (c) 30.159 30/09/2000

Industriestraat 44

1040 Brussel "N.N. 403.212.172

CERAN Fondation Cie du Bois Sauvage 11,17% (c) 797 (c) 269 31/12/2000

Avenue du Château 16

4900 Spa

E.N.E. N.V. Metrobel 17,32% (s) 2.112 (s) 38 31/12/2000

Van der Meerschenlaan 188

1150 Brussel "N.N. 415.892.547

LES CHOCOLATS DE L’IRIS N.V. Cie du Bois Sauvage 6,39% (s) -114 (s) -767 30/06/2000

Spaarbekkenstraat 4

1130 Haren

NOEL GROUP LLC Cie du Bois Sauvage 11,91% (c$) 13.660 (c$) 593 31/12/2000

10729 Trego Tr.

Raleigh, North Carolina 27614

NOMACORC LLC Surongo America 18,35% (s$) -792 (s$) -1.680 31/12/2000

505 NMC Drive

Zebulon NC 27597

USA

REC-HOLD N.V. Cie du Bois Sauvage 11,41% (s) 95.118 (s) 983 31/12/2000

Plejadenlaan 15

1200 Brussel

I.R.M. N.V. Cie du Bois Sauvage 19,72% (c) 846 (c) -1.140 31/12/2000

Avenue du Progrès 28

4432 Alleur "N.N. 433.711.447

FLORIDIENNE N.V. Cie du Bois Sauvage 10,24% (c) 7.530 31/12/2000

Tervurensesteenweg 198

1410 Waterloo

Page 43: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

VI.CRITERIA DIE TEN

GRONDSLAG LIGGEN AAN

DE EVALUATIES IN DE

GECONSOLIDEERDE

REKENINGEN

Consolidatie-afwijkingen

Het eventuele verschil dat wordt

vastgesteld tussen de aankoopprijs

van een participatie in een bedrijf dat

toetreedt tot de consolidatie en het

overeenstemmende aandeel in de

eigen middelen van dit bedrijf, op de

datum van aankoop of op een datum

in de nabijheid hiervan, geeft in de

mate van het mogelijke aanleiding

tot een herziening van de te consoli-

deren rekeningen.

Als de aankoopprijs hoger is dan het

aandeel in de eigen middelen die

eventueel worden herzien, geeft dit

verschil aanleiding tot afschrijvingen

op 5 jaar als ze aanzienlijk zijn (5%

van de geconsolideerde winst van de

Groep), behoudens afwijking die

hierna wordt verklaard ; de andere

worden in één keer afgeschreven.

Net als vorig jaar en rekening houdend

met de marktvoorwaarden en de wil

om het aandeelhouderschap te stabili-

seren, heeft de Raad van Bestuur

beslist de goodwill die in 2000 werd

vrijgemaakt op de verwervingen in het

bedrijf Neuhaus n.v. (eur 1,4 miljoen)

in één keer af te schrijven.

De consolidatie-afwijkingen op het

passief van de balans zijn ongewij-

zigd gebleven zolang de participatie

waarvoor een dergelijke afwijking

werd vastgesteld geen enkele wijzi-

ging heeft ondergaan.

Afwijkingen van

de muntomrekening

De omrekening in euro van de reke-

ningen van de buitenlandse bedrijven

die in consolidatie zijn genomen,

werd uitgevoerd door gebruik te

maken van de afsluitingskoers, dat is

voor elke munteenheid:

• de slotkoers op 31december voor

de activa- en passivaposten behal-

ve bij gebruik van de historische

koers voor de geconsolideerde

participaties en de eigen fondsen

• de gemiddelde koers van het

boekjaar voor de resultatenpos-

ten.

De verschillen, die voortvloeien uit

het gebruik van wisselkoersen die

van jaar tot jaar verschillen, zijn ver-

meld onder de rubriek “Afwijkingen

van de muntomrekening” op het pas-

sief van de balans.

Voor het geconsolideerde boekjaar

2000 zijn de in aanmerking genomen

munteenheden de volgende:

munteenheid usd :

slotkoers op 31/12/1999 :

1 eur = us$ 1,0046

slotkoers op 31/12/2000 :

1 eur = us$ 0,9298

gemiddelde koers =

gemiddelde maandkoers 2000:

1 eur = us$ 0,9236

Materiële vaste activa

Bij hun verwervingen worden de

materiële vaste activa gevaloriseerd

tegen aankoopprijs, de bijkomende

kosten worden ten laste genomen.

Bij de afsluiting van de rekeningen

werden de afschrijvingen genoteerd

ten belope van:

• 3% voor de onroerende goederen

• 20 % voor het kantoormateriaal

en het rollend materieel

• 10 % voor de roerende goederen.

Uitzonderlijke afschrijvingen worden

in voorkomend geval toegepast om

de overblijvende boekhoudwaarde

van een actief op zijn werkelijke eco-

nomische waarde te brengen als deze

lager zou blijken.

Financiële vaste activa

1. Bij de aankoop

De participaties en andere portefeuil-

le-effecten worden in de boeken

opgenomen tegen aankoopprijs, zon-

der rekening te houden met de bijko-

mende kosten die in de resultatenre-

kening zijn opgenomen.

De vorderingen worden geregistreerd

tegen hun nominale waarde.

2. Bij de afsluiting van de rekeningen

Op het einde van elk boekjaar wordt

een individuele evaluatie van elke par-

ticipatie en elk effect van de portefeuil-

le opgesteld om op een zo voldoening-

gevend mogelijke wijze de rentabiliteit

en de vooruitzichten van het bedrijf

waarin de participatie of de aandelen

worden genomen weer te geven.

De evaluatiemethode die wordt

gebruikt voor een effect, wordt syste-

matisch van boekjaar tot boekjaar

gebruikt, zonder wijziging, behalve

als de evolutie van de omstandigheden

belet dat ze verder wordt gebruikt.

Dit wordt vermeld in de bijlage.

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 44: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S42

EN

43

Schulden op meer dan één jaar

en op maximum één jaar

Deze schulden worden ingeboekt

tegen hun nominale waarde.

Regularisatierekeningen

Bij de afsluiting van elk boekjaar

worden de over te dragen of toe te

rekenen lasten en de verkregen of

over te dragen opbrengsten berekend

en geregistreerd in de regularisatiere-

keningen.

Als algemene regel geldt dat alle

schulden en vorderingen in de balans

worden opgenomen tegen de slot-

koers van het boekjaar. De afwijkin-

gen ten opzichte van hun historische

waarde worden gegroepeerd per

munteenheed. Als de netto-afwijking

voor een munteenheid wijst op een

latente minderwaarde, wordt dit ver-

schil opgenomen in de resultatenre-

kening. In het tegengestelde geval

wordt het overgedragen naar het cre-

dit van een regularisatierekening bij

de passiva.

Deze evaluatieregels werden constant

toegepast tijdens de opeenvolgende

boekjaren.

Als deze effecten niet genoteerd zijn

of als hun markt als niet van beteke-

nis wordt geacht, worden ze beoor-

deeld ten opzichte van het boekhoud-

kundig netto-actief.

Als er minderwaarden worden vast-

gesteld, worden waardeverminderin-

gen toegepast. Als er meerwaarden

worden vastgesteld op effecten die

vroeger waardeverminderingen heb-

ben ondergaan, worden terugnames

van de waardeverminderingen gere-

gistreerd.

Andere vorderingen,

andere beleggingen

en beschikbare waarden

Ze worden geregistreerd tegen hun

aankoopwaarde of tegen hun nomina-

le waarde.

Waardeverminderingen en terugnames

van waardeverminderingen worden

genoteerd volgens de hierboven ver-

melde criteria voor de “vorderingen.”

Provisies voor risico’s

en lasten

Bij de afsluiting van elk boekjaar

onderzoekt de Raad van Bestuur, die

voorzichtig, eerlijk en te goeder

trouw uitspraak doet, de samen te

stellen provisies om de voorziene risi-

co’s of eventuele lasten te dekken die

zijn ontstaan tijdens het boekjaar en

tijdens de vorige boekjaren.

De provisies die verbonden zijn met

de vroegere boekjaren, worden regel-

matig herzien en teruggenomen als

ze niet meer nodig zijn.

In principe is de evaluatie gebaseerd

op de vermogensrechtelijke waarde van

de bedrijven, dit betekent de waarde

van hun gecorrigeerd netto-actief van

de latente minder- en meerwaarden,

voorzichtig geschat en duurzaam en

significant geacht ten opzichte van de

rentabiliteit of de gekende vooruit-

zichten van het bedrijf.

Toch kan de Raad van Bestuur kie-

zen, ofwel voor een van de andere

hierna vermelde waarden, ofwel voor

het aangepaste gemiddelde van meer-

dere hiervan met inbegrip van de ver-

mogensrechtelijke waarde:

• rendementswaarde

• beurswaarde in de mate waarin de

markt van betekenis is

• conventionele terugkoopwaarde

• uitvoeringswaarde van de partici-

patie

• inschrijvingswaarde in het geval

van nieuwe effecten.

Blijvende minderwaarden hebben

een waardevermindering tot gevolg.

Als er meerwaarden worden vastge-

steld op effecten die vroeger waarde-

verminderingen hebben ondergaan,

worden terugnames van de waarde-

verminderingen geregistreerd.

Wanneer men van mening is dat hun

recupereerbaarheid in het gedrang

komt, met name vanwege de finan-

ciële situatie van de debiteur, maken

de vorderingen het voorwerp uit van

een waardevermindering.

Portefeuille beleggingseffecten

De beursgenoteerde effecten of de

effecten die tijdens een openbare ver-

koop werden verhandeld, worden in

principe geëvalueerd tegen beurs-

koers voor zover ze een markt van

betekenis vertegenwoordigen.

Page 45: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

IX. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (x 1.000 EUR)

Terreinen Installaties, en gebouwen machines en

gereedschappen

a. Aankoopwaarde

Op het einde van het vorige boekjaar 2.940 96

Mutaties van het boekjaar

. Verwervingen 3

. Overdrachten (-) -1.410

. Omvangwijziging

. Afwijkingen van de muntomrekening 143

Op het einde van het boekjaar 1.673 99

c. Afschrijvingen en waardeverminderingen

Op het einde van het vorige boekjaar 1.335 36

Mutaties van het boekjaar

. Genoteerd 39 8

. Geannuleerd ten gevolge van overdrachten (-) -1.157

. Omvangwijziging 0

. Afwijkingen van de muntomrekening 96

Op het einde van het boekjaar 313 44

Nettoboekhoudkundige waarde op het einde van het boekjaar (a) - (c) 1.360 55

Meubilair en Andere materiële rollend materieel vaste activa

a. Aankoopwaarde

Op het einde van het vorige boekjaar 97 21.147

Mutaties van het boekjaar

. Verwervingen 9 82

. Overdrachten (-) -1.076

. Omvangwijziging

Op het einde van het boekjaar 106 20.153

c. Afschrijvingen en waardeverminderingen

Op het einde van het vorige boekjaar 92 4.479

Mutaties van het boekjaar

. Genoteerd 6 491

. Geannuleerd ten gevolge van overdrachten (-) -513

. Omvangwijziging

Op het einde van het boekjaar 98 4.457

Nettoboekhoudkundige waarde op het einde van het boekjaar (a) - (c) 8 15.696

Page 46: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S44

EN

45

X. STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA (x 1.000 EUR)

Gelijkgestelde Anderebedrijven

1. Participaties en aandelen

a. Aankoopwaarde

Op het einde van het vorige boekjaar 12.223 212.445

Mutaties van het boekjaar

. Verwervingen 19.872

. Overdrachten (-) -4.800

. Overdrachten van de rubriek 2.966

. Schommeling van de omvang

. Afwijkingen van de muntomrekening 393

. Variatie van de gelijkgestelde bedragen 2.541

. Diversen

Op het einde van het boekjaar 14.764 230.876

b. Meerwaarden

Op het einde van het vorige boekjaar 2.854

Mutaties van het boekjaar

. Verkregen van derden

. Geannuleerd

Op het einde van het boekjaar 2.854

c. Waardeverminderingen (-)

Op het einde van het vorige boekjaar 14.769

Mutaties van het boekjaar

. Genoteerd 3.369

. Teruggenomen -3.042

. Geannuleerd ten gevolge van overdrachten (-) -271

. Overdrachten van de rubriek

Op het einde van het boekjaar 14.825

d. Niet opgevraagde bedragen (-)

Op het einde van het vorige boekjaar

Mutaties van het boekjaar

Op het einde van het boekjaar 0

Nettoboekhoudkundige waarde

op het einde van het boekjaar (a) + (b) - (c) - (d) 14.764 218.905

2. Vorderingen

Boekhoudkundige waarde op het einde van het vorige boekjaar 1.153 9.799

Mutaties van het boekjaar

. Toevoegingen

. Terugbetalingen -3.099

. Afwijkingen van de muntomrekening 118

. Diversen

. Teruggenomen waardeverminderingen

. Geannuleerde waardeverminderingen

Op het einde van het boekjaar 1.153 6.818

Waardeverminderingen gecumuleerd op vorderingen

op het einde van het boekjaar 0 0

Page 47: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

XI. STAAT VAN DE RESERVES (x 1.000 EUR)

Boekhoudkundige waarde

Op het einde van het vorige boekjaar 113.902

Mutaties van het boekjaar

. Geconsolideerde winst van de Groep 12.236

. Bestemming van het resultaat -7.954

Op het einde van het boekjaar 118.184

XII. CONSOLIDATIE-AFWIJKINGEN (x 1.000 EUR)

Positief (activa) Negatief (passiva)gelijkgesteld geconsolideerd

Boekhoudkundige waarde

Op het einde van het vorige boekjaar 2.502

Mutaties van het boekjaar

. schommeling van het % houderschap 1.436

. afschrijvingen -1.436

Op het einde van het boekjaar 0 2.502

XIII. STAAT VAN DE SCHULDEN (x 1.000 EUR)

Op minder Begrepen tussen Op meer dan één jaar 1 en 5 jaar dan 5 jaar

A. Schulden aanvankelijk op meer dan één jaar

Financiële schulden

2. Niet ondergeschikte leningen 60.211

4. Kredietinstellingen 5.246 30.464 3.815

Andere schulden 6

Schulden gewaarborgd door reële zekerheden

B. Gewaarborgde financiële schulden

4. Kredietinstellingen 5.894

Page 48: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S46

EN

47

XIV. RESULTATEN VAN DE EXPLOITATIE (x 1.000 EUR)

Boekjaar 2000 Boekjaar 1999

B. Personeelskosten

B1. Globaal geconsolideerde bedrijven

Gemiddelde personeelsbezetting 11 11

Arbeiders 4 5

Bedienden 6 6

Directiepersoneel 1

Personeelskosten

a. bezoldigingen 420 430

b. pensioenen 169

C. Uitzonderlijke resultaten

Ventilatie van de andere uitzonderlijke lasten

. Vergoedingen Etienne Bonne Fortune 147

. Diversen 2

XV. RECHTEN EN VERBINTENISSEN BUITEN BALANS (x 1.000 EUR)

van bedrijven opgenomen in de consolidatie

A.2. Reële waarborgen samengesteld of onherroepelijk

beloofd in de consolidatie op hun eigen activa voor waarborg 9.122

A.5. Rechten en verbintenissen die voortvloeien

uit handelingen met betrekking tot opties 55.376

XVI. RELATIES MET DE ONDERNEMINGEN DIE NIET ZIJN OPGENOMEN

IN DE CONSOLIDATIE (x 1.000 EUR)

Bedrijven met participatieverhoudingBoekjaar 2000 Boekjaar 1999

1. Financiële vaste activa

. Participaties 593 645

. Vorderingen

4. Schulden

. Op maximaal één jaar 165 94

7. Financiële resultaten

. Schuldenlasten 5 2

Bedrijven met participatieverhoudingBoekjaar 2000 Boekjaar 1999

1. Financiële vaste activa

. Participaties 48.237 44.066

. Vorderingen 4.003 6.689

2. Vorderingen op maximaal één jaar

Page 49: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

XVII. FINANCIELE RELATIES MET DE BESTUURDERS

Boekjaar 2000

Rechtstreekse bezoldigingen ten laste van de resultatenrekening, toegekend aan de bestuurders 374

XXVII. NIET WEGGEWERKTE INTERNE RESULTATEN

Regel: de interne meer- en minderwaarden die zijn vrijgemaakt tussen de bedrijven die behoren de consolidatie,

zijn niet weggewerkt als:

1) ze tegen marktprijs worden uitgevoerd en

2) ze individueel niet hoger zijn dan een drempel die is vastgesteld op 0,5 % van de eigen middelen

van het moederbedrijf.

Doorberekening in 2000

Resultaat vennootschap geconsolideerd

Meerwaarden zonder waarde zonder waarde

Minderwaarden 1.033 1.033

Totaal 1.033 1.033

Page 50: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S48

EN

49

! STATUTAIRE REKENINGEN

WAARSCHUWING

Krachtens artikel 105 van het Wetboek van vennootschappen zijn de hierna vol-

gende bijlagen bij de statutaire rekeningen een verkorte versie van de jaarrekenin-

gen, waarin niet alle bijlagen voorkomen die door de wet vereist zijn, evenmin als

het Verslag van het College van Commissaris-Revisoren, die deze jaarrekeningen

zonder voorbehoud voor echt hebben verklaard.

De integrale versie zal worden neergelegd bij de Nationale Bank van België en

is eveneens beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het bedrijf.

Page 51: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

1. BALANS NA VERDELING

Boekjaar 2000 Boekjaar 1999 Boekjaar 1998

(x 1.000 eur) (x 1.000 eur) (x 1.000 eur)

ACTIVA

ONROERENDE ACTIVA 222.863 226.201 202.218

III. Materiële vaste activa 14.907 15.855 15.938

A. Terreinen en gebouwen 1.024 1.049 1.075

B. Installaties 55 60 55

C. Meubilair en rollend materieel 8 5 4

E. Andere materiële vaste activa 13.820 14.741 14.804

IV. Financiële vaste activa 207.956 210.346 186.280

A. Bedrijven met participatieverhouding 34.772 33.037 13.926

1. Participaties 33.022 30.850 11.3252. Vorderingen 1.750 2.187 2.601

B. Andere bedrijven met een participatieverhouding 56.305 51.651 54.785

1. Participaties 52.302 47.648 50.9142. Vorderingen 4.003 4.003 3.871

C. Andere financiële vaste activa 116.879 125.658 117.569

1. Aandelen 116.867 122.548 114.4592. Vorderingen en borgsommen 12 3.110 3.110

ACTIVA IN OMLOOP 80.771 66.777 84.439

V. Vorderingen op meer dan één jaar

B. Andere vorderingen

VI. Voorraden en lopende bestellingen 688 800 979

A. Voorraden 688 800 979

4. Goederen 8 8 5

5. Onroerend goed bestemd voor verkoop 680 792 974

VII. Vorderingen op maximaal één jaar 7.090 6.709 19.022

A. Commerciële vorderingen 146 1.128 12.991

B. Andere vorderingen 6.944 5.581 6.031

VIII. Beleggingen 70.947 58.288 61.341

B. Andere beleggingen 70.947 58.288 61.341

IX. Beschikbare waarden 1.949 847 3.029

X. Regularisatierekeningen 97 133 68

TOTAAL VAN DE ACTIVA 303.634 292.978 286.657

Page 52: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S50

EN

51

Boekjaar 2000 Boekjaar 1999 Boekjaar 1998

(x 1.000 eur) (x 1.000 eur) (x 1.000 eur)

PASSIVA

EIGEN KAPITALEN 215.667 219.437 199.211

I. Kapitaal 65.681 63.796 63.103

A. Onderschreven kapitaal 65.681 63.796 63.103

II. Uitgiftepremies 23.178 22.154 21.783

IV. Reserves 33.500 33.601 33.465

A. Wettelijke reserve 8.700 8.700 8.676

C. Gevrijwaarde reserves 101

D. Beschikbare reserves 24.800 24.800 24.789

V. Overgedragen winst 93.308 99.886 80.860

PROVISIES EN UITGESTELDE BELASTINGEN 1.157 1.446 417

VII. A. Provisies voor risico’s en lasten 1.157 1.446 417

2. Fiscale lasten 619 6203. Grote herstellingen en onderhoud 530 620 4094. Andere risico’s en lasten 8 206 8

SCHULDEN 86.810 72.095 87.029

VIII. Schulden op meer dan één jaar 67.595 35.666 39.761

A. Financiële schulden 67.589 35.655 39.751

2. Niet achtergestelde leningen 59.289 24.789 24.7894. Kredietinstellingen 8.300 10.866 14.962

D. Andere schulden 6 11 10

IX. Schulden op maximaal één jaar 15.401 34.035 44.729

A. Schulden op meer dan één jaar

die binnen het jaar vervallen 288 4.742 11.668

B. Financiële schulden 4.740 18.485 20.193

1. Kredietinstellingen 4.309 2.507 19.9822. Andere leningen 431 15.978 211

C. Commerciële schulden 258 2.804 6.213

1. Belastingen 258 2.804 6.213E. Fiscale, loon-, sociale schulden 269 56 60

1. Impôts 217 1 132. Bezoldigingen en sociale lasten 52 55 47

F. Andere schulden 9.846 7.948 6.595

X. Regularisatierekeningen 3.814 2.394 2.539

TOTAAL VAN DE PASSIVA 303.634 292.978 286.657

Page 53: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

2. RESULTATENREKENING

Boekjaar 2000 Boekjaar 1999 Boekjaar 1998

(x 1.000 eur) (x 1.000 eur) (x 1.000 eur)

LASTEN

A. Schuldenlast 4.275 3.361 3.776

B. Andere financiële lasten 1.032 1.154 69

C. Diverse diensten en goederen 1.721 731 1.330

D. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 385 412 303

E. Diverse lopende lasten 433 419 259

F. Afschrijvingen en waardeverminderingen

op oprichtingskosten financiële en materiële

vaste activa 500 393 501

G. Waardeverminderingen 20.240 11.806 15.767

1. Op financiële vaste activa 11.969 8.960 9.3172. Op circulerende activa 8.271 2.846 6.450

H. Provisies voor risico’s en lasten 89 1.055 87

I. Minderwaarden op realisaties 2.172 1.516 1.864

1. van materiële vaste activa 10 52. van financiële vaste activa 269 728 1.5873. van circulerende activa 1.893 788 272

J. Uitzonderlijke lasten 149

K. Belastingen 48 297 23

L. Winst van het boekjaar 1.276 26.385 51.415

TOTAAL VAN DE LASTEN 32.320 47.529 75.394

M. Overdracht naar gevrijwaarde reserves 101

N. Toe te kennen winst van het boekjaar 1.377 26.284 51.415

Page 54: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S52

EN

53

Boekjaar 2000 Boekjaar 1999 Boekjaar 1998

(x 1.000 eur) (x 1.000 eur) (x 1.000 eur)

OPBRENGSTEN

A. Opbrengsten van de financiële vaste activa 9.378 11.921 5.403

1. Dividenden 9.008 11.518 5.1462. Interesten 370 403 257

B. Opbrengsten van de activa in omloop 2.101 1.906 2.342

C. Andere financiële opbrengsten 3.317 2.977 142

D. Opbrengsten van de geleverde diensten 9 9 9

E. Andere courante opbrengsten 2.137 3.006 1.978

G. Terugnames van waardeverminderingen 4.687 2.499 2.578

1. Op financiële vaste activa 2.693 633 1.6522. Op activa in omloop 1.994 1.866 926

H. Gebruik en terugnames van provisies

voor risico’s en lasten 379 25 12

I. Meerwaarden op realisaties 10.183 25.186 62.930

1. van materiële vaste activa 825 101 432. van financiële vaste activa 527 16.210 53.0853. van circulerende activa 8.831 8.875 9.802

K. Regularisaties belastingen 129

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 32.320 47.529 75.394

M. Heffing op de gevrijwaarde reserves 101

BESTEMMING EN HEFFINGEN

A. Toe te kennen winst 101.263 107.144 89.638

1. Toe te kennen winst van het boekjaar 1.377 26.284 51.4142. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 99.886 80.860 38.224

C. Toe te kennen aan eigen kapitalen -34 -2.479

2. Aan de wettelijke reserve 24 2.4793. Aan andere reserves 10

D. Over te dragen resultaat -93.308 -99.886 -80.860

1. Over te dragen winst 93.308 99.886 80.860F. Te verdelen winst -7.955 -7.224 -6.299

1. Bezoldiging van het kapitaal 7.557 6.863 5.9842. Bestuurders 398 361 315

Page 55: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

3. BIJLAGEN (IN DUIZEND EURO)

Montant Nombre d’actions

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL

A. Maatschappelijk kapitaal

1. Onderschreven kapitaal

op het einde van het vorige boekjaar 63.796 1.029.408

Wijzigingen van het boekjaar

. Uitoefening van warrants 1.858 29.965

. Overdracht van de uitgiftepremie 27

op het einde van het boekjaar 65.681 1.059.373

2. Vertegenwoordiging van het kapitaal

Categorieën aandelen

- gewone aandelen / z.o.v.n.w. 65.681 1.059.373

D. Verbintenis tot uitgifte van aandelen

- Uit te oefenen warrants 63.839 1.029.663

E. Toegestaan niet voltekend kapitaal 44.632

G. Structuur van het aandeelhouderschap

a. verklaringen van Datum Aantal % Aantal Totaal % verbon-participatieontvangen aandelen geactualiseerd warrants (a) + (b) geactu- denop 31/12/2000 (a) (b) aliseerd met

1. Surongo n.v. 22/05/2000 725.005 68,44% 327.763 1.052.768 50,39% 1

2. Entreprises et Chemins de Feren Chine n.v. 22/05/2000 3.653 0,34% 1.563 5.216 0,25% 1

3. Fingaren c.v.a. 22/05/2000 2.908 0,27% 1.245 4.153 0,20% 1

4. Anchorage n.v. 22/05/2000 4.855 4.855 0,23% 1

5. Guy Paquot 22/05/2000 317 0,03% 21 338 0,02% 1

Totaal 1 731.883 69,09% 335.447 1.067.330 51,09%

6. Socofin n.v. 1/07/1999 19.846 1,87% 17.321 37.167 1,78% 2

7. Socopar n.v. 1/07/1999 36.460 3,44% 36.460 1,75% 2

Totaal 2 56.306 5,32% 17.321 73.627 3,52%

Totaal 1+2 (% geactualiseerd) 788.189 74,40% 352.768 1.140.957 54,62%

N.B. : Guy Paquot controleert Fingaren s.c.a. dat Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. controleert,

dat Surongo n.v. controleert, dat Compagnie Mobilière & Foncière du Bois Sauvage n.v. controleert

XX. SAMENVATTING VAN DE EVALUATIEREGELS

De regels voor evaluatie van de statutaire rekeningen zijn vermeld in de regels

die zijn bepaald in de geconsolideerde rekeningen.

Page 56: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S54

EN

55

ningen, en voor de hierbij horen-

de verslagen

• op de Griffie van de Handels-

rechtbank voor de statuten en

voor de hierboven vermelde reke-

ningen en verslagen

• en al deze documenten eveneens

op de maatschappelijke zetel.

3.1.6 Doel van de vennootschap (artikel 3 van de statuten)

De vennootschap heeft, voor eigen

rekening of voor rekening van derden,

tot doel het nemen van participaties,

onder gelijk welke vorm, in alle

industriële, commerciële, burgerlijke,

landbouwkundige of financiële

bedrijven, zowel in België als in het

buitenland; de verwerving, het beheer

en de verkoop van alle Belgische of

buitenlandse roerende waarden of roe-

rende goederen evenals alle onroeren-

de waarden of alle onroerende goede-

ren; de verwerving of de exploitatie,

voor eigen rekening of voor rekening

van derden, van alle octrooien, licen-

ties en fabrieksmerken.

Ze kan alle burgerlijke, commerciële,

roerende, onroerende, industriële of

financiële handelingen verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel

of gedeeltelijk betrekking hebben op

een of andere sector waarin ze actief is.

De vennootschap kan gelijk welke

andere vennootschap met hetzelfde of

een gelijkaardig doel opnemen of

ermee fuseren.

3.2 Aandelenkapitaal

3.2.1 Onderschreven kapitaal (artikel 5 van de statuten)

Voor de uitvoering van de in omloop

zijnde warrants op 1 januari 2001 is

tens de akte van 9 december 1994,

afgekort “Compagnie du Bois

Sauvage”.

3.1.2 Maatschappelijke zetel (artikel 2 van de statuten)

De maatschappelijke zetel bevindt

zich in de Wildewoudstraat 16/17 in

1000 Brussel. Hij kan bij gewoon

besluit van de Raad van Bestuur wor-

den overgebracht naar elke andere

plaats in België.

3.1.3 Handelsregister

Het Bedrijf is ingeschreven bij het

handelsregister van Brussel onder het

nummer 273.326 en bij de btwonder het nummer be 402.964.823.

3.1.4 Rechtsvorm - Samenstelling -Wettelijke publicaties (artikel 1 van de statuten)

Het Bedrijf is een naamloze vennoot-

schap die openbaar oproept of heeft

opgeroepen tot sparen.

Het werd opgericht onder de vorm van

een naamloze vennootschap naar

Belgisch recht op 30 april 1957 voor

Notaris Albert Daerden, en de statuten

werden herhaalde keren gewijzigd, de

laatste keer op 27 december 2000 voor

Notaris Guy Sorgeloos in Brussel.

3.1.5 Raadpleging van de statutaire documenten

Deze documenten kunnen worden

geraadpleegd:

• bij de Nationale Bank van België

voor wat betreft de jaarrekenin-

gen en de geconsolideerde reke-

REFERENTIEDOCUMENT

HOOFDSTUK IInlichtingen betreffende de verant-woordelijken van de prospectus ende controle van de rekeningen

1.3. De statutaire en geconsolideerde

rekeningen met betrekking tot de

boekjaren 1998, 1999 en 2000 wer-

den gecontroleerd door de S.C.

Deschamps, Godefroid & C° bvba,

commissaris-revisor, gedomicilieerd

in 1480 Tubize, boulevard Georges

Deryck 26 b. 15 en vertegenwoor-

digd door André Deschamps.

Deze rekeningen werden zonder

voorbehoud voor echt verklaard.

HOOFDSTUK IIInlichtingen betreffende deinschrijving op de eerste markten de effecten die hiervan hetvoorwerp uitmaken

Niet van toepassing.

HOOFDSTUK IIIInlichtingen van algemene aardbetreffende het bedrijf en zijnkapitaal

3.1 Algemene inlichtingen

3.1.1 Benaming (artikel 1 van de statuten)

Het Bedrijf werd opgericht onder de

benaming “Fours Lecocq et Ateliers

de Trazegnies réunis” en heeft deze

benaming veranderd in “Financière

Lecocq” door wijziging van de statu-

ten en heeft de huidige benaming

“Compagnie Mobilière & Foncière du

Bois Sauvage” aangenomen, krach-

Page 57: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

het aandelenkapitaal vastgesteld op

eur 65.681.126 en is het vertegen-

woordigd door 1.059.373 aandelen,

zonder omschrijving van nominale

waarde, die elk recht geven op

1/1.059.373ste van het vermogen

van de vennootschap.

Deze aandelen zijn volledig volgestort.

3.2.2 Toegestaan kapitaal (artikel 7 van de statuten)

Bij beslissing van de uitzonderlijke

algemene vergadering van 30 septem-

ber 1996 heeft de Raad van Bestuur

de bevoegdheid het aandelenkapitaal

te verhogen, op de data en tegen de

voorwaarden die hij vastlegt, in één

keer of in meerdere keren, om het te

brengen op een bedrag van maximum

eur 110.312.618.

Deze bevoegdheid is geldig voor

een periode van vijf jaar te rekenen

vanaf de publicatie in de bijlage van

het Belgisch Staatsblad van 23 okto-

ber 1996 van de beslissing van de

uitzonderlijke algemene vergadering

die deze bevoegdheid toekent.

De Raad van Bestuur kan deze verho-

ging uitvoeren zowel door inbreng in

contant geld als, onder voorbehoud

van de wettelijke bepalingen, door

inbreng in natura, met of zonder cre-

atie van nieuwe effecten.

Deze verhogingen kunnen worden

uitgevoerd door de uitgifte van aan-

delen, converteerbare obligaties,

evenals inschrijvingsrechten of ande-

re roerende waarden, die al dan niet

verbonden zijn met andere effecten

van de vennootschap. De Raad kan

beslissen dat de nieuwe effecten op

naam blijven en niet kunnen worden

omgezet in effecten aan toonder.

De Raad van Bestuur kan, in de

hierboven vermelde omstandigheden,

het recht van voorrang van de aan-

deelhouders in het belang van de

vennootschap beperken of schrappen

met naleving van de wettelijke voor-

waarden. Hij kan dit eveneens doen

ten gunste van een of meer bepaalde

personen die hij kiest, andere dan het

personeel van de vennootschap of

haar filialen, in overeenstemming

met de van kracht zijnde wetgeving.

Deze machtiging kan worden ver-

nieuwd.

3.2.3 Warrants in omloop

Op de 205.653 warrants “Financière

Lecocq” die zijn uitgegeven in juni

1991 blijven er op 1 januari 2001

45.203 warrants in omloop die kun-

nen worden uitgeoefend tussen de

1ste en de 20ste van elke maand, tot

en met 20 juni 2001, en die de moge-

lijkheid bieden in te schrijven op een

nieuw aandeel in de vennootschap

vergezeld van een couponblad “strip

vvpr” genot op 1 januari van het jaar

van inschrijving, tegen de eenheids-

prijs van eur 92,39 (bef 3.727).

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

3.2.4 Historiek van het aandelenkapitaal

Akten Handelingen kapitaal aandeleneur

01/01/1997 overdracht: 55.334.172,87 892.870

16/01/1998 Uitoefening van warrants 88.931,80 1.435

30/12/1998 Uitoefening van warrants 7.679.555,48 123.917

31/12/1999 Uitoefening van warrants 693.234,24 11.186

02/05/2000 Afhouding op

de uitgiftepremie 27.401,61 -

15/05/2000 Uitoefening van warrants 640.460,00 10.330

27/12/2000 Uitoefening van warrants 1.217.370,00 19.635

totaal: 65.681.126,00 1.059.373

De boekhoudkundige pariteit van het effect bedraagt eur 62.

Op de 300.000 warrants “Cie du

Bois Sauvage 2002” die zijn uitgege-

ven in september 1996 blijven er op

1 januari 2001 294.460 warrants in

omloop die kunnen worden uitgeoe-

fend tussen de 1ste en de 20ste van

de maanden januari en juni, tot en

met 20 juni 2002, en die de moge-

lijkheid bieden in te schrijven op een

nieuw aandeel in de vennootschap

vergezeld van een couponblad “strip

vvpr” genot op 1 januari van het jaar

van inschrijving, tegen de eenheids-

prijs van eur 123,95 (bef 5.000).

Op de 690.000 warrants “Cie du

Bois Sauvage 2004” die zijn uitgege-

ven in mei 2000 blijven er op 1 janu-

ari 2001 690.000 warrants in omloop

die kunnen worden uitgeoefend tus-

sen de 2de en de 18de van de maan-

den mei 2001 tot en met 2004, en

die de mogelijkheid bieden in te

schrijven op een nieuw aandeel in de

vennootschap vergezeld van een

couponblad “strip vvpr” genot op

1 januari van het jaar van inschrij-

ving, tegen de progressieve prijs van:

• eur 180 van 2 tot 18 mei 2001,

• eur 185 van 2 tot 20 mei 2002,

• eur 190 van 2 tot 20 mei 2003,

• eur 195 van 3 tot 20 mei 2004.

Page 58: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S56

EN

57

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE

DU BOIS SAUVAGE

Entrepriseset chemins

de fer en Chine

direct •78 %

Surongodirect •70 %

Entrema Services direct •100 %

Finpro direct •100 %

Imolina direct •100 %

Metrobel direct •100 %

Neuhaus direct •37 %

Runlite direct •84 %

Simonis Plastic direct •100 %

Surongo America direct •46 % indirect •10 %Surongo Nederland direct •100 %

Alfa Drain direct •25 %

Banque Degroof direct •14 % Ceran direct •11 %

Chocolats de l’Iris direct •6 %

Chocolats du Sablon direct •35 %

E.N.E. indirect •17 % I.R.M. direct •20 %

Noël Group direct •12 %

Rec-Hold direct •11 %

Serendip direct •25 %

Waldo direct •31 %

Electrabel n.s.

Floridienne direct •10 %

Fortis n.s.

Cofinimmo direct •5 %

Levimmo direct •5 %

Recticel direct •2 %

Ter Beke direct •7 % (*)

ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat

andere aandelen

verbonden ondernemingen

(*) potentieel

3.2.5 Potentieel kapitaal

Bij uitoefening van alle 1.029.663 war-

rants in omloop, zou het aandelenkapi-

taal stijgen met eur 63.839.106 en op

eur 129.520.232 worden gebracht.

3.2.6 Aandeelhouderschap

Het aandeelhouderschap op 31 decem-

ber 2000, volgens de laatst ontvangen

verklaring van de participatie, is ver-

meld in bijlage viii van de statutaire

rekeningen in deze brochure.

Voor de gewone algemene vergade-

ring van 7 mei 2001 heeft het bedrijf

Surongo n.v. 745.234 aandelen van

de Compagnie du Bois Sauvage neer-

gelegd, zijnde 70,35 % van het kapi-

taal van de Vennootschap.

Op dezelfde datum beschikten de

Vennootschap en/of haar filialen niet

over eigen aandelen van de

Compagnie du Bois Sauvage.

Het bedrijf Surongo n.v. is van plan

de hoofdaandeelhouder van de

Compagnie du Bois Sauvage n.v.

te blijven.

3.2.7 Vereenvoudigde beschrijving van de groupe entreprises et Chemins de Fer en Chine

Het organigram van de Groep op

31 december 2000, waarvan de

Compagnie du Bois Sauvage n.v. deel

uitmaakt, wordt hiernaast gedetail-

leerd.

Page 59: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

HOOFDSTUK IVInlichtingen betreffende de activiteit van de vennootschap

4.1 Hoofdactiviteiten

4.1.1 Beschrijving

De vennootschap Compagnie du Bois

Sauvage n.v. is momenteel ingeschre-

ven op de Eerste Markt van de

Effectenbeurs van Brussel (dublele

fixing). Ze heeft als hoofdactiviteit

het nemen van participaties in al dan

niet beursgenoteerde bedrijven. Zo

biedt ze hulp bij het financieel

beheer, de structuur en de stabiliteit

van het kapitaal van deze laatsten.

Dankzij de verscheidenheid van haar

portefeuille kan ze bovendien actief

zijn in de afgeleide producten.

Gezien ze ook gronden bezit, beschikt

ze over een vastgoedpatrimonium van

hoge kwaliteit dat een bron is van sta-

biele en terugkerende inkomsten.

4.1.2 Belangrijkste cijfers

Deze informatie is beschikbaar in het

beheersverslag van het boekjaar 2000.

4.2 Gemiddelde personeelsbezetting

Bij de Groep bedraagt de gemiddelde

personeelsbezetting 11 mensen in

2000, zonder rekening te houden met

de gelijkgestelde bedrijven. Dit aantal

is onveranderd sinds 1998.

Iets meer dan de helft van deze perso-

neelsleden werkt in de maatschappe-

lijke zetel in Brussel.

4.3 Hangende geschillen

De hangende geschillen zijn het

voorwerp van provisies voor risico’s

en lasten en worden bepaald in deze

rubriek in de evolutie van de gecon-

solideerde rekeningen van het boek-

jaar 2000 in deze brochure.

4.4 Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid van de

Compagnie is beschreven in het

beheersverslag van het boekjaar 2000.

4.4.1 Roerende participaties

De evolutie van de geconsolideerde

participaties wordt weergegeven in het

beheersverslag van het boekjaar 2000.

De portefeuille “participaties” van de

Groep Compagnie du Bois Sauvage

n.v. is de jongste drie jaar als volgt

geëvolueerd:

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

A. Gelijkgestelde bedrijven

2000 1999 1998% in bezit in duizend % in bezit in duizend % in bezit in duizend

euro euro euro

aandelen

SERENDIP 25 3.246,3 25 3.409,1 - -

SIMONIS PLASTIC 100 1.371,1 100 1.408,9 - -

NEUHAUS 37 9.562,1 28 6.756,2 20 2.892,7

WALDO 31 584,6 31 648,2 - -

vorderingen

WALDO 1.152,7 1.152,7 -

Totaal: 15.916,8 13.375,2 2.892,7

Page 60: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S58

EN

59

B. Andere bedrijven

2000 1999 1998% in bezit in duizend % in bezit in duizend % in bezit in duizend

euro euro euro

ENTREMA SERVICES 100 273,4 100 273,4 100 273,4

RUNLITE 84 319,8 77 371,8 77 365,6

ATC (Alfa Drain) 25 416,1 25 400,8 – –

BANQUE DEGROOF 14 32.582,8 15 31.093,0 15 31.093,0

BEECKMANS VAN GAVER & Cie 25 0,0 25 0,0 25 0,0

CERAN 11 89,2 – – – –

E.N.E. 17 476,3 17 476,3 18 394,9

FINPRO – consolidatie – consolidatie 17 1.159,1

I.R.M. 20 166,5 23 213,3 23 455,1

LES CHOCOLATS DE L’IRIS 6 5,4 16 39,3 – –

LES CHOCOLATS DU SABLON 35 22,5 – – – –

NOEL GROUP 12 4.394,5 12 1.927,5 12 5.940,2

REC-HOLD 11 10.560,3 11 9.915,7 11 9.915,7

BELGOLAISE – – – – 5 5.500,7

COFINIMMO 5 38.694,3 5 38.047,9 – –

ELECTRABEL – 25.474,0 – 25.339,4 – 21.193,4

FLORIDIENNE 10 5.274,2 6 2.965,5 – –

FORTIS (B) – 75.925,9 – 72.444,0 – 72.788,9

LEVIMMO 5 500,0 5 490,6 – –

RECTICEL 2 6.102,7 2 4.539,1 2 4.498,9

Onroerende partnerships in de V.S. 17.581,4 6.815,8 3.247,2

Diversen 5.239,1 5.176,6 5.275,8

vorderingenoverdracht van

IRM 217,2 217,2 vorderingen < 1 jaar

CHOCOLATS DE L’IRIS 325,3 325,3 –

NOEL GROUP 4.996,3 4.796,1 4.434,8

NOMAFIN – – 1.579,1

STATE STREET CITIHOMES 1.264,6 1.350,4 –

BELGOLAISE 0,0 3.098,7 3.098,7

diversen 14,8 11,3 20,4

Totaal 225.722,8 210.329,1 171.235,0

Page 61: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

4.4.2 Participaties in onroerende goederen

De portefeuille met onroerende goede-

ren van de Groep is beschreven in het

beheersverslag van het boekjaar 2000.

4.5 Recente evolutie van de investeringen

Zoals aangekondigd bij het begin

van het jaar 2001 heeft de

Compagnie du Bois Sauvage n.v. haar

participatie in het kapitaal van het

bedrijf Neuhaus n.v. op meer dan 40

% gebracht.

Het project voor grondige renovatie

van vijf woonhuizen aan de

Treurenbergstraat in woningen, kan-

toren en handelsruimten is eind 2000

begonnen en zou binnen een jaar klaar

moeten zijn. Het globale voorziene

budget bedraagt eur 5 miljoen.

HOOFDSTUK VInlichtingen betreffende het patrimonium, de financiele situatie en de resultaten van de vennootschap

Deze inlichtingen zijn beschikbaar in

deze brochure.

HOOFDSTUK VIInlichtingen betreffende de administratie, het bestuur en hettoezicht van de vennootschap

6.1 Naam, adres en functies van de verschillende leden

Deze informatie is beschikbaar in de

brochure 2000 over het beheersverslag.

6.2 Belangen van de leiders in de vennootschap

6.2.0 Bezoldigingen en voordelen in natura

De bezoldiging van de leden van de

Raad van Bestuur bestaat uit een aan-

deel van de tantièmes en vaste emolu-

menten ten laste van de resultatenre-

kening. Volgens artikel 21 van de

statuten kunnen de statutaire toelagen

maximaal 1/19 bedragen van de som-

men die worden verdeeld als dividend.

Voor het boekjaar 2000 bedragen de

statutaire tantièmes eur 397.729,51

en de emolumenten bedroegen eur202.571,49 (eur 374.000 rekening

houdend met de emolumenten die

werden geïnd bij de filialen).

De bezoldiging van de leden van het

Directiecomité bestaat uit een aan-

deel van deze tantièmes.

In 2000 werd presentiegeld uitge-

keerd aan de leden van het

Bezoldigingscomité en het

Auditcomité die hebben vergaderd.

De Commissaris-Revisor werd in

2000 bezoldigd volgens de uitvoering

van zijn mandaat en de speciale pres-

taties die hij heeft geleverd in de loop

van het boekjaar. Zijn facturaties,

btw niet inbegrepen, bedroegen in

totaal eur 5.342 (eur 11.787 reke-

ning houdend met de sommen die

door de filialen zijn betaald).

6.2.1 Schema’s van winstdeling van het personeel in het kapitaal

De Vennootschap heeft geen schema

voor winstdeling opgesteld.

6.2.2 Belangen van de leiders in de vennootschap

De leden van de Raad van Bestuur

bezitten samen 1.755 aandelen van

de Compagnie du Bois Sauvage.

HOOFDSTUK VIIInlichtingen betreffende de recen-te evolutie en de vooruitzichtenvan de uitgever

De inlichtingen die beschikbaar waren

bij het ter perse gaan, zijn opgenomen

in het beheersverslag 2000.

Als er een publieke uitgifte plaats

zou hebben, zouden deze inlichtin-

gen opgenomen en bijgewerkt wor-

den in de werkingsnota.

Page 62: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S60

EN

61

Naar onze mening, gebaseerd op onze

revisie en de verslagen van onze colle-

ga’s, geven de geconsolideerde reke-

ningen die zijn afgesloten op

31 december 2000 een betrouwbaar

beeld van het patrimonium, de finan-

ciële situatie en de resultaten van het

geconsolideerde geheel in overeen-

stemming met de wettelijke en

reglementaire bepalingen die van

toepassing zijn in België en zijn de

inlichtingen in deze bijlage adequaat.

Bovendien bevat het geconsolideerde

beheersverslag de wettelijk vereiste

inlichtingen en stemt het overeen

met de geconsolideerde rekeningen.

Tubize, de 30 mars 2001

Deschamps, Godefroid & C° bvba

Vertegenwoordigd door

André R. Deschamps

Commissaris-Revisor

VERKLARING ZONDER VOORBEHOUD VAN DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN

Wij hebben de controles uitgevoerd in

overeenstemming met de normen van

het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.

Deze professionele normen vereisen

dat onze revisie zodanig wordt georga-

niseerd en uitgevoerd dat een redelijke

zekerheid kan worden verkregen dat

de geconsolideerde rekeningen geen

aanzienlijke onjuistheden bevatten

rekening houdend met de wettelijke

bepalingen en reglementen die van

toepassing zijn in België.

In overeenstemming met deze normen

hebben wij rekening gehouden met

de organisatie van het geconsolideerde

geheel inzake administratie en boek-

houding en met de interne controle-

middelen. Wij hebben de verklarin-

gen en inlichtingen die nodig waren

voor onze controles verkregen.

Wij hebben met steekproeven de

rechtvaardiging van de bedragen in

de geconsolideerde rekeningen onder-

zocht. Wij hebben een evaluatie

gemaakt van de gegrondheid van de

evaluatieregels, van de consolidatiere-

gels en van de belangrijke boekhoud-

kundige schattingen die de vennoot-

schap heeft gedaan, evenals van de

voorstelling van de geconsolideerde

rekeningen in hun geheel. Wij zijn

van mening dat onze werken en deze

van onze collega’s die de rekeningen

van de filialen hebben gecontroleerd,

een redelijke basis vormen voor de

uitdrukking van onze mening.

In overeenstemming met de wettelij-

ke en statutaire bepalingen hebben

wij de eer u verslag uit te brengen

van de uitvoering van de revisie-

opdracht die ons werd toevertrouwd.

Wij hebben een revisie uitgevoerd van

de geconsolideerde rekeningen die

zijn opgesteld onder de verantwoorde-

lijkheid van de raad van bestuur van

de vennootschap voor het boek-

jaar 2000 dat werd afgesloten op

31 december 2000 waarvan het balans-

totaal (.000 eur) 347.139 bedraagt en

waarvan de resultatenrekening wordt

afgesloten met een geconsolideerde

winst van het boekjaar van (.000 eur)

14.509 waarvan het aandeel van de

groep (.000 eur) 12.236 bedraagt.

De jaarrekeningen van de meeste

Belgische en buitenlandse bedrijven

die in de consolidatie zijn opgenomen

en die door andere revisoren werden

gecontroleerd, waren het voorwerp, in

de mate waarin deze documenten

beschikbaar waren, van verslagen of

attesten over de rekeningen van deze

bedrijven op 31 december 2000 of op

een datum die hier dicht bij lag; wij

hebben ons gebaseerd op hun verkla-

ring. Wij hebben eveneens een

nazicht gedaan van het geconsolideer-

de beheersverslag.

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR OVER DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN VAN HET BOEKJAAR DAT IS AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2000VOORGESTELD AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE.

Page 63: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

! NOTA’S

Page 64: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

JAA

RV

ER

SLA

G 2

000

• P

AG

INA

’S62

EN

63

Page 65: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326

Wildewoudstraat 17 | B-1000 Brussel | België

! COMPAGNIE MOBILIÈRE & FONCIÈRE DU BOIS SAUVAGE

Page 66: 2000...DU BOIS SAUVAGE Naamloze Vennootschap Maatschappelijk kapitaal 65.681.126 eur Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat In B-1000 Brussel Handelsregister van Brussel: 273 326