2 ro spoor

Click here to load reader

 • date post

  06-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  672
 • download

  4

Embed Size (px)

description

In deze presentatie wordt de nieuwe structuur uitgelegd en wordt inhoudelijk ingegaan op wat waar is geregeld. De introductie van geluidproductieplafonds is opgenomen in Hoofdstuk 11 in de Wm. Daarnaast wordt het Besluit geluid milieubeheer geïntroduceerd en treden wijzigingen op van de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en diverse regelingen.

Transcript of 2 ro spoor

 • 1.RO-spoorBouwen bij rijksinfra 26 september 2011 10 oktober 2011 13 oktober 2011 Babette van der Padt Nico Haselager

2. Inhoud

 • Inleiding
 • Overzicht wijzigingen wetgeving
 • Casus gebiedsontwikkeling
 • Samenvatting

3. Hoofdlijn Overzicht wijzigingen Regelgeving NuStraks Wet geluidhinder Wet geluidhinder Besluit geluidhinder Besluit geluidhinder Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006 Reken en meetvoorschrift geluid Hoofdstuk 11 Geluid Wet milieubeheer Besluit geluid milieubeheer 4. Meer detail RMV = Reken en meetvoorschrift Overzicht wijzigingen Regelgeving Ruimtelijke inpassing Akoestische beoordeling Bepaling geluid-belasting Handhaving Aanleg Hoofdweg Tracwet Hst. 11 Wm Geluidregister + RMV n.v.t. Verandering Hoofdweg (Indien nodig) Tracwet of SpoedwetWegverbreding Hst. 11 Wm Geluidregister+ RMV n.v.t. Monitoring Hoofdweg n.v.t. n.v.t. Geluidregister+ RMV Hst. 11 Wm Bouwen langs Hoofdweg Wro / Wabo Hst. 6 Wgh Hst. 1, 3 en 4 Bgh Geluidregister+ RMV 2e lijns 5. Koppeling Wgh aan Wro / Wabo Overzicht wijzigingen Regelgeving Weg Spoorweg Wro Bestemmingsplan X X Wijzigingsplan X X Uitwerkingsplan X X OmgevingsvergunningBinnenplanse afwijking(art 2.12, lid 1, onder a, onder 1 Wabo) - - Beperkte afwijking(art 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wabo) - X Ruime afwijking(art 2.12, lid 1, onder a, onder 3, Wabo) X X Tijdelijke afwijking(art 2.12, lid 2 Wabo) - - 6. Geluidsgevoelige bestemmingen

 • Wgh
 • Woning
 • Per AMvB aangewezen gebouwof terrein dat vanwege bestemming of gebruik ervan bijzondere bescherming behoeft
 • Ander geluidsgevoelig gebouw Geluidsgevoelig terrein (art. 1.2 Bgh)
 • Onderwijsgebouw Standplaats woonwagens
 • Ziekenhuis Ligplaats voor woonschip
 • Verzorgingshuis (overgangsrecht)
 • Psychiatrische inrichting
 • Medisch kinderdagverblijf
 • Gebouwen deels niet gevoelig :die delen dieniettot de verblijfsruimten behoren (art. 1.2 Bgh)

Overzicht wijzigingen Regelgeving 7. Welke rijksinfra? Bouwen langs Rijksinfra 8. Onderzoeksgebied Bouwen langs Rijksinfra 9. Akoestisch onderzoek

 • Geluidregister
 • intensiteiten
 • snelheden
 • typen weg of spoor
 • afschermende voorzieningen
 • Reken- en meetvoorschrift

Bouwen langs Rijksinfra 10. Beoordelen geluidsbelasting Bouwen langs Rijksinfra voorkeursgrenswaarde max. grenswaarde > max. grenswaarde 11. Maatregelen Geluidscherm Bouwen langs Rijksinfra voorkeursgrenswaarde max. grenswaarde > max. grenswaarde 12. Verzoek tot verlaging GPP

 • Procedure: 11.3.3.2 Wet milieubeheer
 • Indieningvereisten: Hst. 8 Besluit geluid milieubeheer
 • Bevoegd gezag: Minister
 • Gemeente wil een (te treffen) maatregel in register
 • Niet verplicht

Bouwen langs Rijksinfra 13. Hoofdpunten

 • geluidsgevoelige bestemmingen voor gehele Wgh
 • Bepaling geluidbelasting Rijkswegen
 • Andere verhoudingen Wegbeheerders / gemeenten

14. Casus gebiedsontwikkeling

 • Rolverdeling
 • Bestaande bestemmingsplannen
 • Nieuwe bestemmingsplannen
 • Interactie tussen beheerder en gemeente

15. Rolverdeling Casus 50 m 100 m Geluidscherm betaald door gemeente op grond van gemeente Geluidscherm door Prorail op grond van Prorail 16. Huidige situatie 2011

 • Normdenken

Wegbeheerder Gemeente Casus 17. Nieuwe situatie 2012

 • onzekerheid als ontwerpaspect

Gemeente Wegbeheerder Casus 18. Nieuwe situatie 2020 GPP `vol

 • rekening houden met toename

Wegbeheerder Casus 19. Rolverdeling Casus Geluidscherm betaald door gemeente op grond van gemeente Geluidscherm door Prorail op grond van Prorail 20. Mogelijkheden samenwerking

 • Huidige systeem
 • verandering/ uitbreiding Rijksinfra
 • Nieuw systeem
 • verandering/ uitbreiding Rijksinfra
 • bij dreigende plafondoverschrijding
 • bij saneringswoningen
  • Wegbeheerders uitvoerders sanering
  • Meer woningen onder sanering
  • Programma tot 2020

Casus 21. Hoofdpunten

 • Inventariseer de situatie na de eerste monitoringsronde
 • Bij gebiedsontwikkeling (met mogelijkheden uit de inventarisatie):
 • Niet alleen denken in normen, denk ook in onzekerheden, toekomstige scenarios en anticipeer op mogelijke gpp overschrijding
 • Zoek naar win-win met beheerder.

Casus 22. Tot slot

 • Vragen??
 • Meer info:www.infomil.nl
 • Locatie Register:www.geluidregisterspoor.nl
 • www.rws.nl /geluidregister