014 sajrah noorani nl

23

Click here to load reader

description

 

Transcript of 014 sajrah noorani nl

Page 1: 014 sajrah noorani nl

Noorani Islamic Research Institutehttp://www.tangali.net

Publicatie 014

Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

Page 2: 014 sajrah noorani nl

Copyright © M.J. TangaliAmsterdam, 9 novermber 2008

1e drukUitgever: Stichting Noorani Islamic Research Institute

E-mail: [email protected]: www.tangali.net

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijzedan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permissionfrom the publisher.

Page 3: 014 sajrah noorani nl

Inhoudsopgave

0. Inleiding

1. Shajrah Sharief

2. Arqaan-e-Gamsa Islam (vijf verplichtingen)

3. Moe’amalaat rozaana (dagelijkse rituelen)

4. Tasbieh’a

5. Zikr-e-mahfiel

6. Duroed Sharief amalliyaat

7. Andere amalliyaat

8. Hidaayat Gaas (speciale vrijwillige gebeden)

9. Herinner en weet

Page 4: 014 sajrah noorani nl

0 Inleiding

Gezegende spirituele stamboom (al-Sajrāh al-Sharief)van Qaid-e-Ahle Sunnat Allama Maulana Hafiz QariShah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri Madani radiAllaho anho, dat terugloopt met 37 generaties tot deGeliefde Profeet Seyed-ul-'Alemiena MuhammadurRasoeloellah sallallaaho alaihi wa sallam.

1.  Sajrāh Sharief

Assielsielatoet-tayyibatoe lieltariqatiel al-Qadariaya-tie al-Ghausiatie al-Najiiebieyatie.

Allahhoemma salli ‘ala Sedeyyidinaa wa MaulanaMohammed-diem-ma’dieniel djoedi wal Karamimanbahi ‘ielmi wal Hielmi wal Hieqmi wa ‘ala aalihiewa sagbihie wa bariek wa salliem, Soebhanaq-Allah-hoemma wa bi-Hamdiqa as-‘aloka ieyyaaka biesmi-kal-Allah-hiel ‘azami Jalla-jallaloeq.

1. Wa bi-Hamdihie Sayyedina wa Maulana wa Na-bieyyinaa wa Safie-‘ina Mohammed-dier-Rasoe-lihie Sallallaaho Ta’ala 'alaihi wa Sallam

Page 5: 014 sajrah noorani nl

2. Wa bidjaahie Sayyedina Sayyedina Abie a-HasaniAbie Toerabien ‘Aliyie bien Abie Taliebien Qarra-mal-Allaho Ta’ala wajhahoe.

3. Wa bidjaahie Imam al-Hassani Basarie radi Allahoanho

4. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Habiebi al-Ajamiradi Allaho anho

5. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Dawoed al-Ta’irradi Allaho anho

6. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Mar'oefi al-Kar-gie radi Allaho anho

7. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sarri-yiel nies-Saqati radi Allaho anho

8. Wa bidjaahie Sayyedina Sayed Taa’ifati AbieQasim Junaid Baghdadi radi Allaho anho

9. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Abie BakrienisS-hieblie radi Allaho anho

10. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Abdul Wahiedradi Allaho anho

11. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Abdoel Azizal-Tamimi Radi radi Allaho anho

12. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Abie al-FarahiTartusi radi Allaho anho

13. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Abie al-Hasani‘Ali Qurayshi Haqqarie radi Allaho anho

Page 6: 014 sajrah noorani nl

14. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Abie Sayyedial-Mubarak Mukharrami radi Allaho anho

15. Wa bidjaahie Qutub-i-Rabbanie wa Ghausi Sam-daanie wa Haiqal-e-Noorani wa Mahboeb-e-Soe-bhanie Sayyedina Sheikh Abie MohammedMohie-ud-dien Abdoel Qadir Jilani Ghaus al-'Azam radi Allaho anho

16. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed AbdurRazzaq radi Allaho anho

17. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed 'AbieSalih al-Faqiri radi Allaho anho

18. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed AhmadShah radi Allaho anho

19. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed Shahab-ud-din radi Allaho anho

20. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed Shams-ud-din radi Allaho anho

21. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed 'Alaa-ud-din radi Allaho anho

22. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed Noer-e-Mohammed Shah radi Allaho anho

23. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed 'Abd-al-Jalāl al-Sahra’i radi Allaho anho

24. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed Bahawal-Sheer Qalandar radi Allaho anho

Page 7: 014 sajrah noorani nl

25. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Abie Ma’ali radiAllaho anho

26. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Muhkam-ud-dinradi Allaho anho

27. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Shah Amir Ba-Laa Yaaru radi Allaho anho

28. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh 'Abdul-Latif al-Burriy radi Allaho anho

29. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Darwesh Mo-hammed radi Allaho anho

30. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Shah Ahmad radiAllaho anho

31. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh 'Abdul LatifSaani radi Allaho anho

32. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Mad-e-Shah radiAllaho anho

33. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed 'AzamAli Shah radi Allaho anho

34. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Sayyed Moham-med Ghaus Ali Shah Qalandar radi Allaho anho

35. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh Najiebiel MustafaMaulana Shah Mohammed Abdoel Hakiem Siddi-qui al- Qadiri radi Allaho anho

36. Wa bidjaahie Imam-e-Dien Maulana Sheikh Ah-mad Mukhtar Siddiqui radi Allaho anho

Page 8: 014 sajrah noorani nl

37. Wa bidjaahie Qad Watnaa Sayyedina Sheikh-ul-Tariqat Maulana Shah Mohammed Abdoel AliemSiddiqui al-Qadiri Madani radi Allaho anho

38. Wa bidjaahie Sayyedina Sheikh-ul-Taraqat Qaid-e-Ahl Sunnat Allama Maulana Shah Ahmad Noor-ani Siddiqui al-Qadiri radi Allaho anho

Wa ‘oebaiqa ……………….……….……… bien……………………………………..Wa amataka ………………………………… bientoe…………………………..……..

Wa Nawwier Qoloebanaa bi-Noer-e-Ma’rifatiek waharrieq Qoloebanaa binaa ‘ieskikaa Ya Allaho YaNoero wa Salli wa Salliem wa Barieq ‘alan-Noer-rielAwwali wa Zohoeriel-Ageri fiel Batinie wa Tieni waZaahiri wa ‘ala ‘alihie wa Ashaabihiel Nadjoemiez-zawaa hirie hasaba woes ‘i-bahri ‘ielmilqaz-zagieri,wal-Hamdoeliell-Allahi Rabbiel ‘Alemien.

Page 9: 014 sajrah noorani nl

2. Arqaan-e-Gamsa islam (vijf verplich-tingen)

a. Blijf voortdurend in Zikr-e-Mahboeb zo-wel met uw hart als tong;

b. Dag en nacht met woezoe aan Allah Ta'aladenken, met andere woorden de dagelijksevijf verplichte gebeden (namaaz) met Ja-maat (gezamenlijk) verrichten;

c. (Op z’n minst) één keer per jaar zeer inten-sief Allah Ta'ala en Zijn Heilige Profeet sal-lallaaho alaihi wa sallam. Met anderewoorden gedurende de heilige maand Ra-madan Sharief vasten.

d. Nadat u inkomsten heeft gegenereerddient u een veertigste deel daarvan inNaam van Allah Ta'ala ook aalmoezen tegeven. Met andere woorden 2 ½ % van uwjaarinkomen aan Zakāt, ook wel armenbe-lasting genoemd, betalen.

e. Op z’n minst gedurende uw leven één keerde verplichte Hajj (pelgrimstocht naarMekka) ondernemen.

P.S. Na de Hajj voor Ziyārat van de Heilige Profeet sallal-laaho alaihi wa sallam naar Medina Sharief gaan.

Page 10: 014 sajrah noorani nl

3.  Mu’amalāt rozaana (dagelijkse rituelen)

1. Tussen de soennat en farz van fajr namāz en in-dien het niet haalbaar is op dat moment, dan na de2 farz rakāt reciteren: La Hawla wa La Qoewwata iellabiell-Allah-hiel alieyiel aziem (200x). Deze waziefareinigt het hart ook van waswasa (gefluister, beïn-vloeding van de duivel) en zal zegen brengen inuw arbeid.

2. Na fajr en ‘Isa namāz moet u moehaasbah (naden-ken) over uw daden van de hele dag en de helenacht, voorafgaand. Wat waren de goede daden enwat de slechte daden. U maakt dus uw tussenba-lans op voor die periode. Wees beschamend overuw slechte daden, verzoek met astagfaar vergiffe-nis aan Allah Ta'ala en herhaal de slechte daadnooit meer. Repeteer de volgende Sayyediel astagf-aar drie keer op: Allahoemma anta Rabbie Laa ielaahaiella anta galaqtanie wa anaa ‘abdoeqa wa anaa ‘alaahdiqa wa’diqa maastata’toe a-oezo biqa mien sarri maasana’toe aboe ‘olaqa bina’matika ‘alayya wa aboe ‘obi-zanbie faaqfier fa’iennahoe laa yaq’firoezoe noeba iellaanta.

3. Daarna reciteert u 100 x één van de volgende korteastagfaar die voor u makkelijk lijkt.

Page 11: 014 sajrah noorani nl

a. Astag’firoell-Allaho Rabbie mien Qoelli zanbiew-wa atoeboe ilai.

b. Astag’firoell-Allah-al aziemallazie Laa ielaaha hoe-wal-Hayyoel Qayoemo atoeboe alai.

c. Rabbiq’fierlie wa toeb ‘alayya iennaka antat-tawwa-boel-‘Ghafoero.

d. Soebhaanakall-Allah-hoemma wa bi-Hamdika Alla-hoemmaq’fierlie iennaka antat-tawwaboer-Rahiem.

4. Tasbieha

Iedere donderdagavond dienen alle spirituele volge-lingen zich te verzamelen op een (rustige) plaatswaarbij de aangewezen Sheikh-ul-Tariqat van dehalqa gezamenlijk de Gatm-e-Khwaajghaan uitvoert.Iedereen dient de Tahārat (reinheid) in acht te nemeninclusief de woezoe.

De volgende methode is van de Rashidien (vier Khali-fah van de islam), de Sahābiyyeen (metgezellen vande Heilige Profeet sallallaaho alaihi wa sallam), Awliyah‘Azam en Khwaajghaan-e-Tariqat ‘Alia.

1. Voorbereiding (vooraf) reciteer gezamenlijk SurahFatiha en doe dua (smeekbede voor beschermingen spirituele vooruitgang) en begin:

Page 12: 014 sajrah noorani nl

2. Reciteer Surah Fatiha (hoofdstuk 1). 7x3. Reciteer Surah Alam Nasrah.. (hoofdstuk 94). 79x4. Reciteer Duroed Sharief: Sallallaaho ‘alan-Nabi-

yiel oemmieyie wa aalihie sallallaaho alaihi wasallam salaaten wa salaamen ‘alaika wa ‘ala aalikawa ashaabika ya Sayyedi ya Rasoel-Allah. 100x

5. Reciteer Surah Ikhlaas (hoofdstuk 112). 1.000x6. Allahoemma ya Mojiebat-da’waat. 100x7. Allahoemma ya Kaadiejal Haajaat. 100x8. Allahoemma ya Dafiejal Baliyaat. 100x9. Allahoemma ya Kafieyal Mohiemmaat. 100x10. Allahoemma ya Rafie’at-Darajaat. 100x11. Allahoemma ya Moeftahal Abwaab. 100x12. Allahoemma ya Shafieyal Amraaz. 100x13. Allahoemma ya Mosabbiebal Asbaab. 100x14. Allahoemma ya Hallal Moeskielaat. 100x15. Allahoemma ya Ghayaasal Moestaghiesien. 100x16. Allahoemma ya Gairar-Razikien. 100x17. Allahoemma ya Gairan-Nazirien. 100x18. Allahoemma ya ar-Rahimien. 100x

Afsluiten met:Amien en Fatiha (1x Surah Fatiha en 3x Surah Ikhlaas)en doe uw smeekbeden.

Page 13: 014 sajrah noorani nl

5. Zikr-e-Mehfiel

De volgende methode is een beginnende en eenvou-dig uit te voeren wijze van zikr:

1. Reciteer Surah Fatiha (1x) en Surah Ikhlaas (3x) ensmeek Allah Ta'ala dat uw gebeden geaccepteerdworden in Zijn Hof met de zegen van de HeiligeProfeet sallallaaho alaihi wa sallam en stuur de bara-kaat (zegen) ook naar de Heilige Profeet, Zijnnaasten en Awliyah van de silsilah.

2. Reciteer (3x) met grote concentratie voor succes deastagfaar en reciteer de volgende kalimah Sahādat(3x): Ashadoe laa-ielaaha iellallaahu wahdahoelaa shariekalahoe, wa ash-hadoe anna Moham-meddan abdahoe wa Rasoelohoe.

(Houdt de vertaling in gedachte: “Ik getuig, dat er geen ander isdan Allah; Allah is alleen en heeft geen deelgenoten en ik getuig datMohammed (sallallaaho alaihi wa sallam =Vrede zij met Hem) Zijnbijzondere Schepping en [laatste Profeet] Boodschapper is.”))

3. Zit in djalsa (zoals in namaaz tijdens het reciterenvan atahjaat) of zit met gekruiste benen waarbij deknieën niet opgetrokken zijn. Reciteer nu 1x de

Page 14: 014 sajrah noorani nl

kalimah Tayyibah (1e kalma): Laa ielaaha iellal-laahu Mohammeddoer Rasoeloellah sallallaahoalaihi wa sallam

(Vertaling: “Er is geen god dan Allah, Mohammed (Vrede zij metHem) is de [laatste Profeet] Boodschapper van Allah.”))

Begin van zikr

A) Reciteer: Laa ielaaha iell-Allaho in één ademUitleg van de methode in drie bewegingen: (1) Laa(richt uw hoofd en kijkt u naar beneden naar uwnafs-e-amaara –waar de duivel huisvest – en beweeguw hoofd naar rechtsboven met in uw gedachten datu duivelse gedachten van onder uw navel uittrekt enbij (2) ielaaha beweegt u uw hoofd horizontaal naarhet midden van uw borstkast, heft u uw hoofd opnaar de hemel in gedachte houdend dat u uw seks lusten duivelse gedachten naar achteren wegsmijt. Ver-volgens (3) beweegt u uw hoofd bij het reciteren vaniell-Allaho van de hemel (Arsh-e-Ielaahie) naar uwhart; houdt u ingedachte dat Allah Ta'ala Zijn Faiz-Ielaahie (het Licht van Allah Ta'ala) via uw voorhoofdin uw hart transformeert.

Na het reciteren van deze zikr (400x, 200x of 100x) blijft u op z’n minst

Page 15: 014 sajrah noorani nl

7 minuten stil zitten in Moerakiba. Conform Ala Hazrat Ahmad RazaKhan radi Allaho anho: concentreer en visualiseer (tasawwoer-e-Shei-kh) nu op uw Moershid. Houdt geurende deze tijd in gedachte, dat deNoer van Allah Ta'ala via de Heilige Profeet sallallaaho alaihi wasallam op het hart van uw Moershid neerstrijkt en van daaruit naar uwhart wordt getransformeerd.

Reciteer na de moerakiba eenmaal de kalimah Tayy-ibah.

B) Reciteer nu alleen op: iell-Allah in één ademBeweegt u uw hoofd bij het reciteren van iell-Allahouitsluitend van uw hart naar de hemel (Arsh-e-Ie-laahie); houdt daarbij u ingedachte dat Allah Ta'alaZijn Faiz-e-Ielaahie (het Licht van Allah Ta'ala) via uwvoorhoofd in uw hart transformeert.

Na het reciteren van deze zikr (400x, 200x of 100x) blijft u op z’n minst7 minuten stil zitten in Moerakiba. Conform Ala Hazrat Ahmad RazaKhan radi Allaho anho: concentreer en visualiseer (tasawwoer-e-Shei-kh) nu op uw Moershid. Houdt geurende deze tijd in gedachte, dat deNoer van Allah Ta'ala via de Heilige Profeet sallallaaho alaihi wasallam op het hart van uw Moershid neerstrijkt en van daaruit naar uwhart wordt getransformeerd.

C) Reciteer: Allahoe in één ademBeweeg het hoofd van uw hart naar uw rechterschou-der waarbij u bij de articulatie van de Arabische letter

Page 16: 014 sajrah noorani nl

Laam Alief (Laa = er is geen god dan Allah) dit zoda-nig uit uw hart trekt dat uw hart gaat trillen. En brenguw hoofd met articulatie van Hoe (alleen Allah Ta'alais er) terug in uw hart. Met andere woorden er is nietsin uw hart dan Allah Ta'ala.

Na het reciteren van deze zikr (400x, 200x of 100x) blijft u op z’n minst7 minuten stil zitten in Moerakiba. Conform Ala Hazrat Ahmad RazaKhan radi Allaho anho: concentreer en visualiseer (tasawwoer-e-Shei-kh) nu op uw Moershid. Houdt geurende deze tijd in gedachte, dat deNoer van Allah Ta'ala via de Heilige Profeet sallallaaho alaihi wasallam op het hart van uw Moershid neerstrijkt en van daaruit naar uwhart wordt getransformeerd.

Afsluiting van Zikr-e-Mahfiel

Reciteer Gatm Sharief, lees de sajrāh sharief en doedua (smeekbeden). Verdeel tabaroek (zoetigheid enhapjes) onder de aanwezigen. Spreek met elkaar afwie voor welke halqa zorg draagt voor de tabaroek.

Page 17: 014 sajrah noorani nl

6. Duroed Sharief amalliyaat

1. Reciteer Allahoemma gierlie wagtarlie wa laatakielnie ielaa iegtieyaarie 7x na fajr en maghribnamaaz. Hierdoor zal voor alle werkzaamhedenvan de hele dag (na fajr) en de hele nacht (namaghrib) istagaarah zijn gedaan.

2. Reciteer 100x na ieder namaaz (als u tijd heeft)anders na 'Isa namāz één van onderstaande Du-roed Sharief. Houdt in gedachte dat u in het Hofvan de Heilige Profeet sallallaaho alaihi wa sallamaanwezig bent en dat hij luistert naar uw Duroed-o-Salaam. Dus met veel eerbetoon voordragen.

3. Allahoemma salli ‘ala Sayyedina Mohammedien wa ‘alaali Sayyedina Mohammediew-wa Bariek wa Salliem.

4. Sallallaaho ‘alan-Nabieyiel oemmiehie wa aalihie waSahbihie sallallaaho ‘alaihi wa sallam salaaten wa sa-laamen ‘alaika ya Rasoelallaah.

5. Sallallaaho ‘alaika wa sallam ya Rasoelallaahi fie Qoel-liel-mahtiew wa nafsien ‘ada damaa wa si’ahoe ‘ielmoel-Allah.

Page 18: 014 sajrah noorani nl

Als u iedere dag Duroed Sharief gaat reciteren, danzult u inshAllah ziyārat (in uw droom) van de HeiligeProfeet sallallaaho alaihi wa sallam kunnen doen.

Voor het reinigen van uw hart is de volgende Du-roed waziefa beter:Allahoemma salli ‘ala Sayyedina wa Maulana Mohamme-di-nien-Nabieyiel oemmieyiet-taahiriel motahhara wa ‘alaaalihie wa Sahbihie wa bariek wa salliem.

Voor een goede geestelijke en lichamelijke gezond-heid is de volgende Duroed waziefa mogelijk. Reci-teer het 11x na ieder namaaz.Allahoemma salli ‘ala Sayyedina wa Maulana Mohamme-dien bi’ada di Qoelli daa’iew wa dawaa‘iew wa salli ‘alaSayyedina wa Maulana Mohammedien bi’ada di Qoellimaradiew wa sifaa iew-wa bariek wa salliem.

Specifiek

Indien mogelijk, reciteer iedere dag eenmaal de 99Namen van Allah Ta'ala.Probeer (onafgebroken = dus elke etmaal) in tahajjudtijd (na middernacht) wanneer er stilte is of andersvóór of na fajr namaaz deze waziefa te reciteren. In-

Page 19: 014 sajrah noorani nl

dien ook dit niet mogelijk is, dan op donderdag avondin halqa reciteren.

Tot slot, probeer de zikr in halqa met getemperdstemgeluid te volbrengen, dus niet te luid en ook niette zacht.

7. Andere amalliyaat

1. Voor het aflossen van schulden (kredieten); reci-teer na elke namaaz 7x en na jumu'ah namaaz 70x.

a. Allahoemma akfienie bihalaalika ‘an haraamika waagh’nienie bifadlika ‘amman siwaaka.

b. Ya Maaliko: na fajr 120xc. Ya Aziezo: na fajr 40x

2. Voor succes en zegen in werk (arbeid, handel,enz.)

Ya Mogh’nie: reciteren na elke Asr namaaz 1.111 x metvooraf en daarna 11x Duroed Sharief en doe dua.

Indien het aantal niet haalbaar is wegens tijdgebrek,reciteer dan na fajr of Asr namaaz Ya Latiefo 129x metvooraf en daarna 7x Duroed Sharief en doe dua.Let op! Beloof Allah Ta'ala dat u van de winst en/ofinkomsten een deel, hoe klein dan ook, zult besteden

Page 20: 014 sajrah noorani nl

aan een goed doel in Naam van Allah Ta'ala. Spaar ditgeld en geef het aan een behoeftige, een masjid, eenJamia, weeshuis of studie van uw kind met de zegenvan de Heilige Profeet sallallaaho alaihi wa sallam enPieraan-e-Pier (Ghieyaarwien Sharief van Ghaus-ul-Azam).

3. Tijdens zware dagen (grote problemen en zorgen)Reciteer Hasboen-Allaha wa ni’mal wakiel 450x na 'Isanamaaz.

4. Om verlost te worden van ieder probleem ofzorgen dient u na middernacht (tahajjud), anderszodra u tijd hebt twee rakāt nahfiel (vrijwillig)namaaz verrichten.a. Dan reciteert u met woezoe de volgende 11x

Duroed sharief Sallallaaho ‘alaika wa sallam yaRasoelallaahi fie Qoelliel-mahtiew wa nafsien ‘adadamaa wa si’ahoe ‘ielmoel-Allah Ta'ala.

b. Vervolgens reciteert u 3x of zoveel keer als uwilt de volgende kalimaat-e-Tayyibaat: Ielaahieiennie as-alokaa wa atawajjahoe ilaika bi-NabieyikaSayyedina Mohammedien Nabieyyier-Rahmatie yaRasoel-Allah Ta'ala iennie tawajjahto bika iela Rab-

Page 21: 014 sajrah noorani nl

bie litoekdaa Haajatie (denk hier aan uw halālwens) Allahoemma fasaffi’ho fieyie.

c. Eindig met 11x bovenstaande Duroed shariefte reciteren en dua.

8.  Hidāyah Gaas (speciale vrijwillige gebe-den)

Indien voor u mogelijk, onderhoud dan de volgendevrijwillige namaaz gebeden onafgebroken.1. Namaaz tahajjud: 12 rakāts, in iedere rakāt na

Surah Fatiha reciteert u 3x Surah Ikhlaas of andereverzen/hoofdstukken die u met tartiel (rustigetempo) kunt reciteren.

2. Namaaz Iesraak: 2 – 6 rakāts na het verschijnenvan de volledige zon.

3. Namaaz Tjaasat: 4 -12 rakāts, nadat de ochtendgoed is begonnen.

4. Namaaz Awwaabien: 6 – 20 rakāts, na maghribnamaaz.

5. Op vrijdag namaaz Tasbieyah: 4 rakāt; iedererakāt wordt begonnen met 15x Soebhaan-Allaahiwal hamdoliellaahi wa laa ielaaha iellallaaho wal-laaho akbar, vervolgens na recitatie van SurahFatiha en andere Surah [al-Haaqkomattakaasoer

Page 22: 014 sajrah noorani nl

of wal-Asr of Qoel ya ayyoehal Qafiroen of Ikhlaasof een andere Surah] 10x dezelfde Tasbīh reciteren,in roekoe 10x, in Qauma (recht staan na roekoe)10x, in sajdah 10x, in djalsa 10x, in tweede sajdah10x (totaal 75x in één rakāt); vervolgens in deopvolgende rakāts wordt de zelfde methode alsboven beschreven gevolgd waardoor in totaalvoor de 4 rakāts 300 Tasbīh zijn gereciteerd in denamaaz. Indien mogelijk kunt u deze namaaz elkedag verrichten, anders eenmaal per week, maand,jaar of in uw leven.

9. Herinner en weet

Tijdens bayyat (inwijding tot Moeried) heeft u methart en ziel taubah gedaan. Hoop dat Allah Ta'ala hetheeft geaccepteerd. Bega geen zonde meer. Wees ookop afstand van twijfelachtige zaken. Indien in uw hartjegens een moesliem een slechte gedachte is, reinigdan onmiddellijk uw hart. Indien u ruzie heeft meteen moesliem, verzoen dan zo spoedig mogelijk metdie moesliempersoon, anders blijft uw hart opgeslo-ten in die situatie. Kom de Shari’ah verplichtingenonherroepelijk na zoals namaaz, vasten, zakāt en hajj.Richt uw leven in zoals het bevolen is door de AllahTa'ala en Zijn Boodschapper sallallaaho alaihi wa sallam.

Page 23: 014 sajrah noorani nl