grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web...

of 14 /14
Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3 Inhoud Onderwerpsverkenning............................................... 2 Referentie....................................................... 2 Korte inhoud..................................................... 2 Context- kenmerken............................................... 2 De auteur........................................................ 2 Structuur........................................................ 2 Lijsten............................................................ 2 Interessante bronnen............................................. 2 Organisaties..................................................... 3 Specialisten..................................................... 3 Definities en moeilijke woorden..................................4 Synthese........................................................... 5 Bronnen artikel.................................................... 6 Publicaties auteur............................................... 6 Publicaties sterauteurs.......................................... 7 Fysieke bron..................................................... 7 Bronnenlijst artikel............................................. 8 Andere bronnen over thema externe en interne veiligheid............8 Publicaties via internet......................................... 8 Online krantenartikels........................................... 9 Artikel Vaktijdschriften......................................... 9 Eindwerken....................................................... 9 Statistieken....................................................... 9 Context artikel.................................................... 9 Juridische context............................................... 9 Politieke context............................................... 10 Afwerking......................................................... 10 Zelfevaluatie................................................... 10 1

Embed Size (px)

Transcript of grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web...

Page 1: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

InhoudOnderwerpsverkenning..........................................................................................................................2

Referentie...........................................................................................................................................2

Korte inhoud.......................................................................................................................................2

Context- kenmerken...........................................................................................................................2

De auteur...........................................................................................................................................2

Structuur............................................................................................................................................2

Lijsten.....................................................................................................................................................2

Interessante bronnen.........................................................................................................................2

Organisaties........................................................................................................................................3

Specialisten........................................................................................................................................3

Definities en moeilijke woorden.........................................................................................................4

Synthese.................................................................................................................................................5

Bronnen artikel.......................................................................................................................................6

Publicaties auteur...............................................................................................................................6

Publicaties sterauteurs.......................................................................................................................7

Fysieke bron.......................................................................................................................................7

Bronnenlijst artikel.............................................................................................................................8

Andere bronnen over thema externe en interne veiligheid...................................................................8

Publicaties via internet.......................................................................................................................8

Online krantenartikels........................................................................................................................9

Artikel Vaktijdschriften.......................................................................................................................9

Eindwerken.........................................................................................................................................9

Statistieken.............................................................................................................................................9

Context artikel........................................................................................................................................9

Juridische context...............................................................................................................................9

Politieke context...............................................................................................................................10

Afwerking.............................................................................................................................................10

Zelfevaluatie.....................................................................................................................................10

1

Page 2: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

Onderwerpsverkenning

ReferentieVander Beken, T. (2011). Grensvervaging tussen externe en interne veiligheid: achtergronden en

gevolgen. Tijdschrift voor veiligheid,10 (4) 59-69.

Korte inhoudMijn artikel gaat over de grensvervaging tussen externe en interne veiligheid. In het artikel zegt men dat de grens steeds nauwer en nauwer wordt. Met externe veiligheid bedoeld men dat men eerder buiten de grenzen gaat, terwijl bij interne veiligheid men eerder bedoeld dat men een soevereine staat gaat beschermen.

Context- kenmerkenHet artikel komt het het tijdschrift voor veiligheid. Het artikel is afkomstig uit 2011. Het bevat 10 pagina’s. Ik denk dat de doelgroep eerder gericht mag zijn naar professionelen omdat dit toch een moeilijk tekst is.

De auteurDe auteur is Tom Vander Beken, hij is een professor aan de universiteit van Gent. In het artikel zelf wordt niets vermeld van de auteur zelf. Hij schrijft ook artikels voor het tijdschrift voor criminologie en ook voor het tijdschrift justitiële verkenningen. Hij heeft samen met andere auteurs ook een artikel geschreven voor het tijdschrift voor herstelrecht.

StructuurHet artikel zelf is mooi onderverdeeld onder verschillende deelthema’s. Het begint ook met een inleiding, het is een zeer mooi gestructureerd artikel. Op het einde van het artikel is er ook een zeer uitgebreide bronnenlijst.

Lijsten

Interessante bronnenBittner, E. (1970) The Functions of the Police in Modern Society. Washington DC: U.S. Government

Printing Office.

Den Boer, M., J. Janssens, T. Vander Beken, M. Easton & R. Moelker (2010) Epilogue. Concluding

notes on the convergence between military and police roles. In: M. Easton,

M. den Boer, J. Janssens, R. Moelker & T. Vander Beken (Eds.), Blurring Military and

Police Roles. The Hague: Eleven International Publishing, 223-228.

Easton, M. & R. Moelker (2010) Constabularisering en militarisering. Groeien politie en

krijgsmacht naar elkaar toe? Orde van de Dag, 50, 5-16.

2

Page 3: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

Organisaties- Het leger

- Politie

De Belgische politie organisatie is geënt op twee politieniveaus: het federale niveau en het lokale niveau.Deze twee politieniveaus werken autonoom en zijn elk afhankelijk van hun eigen overheden.De lokale politie en de federale politie verzekeren samen de geïntegreerde politiezorg. Zij zijn complementair en via een nauwe samenwerking trachten zij bij te dragen tot de veiligheid van het land en de vrijwaring van de democratie. De politiezones vormen het lokale niveau. Een politiezone bestaat uit één of meer gemeenten. De lokale politie verzekert de “basis politiezorg”. Concreet wil dat zeggen dat elke zone minstens zes basistaken moet uitvoeren: wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en de handhaving van de openbare orde. Zij moet ook sommige politietaken van federale aard verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de ordehandhaving bij grote manifestaties of nog, tijdens voetbalwedstrijden. De lokale politie is samengesteld uit 195 politiezones die verspreid zijn over het gehele grondgebied en telt ongeveer 33000 personeelsleden. Op het federale niveau, zorgt één politie, de federale politie, voor de gespecialiseerde politiezorg. Ze vervult gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en van bestuurlijke politie. Ze verzekert ook “bovenlokale” opdrachten en geeft steun aan de lokale politie. Zij omvat zowel operationele (vb. gerechtelijke politie, wegpolitie, spoorwegpolitie, ruiterij, luchtsteun en hondensteun) als administratieve diensten (vb. human resources en materiële middelen). Inzake gerechtelijke politie houdt de federale politie zich o.a. bezig met prioritaire fenomenen van georganiseerde en zware criminaliteit, zoals de criminaliteit tegen personen (vb. mensenhandel en –smokkel, drugs, enz.) de criminaliteit tegen goederen (vb. gewapende en georganiseerde diefstal, car- en homejacking), de economische en financiële delinquentie (vb. witwassen). Inzake bestuurlijke politie verzekert de federale politie o.a. de politie op de autosnelwegen, de scheepvaartpolitie, de spoorwegpolitie, de luchtvaartpolitie en de controle aan de Schengen-buitengrenzen. Zij voert ook gespecialiseerde beveiligingsopdrachten uit, zoals escortes van waardetransporten en de bewaking van de Koninklijke familie. Inzake operationele steun verschaft de federale politie o.a. steun aan de bestuurlijke overheden en aan lokale politiediensten, bijvoorbeeld door gespecialiseerd materieel en personeel (helikopters, honden, enz.) ter beschikking te stellen voor ordehandhaving. De federale politie bestaat uit ongeveer 13.000 personeelsleden, die verdeeld zijn over één Commissariaat-generaal en drie Algemene directies.

- Overheid

- Veilgheidsdienst

- Britse koloniserende overheid

- European Gendarmerie Force

Specialisten1) Egon Bittner

Egon Bittner is geboren in tsjechoslowakije. Hij verhuisde echter na WO 2 naar Amerika. Hij is vooral bekend door zijn studie over de relatie tussen de politie en de gemeenschap. Zijn meest bekende

3

Page 4: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

werk is The Functions of the Police in Modern Society. Dit werk werd uitgebracht in 1970. Op 7 mei 2011 is Egon Bittner overleden.

Mijn 3 vragen:

- Wat spreekt jouw aan in je studie over de relatie tussen politie en gemeenschap?

- Had je gedacht zo een aandacht te krijgen over de werken die je gemaakt hebt?

- Wat vind je van onze samenleving nu?

2) Eytan Gilboa

Eytan Gilboa is een expert wat betreffende de relatie tussen Amerika en Isreal. Hij schreef verschillende boeken en artikels. Deze werden vertaald in verschillende talen. Een van zijn meest bekende werken won de prijs van beste artikel in 2001.

Mijn 3 vragen:

- Wat spreekt je zo aan over de relatie tussen Amerika en Israel?- Hoelang ben je daar mee bezig geweest?- Had je de prijs van beste artikel in 2001 verwacht?

3) Morris Janowitz

Morris Janowitz was een amerikaanse socioloog. Hij was een van de grondleggers van de militaire psychologie. Op 7 november 1988 is Morris Janowitz overleden.

Mijn 3 vragen:

- Waarom noemt men jouw de grondlegger van de klinische psychologie?

- Hoe ben je met deze studie begonnen?

- Ben je daar je hele leven mee bezig geweest?

Definities en moeilijke woorden- Externe Veiligheid

Externe veiligheid, in eerste instantie belichaamd door het leger, wordt voorna‐melijk gezien in functie van het beschermen (en verwerven) van grondgebied vaneen soevereine staat. Externe veiligheid wordt geassocieerd met situaties van oor‐log waarbij de meest diverse en vergaande geweldvormen mogelijk en soms zelfsnoodzakelijk geacht worden.

- Interne Veiligheid

4

Page 5: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

Interne veiligheid is vergeleken met externe veiligheid veel meer naar binnen gericht en heeft het beschermen van de interne organisatie van de soevereine staat en zijn onderdanen tot voorwerp. Interne veiligheid is een aangelegenheid voor ‘interne’ veiligheidsdiensten zoals politiediensten dat bij uit‐stek zijn. Deze interne veiligheid wordt nagestreefd ten aanzien van (mede)burgers in functie van het handhaven van de eigen orde en regels.

- Incorporeren

Een ander woord voor incorporeren is ' inlijven'. Volgende zin geeft een voorbeeld:' bij interne veiligheid moet men sommig kenmerken incorporeren.'

- Community Policing

Community policing legt in hoofdzaak een band tussen politie en bevolking : het houdt in dat de politie sociaal goed geïntegreerd is en in de eerste plaats beantwoordt aan de behoeften van de bevolking en er mee samenwerkt.

- Sui generis

Sui Generis is een latijnse uitdrukking en betekent "enig in zijn soort".

Synthese

- Synthese

Mijn artikel gaat over de grensvervaging tussen interne en externe veiligheid. Ook al worden ze traditioneel onderscheiden, de grenzen tussen de twee vervagen steeds meer en meer.Deze realiteit komt niet overeen met het juridisch en normatief kader ( zij zeggen dat er nog steeds een onderscheid is tussen de twee).

Bij externe veiligheid heeft men het op de eerste plaats over het leger. 'Zij beschermen het grondgebied van een soevereine staat'. Ze richt zich tegen een vijand die de samenleving of staat wil aantasten. Interne veiligheid verschilt met externe veiligheid omdat die veel meer naar binnen toe gericht is. Zij willen de interne organisatie beschermen van de soevereine staat. Hier spreekt men niet meer over het leger, maar over de veiligheidsdiensten zoals de poltie.

Het onderscheid tussen externe en interne veiligheid is niet altijd evengroot geweest. De geschiedenis van het leger en de politie zijn zo goed als gelijklopend geweest. Eerst waren de krijgsmachten groter in aantal, maar door de groei van steden werden de militaire instellingen vervangen door burgerlijk gezag. Het idee over het onderscheid tussen externe en interne veiligheid is er gekomen rond de 19-20ste eeuw. Voor taken met een militaire finaliteit ( bijvoorbeeld oorlog voeren tegen buitenlanders) mocht er veel geweld gebruikt worden. Taken met als doel de orde op het eigen grondgebied te bewaren mochten veel minder geweld gebruiken. Dit kwam omdat de burgers steeds recht hadden op vrijheid en bescherming.

Doorheen de tijd waren er steeds meer aanwijzingen dat de grenzen steeds verder vervagen. De laatste decennia waren er genoeg oorlogen en legers die probeerden grondgebied te veroveren, maar men moet vaststellen dat de inhoudelijke invulling daarvan nu helemaal anders is. Vroeger was

5

Page 6: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

er de traditionele verdedigende en aanvallende oorlogsvoering, maar nu mengen staten zich meer en meer zonder dat hun grondgebied daarbij betrokken is. Oorlog wordt ook met een grotere nauwkeurigheid gevoerd. Territoriale grenzen zijn veel minder dan vroeger gekoppeld aan invloedssferen. Hierdoor neemt het verschil tussen interne en externe veiligheid af. Als een land naar een ander grondgebied gaat word vrede de doelstelling en niet oorlog. Veiligheidsoperaties hebben steeds minder en minder met geweld te maken. Hierdoor moet het leger zich ook aanpassen om aan de nieuwe opdrachten ( hierdoor schuiven ze meer en meer door naar de politiediensten) te kunnen deelnemen.Ze worden ingezet om met andere actoren de human security na te streven. Politiediensten worden ook in toenemende mate ingezet op vreemd grondgebied. Hierdoor spreekt men niet meer alleen van interne veiligheidDoor het veranderen van de status van conflicten en interventies dekt de vlag 'externe veiligheid' steeds minder de lading. In veel gevallen gaat het niet meer om externe dreigingen , maar in grote mate wel om interne stabiliteitsdoelstellingen.Doordat veiligheid steeds meer elementen bevat van human security is het een concept geworden met dimensies die de klassieke interne en externe veiligheidsconcepten ver te buiten gaan.

De laatste decennia is het beeld van de politiedienst tegenover de individuele wetsovertreder steeds verder en verder van de realiteit weggeschoven. Onveiligheid wordt immers minder met individuen geassocieerd. Men gaat niet meer achter een drugsbaron zitten maar bijvoorbeeld achter heel zijn drugsnetwerk. Er is ook sprake van een toenemende extraterritoriale werking. Dit betekent dat misdrijven begaan in het buitenland ook voor de eigen rechtbanken gebracht kunnen worden. Bij sommige landen is deze samenwerking onmogelijk. Deze kiezen ervoor om buiten de grenzen operationeel te blijven en zelf instaan voor bijvoorbeeld de wetsovertreders naar eigen land te brengen. Daar staan de militaire entiteiten voor in. ( bijvoorbeeld de Belgische reactie tegen piraterij).

Het wordt wel steeds moeilijker. Moeten troepen in het buitenland echt opgelegde regels meekrijgen?, of moeten we eerder algemene regels meekrijgen die niet zo strikt zijn. Echt moeilijk wordt het pas wanneer veiligheidsactoren ' sui generis' ( zie moeilijke woorden) wordt.

Het gaat echter niet alleen om dingen die het lijf en leden van de mens beschadigen. Ook op het vlak van uitwisseling van gegevens tussen de verschillende actoren waardoor het normatief kader onaangepast lijkt. Er is een toenemende nood aan informatie, door de bredere invulling van het begrip veiligheid.

Bronnen artikel

Publicaties auteur

Andere artikels van de auteur Tom Vander Beken

Bibliotheek Gent Zuid

6

Page 7: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

Vander Beken, Paoli en Zoutendijk (2012)…Het inschatten van de gevaarlijkheid van

georganiseerde criminaliteit. Gent: Academia Press.

Campus Kortrijk

Vanderbeken, T. (1999). Forumkeuze in het internationaal strafrecht: verdeling van

misdrijven met aanknopingspunten in meerdere staten. Antwerpen: Maklu.

Publicaties sterauteurs

( Easton Marleen en Jelle Janssens)

Carmen, Easton en Pieters (2008). De actoren van het integrale veiligheidsbeleid. Brussel:

Politeai.

Easton, den Boer en Janssens, (2010)… Blurring military and police roles. Den Haag: Eleven

international publishing.

Fysieke bronVoorflap:

Auteur: Tom Vander Beken

Titel: Forumkeuze in het international strafrecht. De verdeling van misdrijven met aanknopingspunten in meerdere staten

Uitgeverij: Maklu

Colofon:

Plaats uitgeverij: Antwerpen- Apeldoorn

Jaar van uitgever: 1999

Aantal pagina’s: XII + 486 pagina’s

Soort papier: 24 * 1.5 cm

Achterflap:

Korte inhoud

Informatie auteur ( zie begin tekst)

7

Page 8: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

Moeilijke woorden:

///

Bronnenlijst artikel

Andere bronnen over thema externe en interne veiligheid

Publicaties via internetHoman, C. ( 2006). Defensie en interne veiligheid: van vangnet naar volwaardige veiligheidspartner.

Armex, 90 (1), 21-24.

Broeren, E. (2004). Externe veiligheid: de risico’s juridisch bezien. Wordt veiligheid het recht ven de

juridisch sterkste? Staatsblad ( 250).

8

Page 9: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

Online krantenartikelsVantomme, E. ( 29 april 2013). Uitbaters tabakswinkel achtervolgen dieven . Het nieuwsblad.

Geraadpleegd via http://mediargus.be

Criminaliteitscijfers 2013 blijven goedbewaard geheim. ( 24 december 2013). Het Laatste Nieuws.

Geraadpleegd via http://mediargus.be

Bove, L. ( 21 december 2013). Politiecijfers over criminaliteit al jarenlang geheim. De Tijd.

Geraadpleegd via http://mediargus.be

Vanhecke, N. ( 21 december 2013). We zijn gemakkelijke doelwitten. De Standaard. Geraadpleegd via

http://mediargus.be

Vanhee, K. ( 11 december 2013). Wijk start petitie tegen overlast. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via

http://mediargus.be

Artikel VaktijdschriftenTijdschrift voor strafrecht

Tijdschrift voor veiligheid:

Van Vliet, T., Salman, T., Boutellier, H. (2010). Gemeenschap als bron van positieve veiligheid. Een

conceptuele verkenning en aanzet tot emirisch onderzoek. Tijdschrift voor veiligheid, 9 (2),

31-47.

Vlek, C. (2013). Regionale risicoprofielen ter versterking van veiligheidscapaciteiten. Overzicht en

evaluatie tegen de achtergrond van het externe veiligheidsbeleid. Tijdschrift voor veiligheid,

(3).

EindwerkenSchrauwen, K. (2010). Een coördinator integrale veiligheid als regisseur van het lokaal veiligheidsbeleid? Over het ideaalprofiel, takenpakket en de relevantie.[eindwerk] Kortrijk: Vives.

Statistiekenhttp://www.lokalepolitie.be/sites/5455/images/artikels/Veiligheidsbeeld/veiligheidsbeeld_2012.pdf

Context artikel

Juridische context4 MEI 2007. - Ministerieel besluit betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

9

Page 10: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

Publicatie : 2007-05-09 (Ed. 2)

Politieke contextPolitiële criminaliteitsstatistieken : Een daling van de algemeen geregistreerde criminaliteit met 3,5 % en een aanzienlijke daling met 8 % voor alle fysieke geweldfeiten.

08/07/2013

Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, heeft de politiële criminaliteitsstatistieken voorgesteld voor 2012, samen met de Commissaris-Generaal, Catherine De Bolle, en de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Jean-Marie Brabant.

Dit gaat eerder over criminaliteit in het algemeen.

Afwerking

Zelfevaluatie- Hoe is deze sadan opdracht in zijn geheel gelopen voor jou?

Voor mij is het begin moeilijk verlopen, ik vond het nogal een ingewikkelde opdracht. Naarmate de tijd vorderde kreeg ik ook meer inzicht in de opdracht en verstond ik meer en meer de opdracht. Het maken van de site vond ik echt een leuke ervaring. Het was veel werk, maar als je het eindresultaat ziet is het wel de moeite waard geweest.

- Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken?

Toen ik een artikel gevonden had, ben ik beginnen rondkijken. Toen ik zag dat er eigenlijk twee soorten externe en interne veiligheid zijn ( de ene gaat over het werken met gevaarlijke gassen en de andere gaat over mijn artikel). Ik heb wel voldoende info gevonden op het internet en ook informatie in de bibliotheek van VIVES, maar deze was eerder beperkt. Ik heb niet gezocht in mijn andere beschikbare bibiotheken en deze kan ik eventueel nog raadplegen.

- Wat moet je nog verder trainen?

Ik moet vooral het werken met excel nog verder trainen. Vroeger heb ik ook al met excel gewerkt en ook dan al was dat niet echt mijn sterkste punt. Ik ga nog enkele oefeningen moeten maken. Ook het refereren kan nog beter, maar dit is doorheen de opdracht duidelijker geworden.

- Waar ben je sterk in?

Ik ben vooral sterk in het gebruik van Word. Ook het gebruiken van Powerpoint vind ik niet erg. Ik werk al zeer lang met Powerpoint dus dit zou normaal geen problemen moeten geven.

10

Page 11: grenscriminaliteit.wdfiles.comgrenscriminaliteit.wdfiles.com/local--files/evaluatie...  · Web view2013-12-27 · Community policing legt in hoofdzaak een band tussen ... Als een

Verhaeven Larsen 1BAMV a Projectgroep: 3

- Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?

Ik heb uiteraard het gebruik van wikidot leren kennen. Ik wist zelfs niet dat dit bestond. Ik vond het een leuke ervaring om daarmee te werken. Ik vond het ook leuk om de andere werken van de projectleden te zien, zo kon je kijken of je goed op weg was. Wat me zal bijblijven is vooral het gebruik van wikidot en het eindresultaat van onze site. Ik vind dat deze best gezien mag worden.

- Heb je eventueel tips om bepaalde (deel)opdrachten anders te formuleren ? Of zijn er nieuwe (deel-)opdrachten nodig voor belangrijke of interessante informatievaardigheden die niet of te weinig worden ingeoefend ?

Misschien het verbeteren van de uitleg bij de verschillende stappen. Ik vond het begin wat moeilijk omdat ik niet echt het eerste deel begreep. Dit was bij enkelen zo. Voor de rest vond ik de opdracht wel gestructureerd en duidelijk.

11