Download - Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Transcript
Page 1: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Aan geadresseerde Nieuwegein, 30 oktober 2015 Uitnodiging najaarsvergadering 2015 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Zaterdag 14 november 2014

in Zaal Verploegen

Woeziksestraat 100 te Wijchen

Aanvang 13.00 uur De agenda en de diverse stukken vindt u in deze vergaderbrochure. Wij verzoeken u bij eventuele verhindering dit door te geven aan de secretaris: Janneke Horneman Email: [email protected] Met vriendelijke groet, Het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole, Jaap Labrujere, voorzitter Janneke Horneman, secretaris

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 1

Page 2: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEVENVERGADERING VAN DE KNBB-VERENIGING

CARAMBOLE OP ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015

Afgevaardigde(n) van het district _______________________________________________ Het bestuur van het hierboven vermelde district verklaart hiermee dat de districtsvergadering d.d. ____________________________________________________ te: ____________________________________________________ tot afgevaardigde(n) voor de sectieraad en de ALV van de KNBB Vereniging Carambole heeft gekozen: STEMGERECHTIGDE AFGEVAARDIGDE Mevrouw / de heer: ____________________________________________________ Bondsnummer ____________________________________________________ Functie binnen het district: ____________________________________________________ Mevrouw / de heer: ____________________________________________________ Bondsnummer ____________________________________________________ Functie binnen het district: ____________________________________________________ Namens het bestuur van het hierboven vermelde district: Plaats: ___________________________________ Datum: ___________________________________ De voorzitter, De secretaris (handtekening) (handtekening) NB: deze geloofsbrief vóór de aanvang van de gecombineerde ALV van de KNBB Vereniging Carambole en de Sectieraad Carambole bij het aftekenen van de presentielijst volledig ingevuld afgeven. Niet afgeven van deze geloofsbrief heeft tot gevolg dat de afgevaardigde niet aan een stemming kan deelnemen.

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 2

Page 3: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

A G E N D A

Voor de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op zaterdag 14 november 2015, 13.00 uur

in Zaal Verploegen Woeziksestraat 100, Wijchen

1. Opening

2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen

4. Ingekomen stukken

5. Vaststelling notulen vergadering d.d. 13 juni 2015 (bijlage)

6. Jaarverslag Commissie Sportzaken Carambole (bijlage)

7. Financiën – begroting 2016 en toelichting (bijlage)

Cijfers zijn onder voorbehoud van het penningmeestersoverleg van 3 november 2015

8. Provinciale kampioenschappen

9. Vacatures bondsraadlid / FAC-lid

10. Algemene Ledenvergaderingen 2016 Vaststelling data 2016

11. Rondvraag

12. Sluiting

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 3

Page 4: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

NOTULEN - ALV Van: de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Maarn Datum: 13 juni 2015 Aanwezig: Bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Cees Benschop, Piet Verschure Districten: Afgevaardigden van 26 districten Leden bondsraad: Maria Blom, Bram van Doorn, Ad Koolen, Hennie Schonewille, Hans Berkhout, Piet Verhaar Leden Bondsbestuur: Gerrit van de Put Collega secties: Santos Chocron Ereleden/Leden van verdienste: Evert Hulleman, Rick Marseille Bondsbureau: Willem la Rivière, Sylvia van Mourik Overige belangstellenden. Afwezig met kennisgeving: Districten: Midden Holland, Berkel & Slinge, Betuwe-Veenendaal, Den Haag, Friesland, Veluwezoom, Woerden e.o. Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek 1. OPENING Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.00 uur de vergadering met de volgend woorden. Na het niet doorgaan van de fusie is er hard gewerkt. Het voornaamste gegeven voor ons was: hoe nu verder? Wij hebben ons direct geconcentreerd op onze KVC en zeker nu driebanden zich ook gaat verzelfstandigen, is de fusie heel ver weg. Allereerst moesten de financiën op orde gebracht worden. U heeft geconstateerd dat wij daarin zijn geslaagd. Uw opdracht was "zet de tering naar de nering", daarvoor zijn de eerste stappen gezet en wij gaan dat verder doorvoeren. Onze dank gaat zeker uit naar Bart Schoneveld en Benny Beek die ons hierbij hebben ondersteund. Vervolgens zijn wij zeer content dat Benny Beek zich heeft gekandideerd voor de portefeuille financiën en prijzen ons tevens gelukkig dat Bart heeft toegezegd om daar waar gewenst ons te zullen ondersteunen. Maar er is meer: de bondsraad blijft in de huidige vorm bestaan dus zijn wij gebaat met een bondsraadsvertegenwoordiging die eenheid uitstraalt. Dan vernieuwingen in de sport. Vernieuwen betekent ook veranderen, maar veranderen is voor velen vaak een station te ver. Het oude vertrouwde verleden laten wij niet graag los, ondanks dat wij weten dat dit nu meer dan ooit noodzakelijk

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 4

Page 5: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

is. Iedere vorm van aanpassing stuit te vaak op veel mitsen en maren. Dit blijft een moeilijk onderwerp en als ik dan zie hoe onze portefeuillehouder Breedtesport hier mee bezig is en soms brieven krijgt waarvan hij zegt "waar doe ik het voor", dan is dit een niet wenselijk fenomeen. Dus aan sommigen onder u vraag ik toch wat meer nuance. Verder zal het contributiesysteem aangepast moeten worden, dus ligt ook hier een grote uitdaging! Zeker in het kader van ledenwerving is hiermee haast geboden. Het bondsapparaat zal kritisch bekeken moeten worden. Ons beleidsplan ligt in conceptvorm voor u, wij vragen daar uw input voor. Want het is meer dan wenselijk dat u onze toekomstvisie deelt zodat het niet ons beleidsplan is, maar ook jullie beleidsplan wordt. Het gevoel van: “Wij zijn de KNBB , hier willen wij bij horen” moet terug komen. Wij zijn trots dat wij de KNBB zijn, wij moeten dit ook uitstralen en als zodanig communiceren. Alleen zo komt er een cultuuromslag die wij met z’n allen moeten maken, willen wij onze mooie prachtige sport borgen voor de toekomst. U als bestuurder van een KNBB district heeft hier een belangrijke rol in. Alleen als wij deze omslag kunnen maken, wordt ledenwerving gemakkelijker en zal samenwerking met collegabonden een belangrijke stap voorwaarts zijn. Mijn advies is om transparant te acteren, maak uw ALV laagdrempelig, laat zoveel mogelijk geïnteresseerden toe. Sommigen zeggen: "Het einde van de klassieke spelsoorten is in zicht", ik heb de overtuiging dat dit niet zo is. Wij bevinden ons in Europa met bepaalde spelvormen in een dip maar in andere delen van de wereld zoals Azië, Zuid Amerika en in delen van Afrika nemen juist deze biljartvormen toe. Voor ons en voor u ligt hier een pracht van een uitdaging om gezamenlijk te werken aan een mooie biljart toekomst. Daarom is het zaak om ons te concentreren op de KVC en samen met onze collega's van Driebanden te bezien hoe wij de samenwerking nog verder kunnen intensiveren. Ook zonder fusie kunnen wij deze doelen bereiken. Voorzitter verzoekt vervolgens allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden biljartvrienden te gedenken. Er zijn ons vanaf november tot heden weer 127 leden ontvallen, dit baart ons zorgen. 2. VASTSTELLEN AGENDA Toegevoegd worden de agendapunten: 6.5 Samenstelling FAC 9.a: Instellen districtsstrafkamer 9.b: Bestellen sportprijzen via website KVC 9.c: Rondvraag Aldus wordt de agenda vastgesteld. 3. MEDEDELINGEN 1. De afmeldingen worden opgenoemd. 2. De KVC najaarsvergadering wordt vastgesteld op zaterdag 14 november 2015. 3. Het bestuur bestaat na deze vergadering uit nog slechts 4 personen. Een van de gevolgen is dat deze bestuurders niet meer bij alle NK’s aanwezig kunnen zijn als official. Er zal dan ook meer gedelegeerd gaan worden naar de districten en gewesten.

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 5

Page 6: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Maria Blom (Kempenland) merkt op hier geen problemen mee te hebben, als de planning maar tijdig bekend is. 4. INGEKOMEN STUKKEN Verklaring FAC, deze wordt behandeld onder punt 6.4. 5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 28 maart 2015 Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen, deze worden hiermee vastgesteld. 6. JAARVERSLAGEN 6.1 Bestuursverslag 2014 Geen op- of aanmerkingen. 6.2. Financieel verslag 2014 Bart Schoneveld en Benny Beek hebben de zaken waargenomen omdat wij op dit moment geen penningmeester hebben. Wij zijn hen veel dank zijn verschuldigd. 6.2.1 Jaarrekening 2014 6.2.2 Baten en lasten per sectie Piet Verhaar (Dordrecht): pag 23 bij topsport daggeldvergoedingen, wat is dit? Dit betreft eten/drinken overdag. Kosten van persoonlijke NK’s zijn behoorlijk omhoog gegaan: dit is 40k hoger dan in 2010. Bart Schoneveld: Er is ook geld besteed aan softwarekosten KNBB ( Biljartpoint). De hogere wedstrijd/topsportkosten zijn met name veroorzaakt door (onvoorziene) overname van de Grand Dutch organisatie door KVC. Hans Eekels (Duinstreek): Brengt zijn complimenten over voor de presentatie van de huidige financiële stukken. Baten/lasten: dit ontbrak in de afgelopen jaren, maar is nu netjes opgenomen. Wel is er een verslechtering van 120k van onze financiële positie, dit had hij graag eerder ter inzage gehad. Bart Schoneveld: Er is een acceptabele stijging van kosten met 20.000 euro tussen 2010 en 2013. De uitgavenpost van 2014 vindt hij eveneens niet acceptabel. 6.3 Jaarverslag Arbitrage 2014 De Commissie Arbiters is nieuw ingesteld en heeft inmiddels ook een vertegenwoordiger uit de sectie Driebanden. Ook deze commissie kijkt naar efficiëntere en goedkopere oplossingen. Harrie Rouschen (Zuid-Limburg) wijst erop dat de toevoeging bij “1 ZD Limburg” moet zijn: “1 Maastricht”. Dit betreft een kandidaat arbiter die bij Rotterdam het examen heeft afgelegd.

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 6

Page 7: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Karel Swarts (’s-Hertogenbosch): vraagt of de arbitrage van NK’s in zijn district door eigen arbiters ingevuld mag worden. Janneke Horneman antwoordt, dat het toewijzen van arbiters onderhevig is aan een beoordelingssysteem. Er bestaat een ranking voor arbiters die willen doorstromen, en daarvoor zijn bepaalde NK’s nodig om hen bij in te zetten. Zij zal deze vraag nog wel meenemen naar de Commissie Arbiters. 6.4 Verslag FAC Het verslag (bijlage bij deze notulen) wordt voorgelezen. Advies 2 (Mandaat bestuur aanscherpen voor toezicht op begroting): er bestaat geen mandaat voor het bestuur. Op het moment van vaststellen van de begroting dient het bestuur toe te zien op uitvoering van deze begroting volgens de richtlijnen van de ALV. Advies 3 (bestuur laten toezien op sluitend exploitaties en financieel beheer van de KNBB): dit valt onder verantwoordelijkheid van de bondsraad. Advies 1 (goedkeuring jaarrekening 2014 en decharge verlenen aan het bestuur): vergadering stemt hiermee in per acclamatie. 6.5 Samenstelling FAC De FAC is momenteel incompleet en er worden 2 nieuwe leden gevraagd (1 vast lid en 1 reservelid). Hans Berkhout stelt voor om hiervoor capabele mensen te zoeken in plaats van vrijwilligers uit de vergadering aan te stellen. Benny Beek ondersteunt dit en vraagt om dit punt door te schuiven naar de najaarsvergadering en het dan in te vullen. Aan alle districten wordt de opdracht meegegeven om uit te kijken naar een deskundig iemand voor de FAC. 7. CONCEPT MEERJARENBELEIDSPLAN “Op volle kracht vooruit” 2015-2018 Momenteel is het bondsbestuur incompleet en bestaat nog uit 2 personen: Marcel Ceulen (voorzitter) en Gerrit van de Put (secretaris). Er is nog geen nieuws over de invulling van het penningmeesterschap. Hoe gaan we nu verder? Er bestaan goede contacten tussen KVC en de sectie Driebanden (waarvan de voorzitter Santos Chocron zal worden vervangen door Bennie Deegens). Onze wensen zijn:

a. De secties bepalen zelf hun beleid en regelen zelf hun zaken. b. Bondsbestuur bestaat uit 4 voorzitters van de secties plus 2 of 3 personen.

Mevr. Donkervoort is nu ingehuurd om te kijken hoe wij dan KNBB kunnen blijven, en hoe zich dit verhoudt met NOC*NSF. Voorkeur gaat uit naar een faciliterend bondsbestuur, dat daar waar nodig adviseert en coördineert maar beleidsvorming overlaat aan de secties. Daarnaast zal dit bestuur eenheid moeten uitstralen. Op 27 juni is de bondsraadsvergadering. Ons concept beleidsplan is van deze constructie uitgegaan. Met bondsapparaat wordt de koepel en ook het bondsbureau bedoeld. Verder moeten we de contributiestructuur laagdrempelig maken. Voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen op het beleidsplan zijn. Deze mogen ook schriftelijk ingediend worden, vóór 1 augustus 2015 aan de secretaris. We willen het beleidsplan vaststellen in de najaarsvergadering.

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 7

Page 8: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Piet Verhaar (Dordrecht): verzoekt om overleg met de districten te organiseren inzake het Breedtesport deel. Hij denkt daarbij met name aan het voorstel om PK’s met intervallen te laten spelen en vindt dat we eerst de ervaringen met de 5e klasse moeten afwachten. Ewald Holzhaus (Amsterdam): ondersteunt het verzoek van Piet Verhaar en vraagt om nog voor november overleg te voeren. Kees de Blok (Rotterdam): merkt op dat een besparing op de wedstrijdkosten uit decentralisatie van de landsfinale kan komen. Piet Verschure antwoordt dat het contract met Simonis nog t/m 2016 loopt. Het plan voor decentralisatie ligt er en moet nog binnen het bestuur besproken worden. Er is wel een gesprek met Simonis gepland op 27 juni. Voor wijzigingen per seizoen 2016-2017 zullen we eerder naar de districten gaan, al in oktober a.s. Hans Eekels (Duinstreek): is van mening dat voor decentralisatie van de landsfinale uitgegaan moet worden van de wensen van de ALV en niet van de contractuele verplichtingen. Donkervoort zegt dat wij als KVC zeer zelfstandig zijn. Wij hebben niet de hele organisatie van de KNBB nodig. De KNBB moet zich wel realiseren wat er achterblijft als KVC eruit gaat. Organisatorisch is het te zwaar beladen met besturen. Hij verzoekt om de opdracht te baseren op een eenvoudige organisatiestructuur. Op die manier valt ook drastisch te besparen. Voorzitter antwoordt dat Gerrit van de Put en hijzelf in 2008 dit pad ook bewandeld hebben. Men hecht aan K van Koninklijk en aan de B van Bond. Met het uit de KNBB stappen is de biljartsport niet gediend, maar zal deze juist verarmen. Toenadering zoeken met collegabonden staat voorop. Bart Schoneveld (Stedendriehoek): wijst op de grondslag van de meerjarenbegroting. De bijdrage aan de KNBB staat onder druk, deze moet invulling krijgen door bezuinigingen binnen bondsbureau. Hij doet een oproep aan het bestuur om de overeenkomst met KNBB (die loopt tot 2017), alvast op te zeggen (dit moet 18 maanden van tevoren). Hij zou deze overeenkomst graag veranderd willen zien in een bijdrage van een vast bedrag, al naar gelang wat wij willen en kunnen betalen. Voorzitter antwoordt dat wij hier niet over het bondsbureau kunnen praten, dat is al afgeslankt. We moeten veel meer kijken naar gehele bondsapparaat. Vorderingen hierin zullen worden gecommuniceerd. Gerrit van de Put: Koepelkosten moeten bespreekbaar zijn. Anderzijds zijn we ook werkgever. We moeten bepalen welke diensten we willen afnemen. Hij is het eens met Hans Eekels: meten doet weten, en we moeten een meerjarenperspectief bieden. Als we gedwongen worden om te bezuinigen, dan moeten dat serieus nemen. Er bestaan teveel bestuurslagen. Bij de fusie zou er 1 bestuurslaag overblijven, dat was voldoende geweest. Het bondsbestuur moet zich wel beraden over hoe nu verder. We kunnen bijdragen van NOC*NSF niet missen. Maar het NOC*NSF eist wel een eenheid van bestuur. Wat hier onder verstaan wordt, gaat Donkervoort uitzoeken.

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 8

Page 9: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Hans Eekels is tevreden over de meerjarenraming, dit is volgens het principe “tering naar de nering zetten”. De overeenkomst met de KNBB mag dit niet in de weg staan. Dus nu opzeggen, en nieuwe afspraken maken. Voorzitter antwoord dat het convenant tegen het licht gehouden wordt, ook in overleg met Bart en Benny. Adrie Jongeling (Het Sticht) Zou graag zien dat we hierover na 2016 niet opnieuw discussie moeten voeren. 8. BENOEMING BESTUURSLEDEN 8.1 KVC bestuur Cees Benschop is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Cees heeft de laatste 6 jaar in het KVC bestuur gefungeerd als voorzitter van de commissie Jeugd. Daarnaast is hij al zeker 25 jaar bestuurlijk actief geweest op andere fronten binnen de KNBB. Jaap Labrujere dankt Cees heel hartelijk voor al zijn diensten en benoemt hem tot Lid van Verdienste van de KNBB, wat gepaard gaat met het opspelden van dit insigne, het overhandigen van een boeket bloemen en een groot applaus. Jaap Labrujere is aftredend en herkiesbaar voor de komende 3 jaar. Benny Beek wordt voorgesteld als kandidaat penningmeester voor een periode van 2 jaar. Beiden worden met applaus verkozen. Ewald Holzhaus (Amsterdam) vraagt of de commissie Topsport nog actief is. Deze blijft intact tot er samenwerking met de sectie Driebanden is. Piet Verschure is verantwoordelijk voor Breedtesport en Topsport. Tevens is er een coördinator Topsport aangesteld, die valt onder Piet. Verder is er een kandidaat die Jeugd en Dames, gezamenlijk met de sectie Driebanden, gaat doen. Vooralsnog ressorteert dit ook nog onder Piet. 8.2 Bondsraadsleden Bondsraadsleden moeten een team vormen. De laatste tijd ontbreekt het aan financiële kennis en kunde binnen de bondsraad. Bart Schoneveld is bereid om als financieel deskundige toe te treden tot de bondsraad. Aftredend zijn: Maria Blom, niet herkiesbaar Jan Zanders, niet herkiesbaar Bram van Doorn, herkiesbaar. Hem is gevraagd om als reserve aan te blijven, maar dat is niet zijn wens. Op de vraag of er dan een stemming moet komen, is het antwoord nee en trekt hij zich dan liever terug. Hennie Schonewille wil graag nu aftreden in plaats van in december om gezondheidsredenen, en is dus niet herkiesbaar.

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 9

Page 10: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inzet in de afgelopen moeilijke jaren. Met name Maria Blom is veel dank verschuldigd, zij heeft er alles aan gedaan om Kempenland binnen de KNBB te houden. Aanblijvende leden zijn: Piet Verhaar Ad Koolen Hans Berkhout Kandidaten zijn: Bart Schoneveld Henk Vos Piet Springer In totaal zijn er dan 6 bondsraadsleden, (nu nog) zonder reserve. Voorzitter vraagt of de ALV het eens kan zijn met deze procedure. Er zijn geen reacties. De vergadering gaat akkoord met de voordracht van de nieuwe bondsraadsleden. 9 a. Districtsstrafkamer De vraag is of het mogelijk is om weer een strafkamer in te stellen als dat gewenst is. De bevoegdheden van de wedstrijdleiders is volledige geregeld in het Reglement Maatregelen en Heffingen. Hans Eekels (Duinstreek) geeft aan dat zijn district een eigen reglement hanteert en dat dit goed functioneert. Hij zal dit aan alle overige districten laten toesturen. Hans Berkhout (heeft binnen zijn district nog een Tuchtcommissie, die hoor en wederhoor toepast bij bezwaren. Deze commissie neemt dan een besluit dat bindend is. Piet Verhaar (Dordrecht) merkt op dat via het reglement Maatregelen en Heffingen e.e.a. goed is dichtgetimmerd. Voor beroep kan men terecht buiten het eigen district. Mario van der Laan zegt dat de verenigingen gaan over het lidmaatschap van de personen, en dat de macht dus bij de verenigingen zelf ligt. 9 b. Bestellen van sportprijzen Gevraagd wordt of hier nog problemen mee ondervonden worden. Er worden enkele voorbeelden genoemd. Het zou handig zijn als er een instructie komt. Hier zal voor gezorgd worden. 9 c. Rondvraag Bart Schoneveld (Stedendriehoek): vraagt zich af of de heffing van 150 euro per district voor Puzzel door Biljartpoint terecht is. Hij dacht dat dit gratis zou zijn. Willem la Riviere zegt dat hij ook verrast is door deze gang van zaken. Wordt met Biljartpoint opgenomen. Piet Verschure heeft de opmerking hierover ook uit de presentatie aan de wedstrijdleiders van 23 mei gehaald. 10. SLUITING Om 15.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor ieders komst naar Maarn.

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 10

Page 11: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

VERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE OVER HET SEIZOEN 2014 – 2015 Inleiding Dit verslag van Commissie Sportzaken Carambole beslaat de periode 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. In de bijlage treft u het cijfermatige overzicht aan. Samenstelling commissie Voorzitter: Jaap Labrujere Commissieleden: Piet Verschure, portefeuille Wedstrijdzaken Cees Benschop, portefeuille Jeugd Training Opleiding Secretaris: Ad Klijn, medewerker wedstrijdzaken KNBB Algemeen De Commissie Sportzaken Carambole heeft in het afgelopen seizoen vergaderingen belegd met de Artistiek spelers en met de ereklassers om het seizoen te evalueren. De commissie blijft aandacht vragen voor de mentale training. Zowel voor de jeugd als voor senioren is daar behoefte aan. Voor sommige spelers heeft de mentale training daadwerkelijk plaatsgevonden. Topsport 2015 Is het jaar, waarin we tijdens het EK in Brandenburg wederom goed voor de dag zijn gekomen met onze afgevaardigde spelers en speelsters. De medaillewinners waren: Sam van Etten Europees kampioen Libre onder 21 Ferry Jong Tweede plaats EK Libre onder 21 Thérèse Klompenhouwer Europees kampioen Driebanden Groot

Dick Jaspers Europees kampioen Driebanden Groot Teams Raymond Burgman Europees kampioen Driebanden Groot Teams Mirjam Pruim-Emmens Tweede plaats EK Libre Dames Raymond Swertz Europees kampioen Ankerkader 71/2 Dave Christiani Tweede plaats EK Ankerkader 71/2

In 2017 zal het Europees Kampioenschap in de verschillende spelsoorten weer in Brandenburg worden gehouden. Biljart Artistiek Bij het Biljart Artistiek is duidelijk sprake van een brede top. Zowel bij de eerste klasse als in de ereklasse kenden alle Grand Prix verschillende winnaars. Wat dit seizoen nog ontbrak was aanwas vanuit nieuw gekwalificeerde spelers. Voor de eerste klasse hadden zich 17 deelnemers ingeschreven. Daarvan hebben er 15 daadwerkelijk deelgenomen aan de wedstrijden. Echter, van die 15 waren er slechts 7 bij alle drie de Grand Prix present. In de eerste klasse sneuvelden er 4 persoonlijke records. Winnaar van de Grand-Prix cyclus was Jean-Marie Limbourg, die zich daardoor rechtstreeks plaatste voor de ereklasse. De kampioen van het NK eerste klasse, Benny Smits, promoveerde ook naar de ereklasse en maakte daarmee zijn debuut op het hoogste niveau. In de ereklasse werd de Masters Artistiek – na een zinderende strijd in de voorronden – gewonnen door Martin van Rhee. Tweede werd Sander Jonen en de derde plaatsen waren

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 11

Page 12: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

voor Erik Vijverberg en debutant in de ereklasse Jop de Jong. Er werden 5 persoonlijke records verbeterd in de ereklasse. Zowel het gebruik van elektronische scoreborden als de overgang naar het 20-sets systeem voor beide klassen, sinds het voorgaande seizoen, werkt tot aller tevredenheid. Bij het EK Biljart Artistiek in Brandenburg konden de Nederlandse spelers geen potten breken. Erik Vijverberg, Sander Jonen en René Dericks eindigden respectievelijk op de 10e, 13e en 14e plaats. Op bestuurlijk gebied nam Erik Vijverberg afscheid van de Commissie Biljart Artistiek. Met ingang van het seizoen 2015-2016 werd hij voor de functie van vicevoorzitter opgevolgd door Sander Jonen. Breedtesport De Commissie Breedtesport Carambole, kortweg CBC, was in het seizoen2014-2015 samengesteld uit de 4 voorzitters van de gewesten, specialisten op het gebied van ICT, kadercompetitie en de portefeuillehouders Jeugdzaken en Breedtesport van de KVC. Samenstelling:

Piet Verschure, portefeuillehouder Breedtesport KVC Janneke Horneman, Secretaris KVC Gijs van Rijn, Gewest Midden-Nederland Wim Schmitz, Gewest Noord-Oost-Nederland Wim Roseboom, Gewest West-Nederland Ad Koolen, Gewest Zuid-Nederland Hans de Jager, specialist Kadercompetitie Cees Benschop, portefeuillehouder Jeugd KVC Frans van Hoeve, specialist Analyses tot april 2015

De commissie heeft zich ingespannen om de tabellen voor de Landscompetitie te herzien voor het seizoen 2015-2016. Deze materie was dermate moeilijk dat de tabellen pas aan het eind van het lopende seizoen gereed waren voor presentatie. Deze presentatie was in de maand mei en werd door de aanwezigen goed ontvangen. Een aantal districten was de mening toegedaan dat meer communicatie over en weer over dit onderwerp van belang is. De commissie heeft toegezegd dat zij met de hervorming van de tabellen voor de Persoonlijke kampioenschappen beter met de districten zal communiceren. Na alle commotie over het damesbiljarten heeft de commissie geoordeeld dat dit uit het oogpunt van promotie van de biljartsport verder doorgezet moest worden. De voorwedstrijden voor de teams van de damesbeker werden door het gewest geregeld en de finale om deze beker werd tijdens de Landsfinale in Nieuwegein gespeeld. Landsfinale Het laatste weekend van juni stond traditiegetrouw weer in het teken van de Simonis Biljartlakens Landsfinale. In enerverende wedstrijden werd in de verschillende klassen fel gestreden om de landstitel. Met de sponsoren is van gedachten gewisseld over de decentralisatie van dit evenement. De subsidie van de hoofdsponsor blijft voor het seizoen 2015-2016. Ook dit seizoen zal de Landsfinale nog in Nieuwegein in de Merwedehal worden gespeeld. De bekerfinale van de kadercompetitie zal hoogstwaarschijnlijk aan de Landsfinale worden toegevoegd. Men was uitermate tevreden over de organisatie van deze dagen. De

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 12

Page 13: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

deelnemers, van wie het voor de meesten de eerste keer was dat ze aan een dergelijke finale deelnamen, de arbiters en supporters, staken de loftrompet over de organisatie en de sfeer waarin de wedstrijden werden gespeeld. Het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole feliciteert uiteraard de kampioenen, maar feliciteert ook de teams die geen kampioen zijn geworden. Uiteraard komen de biljarters naar Nieuwegein om Nederlands Kampioen te worden, maar alleen al het bereiken van de Simonis Biljartlakens Landsfinale is een prestatie op zich. Jeugd Zoals in voorgaande jaren moeten we constateren dat het met de aanwas van jeugdspelers droevig gesteld is. We weten dat er op verschillende plaatsen in het land hard gewerkt wordt om meer jeugdleden te werven voor onze biljartsport. Op internnationaal niveau heeft onze jeugd weer bijzondere prestaties geleverd, gezien de resultaten in Brandenburg. Het aantal jeugdleden blijft een zorg. Hoe we ze kunnen enthousiasmeren in deze moderne tijd waarin alles snel moet zijn, is vooralsnog de vraag. We geven echter de moed niet op en zoeken naar de oplossing. Opleidingen en training In het afgelopen seizoen zijn we van start gegaan met de opleidingen tot biljartinstructeur. Er zijn twee cursussen voor de opleiding Biljartinstructeur-B gegeven en één cursus Biljartinstructeur-A. De inschrijvingsvoorwaarde voor de B-cursus is een moyenne van minimaal 2.50 libre en leidt op tot verenigingsinstructeur die de beginnende biljarter de eerste beginselen van het spel bijbrengt. Voor de A-cursus is een moyenne van 7 kader of libre van 11.00 vereist. Deze cursus leidt op om de meer prestatiegerichte speler verder te laten ontwikkelen in zijn of haar spel. De docenten voor deze cursus zijn: Lion de Leeuw en Piet Verschure. VG Biljart “Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig” In het seizoen 2014-2015 zijn de nationale kampioenschappen gespeeld in Hoorn en in Velthoven. In Hoorn werd het kampioenschap persoonlijk gehouden en in Velthoven het kampioenschap voor de teams. De organisatie is in handen van de beide werkgroepen die er elk jaar weer in slagen om er een feestelijke happening van de maken, die tot in de puntjes wordt verzorgd. Rolstoelbiljart Dit seizoen werd het Nederlands kampioenschap rolstoelbiljart (driebanden) gehouden in Dongen-Vaart. De leiding was in handen van de werkgroep Dutch Wheelchair Billards. Nederlands kampioen werd Jan Vos en de tweede en de derde plaats werden ingenomen door onze Belgische vrienden Rudie Rousseau en Jean Mailleur. Deze beide heren zijn overigens lid van een Nederlandse vereniging. Vrijwilligersdag Op maandag 29 juni 2015 werd weer het alom bekende vrijwilligerstoernooi voor districtsbestuurders en vrijwilligers georganiseerd. Dit keer had het district Veluwezoom de organisatie in handen en werd het spel “Veertigen tegen de klok” gespeeld. Het was wederom een groot succes. Onder prachtige weersomstandigheden werd de dag afgesloten

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 13

Page 14: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

met een barbecue. Op deze gezellige en geslaagde dag werden de onderlinge contacten van de vrijwilligers opnieuw aangehaald. Tot slot De Commissie Sportzaken Carambole maakt graag van de gelegenheid gebruik de verenigingsbesturen, districtsbesturen, gewestelijke commissies en de subcommissies van de Commissie Sportzaken Carambole te bedanken voor hun inzet en adviezen. Ook de afdeling Wedstrijdzaken van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond heeft er met veel inzet voor gezorgd dat het wedstrijdseizoen goed is verlopen. Ook hier is een compliment zeker op zijn plaats. Commissie Sportzaken Carambole KNBB Vereniging Carambole Bijlage: Jaarverslag PK 2014-2015

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 14

Page 15: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Jaarverslag Wedstrijdzaken PK Carambole seizoen 2014/2015

Internationale prestaties (individueel)

EK ankerkader 71/2 EK 2014/2015 Raymund Swertz 40.90

EK ankerkader 71/2 Zilver Dave Christiani 49.75

EK libre dames Zilver Mirjam Pruim-Emmens 5.09

Jeugd

EK Libre groot EK 2014/2015 Sam van Etten 38.91

EK Libre groot Zilver Ferry Jong 61.36

Inschrijvingen PK's senioren (nationaal) en kampioenen per klasse

Spelsoort & klasse Inschr. nat. Kampioenen Woonplaats Vereniging

Libre klein dames intervalklasse nvt Erna Dijkstra Leeuwarden Noordeling / Harlingen

Libre klein Rolstoel biljarten 12 Frans van Buel Kerkrade BV de Keizer

Libre klein VG biljarten klasse A nvt Kari Fleerakkers Duizel Goed Geplaatst

Libre klein VG biljarten klasse B nvt Perry Sengers Groesbeek De Blokhut Pluryn

Libre klein 5e klasse nvt Yme Bruinsma Lollum Lollum Waaxens

Libre klein 4e klasse nvt Sjon Rombout Honselersdijk BV Bij 't Hof

Libre klein 3e klasse nvt Björn Jacobs Veldhoven BVD

Libre klein 2e klasse nvt Sjaak Cleven Broekhuizenvorst BC Vors

Libre klein 1e klasse nvt Ronald van Geyt Hansweert Kwadendamme

Libre klein hoofdklasse nvt Frank Diederen Beek BC Maarland

Libre klein extra klasse 114 Rob van Es Ede BV Gelre

Libre klein overgangsklasse 52 Ronald van Gooswilligen Doetinchem BV de Veemarkt

Libre klein topklasse 33 Roger Cleuskens Stein BC Wilhelmina

Libre groot 1e klasse 35 Lyon Megens Wijchen De Vriendenkring

Libre groot ereklasse 12 Sam van Etten Schermerhorn Horna

Kader 38/2 3e klasse 182 Piet Leermakers Sint Oedenrode Het Wapen van Liempde

Kader 38/2 2e klasse 57 Wilbert van Dijke Sint Annaland BV de Ram

Ankerkader 38/2 1e klasse 28 Bert Vink Tiel Zomerzorg

Ankerkader 57/2 1e klasse 44 Roland Deelen Helmond BV VIOS

Ankerkader 57/2 hoofdklasse 22 Lyon Megens Wijchen De Vriendenkring

Ankerkader 47/2 1e klasse 31 Ferry Jong Zwaagdijk West Horna

Ankerkader 47/2 ereklasse 13 Gertjan Veldhuizen Wageningen BV Gelre

Ankerkader 71/2 ereklasse 15 Michel van Silfhout Dieren BV de Veemarkt

Bandstoten klein 5e klasse nvt Dick Nijland Haarlo BV 't Heukske

Bandstoten klein 4e klasse nvt Henk de Jong Volendam Twisk

Bandstoten klein 3e klasse nvt Jac van den Heuvel Bergeijk De Drie Eiken

Bandstoten klein 2e klasse nvt Rick van den Enden Dinteloord De Distel Biljarts

Bandstoten klein 1e klasse 118 Cor van de Groep Bunschoten Spakenburg De Poedel

Bandstoten groot 1e klasse 43 Leo Koomen Zwaag Entree

Bandstoten groot ereklasse 11 Jean Paul de Bruijn Hulst BV de Hazelaar

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 15

Page 16: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Driebanden klein Rolstoel biljarten 12 Jan Vos Daarlerveen Carambole

Driebanden klein 3e klasse nvt Ronald Elings Tholen BV SVW

Driebanden klein 2e klasse nvt Leo van der Heijden Wateringen 's-Gravenhaagsche BC

Driebanden klein 1e klasse nvt Jan Gieskens Purmerend Hazefelder

Driebanden klein hoofdklasse nvt Klaas Kuindersma Leeuwarden De Friesche Club

Driebanden klein extra klasse 47 Kay de Zwart Sprundel BV Sprundel

Driebanden groot 3e klasse nvt Michael Basoeki Enschede Stokkers

Driebanden groot 2e klasse 192 René Berg Hoogezand Midwolda '79

Driebanden groot 1e klasse 65 Kay de Zwart Sprundel BV Sprundel

Biljart Artistiek eerste klasse 14 Benny Smits Geldrop D.A.B.

Biljart Artistiek ereklasse 12 Martin van Rhee Groenlo BV Overkamp

Dagcompetitie PK 5e klasse libre nvt Jos Meijer Sprang Capelle De Ouwe Toren 60+

Dagcompetitie PK 4e klasse libre nvt Arend Pannekoek Isselburg (D) RBC Doetinchem eo

Dagcompetitie PK 3e klasse libre nvt Joop Meester Hoogeveen Recreantenver. Zwolle eo

Dagcompetitie PK 2e klasse libre nvt Jan Stapelbroek Vorden RBC Doetinchem eo

Dagcompetitie PK 1e klasse libre nvt Theo Rasing Loil RBC Doetinchem eo

Dagcompetitie PK 3e klasse band nvt Martien Dofferhoff Noordwijkerhout CRB Bollenstreek

Dagcompetitie PK 2e klasse band nvt Chris van de Laar Deventer RV Stedendriehoek

Dagcompetitie PK 1e klasse band nvt Henk Nissen Tolkamer RBC Doetinchem eo

Dagcompetitie PK 3e kl. 3-banden nvt Harry Fijn Hattem D.O.S.

Dagcompetitie PK 2e kl. 3-banden nvt Jacques van Loon Boxtel 't Ivoor

Dagcompetitie PK 1e kl. 3-banden nvt Wim Roseboom 's-Gravezande BV de Beurs

Totaal inschrijvingen nationaal sr. 1164

Spelsoort en klasse JEUGD Inschr. nat. Kampioenen jeugd Woonplaats Vereniging

Libre klein 3e klasse 26 Sybren Hofma Zevenbergen JBV Amorti

Libre klein 2e klasse 7 Roy Hartemink Lochem BV St. Marten

Libre klein 1e klasse 10 Piet Kok Lutjebroek Horna

Libre klein hoofdklasse 20 Roy Reutelingsperger Arcen Inaborg

Libre klein extra klasse nvt Geen doorgang ivm te weinig speelgerechtigden

Libre klein topklasse 7 Jeffrey van Heesch Nieuw Bergen ABC 't Töpke

Libre groot 4 Sam van Etten Schermerhorn Horna

Kader 38/2 7 Daisy Werdekker Tilburg BV 't Centrum

Ankerkader 47/2 4 Ferry Jong Zwaagdijk West Horna

Driebanden klein 13 Joey de Kok Lewedorp LBV

Driebanden Groot 2 Michael Vink Groede BC de Gaard

Totaal inschrijvingen nationaal jeugd 100

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 16

Page 17: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

DEELNAME PK WEDSTRIJDEN 2014/2015 per district

Spelsoort / klasse 102 103 104 106 108 110 113 114 115 118 119 120 121 123 124 125 128 130 131 132 133 136 137 138 140 142 146 149 150 154 155 156 157

libre klein dames 4 6 10 0 13 6 7 5 11 4 22 10 8 0 0 0 10 0 1 0 1 7 6 24 2 6 11 3 8 10 4 3

libre klein 5e klasse 17 38 26 24 10 15 14 22 28 11 42 9 27 14 47 6 24 28 14 23 8 12 5 22 8 5 5 9 16 7 3 19

libre klein 4e klasse 31 37 23 25   8 17 15 16 20 16 40 8 22 17 52 22 14 30 14 16 12 8 7 27 24 1 6 13 14 12 7 10

libre klein 3e klasse 50 59 30 38 10 21 15 15 24 17 51 8 25 33 72 66 19 28 13 11 18 19 5 36 29 6 5 17 29 12 9 11

libre klein 2e klasse 45 52 22 27 12 14 17 6 10 21 30 11 29 31 55 41 8 29 13 19 21 17 8 24 23 7 6 13 21 20 8 14

libre klein 1e klasse 29 28 16 29 12 12 9 5 12 12 20 8 11 20 41 29 12 20 10 6 20 8 4 13 9 8 8 11 11 12 7 7

libre klein hoofdklasse 12 8 4 6 4 6 6 2 3 4 8 7 7 4 12 11 2 2 8 1 7 6 1 8 9 4 1 5 7 8 6 2

bandstoten klein 5e klasse 33 49 35 24 12 17 13 20 24 14 50 8 25 14 63 43 25 34 7 20 18 12 13 21 17 2 5 18 17 8 6 18

bandstoten klein 4e klasse 40 72 46 53 15 20 29 21 26 25 39 10 50 48 85 63 15 39 19 20 32 19 12 41 44 5 8 22 34 14 9 14

bandstoten klein 3e klasse 44 59 29 35 18 18 28 9 17 19 40 20 31 31 76 62 17 37 14 20 32 18 13 27 33 7 8 23 28 16 12 10

bandstoten klein 2e klasse 24 20 6 15 11 8 8 6 5 9 9 7 11 8 30 27 5 17 12 8 16 5 5 13 13 5 12 13 21 7 5 8

driebanden klein 3e klasse 37 46 29 28 8 17 18 19 18 29 38 20 23 21 74 26 14 27 19 15 16 12 6 19 34 3 8 13 21 5 5 10

driebanden klein 2e klasse 43 43 28 33 16 23 14 9 14 25 47 16 38 29 66 34 22 46 20 32 21 23 14 22 19 10 6 15 28 11 7 12

driebanden klein 1e klasse 36 25 21 25 10 13 12 8 15 20 23 8 14 11 43 37 19 29 19 21 17 14 4 28 23 6 6 8 29 10 6 13

driebanden klein hoofdklasse 4 12 9 10 13 8 6 8 8 11 8 4 12 8 26 8 6 13 12 16 12 7 2 11 13 0 4 7 17 8 6 9

driebanden groot 3e klasse 21 20 21 23 17 12 11 8 17 13 24 18 10 10 19 36 16 28 11 14 6 4 5 22 15 11 11 10 21 6 6 17

dag biljarten libre 1-2-3-4-5 0 106 0 77 0 70 54 102 0 0 44 0 44 0 0 0 0 94 56 0 49 99 23 0 0 0 63 69 0 0 0 0 0

dag biljarten bandstoten 1-2-3 0 74 0 65 0 52 29 65 0 0 0 0 32 0 0 0 0 74 37 0 29 90 8 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0

dag biljarten driebanden 1-2-3 0 32 0 35 0 32 27 46 0 0 22 0 20 0 0 0 0 40 33 0 35 70 10 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0

Totale deelname PK in district 470 786 355 572 181 381 332 392 252 250 557 172 439 299 761 511 228 615 332 0 355 516 232 110 358 315 149 226 200 322 166 106 177

11117

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 17

Page 18: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Evenement Team Plaats District

Nationale competities

Topteamcompetitie A1 Biljarts/De Veemarkt Doetinchem Doetinchem en OmstrekenKadercompetitie Carambole Kofferweb Rumpt Betuwe VeenendaalBekercompetitie Kader Wapen van Liempde/RegioBank Liempde 's-Hertogensbosch

Landscompetitie

A-klasse 't Pleintje Sint Willebrord West-BrabantB1-klasse Carambole Daarlerveen Noord-Oost OverijsselB2-klasse Baracuda Sint Willebrord West-BrabantC1-klasse B.V.V. '75 Dixperlo Berkel en SlingeC2-klasse Sombroek Langedijk Noord Scharwoude Noord-West NederlandC3-klasse De Stompetoren Hoogwoud West FrieslandDamesbeker De Plas Langeraar Veen- en RijnstreekDagcompetitie De Bleek Franeker Friesland

A-klasse Jeugd N.H.D. Zwaag West FrieslandTopteam jeugd De Liefhebber/B.I.O.S. 31 Warmenhuizen Noord-West Nederland

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 18

Page 19: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Begroting CARAMBOLE TOTAAL 2016 2015 01-10-15

Opbrengsten

Contributies 519170 528400 401027

Inschrijfgelden BS 17490 43000 16653

TS 0 0

Cursussen/opleidingen 0 0

Overigen 0

Subsidies NOC 0 0

VWS 0 0

Overigen 0 500

Overige opbrengsten Sponsoring 18000 18000 18000

Rente en administratiekosten 5000 2064

Totale Opbrengsten 559660 589900 437744

Kosten

Personeelskosten (bijdrage directe personeelskosten) 84864 86480 63778

Huisvestingskosten 0 0

Organisatiekosten algemeen Incl. ICT 3420 3500 2766

ICT 3000

Bestuurskosten 31200 31000 21585

Breedtesport 143420 151000 131686

Topsport 40720 44500 11961

Afschrijvingen 2520 0 1891

Marketing PR 8460 7500 4477

Totale Kosten 317604 323980 238144

Brutowinst excl. Koepelbijdrage 242056 265920 199600

Bijdrage Koepelkosten Sectiebijdrage Koepel overhead -241969 -265523 -199143

Sectie totaal Resultaat 87 397 457

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 19

Page 20: Uitnodiging najaarsvergadering 2015 · Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek . 1. OPENING . Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk

Begroting 2016 KNBB Vereniging Carambole

Bijgaand treft u de begroting 2016 aan van de KNBB vereniging Carambole. De redactie wijkt af van voorgaande jaren omdat deze begroting een onderdeel is van/uit de begroting van de KNBB als geheel. De begroting geeft drie kolommen weer; de begroting voor 2016, de begroting voor 2015 en de werkelijke cijfers per 1 oktober 2015. Het bedrag aan contributie is gebaseerd op 50% van de in augustus in rekening gebrachte contributie (€ 512.228,==) die voor dat percentage overloopt naar 2016 en 50% van de contributie berekend over het ledenaantal per 1 oktober 2015 (€ 526.113,==). Het aantal leden per 1 oktober bedroeg 17.461 “avondsenioren”, 74 jeugdleden, 3.586 “dagsenioren” en 1812 steunende leden. Met betrekking tot de inschrijfgelden Competitie en PK's wordt een behoorlijke daling verwacht die gebaseerd is op de tot 1 oktober ontvangen gelden. De overige opbrengsten betreffen de te ontvangen rente over de liquide middelen en de vergoeding voor administratiekosten. In 2015 is een aantal besparingen doorgevoerd en in 2016 zal er nog een aantal volgen. De zichtbaarheid daarvan zal zich over 2016 en 2017 verdelen omdat veel kosten seizoensgebonden zijn. Een vermindering van de vergoeding voor ereklassers is ingezet en krijgt nog een vervolg. Ook de vergoedingen voor de Masters Biljart Artistiek zijn naar beneden bijgesteld. De uitgaven voor de Grand Dutch zullen worden teruggebracht door verlaging van de spelersvergoedingen en vermindering van het aantal toernooidagen. Ook de vergoedingen voor arbiters zijn aangepast waardoor een verlaging van de kosten wordt bewerkstelligd. Voorts zullen de kosten van de Simonis Landsfinale onder de loep worden genomen en zullen besparingen worden doorgevoerd. De kosten voor medailles, bekers etc. zijn in 2015 behoorlijk gestegen. Veranderingen in het uitgiftebeleid moeten in 2016/2017 tot een verlaging van die kosten leiden. Trainingen van de jeugd zullen worden doorgelicht en besparingen moeten ook op dit onderdeel gerealiseerd worden. Op het gebied van ICT-kosten wordt een stijging verwacht als gevolg van de automatisering van de PK-voorwedstrijden. Ook voor PR en Marketing is een lichte stijging te verwachten. Het doorvoeren van besparingen binnen de koepel leidt tot een afname van de bijdrage aan de koepelkosten. De begroting sluit positief ondanks de verwachte daling in de opbrengsten t.o.v. de begroting 2015. De reden is gelegen in de te verwachte daling in de kosten van KVC en de afname van de koepelbijdrage. Er vindt geen wijziging in de contributiebedrag plaats. Grootebroek, 28 oktober 2015

Vergaderbrochure ALV KVC 14 november 2015 20