Download - Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

Transcript
Page 1: Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

Wil je meer weten over de scholen van onze scholengemeenschap, bezoek dan ze-ker hun website:

Instituut Agnetendal Peer www.agnetendal-peer.be Biotechnicum Bocholt www.biotechnicum.be Middenschool H. Hartinstituut Bree www.hhartbree.be Middenschool Meeuwen www.middenschoolmeeuwen.be Sint-Augustinusinstituut Bree www.augustinus-bree.be TISM Bree www.tismbree.be

NUMMER 1 DECEMBER 2008

Nieuwsbrief scholengemeenschap

Sint-Michiel vzw (Bree-Bocholt-Meeuwen-Peer)

In de eerste nieuwsbrief geven wij traditiegetrouw een overzicht van de leerlingen-

aantallen in onze scholengemeenschap per 1 september. Na een jarenlange stijging

wordt de scholengemeenschap voor het eerst geconfronteerd met een lichte daling

van het aantal leerlingen. Deze daling is vooral te verklaren door de denataliteit in

onze regio. De lagere geboortecijfers zijn een gegeven waarmee wij de komende

jaren zullen rekening mee moeten houden.

Anderzijds slagen wij erin om steeds meer jongeren uit de eigen regio aan te trek-

ken. Dit schooljaar volgen 81 % van alle schoolplichtige leerlingen die op het grond-

gebied van de scholengemeenschap wonen onderwijs in een van de scholen van de

scholengemeenschap. 10 jaar geleden was dit slechts 60 %.

Positief is dat de daling beperkt blijft door de goede neveninstroom in de verschillen-

de jaren.

Opvallend dit schooljaar is de lichte achteruitgang van de nijverheidstechnische stu-

dierichtingen, een trend die ook in andere nijverheidsscholen zichtbaar is.

De dalende trend beperkt zich tenslotte niet tot onze scholengemeenschap. Binnen

het bisdom Hasselt zakt het leerlingenaantal gemiddeld met 1,68 %. Bijna alle scho-

lengemeenschappen zakken in absolute cijfers.

Leerlingenaantallen: voorlopig einde aan

de groei?

Vera

ntw

oord

elijk

e u

itgever:

coörd

inere

nd d

irect

eur

Jos B

ollen,

p/a

Sin

t-Ja

cobsstr

aat

12,

3960 B

ree

Secre

tari

aat:

mevro

uw

Irè

ne I

ndem

ans,

pedagogis

ch c

oörd

inato

r schole

ngem

eenschap

en M

arc

Tim

merm

ans,

bestu

urs

secre

taris s

chole

ngem

eensch

ap

In dit nummer:

Leerlingenaantallen: voorlo-pig einde aan de groei?

1

Nieuws uit de scholen

- TISM Bree 5

- Sint-Augustinusinstituut Bree

6

- Middenschool H. Hartinstituut Bree

7

- Biotechnicum Bocholt 8

- Middenschool Meeuwen 9

- Instituut Agnetendal Peer 10

3 270 3 327 3 450 3 538 3 595 3 731 3 728 3 655

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Evolutie leerlingenaantallen

Page 2: Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

2

Eerste graad

Dit schooljaar zitten 1 232 leerlingen in de eerste graad. Dit zijn er 14 minder dan vorig schooljaar.

De middenschool H. Hartinstituut Bree blijft met 38 % van de leerlingen de grootste middenschool, gevolgd

door het Instituut Agnetendal Peer met 20 %. De eerste graden van de andere scholen zijn ongeveer even

groot.

Zowel in de vestigingen van TISM in Bree als Meeuwen gaat het aantal leerlingen in de eerste graad lichtjes

achteruit. De andere scholen kennen een stijging, het grootst in het Biotechnicum Bocholt.

De B-stroom in de eerste graad blijft met 172 leerlingen op het niveau van vorig schooljaar.

1 245

1 267 1 267

1 248

1 223

1 239

1 246

1 232

1 200

1 210

1 220

1 230

1 240

1 250

1 260

1 270

1 280

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Evolutie leerlingen 1ste graad

340

160

342

219 207

297

195

352

217191

281

187

357

214184

291

167

403

203165

247

157

467

202175

251

169

468

186159

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Instituut Agnetendal Peer Biotechnicum Bocholt Middenschool H. Hartinstituut Bree

Middenschool Meeuwen TISM Bree

Evolutie leerlingenaantallen eerste graad per school

Middenschool H.

Hartinstituut Bree

468

38%

TISM eerste

graad Bree

159

13%

TISM eerste

graad Meeuwen

186

15%

Biotechnicum Bocholt

169

14%

Instituut

Agnetendal Peer

251

20%

Aandeel in de eerste graad

Page 3: Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

3

Tweede graad

Het aantal leerlingen in de tweede graad zakt van 1 192 naar 1 136 leerlingen.

In de onderwijsvorm ASO is de studierichting Wetenschappen nog altijd het meest populair. De studierichting

Economie scoort dit schooljaar opvallend beter in tegenstelling tot vorig schooljaar. Leerlingen kiezen dit

schooljaar minder voor Latijn en (voornamelijk binnen het Instituut Agnetendal Peer) minder voor Humane

wetenschappen.

In de onderwijsvorm TSO scoren vooral de studierichtingen Sociale en technische wetenschappen en Biotech-

nische wetenschappen sterk. De studierichting Industriële wetenschappen kent een dip, een vaststelling die

ook voor andere nijverheidstechnische scholen geldt. De andere studierichtingen blijven ongeveer stabiel.

In de onderwijsvorm BSO kent de studierichting Landbouw veel bijval. De studierichting Hout scoort minder.

De andere studierichtingen blijven stabiel.

Derde graad

In de derde graad stijgt het aantal leerlingen tot 1 287. De derde graad was nog nooit zo groot. Zonder vol-

doende aangroei in de eerste graad en neveninstroom in de andere jaren zullen deze grote afstudeerjaren de

volgende jaren hun invloed hebben op de totale leerlingenpopulatie.

De studierichtingen Humane wetenschappen (ASO) en Sociale en technische wetenschappen (TSO) blijven

erg populair. In het Sint-Augustinusinstituut Bree blijft ook Wetenschappen-wiskunde (ASO) sterk scoren. De

7de specialisatiejaren (BSO) kennen voor het eerst enkele leerlingen minder.

10711084

1119

1167

1197

1230

1192

1136

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Evolutie leerlingen 2de graad

954 9761064

11231175

1262 1290 1287

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Evolutie leerlingen 3de graad

Page 4: Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

4

Herkomst van de leerlingen

72 % van de leerlingen woont in het grondge-

bied van de scholengemeenschap. Daarnaast

recruteren wij sterk in de omliggende gemeen-

ten Opglabbeek, Kinrooi, Maaseik en As.

2 op 3 leerlingen van het Biotechnicum

Bocholt komen niet uit Bocholt. Naast Bocholt

(36 %) komen de leerlingen voornamelijk uit

Bree (13 %), Peer (9 %), Hamont-Achel (8 %)

en Kinrooi (8 %).

De middenschool H. Hartinstituut Bree re-

kruteert sterk in Bree (42 %), Opglabbeek (20

%), Meeuwen-Gruitrode (10 %) en Bocholt (9

%).

1 op de 3 leerlingen van het Sint-

Augustinusinstituut Bree woont in Bree. Er

wordt breed gerekruteerd in Meeuwen-

Gruitrode (21 %), Bocholt (14 %) en Opglab-

beek (13 %).

Het Instituut Agnetendal Peer rekruteert

vooral in Peer (62 %) en in mindere mate in

Bocholt (11 %), Meeuwen-Gruitrode (7 %) en

Hechtel-Eksel (6 %).

In TISM Bree komt 1 op 4 leerlingen uit Bree.

Daarnaast komen leerlingen uit Meeuwen-

Gruitrode (18 %), Bocholt (16 %), Peer (12 %) en Opglabbeek (12 %).

De middenschool Meeuwen rekruteert bijna uitsluitend in Meeuwen-Gruitrode (92 %). 7 % van de leerlin-

gen komt uit Peer.

AS

100

3%BOCHOLT

530

14%

BREE

814

22%

GENK

16

0%

HAMONT-

ACHEL

50

1%

HECHTEL-

EKSEL

72

2%

HOUTHALEN-

HELCHTEREN

17

0%

KINROOI

84

2%

MAASEIK

48

1%

MEEUWEN-GRUITRODE

649

18%

MOLENBEERSEL

34

1%

NEEROETEREN

69

2%

NEERPELT

29

1%

OPGLABBEEK

328

9%

OPOETEREN

60

2%

OVERPELT

26

1%

PEER

662

18%

REST

71

2%

Herkomst leerlingen 2008-2009

AS

BOCHOLT

BREE

GENK

HAMONT-ACHEL

HECHTEL-EKSEL

HOUTHALEN-HELCHTEREN

KINROOI

MAASEIK

MEEUWEN-GRUITRODE

MOLENBEERSEL

NEEROETEREN

NEERPELT

OPGLABBEEK

OPOETEREN

OVERPELT

PEER

REST

Page 5: Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

5

Meclab

TISM wil de leraren Technologische opvoeding op een

nieuwe, moderne manier met technologie laten om-

gaan. Vier componenten moeten aan bod komen:

• het technologisch proces staat centraal;

• het project is sterk ICT-gericht;

• er is veel aandacht voor wiskundig-

wetenschappelijk denken;

• een dosis handvaardigheid is belangrijk, maar

niet noodzakelijk.

Om dit te realiseren heeft de school geïnvesteerd in

Meclab. Meclab is een schaalmodel van een product-

handlingsystem. Je kan bv. transport, stockage van

goederen enz. ontwerpen, simuleren en sturen. De

leraren Technologische opvoeding van TISM en van

de middenschool Meeuwen zijn al opgeleid in deze

nieuwe discipline. Zij gaan hun kennis doorgeven aan

de andere leraren Technologische opvoeding van de

scholengemeenschap Sint-Michiel op 12 december

2008. TISM investeert in 9 werkstations Meclab. De

leraren Technologische opvoeding van de scholenge-

meenschap kunnen met hun leerlingen oefenen op

deze werkstations.

Rijbewijs op school

Net zoals alle bovenbouwscholen van de scholenge-

meenschap Sint-Michiel heeft TISM zich ingeschreven

voor het project Rijbewijs op school. We hebben er-

voor geopteerd twee reeksen te organiseren: één in

oktober voor de leerlingen die al 17 jaar waren op 17

oktober; de tweede reeks vindt plaats in januari voor

de leerlingen die 17 jaar werden na 17 oktober. De

eerste resultaten waren in ieder geval bemoedigend:

62,5% van de deelnemers aan het eerste examen

was geslaagd. Als je weet dat het nationale gemiddel-

de op 50% ligt, dan is dit zeker geen slecht resultaat.

Hopelijk kunnen de leerlingen die in januari hun exa-

men afleggen dit resultaat nog verbeteren en een ho-

ger gemiddelde neerzetten.

3-daagse 1B Blankenberge

Begin oktober spoorden we traditioneel met onze

leerlingen van 1B voor drie dagen naar Blankenberge.

We kaderen deze driedaagse in een themaweek waar-

in de leerlingen werken rond openbaar vervoer en de

kust. Tijdens deze driedaagse leren de leerlingen el-

kaar beter kennen, maar ook als leraren krijgen we

een duidelijk beeld over welk vlees we dit schooljaar

in de kuip hebben. Sommige leerlingen laten na drie

dagen samenleven hun maskertjes vallen, anderen

verbazen ons op positieve wijze.

Tijdens deze driedaagse worden geen traditionele les-

sen gegeven. Een educatieve wandeling in de polders

en een bezoek aan het Sea Life center staan wel op

het programma. Tijdens de lessen Technologische

opvoeding maken de leerlingen een windvlieger, die

ze zelf op het strand uittesten. Voor het overige staan

er nog strandspelen en een zwembeurt in het Noord-

zeebad — gevuld met zeewater — op het programma.

We merken dat de jongens na deze driedaagse een

veel hechtere klasgroep vormen. Ook de drempel

naar leraren toe ligt dan een stukje lager.

Nieuws uit de scholen

TISM BREE

Page 6: Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

6

Infoavond derdes Donderdag 11 september ontvingen we de ouders van de leerlingen van het derde jaar. Na een rondlei-ding door de school volgde een informatieve sessie die gegeven werd door de graadcoördinatoren.

SABSOLUUUT online! We zeggen vaarwel aan onze klassieke schoolkrant en laten jullie hier het nieuwe resultaat zien: de schoolkrant online! Surf naar www.augustinus-bree.be.

Rijbewijs @ SAB is een succes Een dikke proficiat aan onze leerlingen die hun theo-retisch rijexamen hebben behaald! 102 leerlingen hebben hun examen afgelegd. Het totaal slaagper-centage is 74,5 %. Opgesplitst per onderwijsvorm geeft dit volgende percentages:

ASO: 87 %

BSO: 65,2 %

TSO: 63,6 %

Het slaagpercentage in Vlaanderen bedraagt gemid-deld 50 %. Petje af voor dus onze leerlingen!

Een reis rond de wereld in 1 dag Donderdag om 7.30 uur vertrokken onze derdes (ASO en TSO) naar de Burgers’ Zoo te Arnhem. Bur-gers' Zoo is een nieuw type dierentuin. De dieren zitten niet zomaar in verblijven. De zoogdieren, vo-gels, reptielen, amfibieën, ongewervelden en vissen laten hun natuurlijke gedrag zien, doordat zij in een zeer natuurgetrouwe omgeving gehuisvest zijn. Een dagje Burgers' Zoo was een hele ontdekkingsreis over de verschillende continenten (Desert, Ocean, Mangrove, Safari, Bush en het nieuwe ‘oerwoud’ Rimba).

Nieuwe editie E-contact Met enige trots presenteren de leerlingen en leraren Economie de eerste editie van het vierde jaar E-contact. Via deze elektronische nieuwsbrief houden ze jullie op het einde van elke periode op de hoogte van de meest interessante activiteiten in de richtin-gen Economie, Handel en Kantoor. Projecten, studie-reizen, deelname aan wedstrijden, miniondernemin-gen, Jieha’s, oefenfirma’s, … In de eerste editie vin-den jullie alvast verslagen van de introductiedagen tijdens de eerste dagen van het nieuwe schooljaar. De leerlingen van 3 Economie en 3 Handel brengen een verslag van hun studiereis naar Eupen en Bleg-ny. In elke E-contact is er ruimte voor economische actualiteit. E-contact kan u raadplegen via de website van de school op www.augustinus-bree.be.

De aarde uitgemeten De leerlingen van het zesde jaar Wetenschappen-wiskunde hebben zelf kleurstofzonnecellen ge-bouwd. In iets meer dan een uur toverden de leerlin-gen met plexiglas, koolstof, titaniumoxide, hibis-custhee en een elektrolytische vloeistof een werken-de zonnecel uit hun vingers. Het maken van een zon-necel kadert in het thema 'De aarde uitgemeten'. Bedoeling is dat de leerlingen de aarde en aspecten van de aarde gaan meten gedurende 15 lesweken.

GOK-beleid Dit schooljaar is ook onze school een GOK-school. GOK-coördinator is mevrouw Barbara Geurts. Na be-vraging bij alle collega’s is gekozen voor de thema’s “preventie en remediëring van studie- en gedrags-problemen” en “taalvaardigheidsonderwijs”. De GOK-werking wordt ondersteund door een sterke school-overstijgende werkgroep GOK-coördinatoren op ni-veau van de scholengemeenschap.

Immersieproject Binnen de studierichtingen Handel en Kantoor zijn wij gestart met een immersieproject Frans. Een Fransta-lige leraar uit Luik begeleidt de leerlingen binnen hun oefenfirma, ondersteunt vakoverschrijdende projec-ten en taaluitwisselingsprojecten, werkt excursies uit, ... Zij vangt de leerlingen op op het leerlingensecre-tariaat en helpt hen verder in het Frans. Op deze ma-nier willen wij onze leerlingen binnen een concrete context leren omgaan met de Franse taal.

SINT-AUGUSTINUSINSTITUUT BREE

Page 7: Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

7

MIDDENSCHOOL H. HARTINSTITUUT BREE

Een voorspoedige start. Ondanks groeiende

denataliteitscijfers steeg het leerlingenaantal tot 468.

Samen met de nieuwelingen bij de leerlingen moch-

ten we ook heel wat nieuwe gezichten bij de leraren

begroeten: Anja Eerlings, Sara Brusten, An Geutjens,

Nele Reumers, Griet Godier, Joke Corthouts, Jo Pouls,

Nils Depireux, Jorgo Rigas en David Vermeire. Van

harte welkom!

Onze schoolkrant is nu ook in digitale vorm

beschikbaar. Via de schoolsite is hij makkelijk te

downloaden. Niet minder dan 15 leerlingen maken

samen met directie en enkele leraren deel uit van de

redactieraad.

“Waarde(n)vol ‘samen’ LeVen en Le-

Ren” is het jaarthema van onze school. Alle lessen,

projecten en activiteiten kaderen binnen dit koepel-

thema. Het thema groeide uit een bevraging waarbij

bij het korps gepeild werd naar prioriteiten uit het

opvoedingsproject. De bekommernis om leerlingen

niet enkel kennis, maar ook waarden voor het leven

bij te brengen was een duidelijke rode draad. In het

schoolgebouw en in alle klassen werd het jaarthema

op posterformaat gevisualiseerd.

Ouderraad. Niet minder dan 35 actieve bestuurs-

leden vergaderen maandelijks onder voorzitterschap

van mevrouw Elvire Bollen om samen met enkele le-

raren en de directeur te overleggen over het reilen en

zeilen op school.

Op dinsdag 23 september was er een projectdag

uitgewerkt voor de eerstejaars rond Aardrijkskunde

en Biologie. Alle leerlingen zagen de film “Bluebird”,

een initiatief dat kadert binnen een preventieve aan-

pak van pesten op school. De leerlingen van 1B trok-

ken naar het natuurreservaat “De Luysen”. Alle twee-

dejaars gingen op studiereis naar Brussel, waarbij het

interactieve bezoek aan het Muziekinstrumentenmu-

seum in de smaak viel. Het lessenpakket ter voorbe-

reiding van deze studiereis kadert binnen het Proef-

tuinenproject vakdoorbrekend werken op basis van de

‘meervoudige intelligenties’ van de leerlingen.

Verkeerseducatie. Alle eerstejaars kregen van

wijkagent Marcel Nies gedurende één lesuur allerhan-

de tips om veilig te bewegen in de directe schoolom-

geving. De tweedejaars kregen van mevrouw Lotte

Domen een presentatie waarin gevaarlijke verkeerssi-

tuaties getoond werden. Achteraf konden de leerlin-

gen hun kennis demonstreren in een heuse verkeers-

quiz.

Fietsencontrole. De jaarlijkse fietsencontrole in

samenwerking met de politie verliep overwegend po-

sitief. De meeste fietsen waren technisch prima in

orde. Toch werd een aantal tekorten vastgesteld inza-

ke remmen en verlichting. We vragen met aandrang

dan ook de ouders om de fiets van zoon of dochter in

orde te brengen, zeker nu een goede zichtbaarheid

van uitzonderlijk belang is in de donkere winterperio-

de.

Brandpreventie. Alle leerlingen van de optie

Techniek-wetenschappen kregen van de Breese

brandweer informatie over brandpreventie en moch-

ten zelf even ‘spuitgast’ spelen en een aantal

‘brandjes’ blussen.

Vlaamse Wetenschapsquiz. Na de preselec-

ties mochten een 20-tal leerlingen en leraar Paul

Brusten meedoen aan de finale op 25 oktober in

Technopolis, Mechelen. Helaas geen hoofdprijs maar

wel heel verdienstelijke resultaten. Proficiat voor alle

deelnemers.

Naar jaarlijkse traditie deed onze school op 26 sep-

tember mee aan de Europese dag van de ta-

len. Alle tweedejaars kregen een les in een vreemde

taal (Spaans, Portugees, Duits…). Ouders van leerlin-

gen en Francis Wetzels, onderwijzer van Gerdingen,

waren gastdocenten. Telkens werd een liedje aange-

leerd. C’était un jour super!

De leerlingen van het BVL wonnen met hun ingezon-

den project “Groenten en fruit van bij ons” de hoofdvogel in de wedstrijd van het WWF ”CO² op

je bord” . Zij zullen door de organisatoren een dagje

in de watten gelegd worden. Als toemaatje komt zelfs

een heus “smaakbombardement” eraan!

Ouderparticipatie. Onze traditionele thema-

avonden die jaarlijks georganiseerd worden door leer-

lingenraad en ouderraad kregen veel waardering van

de juryleden van het prinses Mathildefonds. Initiatief-

nemer Jos Delbroek is alvast begin december uitge-

nodigd voor de officiële prijsuitreiking op het Ko-

ninklijk Paleis. Doe ze daar zeker de groeten.

Op 25 en 28 november hielden onze leerlingen hun

‘solidariteitsmarkt’ voor de plaatselijke Sint-

Vincentiusvereniging. Met de opbrengst worden voed-

selpakketten aangekocht.

Page 8: Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

8

Tweedejaars namen deel aan TV-dictee Op donderdag 6 november 2008 om 14.00 uur nam

een aantal leerlingen van het tweede jaar deel aan

het jaarlijks TV-dictee van TV-Limburg. Deze dictee-

wedstrijd richt zich specifiek tot leerlingen van het

tweede jaar van de eerste graad secundair onder-

wijs. Met een gemiddelde van 7,18 fouten eindigde

onze school knap derde! Met deze wedstrijd won onze

school € 250 voor de aankoop van software. Onze

individuele winnaars (Laura Van Baelen, Valerie Vrolix

en Davy Veuskens) kunnen elk rekenen op een waar-

debon van € 25. Proficiat!

Bioweek De leerlingen van het derde en vierde jaar Biotechni-

sche wetenschappen zijn van maandag 13 oktober tot

donderdag 16 oktober op 'Bioweek' geweest naar

Luik. Een heleboel uitstappen stonden hen te wach-

ten. Het bezoek aan Scana-Noliko mocht deze ge-

slaagde week afsluiten.

Dag van de eerste graad Op vrijdag 17 oktober 2008 genoten onze leerlingen

van de eerste graad van een onvergetelijke 'dag van

de eerste graad'. Ze trokken met een rugzak, een

lunchpakket en een digitaal fototoestel naar het Gaia-

park in Kerkrade. De verschillende foto's die onze

leerlingen trokken, bewijzen ongetwijfeld het succes

van deze leuke uitstap.

Brandblusdemonstratie Op 19 oktober konden onze leerlingen van 1B een

demonstratie volgen van verschillende brandblusap-

paraten. Alle leerlingen hebben een brandblusser in

hun handen gehad en mochten onder begeleiding een

klein beetje 'blussen'.

Dag van de jeugdbeweging Op vrijdag 17 oktober 2008 vierden alle leden van de

jeugdvereniging hun 'Dag van de jeugdbeweging'.

Verschillende leerlingen lieten aan elkaar zien welke

jeugdbeweging zij de coolste, de hipste en de stoerste

vonden en trokken in uniform en sjaaltje richting

school.

Koeien scheren In de week van maandag 17 november tot en met

vrijdag 21 november werden de koeien van onze

school geschoren. Tijdens de praktijklessen hebben

de verschillende klassen hier aandacht aan besteed.

Koeien verzorgen

Op woensdag 5 november is een aantal koeien ver-

zorgd door de leerlingen van 4B en 5TL. De leerlingen

van 4B hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd

bij een aantal koeien (hartslag meten, ...). De leerlin-

gen van 5TL hebben een aantal koeien geschoren.

Maïs oogsten Onze leerlingen van het 7de specialisatiejaar hielpen

mee met het oogsten van 250 veldjes maïs. Dit ka-

dert in de variëteitenproef van deze maïs. De maïs

wordt gehakseld en er worden stalen genomen om

verder onderzoek te voeren. Op deze manier wordt de

'drogestof' en de 'opbrengst' van deze maïs bepaald.

BIOTECHNICUM BOCHOLT

Page 9: Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

9

Verkeersdag Maandag 8 september mochten de leerlingen van het

eerste leerjaar deelnemen aan onze traditionele ver-

keersdag. De politie van Meeuwen was trouw op post

om de technische staat van de fietsen aan een gron-

dige inspectie te onderwerpen. Nieuw dit jaar was dat

de jongeren een fietsparcours mochten afleggen met

hun eigen fiets. De meesten gingen erg behendig

door de bochten en zetten vol enthousiasme een

mooie tijd neer. Tijdens een wandeling in het centrum

van Meeuwen-Gruitrode werden de gevaarlijke ver-

keerspunten besproken. Hopelijk draagt dit alles bij

tot de nodige verantwoordelijkheidszin op de openba-

re weg.

Kennismakingssportdag Naar een nieuwe school gaan is voor jonge mensen

niet altijd even gemakkelijk. Velen kennen immers

niemand van hun leeftijdsgenoten op die grote speel-

plaats en hebben even tijd nodig om zich aan te pas-

sen. In de Middenschool proberen we elkaar beter te

leren kennen door samen aan sport te doen tijdens

onze kennismakingsdag. De leerlingen worden inge-

deeld in diverse groepen, die zoveel mogelijk punten

proberen te verzamelen tijdens allerlei sportproeven.

De beste sportievelingen worden beloond met een

medaille. Op het einde van de dag mochten we tevre-

den terugblikken op een geslaagd sportief en sociaal

evenement.

Scholenveldloop Maandag 22 september vond de scholenveldloop

plaats op de atletiekpiste van de gemeente. De leer-

lingen van de Middenschool liepen zich de longen uit

het lijf in een poging om als eerste over de streep te

komen. Daarbij werden ze luidkeels aangemoedigd

door familie, vrienden en leraren. Alle sportievelingen

werden achteraf getrakteerd op een sappige appel en

een drankje.

Infoavonden De ouders van onze eerstejaars konden kennismaken

met de werking van de Middenschool op de informa-

tieavond op 25 september. In november organiseer-

den we een eerste contactdag met de ouders van al

onze leerlingen. Naar aanleiding van het allereerste

rapport kregen de ouders de gelegenheid om de klas-

titularissen te spreken en een eerste, tussentijdse

balans op te maken. We hopen dat deze avond inhou-

delijk geslaagd was voor alle aanwezigen.

Allerheiligenviering In november verzorgde de pastorale groep van de

Middenschool een Allerheiligenviering in de kerk van

Meeuwen centrum.

Zo wilden we ieder-

een de kans geven

even stil te staan bij

het afscheid van

dierbare vrienden,

familie, kennissen...

Zoals je kan zien

werkten ook heel

wat leerlingen mee

aan de inkleding

van de viering. Zo

zorgden Lore en

Marlies voor prach-

tige dwarsfluittonen

tijdens de commu-

nie.

Voetbal Zoals elk jaar komt de Middenschool met een sterke

schoolvoetbalploeg voor de dag. Op acht oktober

speelde de voetbalploeg van de Middenschool hun

eerste wedstrijd tegen Neerpelt. Er waren een hele-

boel supporters van Meeuwen, gewapend met span-

doeken en toeters waarmee ze een hele hoop lawaai

maakten. In de eerste helft gebeurde er niet veel en

bleef het 0-0. In de tweede helft schoten onze jon-

gens wakker en in een mum van tijd stond het 5-0 in

het voordeel van Meeuwen, meteen het eindresultaat!

MIDDENSCHOOL MEEUWEN

Page 10: Nieuwsbrief 2008-2009 - 1

10

Heldin van Vlaanderen Collega Kathleen Vandael (tweede van links) heeft op

de prestigieuze gala-avond ’Trots van Vl-

aanderen’ (live uitgezonden op VTM) de trofee gekre-

gen van ‘Heldin van Vlaanderen 2008’. Begin septem-

ber voorkwam zij een zwaar verkeersongeval, door

als leidster van een jeugdbeweging een zwalpende

bus met kinderen veilig aan de kant te zetten op de

autosnelweg.

Fitclass In het kader van de VOET rond gezondheidseducatie

hebben de leerlingen van het derde jaar, onder bege-

leiding van Fitclass, tijdens hun groepsvormingsdag

een fitnesstest op muziek gedaan. Ze konden ook

een lichaamsmeting laten doen. Een diëtiste kwam

uitleg geven over gezonde voeding en gezond ontbijt.

Tutti frutti Sinds dit schooljaar doet

onze school mee aan de ac-

tie “Tutti frutti”. Vanaf okto-

ber eten alle leerlingen en

leraren tijdens de voormid-

dagspeeltijd op donderdag

een stuk fruit. Er waren al

bananen, appels, kiwi’s en

mandarijnen in de aanbieding.

Kunstbank ‘React’ In oktober was de kunstbank React een hele week te

gast in Agnetendal. De leerlingen konden per klas om

de beurt een bezoek brengen aan de tentoonstelling

en kregen daarbij deskundige uitleg. Thema van de

tentoonstelling was ‘conceptuele kunst’, of hoe een

andere blik op de werkelijkheid, de omgeving rondom

ons kan verheffen tot kunst.

Didactisch kapsalon UniQ Ook dit schooljaar hebben de leerlingen van het 7de

jaar Haarstilist een didac-

tisch kapsalon uit de grond

gestampt. Hun salon UniQ

en werd op woensdag 8 ok-

tober 2008 geopend.

Openingsuren:

• Iedere woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

• Iedere donderdag van 8.30 tot 12.00 uur

Contactgegevens: Kloosterstraat 27, 3990 Peer, tele-

foon 011 80 92 97. Van harte welkom!

Schaakkampioen Het Instituut Agnetendal

heeft een schaakkampioen

op wereldniveau in haar

midden! In november

2008 werd Stef Soors (6de

jaar Latijn-wiskunde) vice-

wereldkampioen op het

juniores schaaktornooi in

Vietnam. Eerder zette hij

ook al uitstekende presta-

ties neer op nationale en

Europese kampioenschap-

pen. O.a. dankzij hem

mag Agnetendal het Lim-

burgs schoolschaakkampioenschap organiseren, eind

januari 2009.

Partnerschap La Roche Het Instituut Agnetendal en Institut Saint-Joseph Sa-

cré-Coeur uit La Roche vierden op 23 en 24 oktober

hun 20-jarige schoolpartnerschap in La Roche. Tij-

dens de academische zitting overhandigde de school

symbolisch twee perenbomen als teken van vriend-

schap aan het ISJ-SC. Eregast op de plechtigheid was

wielrenner Maxime Montfort, oud-leerling van La Ro-

che. Voor de leerlingen van Onthaal en Public relati-

ons en Moderne talen waren er allerlei activiteiten

voorzien zoals een bezoek aan een wildpark, aan een

chocolaterie en aan het kasteel van La Roche. ’s

Avonds zorgden Ruben Hamal en Eli Vanendert na-

mens X-Press, voor een toffe sfeer bij de opening van

het rockconcert met de Waalse groepen Big Fat Lu-

kum en Orfeo.

INSTITUUT AGNETENDAL PEER