Download - Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Transcript
Page 1: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

verzuim en casemanagement: wat verdient uw aandacht?

Janthony Wielink

Page 2: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Programma

• Actualiteiten

• Casemanagement en verzuim in de eerste 104 weken van ziekte

• Na 104 weken: casemanagement bij arbeidsongeschiktheid

Page 3: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Actualiteiten: Ziektewet

Het nieuwe probleem

• Veel flexwerkers (flexibele schil); denk aan tijdelijke contracten, uitzendkrachten etc.

• Veroorzaken langdurige ZW-ziekte (langer dan een ‘gewone’ werknemer)

• Stromen vaker door naar WIA

• Werken minder naar vermogen

Page 4: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Actualiteiten: Ziektewet

Wet Wijziging verrekening inkomsten

met ziekengeld

• Gevolgen voor werknemer: werken = lonend

–wijziging verrekening inkomsten

–Vroeger inkomen vrij tot dagloon minus ZW

–Verrekening 70% van inkomen

Page 5: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Actualiteiten: Ziektewet

Wet Wijziging verrekening inkomsten

met ziekengeld

Gevolgen werkgever

• Loonsanctie (voor ZW’er in dienst)

• Verhaalssanctie (voor ZW’er ziek uit dienst)

Ingangsdatum 1-7-2011

Page 6: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Actualiteiten

Vakantieregeling en ziekte

• Afschaffing beperkte opbouw bij ziekte;

• Vervaltermijn minimum vakantiedagen 1 ½ jaar (niet dwingend);

• Per 2012 wijziging BW;

• Dankzij Europa

• Alleen voor wettelijke vakantiedagen

Page 7: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• Stelling

Een werknemer bij ziekte 70% loon doorbetalen

is geen re-integratiemiddel maar

kostenbesparing

Page 8: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• BW 7:629

104 weken

70%

Loon tot maximum dagloon

Eerste 52 weken minimumloon

Page 9: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

Uitzonderingen loondoorbetalingsverplichting:

• Opzet

• 2 wachtdagen

• Onjuiste informatie bij aanstellingskeuring

• Geen medewerking verlenen

• Genezing belemmeren of vertragen

• Ziektewet

• Weigeren passende arbeid

Page 10: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

Uitzonderingen loondoorbetalingsverplichting:

• Weigeren passende arbeid:

1. Loon opschorten

2. Ontslag

Page 11: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• Stelling

De afdelingsmanager inzetten als conciërgehulp

is een goed voorbeeld van passende arbeid

Page 12: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• Passende arbeid

alle arbeid die voor de krachten en

bekwaamheden van de werknemer is berekend,

tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke,

geestelijke of sociale aard niet van hem kan

worden gevergd.

Page 13: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• Passende arbeid

Probleemanalyse: bedrijfsarts

Werkgever en werknemer: plan van aanpak

Werkgever en werknemer: passende arbeid

Casemanager: spin in web/procesbewaking

Ondersteunende partijen: arbeidsdeskundige, arbodienst, re-integratiebedrijf enz.

Page 14: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• Stelling

Uiteindelijk bepaalt het UWV wat passende

arbeid is

Page 15: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• UWV: deskundigenoordeel

Niet bindend advies over:

1. Arbeidsongeschiktheid

2. Re-integratie-inspanningen werknemer

3. Re-integratie-inspanningen werkgever

4. Passende arbeid

Page 16: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• Stelling:

Een werknemer die gedeeltelijk het werk heeft

hervat moet ook meer loon ontvangen

Page 17: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

• Vaststellen van loonwaarde

• Eigen arbeid beperkt of andere arbeid

• Invloed op:

– Claim verzuimpolis

– verzuimpercentage

Page 18: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• Kostenbesparing door Ziektewet

1. Uitkering zonder werkgever: WW, tijdelijk contract, uitzendkracht etc.

2. Uitkering met werkgever?

Page 19: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

• Stelling

Werknemers waarvoor bij ziekte recht op een

ziektewetuitkering bestaat, zijn bekend bij

werkgever

Page 20: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

No risk polis Ziektewet ZW art. 29b

• In dienst nemen uitkeringsgerechtigde (WIA, WAO, WAZ, Wajong, Wsw/Wwb met indicatie en oudere WW’er)

• In dienst houden WIA gerechtigde en onder voorwaarden 35 minner

Hoe te herkennen?

Page 21: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

No risk polis Ziektewet ZW art. 29b

• Maximaal 100% eerste jaar, 70% tweede jaar

• Eerste 5 jaar van dienstverband

• Wajong onbeperkt

• Verlenging mogelijk

Page 22: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Ziekte

Belang van casemanagement:

• UWV beoordeelt re-integratie-inspanningen

• Resultaat staat voorop

• Onvoldoende resultaat: beoordeling inspanningen

• LOONSANCTIE : 52 weken; te bekorten door herstelacties

Page 23: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Arbeidsongeschiktheid

Na 104 weken loondoorbetaling:

• WIA?

• WW?

• Wwb?

• Werk?

Page 24: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

104 weken loondoorbetaling

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Gedeeltelijk arbeids- ongeschikt (>35%)

of volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt

<35% arbeidsongeschikt

WGA-uitkering

Geen uitkering

Schema WIA

IVA-uitkering

Geen werk

Wel werk

Page 25: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

WIA

Volledig en duurzaamarbeidsongeschikt:

• Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten: IVA

• Inkomensverlies > 80%

• Verbetering van belastbaarheid onwaarschijnlijk

Page 26: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

WIA

IVA:

• 75% inkomen (max. dagloon)

• Geen re-integratieverplichting

• Financiering uit WIA basispremie

• Verkorte aanvraag vanaf 13 weken

Page 27: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

WIA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten:

• Loonverlies 35% - 80%

• Loonverlies ≥ 80%, verbetering belastbaarheid waarschijnlijk

• Eerst Loongerelateerde uitkering inclusief WW

• Dan uitkering afhankelijk van verdiensten

Page 28: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

WIA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten:

• Indien restverdiencapaciteit dan ook re-integratieverplichting

• Financiering vanuit WGA gedifferentieerde premie voor eerste 10 jaar

• Re-integratie drukt premie

Page 29: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

WIA evaluatie

WAO 2000/2001 100.000

WIA 2009 29.000

• Belangrijkste oorzaken:

• Poortwachter

• WVL (verlenging loondoorbetaling)

• Asb (strenger keuren)

• WIA (ondergrens)

Page 30: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

WIA evaluatie

Bevindingen IVA

• Lage instroom

• Echter, 81% WIA is volledig arbeidsongeschikt

• Verschuiving WGA naar IVA

• 22% secundaire instroom

Page 31: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

WIA evaluatie

Bevindingen WGA

Activerende werking?

• 71% heeft geen restverdiencapaciteit

• 14% benut capaciteit deels

• 14% benut capaciteit volledig

Gedeeltelijk arbeidsgeschikte WGA’er werkt in

zelfde mate als gedeeltelijk WAO’er

Page 32: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

WIA evaluatie

• Instroom WIA vanuit Ziektewet over- vertegenwoordigd

• Instroom vanuit Ziektewet is veel minder aan het werk

• Verschil = afwezige werkgever (verplichtingen en verantwoordelijkheden)

Maar dat gaat veranderen!!

Page 33: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Plannen Sociale Zaken

Na verhaalssanctie en loonsanctie uitbreiding

verantwoordelijkheden werkgevers:

• Premiedifferentiatie Ziektewet

• Eigen risicodragen was al mogelijk

• WGA Instroom vanuit Ziektewet telt mee voor premiedifferentiatie

Page 34: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

Werkgever is 10 jaar financieel verantwoordelijk

voor WGA instroom

Financiering via:

1. UWV/belastingdienst

2. WGA eigen risicodragersverzekering

Page 35: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

Stelling:

• Werkgevers hebben geluk dat de meeste WGA’ers volledig arbeidsongeschikt zijn omdat re-integratieverplichtingen dan ontbreken

Page 36: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

Financieel belang werkgever

• WGA premiedifferentiatie

• Op basis van procentueel behaalde WGA last wordt individuele werkgever met gemiddelde werkgever in Nederland vergeleken

• Vergelijking levert korting of opslag op

Page 37: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

Voorbeeld kleine werkgever:

Loonsom € 700.000

Minimale premie 0,48%

Maximale premie 1,59%

Minimale premie: € 3.360

Maximale premie: € 11.130

Belang: € 7.770 (10 jaar)

Page 38: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

Voorbeeld grote werkgever:

Loonsom € 7.000.000

Minimale premie 0,13%

Maximale premie 2,12%

Minimale premie: € 9.100

Maximale premie: € 148.400

Belang: € 139.300 (10 jaar)

Page 39: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

Stelling

• UWV heeft voldoende re-integratie-ervaring. De WGA gedifferentieerde premie die de werkgever betaalt komt hem of haar toe.

Page 40: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

• Alternatief

WGA eigen risicodragerschap

Geen WGA premie

Wel verzekeringspremie

Wel re-integratieverantwoordelijkheid

Page 41: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

Stelling:

• 35 minners zijn handiger, die kunnen na de WIA keuring worden ontslagen

Page 42: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

• Wat doen na 104 weken ziekte?

In dienst houden biedt financieel voordeel:

• Grip op WGA kosten

• No risk polis ZW

• Premiekorting

• Ervaring blijft binnenboord

Page 43: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

In dienst houden biedt financieel voordeel

Betrokken partijen:

• Werknemer aanvaardt passend werk

• UWV stelt ao% vast + subsidierecht

• Re-integratiebedrijf ondersteunt

• Verzekeraars?

Page 44: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

Ondersteuning door verzekeraars:

Ook hun voordeel!

• WGA eigen risicodragersverzekering

• Verzuimverzekering

• WIA aanvullingsverzekering

• Pensioenverzekering

Page 45: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Casemanagement WGA

Passend werk is in voordeel van alle partijen

• Tijd om verzuimbeleid uit te breiden met

re-integratiebeleid?

Page 46: Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

Uw vragen