Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

download Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

of 46

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Geytenbeek Kennissessie Verzuim en Presentatie

 • 1. verzuim en casemanagement:wat verdient uw aandacht?Janthony Wielink
 • 2. Programma Actualiteiten Casemanagement en verzuim in de eerste 104 weken van ziekte Na 104 weken: casemanagement bij arbeidsongeschiktheid
 • 3. Actualiteiten: ZiektewetHet nieuwe probleem Veel flexwerkers (flexibele schil); denk aan tijdelijke contracten, uitzendkrachten etc. Veroorzaken langdurige ZW-ziekte (langer dan een gewone werknemer) Stromen vaker door naar WIA Werken minder naar vermogen
 • 4. Actualiteiten: ZiektewetWet Wijziging verrekening inkomstenmet ziekengeld Gevolgen voor werknemer: werken = lonend wijziging verrekening inkomsten Vroeger inkomen vrij tot dagloon minus ZW Verrekening 70% van inkomen
 • 5. Actualiteiten: ZiektewetWet Wijziging verrekening inkomstenmet ziekengeldGevolgen werkgever Loonsanctie (voor ZWer in dienst) Verhaalssanctie (voor ZWer ziek uit dienst)Ingangsdatum 1-7-2011
 • 6. ActualiteitenVakantieregeling en ziekte Afschaffing beperkte opbouw bij ziekte; Vervaltermijn minimum vakantiedagen 1 jaar (niet dwingend); Per 2012 wijziging BW; Dankzij Europa Alleen voor wettelijke vakantiedagen
 • 7. Ziekte StellingEen werknemer bij ziekte 70% loon doorbetalenis geen re-integratiemiddel maarkostenbesparing
 • 8. Ziekte BW 7:629104 weken70%Loon tot maximum dagloonEerste 52 weken minimumloon
 • 9. ZiekteUitzonderingen loondoorbetalingsverplichting: Opzet 2 wachtdagen Onjuiste informatie bij aanstellingskeuring Geen medewerking verlenen Genezing belemmeren of vertragen Ziektewet Weigeren passende arbeid
 • 10. ZiekteUitzonderingen loondoorbetalingsverplichting: Weigeren passende arbeid:1. Loon opschorten2. Ontslag
 • 11. Ziekte StellingDe afdelingsmanager inzetten als concirgehulpis een goed voorbeeld van passende arbeid
 • 12. Ziekte Passende arbeidalle arbeid die voor de krachten enbekwaamheden van de werknemer is berekend,tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke,geestelijke of sociale aard niet van hem kanworden gevergd.
 • 13. Ziekte Passende arbeidProbleemanalyse: bedrijfsartsWerkgever en werknemer: plan van aanpakWerkgever en werknemer: passende arbeidCasemanager: spin in web/procesbewakingOndersteunende partijen: arbeidsdeskundige, arbodienst, re-integratiebedrijf enz.
 • 14. Ziekte StellingUiteindelijk bepaalt het UWV wat passendearbeid is
 • 15. Ziekte UWV: deskundigenoordeelNiet bindend advies over:1. Arbeidsongeschiktheid2. Re-integratie-inspanningen werknemer3. Re-integratie-inspanningen werkgever4. Passende arbeid
 • 16. Ziekte Stelling:Een werknemer die gedeeltelijk het werk heefthervat moet ook meer loon ontvangen
 • 17. Ziekte Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Vaststellen van loonwaarde Eigen arbeid beperkt of andere arbeid Invloed op: Claim verzuimpolis verzuimpercentage
 • 18. Ziekte Kostenbesparing door Ziektewet1. Uitkering zonder werkgever: WW, tijdelijk contract, uitzendkracht etc.2. Uitkering met werkgever?
 • 19. Ziekte StellingWerknemers waarvoor bij ziekte recht op eenziektewetuitkering bestaat, zijn bekend bijwerkgever
 • 20. ZiekteNo risk polis Ziektewet ZW art. 29b In dienst nemen uitkeringsgerechtigde (WIA, WAO, WAZ, Wajong, Wsw/Wwb met indicatie en oudere WWer) In dienst houden WIA gerechtigde en onder voorwaarden 35 minnerHoe te herkennen?
 • 21. ZiekteNo risk polis Ziektewet ZW art. 29b Maximaal 100% eerste jaar, 70% tweede jaar Eerste 5 jaar van dienstverband Wajong onbeperkt Verlenging mogelijk
 • 22. ZiekteBelang van casemanagement: UWV beoordeelt re-integratie-inspanningen Resultaat staat voorop Onvoldoende resultaat: beoordeling inspanningen LOONSANCTIE : 52 weken; te bekorten door herstelacties
 • 23. ArbeidsongeschiktheidNa 104 weken loondoorbetaling: WIA? WW? Wwb? Werk?
 • 24. Schema WIA Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt IVA-uitkering 104 wekenloondoorbetaling Geen werk Gedeeltelijk arbeids- ongeschikt (>35%) WGA-uitkering of volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt Wel werk 80% Verbetering van belastbaarheid onwaarschijnlijk
 • 26. WIAIVA: 75% inkomen (max. dagloon) Geen re-integratieverplichting Financiering uit WIA basispremie Verkorte aanvraag vanaf 13 weken
 • 27. WIAWerkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: Loonverlies 35% - 80% Loonverlies 80%, verbetering belastbaarheid waarschijnlijk Eerst Loongerelateerde uitkering inclusief WW Dan uitkering afhankelijk van verdiensten
 • 28. WIAWerkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: Indien restverdiencapaciteit dan ook re- integratieverplichting Financiering vanuit WGA gedifferentieerde premie voor eerste 10 jaar Re-integratie drukt premie
 • 29. WIA evaluatieWAO 2000/2001 100.000WIA 2009 29.000 Belangrijkste oorzaken: Poortwachter WVL (verlenging loondoorbetaling) Asb (strenger keuren) WIA (ondergrens)
 • 30. WIA evaluatieBevindingen IVA Lage instroom Echter, 81% WIA is volledig arbeidsongeschikt Verschuiving WGA naar IVA 22% secundaire instroom
 • 31. WIA evaluatieBevindingen WGAActiverende werking? 71% heeft geen restverdiencapaciteit 14% benut capaciteit deels 14% benut capaciteit volledigGedeeltelijk arbeidsgeschikte WGAer werkt inzelfde mate als gedeeltelijk WAOer
 • 32. WIA evaluatie Instroom WIA vanuit Ziektewet over- vertegenwoordigd Instroom vanuit