Download - BIS - basispakket V4 · SQL Server 2014 SP1 Express edition met geavanceerde services. Overige software • IIS 7.0 of 7.5 voor Windows 7 en Windows 2008 Server R2 • IIS 8.5 voor

Transcript
Page 1: BIS - basispakket V4 · SQL Server 2014 SP1 Express edition met geavanceerde services. Overige software • IIS 7.0 of 7.5 voor Windows 7 en Windows 2008 Server R2 • IIS 8.5 voor

Engineered Solutions | BIS - basispakket V4.3

BIS - basispakket V4.3

www.boschsecurity.nl

u Integratie met systemen van Bosch en van derdendoor de implementatie van OPC

u Alle relevante informatie in één gebruikersinterface

u Volledig geïntegreerde toegangscontrole

u Volledig gebeurtenissenlogboek voor forensischonderzoek

u Schaalbaar systeem dat meegroeit met uwbehoeften

Het Building Integration System (BIS)BIS is een flexibel, schaalbaar beveiligings- enveiligheidsbeheersysteem dat kan wordengeconfigureerd om een enorm aantal operationelescenario’s te beheren.Het bevat talrijke toepassingen en functies voor zowelhet integreren en koppelen als het bewaken enbeheren van alle technische gebouwsystemen.Deze nieuwe versie bouwt verder op de vele jarenervaring van Bosch op het gebied van beheersystemenen is sterk beïnvloed door de volgende markttrends:

• Toenemende complexiteit van technische installatiesin gebouwenDe toenemende complexiteit van technischeinstallaties in gebouwen vereist een veelzijdigbeheersysteem dat de meest uiteenlopende functies(bijv. brand- en inbraakdetectiesystemen,toegangsbeheer, videobewakingssystemen engebouwautomatisering) op de best mogelijke maniercombineert. De OPC-standaard zorgt ervoor dat BISefficiënt informatie kan verwerken en delen metsteeds meer verschillende hardware en anderebronnen.

• Gebruik van nieuwe technologieën en standaardenDe strikte regelgeving op het gebied vanbeveiligingstechnologie en de hogebetrouwbaarheidsgraad die wordt gevraagd,

bemoeilijken de integratie van nieuwe technologieënuit de ICT-wereld. BIS is er in geslaagd om devoordelen van technologieën die niet opbeveiligingsomgevingen gebaseerd zijn (bijv. OPC,CAD, web), aan te wenden en deze succesvol tecombineren met de wereld van debeveiligingstechnologie.

• Behoefte aan complete oplossingenFacilitymanagers en integrators vragen om één enkeleoplossing voor gebouwenbeheer, die niettemin instaat is om al hun beveiligingssubsystemen teintegreren.

Systeemoverzicht

Building Integration System is een veelzijdig productdat bestaat uit een basispakket met diverse optionelecomponenten (ook wel Engines genoemd) die zijngebaseerd op een gemeenschappelijksoftwareplatform. De engines kunnen wordengecombineerd om gebouwenbeheersystemen samente stellen die aan gedetailleerde eisen voldoen.Deze hoofdcomponenten zijn:

• Automation Engine• Access Engine• Video Engine• Security Engine

Page 2: BIS - basispakket V4 · SQL Server 2014 SP1 Express edition met geavanceerde services. Overige software • IIS 7.0 of 7.5 voor Windows 7 en Windows 2008 Server R2 • IIS 8.5 voor

*

*

*

* niet in alle landen beschikbaarDeze engines worden uitvoeriger beschreven in apartedatasheets.

Basisfuncties

SysteemarchitectuurDe BIS Engines bieden brand- en inbraakdetectie,toegangscontrole, videobewaking, Public Address/alarmen plus bewaking van HVAC- en andere vitalesystemen.BIS is gebaseerd op een meerlaagse architectuur vooroptimale prestaties en is speciaal ontworpen voorgebruik in intranet- en internet-omgevingen.Subsystemen zijn verbonden via de algemeengangbare, wereldwijde OPC-standaard. Dankzij dezeopen standaard kan BIS eenvoudig worden toegevoegdaan met OPC conforme subsystemen.Afzonderlijke BIS systemen kunnen ook samenwerkendoor andere BIS systemen gegevens te verstrekken ofer gegevens van te gebruiken. Het resultaat is een BISsysteem met meerdere servers.

1. Een BIS consumerserver met werkstations en routerin een LAN (local area network)

2. WAN (wide area network)3. BIS providerservers met werkstations en routers in

LAN's (local area networks)

Organisatiestructuur en configuratieEen aantal automatische functies en eenvoudig tegebruiken tools maken de configuratieinstallateurvriendelijk, en zijn daardoor tijd- enkostenbesparend.Hiërarchische locatiestructuren kunnen wordenaangemaakt door bestaande CAD-gegevens met lagen,benoemde weergaven en detectorlocaties teimporteren. Zoomen en draaien maken het navigerenbinnen de architectuur van het gebouw snel.De gebruikersinterface is op internet gebaseerd enmaakt gebruik van dynamische HTML-pagina's. Deinstallatiesoftware bevat standaardpagina's en -formaten voor verschillende schermresoluties, en destandaardpagina's kunnen eenvoudig wordenaangepast in een standaard HTML-editor.BIS detecteert automatisch de resolutie van demonitor en toont de bijpassende gebruikersinterface.

BedieningDe hoofdtaak van het systeem is het fungeren alsalarmbewaking- en beheercentrale voor deverschillende beveiligingssystemen binnen een locatie.De grafische interface is ontworpen om de gebruikerte helpen de reikwijdte en urgentie van eengebeurtenis snel te begrijpen en onmiddellijk enadequaat te handelen.

Het hart van het systeem, de zogenoemde "StateMachine", bewaakt alle inkomende gebeurtenissen engebruikersverzoeken en onderneemt indien gewenstdie acties die voorgeschreven worden door regels diedoor de gebruiker zijn gedefinieerd. Hierdoor wordende gebruikers ontlast.

2 | BIS - basispakket V4.3

Page 3: BIS - basispakket V4 · SQL Server 2014 SP1 Express edition met geavanceerde services. Overige software • IIS 7.0 of 7.5 voor Windows 7 en Windows 2008 Server R2 • IIS 8.5 voor

SysteemveiligheidGeavanceerde encryptie tussen de BIS-server en -werkstations biedt extra beveiliging naast deaanpasbare toegangsrechten van de gebruikers. Alspc's binnen een bedrijfsnetwerk als client-werkstations worden gebruikt, dan kan een beterebeveiliging mogelijk worden gemaakt door gebruikerste beperken tot specifieke werkstations of IP-adressen.

BasispakketHet Building Integration System basispakket biedt velefuncties die ook door de diverse Engines wordengebruikt.

• Aanpasbare verzameltellers geven een overzicht vancondities van de subsystemen binnen het gehele BISsysteem.

• Verwerking van meldingen en alarmweergave• Alarmwachtrij met maximaal 5000 gelijktijdige

alarmgebeurtenissen en gedetailleerdealarminformatie

• Vaste toewijzing van gebruikers aan werkstations voorbetere beveiliging

• State Machine voor geautomatiseerde gebeurtenis- enalarmafhandeling.

• Webserver-gebaseerd platform maakt verbinding vanclient-werkstations met BIS eenvoudig mogelijk via debrowser.

• Directe ondersteuning van plattegronden in hetstandaard AutoCAD DWF-vectorformaat verminderthet aantal configuratietaken.

• Wijzigingen van de indeling in een plattegrond(nieuwe muren, verplaatsen van een deur, etc.),kunnen worden toegepast zonder de BIS configuratiete wijzigen, u importeert eenvoudig een nieuwbestand.

• Geautomatiseerde workflows tussen gebruikers, methet uitzenden van meldingen en configureerbareescalatieroutes

• Zeer uitgebreide bibliotheek met gestandaardiseerdedetectorpictogrammen in standaard vectorformaat,inclusief definities van kleur, gebeurtenis en besturing

• Directe controle en bewaking van detectoren via desnelmenu's van de bijbehorende pictogrammen in deplattegronden

• Directe controle en bewaking van detectoren via delogische boomstructuur (bijv. gebouw, verdieping,ruimte) van een locatie, met hyperlinks naar foto's,handleidingen, instructies

• De locatiestructuur wordt automatisch gegenereerdvanuit de "benoemde weergaven" binnen de AutoCAD-tekening

• Actiebeheer voor automatische en handmatigebediening in aangesloten subsystemen en debijbehorende randapparatuur

• Apparaatoverzicht voor alle aangeslotensubsystemen, de bijhorende randapparatuur(detectoren) en interne virtuele apparaten (gebruiker,server, ...) in de vorm van een boomstructuur metgedetailleerde informatie over adres, status, type,locatie en opmerkingen. Bediening van derandapparatuur via de snelmenu's van debijbehorende knooppunten in de boomstructuur.

• Mogelijkheid tot het opdelen van de beheerde locatiein autonome divisies, en het beperken van gebruikerstot de bediening van specifieke divisies.

• Mogelijkheid tot het bieden van specifieke informatieaan de gebruiker van "overige" hypertext-documentenin vrije indeling, waaronder tekst,bitmapafbeeldingen, videobeelden, etc.

• Geavanceerd instelbare autorisaties voor gebruikersvoor de bewaking en bediening van subsystemen ende bijbehorende randapparatuur

3 | BIS - basispakket V4.3

Page 4: BIS - basispakket V4 · SQL Server 2014 SP1 Express edition met geavanceerde services. Overige software • IIS 7.0 of 7.5 voor Windows 7 en Windows 2008 Server R2 • IIS 8.5 voor

• Het gebeurtenislogboek zorgt ervoor dat allegebeurtenissen volledig worden gedocumenteerd(inclusief ontvangen meldingen en ondernomenacties)

• Rapportageservices waarmee snel aangepaste eninteractieve rapporten kunnen worden aangemaaktop basis van het gebeurtenissenlogboek

• OPC-servers koppelen en integreren vanaf iederecomputer in het netwerk

• Online-help

Actiepatronen en plattegrondenBIS versterkt standaard alarmfuncties doordat hetactiepatronen en plattegronden kan weergeven,inclusief grafische navigatie en de alarmafhankelijkevisualisatie van lagen binnen deze plattegronden. Zowordt een optimale begeleiding van de gebruikersgegarandeerd, met name onder stress, zoals bij brandof inbraak.

Alarmafhankelijke actieplannen of workflows biedende gebruiker gedetailleerde gebeurtenisafhankelijkeinformatie zoals standaardprocedures, livebeelden,bedieningsknoppen, etc. Maak een actieplan voorieder mogelijk alarmtype in uw systeem, bijv.brandalarm, toegangsontzegging, technische alarmen,etc.Bij het verwijderen van een alarmmelding wordt eenniet-verwijderbare momentopname van hetweergegeven actieplan aan het gebeurtenissenlogboektoegevoegd. Zo kan achteraf worden vastgesteld of dejuiste procedure is gevolgd, omdat iedere stap die degebruiker uitvoert als reactie op het alarm wordtbijgehouden.

• Plattegronden zijn visualisaties van een gebouw, bijv.etages, gebieden of ruimtes, gebaseerd op depopulaire indeling van AutoCAD-vectorafbeeldingen.Detectoren en andere apparatuur wordenweergegeven met gekleurde pictogrammen metanimaties die directe controle bieden via debijbehorende snelmenu's. Als u met derechtermuisknop op een alarm klikt, wordt op deplattegrond ingezoomd op de locatie waar het alarmis geactiveerd.

• Een locatiestructuur biedt toegangspunten voor deplattegrond en de bijbehorende grafischenavigatiefuncties (draaien, zoomen).

• Met alarmafhankelijk laagbeheer kan extra grafischeinformatie worden weergegeven in bepaalde situaties,bijv. vluchtroutes bij brandalarm.

BIS optionele accessoiresDe onderstaande optionele functies kunnen aan hetBIS systeem worden toegevoegd om aan specifiekewensen van de klant te voldoen. Ze kunnen wordengebruikt met alle BIS engines (Automation, Access,Video en Security Engine).

AlarmbeheerpakketDit pakket breidt de standaard alarmafhandeling vanuw BIS systeem met een aantal extra functies uit:Met meldingsdistributie kunnen escalatiescenario'sworden gedefinieerd die automatisch wordengeactiveerd als een gebruiker of gebruikersgroep nietbinnen een bepaalde tijd een alarmmelding bevestigt.BIS stuurt de boodschap dan automatisch door naarde volgende geautoriseerde gebruikersgroep.Met de timerfunctie kunnen tijdschema's wordeningesteld. Deze kunnen worden gebruikt omautomatische besturingsopdrachten uit te voeren,bijvoorbeeld het neerlaten van een slagboom om 20:00uur, of voor tijdafhankelijke doorzending vanalarmmeldingen, bijv. in tijdsperiode 1 een meldingtonen aan gebruikersgroep 1 en later aan groep 2.

4 | BIS - basispakket V4.3

Page 5: BIS - basispakket V4 · SQL Server 2014 SP1 Express edition met geavanceerde services. Overige software • IIS 7.0 of 7.5 voor Windows 7 en Windows 2008 Server R2 • IIS 8.5 voor

Met de functie voor gebruikersalarm kan een gebruikerhandmatig een alarm activeren vanuit delocatiestructuur, bijvoorbeeld wanneer hij telefonischop de hoogte wordt gebracht van een gevaarlijkesituatie. Deze handmatige alarmen worden op dezelfdemanier verwerkt als alarmen van een detector, watbetekent dat toegewezen documenten wordengetoond en dat alle stappen die worden genomen inhet gebeurtenissenlogboek worden opgenomen enlater grondig kunnen worden onderzocht.Met de applicatiestarter kunnen toepassingen zonderBIS worden opgeroepen door het systeem, op basisvan vooraf gedefinieerde voorwaarden, bijv. alarmen oftimers. Een specifieke toepassing hiervan isbijvoorbeeld het maken van een automatische,geplande back-up van het systeem.

Installatie/configuratie

Building Integration System in cijfers

Adressen,detectoren,bedieningselementen, camera's etc. diekunnen wordenverwerkt

200.000 per BIS server

aantalgebeurtenissen perseconde

500 (continu, met hogere pieken mogelijk)

Meegeleverde onderdelen

Bij een bestelling van Installatiemedia in doos bevat dedoos:

Aantal Componenten

1 BIS installatiemedium met software eninstallatiehandleidingen in PDF-formaat

1 Handleiding voor snelle installatie (gedrukt)

Bij de downloadversie (versie 4.0 en hoger) maakt deonline documentatie deel uit van de download.Het basispakket bevat de volgende licenties:

Aantal Componenten

1 Client-licentie voor gebruiker

1 Licentie voor een divisie

Technische specificaties

Minimale technische vereisten voor een aanmeld- ofverbindingsserver

Servers

Besturingssystemen(standaloneof client/server-modus)

• Windows 7 SP1 (32- of 64-bits, Pro,Enterprise)

• Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits,Standard, Datacenter)

• Windows 8.1 (64-bits, Pro, Enterprise)• Windows Server 2012 R2 (64-bits, Standard,

Datacenter)• Windows 10 Enterprise LTSB (64-bits)• Let op: De standaarddatabase die met deze

BIS-versie wordt meegeleverd isSQL Server 2014 SP1 Express edition metgeavanceerde services.

Overigesoftware

• IIS 7.0 of 7.5 voor Windows 7 en Windows 2008 Server R2

• IIS 8.5 voor Windows 8.1 en Windows 2012 Server R2

• IIS 10.0 voor Windows 10Let op: IIS is niet nodig op BIS-verbindingsservers

• Internet Explorer 9, 10 of 11 incompatibiliteitsmodus

• .NET voor diverse besturingssystemen:• Voor Windows 7 en Server 2008: .NET 3.51

en .NET 4.0• Voor Windows 8.1 en Server 2012: .NET 3.51

en .NET 4.5.1 (hierin is .NET 4.0 opgenomen)• Voor Windows 10: .NET 3.51 en .NET 4.6.1

(hierin is .NET 4.0 opgenomen)• De meest recente drivers en

besturingssysteemupdates worden tenzeerste aanbevolen.

Minimalehardwarevereisten

• Intel i3-processor of hoger• 4 GB RAM (8 GB aanbevolen)• 80 GB vrije schijfruimte• Grafische VGA-kaart met een resolutie van

1.280 x 1.024 en ten minste 32k kleuren• 100 Mbit Ethernet-kaart (PCI)• 1 vrije USB-poort of netwerkshare voor de

installatie

5 | BIS - basispakket V4.3

Page 6: BIS - basispakket V4 · SQL Server 2014 SP1 Express edition met geavanceerde services. Overige software • IIS 7.0 of 7.5 voor Windows 7 en Windows 2008 Server R2 • IIS 8.5 voor

Minimale technische vereisten voor eenclientcomputer

Clients

Besturingssystemen(standaloneof client/server-modus)

• Windows 7 SP1 (32- of 64-bits, Pro,Enterprise)

• Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits,Standard, Datacenter)

• Windows 8.1 (32- of 64-bits, Pro, Enterprise)• Windows Server 2012 R2 (64-bits, Standard,

Datacenter)• Windows 10 (32- of 64-bits, Pro of Enterprise

LTSB).• Let op: Met een Pro edition moeten updates

worden uitgesteld tot 8 maanden na de releasevan de BIS-versie. Zie voor meer informatie depagina van Microsoft Technet op https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing

Overigesoftware

• ASP.NET• Internet Explorer 9, 10 of 11 in

compatibiliteitsmodus(Let op: voor de SEE-client is IE 9.0 vereist)

• .NET voor diverse besturingssystemen:• Voor Windows 7 en Server 2008: .NET 3.51

(voor Video Engine met DiBos) en .NET 4.0• Voor Windows 8.1 en Server 2012: .NET 3.51

(voor Video Engine met DiBos) en .NET 4.5.1(hierin is .NET 4.0 opgenomen)

• Voor Windows 10: .NET 3.51 en .NET 4.6.1(hierin is .NET 4.0 opgenomen)

Minimalehardwarevereisten

• Intel i3 of hoger• 4 GB RAM (8 GB aanbevolen)• 20 GB vrije schijfruimte• Grafische kaart met een resolutie van 1.280 x

1.024, 32k kleuren, 256 MB toegewezengeheugen met OpenGL 1.2 of hoger

• 100 Mbit Ethernet-kaart

Aanvullendeminimumvereisten voorVIE-clients(VideoEngine)

• Geen Windows Server-besturingssystemen• Geen Windows 10• Intel i5-processor of hoger• Voor camerasequentie, virtuele matrix of

Multiview nog 4 GB RAM extra• De meest recente videodrivers worden ten

zeerste aanbevolen. Gebruik het Windows-hulpprogramma dxdiag om te controleren ofde drivers niet meer dan 1 jaar oud zijn.

BestelinformatieBIS is beschikbaar in de volgende talen:

• DE = Duits• EN = Engels• ES = Spaans• FR = Frans• HU = Hongaars• NL = Nederlands• PL = Pools• PT = Portugees• RU = Russisch• TR = Turks

• ZH-CN = Vereenvoudigd Chinees• ZH-TW = Traditioneel Chinees

U hebt altijd een BIS basislicentie in een van dezetalen nodig voor het opzetten van een nieuw systeem

Bestelinformatie

BIS 4.3 - basislicentieLicentie voor het Building Integration System (BIS) datwordt downloaded vanaf de website. Er worden geenfysieke onderdelen geleverd en degebruikersdocumentatie maakt deel uit van dedownload.Opdrachtnummer BIS-BGEN-B43

BIS 4.3 basislicentie zonder alarmdocumentatiePakket met licentie voor BIS zonder hetalarmdocument. Dat wil zeggen, zonder de weergavevan actiepatronen en plattegronden, grafischenavigatie en laagbesturing.Opdrachtnummer BIS-BGEN-BAS43

BIS 4.3 - alarmbeheerpakketLicentie voor het BIS alarmbeheerpakketOpdrachtnummer BIS-FGEN-AMPK43

BIS 4.3 - extra client voor 1 gebruikerLicentie voor 1 extra BIS-clientOpdrachtnummer BIS-XGEN-1CLI43

BIS 4.3 - extra clients voor 5 gebruikersLicentie voor 5 extra BIS-clientsOpdrachtnummer BIS-XGEN-5CLI43

BIS 4.3 - extra clients voor 10 gebruikersLicentie voor 10 extra BIS-clientsOpdrachtnummer BIS-XGEN-10CL43

BIS 4.3 - 1 extra divisieLicentie voor 1 extra BIS-divisieOpdrachtnummer BIS-XGEN-1DIV43

BIS 4.3 - 10 extra divisiesLicentie voor 10 extra BIS-divisiesOpdrachtnummer BIS-XGEN-10DV43

BIS 4.3 - Multi-Server Connect per serverLicentie voor 1 extra BIS-server in een topologie metmeerdere serversOpdrachtnummer BIS-FGEN-MSRV43

BIS 4.3 - BVMS connectiviteitLicentie voor de verbinding tussen 1 BIS en 1 BVMSinstallatieOpdrachtnummer BIS-FGEN-BVMS43

BIS Upgrade van versie 2.x naar 4.2Licentie voor een upgrade van BIS 2.x naar BIS 4.2Opdrachtnummer BIS-BUPG-B2TO42

BIS Upgrade van versie 3.x naar 4.2Licentie voor een upgrade van BIS 3.x naar BIS 4.2Opdrachtnummer BIS-BUPG-B3TO42

6 | BIS - basispakket V4.3

Page 7: BIS - basispakket V4 · SQL Server 2014 SP1 Express edition met geavanceerde services. Overige software • IIS 7.0 of 7.5 voor Windows 7 en Windows 2008 Server R2 • IIS 8.5 voor

7 | BIS - basispakket V4.3

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa: Germany:Bosch Security Systems B.V.P.O. Box 800025600 JB Eindhoven, The NetherlandsPhone: + 31 40 2577 [email protected]

Bosch Sicherheitssysteme GmbHRobert-Bosch-Ring 585630 GrasbrunnGermanywww.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V. 2016 | Wijzigingen voorbehouden23227315083 | nl, V2, 20. Okt 2016