Download - Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

Transcript
Page 1: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifiekevervormingsarbeidCitation for published version (APA):Segers, E. H. (1966). Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke vervormingsarbeid. (THEindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WTrapporten; Vol. WT0165). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:Gepubliceerd: 01/01/1966

Document Version:Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can beimportant differences between the submitted version and the official published version of record. Peopleinterested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit theDOI to the publisher's website.• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and pagenumbers.Link to publication

General rightsCopyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright ownersand it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, pleasefollow below link for the End User Agreement:www.tue.nl/taverne

Take down policyIf you believe that this document breaches copyright please contact us at:[email protected] details and we will investigate your claim.

Download date: 16. Jan. 2021

Page 2: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

~ ---- ~~~-~~-----~------

hogeschool eindhoven voor mechanische technologie en werkplaatstechniek

------------------------~

rapport van de sectie: Verspa.ning.

tite! : bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de

specifieke vervormingsarbeid.

auteur(s}: E H S • • egers.

C. Eus. sectieleider:

~g.~w~rker __ 'lJij het ~xperil1'!enteel onderzoek: P. Siebers.

hoogleraar: Pr f d 'II C V t o. r... • eens ra.

samenvatting: Bij het vcrapa.nen wordt het wag te nemen materiaal pIa.atiach vervormd. De 3pecifle~{e vervormingsarbeid is afh:mkelijk van de defomatie.

Ret moet mogelijk zijn om de ware spannings-rek-kromme te bepalen uit de specifieke vervormingsarbeid en de deformatie.

Experimenteel moet worden nagegaan in hoeverre de voor­gaande bewering juist L3. Variatie van de deformatie dient te geschieden door kunstmatige ver;).r>derinf; v~'n de spa.a.ncontactlengte. AangenoT'len mag worden dat de plastisc1.19 deformatie plaats heaft onder vl~"kke spanning en zuivera ~fschuivin(~.

Uit de experiment en blijkt het volgende: a) De deformatie is tot bepa.alde grenzen te v8rkleinan door ver­

mindering van de apaancont~ctlengte. b) De spannings-r~J.t-kromTIl\?n respecti';walijk bepaald ui t

1. de specifieke vervormingsarbeid en de deformatie (indiEecte methode)

2. de optredende spanningen in het afschuifvlak, de plas­tici toi tBvoorwac.rde van von I~ises en de 11eforma.tie

( directe methode ) vert~nen aanzienlijke afwijkingen t.o.v. elkaar.

I

c) Indien, in ovr:reenstermning m8t het v"Tspaningsmodel, wordt aangenomen, dat de deviatorische sp~mningen in de afschuifz.one

: =0 zijn, d.:l.n wor it wel een bevredigende overeenste!!h-ning verkregon. I.~~~~o~~-- ---~--------------------~

biz. 1 van 22 bl 'I

rapport nr. 0165 I---~-'---'-------------------~- -i

codering:

trefwoord:

verspaning onderzoek.

datum:

1.6.1966

aantal biz. 22

geschikt .voor I publicatie in: i

Page 3: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

~ Rapport TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN blz. 2 0165 LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE

EN WERKPLAATSTECHNIEK

Inhoud van het verslag. . blz. -

10 Lijst van gebruikte symbolen. , 2. De opdraoht. , 4

38 De iDleidinll. 5 - 6

,. 1. De direote methode.

j. 21) De indireote methode.

4. Het rekenschema.. 7

5. Uitvoering van de experi:nenten. 8 - 9

5.1. Algemene gegevens.

5.2. De orienterende proeveuo

5.3. De definitieve proeveno

6. De resultaten van het onderzoek. 10

6.10 Orienterend onderzoek.

6.2. Het definitief onearzoek.

7. Oplle:tkingen 1 tim 11 , 11 tim 15

8. Gebruikte literatuur. 15

9. Tabellen 1 tim 5. 16 tim 20

10. Grafieken. 21 - 22

Page 4: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

R~~~5rt T ECHN I SCH E HOG E SCHOOL E I NDHOV EN

lABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHHOLOGIE EN WERKPlAATSTECHNIEK

1. Lijst van gebruikte symbolen.

aanzet spa.andikte

specifieke vervormingsarveid

a.., • d.

aanzetkraoht

h()ofdsnijkraoht.

wrijvingskracht op spaanvlak

FN normaalkracht tI

gemo sohuifspanning in afschuifvlak.

(7"1j gem. normaalspanning in afschuifvlak.

oN normaa.lspanning op spaa.nvlak.

q= effeotieve spanning.

~'~/~ hoofdrekken.

tf effectieve rek.

¢ afsohuifhoek.

s spaanhoek.

d. snedediepte.

K snijkantshoek.

V vrijloopkoek.

H hellingshoek.

v snijsnelheid.

spaanoontaotlemgte

materiaaloonstante.

m. II " norm.aa1spanning in vlak ..L ;zt,tcJ,,,"I,,,/~k

" fI ft .L op x- en ij- richting

Sx, Sij' Sz deviatorischr: spanningpn.

F resulterende krqoht op beitel.

"

It 1'1

.. .. " "

IlIJl

m/seo.

n "

" II

kgf.

ontbondene van F in de richting Van het afschuifvlak. kgf.

snelheid spaan la.ngs spaanvlak.

afschuifsnelheid.

m/seo.

m/seo.

blz. 3

Page 5: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

· .

blz. 4 Rapport TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

0165 LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE EN WERKPLAATSTECHNIEK .

2. De o!!.draoht.

a) Het uitvoeren van verspaningsproeven waarvan de resultaten gesohikt

zouden kunnen zijn voor het afleiden van de ware spannings-rek­

kromme via de speoifieke vervormingsarbeid.

Gepoogd moet worden om de deformatie te v0rkleinen door kunst­

matige variatie van de spaanoontactlengWe.

Het toe te passen materiaal is C 45. Voor de anijsnelheid moet een constante waarde, i.o. 2m/seo. ge­

nonen worden.

b) Uit de meetresultaten dient v0rvolgens de ware spannings-rek­

kromme te worden afgeleid zowel volgens de directe als de indireote

methode. (zie inleiding.)

Bij de berekeningen mag aangenomen worden, dat de plastisoae

deformatie plaats h09ft onder vlakke spanning en zuivere af­

sohuiving.

0) De resultaten en andere bemerkenswaardigheden dienen te worden

v,,,rwerkt in een verslag.

Page 6: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

Rapport TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

0165 LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE bIz. 5 EN WERKPLAATSTECHNIEK

~. Inleidin,s.

De direote methode.

De ware B~ngs-rek-kromme van diverse materialen, waaronder ook

staal met hogs treksterkte, kan worden voorgesteld door de betrekking

q-cC, d '" De grootheden C en m zijn materiaal-"constanten"

die afbankelijk zijn van de deformatiesnelheid.

B1j het verspanen vervormt het materiaal pl&at1sch in 3 hoofd­

r1chtingen.'iil men vergel1jkingen treffen met de ware spaanings­

rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve

spanning 0- te definieren. Uitgaande van de plast1cite1tsvoor-

waarde van von Mises wordt verkregen:

V l= 1 (107- cr;:)~.J.(O;:-Vi'Y+{OJ -o-;-)j ( 1 )

tf{l=:J{cr;e..t-d/ t-d/) ( 2 )

Zijn q- en J' in 2 punten bekend, dan k::tuineri C en m worden beps.&ld.

De ware spannings-rek-kromme ligc dan vast.

30 2. De indirecte methode.

Indien aangenomen wor1t d:lt de wrijvingsarbaid aan het vrijloop­

vlak van een beitel verwaarloosbaar klein is t.o.v. de totale ver­

spaningsarbe1d, dan kan deipecifieke vervormingsarbeid gevonien

worden door de speoifieke total,: vc,rspaningsarbeid te v(>rminderen

met de specifie~e wrijvingsarbeid op het spaanvlak.

In rapport 0157 wordt 'voor de 3pecifieke

vervormingsarbeid afgeleid:

AI'=: c;:1-(F; - Fr. t..zl1f1$ -5j (3)

Bij plastische vervorming in lijnspan­

ningsto8stand kan voor de specifieke ver­

vormingsarbeid worden geschreven:

Page 7: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

r-------.-------------------------.----.--------------------------~----------~

Rapport 0165

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

LABORATORIUM VQOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE

EN WERKPLAATSTECHNIEK

Bij een ruimtelijke sparmingstoeata.nd wordt daze ui tdrukkingt

Zijn Ap en 6 in :;:> punten bekend dan kunnen ook C en m worden

bepaa1d.

biz. 6

( 5 ) .

( 6 )

Er staan dus 2 wegen open o~ te komen tot de ware spannings-rek­

kromme.

Page 8: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

Rapport T ECHN I SCH E HOG E SCH DOL E I NDHOV E N 0165 LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE bIz. 1

EN WERKPLAATSTECHNIEK

!. Ret rekenschema.

De 1ndirecte methode,

Gegeven: a1 , a2

, s, Fv t Fa' d.

Spa.a.nstuik I A .. ~ (1)

Afsohuifhoek ¢: eDt (J = ..l; "S;'~ s (8)

Deformatie. r.n I' =- tAn(p - S) .,. cotf; (9) .

I; = i- ~[; ~t·1I·rlft4"r+(I-I·i-t~l"jp (10)

(zie rapport 0128 blz. 39 (19) )

I" -=-+t.f1- hnr(tt.znrr{;rf·t<l11 fJyJ (11)

(zie rapport 0128 blz. 39 (19) 2e oplo8s1ng.)

Page 9: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

Rapport 0165

....

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE

EN WERKPLAATSTECHNIEK

2. Uitvoering van de experimenten.

5. 1. Algemene gegevena.

~

V.

Beitelpla~tjes. hardmetaal Sandvik Coromant S2

Vorm: zie fig. 5 Spaanhoekl S = 60

Snijkantshoek: K = 00

Vrijloophoekl V ... 50

Hellingshoeks H a 00 Snedediepte: d = 3.1~ -3m

Snijsnelheid: v :0: 2 m. S-1

Verspaand materiaall C 45 }& ... f.

F? 1 fig. 5

5. 2. De orienterende proeven.

blz. e

De definitieve v~rspaningsproeven werden voorafgegaan door or!en­

terende experimenten. Hierbij moest wo 'den nageffaan welke mogelijkhed.n en

beperkingen er waren bij toepassing yan kunstmatige variatie van d. spaan­

oontaotlengte.

De toegepaste

1s = 0,20 mm 0,;0 mm

spaancontaotlengten war~nl

0,40 mm 0,57mm.

De aanzet werd vanaf 0,10 mm/om~ telkens in kleine stappen ver­

groot tot breuk van het beitelplaatje optrad.

De geproduocarde spaan (spanen) werd op 4 plaatsen gellBten.

V~~r a2 ward het gemiddelde van daze 4 metingen genomen.

Toegepast gereedsohapswerktuigl A.I.- draaibank

e ::perimenteel

Beitelkraohtmeter: 3 component en.

5. 3. De definitieve proeven.

De instelling van het draaiproces gesohiedde overeenkomstig het

volgende overzichts

Page 10: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

Rapport 0165

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN blz. 9

r; 111M

~/90

~6()

0.49S"

CUSS

GeJlleten werd'\'2

LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHHOLOGIE

EN WERKPLAATSTECHNIEK

((,/ min .iU."r.1 cfHIIIl!,.ec wtUlr".,.ee.h~"

(), /6 t;.2() 0.26 O,l! o..~ ql"l> ~'B 2

" " ." I, N X £. n

" I, I, II U X x /

I, h " " .I, X x 1

, Fv en Fa •

Elke reeks metingen ward 1 rna&! herhaald telkens met

een nieuw beitelplaatje. Van het plaatje met

1 = 0,435 mm was sleohta 1 exemplaar voorhandan. s Voor de beps,ling van &2 warden volkomen willekaurig

5 stulCken spaan uit de geproduoeerde hoeveelheid ge-

!

I fig. 6

kozen. redar stuk spaan ward over een doorsnede op 4 I ver~30hillende plaatsen gemeten. (zie fig. 6). D. t

Spaandikte &2 is dus het gemiddelda van 20 waa.rnningen.ol

Toagepast gereedschapswerktuig: A.I.-dra&ibank

experimenteel. Beitelkrachtmeter: 2 componenten.

De waarnemingen zijn te vinden in tabel 1 biz. 16. Tabel 2 blz. 17 i3 vlOlrkregen ui t tatel 1 door oombinatie van waarnemingsreet.aen.

De waarbemingen met 1 = 0,435 rom werden overgenomen uit tabel 1 B

zij het met een kleine correctie i.v.m. de fluotuat1e van d.

In tabel 3 blz. 18 aijn de uit &1 en S,2 sigel.ide grootheden resp. ).. I uri P J ¢ J t diner I '" en if te Tinden.

In tabel 4 bh. 19 vindt men IS, rr;; tr",} ;;;" Fr fin A"p afgele1d uit is , Fv en Fa-

Tabel 5 blz. 20 geeft seil overz1oht van dt:' wijze waaro}) de regres­

siekrommen cr"" c.lm en (m.,.IrPj?1f-.::: I( J) werden bepatld..

Page 11: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

Ra pport TEe H N I 5 C H E HOG ESC H 0 0 L ErN D H 0 V E N

0165 LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHHOLOGIE

EN WERKPlAATSTECHNIEK

6, De resu! taten van het onderzoek, , 6.1. Het orienterend onderzoek.

Dit onderzoek gat indicatie dat de afschuifhoek belnvloedba&r is

door verzndering van de spaanoontactlengte 1 ••

a, = q 1.0.m

Breuk van het beitelplaatje tead vrijwel onmiddellijk op alB a1

groter werd dan 1 0

s

6.2. Het definitief onderzoek.

De beInvloeding van ¢ c grafiek 1 bled 21 laat zien op welke wijze

cot ¢ wordt beinvioed bij wijziging van Is. De &anzet a1 is parameter.

Het bIijkt dat ¢ maximaal ca. 50 vergroot kan worden door kunstmatise

variatie van 1 • s

De punten aangaduid met ~ zijn verkregen door de natuurlijke

spaancontactlengten uit rapport 0129 uit te zetten ~egen de _ 's uit r~pport

0138. AIleen bij de hogera waarlan van a1 (0,40 rom, 0,50 mm, 0,63 mm) ~

staat ar euige overeenstemming met de verkresen krommen.

De Bpannings-rek-kro~men' in grafiek 3 blad 22 vindt men 2

regressiekrommen. Kromme I is lange directe weg bepaald, kromme II lange

indirect. wag. De v~rtioale afstand tusaen de krommen komt ov~r.en met

35 - 40 kgf/rnm2•

Di t verschil is weI wat groot om van enige overeem:3temming ta kunnen sprekEm.

Het blijkt dUB niet mogelijk om op de voorgeschreven wijze zowel langs d.

directe als de indirecte weg tot een gelijkluidend re8ultaat te komen.

Het grote verschil zou te wijten kunnen zijn aan de minder juiste

aanname van deformatie onder vlakke spanning en zuivere afschuiving.

Page 12: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

Rapport 0165

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

LABORATORIUM VOOR MECHANISCH~TECHNOLOGIE

EN WERKPLAATSTECHNIEK

bIz. 11

71 0pIMrkinsen 1 tIm 10.

0E!erking 1. Met behulp van kunstmatige variatie van de Spaancontactiengte

kunnen de natuurlijke spaanoontact1engten waarschijnlijk nauwkeuriger be­

paald worien, dan met de methode toegepast in rapport 0129. Immers in

di t laatste geval is een veranrlerinr; van de bei telgeometrie noo4aake1ijk

(ko1kvonning) om een meting te lnurrnen verrichten.

Verricht men metingen met toenemende 1s maar constante ~ en v, dan

cot;

r

fig. 7

wordt een pUnt bereikt waarna cot _

constant blijft (zie fig. 7) De bij dit punt behorende 1 is de na-

s tuur1ijke sp~anoontact1engte.

Eventueel kunnen ook 'v en Fa in het

onderzoek betrokken worden.

Opmerking 2. Toepassing van kunstmatige variatie van 1s heaft bij 4it onderzoek niet veel effect gehad.

fig. 8

Hoewel ~ enige graden groter werd t

was de invloed op ~e deformatie zeer

gering.

Fig. 8 laat zien .at voor ¢ • 480

tan r door een minimum gaat.

De grootste afschuifhoek ¢ die bereikt

ward bedroeg 370 10 t. Dij een ver­

spaningsproces zonder kunstmatige

variatie van Is kunnen ~ 'a van oa.

34 0 bereikt worden.

O;emerking 3. Vermenigvuldigt men li met tan r dan wordt steeds een 'getal

verkregen vrijwel gelijk aan Ap. (zie bijvoegsel tabel 4 blad 19).

Uitga.ande va.n de formule

F v, CDJ(;4- s) - Fr . Vs,o = FJ(' V"" (17)

(zie rapport 0157 blz. 12.) kan ook exaot ~w~zen worden. Ap. ~.t.n~

OK en ~ verriohten due geen vormv0ra.nder1ngsarbeid (zie fig. 9).

Page 13: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN Rapport

0165 LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE bIz. 12 EN WERKPLAATSTECHNIEK

rs "

\ ~ j .... ""-.:---=.. ~:,/ ~J 8 A x :x.

Ts t ,-/ ___ .f_~_~_. _~9"!""-"'"". =_ -=_ .... r.'-'-j ,

Q:pmerking 4.

o

!s fig. 11

trq

Opmerking 5.

130vendien moet lS direot vanaf het begin

va.; de deforna.tie gelijk zijn aan da/5 a.an het einde van de deformatie. (hierbij it

de verondarst~lling gema:lkt da.t de .. for­

matie in infin! tesimaal dunn. Iamellen'

plaats heatt). Zou IS toenemen •• t toene­

mende tan I' dan is de speoifieke VOrDl­

vr~randeril'lgBarbeid a.l tijd minder dan Z; ~ ftlll t' (zie fiC. 10)

Ret verspaningsmodel geschetst bij opmer­

kin~ 3, kan maar alleen bestaan ala in d.

riohting DC een sohuifspanningZ$ warkt

en in de riohtingen x, ij, en z deviate­

risoha spanningen = 0, dua Sx = Sij • Sz -0

Di t betekent cr; ... 0;' "" oz (zie fig. 12)

In fig. 11 zijn de Mohrae spanningsoirkels

getekenJ voor di t geval.

In SDafiek 4 blad 22 zijn alle 5chuifspanningen uitgezet ala tunct!e van

de affeotieve rek. Het resul taat wettigt de aanname, dat z:s &en oonstanta

is of in iader geyal &en zeer ~wakke funotie van de deformatie.

Page 14: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

t

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN Rapport 0165 LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE

EN WERKPLAATSTECHNIEK

blz. 1;

Opmerk!nE 6. Uit de plasticiteitsvoorwaarde van von M1ses voIgt yoor de aangenamen

epanningstoestand uit opm. 4

( 18 )

Daar ~ vrijwel constant is in het besohouwde gabied, is ook 0- vr1j­

weI con:Jtantjmet '5 = 60,4 kgf/mm2 wordt 0-= 104,7 kgf/mm2• )

Di t betekent voor de formule 0-= C. (f"" m --..,... 0

I --Uit Ap = lS # tlnr en A .-·0· cr P 1'n+1

Hieruit voIgt voar de effectieve rek

J: 'fiC-0l'!er . king 7

voIgt nu Z;. f.1I r == t: fF .

Enkele trekproeven elders uitgevoerd

(20)

cr laten zien dat bij verhoging van de de for­

matiesnelheid de elastioiteitemadulu8

Opmerking 8

fig.

toen~emt.

Dit w~jat enigezina in de riohting V("",11 hat

gestelde in opmerking 6. (zie fig. 1;).

De ~rbeid nodig voor de richtingsveran­

daring van de spaan is verwaarioosbaar

klein t.o.v. de deformatiearbeid. T.o.v.

A bestaat due bij benadering een momen­

ten evenwicht.

ifordt a.a.ngenomenOf constant over A - B,

ON cons;ant over de lengte p (plasti8ch

gabied) en ON lineair afnemend over q.

(ela:::r;ji3ch gabied) (zie fig. 14).

Page 15: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

Rapport TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN blz. 14 0165 LASORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE

fig. 15

EN WERKPLAATSTECHNIEK

QN bij A kan bepaald worden m.b.v. de

spanningscirkel yam Mohr. (fig. 15)

ON ,;:: + lj • ClJf(F-fflS- 21) + OJ'

(21 )

Boment door het afschuifvlak. op de spaan

uitb~o€lfend:

/'1. =: 12" d . I ~ '(]';;'= ..i. 'a, ~d .rn I J il1t; r Jlh¢ '.J Jl .fibll "J (22)

Moment door hat spaanvlak op de spaan uitgeoefenda

De lengt€l p kan uit Fn bepa.a.ld worden.

• • • --Is Een n~~ericke bAr€lkcning laat zien,dat de aannam€ln'in een gebied waari~

o{ p{ ~ €len redelijke benadering...kunnen vorraen voor de realiteit.

(zie tabel). COlllb/AlIi. Iill!tl2~ cr; FN t Hi ~

",.. J.!~""", kJI hi"" IJI·Ift ,,1 "'1ft ,

~ tJ.1J fI 117.,0 162,# 11 It(/' , 4~4 ft;1

5' ~777 115;0 19tJ.,9 t;JI)6 5"1.1 s"!I~ 7 , ~/ll /16,1 :21~7 lls"lt 7,,6 Jfl~7

7 ~/5"7 I/~I 21l,j ~7!' II~ 0 Ilg~o

12 ~/!/ 117., , IIJ,6 0441 4<£1 S'~5" J

IJ ~/rJ IIti'.tJ illItJ! ~b/5" / 6~O 7~J

Opmrrkinr; 2. De pro even wer'~en t€llkens voortgezet met toenemende 8.1 tot

breuk van het beltelplaatje optrad. Uit beschouwing van p#comb1naties

7 en 13,blijkt dat breuk steeds plaats had, nadat hat mat€lriaal op het

spaanvlak volplaatisch gewordan was. (zie tabel opmerking 8).

Page 16: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

Rapport 0165

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE EN WERKPLAATSTECHNIEK

bIz. 15

OpIl!erking 10. De oorspronkelijke opzet van het onderzoek was het af­

leiden uit experi-.ntele gegevens van grafiek 2 blad 11 uit rapport

nr. 0157. ~en nauwkeurige b~schouwing van :leze grafiek leert, dat di'

neerkomt op het afleiden van mr!erdere spannings-rek-krommen bij dezelfde

deformatiesnelheid. Dit is in principe onmogelijk.

Op~erking 11. Het v~rkeerde eindresultaat op blad 11 rapport 0157

moet te wijten zijn aan v'rkeerde gegevens.

fig. 16

Op blad 10 van het genoemde ra.pport 1s

cot ¢ ui tgezet tegen 1s /8.1

• Het ver­

band is 1ineair (fig. 16)

Uit grafiek 2 blad 21 b1ijkt, dat fig. 16

niet in overeenetemming is met de .. kkelijk­

heid.

8. Gebruikte Iit~r.tuur.

rapport 0157. Orienterend onderzoek naar de ware spannings-rek-kro~e.

rapport 0138. Beitelkrachten bij draaien.

rapport 0128. Bewerkbaarheid bij v8rspaning.

rapport 0129. De spaancontactlen, ,1;e.

"

Page 17: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

~ Rapport TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

biz. 16 0165 LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE

EN WERKPLAATSTECHNIEK

"{j.btl/ I

hr. Fv hz

hI'. Is wUI"n. is d tl, tl.2

WrJJ,l'b. d Cl, ti, Fy ~ reds, lWks

1/ hr. % "/0 ~j "'m hUn (I/o %

P/.ufj1 hllIt "''" in;" ;,.. mill m""

3)0s- lV6 ~j7S 21.0 J/,!" 3.05 0}16 (),~5"1 ihb 2£2

~oS" ~fO ~42g 2.3,7 31.8 'J . 0.20 OAoo 14,j 23.0

3J Of) 0,2G qS"f/( 2~7 32, 0 2b ~6 II 0;26 41;75" 1.3,3 27.1

//1. ".,1 3;00 0,3£ 0,5".96 J~5" 31. 9 " 0~2 116"4-J lto 26;0

,100 ~4-0 (J.70!> 3~o 31,0 ~I Q,40 46~3 J8, ., 2£.2

~OO 0 .. 50 f1792. 47,3 JI. 7 I, O,GO q75"J ~", 7 i~o

3,00 0.16.9 f190 5£.7 J2,o 1.01> ~/6 O)J27 2~1 2~.6

3)00 ql6 ~36~ 2~g Eo.-,g 3.,10 0,10 0,216 21,2 2~"f - 34 4436"' 3)00 ~20 0., "13 25;0 3/.£ .II 0.26 ~4s"2 27,5* 2~6

3.00 ~26 0.,497 30,2 32,2 II ~32 ~f)'9 JI,l 231 7 /D ".,8

.3,00 (132 t1 58CJ 94,7 JZ,f .

3 .. os- ~40 ~6~o J"o 2;;0

3.0{) t140 ~'78 4~~ J~2 3,10 0,16 0.322 1~8 231 0

3,00 05"0 <1816 47,8 J/,I 3,05 ~iO ~j6~ 2~(j 22.r/

3,00 Q6.3 O,gS3 S~o J~/O 4d ~JJ5" ') 0,26 OyjQ 2~0 21.9 I

3)01( ~/6 ~J6f) 219 2~j 'J ~j2 q"gp .3/'0 1~J

~05" ~20 ~"QO 2~A t<f.9 ).00 0,/10 ~6"lj JS;I 2J.s-

-1,0';- 026 ~49~ 2~0 27.,g 3,o!) l3/6 IJ,J2S- 20.0 g3"o 2-d. ~6

~OO ")32 O;,b6y 3/~9 27,3 ~JI 0,10 ~J72 J.2.2 23,0

.3.00 q,40 0,639 3~j 2~3 41> ~1!S-II ~i6 ~"38 27. 0 22.2

.3.00 ",.00 ~7"'6 ~~6 25;8 II q3/ q.49B )1..6 23J o 3,00 040

" q!i'o9 3.5:4 2g,,~

Vo#e $" C j, .zJl. / Fv -.schl"'j'v-I!r roo"-/. JJ J) ~- '" 1. () tJ '" /.

1/= R 117. S _I

at '$ lilt .Jllh<.'clc/el.:le y,z!1 20 WcUJ.1"1tt!IH/I1.1ttfl.

5 ~ t-6"

Page 18: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

~ Rapport TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

0165 LABORATORIUM VOOR MECHANfSCHE TECHNOLOGIE blz. 17 EN WERKPLAATSTECHNIEK

Ta6el2

CDIn"; Is a, a,,t Fv Ii ~~l'jli?!el7. htlft'e h?m 11 ~i : hI". In"" ""WI

.., 0.,30 t'J.ll (J.j69 106,0 62,,8 at, Fv J Fe

2 I) tJ,10 1J.~21 !flO,,7 62.9 Z.!ih Jem/ddilic/en

3 .I) <116 ~S'()!) 1/,6J; b3,J 7 Yan d If l'eetJ'eh 4 JJ "".32 q588 /7~S" 6{O

h/ a <1.l'hehl, ".!e h

5' " q40 q6g1 /99~ 62.i. Ia. el1lb(z/e f.2.6.I) (. " ~G"o 0, I~li ,2j7.7 62,8 at -::: Jen,/qlcleltle 7 <1;3 4119 6 286.7 66,() Y8.n 40 W'd.lZ"h"~;H-I)

'A 8 ~60 4/6 tJ.Jra 106,6 £"'7,,2

"2 J P VJ FJ. 9 }J ~20 11.410 /19. 7 S"5;9 Zy"h . .711~;'q'./6Ideh

S-4,1 . 10 IJ ~26 0.,1,79 /~~ tJ Vol;, £4 en 2b. I! I) ~Jfl q!r'/)6 16'J.,S=- 5"3.4 (z/e f.zhel I) 1£ J.J q40 t;t+1 Ig~ / £"2JI at': je M,iJ:Ie.lit YJ 1'1

13 JJ qs-o (), 7S"~ if/., 5" 5"0.4 , 4" WJ~I"He,.,/n.1;e h.

14 ~~9S" 0.,16 0,317 99.0 '~/A tlJ. i='v ~ J J

Iii I" 0.,20 o.J,/£ 112,2 " 7;2 ()Vel",JlthtflmeJ? v/t

16 J,) 0.,26 () /'5"2 140 ~s:. 7 i.tl.b,,/ / (14) ,

17 IJ 432 tlJ"19 / s-;,o "5:9 t/2 ;!JlwJlQld;e/~ "'<in

1B JI b,/,o qt()O /32. 0 ~.9J2 20 W'a.""Ae;../~eh

19 ~3i6" d.16 d,t'2J 97.1 "&';2 tl2" ;:;'" ;a 20 JJ o,~o 0.36; 110,0 4~/6 zj''I j,hI/dds/dlh 21 " tJ"P6 ~!'38 /)j,O ~jA Vd.1? 4tt:l (III ,," (t4) 22 OJ ~32 (JJ,g ~- lilt,o "31 / ~2. =- j'1J",·d'de/d;. 1'417

23 '1 ~I,o d !"""It 17/,,0 ft7J 40 IfI' t:l8.J-I1t!I'II~ n.!e It. ,

Fy el) F" .. Je,.!e/t:! Pp 4'::::,3,.0 "'In . :Zfl7

Page 19: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

--~

~ Rapport TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN blz. 18 0165 LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE

EN WERKPLAATSTECHNIEK

Ttibel3

C'mb . a, at. )., cottJ ¢ f.llll!' J; -l 1Ir. 1NJ17 111m

1 4/6 tJ.,J69 2.1306 2,2// 21t °20 ' .t,s"~2 /" 060 /., 21..1

2 qto ~~21 2.1/0 :;- f,all 16616' 2.Jt94 /,ootf ~ 1t.1t

j I

1.1260 b,g"J qi.6 f1rof) ~91;2 /"847 1.8#/1 ~/20

It C112 IJ.,tf"8J l,i.J8 ~ 7~~ l.JI?,() , 21 It!' 0..946 ~ogl.

![ (J,~O ~691 ~728 ~bJl J/OjO' l J /()!J C191i 1;0'1

6 /., 6btl ~S-;2 3J029 I

~ ojO ~s"o ~IO" 2JOJ2 ~J'g~

7 ~bJ IJ.,(1~6 /., 3tJ/ ~ ~ OJ .Jr-/9' 1.,96& 4t969 ~tJOt

8 '116 ~jStl 2,2:1# ~/4.1 1.,",' ~41J ~()~£ /., ~ OJ

9 a2() 0" ~/O i,O!)o /"9S"6" i 7 0S- I 2.J~2 P,995" 1,,14~

[9 ° ~5"' ,

10 42' ~479 1.,844 I., 74g 2.,119 4946" I.J 09/

II 4J2 0,,0--1'6 ~ 7ief /., ,I,,, ll" Igi 2,1117 ~9R() ~O6"2

It. q~() 4'41 /"I()2. /., 1"06"" 3JO JI I ~oz4 t?,J'cftP /., 025"

13 ".,S"O 117S'1; /"5"'0i' 1,41!J 35"D17' ~gJ'1 t?,# 7J I"OtM'

II, ()J6 ~.I37 1..106 2j tJIO 16°27' 2J J3.J /., ()f6 /., 17t-

IS- q,2'O <7"J86 1;9J (J I;J3r 1.3 ei1JS ,

2,125'1 tJ,git:" /., 1/" 16 t?,16 OA6"2 /.,740 I, 643 .11"'/" I I" /16 4911 f., 06/

17 d.,J2 41"19 1;623 1,5"23 ).1 l11lt' 2J 042 4<1.95" ~OJ.J

18 0"0 ~600 /.,1"'00 1..""2 .15''''jO I ~g63 b.,tPb9 ~PtJZ

19 ~/b ~Jlj 2,010 ~.lfl6 27"26 I 2,319 . ~J93<i I,I~I

20 ()J20 0.368 1.,8"0 1.11,1" 29"~!/ flJ 1 It 491,5'" /" OJ,

21 426 t/.,I,J! 1,111 l,rflJ J2"'7 1 l,o,fJ qgJO ~Otf"/

22 4JI ~4!16 /15'~! I; ~rJ. 14e"lJJ' I;glt q J7<f o bll

23 0,,40 qS"b6 1,1,/6 1,319 11° Ib.' 091 It tJ,,15'1 o..g;.J

'" v, ~ .~ ~ ~ ~ (;) "" J! I \J

Q hl "I' ,.

\.)

<:;1<:1 .-.;:

:::.....'" II 1It~ ~' l. ~

\I '(j.. '11i' .... i" -< f It

~ 1""0 e ..... N ~ " .. '

Page 20: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

"-

~ TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

Rapport LA80RATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE blz. 19 0165

EN WERKPLAATSTECHNIEK

rdbe/4-

GlNb. ¢ Fq l! 0- Fit Fr A/, Z; t,,'(f Fv rr; nr. 11 1,1 ~f'J Irj,.t ~x.t l' kJ'1 17-1 ~~ t ~."

I 21'J.# I()(O tl,! 1~7 ''-'' 11.1,1. g~1 7.1.5' 1~~2 Ij~i

g 21fJJ/ 1i.~1 t2Ji 5"~4 II,I 17~g lilA 7S;1 11,1.,1 Ih,l • :1 tlJ.i' 14~O 63, 7 ~.!),! 7~' 16~3 11i, f'" 71,6 135';2 II 35;J

~ if} o.r()1 170." ,?"O '~I 72,,6 113,,2. I £i,tP 10S" 131; t. IIJ!, 3 5" 3/~{)' 19£5" 11.2 ItJ,J It! J 15"~ IItj9 /1,6 /25;1 127,0 .J

b 33 11191 237.7 11.t! 6/J"Z 17,S" 15"1;1 Ji~7 t!7,2 /27.,2 /22,2-

7 ~s~t!J' U'l7 '/J) S-9,J 67.,S" 15'~0 ~7~J @5;6 1/~2 117, 7

3 ~.f0t' lot. b 5"1,2 /J;9 !~)6 111.1 !}~9 11,3 151,0 I~I

9 17~' 1/~7 i"f;9 I!,I 71,g 17J;1 IIJ,R 6~1 14~.t 11,1, tI 10 Itg~~.?' Iltl. 0 .f"ItJ I 641 llt,,3 /61J2. IJ~.IS It£s- IJ3,1. /J~I II ~/I>IJ( Ill!' 5'JA 10,1 7~6 ItIJ) 16"7;0 7~t IIJ,Z Ill; It I$JoJ6' IJt>.,/ 5"1.1 "'-"1 11,1, ISl2 ItI).6 7/., 7 121,J 12~tJ

IJ 1I,'}7' lit!, 5" 5"0,,~ ~"J IS;() 155;1 2/~/9 71,2 l/ltg 115'.,3 It, 11117' 9J,tJ 41,4 ItJI ll,o 17~7 9~t, 5"~4 VI,J; 6 14-;'0 IS" ~/).?

I

1/2,1 412 14.r 75;0 167" 6 ItJ6~ '&;6 /Jt;7 136,1 16 ~I j()' IJ~o 4~7 '~tJ 72" " 1'2~g 127,5' fig", Vii.! 1fl'Z 0

17 ~J()li I l!r~o 1;5;9 J""!i2 70,0 I/S7;ll I"tf! " b~1 V1~g 111,0 Ii ~5":to' It/to "~2 57.7 6~o 16'5;1 116,0 6~g 1139 11~6 /g 17"'2/' 17, 1 4:>.1; Ii,!) .PJ.,S" 177,,1 /I,g oS; 2 /45;2 I/;S;o 20 ~J()~gl 110..0 4~~~ 6tJ,£ 77;3 17.J.,0 l"It;~ 6"5;8 133,1 1.12" 6 21 litO?' IJJ.O 43A ,~O 7$.2 166;0 127" 7 5'7;1 27., 6 127. I it 3~~.11' I!(,~o 4J.,1 6~S- 72.S' 16J" 7 1917 5~9 12~9 , liaR 23 J7/// 171.0 "7;1 S"~I 73;,0 11/,1 171,2 15',4 1!C79"Q 109,J'

• ~ 'Q. II)

~~ -~

~ ~ ..,,; .~ ~ '" t:i

-4t \,). ." ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II ~ " '), ~ '1:J i.

~ I 1 ~ ~~ "Q. .... ..,.

~ 'Q., ..:. ... --- ~ ~ ...

~ ~ -41: ~. ~ ~ " ..:;, \J . lo,,-

li.1... tt t(- ~ lC ~ ~ ~ 'Z...11 II II I

to

~ J~ lI.~ ~ ~":t ~

Page 21: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de

~ TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN bIz. 20 Rapport

0165 LABORATORIUM VOOR MECHANI5CHE TECHNOLOGIE

EN WERKPLAATSTECHNIEK

T..:lh.Q/ S ~ 12. c B:,~ g.Ji? {i." $;;. e ~1Irli)& C""./J.

~6 4f.uv I~ AI' -3 ~ J} hr. r " If)

/ q()J7~J kg 6:l9J 1i,1006S- "", JJ7i tI, I !/79 /},1(/)6 I fJ1JJ

2 ~06S'JS 1'1)" 010 i,t:J91# I ~}J41 il tJ Ifdl o.lJJfJ 1 1. IJf9, 0 ~

J 404 922 ~/1.2 bO! lz, O! 176 2A2()'~ °1/096 tJ,I02~ I 21)~J ?

4 ~0.37J i. ~.1lt71 12,0101/ ~"ill" (),oiJ6 ~07i6 I 102'" I

S ~()20j6 12,1.9711 ~()7912 4·hll£ 00"" 7 40"23 I too, 0

6 4.0/f!" 11/9r)f' ~,07t2j' 1!t161!ft 0,02.12 ~/)2.tJ I 2()~ 0 I

7 0.0(17) ~.I93/£ ~ot ()J'g dlh,fJfl () () OJJ' '" 0 tJ2" I 19~1

J P'()IOJ, 7 ~/b It)!" ~111J'J9 /A4/dg '11117 b,1700 I tl~ 6 9 d"tJ!JJ94 12.2JtfJ () W,pgg()j iJ.5"#ltJ/ ~/J;'I ~/2SJ I 211"S"

10 ",OJ 712. ~210JJ 12,011 Ii /A2t!J'~ qolJ9 0.07#9 1 :los: 7

/1 4fJ261i. IiJ 1. of II) lz,pJI77 ~611!l1 (J,0576 ~or42 1 103,6

Ii. 4{)I072 1.19145' i,()7JI4 ~1/44g ~02J6 /11)221 / /j(i,J

IJ i4 O{)J 1;6 2.;g2;-7 i,tJi"7!6 001l{l7 {)()() 7i "P071 / 112,0 I~ itJ06J'9J ~J'7" 724 ~.,1030g ~J~7f1 ~/5"l,g ()JI,f;g I ,2IJI""

I

16" tJ.,046#} 2,2:1."/7 i,pRell! !,t,()f)g61 '" 1 () f;J ~ "!lJ'o I ip~4

16 t{tJ1. 571. i,l/I'l t t177f;tJ tJ,6t 01,9 ~(J!i"6JJ ~0;-j4 I i()/,r

17 ~()It;IO 1.,/ gf) ()o /l.P6J'JJ oJ 9/11 ~o310 ~Oif1fl / If)~ I

/~ ~00t1Jl7 211 92!i7 2,,1;-$"6i" qp407b ,1 {) (JIg ptH?/R I 1!I~l

/i ~OS?i9 2. 2 "'9J t.IIOJ 1. ~,1 If Pi!} ti,12cPg ~/21J1 I 1/~ ,

20 q "17J'~ it.t3J'oS"" iAJ6J6 /, ~£ cPtfl, P.o,,11,6 0.ltJ1Po I 1{)b,~

21 0., ()2160 'l,,:( I 7~tf iJ)IItJ5" t; Irt 6;-' ~o "7g '" () f S" () I i()I,A

22 ~O()fi"'61 i,2N(/{) Ii. 07 Ilf ~()JI"7 ", () It I, 0,0//6 / 7."", cP 23 ~o07~5" 1,2.107)7 2,/)ft/~;- c.? f!Js-s-ro tJ.o114 -tjC?I;-J / lit!)"

~76t",,6 ~olrrfi"'g ~7,!t!!)l9 ~1bS-!W; ~ 7ltJf f;6olJ' 11 /n"l.'fJJIJ.

/(}.9 (F :::'/1),./";,1 1 t-/4!C, IoI(hI~f-:). 9- =-~L~,l-JI/r f! :"",·t it-",c.t !~,@.)-lni(B1 tJ.)-Io.ic;'~J e)=o kl If :m,'/PIT+ CJ

f/:.g.) -~(!1:Ig,)-IoJC;,(~,~.=.tJ ~ .. ~.)-;",.{B-"e)- c.,.{~"e.)=o

/OJ O==2./P!5'~~776.J1o"" i' (£" fJ.) -In/. (BJg.) - Ci(ff..Jg,)=0 0::::: -::.. / I)' 6/ ~ . ! ();n G.J O===(~yl.J.-t ... 191.o{). o~~lIt

Page 22: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de
Page 23: Bepaling van de ware spannings-rek-kromme uit de specifieke ... · rek-krommet dan is het nodig om een effectieve rek l en een effectieve spanning 0-te definieren. Uitgaande van de