Download - Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Transcript
N ED
ER LA
N D
Montagehandleiding
2/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06
Veiligheidsaanwijzingen
Pas op! Voor installatie, inbedrijfsstelling, onderhoud en reparatie moet de bedienings- en montagehandleiding alsmede de "Veiligheidstechnische instructie van medewerkers" (3 842 527 147), gelezen en in acht genomen worden. Uitvoeren van de werkzaamheden alleen door geschoold, geïnstrueerd vakkundig personeel!
Elektrische aansluitingen volgens overeenkomstige nationale regel- geving. Voor Duitsland: VDE-voor- schrift VDE 0100!
Voor alle reparatie- en onderhouds- werkzaamheden moeten de ener- gievoorzieningen (hoofdschakelaar etc.) uitgeschakeld worden! Bovendien zijn maatregelen ver- eist om een onopzettelijk weer inschakelen te voorkomen, bijv. op de hoofdschakelaar een waarschu- wingsbord "onderhoudswerkzaam- heden", "reparatiewerkzaamheden" etc. aanbrengen!
Het doelmatig gebruik van het band- deel BS 2 (BS 2/O) is het transport van Rexroth-werkstukdragers WT 2 in Rexroth-transfersysteem TS 2plus.
De BS 2 (BS 2/O) mag niet betre- den worden!
Aansprakelijkheid: Bij schade die uit niet doelmatig gebruik en uit eigenmachtige, niet in deze handleiding beschreven handelingen ontstaan, vervalt elke vorm van aanspraak op garantie en aansprakelijkheid jegens de fabrikant.
Garantie: Bij gebruik van niet originele onderdelen vervalt iedere aanspraak op garantie! Onderdelenlijst MTparts: 3 842 529 770.
Milieubescherming: Bij het vervangen van beschadigde onderdelen moet voor een milieuvriendelijk afvoeren gezorgd worden!
BS 2
Fig. 1
Fig. 1:
Het bevestigingsmateriaal moet separaat besteld worden (zie accessoires).
Staat bij uitlevering/leveringsomvang BS 2
"A" = transportbeveiliging
N ED
ER LA
N D
4/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06
Voor de inbouw van de BS 2 tussen banen ST 2/..: Verbindingsset 3 842 525 110 (Fig. 2).
Voor de montage op steunen SZ 2: (Fig. 3). Selectie en bestelnummers zie TS 2plus-catalogus.
Accessoires BS 2
Staat bij uitlevering/leveringsomvang BS 2/O
Fig. 4:
Het bevestigingsmateriaal moet separaat besteld worden (zie accessoires).
"A" = transportbeveiliging
N ED
ER LA
N D
Accessoires BS 2/O
*) optioneel
Voor de inbouw van de BS 2/O tussen baan ST 2: Verbindingsset (fig. 2).
Voor de montage op steunen SZ 2: (Fig. 3) selectie en bestelnummers zie TS 2plus-catalogus.
Voor verbinding BS 2/O met een externe aandrijving, bijv. een BS 2: Koppelingselementen (fig. 5).
1 Koppeling stekker - stekker 2 Koppeling stekker - doos 3 Zeskantas 4 Beschermpijp
Fig. 6
2x 2x
Inbouw in het transfersysteem
Algemeen: Het bevestigen van de module BS 2 (BS 2/O) in het transfersysteem geschiedt volgens het hamerbout- principe (fig. 6).
Max. aanhaalmoment 25 Nm
Na de inbouw de transportbeveili- ging "A" verwijderen! (Fig. 6)
N ED
ER LA
N D
8/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06
Inbouw van de BS 2 tussen banen ST 2/.. (Fig. 7)
De inbouw van de BS 2 in de banen ST 2/.. moet omwille van de bedrijfsveiligheid en ter preventie van vroegtijdige slijtage opgelijnd en waterpas, haaks en as parallel worden uitgevoerd!
BS 2 met de verbindingsset 3 842 525 110 volgens de montage- handleiding 3 842 525 806 en fig. 7 in de banen ST 2/.. inbouwen.
*) Bij l ≥ 3000 moet in het midden een steun SZ 2 geplaatst worden!
Fig. 8
MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 9/44
Het banddeel BS 2 kan steeds naargelang bestellengte op twee tot vier steunen SZ 2 gemonteerd worden. De SZ 2 worden steeds onder de dwarsverbinders gemonteerd.
Montagevoorbeeld fig. 8: Baanleng- te l = 6000 met vier steunen SZ 2.
Montage BS 2 op steunen SZ 2
N ED
ER LA
N D
Uitlijnen
Fig. 10
3 842 146 815 3 842 526 560
MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 11/44
Montage fundamenthoekset/vloerpluggen
N ED
ER LA
N D
12/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06
Het banddeel BS 2/O heeft geen eigen aandrijving. Het is construc- tief zo vorm gegeven dat het via de nodige koppelingselementen (zie accessoires, pagina 5) door een externe aandrijving aangedreven wordt.
Het gunstigst wordt de BS 2/O met een paralelle BS 2 gecombineerd, wanneer beide in dezelfde trans- portrichting gebruikt worden.
Op de volgende pagina's 14 t/m 17 staan vier montagevoorbeelden van dit type.
Alle modules moeten omwille van de bedrijfsveiligheid en ter preventie van vroegtijdige slijtage opgelijnd en waterpas, haaks en as parallel worden uitgelijnd!
Montage BS 2/O op steunen SZ 2
Keuze en rangschikking van de steunen en werkwijze als bij BS 2, zie fig. 8 t/m 10, pagina 10 t/m 12!
BS 2/O tussen banen ST 2/.. Werkwijze als bij BS 2, zie fig. 7, pagina 9!
Montage BS 2/O
1. Montagevoorbeeld
Combinatie BS 2/O met BS 2, aandrijving rechtsbuiten, voor baanafstand:
amin. = 85 mm bis amax. = 1500 mm (fig. 11).
Benodigde koppelingselementen uit fig. 5: - koppeling stekkerdoos (pos. 2, 2x) - zeskantas (pos. 3, 1x) - beschermpijp (pos. 4, 1x)
N ED
ER LA
N D
2. Montagevoorbeeld
Combinatie BS 2/O met BS 2, aandrijving rechtsbuiten, kleinste baanafstand (fig. 12):
a = 50 mm (niet standaard)
Voor deze koppeling is alleen de koppeling stekker-stekker (fig. 5, pos. 1, 1x) nodig.
Fig. 13
l (pos. 3) = 149,5 l (pos. 4) = 189,5
Transport in de breedte
llí tá
si ir
án y
3. Montagevoorbeeld
Combinatie BS 2/O met BS 2 en elektrisch transversaal transport EQ 2/T, baanafstand:
amin. = 320 mm*) tot amax.= 1500 mm (fig. 13)
Benodigde koppelingselementen uit fig. 5: - koppeling stekkerdoos (pos. 2, 2x) - zeskantas (pos. 3, 1x) - beschermpijp (pos. 4, 1x)
*) a = 320 mm: kleinste lengte voor BS 2/T van EQ 2/T
N ED
ER LA
N D
4. Montagevoorbeeld
Combinatie BS 2/O met BS 2, aandrijving tussen de banddelen, kleinste baanafstand:
a = 155 mm (Fig. 14)
Voor deze koppeling is alleen de koppeling stekker-stekker (fig. 5, pos. 1, 1x) nodig.
MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 17/44
Installatie/inbedrijfsstelling
De motoraansluiting moet door vakkundig personeel uitgevoerd worden! VDE-voorschrift VDE 0100 voor Duitsland, resp. de overeenkomsti- ge voorschriften van het land van inzet.
De oppervlakken van motoren en aandrijvingen kunnen onder be- paalde belasting- en werkcondities temperaturen tot 70 °C bereiken. In deze gevallen moet door de nodige constructieve maatregelen (be- schermuitrustingen) of waarschu- wingstekens steeds aan de gelden- de ongevalpreventie-voorschriften (UVV) voldaan worden!
Motoraansluiting De motoraansluiting moet volgens de opgaven van het typeplaatje (fig. A) afhankelijk van de netspan- ning volgens fig. B uitgevoerd worden.
De motor is met een bimetaal-scha- kelaar (potentiaalvrij thermocon- tact, 230 V AC, 300 mA) voor de temperatuurdbewaking uitgerust. De motor moet zo aangesloten worden dat bij aanspreken van de schakelaar de motor stroomloos geschakeld wordt.
Schakelschema's volgens fig. B alsmede het schakelschema in de klemmenkast in acht nemen! De kabelgeleiding zo kiezen dat de kabel tijdens het werk niet beschadigd kan raken.
Optie aansluitleiding: 3 842 409 645 (M20x1,5) (fig. C). Voorzekering in acht nemen!
N ED
ER LA
N D
Fig. B B ábra
PE
18/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06
Eerste inbedrijfsstelling Het systeem slechts kort opstarten (max. 2 s) en de correcte draairich- ting van de motor controleren. Om de draairichting van de motor te veranderen twee willekeurige draden (L1, L2 of L3, fig. B) wisselen.
Aanwijzing: Corrigeer bij motoren met stek- keruitvoering af fabriek de draai- richting in de schakelkast of op de stekkerkoppeling (aan contact- dooszijde). Dit vereenvoudigt het wisselen.
Typeplaatje (voorbeeld)
Onderhoud BS 2, BS 2/O
Voor onderhoudswerkzaamheden moeten de energievoorzieningen (hoofdschakelaar etc.) uitgescha- keld worden!
Bovendien zijn maatregelen ver- eist om een onopzettelijk weer inschakelen te voorkomen, bijv. een waarschuwingsbord op de hoofd- schakelaar aanbrengen!
Alle lagers zijn met een levenslange smering voorzien en onder normale werkomstandigheden onderhoudsvrij, voor zover niet anders aangegeven.
Bij de inzet van vetoplossende sub- stanties op het systeem, bijv. voor reinigingsdoeleinden, is echter een regelmatige controle en eventueel een nasmering met alleen zuur- en harsvrij smeermiddel (bijv. "gleitmo 585K" van de firma Fuchs Lubritech) noodzakelijk!
N ED
ER LA
N D
Onderhoud BS 2
Transmissie (1, fig. 19) De transmissie is onderhoudsvrij.
Motor (2, fig. 19) Om voldoende koeling veilig te stellen moeten vuil- en stofafzettingen aan de buitenkant van de motor, de aanzui- gopeningen van de ventilatorkap en op de tussenruimten van de koelribben, steeds naargelang de condities van de omgeving, regelmatig verwijderd worden.
Oppervlaktetemperaturen! De buitenkant van motoren en aandrij- vingen kan onder bepaalde belasting- en werkcondities temperaturen van meer dan 70 °C bereiken.
In deze gevallen moet door de nodige constructieve maatregelen (bescher- muitrustingen) of waarschuwingste- kens steeds aan de geldende ongeval- preventie-voorschriften (UVV) voldaan worden!
Fig. 20
Onderhoud BS 2, BS 2/O (vervolg)
Tandriem (3, fig. 20)
Regelmatige zichtcontrole op slijta- ge, met name van de las. Looprich- ting (in de richting van de pijl) controleren!
Indien nodig tandriem nasmeren met: minerale olie viscositeit 68 volgens DIN (bijv. Aral, Shell)
N ED
ER LA
N D
Reparatie BS 2, BS 2/O
Voor reparatiewerkzaamheden moeten de energievoorzieningen (hoofdschakelaar etc.) uitgescha- keld worden!
Bovendien zijn maatregelen ver- eist om een onopzettelijk weer inschakelen te voorkomen, bijv. een waarschuwingsbord op de hoofd- schakelaar aanbrengen!
Wordt de BS 2 (BS 2/O) t.b.v. herstelwerkzaamheden uit de baan ST 2 gedemonteerd, dan moet een transportbeveiliging (zie fig. 1+4) worden aangebracht!
MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 23/44
Tandriem vervangen BS 2, motormontage intern
Fig. 21:
2 Complete aandrijfstation gelijk- matig omhoog wegnemen en daarbij niet kantelen!
3 Tandriem zijwaarts verwijderen.
5 Riemgeleiding omhoog lostrekken.
7 Riemgeleideprofiel GP 2 verwijderen.
8 Defecte tandriem verwijderen.
Tandriem vervangen BS 2, motormontage intern (vervolg)
Inbouw van de nieuwe tandriem in omgekeerde volgorde (8) t/m (1), fig. 22.
Daarbij moet op het volgende gelet worden:
- Looprichting van de tandriem rich- ting van de pijl (laspunt) moet in de richting van het aandrijfstation wijzen!
- Controleer of de nieuwe tandriem gesmeerd is, zo nodig nasmeren met: minerale olie viscositeit 68 volgens DIN (bijv. Aral, Shell)
- Montage van het aandrijfstation: Gelijkmatig in onderste gedeelten
aanbrengen, daarbij niet kantelen, en erop letten dat de tandriem in de vertanding van het tandriem- wiel zit!
- 2 x 4 bevestigingsbouten beurte- lings en "kruislings" aantrekken.
N ED
ER LA
N D
Fig. 23:
2 Complete aandrijfstation gelijk- matig omhoog wegnemen en daarbij niet kantelen!
3 Zeskantasverbinding losnemen en dan de tandriem zijwaarts verwijderen.
4 2 x 2 bouten aan de omkeerkant losdraaien.
5 Riemgeleiding omhoog lostrekken.
7 Riemgeleideprofiel GP 2 verwijderen.
8 Defecte tandriem verwijderen.
N ED
ER LA
N D
Tandriem vervangen BS 2, motormontage extern (vervolg)
Inbouw van de nieuwe tandriem in omgekeerde volgorde (8) t/m (1), fig. 24.
Daarbij moet op het volgende gelet worden:
- Looprichting van de tandriem rich- ting van de pijl (laspunt) moet in de richting van het aandrijfstation wijzen!
- Controleer of de nieuwe tandriem gesmeerd is, zo nodig nasmeren met: minerale olie viscositeit 68 volgens DIN (bijv. Aral, Shell)
- Montage van het aandrijfstation: Gelijkmatig in onderste gedeelten aanbrengen, daarbij niet kantelen, en erop letten dat de tandriem in de vertanding van het tandriem- wiel zit!
- 2 x 4 bevestigingsbouten beurte- lings en "kruislings" aantrekken.
N ED
ER LA
N D
Fig. 25:
2 Complete aandrijfstation om- hoog wegnemen en daarbij niet kantelen!
3 Tandriem zijwaarts verwijderen.
6 Motor van de aandrijfflens losschroeven.
Transmissie vervangen BS 2, motormontage intern
Nieuwe transmissie in omgekeerde volgorde monteren. De naaf van de nieuwe transmissie is af fabriek ingevet.
Zeskantas voor de montage invetten (bijv. met "gleitmo 585K") afdekpijp niet vergeten!
Montage van het aandrijfstation: Gelijkmatig in onderste gedeelten aanbrengen, daarbij niet kantelen, en erop letten dat de tandriem in de vertanding van het tandriem- wiel zit!
N ED
ER LA
N D
Fig. 26:
1 Twee zeskantbouten M6 (SW 10) op de flens losdraaien.
2 Reductiemotor van de zeskantas af trekken.
3 Vier zeskantbouten M5x16 (SW 8) met borgringen A5,3-FST op de aandrijfflens losdraaien
4 Defecte transmissie van de motor verwijderen.
5 Afdekplaat van de defecte trans- missie losschroeven en op de nieuwe transmissie aanbrengen.
Transmissie vervangen BS 2, motormontage extern
Nieuwe transmissie in omgekeerde volgorde monteren.
De naaf van de nieuwe transmissie is af fabriek ingevet.
Zeskantas voor de montage invetten (bijv. met "gleitmo 585K").
N ED
ER LA
N D
Motormontage intern fig. 27:
Motormontage extern fig. 28:
1 Vier zeskantbouten M5x16 (SW 8) met borgringen A5,3-FST op de aandrijfflens losdraaien 
2 Defecte motor van de transmis- sie verwijderen.
3 Gele beschermkap "X" van de motoras van de nieuwe motor af trekken.
4 Motoras invetten, bijv. met "gleitmo 585K".
Nieuwe motor aan de aandrijfflens bevestigen.
Motor vervangen BS 2
Fig. 29:
2 Complete aandrijfstation gelijkmatig omhoog wegnemen en daarbij niet kantelen!
3 Tandriem zijwaarts verwijderen.
5 Riemgeleiding omhoog lostrekken.
7 Riemgeleideprofiel GP 2 verwijderen.
8 Defecte tandriem verwijderen.
Motor vervangen BS 2
38/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06
MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 39/44
Inbouw van de nieuwe tandriem in omgekeerde volgorde (8) t/m (1), fig. 30.
Daarbij moet op het volgende gelet worden:
- Looprichting van de tandriem rich- ting van de pijl (laspunt) moet in de richting van het aandrijfstation wijzen!
- Controleer of de nieuwe tandriem gesmeerd is, zo nodig nasmeren met: minerale olie viscositeit 68 volgens DIN (bijv. Aral, Shell)
- Montage van de aandrijfeenheid: Gelijkmatig in onderste gedeelten aanbrengen, daarbij niet kantelen, en erop letten dat de tandriem in de vertanding van het tandriemwiel zit!
- 2 x 4 bevestigingsbouten beurte- lings en "kruislings" aantrekken!
Tandriem vervangen BS 2/O (vervolg)
N ED
ER LA
N D
BS 2/O
SW 17
-1 00
+4 0
+2 43
Belangrijkste afmetingen/functiematen
N ED
ER LA
N D
Motormontage extern
Motormontage extern
Inhoud
Veiligheidsaanwijzingen ........................................................... 2 Staat bij uitlevering/leveringsomvang BS 2 ............................. 3 Accessoires BS 2 ..................................................................... 4 Staat bij uitlevering/leveringsomvang BS 2/O ........................ 5 Accessoires BS 2/O ................................................................. 6 Inbouw in het transfersysteem ................................................ 7 Inbouw van de BS 2 tussen banen ST 2/.. (Fig. 7) .................. 8 Montage BS 2 op steunen SZ 2 ............................................... 9 Uitlijnen ................................................................................. 10 Montage fundamenthoekset/vloerpluggen ........................... 11 Montage BS 2/O .................................................................... 12 Installatie/inbedrijfsstelling ................................................... 17 Onderhoud BS 2, BS 2/O ...................................................... 19 Reparatie BS 2, BS 2/O ......................................................... 22 Tandriem vervangen BS 2, motormontage intern ................. 23 Tandriem vervangen BS 2, motormontage extern ................. 27 Transmissie vervangen BS 2, motormontage intern .............. 31 Transmissie vervangen BS 2, motormontage extern ............. 33 Motor vervangen BS 2 ........................................................... 35 Motor vervangen BS 2 ........................................................... 37 Tandriem vervangen BS 2/O (vervolg) ................................... 39 Belangrijkste afmetingen/functiematen ................................. 41
MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 43/44
N ED
ER LA
N D
S N
ED ER
LA N
D S
Bosch Rexroth AG Linear Motion and Assembly Technologies Postfach 30 02 07 D-70442 Stuttgart, Duitsland DC-IA/MKT Telefax +49 711 811–7777 www.boschrexroth.com [email protected]
44/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06
Technische wijzigingen voorbehouden
Accessoires BS 2
Accessoires BS 2/O
Inbouw in het transfersysteem
Inbouw van de BS2 tussen banen ST2/.. (Fig.7)
Montage BS 2 op steunen SZ2
Uitlijnen
Tandriem vervangen BS 2, motormontage intern
Tandriem vervangen BS 2, motormontage extern
Transmissie vervangen BS 2, motormontage intern
Transmissie vervangen BS 2, motormontage extern
Motor vervangen BS2
Motor vervangen BS2
Belangrijkste afmetingen/functiematen