ZZP Barometer - Themarapport "Financiën & administratie"

download ZZP Barometer - Themarapport "Financiën & administratie"

of 30

Embed Size (px)

Transcript of ZZP Barometer - Themarapport "Financiën & administratie"

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  1/30

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  2/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 30

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  3/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 3 van 30

  Inhoudsopgave

  VoorwoordFinancin&administratie4

  Managementsamenvatting..5

  ThemarapportFinancin&administratie

  Administratieenboekhouding. 6

  Financilepositievandezzper.. 15

  Financinendeopdrachtgever......................................................................

  20

  Financinendeoverheid............................................... 25

  Verantwoording30

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  4/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 4 van 30

  VoorwoordFinancin&administratie

  Bestelezer,

  Met gepaste trots presenteren wij jou hierbij het maandelijkse rapport van de ZZP

  Barometerhetstructureelzzp-onderzoekmetalsthemaFinancin&administratie.Dit kwartaal is het onderzoek afgenomen onder 1.732 zelfstandig professionals,

  freelancerseneenmanszakeninNederland.ZZPBarometeriseeninitiatiefvanVictorMundi en heeftmet zijnmede-initiatiefnemers BNRNieuwsradio, Exact, Freelance.nl,

  ikwordzzper.nl, IT-Staffing, MarktEffect, NUzakelijk, YACHT, Vliegtickets.nl,

  Volkswagen, ZiPconomy en ZZP Nederland als doel het onafhankelijk en structureelonderzoeken van de zzper en het inzichtelijk maken van markt- en

  benchmarkinformatieover/voordezzper.

  Financin&administratie

  DitkeerstaatdeZZPBarometerinhettekenvanfinancin&administratievan(z)zpers,

  freelancers en eenmanszaken in Nederland. Financile buffer, pensioenzaken,

  verzekeringen, betalingsmoraal van opdrachtgevers zaken rondom boekhouding enadministratie(software) komen ter sprake. Lees verder voor enkele opzienbarende

  resultaten die jou meer inzicht verschaffen in de wijze waarop (mede)zzpers enondernemers in Nederland denken over het onderzochte thema Financin &

  administratie.

  Ben jij zzper en heb je (nog) niet deelgenomen aan het onderzoek? Ga dan naar

  www.zzpbarometer.nl envoeg jebij het zzp-panel.Ben jewel aangeslotenbij deZZP

  Barometer en heb je deelgenomen aan ons onderzoek: hartelijk dank daarvoor!Suggesties voor nieuwe, actuele themas zijn ook welkom en door te geven via

  [email protected]/ofsponsorenzijnbovendienaltijdwelkomenkunnenopeenzelfdewijzecontactopnemen.VeelplezierbijhetlezenvanhetZZP

  Barometer-rapport!

  Ondernemendegroet,

  ZZPBarometer

  JeroenSakkers

  Initiatiefnemer

  JeroenSakkers(1987)is samenmetRobbieSakkers(1989)oprichtervan

  Victor Mundi: het digitale kantoor bestaande uit marketing-, sales-,

  administratie- en officetools waarmee ondernemers 100% in de cloud

  kunnenwerken.DaarnaastishijinitiatiefnemervandeZZPBarometeren

  deFreelanceroftheYearAwards(FOTYAwards).

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  5/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 5 van 30

  Managementsamenvatting

  Meerderheidzzpersdoetboekhoudingzelf

  53,0%vandezzpersdoetdeboekhoudingzelfenbesteedtdezenietuit.48,1%gebruikt

  hiervoor Excel, 31,3% gebruikt op de PC genstalleerde software en 20,6%gebruiktonline boekhoudsoftware. De zzper betaalt gemiddeld 97 euro per maand voor zijn

  administratiekantoorofboekhouder.Dezzpersdiehunboekhoudingweluitbesteden,doenditvanwegekennis(51,9%)enprijs(40,3%).Onlineboekhoudapplicatiesworden

  nietaltijdgebruiktomdatzeonbekendzijnofteduurgevondenworden.29,1%vandezzpers heeft echter weleens een boete van deBelastingdienst gehadwegens te laat

  betalenvandebtw,ietsdatviaonlineboekhoudapplicatiesvoorkomenkanworden.

  86,0%vandezzpershanteerteenbetalingstermijnvan30ofminderdagen.62,4%van

  henwordtechterweleenste laatbetaald,4,2%zelfsaltijd.Gemiddeldiszon0,6%van

  de omzet van de zzpers de afgelopen jaren oninbaar gebleken. Bij een gemiddeldeomzet van 90.000 europer jaar betekent dit dat de gemiddelde zzper inNederland

  jaarlijkszon540euromislooptbijklantenenopdrachtgevers.Uitgaandevan800.000zzpersisditjaarlijks432miljoeneuro.Nietgeheelonverwachtvindtdemeerderheid

  vanzzpers(66,9%)daaromdecreditratingvandeopdrachtgever,bemiddelaaren/of

  detacheerdervangrootbelang.

  Zzp-tarievenstaannogsteedsonderdruk

  69,5% van de zzpers geeftaan dat hun tarievenonderdruk staan. Dit percentage is

  vrijwelonveranderdsindsbegin2013envormtgeentekenvanherstel.Welheeft86,7%

  vandezzperseenbufferopgebouwd:eenstukmeerdaneenjaargeleden.Begin2012hadden minder zzpers een financile buffer dan nu: 68,1% tegen 86,7% nu. De

  financile buffer is echter wel veel kleiner dan destijds: minder zzpers hebben een

  buffervanmeerdan12maanden,enveelmeerzzpershebbeneenbuffervanminderdan3maanden.BepaaldeverzekeringenwaaronderdeAOVgaantenkostevandeze

  buffer:9,1%vandezzpersheeftzijnAOVhetafgelopenjaarstopgezet.Debufferwordtkleinerdoordatzoweldetarievenalshetaantalfacturabeleurenonderdrukstaan.Wel

  geeft52,0%aanzijnpensioen(financieel)goedgeregeldtehebben.

  Crisismaatregelenoverheidhelpengedeeltelijk

  Ondanksdeinitiatievenvandeoverheidophetgebiedvanfinanciering,geeft73,6%vandezzpersaan(nogsteeds)nietbijeenbankterechttekunnenvoorfinanciering.Bijnadriekwart(73,2%)vandezzpersistochnietvanplaninloondiensttegaan,ondanksde

  slechtereomstandigheden.14,1%geeftechteraanwelpart-offulltimeinloondiensttegaan,metnamevanwegedecrisismaatregelenvandeoverheid.29,9%geeftzelfsaanin

  financile problemen te komen door deze maatregelen. En demeerderheid van hen

  (55,4%)wordternietveelpositieveropdoordeoverheid:zijkrijgtmindervertrouwenin de toekomst van haar bedrijf. De administratieve (tijds)druk daalt volgens de

  meerderheidvandezzperswel.

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  6/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 6 van 30

  ThemarapportFinancin&administratie

  Administratieenboekhouding

  Ja,ikbesteedhetvollediguitaaneenboekhouder: 26,1%

  Ja,ikbesteedhetvollediguitaaneenadministratiekantoor: 20,2%Ja,ikbesteedhetvollediguitaaneendetacheerder/bemiddelaar: 0,8%

  Nee,ikdoemijnboekhoudingzelfinExcel: 25,5%Nee,ikdoemijnboekhoudingzelfviaonlineboekhoudsoftware: 10,9%

  Nee,ikdoemijnboekhoudingzelfviaopmijnpcgenstalleerdesoftware: 16,6%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  7/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 7 van 30

  Ja: 35,2%Nee: 64,8%

  Aanderespondentendienognooithebbenoverwogenomonlineboekhoudsoftwaretegebruiken, is gevraagdwelkereden(en) dat heeft. Hieronderdevijfmeestgenoemde

  redenen,waarbijdeeersteredenhetmeestgenoemdis:

  1.Teduur

  2.Excelwerktprima3.Geentijden/ofzin

  4.Geeninteresse

  5.Focus

  Hetlaatstepuntwordtdoortweeanoniemerespondentenalsvolgtomschreven:

  Hetkostmijteveeltijdenikbendaarniethandigin.Alszelfstandigewilikvooraldoen

  waar ik goed in ben. De jaarlijkse kosten voor de administrateur inclusief alle

  belastingaangifteshebikbinnenvijfuurwerkenterugverdiend.

  Ikbesteedmijnniet-declarabele(administratie)urengraaguitaaneenderde.Persoonlijk

  contactenruggenspraakzijndaarbijergbelangrijkvoormij.

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  8/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 8 van 30

  Kennis/ervaring: 51,9%Prijs: 40,3%

  Referenties: 33,1%Dienstverlening: 26,6%

  Locatie: 24,7%

  Ikdoealleszelf: 19,5%Anders: 11,0%

  BinnendecategorieAnderszijndevolgendecriteriahetmeestgenoemd:

  1.Gemak

  2.Vertrouwen3.Expertise

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  9/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 9 van 30

  ViaFacebook: 0,9%

  ViaGoogle: 9,4%

  ViaLinkedIn: 5,1%ViaMarktplaats: 2,6%

  ViaTwitter: 1,7%

  Viamijn(offline)netwerk: 61,5%Viaeenbeursofevenement: 4,3%

  Viaeenbranchevereniging: 2,6%Viaeenvakblad: 3,4%

  Anders: 8,5%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  10/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 10 van 30

  050euro: 23,1%

  50100euro: 40,2%100200euro: 24,8%

  Meerdan200euro: 12,0%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  11/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 11 van 30

  Gebruiksgemak: 33,7%Eigen(zakelijk)netwerk: 14,7%

  Adviesvandeboekhouder: 12,6%Onlinesamenkunnenwerkenmetdeboekhouder: 11,6%

  Aangifte(Belasting,BTWenmeer): 10,5%

  Real-timeinzichtinboekhouding: 7,4%Google: 5,3%

  Softwarevergelijkingswebsite: 2,1%Branchevereniging: 1,1%

  Viadebank: 1,1%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  12/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 12 van 30

  Volledigeens: 6,4%Gedeeltelijkeens: 20,4%

  Geenmening: 13,9%

  Gedeeltelijkoneens: 30,8%Volledigoneens: 28,5%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  13/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 13 van 30

  Volledigeens: 3,3%Gedeeltelijkeens: 12,7%

  Geenmening: 30,4%

  Gedeeltelijkoneens: 17,7%Volledigoneens: 36,0%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  14/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 14 van 30

  Volledigeens: 25,4%Gedeeltelijkeens: 43,2%

  Geenmening: 22,5%

  Gedeeltelijkoneens: 6,9%Volledigoneens: 2,1%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  15/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 15 van 30

  Financilepositievandezzper

  Ikhebgeenbuffer: 13,3%

  Minderdan3maanden: 25,3%

  3tot12maanden: 31,1%12tot24maanden: 23,4%

  Ikbenfinancieelonafhankelijk: 6,9%

  Begin2012haddenminderzzperseenfinancilebufferdannu:68,1%tegen86,7%nu.Definancilebufferisechterwelkleinerdandestijds:40,9%vandezzpershadbegin2012eenbuffervanmeerdan12maanden,terwijldatnunogmaar30,3%is.12,7%van

  dezzpershadbegin2012eenbuffervanminderdan3maanden,endatisnu25,3%.

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  16/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 16 van 30

  Volledigeens: 28,5%Gedeeltelijkeens: 41,0%

  Geenmening: 6,0%Gedeeltelijkoneens: 17,0%

  Volledigoneens: 7,5%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  17/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 17 van 30

  Volledigeens: 22,0%

  Gedeeltelijkeens: 32,0%Geenmening: 7,5%

  Gedeeltelijkoneens: 23,9%Volledigoneens: 14,6%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  18/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 18 van 30

  Eind2012isdezevraagookgesteldaanhetzzp-panelvandeZZPBarometer.Hierbijgaf

  50,8%aanovereenarbeidsongeschiktheidsverzekeringtebeschikken.Ditbetekentdateengrootdeelvandezzpersdatin2012nogovereenAOVbeschikte,hierin2013niet

  meeroverbeschikt:maarliefst9,1%heeftzijnAOVstopgezetna2012.

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  19/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 19 van 30

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  20/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 20 van 30

  Financinendeopdrachtgever

  Betalingstermijnvan14dagenofminder: 21,6%Betalingstermijnvan14tot30dagen: 64,4%

  Betalingstermijnvanmeerdan30dagen: 4,4%

  Ikpasmijaandebetalingstermijnvanklantenaan: 9,5%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  21/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 21 van 30

  Altijd: 4,2%

  Meestal: 16,4%

  Soms: 41,8%Zelden: 31,3%

  Nooit: 6,3%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  22/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 22 van 30

  Ikheballesontvangen: 71,5%

  0tot1%oninbaar: 11,9%

  1tot5%oninbaar: 10,9%Meerdan5%oninbaar: 5,1%

  Ikhebgeenidee: 0,6%

  Gemiddeld is zon 0,6% van de omzet van de zzpers de afgelopen jaren oninbaar

  gebleken.Bijeengemiddeldeomzetvan90.000europerjaarbetekenendezecijfersdatdegemiddelde zzper inNederland jaarlijks zon540 euro misloopt bij klanten en

  opdrachtgevers.Uitgaandevan800.000zzpersisditjaarlijks432miljoeneuro.

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  23/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 23 van 30

  zaktmeestalmijntarief,immersikbenalingewerkt 4,2%

  blijftmijntariefhetzelfde 84,4%

  stijgtmijntarief,wantikbenhetblijkbaarwaard 6,9%Nietvantoepassing 4,4%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  24/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 24 van 30

  Altijd: 25,3%

  Meestal: 21,2%Soms: 17,6%

  Zelden: 14,7%

  Nooit: 21,2%

  Eind2012isdezevraagookgesteldaanhetzzp-panelvandeZZPBarometer.Hierbijgaf23,1%vandezzpersaandatzijnopdrachtgeversenklantennooitomeenVARvragen.

  Ditbetekentdathetaantalbewusteopdrachtgeverslichtisgestegen:9%minder

  opdrachtgeversvraagtnooitomdeVARbijzzpers.

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  25/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 25 van 30

  Financinendeoverheid

  Volledigeens: 2,8%Gedeeltelijkeens: 11,3%

  Geenmening: 12,7%

  Gedeeltelijkoneens: 15,4%Volledigoneens: 57,8%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  26/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 26 van 30

  Volledigeens: 6,3%Gedeeltelijkeens: 23,6%Geenmening: 20,2%

  Gedeeltelijkoneens: 22,8%

  Volledigoneens: 27,1%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  27/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 27 van 30

  Volledigeens: 3,2%Gedeeltelijkeens: 11,7%

  Geenmening: 16,4%Gedeeltelijkoneens: 11,7%

  Volledigoneens: 57,0%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  28/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 28 van 30

  Volledigeens: 2,2%Gedeeltelijkeens: 6,1%Geenmening: 36,4%

  Gedeeltelijkoneens: 26,5%Volledigoneens: 28,9%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  29/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 29 van 30

  Ja: 29,1%Nee: 70,9%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  30/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  Verantwoording

  Devragenlijstdieheeftgeleidtotdeinditrapportgetoonderesultatenisuitgezetdoorgerenommeerd marktonderzoeksbureau MarktEffect uit Eindhoven. De onderzoeks-

  gegevenszijnnadeverzamelperiodedoorderedactievandeZZPBarometerverzameld,

  geanalyseerdengevisualiseerd.

  Hetzzp-panelvandeZZPBarometerisinmiddelsuitgegroeidtot1.721zzpersdieactiefzijn in 15 verschillende branches en sectoren, waarbij de branches zakelijke

  dienstverlening (32,5%), ICT & internet (28,3%) en communicatie, marketing en PR

  (5,9%)hetbestvertegenwoordigdzijn.Hetpanelisopgebouwduit58,1%mannelijkerespondenten en 41,9% vrouwelijke respondenten. Van het panel is 77,2%

  hoogopgeleid(HBOofWO).Hetpanelisinvergelijkingmetdedefinitievanzzpersdiehet CBS hanteert relatief breed in het segment van hoogopgeleide, zelfstandige

  ondernemers.Demeestepanelledenzijngeborenindejaren50(23,5%),60(38,1%)

  en 70 (22,0%).Het grootstegedeelte van het zzp-panel ismeerdan 5 jaaractief alsfreelancer,zelfstandigondernemerofzzper (72,7%),daarna volgt2 tot 5 jaar indie

  hoedanigheidactief(20,2%)enminderdan2jaaractief(7,1%).Hetmerendeelvanhet

  panelnoemtzichzelfhetliefstzelfstandige(29,6%)ofondernemer(25,9%),gevolgddoorzzper(17,1%),freelancer(16,3%),interimmer(8,3%)enzper(2,8%).

  Hetisdebedoelingdathetzzp-paneldekomendejarenuitgroeittoteenpanelmetmeer

  dan10.000zzpersdieactiefzijninNederland.Zzpersenpotentilepartnerskunnen

  zichaanmeldenviadewebsitevanZZPBarometeropwww.zzpbarometer.nl.Indienuvragenheeftoverde ZZPBarometer,kuntucontactmet onsopnemenper e-mail via

  pane[email protected](+31)299675303.