WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied...

15
Handel & Toerisme Brugge WF201703

Transcript of WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied...

Page 1: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

Handel & Toerisme Brugge

WF2

0170

3

Page 2: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

Welkom!

Wie zijnwe?Waarom kiezen voorhet Sint-JozefsinstituutHandel en Toerisme Brugge?

Leerlingen staan in onze school centraal: daarom focussen we op begeleiding, coa-ching en opvolging. Per acht à tien leerlin-gen wordt een coach aangesteld die hen gedurende het hele schooljaar opvolgt. Daarnaast hebben we een professioneel team van leerlingbegeleiders.Ook inspraak van leerlingen is belangrijk. Dit gebeurt in het leerlingenparlement en in het leerlingenpresidium. Daarenboven worden ook verschillende studiereizen en naschoolse activiteiten (toneel, sport, oefenen op compu-ter …) voor alle leerlingen georganiseerd.

Onze school biedt een ruime waaier van richtingen aan in de domeinen Handel en Toerisme. We bieden richtingen aan die doorstromingsgericht zijn (tso) en richtingen die voorbereiden op het beroepsleven (bso). Verder in deze brochure vind je een korte omschrijving en een lessentabel per richting.

We zetten sterk in op de specifieke behoeften en het arbeidsprofiel van onze studierichtin-gen. Hiervoor creëren we een platform voor de uitwisseling van kennis tussen theorie en praktijk, maar ook van vaardigheden en attitudes. We werken intensief samen met talrijke bedrijven en non-profitorganisaties. Dat doen we door te focussen op de praktijk-momenten zoals stages, werkplekleren, mini-ondernemingen, leerbedrijven, oefenfirma’s, bedrijfsbezoeken, seminaries, projectwerk … Kortom, we brengen de praktijk naar de klas. Dit is een absolute meerwaarde voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Verder organiseren we jaarlijks een ontmoe-tingsdag zodat alle klasgenoten elkaar snel leren kennen. Eind augustus ben je van harte welkom op onze onthaalavond waar je per-soonlijk onthaald en rondgeleid wordt. Onze school bruist van activiteiten. We bereiden samen jouw sprong naar de toekomst voor!

Beste oudersBeste meisjes en jongens

Hartelijk welkom in het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme in Brugge, kortweg de Jozefienen. De keuze van de juiste school is een belangrijke stap in de persoonlijke ont-wikkeling.

Goedele BrysDirecteur

Birgit AnseeuwAdjunct-Directeur

Wij willen met onze toekomstgerichte studie- richtingen graag bijdragen aan deze ontwik-keling. In de Jozefienen vind je een degelij-ke en warme sfeer, waar ook een duidelijke structuur aanwezig is. We wensen dat de leerlingen vooral zichzelf kunnen zijn.

We zetten sterk in op de persoonlijke bege-leiding van alle leerlingen en zoeken steeds de beste en meest recente mogelijkheden op vlak van innovatie en communicatie.

Wij kijken er alvast naar uit om ook jou te mogen verwelkomen op onze school!

“We wensen dat de

leerlingen vooral

zichzelf kunnen zijn.”

2 3

Page 3: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

In de meeste richtingen vinden er vanaf de derde graad ook meerdaagse buitenlandse excursies (uitwisselingen, studierei-zen, citytrips …) plaats, die eveneens verbonden zijn aan een of meerdere vakken.Daarnaast bieden we ook vrijblijvende reizen aan in de paasvakantie. Bij het begin van het schooljaar krijgen de leer-lingen tijdens de Kick-Off een overzicht van alle naschoolse activiteiten. De meeste van deze activiteiten vinden plaats op school tussen de middag of op woensdagnamiddag, bijvoor-beeld: leerlingenparlement, toneel, sport, oefenen op com-puter in het Open Leercentrum (OLC), Top-X (quiz), middag-studie, activiteiten van het Team Entertainment (film, bezoek sportwedstrijden …).

Er is keuze uit twee verschillende gerechten en een vegeta-risch alternatief. Daarnaast is er dagelijks een gevarieerde saladbar. Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om soep en een dessert aan te kopen. Er kunnen ook belegde broodjes of koude pastasalades aan-gekocht worden. Betalen gebeurt via de Moneysafe-kaart.Deze kaart is gekoppeld aan een vooraf overgeschreven be-drag. De leerlingen kunnen uiteraard ook een lunchpakket van thuis meebrengen.Plat water en bruiswater zijn steeds voor alle leerlingen gratis verkrijgbaar.

ONZESTAGESERVARING IN DE PRAKTIJKWe vinden het belangrijk om veelvuldige contacten met de bedrijfswereld in te bouwen.

Daarom is de stage een belangrijk onderdeel van de prakti-sche vorming, vooral in de derde graad.

Maar ook in de eerste en tweede graad wordt al via talrijke projecten aandacht besteed aan de praktijk.De manier waarop stages worden georganiseerd, is afhanke-lijk van de studierichting. Er bestaan alternerende stages (bv. 1 dag per week) en blokstages (minstens 1 volle week).

De leerlingen vervullen in een bedrijf opdrachten die nauw aansluiten bij hun opleiding. Zo worden ze voorbereid op de praktijk. De stage helpt de keuze in de zoektocht naar een verdere studie- of beroepskeuze.

“We brengen de praktijk naar de klas.”

STUDIEREIZEN EN NASCHOOLSE ACTIVITEITENEXCURSIES, REIZEN, ACTIVITEITEN ...Elk leerjaar heeft een aantal ééndaagse studiereizen, vaak met een vakoverschrijdend karakter.

“Onze school bruist van activiteiten.”

4 5

We gebruiken het meest ons digitaal leerplatform Smartschool voor berichten, afspraken voor oudercontacten, brieven en andere documenten, fotoalbums enz. Ook voor ouders is er een co-account.Naast Smartschool is ook onze website sintjozefbrugge.be een platform dat dagelijks de recentste informatie weergeeft.De communicatie verloopt verder ook nog via de schoolagen-da, de maandrapporten en giprapporten (voor 6bso, 6tso en 7bso), het schoolblad ‘t Zilverblad en andere sociale media zoals Facebook, Twitter, Pinterest …

Als ouder kunt u op elk ogenblik een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

INTERNE EN EXTERNECOMMUNICATIEDIVERSE KANALENWe hanteren een gevarieerd aantal kanalen voor de communicatie met leerlingen en ouders.

“Communicatie gebeurt persoonlijk en direct.”

SCHOOL-RESTAURANTGEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAMIn ons schoolrestaurant zorgt onze eigen kok dagelijks voor een gezonde en evenwichtige maaltijd.

“Lekkere en gevarieerde maaltijden.”

Page 4: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

BEGELEIDINGVAN LEERLINGENSAMEN MAKEN WE SCHOOLWe leggen als school de klemtoon op het welbevinden en het begeleiden van onze leerlingen.

De coach zorgt voor een persoonlijke begeleiding van de leerling tijdens het hele schooljaar. Daarnaast besteedt elke vakleerkracht aandacht aan de opvolging van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich bij ons op school veilig en comfortabel voelen.Soms staat een leerling voor problemen, op school of in de privésfeer, die hij of zij niet alleen kan oplossen. Hiervoor kunnen de leerlingen terecht bij de leerlingbegeleiders of de zorgcoördinator. Ze willen vooral een luisterend oor zijn, een vertrouwenspersoon. Ook directie en CLB staan dagelijks klaar voor de leerlingen. Indien nodig is ook het team van studiebegeleiders paraat om de leerlingen studiediscipline en studiemethode bij te brengen.

“Samen naar jouw toekomst.”

6 7

Elk jaar komt het leerlingenparlement, met een vertegenwoor-diging uit elke klas, vier keer samen om mee te denken en mee te reflecteren over school- en/of richtinggebonden initia-tieven en voorstellen.

Het presidium, dat bestaat uit een 15-tal sterk gemotiveerde parlementsleden, komt om de drie weken samen om met leer-krachten en directie heel concreet en praktisch vorm te geven aan nog aangenamere schoolafspraken en schoolsfeer.

We gaan ervan uit dat wat we samen doen, beter zal werken omdat het door meer mensen begrepen en gedragen wordt.

LEERLINGEN-PARLEMENTLEERLINGEN AAN ZETInspraak en actieve deelname aan het schoolse leven zijn geen loze begrippen bij de Jozefienen.

“De stem van leerlingen telt.”

Graad

11 Handel

2 Handel

tso doorstromingsgericht bso tewerkstellingsgericht

23 & 4 Ondernemen en IT (Handel)

3 & 4 Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen) 3 & 4 Office en Retail (Kantoor-Verkoop)

3 & 4 Toerisme

3

5 & 6 Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica)

5 & 6 Marketing en Ondernemen (Handel)

5 & 6 Netwerken en IT (Informaticabeheer) 5 & 6 Office (Kantoor) (opties Logistiek of Retail Minor)

5 & 6 Office Management en Communicatie (Secretariaat-Talen)

5 & 6 Retail (Verkoop) (opties Visual Merchandising

of Logistiek)

5 & 6 Toerisme

5 & 6 Communicatie en Media (Onthaal en Public Relations) 5 & 6 Onthaal en Recreatie

Specialisatie

7 Business Support (Kantooradministratie en

gegevensbeheer)

7 Retailmanagement (Winkelbeheer en etalage)

7 Gespecialiseerd Recreatiemedewerker

Se-n-Se Se-n-Se Reisleiding en Animatie (Toerisme en Recreatie)

Met keuzevak Ondernemen, Toerisme of IT

Page 5: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

zelfvertrouwen, zelfbeeld, omgaan met gevoelens en grenzen stellen

Onze school richt zich tot leerlingen die in de lagere school behoorlijke tot

goede resultaten behalen, maar wat minder doorgedreven theoretische

richtingen willen volgen.

Door de ondersteuning die wij bieden, zorgen we ervoor dat de stap van de

lagere school naar het middelbaar onderwijs niet te groot is.

Dankzij de kleine klasgroepen kunnen we je optimaal begeleiden.

Wekelijks is er een klasuur waar er aandacht besteed wordt aan studie-

begeleiding en sociale vaardigheden. Er wordt ook tijd vrijgemaakt om

attitudes zoals orde en stiptheid aan te leren en te werken rond ‘Leefsleutels’.

Jouw sprong naar de toekomst

In deze graad zetten we vooral inop thema’s als zelfvertrouwen,zelfbeeld, omgaan met gevoelens en grenzen stellen.

Het peter-meterproject, antipest- project, Adem Benemend(tabakspreventie) en omgaan met (cultuur)verschillen zijn hier enkele voorbeelden van.

Tijdens de lessen Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) volg je jouw individueel traject voor Nederlands, Frans en Wiskunde: je kan er zelfstandigherhalen of de leerstof uitdiepen. Naast de eerder theoretische lessen is er ook voldoende ruimte voor creativiteit.

1E GRAAD

8

1 en 2 HandelEEN KRACHTIGE LEEROMGEVING IN EENVEILIGE LEEFOMGEVINGJe weet nog niet wat je later wilt worden, maar je zoekt een richting met een zo ruim mogelijke keuze?

Dan is Handel wellicht iets voor jou. In de richting Handel kies je voor een brede algemene vorming met talen, Wiskunde, Handel en Techniek.

Je leert er kijken naar de behoeften (Wat heb ik nodig? Wat wil ik kopen?) en onderzoekt hoe koper en verkoper elkaar vinden. Je leert met een kritisch oog kijken naar reclame, energiever-bruik en nieuwe technologieën.

Naast de basisvorming Handel kies je voor een specifiek traject: Ondernemen, Toerisme of IT. Zo kan je alvast proeven van de richtingen die we aanbieden in de tweede en derde graad.

Wie geproefd heeft van iets, kan daarna beter kiezen: meer van hetzelfde of toch maar iets anders. De trajecten worden ook zo opgebouwd. Een keuze voor het ene sluit de keuze voor het andere in het daaropvolgende jaar zeker niet uit! En wie meer van hetzelfde wil zal niet teleurgesteld worden. Ondernemen, IT en Toerisme zijn immers brede domeinen die telkens vanuit een andere hoek ingevuld kunnen worden.

Je gaat 2 lesuren per week projectgestuurd aan de slag. Van een leerwandeling door de stad, een interview met een onder-nemende oud-leerling of het ontwerpen van een PR-campagne tot het (virtueel) opstarten van een onderneming. Van het werken met een 3D-printer en het verkennen van hardware en netwer-ken tot je eerste stappen in digitale bewerking en programme-ren. Van een fotozoektocht in Brugge en een hotelbezoek achter de schermen tot het uitwerken en begeleiden van een daguitstap of via je droombestemming kennismaken met andere culturen.

Persoonlijke begeleidingBrede algemene vorming

9

1E GRAAD Handel

Vakken 1 2

Nederlands 5 4

Frans 4 4

Engels . 2

Wiskunde 5 4

Handel- Initiatie in de bedrijfseconomie- ICT- en klaviervaardigheden

2..

.32

Aardrijkskunde 2 1

Geschiedenis 1 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Muzikale opvoeding 1 1

Natuurwetenschappen 2 1

Techniek 2 2

Plastische opvoeding 2 .

Klasuur 1 1

Traject (keuzemodule)- Ondernemen- Toerisme- IT

2 2

TOTAAL 33 33

Page 6: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

10

vriendschap, weerbaarheid en omgaan met verschillen

In de tweede graad bieden wijtwee tso-richtingen aan in het

studiegebied Handel, namelijkOndernemen en IT (Handel) en

Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

Binnen dit studiegebied kan er ookgekozen worden voor de bso-richting

Office en Retail (Kantoor-Verkoop).

Daarnaast bieden we in hetstudiegebied Toerisme detso-richting Toerisme aan.

Jouw sprong naar de toekomst

In deze graad zetten we vooral in op thema’s als vriendschap, weer-baarheid en omgaan met verschillen. Projecten die aan bod komen:relationele en seksuele vorming,multiculturele dag, inleefdag bijpersonen met een handicap,meehelpen in een rust- ofverzorgingstehuis, ontmoeting met vrijwilligers, ontmoeting metvluchtelingen, ondernemingsprojecten Jieha en The Box (een winkeltje voor en door leerlingen) ....

2E GRAAD

3 & 4 Ondernemen en IT(Handel)

3 & 4 Ondernemenen Communicatie(Handel-Talen)

HIER ONDERNEMEN WIJ

ONDERNEMEND & MEERTALIG, JOUW TALENT

Een commerciële studierichting, die voorbereidt op ver-dere studies in een economische richting.

Een studierichting waarin veel aandacht besteed wordt aan het aanleren van communicatieve vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren).

Ze bestaat uit een brede en evenwichtige vorming, is bedrijfsge-richt en legt een stevig accent op talen.In het vak Bedrijfseconomie wordt kennisgemaakt met de han-delsonderneming.Je leert de onderneming situeren in haar omgeving met haar commerciële en administratieve verrichtingen. Verder leer je de basisvaardigheden van ICT.

Dit doen we zowel in het Nederlands als in moderne vreemde talen (Frans, Engels en Duits). Je leert er ook de basiskennis en vaardigheden van ICT verwerven en toepassen met bijzondere aandacht voor presentatietechnieken.Je leert de onderneming situeren in haar omgeving met haar commerciële en financiële verrichtingen.

Ondernemend

Commercieel TeamworkICT

CreatiefTeamwork

CommunicatiefTalen

11

Page 7: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

3 & 4 Toerisme

3 & 4 Office en Retail (Kantoor - Verkoop)

JOUW REIS DOOR DE WERELD

OFFICE EN RETAIL … BRENGT JE VERDER

Je bestudeert de toeristische sector vanuit het oogpunt van de toerist zelf en maakt kennis met de verschillende vormen van toerisme: strandvakanties, wintersport, na-tuur- en cultuurtoerisme en citytrips.

Voor deze richting verwachten we van jou dat je com-municatief ingesteld bent (spreken, schrijven, lezen en luisteren) in de lessen Nederlands, Frans en Engels.

Je verwerft een brede kijk op de wereld. Er wordt veel aan-dacht besteed aan het aanleren van communicatieve vaardig-heden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) en dit zowel in het Nederlands als in moderne vreemde talen (Frans, Engels en Duits).Interesse voor Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Kunst en Cultuur zijn troeven voor wie Toerisme wil volgen.

Je hebt ook interesse voor Boekhouden en ICT. Je creatieve talen-ten kan je uitwerken in de lessen Retail.

In The Box, een winkel voor leerlingen door leerlingen, laat jij je commerciële inzet zien.Je krijgt zowel les in een kantoorklas als in een winkelklas.

SociaalZelfstandig

AvontuurlijkFlexibel

FlexibelCommunicatief

NauwkeurigCreatief

12

2E GRAAD TSO Ondernemen en IT

Vakken 3 4

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Wiskunde 4 4

Differentiatie wiskunde 1 1

Talenvorming

Nederlands 4 4

Frans 4 4

Engels 2 2

Duits . 1

Specifieke vorming

Bedrijfseconomie 6 6

Informatica 4 4

TOTAAL 33 34

2E GRAAD TSO Toerisme

Vakken 3 4

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Wiskunde 3 3

Talenvorming

Nederlands 4 4

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits . 2

Specifieke vorming

Toerisme

– Toerisme theorie

– Toerisme praktijk

– Toeristische aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

Toegepaste economie 1 1

Informatica 2 2

Communicatietechnieken 1 1

Kunst en cultuur 1 1

Milieuleer 1 .

TOTAAL 33 34

2E GRAAD TSO Ondernemen en Communicatie

Vakken 3 4

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Wiskunde 3 3

Talenvorming

Nederlands 5 4

Frans 5 5

Engels 4 4

Duits . 2

Specifieke vorming

Bedrijfseconomie 3 3

Informatica 4 4

Communicatietechnieken 1 1

TOTAAL 33 34

2E GRAAD BSO Office en Retail

Vakken 3 4

Algemene vorming

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Wiskunde 2 2

Talenvorming

Nederlands 2 2

Nederlands comm.vaardigheden 2 2

Engels 3 3

Frans 4 4

Specifieke vorming

Secretariaat 4 4

Boekhouden 3 3

Retail 4 4

Beeldende vorming 2 2

TOTAAL 32 32

13

Page 8: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

14

problemen oplossen, hulp vragen,keuzes maken en contacten leggen

In de derde graad bieden wij in het studiegebied Handel vier tso-richtin-

gen aan, namelijk Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica), Marketing

en Ondernemen (Handel), Netwerken en IT (Informaticabeheer) en Office

Management en Communicatie (Secre-tariaat-Talen). Binnen dit studiegebied

kan er ook gekozen worden voor twee bso-richtingen: Office (Kantoor) en

Retail (Verkoop). Daarnaast bieden we in het studie-gebied Toerisme twee tso-richtingen

aan: enerzijds Toerisme en anderzijds Communicatie en Media (Onthaal en

Public Relations). Binnen dit studie-gebied behoort ook de bso-richting

Onthaal en Recreatie tot de mogelijk-heden.

Jouw sprong naar de toekomst

In deze graad zetten we vooral in op thema’s als problemen oplossen, hulp vragen, keuzes maken en contacten leggen.

Projecten die aan bod komen: drugs-preventie, gelukkig zijn, taaldagen, uitwisselingen, mediawijsheid ...

Deze graad kenmerkt zich ook door de talrijke praktijkmomenten en stages.

Er wordt veel aandacht besteed aan werkplekleren, seminaries, gastspre-kers, bedrijfsbezoeken, oefenfirma’s, miniondernemingen … We verleggen onze horizon en trekken hiervoor ook naar het buitenland.

3E GRAAD

15

5 & 6 Accountancy en IT(Boekhouden-Informatica)BEDRIJVIG, VAN A TOT Z

Ben jij ook geboeid door de beleidsvoerende en boek-houdkundige aspecten van een onderneming?

En vind je het belang van informatica daarbij ook cruciaal? Dan is onze bedrijfsgerichte opleiding Accountancy en IT iets voor jou!

Door de combinatie met een sterke algemene vorming ben je bovendien goed voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt (o.a. dankzij je getuigschrift bedrijfsbeheer).

5 & 6 Netwerken en IT(Informaticabeheer)DE UPGRADE VOOR JE TOEKOMST

Als toekomstige IT’er ga je aan de slag met de diverse aspecten van de informaticatechnologie.

We behandelen onder andere software en hardware, de ont-wikkeling van programma’s en websites, computernetwerken en besturingssystemen...Hierbij volgen we steeds de laatste trends op de voet, waardoor deze opleiding je perfect voorbereidt op verder studeren in een ICT-opleiding of op een uitvoerende job in de computerwereld.Je behaalt bij het afstuderen je getuigschrift bedrijfsbeheer.

InitiatiefrijkVastberaden

Multitasker

Accuraat

InitiatiefZelfredzaamheid

MultitaskerVolhardend

Page 9: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

5 & 6 Marketing en Ondernemen(Handel)ONDERNEMERS VAN DE TOEKOMST

Deze richting biedt een klare kijk op het reilen en zeilen in een onderneming.

Thema’s als marketing, ondernemerschap, boekhouden, perso-neelsmanagement, verzekeringen … komen aan bod.Surplus?De minionderneming, een uitwisselingsproject, bedrijfsbezoe-ken, ondernemers voor de klas, les op de werkplek, een stevig talen- en informaticapakket, ideaal voor verdere studies, een getuigschrift bedrijfsbeheer …

5 & 6 Office Manage-ment en Communicatie (Secretariaat-Talen)DE WEG NAAR MEERTALIG MULITASKER

Je communiceert vlot in het Nederlands en in vier vreem-de talen (Frans, Engels, Duits en Spaans).

Je behandelt de post, bereidt zakenreizen en -lunches voor, or-ganiseert vergaderingen, beheert de agenda en werkt hierbij professioneel met de meest gangbare softwarepakketten. Je leert plannen, organiseren en rapporteren. Je weet van aanpak-ken en werkt punctueel. Je bouwt bedrijfseconomische kennis en ervaring op. Je loopt twee weken stage in een bedrijf en behaalt het getuigschrift bedrijfsbeheer.

PraktijkgerichtTeamplayer

Ondernemerschap

Marketing

ICT-tools Communicatief

Meertalig

Organisatietalent

1716

5 & 6 Communicatieen Media(Onthaal en Public relations)ASSERTIEF EN ACTIEF COMMUNICEREN

Je kiest voor deze richting als je geboeid bent door me-dia, actualiteit, communicatie, (vreemde) talen en toege-paste economie.

Deze studierichting is gericht op communicatie in de brede zin van het woord. Vanuit verschillende invalshoeken bestuderen we de communicatie van het individu of een groep. De communica-tie van organisaties leer je van A tot Z kennen door projectma-tig te werken. In ICT werk je rond de digitale vormgeving van teksten, folders en brochures. Google Drive en Office-pakketten zullen voor jou geen geheimen meer hebben.

5 & 6 ToerismeONTDEK DE BOEIENDE ACHTERGROND VAN TOERISME

Op een zeer ervaringsgerichte manier analyseer je de toeristische sector.

Je bestudeert enkele van de belangrijkste bestemmingen, waar-bij je leert werken met courant gebruikte toeristische software.Vreemde talen zijn natuurlijk belangrijk en worden geïntegreerd in projecten die je op een commerciële manier leren omgaan met de klanten.De talrijke excursies en een stage van vier weken maken de opleiding zeer praktijkgericht.

Communicatie

Actualiteit en mediaMarketing & maatschappij

Vreemde talen

Zelfredzaam

Internationaal

Open wereldvisieCommercieel

Page 10: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

5 & 6 Office(Kantoor)HET GEZICHT ACHTER DE ADMINISTRATIE

In de basismodule Administratie leer je om zelfstandig ondersteunende secretariaatstaken uit te voeren, je office- vaardigheden worden verder ontwikkeld.

Orde en accuraatheid zijn onmisbare attitudes. Daarnaast kan je kiezen voor Retail Minor of Logistiek.

In de module Retail Minor word je opgeleid als verkoopmede-werker, in de module Logistiek leer je de taken van een logistiek medewerker zelfstandig uit te voeren.

5 & 6 Retail(Verkoop)SERVICE VOOR ELKE KLANT

In de basismodule Retail leer je aan- en verkooptechnie-ken, etalages creëren en klantgericht handelen.

Zin in ondernemen, leergierigheid en enthousiasme zijn onmis-bare attitudes. Daarnaast kan je kiezen voor Visual Merchandi-sing of Logistiek.

In de module Visual Merchandising word je opgeleid tot expert in de presentatietechnieken, in de module Logistiek leer je de taken van een logistiek medewerker zelfstandig uit te voeren.

AdministratieRetail Minor

Praktijkervaring

Logistiek

Zelfstandig Enthousiast

Leergierig

Ondernemend

1918 5 & 6 Onthaalen RecreatieVOOR ENERGIEKE EN COMMUNICATIEVE EN-TERTAINERSMaak kennis met recreatie in al zijn vormen en leer hoe je op een creatieve manier een uitdagende activiteit voor jong en oud organiseert.

In deze opleiding leer je op een interactieve manier hoe je mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en interes-ses een aangename tijd bezorgt. Door een ervaringsgerichte aanpak maak je kennis met de uiteenlopende aspecten van hoe je een evenement begeleidt en organiseert. De nauwe samen-werking met de sector in binnen- en buitenland biedt je alle kansen om wat je leert ook in de praktijk toe te passen. Ben je creatief, neem je graag initiatief en spreekt avontuur je wel aan? Dan is Onthaal & Recreatie helemaal jouw ding! Put a smile on another’s face!

Dynamiek

Verantwoordelijkheid

Avontuur ExpressieInitiatief

3DE GRAAD TSO STUDIEGEBIED TOERISME Communicatieen Media Toerisme

Vakken 5 6 5 6

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1 3 3

Geschiedenis 1 1 1 1

Godsdienst 2 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Wiskunde 2 2 2 2

Talenvorming

Nederlands 3 3 2 2

Frans 4 4 2 2

Engels 3 3 2 2

Duits 2 2 2 2

Specifieke vorming

Kunst en cultuur . . 2 2

Toeristische organisatie . . 3 3

Toeristische bestemmingen . . 2 2

Toegepaste economie 2 2 2 2

Communicatie en Media

- Media en Actua 3 2 . .

- Communicatie 4 3 . .

- Communicatie van de organisatie 3 3 . .

- ICT 2 2 . .

Stages 1 3* . 4*

Vakoverschrijdend project

– Integrale opdrachten . . 4 2

– Frans . . 1 1

– Nederlands . . 1 1

– Engels . . 1 1

TOTAAL 35 35 34 36

* schooljaar 2018-2019: in het 6e jaar valt 1 uur stage weg en wordt 1 uur Natuurwetenschappen toegevoegd aan de lessentabel.

Page 11: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

2120

3E GRAAD TSO STUDIEGEBIED HANDEL Accountancyen IT

Netwerkenen IT

Marketingen Ondernemen

Office Managementen Communicatie

Vakken 5 6 5 6 5 6 5 6

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2

Natuurwetenschappen 1 1 1 1 1 1 1 1

Wiskunde 5 4 4 4 3 3 2 2

Talenvorming

Nederlands 3 3 3 3 3 4 3 3

Nederlandse zakelijke communicatie 2 1

Frans 3 3 3 3 3 3 3 3

Frans zakelijke communicatie 1 1 1 1

Engels 3 3 3 3 3 3 3 3

Engelse zakelijke communicatie . . . . 1 1

Duits . . . . 2 2 3 3

Spaans . . . . . . 1 2

Specifieke vorming

Bedrijfseconomie . . . . . . . .

– Bedrijfseconomie theorie 7 5 . . 7 7 . .

– Bedrijfseconomie praktijk . 2 . . 3 3 . .

Toegepaste informatica . . . . 2 2 . .

– Computer- en netwerktechnologie . . 5 . . . . .

– Server- en netwerktechnologie . . . 4 . . . .

– Softwareontwikkeling 4 5 5 4 . . . .

– Softwarepakketten 2 . 2 . . . . .

– Webdesign . 1 . 2 . . . .

Secretariaat . . . . . . 6 5

Bedrijfsbeheer . 2 2 2 . . 1 2

Recht . . . . . . 1 1

Bedrijfsgerichte praktijk . . . - . . . .

Stage . . . 3 . . . 2

TOTAAL 34 35 34 35 34 35 34 36

3E GRAAD BSO STUDIEGEBIEDHANDEL Office

Vakken 5 6

Algemene vorming

Godsdienst 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Talenvorming

Nederlands 2 2

Nederlandse zakelijke communicatie 2 .

Frans 3 2

Engels 2 2

Duits 2 2

Specifieke vorming

Administratie

– Secretariaat 7 4

– Boekhouden 2 2

– Werkplekleren/Stage 3 7

Keuzemodule*

– Keuzemodule theorie 4 4

– Stage keuzemodule 1 3

TOTAAL 34 34

3E GRAAD BSO STUDIEGEBIEDHANDEL Retail

Vakken 5 6

Algemene vorming

Godsdienst 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Talenvorming

Nederlands 2 2

Nederlandse zakelijke communicatie 2 .

Frans 2 2

Engels 2 2

Duits 2 2

Specifieke vorming

Retail

– Verkoop 3 2

– Winkelorganisatie 3 2

– Presentatietechnieken 3 2

– Informatica 1 .

– Werkplekleren/Stage 3 7

Keuzemodule*

– Keuzemodule theorie 4 4

– Stage keuzemodule 1 3

TOTAAL 34 34

3E GRAAD BSO STUDIEGEBIEDTOERISME

Onthaal en Recreatie

Vakken 5 6

Algemene vorming

Godsdienst 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Talenvorming

Nederlands 2 2

Communicatieve vaardigheden 1 1

Frans 3 3

Engels 2 2

Duits 2 2

Specifieke vorming

Recreatie

– Recreatie theorie 4 2

– Recreatie praktijk 3 3

Onthaal

– Onthaal en PR-technieken 2 2

– Sociale interactie 2 .

– Projecten 3 3

Toerisme 2 2

Praktijk 1 .

Stages 2 7

TOTAAL 35 35

* Verkoop Minor of Logistiek

* Visual Merchandising of Logistiek

Page 12: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

talrijke praktijkmomentenen stages

De specialisatiejaren sluiten aan op het domein Handel of op het domein

Toerisme.

In de specialisatiejaren van 7 bso bieden wij op school twee bso-richtin-gen aan in het studiegebied Handel, namelijk Business Support (Kantoor-

administratie en Gegegevensbeheer) en Retailmanagement (Winkelbeheer

en Etalage).

Jouw sprong naar de toekomst

Daarnaast bieden we in het studiege-bied Toerisme de bso-richting Gespe-cialiseerd Recreatiemedewerker aan.

Dit specialisatiejaar kenmerkt zich vooral door de talrijke praktijkmo-menten en stages. Er wordt veel aan-dacht besteed aan werkplekleren, seminaries, gastsprekers, bedrijfsbe-zoeken, oefenfirma’s, leerbedrijven enz.

7E JAAR BSO SPECIALISATIEJAAR

22

7 Business Support(Kantooradministratie en Gegevensbeheer)PROFESSIONALS IN PRAKTIJK

Je bouwt verder op de kennis die je verworven hebt in de derde graad.

Je kunt in uiteenlopende contactsituaties klantgericht hande-len en communicatief vlot omgaan met bezoekers, klanten en leveranciers. Dit zowel in het Nederlands, Frans als Engels. Je leert een e-commerce omgeving opzetten en beheren. Je leert omgaan met sociale media in de communicatie met klanten en bezoekers van het bedrijf. Je verwerft inzicht in de bedrijfspro-cessen binnen een onderneming met behulp van ERP-software. Je behaalt bij het afstuderen eveneens je getuigschrift bedrijfs-beheer.

7 Retailmanagement (Winkelbeheer en Etalage)VAN ALLE MARKTEN THUIS

In deze opleiding ga je tijdens je stage aan de slag als verkoopmedewerker.

Op deze praktische ervaring bouwen we verder tijdens de les-momenten door het openen en het beheren van een eigen leer-onderneming: een assortiment bepalen, de winkel inrichten, een eigen webshop maken, de boekhouding beheren …Je behaalt bij het afstuderen eveneens je getuigschrift bedrijfs-beheer. Zo word je een zelfstandig ondernemer en doe je een pak ervaring op!

Administratie

E-commerceCommercieel

Onthaal

ICT

LeerondernemingCreativiteit Stage

Ondernemingszin

23

Page 13: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

7 GespecialiseerdrecreatiemedewerkerHÉT AANSPREEKPUNT VOOR TOERISTEN IN BINNEN- ÉN BUITENLANDWe geven je tools en vaardigheden mee om de klant op een professionele manier te benaderen en animeren.

Dit doen we zowel in het Nederlands, Frans, Engels als Duits!

Sport-, spel-, outdoor-, toneel- en muzisch-creatieve activiteiten vormen voor jou een uitdaging met twee maanden buitenlandse stage als kers op de taart.

AnimatieZelfredzaamheid

UitstralingAvontuur

24

7E JAAR BSO SPECIALISATIEJAAR Businesssupport

Vakken 7

Algemene vorming

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Talenvorming

Nederlands 2

Frans 2

Engels 2

Specifieke vorming

ICT en organisatie 5

Integrale projecten 5

Bedrijfsbeheer 4

Stage 8

TOTAAL 34

7E JAAR BSO SPECIALISATIEJAAR Retail-management

VAKKEN 7

Algemene vorming

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Talenvorming

Nederlands 2

Frans 2

Engels 2

Specifieke vorming

Visual merchandising– Visual merchandising– Stage visual merchandising

31

Retail– Marketing en commerciële vorming– Financiële vorming en voorraadbeheer– Stage filiaalassistent– Stage retail

44110

TOTAAL 35

7E JAAR BSO SPECIALISATIEJAAR Gespecialiseerdrecreatiemedewerker

VAKKEN 7

Algemene vorming

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Talenvorming

Nederlands 2

Frans 2

Engels 2

Duits 2

Specifieke vorming

Recreatie 3

Onthaal en comm. vaardigheden 2

Registratie en informaticatechnieken 2

Show- en podiumtechnieken 3

Toerisme 2

Stage 7

TOTAAL 33

25

reisbegeleider, reisleiderop bestemming of animator

De Se-n-Se opleiding Reisleiding en Animatie sluit aan op het domein

Toerisme. In deze richting word je klaargestoomd voor een job als reisbegeleider: je leert de toerist

begeleiden tijdens zijn reis en/of verblijf, als reisleider op bestemming: je vertegenwoordigt een touroperator in het buitenland en helpt de klant tij-dens zijn verblijf (transfers, excursies,

infomeeting, klachtenbehandeling, hotelmap …)

Jouw sprong naar de toekomst

of als animator: je verwent de toerist met sport, spel en avondprogram-ma’s.

Bovendien wordt het internationaal karakter van deze opleiding nog aangescherpt door een buitenlandse stage van zeven weken.

Bij het afstuderen behaal je het certificaat Se-n-Se.

SE-N-SE

Page 14: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

Se-n-Se Reisleidingen Animatie(Toerisme en Recreatie)JE STAP NAAR HET BUITENLAND ALSANIMATOR OF REISLEIDER OP BESTEMMINGEen praktijkgerichte opleiding met als einddoel een stage van zeven weken in een zonbestemming rond de Middel-landse Zee.

We bereiden je hier perfect op voor.De geïntegreerde projecten zorgen voor interessante praktijk-momenten tijdens het schooljaar. Bovendien worden de vreem-de talen (Frans, Engels, Duits én Spaans) verder aangescherpt ter voorbereiding van de stage. Velen krijgen onmiddellijk na de stage een werkcontract bij een hotelketen of touroperator aan-geboden. Teamwork, praktijkgericht leren en zelfredzaamheid zijn belangrijk in deze opleiding!

26 SE-N-SE Reisleidingen Animatie

Vakken Se-n-Se

Algemene vorming

Wereldgodsdiensten 1

Toeristische aardrijkskunde 2

Cultuurgeschiedenis 2

Toerisme 3

Toegepaste informatica 2

Talenvorming

Nederlands 2

Frans 3

Engels 2

Duits 2

Spaans 3

Werkplekken

Project toerisme– Toerisme praktijk– Begeleidingstechnieken– Seminaries– Sport en animatie

2222

Stage 6

TOTAAL 36

Buitenland

KlantgerichtEnergiek Taalbad

BEREIKBAARHEIDVAN DE SCHOOLIN HET HARTJE VAN BRUGGE

Onze school is gelegen in het centrum van Brugge, midden tussen de twee drukste winkelstraten enerzijds, en de Markt en ‘t Zand anderzijds.

De schoolpoort ligt in de Giststraat.

Langs daar kom je binnen of ga je weg. Voor auto’s is het spitsverkeer in gewone omstandigheden niet problematisch.Er zijn parkeergarages voorzien aan het station, ‘t Zand en het Zilverpand (naast de school).

De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (vlot-te busverbinding van en naar het station).

“In het centrum van Brugge.”

Markt

‘t Zand

Zilverpand

Steenstraat

Geldm

untstr.

Noordzandstr.

Zuidzandstr.

Simon Stevinplein

Parking

Zilverstraat

P

P

P

27

Ons internaat is een stukje “thuis” doorheen de vele dagen van het schooljaar. Het is samenleven in groep, elkaar leren aanvaarden zoals we zijn en iedere dag, op een eigentijdse manier, een stap verder zetten naar volwassenheid.Eén van onze sterkste troeven is dat alle internen studeren op hun eigen kamer.De individuele studieplanner leert hen om zelfstandig te wer-ken. We leren hen op eigen benen te staan. We werken aan het samenhorigheidsgevoel door elke week een nieuwe acti-viteit te organiseren. Door samen te werken, leren de internen elkaar beter kennen en creëren ze vriendschappen voor het leven. De jongens kunnen terecht in Brugse internaten voor jongens.

ONSINTERNAATINTERNAAT.SINTJOZEFBRUGGE.BEOns internaat huisvest meisjes van het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme en van het Sint-Jozef Humaniora.

“Een tweede thuis voor meisjes.”

Page 15: WF201703 - Sint-Jozefsinstituut · 2017. 6. 26. · twee tso-richtingen aan in het studiegebied Handel, namelijk Ondernemen en IT (Handel) en Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen).

zaterdag 22 april en zaterdag 1 juli 2017van 10.00 u. tot 17.00 u.

Jouw sprong naar de toekomst!Zilverstraat 26 - 8000 Brugge - T. 050 33 19 43 - [email protected]

www.sintjozefbrugge.be

Inschrijven kan: Elke dag tijdens de openingsuren.Tijdens de zomervakantie op werkdagen van 09.00 u. tot 17.00 u. Gesloten van vrijdag 7 juli t.e.m. dinsdag 15 augustus.