Welkom op onze doopviering.

9
Welkom op onze doopviering. Sint-Lambertusparochie, Beerse

Transcript of Welkom op onze doopviering.

Page 1: Welkom op onze doopviering.

Welkom op onze doopviering.

Sint-Lambertusparochie, Beerse

Page 2: Welkom op onze doopviering.

1

P: priester/voorganger

C: catechist

P of/en M: papa en mama

PE en/of ME: peter en meter

Begroetingdoordecatechist

Welkomdoordeouders

P/M Beste familie, Ons leven verliest eventjes zijn gewone gang nu we stilstaan bij het wonder van nieuw leven. Ons kindje is iets wonderlijks, dat hebben wij als ouders aangevoeld toen het geboren werd. Dit wonderlijke hebben we niet in onze macht, we hebben er nauwelijks woorden voor. We ervaren dat we geen heer en meester zijn over het leven dat uit ons geboren is. Wij danken het leven aan een verborgen bron, een onuitsprekelijk geheim. Als gelovige mensen zien we ons leven als een weldaad en als een zegen. Zo weten we ons verbonden met de oorsprong van het leven: met God, die de bron is van al wat bestaat.

Openingsgebed

Samen

Heer God, wees hier aanwezig op dit uur, nu wij deze kindjes in onze gemeenschap gaan opnemen. Mogen zij Uw aanwezigheid in ons ervaren. Help ons deze kinderen voor te gaan in alles wat goed is en waar. Geef ons en onze kinderen een geloof dat bergen verzet, een hoop die toekomst biedt en een liefde die grenzeloos is. Amen.

Page 3: Welkom op onze doopviering.

2

Denaamgeving+hetgevenvaneenkruisje

C. De naam is het eerste geschenk van ouders aan hun kind. Die naam drukt hun liefde en verwachting uit, hij blijft een leven lang. Papa en mama, wanneer jullie aan je kindje een naam geven, dan zeggen jullie daarmee ook: wij als ouders geven je die naam maar jij bent niet ons bezit, je bent niet van ons maar jij bent zelf een eigen persoon. Jij mag ons vader en moeder noemen en dat wil zeggen dat wij er willen zijn voor jou. Straks zal de voorganger bij papa en mama langskomen zodat zij de naam van hun dopeling kunnen noemen. Hij zal dan ook, net zoals papa en mama en peter en meter een kruisje op het voorhoofd geven. Daarmee willen we je drie dingen zeggen: Een kruisje is een PLUS-TEKEN. We willen jou daarmee bevestigen. Jij bent de moeite waard, we geloven in jou, er zit meer in jou dan je misschien ooit wel zult denken. Een kruis doet ook denken aan een KRUIS-PUNT. Op een kruispunt moet je kiezen welke weg je inslaat. Je zal ooit moeilijke keuzes moeten maken. Maar met dit kruisje willen we zeggen dat we met jou en voor jou kiezen. Een kruisje is ook een teken van een CHRISTENMENS. Samen met jou willen we proberen in het spoor te lopen van Jezus, want Hij is een mens om van te houden. Ook Hij is een kind van God.

P. Papa en mama, welke naam hebben jullie aan je kindje gegeven?

P/M Ons kindje geven we de naam: ___________

Page 4: Welkom op onze doopviering.

3

P. Met deze naam zal je door het leven gaan, met deze naam zullen alle mensen je voortaan kennen. Jouw naam staat voorgoed geschreven in het boek van het Leven maar ook

in de liefde van God.

(naam dopeling)………

je mama en je papa, je meter en je peter en ikzelf, wij tekenen jou met een kruisteken, teken van hoop, van verrijzenis en van nieuw leven.

C. Nu wordt de naam van het kindje toegevoegd aan het bord van de dopelingen van dit jaar in onze parochie.

Schriftlezing

C. Het woord van God is goed nieuws voor iedere mens. Telkens wanneer christenen samenkomen, openen ze hun hart voor deze bron van nieuw leven. Vandaag lezen we uit het leven van Jezus een stukje, een verhaal dat neergeschreven is door…..

Bezinning

Voorbeden

P. Met onze wensen en diepste verlangens komen wij naar U.

God, wil ze aanhoren en zegenen.

Antwoorden we Samen na elke voorbede:

Wij bidden U verhoor ons Heer.

Page 5: Welkom op onze doopviering.

4

Doopbeloftevanmamaenpapaenpeterenmeter

P. Mama en papa, peter en meter, wij vragen jullie om tegenover je kindje de belofte uit te spreken, dat jullie samen, in liefde, voor …………. zullen zorgen, haar (hem) een gelovige opvoeding zullen geven en haar (hem) ook de woorden en de daden van Jezus zullen leren kennen. Willen jullie dit doen?

(P/M en Pe/Me mogen hun belofte uitspreken)

Geloofsbelijdenis

C. Onze kindjes laten dopen is uitdrukking geven aan ons geloof dat God, onze hemelse Vader van ons allemaal is en dus ook van onze kindjes. Wij geloven dat God een GOEDE VADER is en dat willen we Hem even samen zeggen met deze woorden van geloof.

Samen Ik geloof dat ik nooit alleen ben,

dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader is.

Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus

naar deze aarde heeft gezonden.

Ik geloof dat Jezus Christus gekomen is

om mij te bevrijden van zonde en schuld.

Ik geloof dat de geest van Christus in mij leeft en werkt.

Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben.

Ik geloof dat om mij heen een grote gemeenschap van gelovige mensen is waartoe ook ik wil behoren.

Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen

dat God mij niet meer naar zich toe wil trekken.

Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood,

de blijdschap en niet het verdriet.

Ik geloof dat Hij bij mij is,

vandaag en altijd. Amen.

Page 6: Welkom op onze doopviering.

5

Handoplegging

C. Iemand de handen opleggen, is iemand in de eigen kring opnemen, verantwoordelijkheid en zorg delen, beschermen, alle goeds toewensen en het mee willen realiseren. Het is zeggen: kindje van ons, op mij mag je rekenen! Mama en papa, zouden jullie samen met meter en peter je willen omdraaien naar de familie om samen een hand uit te strekken boven het hoofdje van jullie dopeling. Dan spreken we dit gebed uit:

Samen God onze Vader,

houd Uw hand boven het leven van ons kindje

opdat het altijd de weg mag blijven volgen

van vrede en vreugde.

Schenk ons kindje Uw liefde

zodat het ook warmte en geborgenheid

aan anderen kan doorgeven.

Amen.

DeDoopviering

C. Water

Gedoopt worden met water is naar adem snakken en bijna ten onder gaan aan al het kwade dat ons omringt. Maar dopen is ook: ondergedompeld worden in een “Goddelijk liefdesbad” dat uiteindelijk sterker is dan alle kwaad. In het doopsel toont God zijn overmacht. Wat er ook gebeurt, Hij zal altijd van ons blijven houden, onuitwisbaar en definitief.

Olie

Gezalfd worden met olie is opgeroepen worden om zoals Jezus zacht en respectvol met mensen om te gaan, om niet om hun wonden heen te lopen, maar om hen helend nabij te zijn, hun innerlijke schoonheid te zien en op te delven.

Page 7: Welkom op onze doopviering.

6

AanbrengenenZegenenvanhetwater

Dopen

P. Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

P. Ik leg op jou de naam van Jezus Christus. Ik zalf je met Zijn kracht, ik teken je met Zijn kruis opdat jij, kind van God, vervuld mag worden van de kracht en de liefde die was in Jezus.

Dedoopkaars

C. Ieder jaar krijgt de paaskaars door de wijding in de paasnacht een bijzondere betekenis. Een jaar lang staat ze er als symbool van Christus die gezegd heeft dat Hij het licht wil zijn voor alle mensen, een wegwijzer in hun zoektocht naar geluk. Mogen we aan de papa’s vragen om de doopkaars nu aan te steken aan het licht van de paaskaars opdat Jezus, …<namen>…………………………………. die zopas gedoopt werden, moge vergezellen op hun levensweg. Ondertussen kunnen we het even stil maken en luisteren naar muziek.

Zegeningvandezintuigen:Effetaritus(effeta betekent: ‘ga open!’)

C. Samen willen wij nu een zegen uitspreken over onze kindjes, opdat ze groot zouden mogen worden en mogen openbloeien tot fijne mensen. Wij willen aan de mama’s vragen om bij het uitspreken van de oogjes, de oortjes, het mondje …. op dat moment ook hun kind eventjes aan te raken bij de oogjes, de oortjes, …

Page 8: Welkom op onze doopviering.

7

Samen

Wij zegenen je oogjes:

dat je het goede in mensen mag zien,

jouw weg in het leven mag ontdekken, Gods schepping mag

bewonderen.

Wij zegenen je oortjes:

dat je mag luisteren naar positieve geluiden

en dat je mensen in nood mag horen, Gods stem mag horen.

Wij zegenen je mondje:

dat je mag lachen

en dat je taal eerlijk en mild mag zijn,

dat je woorden vindt om God te danken.

Wij zegenen je handjes:

dat je mag spelen en omhelzen,

geven en delen,

dat je je handen mag vouwen en bidden tot God.

Wij zegenen je voetjes:

dat je mag dansen

en dat je je eigen weg mag gaan

naar je eigen levensdoel,

dat je steeds de weg vindt naar God.

OnzeVader

C. En dan bidden wij samen het gebed dat we van Jezus hebben ontvangen. Dit is ons gebed voor onze kinderen.

Samen

ONZE VADER……

Page 9: Welkom op onze doopviering.

8

MedaillevanOnzeLieveVrouw

C. Beste ouders, wij zouden jullie nu graag een kleine medaille

willen aanbieden van Onze Lieve Vrouw. Dit is een oproep voor ieder van ons om zoals Maria goede ouders te zijn met een groot vertrouwen in onze kindjes wanneer ze zullen opgroeien en hun eigen weg willen gaan. Dit gebed bidden we samen tot Moeder Maria:

Samen

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.

Zendingenzegen

Nemenvaneengroepsfoto

Tekenenvanhetdoopregister

Dankjewel voor het meevieren.