Welkom bij OBS De Schatkamer! - Schoolgids ... Groep 1/2 Groep 4 Groep 7/8 Groep 1/2 Groep 4 Groep...

download Welkom bij OBS De Schatkamer! - Schoolgids ... Groep 1/2 Groep 4 Groep 7/8 Groep 1/2 Groep 4 Groep 7/8

of 34

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Welkom bij OBS De Schatkamer! - Schoolgids ... Groep 1/2 Groep 4 Groep 7/8 Groep 1/2 Groep 4 Groep...

 • Kindcentrum De Schatkamer

  28 BP Wildwalstraat 38

  8043 VL Zwolle

  www.obsdeschatkamer.nl

  2019/2020 Schoolgids

 • INHOUDSOPGAVE

  Voorwoord 3 De uitgangspunten van onze school 4 Het onderwijs op de Schatkamer 7 De kwaliteit van ons onderwijs 12 Toelatingsbeleid en doorstroom naar andere scholen 14 Veiligheid en gezondheid 18 Schooltijden, vakanties en verlofregelingen 22 De ouders van onze school 26 Klachtenregeling, verzekering en sponsorbeleid 29 Overzicht namen, functies en adressen 31 Colofon 33

 • VOORWOORD

  Voor u ligt de schoolgids 2019-2020 van Kindcentrum De Schatkamer. Naast praktische informatie bevat deze schoolgids informatie over de werkwijze, doelstellingen en uitgangspunten van onze school. De Schatkamer is een dynamische school die vanuit een ander perspectief haar onderwijs organiseert dan op de meeste scholen voor basisonderwijs gebruikelijk is;

  de Schatkamer is een school voor Natuurlijk leren. In een notendop wil dat zeggen dat wij kinderen nadrukkelijk(er) aanspreken op hun talenten om van daaruit ook de minder ontwikkelde gebieden te compenseren. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van kinderen. De erkenning van wie je bent en wie je mag zijn, vormt op de Schatkamer de natuurlijke schakel binnen het leren. Wij stellen daarbij hoge eisen aan zowel de kinderen als aan ons eigen onderwijsaanbod. De Schatkamer is een Kindcentrum. Samen met onze partners werken wij aan een brede- en optimale ontwikkeling van onze kinderen.

  Kindcentrum De Schatkamer zet nadrukkelijk in op kunst- en cultuureducatie. De Schatkamer is een openbare school die midden in de maatschappij staat. Een school waar niet alleen kinderen maar nadrukkelijk ook hun ouders van harte welkom zijn!

  We zien je... op de Schatkamer!

  3

 • ONZE VISIE OP KINDEREN EN ONDERWIJS ’’De Schatkamer is een Kindcentrum voor Natuurlijk Leren waarbij het kind centraal staat in zijn unieke ontwikkeling en dus zijn unieke ontwikkelingsbehoeften. Waarbij talent vroegtijdig wordt (h)erkend en waar ruimte is om dit talent te ontwikkelen. Waar kinderen de kans krijgen om vanuit betrokkenheid de echte wereld om hen heen te ontdekken en waar zij eigenaar zijn van hun eigen ontwikkelproces.’’ Op De Schatkamer val je op… niet uit!

  ‘Vertel het mij en ik zal het vergeten, doe het mij voor en ik zal het misschien onthouden, betrek mij erbij en ik zal het begrijpen’. (Confucius, 551 – 479 voor Chr.)

  NATUURLIJK LEREN De Schatkamer is een Kindcentrum midden in de wijk Stadshagen. Wij bieden onderwijs en opvang aan ruim 375 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. De school is in 2005 opgericht als school voor Natuurlijk leren. Er wordt vanuit dit concept anders gewerkt dan op traditionele basisscholen gebruikelijk is. Door onderzoek is er de afgelopen decennia steeds meer bekend geworden over hoe leerprocessen zich bij mensen voltrekken. Het aansluiten op deze natuurlijke wijze van leren wordt dan ook Natuurlijk Leren genoemd.

  Ieder kind is van nature nieuwsgierig. En daar maken wij op de Schatkamer zoveel mogelijk gebruik van. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Het aanleren van taal en rekenen is erg belangrijk, maar dat geldt ook voor het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden. Dit neemt op de Schatkamer dan ook een belangrijke plaats in. Kinderen worden uitgedaagd zorg te dragen voor hun omgeving en zich te uiten door middel van creativiteit. Kinderen krijgen ruimte voor onderzoek en experiment. We bespreken dagelijks wat er op school gebeurt. In de groep wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen die er toe doen voor kinderen. We laten ervaren wat hun mogelijkheden zijn. Vaardigheden worden geoefend samen met de kinderen, waarna ze ruimte en tijd krijgen om het zelf te doen. Door aan te sluiten bij sterke kanten en talenten, merken kinderen dat ze competenter worden. Door die insteek te kiezen, voelen kinderen zich veilig genoeg om minder ontwikkelde vaardigheden te ontwikkelen. We maken het onderwijs betekenisvol en herkenbaar, door in de belevingswereld van kinderen mee te gaan.

  DE UITGANGSPUNTEN VAN ONZE SCHOOL

  4

 • De eisen zoals deze gesteld worden door het Ministerie van OC&W, en gecontroleerd door de onderwijsinspectie, geven een school veel ruimte om het onderwijs in te richten naar eigen inzicht. Centraal gegeven is het behalen van resultaten, de opbrengsten van het onderwijs. Dit wordt vormgegeven door middel van opbrengstgericht werken (OGW). Een school die opbrengstgericht werkt, zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. De doelen op de verschillende vakgebieden zijn beschreven in kindtaal en zijn zichtbaar in de groep opgehangen. We noemen dit de klassemuur. Zo weten de leerlingen aan welke doelen zij moeten werken.

  REGELS EN AFSPRAKEN Daar waar een grote groep mensen samen is, zijn duidelijke regels voor een goed pedagogisch klimaat en een veilige, schone omgeving belangrijk, dus ook op onze school. Ze zijn gericht op het beschermen van ons prettige, veilige klimaat binnen de school. De regels gelden voor alle bij de school betrokkenen. In tegenstelling tot regels, worden afspraken niet eenzijdig opgelegd, maar worden ze gemaakt in overleg tussen leerling(en) en docent. Deze afspraken zijn terug te vinden in de verschillende groepen en worden gedurende het jaar levend gehouden. Regels moeten, maar ……. Uniformiteit is wenselijk, maar …… De maar impliceert ruimte voor een eigen invulling. Dit betekent niet een ‘vrijbrief’ om van de regels/ afspraken af te mogen wijken, of er een eigen invulling aan te geven. Mocht dit in specifieke situaties gebeuren, dan is daar een plausibele reden voor. Het nakomen van de afspraak om door alle betrokkenen (leerlingen, ouders/verzorgers,

  medewerkers, bezoekers, Doomijn) de hele dag gebruik te maken van de rechtertrap is van groot belang voor een veilig en ordelijk verloop in de centrale hal.

  We voelen ons met z’n allen verantwoordelijk voor de naleving van onze regels en routines; voor ons plezierige, veilige en leerzame schoolklimaat. We spreken elkaar aan, als we vinden, dat de regels en afspraken onvoldoende worden nageleefd. Dit zien we niet als klikken, maar doen we juist om elkaar te helpen. Het geheel (inclusief de onderliggende kernwaarden) is vastgelegd in het beleidsdocument ‘Pedagogisch tact’.

  IDENTITEIT EN KERNWAARDEN De Schatkamer is een school voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht diens culturele achtergrond, godsdienst of afkomst. Zoals alle scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren we daarbij de volgende kernwaarden:

  Er is voor elk kind een plek, een doorlopende ontwikkeling en leerlijn. Onze school is zichtbaar en sociaal actief in de maatschappij. Ons team is professioneel in denken en doen.

  Op de Schatkamer zien we een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en sociale cohesie. De Schatkamer geeft een hoge prioriteit aan het stimuleren van kinderen om maatschappelijke fenomenen vanuit een nieuwsgierige houding te

  5

 • ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat bestaande maatschappelijke waarden en normen door kinderen gekend en erkend worden. Wij vinden het zeker zo belangrijk dat deze ook bevraagd mogen worden in een open respectvolle dialoog, zodat zij leren hun eigen identiteit vorm te geven.

  Op de Schatkamer gaan we met kinderen in gesprek over alles wat de wereld boeiend maakt. Wanneer zich dingen voordoen in de wereld, haken we hierop in. Verschillen tussen mensen bieden kansen om tot leren te komen. Deze verschillen kunnen variëren van lievelingskleur tot sociale situatie. Zo verkennen wij, in een open dialoog met de kinderen de wereld. Ze leren dat verschillen er mogen zijn. Ze leren dat

  sociale contacten belangrijk zijn. Ze ervaren dat zij ook als individu tot hun recht kunnen komen in de groep.

  MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE De meervoudige intelligentietheorie is in 1983 geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Ieder mens beschikt over deze intelligenties, maar de een is van nature beter ontwikkeld dan de andere. Je spreekt dan van een talent op dat gebied. Eenmaal (h)erkend kun je dit talent uitbouwen. Door kinderen nadrukkelijk aan te spreken op hun talenten, zijn ze eerder genegen de wat minder ontwikkelde gebieden op te rekken.

  6

   

  MODEL MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE

  Officiële benaming Benaming gekend door onze leerlingen

  1. verbaal/ linguïstische intelligentie woordknap

  2. logisch/ mathematische intelligentie rekenknap

  3. visueel/ ruimtelijke intelligentie beeldknap

  4. muzikaal/ ritmische intelligentie muziekknap

  5. lichamelijke/ kinetische intelligentie beweegknap

  6. inter-persoonlijke intelligentie mensknap

  7. intrapersoonlijke intelligentie zelfknap

  8. natuurgerichte intelligentie natuurknap

 • DE DAGELIJKSE PRAKTIJK Op De Schatkamer werken de kinderen continu aan hun ontwikkeling. Dat vraagt veel van onze