Wegwijzer archieven van de Tweede Wereldoorlog ... 2019/01/04  · 1 Wegwijzer archieven...

Click here to load reader

 • date post

  05-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wegwijzer archieven van de Tweede Wereldoorlog ... 2019/01/04  · 1 Wegwijzer archieven...

 • 1

  Wegwijzer archieven en collecties van de Tweede

  Wereldoorlog bij het Haags Gemeentearchief

  Naam van de instelling

  Haags Gemeentearchief

  Spui 70

  2511 BT Den Haag

  Website: https://www.haagsgemeentearchief.nl (hier is een deel van de digitale inventarissen

  te vinden waarnaar in de Wegwijzer wordt verwezen; deze digitale inventarissen zijn ook

  raadpleegbaar via https://www.archieven.nl)

  Veel archieven over de Tweede Wereldoorlog in Den Haag zijn ook opgenomen in de website

  http://www.archievenwo2.nl

  Andere relevante websites voor de geschiedenis van Den Haag in de Tweede Wereldoorlog:

  http://www.joodskindermonument.nl

  https://www.joodserfgoeddenhaag.nl/

  http://www.haagsetijden.nl

  Voor de inzage van niet-openbare archieven moet toestemming aangevraagd worden bij het

  Haags Gemeentearchief. Een verzoekformulier is te downloaden van de website van het

  Haags Gemeentearchief.

  De Wegwijzer archieven en collecties van de Tweede Wereldoorlog aanwezig bij het Haags

  Gemeentearchief is samengesteld door:

  Dr. Corien Glaudemans

  - Haags Gemeentearchief herziene versie 2015 -

  https://www.haagsgemeentearchief.nl/ https://www.archieven.nl/ http://www.archievenwo2.nl/ http://www.joodskindermonument.nl/ https://www.joodserfgoeddenhaag.nl/ https://www.joodserfgoeddenhaag.nl/ http://www.haagsetijden.nl/ http://www.haagsetijden.nl/

 • 2

  Inhoudsopgave

  I Archieven

  1. Openbaar bestuur 2. Veiligheid, recht, openbare orde, defensie 3. Economie 4. Onderwijs, kunsten en wetenschappen 5. Gezondheid en welzijn 6. Sociale zorg en volkshuisvesting 7. Informatievoorziening 8. Sport en recreatie 9. Kerkelijke gemeenschappen en religie 10. Personen en families 11. Overige verzamelingen

  II Relevante literatuur over de Tweede Wereldoorlog in Den Haag

  III Haagse affiches uit de Tweede Wereldoorlog

 • 3

  I ARCHIEVEN 1. OPENBAAR BESTUUR

  NAAM ARCHIEF:

  Comité van voorbereiding tot het aanbrengen van een herinneringsteken voor de ambtenaren

  der gemeentesecretarie die omkwamen door de oorlog (Comité herinneringsteken

  omgekomen ambtenaren)

  Identificatiecode archief: 0137-01

  Omvang: 1m1

  Taal en schrift: Nederlands

  Openbaarheid: openbaar

  Soort toegang: digitale inventaris

  Inhoud: informatie betreffende omgekomen gemeenteambtenaren

  Relevante inventarisnummers:

  inv.nr. 13 Rede van mr.dr. J.J. Boasson, voormalig gemeentesecretaris van Den Haag, bij de

  onthulling van het monument voor omgekomen ambtenaren van de gemeentesecretaris, met

  bijbehorende gegevens betreffende de omgekomen ambtenaren, 1949

  Thema/thema’s: Jodenvervolging, verzet, hongerwinter

  Digitale inventaris aanwezig: ja

  NAAM ARCHIEF:

  Gemeentebestuur 1937-1952

  Identificatiecode archief: 0610-01

  Omvang: totale archief 200m1

  Taal en schrift: Nederlands en Duits

  Openbaarheid: archief is beperkt openbaar

  Soort toegang: series (notulen, correspondentie enz. zijn hier niet verder gespecificeerd)

  Inhoud:

  Archief van het gemeentebestuur van Den Haag over 1937-1952.

  Relevante inventarisnummers:

  45-46 Gemeenteverordeningen, 1940-1946

  25-29 raadsadressen, 1940 – 1945

  51-52 Notulen van Burgemeester en Wethouders, 1943-1945

  370 Stukken betreffende het definiëren van overheidsaansprakelijkheid voor handelingen,

  verricht tijdens of ten gevolge van de bezetting alsmede het afdoen van schadeclaims en het

  voeren van verweer tegen rechtsvorderingen, 1935-1947

  381 Stukken betreffende het verhuren van de panden Zwarteweg 63b en Korte Voorhout 1

  aan het 'Deutsches Theater in den Niederlanden', 1942-1945

  460 Stukken betreffende het berekenen van kosten wegens het nemen van bijzondere

  maatregelen in verband met de Duitse bezetting, 1940-1945

  463 Stukken betreffende het afhandelen van aangiften ingevolge de bepalingen van het

  Besluit Vijandelijk Vermogen, 1945-1947

  464 Stukken betreffende het uitvoeren van de voorschriften ter zake van de geldzuivering,

  1945-1950

  468 Stukken betreffende het instellen van beroep bij de Raad voor het Rechtsherstel tegen een

  beslissing van de afdeling Effectenregistratie van voornoemde raad, ter zake van door de

 • 4

  gemeente aan de firma Lippmann, Rosenthal & Co. te Amsterdam verrichte betalingen

  wegens aflossing van onderhandse geldleningen, met retroacta vanaf 1942, 1950-1951

  473 Stukken betreffende het nemen van maatregelen ter bezuiniging op het papierverbruik,

  1942-1945

  477 Stukken betreffende het inrichten en onderhouden van het voormalige joodse weeshuis in

  de Pletterijstraat 64-66 als kindertehuis, 1943-1952

  484 Stukken betreffende het uitvoeren van verduisteringsmaatregelen in gemeentelijke

  gebouwen, 1940-1945491Stukken houdende gegevens over instelling en functioneren van het

  Gemeentelijk Evacuatiebureau, later het Gemeentelijk Huisvestingsbureau, 1943-1947

  499 Notitie van de Gemeentelijke Accountantsdienst betreffende de financiële gevolgen van

  de buitengewone omstandigheden voor het dienstjaar 1940, 1940

  519-520 Stukken betreffende het beheren en functioneren van de Brandweer, 1920-1952

  557 Stukken betreffende het instellen, functioneren en opheffen van de Gemeentelijke

  Jeugddienst , 1942-1947

  619 Stukken betreffende de organisatie en het (financieel) beheer van de diensten, belast met

  voedseldistributie en hulpverlening aan vluchtelingen, 1941-1949

  621 Stukken betreffende het (financieel) beheer van het Gemeentelijk Bureau voor

  Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, 1941-1952

  627 Stukken betreffende instelling en beheer van de Gemeentelijke Dienst voor de

  Zelfbescherming tegen Luchtgevaar, 1943-1946

  629 Stukken betreffende het inrichten van een zusterhuis en accommodatie voor het verplegen

  van zieken in barakken aan de Zusterstraat, met tekeningen, (1920) 1937-1944

  643 Stukken betreffende het benoemen van wethouders tijdens de Duitse bezetting,

  waaronder het aanwijzen van een functionaris als buitengewoon wethouder belast met de zorg

  voor het vestinggebied, 1941-1944

  645 Toespraken van burgemeester De Monchy, 1934-1941

  649 Krantenknipsels en circulaires houdende bekendmakingen van bezettingsmaatregelen,

  1940-1945

  650 Stukken betreffende installatie van - en ambtsvervulling door burgemeester Westra

  alsmede de rechtspositie van zijn echtgenote, 1942-1946 (1949)

  651 Stukken betreffende het organiseren van een huldeblijk aan mr. S.J.R. de Monchy bij

  diens afscheid als burgemeester, 1946-1947 (1959)

  664 Stukken betreffende de reorganisatie van gemeentelijke diensten en de aansluiting van

  gemeentebedrijven bij bedrijfsorganisaties, 1941-1952

  686 Stukken betreffende het wijzigen van het personeelsreglement m.b.t. betaling van

  gemobiliseerd overheidspersoneel, met retroactum 1935, 1940

  687 Stukken betreffende verhaal van pensioenbijdragen gemobiliseerd personeel, 1940

  696 Stukken betreffende zuivering van personeel van de Brandweer, 1945

  704 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden bij de Tijdelijke Gemeentelijke Dienst

  voor het onderbrengen van Oorlogsslachtoffers in Noodtehuizen, 1945-1947

  714 Stukken betreffende onderzoek naar de afstamming van politiepersoneel, 1941-1943

  715 Stukken betreffende zuivering van politiepersoneel, met retroacta vanaf 1939, 1945-1952

  736 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden bij de Tijdelijke Gemeentelijke Dienst

  voor Verzorging van Rotterdamse Vluchtelingen, 1940-1942

  739 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden bij de Tijdelijke Gemeentelijke Dienst

  voor de Teelt van voedselgewassen, 1942-1944

  740-742 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden bij het Gemeentelijk Bureau voor

  Werklozenzorg en Personeelsvoorziening voorheen Gemeentelijk Bureau Werkverschaffing

  en Personeelsreserve, 1941-1952

 • 5

  809 Stukken betreffende het uitsluiten van aannemers die gecollaboreerd hebben met de

  Duitse bezetter, met retroacta 1928-1940, 1945-1949

  817 Stukken betreffende wederopbouw en herstel van oorlogsschade, 1948

  831 Stukken betreffende het opheffen van 'Deutschfeindliche' verenigingen en het verbieden

  van boeken en geschriften, 1940-1943

  833 Stukken betreffende het uitvaardigen van voorschriften inzake het houden van

  vergaderingen en optochten tijdens de Duitse bezetting, 1940-1942

  835 Stukken betreffende het innemen van wapens en munitie, 1939-1951

  852 Stukken betreffende het nemen van maatregelen ter voorkoming van verstoring van de

  openbare orde en het afhandelen van klachten over het politieoptreden, 1940-1951

  858-859 Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen joden, 1940-1943

  862 Stukken betreffende het nemen van politiemaatregelen tegen Nederlanders en

  ingezetenen die met de Duitse bezetter gecollaboreerd hebben, 1945-1952

  865-867 Stukken betreffende het registreren van overleden Duitsers, 1941-1943

  998-999 Stukken betreffende de organisatie van de voedselvoor