voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat...

of 71 /71
Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek! Netherlands Organisation for Applied Scientific Research L

Embed Size (px)

Transcript of voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat...

Page 1: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek! Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

L

Page 2: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de
Page 3: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

Nederlandse Orgamsacie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek! Netherlands Organisation for Apphed Scientific Research

Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO

TNO-rapport

NITG 02-002-C Onderzoek voorkomen beton- en metselzand Noordzee Interimrapportage vierde tranche: deelrapport over 13 boringen in het beoogde zandwingebied voor de Westerschelde Container Terminal (WCT)

Postbus 80015 3508TA Utrecht

www.mo.nl

T 030-2564556 F 030-2564555

Datum Maart 2002

Auteur(s) P.T.J. Kok K.F. Rijsdijk C. Laban Adviesburo De Meent b.v.

Opdrachtgever RWS-directie Noordzee Projectnaam Projectnummer 005.31030 Projectleider P.T.J. Kok Goedgekeurd

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, miorofilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onder-zoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan.

© 2002 TNO

Page 4: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-rapport

NITG 02-002-C i

Samenvatting

Ten westen van de Zeeuwse kust is een locatie gepland waar (ophoog)zand moet worden gewonnen ten behoeve van de mogelijke aanleg van de Westerschelde Container Tenninal (WCT) bij Vlissingen. In het kader van de vierde tranche van het onderzoek naar het voorkomen van beton- en metselzand in de Noordzee is op verzoek van Rijkswaterstaat directie Noordzee door het N1TG een dertiental boringen met het Roflushboorsysteem uitgevoerd in dit gebied teneinde de kwaliteit van het beoogde ophoogzand te beoordelen. Vjjf vn deze boringçn zjpi geëindigd in grof zand tevens is de geschiktheid van het zand voor de bereiding van beton- en metselzand onderzocht. De boringen zijn beschreven en van elk monster is met behulp van zeefnalyse en de MPS lasercounter een korreigrootteverdeling gemaakt. Uit deze gemeten verdelingen zijn schattingen afgeleid voor de verdelingen die verkregen zouden zijn als alleen gebruik was gemaakt van een zeefanalyse. De geschatte verdelingen zijn, na een rekenkundige verwijdering van de fractie groter dan 8 mm, gebruikt voor het verkrijgen van een goede indicatie voor de (theoretische) opbrengstpercentages beton- en metselzand in de afzonderlijke monsters. Hierbij is geen rekening gehouden met de schelpinhoud van de monsters. De kwaliteit van het zand in de bovenste zes meter van het beoogde zandwingebied voor de WFC is in beeld gebracht door middel van contourkaarten per meter op basis van de geschatte gemiddelde korrelgrootte (M63) uit de boorgegevens. In de zandbank, die het gebied van zuidwest naar noordoost doorsnijdt, is het zand in het onderzochte dieptebereik fijner (M63 tussen 210 en 300 micron) dan in de gebieden eromheen (M63 tussen 300 en 410 micron). Het gehele pakket van 6 meter lijkt geschikt als ophoogzand. Slechts in drie van de dertien boringen zijn gemiddelde theoretische opbrengstpercentages PIA betonzand (gemiddeld over 5 meter, waarbij geen rekening is gehouden met menging) waargenomen tussen de 10 en 20. KçppeIiiig met beton- en ee1zapdw ngljg!daarQrn voor dit gebied minder voor de hand

de gebieden zeewaarts van deMaasvlakte, waar percentages boven de 30 zijn gevonden. -

Page 5: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNap

NITO 02-002-C 11

Inhoud

Samenvatting . i

Inleiding................................................................................................ 1

2 Boorwerkzaamheden ........................................... . .................................. 2

3 Laboratoriumwerkzaaxnheden ................................................................ 4 3.1 Voorbereiding ........................................................ . ................ 4 3.2 Boorbeschrijving ..................................................................... 4 3.3 Korreigrootteverdeling ........................................ . ............... . ... 4 3.4 Toegepaste berekeningen op analyseresultaten ........................ . 5 3.4.1 Inleiding ....... .... ... ............................................. . ......... .. ........... 5 3.4.2 Zeefresultaten ......................... . ............ . ... . ............... ... . ........ . ... 5 1.1.3 Schelpen ................................................................................. 6 1.1.4 Fractie groter dan 8 mm ........................................................... 6 1.5 Theoretische opbrengstpercentages ............... . ..... . .................... 6

4 Bevindingen .................................................... . ..... . ........... . ...... . ............. 9 4.1 Bathymetrie. .... . ....................................................................... 9 4.2 Geologie ................................................................................. 9 4.2.1 Holoceen................................................................................. 9 1.1.2 Pleistoceen ............................ . ...... . .... ... ................................. 10 1.1.3 Tertiaire Formaties... .............. ... ......... ... ........... . .... .. ...... . ... ....12 1.3 Theoretische opbrengstpercentages.. . ..................................... 13

5 Conclusies ........................................................................................... 15 Bijlagen A Locatie boringen en onderzoeksgebied B Boorbeschrijvingen C Omgerekende cumulatieve verdelingen D Theoretische opbrengstpercentages E Grafisch overzicht gegevens per boring F Gemiddelde theoretische opbrengstpercentages

Page 6: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-rappo1

NFG 02-002-C

1 Inleiding

Een belangrijk element in het Rijksbeleid ten aanzien van de grondstoffenvoorziening is te zorgen voor het tijdig winbaar zijn van een voldoende aandeel oppervlaktedelfstoffen uit de Nederlandse bodem in de totale bouwgrondstoffenvoorziening. Daarbij wordt gestreefd naar een verruiming van de toepassing van de oppervlaktedelfstoffen uit de Noordzee. Het beleid en de inspanningen om, zo mogelijk, beton- en metselzand te winnen uit het Nederlands deel van de Noordzee worden versterkt. Naast beleidsmatige voorbereiding van de eventuele winning uit zee is inzicht nodig in de kwaliteit en kwantiteit van de afzettingen. Op grond van eerder onderzoek wordt de Formatie van Kreftenheye ten westen van Zuid-Holland en Zeeland als meestbelovend pakket gezien voor eventuele winning van zand dat geschikt is voor de bereiding van beton- en metselzand. Ten zuidwesten van het verspreidingsgebied van deze formatie is een locatie gepland waar (ophoog)zand zou moeten worden gewonnen ten behoeve van de mogelijke aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT) bij Vlissingen. In het kadçr van de vierde tranche van het onderzoek naar het voorkomen van beton- en metselzand in de Noordzee is op deze locatie, op verzoek van Rijkswaterstaat directie Noordzee, door het N1TG een dertiental boringen met het Roflushboorsysteem uitgevoerd teneinde de kwaliteit van het beoogde ophoogzand te beoordelen. Daarnaast is de geschiktheid van het onderliggende Tertiaire zand, dat hier dicht onder de zeebodem ligt, voor de bereiding van beton- en metselzand onderzocht. De verkregen boormonsters zijn beschreven en geanalyseerd. Door Adviesburo De Meent b.v. is, uitgaande van de korrelgrootteverdelingen, onderzocht wat het aanwezige (theoretische) opbrengstpercentage beton- en metselzand in de monsters is. Aansturing van dit onderzoek geschiedde door de PIA-subwerkgroep Zeezand, waarin naast medewerkers van Rijkswaterstaat (DNZ en DWW) vertegenwoordigers van de provincies (Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Brabant) en van het bedrijfsleven zitting hebben.

Page 7: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO.rappOft

NITG 02-002-C 2

2 Boorwerkzaamheden

In november 2001 zijn met het m.s. Zirfaea van RWS-DNZ dertien boringen uitgevoerd met behulp van het Rofiush-systeem in het gebied waar mogelijk ophoogzand zal worden gewonnen ten behoeve van de aanleg van de WCT. Met het Roflush-boorsysteem kunnen door een airliftcontraflush-methode monsters worden genomen tot een diepte van 20 tot 25 m beneden zeebodem. Het zwaarstuk, een stalen buis met een lengte van ongeveer 6 m, wordt in een stalen frame dat voorzien is van twee rupstracks verticaal neergelaten. Aan het zwaarstuk zit een ca. 80 m lange rubberslang waarin zich een spoelslang en drie hydraulische slangen bevinden. Deze slangen zorgen o.a. voor het transport van water naar de boorkroon die zich onder aan het zwaarstuk bevindt. In deze boorkroon zitten gaatjes (nozzles) waardoor het water de bodem loswoelt. Door bovenin lucht in de aanvoerslang voor het sediment te injecteren wordt er een luchtlift tot stand gebracht waardoor het bodemniateriaal met hoge snelheid naar het dek wordt gevoerd. Hier wordt het in bakken opgevangen. Door het eigen gewicht zakt het zwaarstuk, gecontroleerd door de boortechnicus, steeds dieper de bodem in. Met de rupstracks worden het zwaarstuk en de slang weer uit de bodem getrokken. Technische details, inclusief enkele figuren, en een beschrijving van de werkwijze tijdens het boren zijn opgenomen in bijlage B van de rapportage over de tweede tranche (TNO-rapport: NITG 01-088-C). Tijdens het in de opvangbakken terechtkomen van het monster kan een deel van het fijnere materiaal, indien aanwezig, (voornamelijk slibfractie 2-63 .un) uit de bakken spoelen, waardoor het monster niet geheel representatief is voor het bodemsediment in situ. De methode is echter snel, relatief goedkoop en men krijgt een redelijke indruk van de bodemopbouw tot een diepte van ca. 20 m. Veel van het onderzoek met de Rofiush wordt uitgevoerd ten behoeve van de opsporing van oppervlaktedelfstoffen zoals ophoog-, beton- en metselzand. Deze worden d.m.v. baggeren gewonnen en daarbij gaat ook een deel van de fijne fractie overboord. Met behulp van steekboringen is aangetoond dat de betreffende zandlagen in het algemeen minder dan twee procent slib bevatten. Van het sediment van een diepte-interval van een meter wordt een zo representatief mogelijk monster verzameld, met een gewicht van ongeveer 3.5 kg. In het laboratorium worden de monsters beschreven en verwerkt. Van de dertien boringen hebben er vijfde diepte van tien meter niet gehaald. Qp deze locaties bleek een laag die veel stenen en/of schelpen bevateen

ndoorcIringbare hindernis voor het boorsysteem te vormen. Enkele van de diepere boringen (tussen tien en twintig m) zijn ook digd in grof zand met en/of stenen. Aanpassing van het systeem, o.a. met een oscillerende, dan wel een door waterdruk aangedreven hamerende boorkroon, kan voor dit probleem mogelijk de oplossing brengen. De onderstaande tabel toont het aantal boringen per bereikt diepte-interval. De posities van de boringen zijn afgebeeld in bijlage A.

Page 8: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

NITG 02-002-C

1 Bereikte diepte 1 >20 m 1 15-20 m 1 10-15 m <10 m Aanta1boringen0 6 2 Is

Tabel 1: Aantal boringen per bereikt diepte-interval.

Page 9: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

NITGO2-002-C 4

3 Laboratoriumwerkzaamheden

3.1 Voorbereiding

De monsters van ongeveer 3.5 kg, die tijdens het boren per meter dieptebereik zijn verzameld, zijn overgebracht naar het laboratorium van het NITG. Ten behoeve van de verdere verwerking (zeven, analyseren en beschrijven), zijn ze daar in warmtebestendige bakjes tijdens een verblijf van 48 uur in een oven, bij een temperatuur van 80°C gedroogd.

3.2 Boorbeschrijving

De gedroogde sedmientmonsters zijn lithologisch beschreven volgens de standaard boorbeschrijving (SBB versie 5.1). Bij een dergelijke beschrijving worden naast het hoofdbestanddeel (b.v. zand) ook de extra bestanddelen aangegeven die het monster bevat (b.v. grind, schelpen, klei, veen) en een indicatie voor de hoeveelheden hiervan (b.v. een spoor). Door visuele vergelijking met de Munseil colour chart en het gebruik van een vergelijkingsmicroscoop worden respectievelijk de kleur van het sediment en het korreigroottebereik van het monster vastgesteld en en er worden schattingen gemaakt van de gemiddelde korrelgrootte (M63) en het kaikgehalte (kwalitatief door het toevoegen van een paar druppels HCL) ervan. Tijdens het beschrijven wordt ook bepaald tot welke geologische formatie het sediment moet worden gerekend en de betreffende formatienaam wordt aan de boorbeschrijving toegevoegd. De beschrijvingen zijn ingevoerd in het NITO-databestand, afgedrukt en opgenomen in bijlage B.

3.3 Korreigrootteverdeling

Na beschrijving zijn de monsters met behulp van de 30 mm CAARPCO INC 14-32 sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de firma Cubic Square B.V. gewogen en daarna handmatig gezeefd, waarbij gebi-uik is gemaakt van zeven met maaswijdte van 16, 8, 4, 2 en 1 mm (NEN2560). Van de verkregen zeeffracties en van het scheipdeel binnen deze fracties zijn de gewichten bepaald. Van het gedeelte kleiner dan 2 mm is een submonster van ongeveer 80 g genomen, dat gebruikt is voor een korrelgrootteanalyse met behulp van de MPS (MALVERN Mastersizer-X-Particle Sizer 2000 Ver. 2.0 met Scirocco tussenstuk). Tijdens deze analyses wordt het

Page 10: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TN

NITG 02-002-C 5

monster in een trechter gestopt en door middel van een stofzuiger langs een laser gevoerd, waarbij het verstrooiingspatroon van het laserlicht electronisch wordt vastgelegd en omgerekend tot een cumulatieve verdelingskromme. Interne kwaliteitsborging van de meting vindt plaats door het bepalen van de 'obscuration fctor', die een maat vormt voor de nauwkeurigheid van de berekende data. Een acceptable nauwkeurigheid is bereikt als de waarde van deze fctor kleiner is dan 1%, en alleen dan wordt de meting geaccepteerd. Als de waarde te hoog is, dan wordt de meting opnieuw gedaan. Regelmatige calibratie vindt plaats aan de hand van testmonsters waarvan de korreigrootte bekend is. De zo verkregen curves zijn zeer goed reproduceerbaar. Wel moet worden opgemerkt dat de gevonden waarden wat afwijken van die, welke met behulp van zeven verkregen worden (in de cumulatieve kromme zijn de D-waarden bij een gegeven grootte (p-waarde) in het algemeen kleiner). Mede hierom zijn op de analyseresultaten enkele berekeningen losgelaten (paragraaf 3.4). De waarden gemeten met de MPS zijn gecombineerd met de door zeven bepaalde percentages voor de grovere fracties, waarmee de korreigrootteverdeling van het sediment is verkregen. Deze verdelingen zijn opgenomen in de bestanden van het NITG.

3.4 Toegepaste berekeningen op analyseresultaten

3.4.1 Inleiding Overeenkomstig de methodiek die ontwikkeld is door de subwerkgroep PIA-Zeezand zijn op deze korreigrootteverdelingen enkele berekeningen uitgevoerd, alvorens ze te gebruiken voor de (theoretische) opbrengstberekeningen. Omdat men in de beton- en metselzandindustrie gewend is te werken met getallen die alle verkregen zijn met behulp van zeven en de MPS-waarden hier in het algemeen iets van verschillen, zijn rekenregels bepaald met behulp waarvan de samengestelde kromme kan worden omgezet in een verdeling die meer overeenkomt met een zeefkromme. Bovendien wordt de fractie groter dan 8 mm met gebruikt voor de bereiding van betonzand. Daarom is deze fractie rekenkundig verwijderd uit de verdelingen.

3.4.2 Zeefresultaten Bij de, in samenwerking met het laboratorium van het NITG uitgevoerde, bepaling van de rekenregels is gebruik gemaakt van 40 representatieve monsters uit de Fonnatie van Kreftenheye. Deze zijn gezeefd met behulp van zeven van .063, .125, .250, .5, 1, 2, 4 en 8 min. Ook zijn met de MPS verdelingen gemeten voor de kleinere fracties. Vergelijking van de samengestelde MPS-zeefkrommen met de zeefkrommen (lineaire regressie) leverde de gewenste regenregels:

[Zeefidasse (y) 1 Malvemklasse (x) 1 Regressielijn 1 Con. coeif. (r)

Page 11: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

NITG 02-002-C 6

63-125 pm 63-150 im Y = 0.384 lx + 0.28 0.392 125-250i.un 150-300j.un y1.0503x-1.2264 0.9529 250-500 un 300-600 j.un y = 1 .2473x - 8.2593 0.9478 500-1000tm 600-1190.m 1 y=1.0909x-5.6532 0.9271 1000-2000u.m 1190-2000pni 1 y=0.9348x±1.5627 1 0.7283

Tabel 2. Overeenkomsrige korreigrootreklassen, regressielijnen, en correlariecoefficiënten bzjMalvern- en zeefanalyse van 40 monsters uit de Formatie van Kreftenheye, afgezeefd op2 mm.

Deze regels zijn vervolgens toegepast op alle bepaalde korreigrootteverdelingen. Opgemerkt dient te worden dat ze eigenlijk alleen gelden voor monsters uit de Formatie van Kreftenheye, die in dit gebied waarschijnlijk niet, of slechts zeer beperkt, aanwezig is. Toepassing op verdelingen van zanden met andere samenstelling geeft in het algemeen grotere afwijkingen (t.o.v. "echte" zeeflcrommen)

3.4.3 Schelpen In het kader van de tweede tranche is gekeken hoe de verdelingen van monsters uit de Formatie van Kreftenheye er uit zouden zien na (een rekenkundige) verwijdering van de schelpen en schelpfragmenten groter dan 1 min. Omdat de hoeveelheid schelpen in deze monsters meestal zeer gering is, bleek deze verwijdering slechts een marginale invloed te hebben. Daarom heeft de subwerkgroep PIA-Zeezand besloten om de (theoretische) opbrengstpercentages te bepalen aan de hand van de verdelingen die de berekeningen ten aanzien van het schelpgehalte niet hebben ondergaan. Bij het interpreteren van de resultaten zal hiermee, in geval van schelprijk materiaal, rekening moeten worden gehouden.

3.4.4 Fractie groter dan 8 mm Op de percentages van alle fracties (kleiner dan 8 mm) is nog een vermenigvuldiging toegepast met 100/(100-x), waarbij x het percentage groter dan 8 mm is. De resulterende getaflenreeksen representeren na deze bewerkingen zeefkrommen van sediment waaruit de fractie groter dan 8 mm verwijderd is. Deze getallenreeksen zijn gebruikt voor de bepaling van de opbrenstpercentages en weergegeven in bijlage C.

3.5 Theoretische opbrengstpercentages

Page 12: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

211

Nfl'G 02-002-C

De korrelgrootteverdeling van zand is bepalend voor de geschiktheid en mede bepalend voor de toe te kennen kwaliteit ervan. Beton- en metselzand is zand dat toegepast wordt in onder andere betonmortel, betonwaren en metselspecie. Het betreft niet één specifieke fractie(zone) qua korreigrootte maar is samengesteld uit korrels van 0-8 mm, volgens een karakteristieke korreigrootteverdeling. Juistde aanweziRheid is van belang voor de kwaliteit. Van alle monsters zijn aan de hand van de korrelverdelingen (zie bijlage C) de theoretische (in situ) opbrengstpercentages berekend. Deze percentages geven weer hoeveel procent van dat zand theoretisch tot beton- of metselzand kan worden verwerkt. De opbrengstpercentages zijn bepaald met behulp van het computerprogramma "OpbrenGTS". Dit programma is door Fugro ontwikkeld, in opdracht van Projectbureau de Maaswerken. Het berekent op basis van cumulatieve zeefresten van een monster de opbrengst met als norm een standaardzand. Dit standaardzand moet vooraf worden gedefinieerd. Deze definitie geeft aan hoeveel gewichtsprocent cumulatief aanwezig moet zijn op de diverse zeven. Wanneer voor een zeef twee percentages worden ingegeven is er sprake van een bandbreedte. Bij een ingevoerd standaardzand met bandbreedte berekent het programma drie opbrengsten: de opbrengsten volgens de minimale en de maximale eis en de geoptimaliseerde opbrengst binnen deze eisenbanden. Indien echter een fractie in beperkte mate aanwezig is zal bij de geoptimaliseerde opbrengstberekening, de zeeflijn discontinu opgebouwd worden. In dit stadium van het onderzoek is besloten om niet de geoptmialiseerde opbrengst maar de gemiddelde opbrengst (uit het gemiddelde van de minimale en maximale PIA zeefwaarde) te berekenen. De standaardzanden waaraan de monsters in dit onderzoek getoetst zijn, zijn: de praktijkzanden betonzand PIA en metselzand PIA en de zanden CUR B77 0-4 en CUR B77 0-2. In de normen voor betonzand (NEN 5905), alsmede in die voor metselzand (NEN 3835) worden voor de korrelverdelingen onder- en bovengrenzen (cumulatieve zeefresten) aangegeven. Door producenten van betonmortel, betonproducten of metsehnortel worden echter nauwere grenzen aangehouden. In PIA zijn deze "praktische" grenslijnen, waarbinnen het overgrote deel van de in de Nederlandse praktijk gebruikte zanden passen, vastgesteld als betonzand PIA en metsel.zand PIA. In het kader van het onderzoek "toepassing van fijner zand in beton" is getoetst aan CUR B77 0-2 en CUR B77 0-4. Bij de toetsing aan het zand CUR B77 04 is met getoetst aan de eis voor zeef C8, omdat alle monsters rekenkundig zo zijn bewerkt dat de gehele fractie groter dan 8 mm verwijderd is. Ook is met getoetst aan de eis voor zeef 63 gm, omdat deze fractie in veel gevallen het theoretisch opbrengstpercentage bepaalde, wat in het kader van het zoeken naar grofzandvoorkomens niet zinvol is. In onderstaande tabel zijn de cumulatieve zeefresten voor deze zanden gedefinieerd. Tabellen die de (theoretische) opbrengstpercentages bevatten zijn opgenomen in bijlage D.

Page 13: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO.rappofl

NITG 02-002-C

Zeef Betonzand PIA min/gem/max

Metselzand PIA Min/gemlmax

CUR B77 0-4 CUR B77 0-2

C8 0 0 1 0

C4 216/10 0 4 0

2mm 14/19/23 5/6/7 8 0

lmm 25130/35 16/21125 15 2

500p.m 55/60/65 46/52/57 34 10

250p.m 85190/95 85/88190 74 55

125 »m 98199/100 94/97/100 93 85

0.063 ptm 99 / 100 / 100 99

Tabel 3: korrelverdeling verschillende zanden

Page 14: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

NITGO2-002-C 9

4 Bevindingen

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens (korte) beschrijvingen gegeven van de bathymetrie (4.1) en de geologische opbouw van het gebied (4.2). Daarna worden voor de bovenste zes meter contourkaartjes van de gemiddelde korreigrootte gepresenteerd (4.3).

4.1 Bathymetrie

In het gebied bevindt zich een grote zandbank die deel uitmaakt van de noordoostelijk lopende Zeeuwse Banken voor de kust van Zeeland. Deze bank is ongeveer 15 m hoog, 2 kin breed en meer dan 10 km lang. De top ligt tussen 15 en 20 m beneden LLWS. Ten noordoosten en zuidwesten ervan worden in depressies waterdieptes tot.4w beneden LLWS bereikt. Op de bank en in de aanliggende lagere delen van de zeebodem bevinden zich zandgolven. Dit zijn 5 â 10 m hoge en 200 m brede zandlichamen, die, mogelijk ten gevolge van getijdestromingen, langzaam heen en weer bewegen en zich per saldo noordwaarts verplaatsen. Over deze zandgolven lopen megaribbels, kleinschalige zandlichamen tot ongeveer 1 m hoogte, die zich verplaatsen onder invloed van getijdestromingen. Figuur 1 geeft een overzicht van de bathymetrie in het gebied.

4.2 Geologie

4.2.1 Jioloceen De grootschalige zandbank, de zandgolven en de megaribbels bestaan uit mariene, scheiphoudende zanden die worden gerekend tot de Bligh Bank Formatie. Deze zanden komen in het gehele zoekgebied voor en zijn afgezet in het Holoceen, het jongste geologische tijdvak van het Kwartair. Het bovenste deel van het zandpakket wordt nog door huidige hydrodynamische processen in beweging gehouden en vormt de zogenoemde actieve laag. De zanden bereiken hun grootste dikten van meer dan 10 m op de top van de bank, op de fianken liggen de waarden tussen de 5 en 10 m. In lager gelegen gebieden varieert de dikte met het relief van de zandgolven en megaribbels tussen de 3 en 7 m. De korreigrootte van het zand varieert in het gehele gebied tussen matig grof en zeer grof (geschatte gemiddelde waarde tussen 210 p.m en 420 p.tm). Het grofste zand komt voor in de lager gelegen gebieden ten noordwesten en zuidoosten van de zandbank. Het fijnste zand bevindt zich in de bank. In het gehele gebied blijft de (geschatte) gemiddelde korreigrootte in de bovenste 6 m nagenoeg gelijk (figuur 2). Onder de mariene, schelphoudende zanden van de Bligh Bank Formatie bevinden zich vrijwel overal in het zoekgebied tot 4 m dikke pakketten grind- en schelphoudend, zeer grof zand met een geschatte gemiddelde korrelgrootte van 400 pLm. De schelpeninhoud van deze zanden bedraagt soms 30%, maar ligt veelal tussen de 1 en 10%. De meeste schelpen zijn van Holocene ouderdom, maar er komen ook oudere, verspoelde exemplaren in voor. Deze grind- en scheiphoudende

Page 15: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-rapport

NITG 02-002-C 10

zanden worden gerekend tot de Buitenbanken Formatie. Het grind bestaat voor een groot deel uit zandsteen, kwarts en lydiet afkomstig uit de Pleistocene Kreftenheye Formatie en kaiksteen en vuursteen afkomstig uit oudere Tertiaire lagen. Enkele Rohflushboringen (S4-2 10 en S7-408) zijn in deze eenheid blijven steken op een diepte van ongeveer 6 m beneden de bodem. Dit zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door de grofheid van het materiaal, o.a. stenen.

see.e 5

0

5.12S.øø

&

0

0..

Ç °c

5. 720. 0 s. 720. 009

500.0e9

3 02

COL 11 ES 8 a 8 I5 N8d8rI.fl.hULO8tv6or

Figuur 1: Bathymetrie en locatie van de boringen in het studie gebied

4.2.2 Pleistoceen Onder de Holocene lagen liggen tot 11 m dikke Pleistocene zandpakketten. Deze pakketten omvatten grove rivierzanden van de Formatie van Kreftenheye (200-400 p.m) en zeer tot matig fijne, mariene zanden van de Eem Formatie (100-250 pjm). De zanden uit beide formaties zijn schelphoudend (veelal tot 10%), die van de Formatie van Kreftenheye ook grindhoudend. De verbreiding van de formaties is

Page 16: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-rapport

NITG 02-002-C

11

Geschatte gemiddelde korrelgrootte 0-1 m N

+

Geschatte gemiddelde korreigrootte 1-2 m N

1 R912

mica 37-1

ig7

R47

57-40

Mloe

OM-1CF7 - S7_

+ 1 32

2 km 25-2,0

-

Geschatte gemiddelde korreigrootte 2-3 m N

+

+ 2 km 25-210

2l0.300øm

- 300-20

Geschatte gemiddelde korreigrootte 3-4 m N

1 RO 5'

- .19

R9.'0

R9-1

R79

aa7 S2O9

R0.11

S7-L1

59.1130

59.IW

87-

R9.'t1

1 5141 1 32

2km +

210-300,,,

- 300.470

-

St 37 207

2 km -1-

125-210

25 0.000

700-02

-

Page 17: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-rapport

NITG 02-002-C 12

Geschatte gemiddelde korreigrootte 4-5 m N Geschatte gemiddelde korreigrootte 5-6 m N

S4-ZI t 54711

+ 454A +

s4

59-112

MIM

S7-7

55.14

59-107

s1»e

R9-m

59.110 55110

+ 2 km 1 25-21C-

2km

210.310 n, 210.30011

000-20 oos:s r,

— 423-100,- 4:0-300,11

Figuur 2: Geschatte gemiddelde korreigrootte in de bovenste zes meter beneden de zeebodem.

moeilijk aan te geven, omdat het veelal gaat om resten van grotendeels geerodeerde sedimenten, die zijn afgezet in lokale depressies in de Tertiaire ondergrond, die zijn ontstaan door veelvuldige fiuviatiele en mariene erosie tijdens respectievelijk lage en hoge zeespiegelstanden. Ook vertanden deze formaties zich in elkaar in dit gebied (NITG Rapport mollusken 1578). De nvierzanden van de Formatie van Kreftenheye zijn tot 4.5 m dik, matig grof tot zeer grof (geschatte gemiddelde korreigrootte tussen 300 en 400 pm), en de gnndinhoud ligt tussen 1-10%. De schelpeninhoud bestaat uit omgewerkte Eem-schelpen en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zoet- en brakwatersoorten. Soms zijn er ook houtresten aanwezig. Het grind is van dezelfde samenstelling als dat van de Buitenbanken Formatie. Het zand is in twee bonngen (R9-109 en S4-211) aangetroffen op geïsoleerde plekken. De mariene zanden van de Eem Formatie zijn over het algemeen fijner (matig fijn tot zeer fijn met een geschatte gemiddelde korrelgrootte tussen 105 en 210 l.tm), met een schelppercentage tot 10 en komen vrijwel in het gehele gebied in de ondergrond voor. Zeer fijne zanden van de Eem Formatie zijn aangetroffen in het zuidelijk deel van het gebied in bonng R9-11I. Dit zijn waarschijnlijk manen omgewerkte zanden uit de onderliggende oudere formatie.

4.2.3 Tertiaire Formaties De oudste aangetroffen zanden komen voor in het zuidelijkste deel van het gebied in de boringen R9- 110 en R9- 111. Het gaat om slibhoudende, zeer fijne mariene zanden (geschatte gemiddelde korreigrootte tussen 105 en 150 tm), die door de

Page 18: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-rapport

N1TG 02-002-C 13

aanwezigheid van het mineraal glauconiet een groene tint hebben en als bijmenging fosforietknollen bevatten. Aan de basis van boring R9-1 10, op een diepte van 16 m onder de bodem, is enig grind (tot 10%) aangetroffen. Het betreft vuursten en kaiksteen afkomstig uit onderliggende oudere lagen. Behalve deze zanden, die mogelijk tot de Zelzate Formatie moeten worden gerekend, zijn geen Tertiaire lagen aangeboord. De boringen werden zoveel mogelijk geplaatst buiten het gebied waar Tertiaire kleien ondiep aanwezig zijn. Deze kleien komen ten zuiden en noorden van het studiegebied in zuidoostelijk verlopende zones voor.

Formatie inhoud M63 schelpen grind andere dikte Oor- ouderdom bijmenmgen (m) sprong (jaar)

Bligh Bank zand 200-300 0-10% 0-1% geen 15 manen 0-10.000

Buiten- zand 300-400 4-30% 4-20% houtresten 4 manen 5000-

banken (10/0) 10.000

Krefien- zand 200-400 1-4% 1->10% houlresten 4.5 Fluvia- 100.000- heye (<1%) tiel 300.000

Eem zand 100-250 1-10% 1% geen 9 manen 110.000- 120.000

Zelzate(?) zand 105-150 Tot 30% 0-<10% Fosfonietknol- 10 manen > len, glauconiet 1.600.000

Tabel 4: Overzicht van de eigenschappen van de aangeboorde formaties.

4.3 Theoretische opbrengstpercentages

De berekende theoretische opbrengstpercentages getoetst aan de vier zanden zijn weergegeven in tabellen in bijlage D. Voor iedere boring is van de percentages voor het praktijkzand "betonzand PIA gemiddeld" een staafdiagram vervaardigd, die tesamen met de lithologische kolom, enkele verdelingskrommen en een overzicht van de aanwezige hoeveelheid grind per monster is afgebeeld in bijlage E. In slechts zes monsters zijn percentages aangetroffen groter dan 20. Om een indruk te krijgen van de hoeveelheid betonzand op de locaties van de boringen is bekeken wat het hoogste gemiddelde (theoretische) opbrengstpercentage is van een pakket van 5 m dikte. Hierbij is uitgegaan van de theoretische opbrengstpercentages, berekend aan de hand van het praktijkzand "betonzand PIA gemiddeld". Bij het berekenen van het gemiddelde zijn simpelweg de berekende percentages van de opeenvolgende monsters opgeteld en deze som is gedeeld door het aantal lagen van 1 m (5). In de praktijk zal het zand echter niet per laag van één meter gewonnen worden, maar zal het gemengd naar boven komen. Bj menging van verschillende monsters zal het theoretisch opbrengstpercentage vaak toenenyn. De reden hiervan is daf de korreifractie, die verantwoordelijk is voor het opbrengstpercentage (de beperkende fractie) van een bepaald monster, in een ander

Page 19: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNGappod

NITGO2-002-C 14

Theoretische opbrengstpercentageldasse

0-10 10-20 20-30 30-40 >40 E

Aantal borigen 10 3 - 0 0 0 13 % boringen 77 23 0 0 0 100

Tabel 5: Aantal boringen per opbrengstpercenrageklasse voor betonzand PIA-gemiddeld, waarbij gekeken is naar her hoogste gemiddelde percentage van een pakket van 5 m dikte binnen de boringen.

monster in ruime mate aanwezig kan zijn. In bijlage L van de rapportage van de tweede tranche zijn enkele voorbeelden gegeven die dit illustreren. De gevonden gemiddelde opbrengstpercentages zijn onderverdeeld in vijf klassen: 0 tot 10%, 10 tot 20%, 20 tot 30% en meer dan 40%. Tabel 5 toont het aantal en percentage boringen per klasse. Op de kaart in bijlage F is te zien waar de boringen uit de verschillende klassen gelocaliseerd zijn.

Page 20: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNOrappofl

NITG 02-002-C 15

5 Conclusies

De (geschatte) gemiddelde korreigrootte (M63-waarde) in de bovenste zes meter van het sediment ligt in de zandbank in het algemeen tussen 210 en 300, ten zuidoosten en noordwesten ervan tussen 300 en 410. De bovenste lagen zijn dan ook geschikt als ophoogzand.

Het aanwezige percentage beton- en metselzand (theoretische opbrengstpercentage PIA betonzand) is voor ieder monster berekend op grond van de geschatte zeefkromme'. Hierbij is geen rekening gehouden met het aangetroffen scheippercentage (geen "schelpcorrectie" toegepast). Vervolgens is voor elke boring het hoogste gemiddelde theoretische opbrengstpercentage van een pakket van vijf meter dikte (standaardzand "betonzand PIA gemiddeld") bepaald. In slechts drie van de dertien boringen werd een gemiddeld percentage groter dan tien aangetroffen (tussen tien en twintig). Wel dient te worden opgemerkt dat de op deze manier gevonden gemiddelde waarden vaak lager uitvallen dan die, welke zouden zijn verkregen als rekening zou zijn gehouden met het mogelijk gunstige effect van menging van het zand binnen het pakket, waarbij de beperkende fracties die per laag verschillen elkaar opheffen.

Vijf van de dertien boringen zijn geëindigd in grof zand met grind of stenen. Om de kwaliteit van dit sedimentpakket (b.v. voor de productie van beton- en metselzand) nader te onderzoeken zijn een aantal aanvullende boringen gepland in het kader van tranche 5.

Koppeling met beton- en metseLzandwinning ligt voor dit wingebied minder voor de hand dan voor de gebieden zeewaarts van de Maasvlakte, waar theoretische opbrengstpercentages boven de dertig zijn aangetroffen en die als kansrijk voor de productie van beton- en metselzand worden beschouwd.

De geschatte zeefkromme is bepaald volgens de methodiek die ontwikkeld is door de subwerkgroep PIA-Zeezand

Page 21: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-mpport

NITG 02-002-C A.1 Bijlage A

Bijlage A Locatie boringen en onderzoeksgebied

Page 22: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TN

NITGO2-002-C A.2 Bijlage A

490.000 500.000 510.000

3 10

1 51 -t-- 4

2 50

1 51

+ + +

210 211

209

112

407 Al

1t1

+ + + 110

t,

35

50

Nederbr Indîu.1 vor 1begeçte GeoAerdappen Geo-Mn en Kust

,qn flÊY

8 0

51

Page 23: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-rapport

NITG 02-002-C Bijlage B

Bijlage B Boorbeschrijvingen

Page 24: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

r- Nederlands Instituut voor STr) Toegepaste Geowetenschappen 407

Geo-Marien en Kust cOORDINATEN 51 3925.9

0 167

UIiVOERING RWSINITG UTM COORDINATEN 5723.031 NJ 1500.321 E

WERI01UMMER 01 RF759 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

TUM 15-11-2001

WERKWIJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 6.00 meter

LOCATiE GEMETEN WATERDIEPTE 35.50 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEEROE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: H.SCHUURMAN cl StI-101 IJR i rrwrgTp11rpA1F i.j_ri—ii norm-_SBR5_drc,c,o

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE <63um S GRIND M D50 SCHELPEN CA

1:100 VAN - TOT (m) um um um %

0.00-4.00 ZAND 90-1400 2.2-3 360 3 AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG UITERST FIJN T!M UITERST GROF KLEUR: ZWAKBRUIN HUE IOYR7/3 STUKJES BQT WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN MYTILUS EDULIS ECHINIDE STEKELS DONAX VITTATUS MACOMA BALTHICA ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. LAEVICARDIUM CRASSUM SPOOR FIJN T/M MATIG GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. ZANDSTEEN WITTE K\NAR 75 SPOOR GLIMMER

: 4.00-5.00 ZAND 75-800 2,2-3 370 3 AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG UITERST FIJN T/M UITERST GROF KLEUR: LICHT GRIJS HUE 1OYR7/2 TWEETOPPI

- IN HET MONSTER ZIT AL KREFTENHEYE ecelcK WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig veiweerd

ARCA LACTEA MYTILUS EDULIS OSTREA EDULIS MACOMA BALTHICA LAEVICARDIUM CRASSUM CERASTODERMA SP. VEEL GRIND MATiG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN WITTE KWARTS KRISTALL IJN SPOOR GLIMMER

5.00-6.00 GRINDZAND 75-1000 3 190 3 HOEKIG AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG UITERST FIJN T/M UITERST GROF KLEUR: LICHT GRIJS HUE 1OYR7/1 ZEER VEEL FIJN TFM ZEER GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDST EEN WITTE KWARTS KALKSTEEN KRISTALLIJN

• WEINIG GUMMERHOUDEND

- STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(), ONZEKER(?) ,ZEKER()):

0.00 - 4.00 m: HOLOCEEN BH BII9h Bank formatIe 4.00 - 5.00 m:I HOLOCEEN BTK Bultenbanken formatIe 5.00 - 6.00 m: HOLOCEEN BTK Bultenbanken formatIe

EINDE BORING

N.B. DE KORRELGROO1TES ZiJN GESCHAT

FILE: T.4O BORINGs 12 Fri Mar 8 143828 2002

Page 25: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

Nederlands Instituut voor çr) Toegepaste Geowetenschappen BORING 107

Geo-Marien en Kust COORDINATEN 51 3837.5

2 5935.2

UITVOERING RWSINITG UTM COORDINATEN 5721.536 N 1499.523 E

WERIQIUMMER 01 RF7SO ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 15-11-2001

WERKWIJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 6.50 meter

LOCATiE GEMETEN WATERDIEPTE 31.00 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WTERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: H.SCHUURMAN cwpu iv 1 i-ri.w p1çQkÇ'.Ç i-i ri-it ii nnrnr SBR5 droo _•

LITH. DIEPTE KORRELGROOITE c63um S GRIND H 050 SCHELPEN CA

1:100 VAN-TOT(m) um S uin um S

0.00-2.00 ZAND 80-800 2.2-2. 350 3 AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG UITERST FIJN T!M UITERST GROF KLEUR: ZWAKBRUIN HUE 10YR713 WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel SPISULA ELLIPTICA ECHINIDE STEKELS LITTORINA LITTOREA ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. ENSIS SP. CERASTODERMA SP. SPOOR FIJN GRINDW.O. W1TEKWARTS SPOOR GLIMMER

2.00-5.00 ZAND 80-1600 2.4 350 3 AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG UITERST FIJN T/M UITERST GROF KLEUR: ZWAKBRUIN HUE 10YR713 WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel ECHINIDE STEKELS DONAX VITTATUS MACOMA BALTHICA LITTORINA LITTOREA ECHINOCYAMUS PUSILLIJS SPISULA SP.

- SPOOR FIJN GRIND W.O. WITTE KWARTS SPOOR GLIMMER

666 5.00-6.50 GRINOZAND 75-900 3 400 3

AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG UITERST FIJN TFM UITERST GROF KLEUR: LICHT GRIJS HUE 10YR712 ENKELE VERKITTINGEN STUKJES BOT WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS MACOMA BALTHICA ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. CORBICULA FLUMINALIS ZEER VEEL FIJN TM ZEER GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDST EEN WITrE KWARTS SPOOR GLIMMER

- STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(1, ONZEKER(?) ,ZEKER(I)):

0.00 - 5.00 m: HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatie 5.00 - 6.50 m: HOLOCEEN BTK Bultenbanken formatie

EINDE BORING

N.B. DE KORRELGROOTrES ZIJN GESCHAT

FILE: BORINGI 13 Fri Mar 8 14:38:36 2002

Page 26: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

p--.. Nederlands Instituut voor î"r) Toegepaste Geowetenschappen BORING 108

. en en Kust Geo-Maru cOORDINATEN 51 3858.5

2 5748.6

UI1VOERING NITG/RWS UTM COORDINATEN 5722.184 Nl 1497.474 E

WERXNUMMER 01 RF761 ANDERE COORDINATEN

ONDERZ.IPROJECTNR

DATUM 15-11-2001

WERK'MJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 12.50 meter

LOCATIE GEMETEN WATERDIEPTE 26.00 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: r.1EF'4SINK.H. SrWPLnIFP 1 rfl.J( CTpATI(PAI P.JIP.JI 1-1 norm SRR5 drooa _•__J

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE <63um S GRIND M 050 SCHELPEN CA

1:100 VAN - TOT(m) um S S um um S

: 0.00-1.00 ZAND 200-300 <1.8 260 3 MATiG GROF MATiG AFGEROND KLEUR: BRUIN HUE 1OYR7/4

:!1r: SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveriiel ANGULUS SP. ECHINIDE STEKELS ECHINOCYAMUS PUSILLUS

1.00-2.00

SPISULA SP.

ZAND 200-300 <1.8 280 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: GRIJS BRUIN HUE 1OYR7/2 SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel SPISULA SP. DOSINIA EXOLETA CERASTODERMA SP.

2.00-7.00 ZAND 150-250 2.0 220 3 MATIGFIJN MATIGAFGERONO KLEUR: LICHT GRIJS HUE 10YR72

- SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd

MYTILUS EDULIS CERASTODERMA ECHINATUM ECHINIDE STEKELS ANOMIA SQUAMULA HINIA SP. EUSPIRA SP. LUTRARIA LUTRARIA MACOMA SP. ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. SPOOR FIJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. KWARTSIET

7.00-8.00 ZAND 120300 2.2 190 SPOOR 3 AFGEROND HOEKIG MATIG FIJN KLEUR: LICHT GRIJS HUE 10YR712

.!! SPOOR BONTMATRIAL, EN SPOOR ZOE1WATERSLAKJES (PLANORBIS), WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd

MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE CERASTODERMA ECHINATUM HINIA SP. DONAX VITTATUS MACOMA SP.

8.00-9.00 ZAND 200-600 310 3

- AFGEROND HOEKIG ZEER GROF KLEUR: GRIJS BRUIN HUE 1OYR7/1

• WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN NUCULA SP. MYT1LUS EDULIS CERASTODERMA EDULE ANOMIA SQUAMULA MACOMA BALTHICA EUSPIRA SP.

DOSINIA EXOLETA • SPOOR FiJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN KWARTSIET KALKSTEEN

SPOOR GLIMMER

9.00-10.00 ZAND 130-200 2.0 160 5 3 MATIG FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT GRIJS HUE 2.5Y12 SPOOR BONT MATERLAAL, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE OSTREA EDULIS SPISULA SUBTRUNCATA DONAX VITTATUS MACOMA BALTHICA GIBBUL.ASP.

- SPOOR FiJN GRIND MATiG AFGEROND W.O. HELDERE KWARTS VUURSTEEN ZANDSTEEN KWARTSIET KALKSTEEN SPOOR GLIMMER

10.00-11.00 ZAND 170-250 1.8 190 3 MATIG FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: GRIJS BRUIN HUE 1OYR7/2 IETS BONTVRIJ VEEL DONKEREKORRELS, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd

FILE: BORINGe 5 FrI Mar 8 13:22:22 2002

Page 27: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

/-. Nederlands Instituut voor rr) Toegepaste Geowetenschappen BORJNG 108

Geo- Marie n en Kust cOORDINATEN 51 3858.5

2 5748.6

UflVOERING NITGJRWS UTM COORDINATEN 5722.184 Nl 1497.474 E

WRIG1UMMER 01 RF761 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 15-11-2001

WERK'MJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 12.50 meter

LOCATiE GEMETEN WATERDIEPTE 26.00 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: MENSINK. H 92 (WPI IVFP 1 ITWf RAFIk - KA s~cmhJEe1-1 norm: SBBS drc1cp _•_

LITH. DIEPTE XORRELGROOTTE c63um S GRIND Pl D50 SCHELPEN CA

1:100 VAN-TOT(m) um um um %

- 10.00-11.00 ZANJO 170-0 1.8 190 3 MATIG FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: GRIJS BRUIN HUE 10YR712 IETS BONT,VRIJ VEEL DONKEREKORRELS, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYT1LUS EDULIS MACOMA BALTHICA SPOOR MATIG GROF GRIND W.O. VUURSTEEN KALKSTEEN LYDIET SPOOR GLIMMER

11.00-12.50 Z.AND 140-300 20.00 210 10 3 KLEUR: LICHT GRIJS HUE 10YR712 SPOOR ZEEPOKKEN, SPOOR BONT MATERIAAL, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE OSTREA EDULIS DONAX VITTATUS MACOMA BALTHICA VENERUPIS SP. LITTORINA LITTOREA HYDROBIA ULVAE CHLAMYS SP.

- SPISULA SP. SPOOR BROKJES HOUT WEINIG FIJN TM MATIG GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN KALKSTEE N SPOOR GLIMMER

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(E). ONZEKER(?) ,ZEKER(i)):

0.00 - 2.00 m:? HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatie 2.00 - 11.00 m: HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatIe 11.00 - 12.50 m:? PLEISTOCEEN KR Kreftenheye formatie

EINDE 8ORING

N.B. DE KORRELGROOTTES ZIJN GESCHAT

FILE: TI4 BORINGI 5 Fri Mar 8 13:22:29 2002

Page 28: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

r- NedrIands Instituut voor KAARTBLAD

î"r) Toegepaste Geowetenschapper BORING 109

COORDINATEN 51 3937.7 Geo-Maruen en Kust

2 5827.9

UflVOERING NITGJRWS UTM COORDINATEN 5723.394 NS 1498.231 E

WERIG1UMMER 01 RF762 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

TUM 15-11-2001

WERKWJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 18.75 meter

LOCATiE GEMETEN WATERDIEPTE 24.00 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: MEP.JSINK H wpiiip t rrwr

. JIpdIc norrrr SRB5 droc,a ..........,j

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE 'c63um S GRIND M 050 SCHELPEN CA

1:200 VAN - TOT(m) % um um %

0.00-1.00 ZAND 150-210 <1.8 180 1 3 MATIG FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: BRUIN GRIJS HUE 2.5Y612 MATIG BONT, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel CERASTODERMA EDULE ECHINIDE STEKELS DONAX VITTATUS

MAGOMA SP. ENSIS SP. SPOOR GLIMMER

1.00-6.00 ZAND 140-220 1.8 200 1 3 MATIG FIJN KLEUR BRUIN GRIJS HUE 2.5Y6/2 MATIG BNST, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel

1 MYTILUS EDULIS CERASTODERMA ECHINATUM ANGULUS SP. ECHINIDE STEKELS ANOMIA SQUAMULA OSTREA EDULIS DONAX VITTATUS MACOMA BALTHICA LUTRARIA LUTRARIA HYDROBIA ULVAE ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP.

6.00-7.00 ZAND 180-300 2.0 220 5 3 MATiG GROF MATiG AFGEROND KLEUR: LICHT BRUIN HUE 10YR712 MATIG BONT, VRIJ VEEL ZWARTE KORRELS, WEINIG SCHELPEN MYTILUS EDULIS CERASTODERMA ECHINATUM PETRICOLA PHOLADIFORMIS

1 HINIA SP. DONAX VITTATUS MACOMA BALTHICA LITTORINA SP. SPISULA SP. SPOOR GLIMMER

7.00-8.00 ZAND 140-250 2.2 170 3 3 ::::::: MATIG FIJN MATIG AFGEROND

KLEUR: LICHT BRUIN HUE IOYR7/2 SPOOR BONT MATRLAAL.VRIJ VEEL ZWARTE KOR

- SCHELPEN BLAUWGRIJS VAN KLEUR, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE ECHINIDE STEKELS ANOMIA SQUAMULA HINIA SP. DONAX VITTATUS MACOMA BALTHICA U1TORINA LITTOREA ECHINOCYAMUS PUSILLUS SRISULA SP. SPOOR FIJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN KWARTSIET SPOOR GLIMMER

8.00-10.00 ZAND 150-450 >3.0 2.00 400 8 3

MATIG GROF KLEUR: WIT GRIJS HUE 1OYR812 IETS BONT, SPOOR DONKER EN ROZE KORRELS, NUCULUS-NIGER, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE CERASTODERMA ECHINATUM

- CHLAMYS VARIUS OSTR.EA EDIJLIS DONAX VITTATUS

MACOMA BALTHICA SPISLJLA SP. BROKJES VEEN WEINIG FIJN TIM MATIG GROF GRIND AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN KWAR TSIET KALKSTEEN

FILE: BORINGH 7 Fri Mar 8 14:33:02 2002

Page 29: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

p- Nederlands Instituut voor î'T) Toegepaste Geowetenschappen BORING 109

COORD4NATEN 51 3937.7 ZJ- Geo-Mar,en en Kust 2 5827.9

UITVOERING NITGIRWS UTM COORDINATEN 5723.394 N 1498.231 E

WERKNUMMER 01 RF762 ANDERE COOROINATEN

ONDERZ.IPROJECTNR

TUM 15-11-2001

WERKWIJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 18.75 meter

LOCATIE GEMETEN WATERDIEPTE 24.00 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: MENSINK.H. sr-ii ivR t-i norm: SBR5 drccp •,•_

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE <63um S GRIND Ii 050 SCHELPEN CA

1:200 VAN - TOT(m) um S um um S

10.00-12.00 ZAND 140-450 '»3.0 3.00 250 15 3

AFGEROND HOEKIG MATIG GROF KLEUR: WIT GRIJS HUE 10YR712 VIVIPARUS-VIV1PARUS,VENUS-GALLINA, VEEL SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN

MYT1LUS EDULIS OSTREA EDULIS DONAX VITTATIJS

MACOMA BALTHICA ELJSPIRA SP. CHLAMYS SP.

SPISULA SP. BUCCINUM UNDATUM CERASTODERMA SP. WEINIG GROF GRIND MATiG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN IARTSIET KALK STEEN

12.00-18.75 ZAND 160-250 1.00 210 1 3

MATIG FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT BRUIN HUE 10YR712 SPOOR KLEISTEEN GEROLD, BASIS MEER SCHELPRESTEN, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN

- MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE MACTRA SP.

MACOMA BALTHICA SPOOR FIJN GRIND MATiG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN WITTE KWARTS KW ARTSIET

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(), ONZEKER(?) ,ZEKER(!)):

0.00 - 1.00 m:? HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatIe

1.00 - 6.00 m:* HOLOCEEN 8H BIIgh Bank formatIe

6.00 - 7.00 m:? HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatie 7.00 - 8.00 m:? HOLOCEEN BTK Bultenbanken formatie 8.00 - 10.00 m: PLEISTOCEEN KR Kre1enheye formatIe

10.00 - 12.00 m:? PLEISTOCEEN KR Kreftenheye formatIe 12.00 - 18.75 m: PLEISTOCEEN EEMIEN EE Eem formae

EINDE BORING

N.B. DE KORRELGROOTTES ZIJN GESCHAT

FILE: T.4O BORINGO 7 Fri Mor 8 14:33:14 2002

r

Page 30: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

/---- Nederlands Instituut voor KAARTBLAO

STr) Toegepaste Geowetenschappen BORJNG 97

COORDINATEN 51 4047.8 Geo-Marien en Kust 2 58 50.0

UITVOERING NITGJRWS UTM COORDINATEN 5725.560 N 1496.656 E

#.ERKNUMMER 01 RF763 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECNR

DATUM 15-11-2001

WERKWJZE ROFLUSH EINODIEPTE 19.30 meter

LOCATiE GEMETEN WATERDIEPTE 31.00 meter

TYPE BORING CONTR.AFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: MENSINJK.H 92 ZQf-W09PdFQ 1 rrw( iiii 1-1 norm: SRB5 draag

LITH. DIEPTE K0RRGR00TTE c63um S GRIND M 050 SCHELPEN CA

1:200 VAN - TOT(m) um S um um S

0.00-1.00 ZAND 180-300 1.8 280 1 3 MATiG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: GEELBRUIN HUE 10YR714 MATIG BONT, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel MYT1LUS EDULIS ECHINIDE STEKELS DONAX VITTATUS BARNEA CANDIDA ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. ENSIS SP.

1.00-4.00 ZAND 180-250 <1.8 220 1 3 MATiG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: GEELBRUIN HOE 10YR713 MTI BONT, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel CERASTODERMA EDULE ANGULUS SP. ECHIN IDE STEKELS DONAX V1TTATUS BARNEA CANDIDA ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISUL..A SP. ENSIS SP.

4.00-7.00 ZAND 160-280 2.0 240 1 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND

• KLEUR: GEELBRUIN HOE 1OYR7/2 AATIQ BONT,

SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE ANGULUS SP. ECHINIDE STEKELS DONAX VITTATUS BARNE.A CANDIDA

7.00-9.00

EUSPIRA SP. SPISIJLA SP. ENSIS SP.

ZAND 160-250 1.00 220 2 3 MATIG GROF MATiG AFGEROND KLEUR: LICHT BRUIN HUE 1OYR7/3 MATIG BONT, ARCA NOAE,VENUS GALLINA,ZEEPOKKEN,KLEI VERKITINGEN IJZERHOUDEND, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig veiweerd

- OSTREA EDULIS MACOMA BALTHICA BUSPIRA SP. LUTRARIA LUTRARIA GIBBULA SP. SPISULA SP. ENSIS SP. SPOOR GRIND MATIG AFGEROND W.O. V1JURSTEEN ZANDSTEEN WITTE KWARTS KWARTSIE T KALKSTEEN LYDIET

9.00-10.00 ZAND 150-350 >3.0 20.00 220 10 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND EEN ENKEL KLEIBROKJE KLEUR: BRUIN GRIJS HOE 10YR712 KLEI IJZERHOUDENO,MATIG BONT,HOGE PERCENTAGE GRIND KOMT ONDERANDERE DOOR EEN GROTE STEEN, VEEL SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd ARCA LACTEA CERASTODERMA EDULE CERASTODERMA ECHINATUM TURRITELLA COMMUNIS MACOMA BALTHICA LITTORINA LITTOREA ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. ARCTICA ISLANDICA WEINIG HOUT -RESTEN VEEL FIJN T/M MATIG GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANOSTEEN WITTE KWARTS KWARTSIET LYDIET SPOOR GLIMMER

10.00-13.00 ZAND 160-400 >3.0 1.00 280 2 3

MATIG GROF MATIG AFGEROND EEN ENKEL KLEIBROKJE KLEUR: GRIJS BRUIN HUE 1OYR7/1

FILE: BORINGO 6 Fri M.r 8 14:32:38 2002

Page 31: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

/— Nederlands Instituut voor rr) Toegepaste Geowetenschappen BORING 97

Geo-Marien en Kust COORDINAiEN 5 1 4047.8

UrTVOERING NITGIRWS UTM COORDINATEN 5725.560 NJ 1498.656 E

WERKNUMMER 01 RF763 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 15-11-2001

WERKMJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 19.30 meter

LOCATiE GEMETEN WATERDIEPTE 31.00 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GE0RRIGEER0E WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: MENSINK. H CWP tFR 1 F.JIP.JI 1-4 nprm SRB5 drccci

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE .c63um S GRIND M 050 SCHELPEN CA

1:200 VAN - TOT(m) um S S um um S

10.00-13.00 ZAND 160-400 3.0 1.00 280 2 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND EEN ENKEL KLEIBROKJE KLEUR: GRIJS BRUIN HUE IOYR7I1 SPOOR BONT MATRIML,GEROLDE KLEIBROKJES, VENUS-GALINNA.GROVE ZANDVERKITT1NG, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN MYTILUS EDULIS MACTRA SP. ELJSPIRA SP. LITTORINA LITTOREA ARCTICA ISLANDICA CERASTODERMA SP. SPOOR HOUT -RESTEN SPOOR GRIND MATIG AFGEROND W.O. ZANDSTEEN WITtE KWARTS KWARTSIET SPOOR GLIMMER

13.00-16.00 ZAND 150-220 200 1 3 MATIG FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT GRIJS HUE 2.5Y711

- SPOOR BONT MATRIAAL,WEINIG DONKERE KORRELS.SPOOR KLEISTEEN, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN SPISULA SP. CERASTODERMA SP. BROKJES VEEN SPOOR FiJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. HELDERE KWARTS VUURSTEEN WEINIG GUMMERHOUDEND

16.00-18.00 ZAND 150-300 2.2 220 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT GRIJS HUE 2.5Y811 SPOOR BONT MATERIAÔ,L,SPOOR HOUTRESTEN,VRIJ VEEL ZANDVERKITIINGEN SOMS IJZZER HOUDEND, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN

• MYTILUS EDULIS TURRITELLA COMMUNIS ANOMIA SOUAMULA OSTREA EDULIS HINIA SP. EUSPIRA SP. HYDROBIA ULVAE MACOMA SP. CHLAMYS SP. ARCTICA ISLANDICA CERASTODERMA SP.

- BROKJES VEEN

18.00-19.30 ZAND 100-160 <1.8 130 2 3 ZEER FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: GROEN HUE 2.5Y611 SPOOR CONCRETIES, NIET BONT,VRIJ VEEL DONKERE KORRELS,VRIJ VEEL BRUINE ZANDVERKITTINGEN, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN TURRITELLA COMMUNIS MACTRA SP. ANOMIA SQUAMULA CHLAMYS SP. AROTICA ISLANDICA WEINIG GLIMMERHOUDEND

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(), ONZEKER(?) .ZEKER(I)):

- 0.00 - 7.00 m:? HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatie 7.00 - 9.00 m:* HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatIe 9.00 - 10.00 m:? HOLOCEEN BTK Buitenbanken formatie 10.00- 13.00 m:? PLEISTOCEEN EE Eem formatie 13.00- 18.00 m:* PLEISTOCEEN EE Eem formatie 18.00 - 19.30 m: TERTIAIR

N.B. DE KORRELGROOTtES ZIJN GESCHAT EINDE BORING

FILE: BORINGU 6 Fri Mar 8 14:32:43 2002

Page 32: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

i— Nederlands Instituut voor KAARTBLAD

rr) Toegepaste Geowetenschapperi BORING 209

COORDINATEN 51 4033.5 Geo-Marien en Kust

3 1 13.3

UITVOERING NITGJRWS UTM COORDINATEN 5725.119 N /501.407 E

YvERIGIIJMMER 01RF764 ANDERE COORE)INATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 15-11-2001

WERKWJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 19.00 meter

LOCATIE GEMETEN WATERDIEPTE 30.00 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: I'AENSINK. H .Cl.1RLP./FP 1 m.ir RflCPAF1l AIP,JIP.JC 1-1 norm SSR5 drccp •••_

LITH. DIEPTE XORRELGROOTTE .c63um S GRIND M 050 SCHELPEN CA

1:200 VAN - TOT(m) tin tin um % 0.00-3.00 ZAND 180-300 1.8 210 1 3

MATIG GROF MATiG AFGEROND 1

KLEUR: GEELBRUIN HUE 1OYR7/4 MATIG BONT, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE ANGULUS SP. ECHINIDE STEKELS OSTREA EDULIS HINIA SP. DONAX VFTTATUS LUTRARIA LUTRARIA MACOMA SP. ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. MATIG GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN KWARTSIET

3.00-4.00 ZAND 140-210 180 10 3 MATIG FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: GEELBRUIN HUE 10YR713 MATIG BONT, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd - MYTILUS EDULIS CERASTODERMA ECHINATUM TURRITELLA COMMUNIS ECHINIDE STEKELS ANOMIA SOUAMULA OSTREA EDULIS DONAX VITTATUS EUSPIRA SP. HYDROBIA ULVAE HINIA RETICULATUS GIBBULA SP. SPISULA SP.

4.00-5.00

SPOOR FIJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. VLJURSTEEN

ZAND 140-400 3.0 140 4 3 ZEER FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT BRUIN HUE 1OYR7!2 VENUS GALLINA,MATIG BONT.

T WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN MYTILUS EDULIS. ECHINIDE STEKELS MACTRA SP. HINIA SP. DONAX VITTATUS HYDROBIA ULVAE MACOMA SP. CERASTODERMA SP. SPOOR MATiG GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VIJURSTEEN ZANDSTEEN SPOOR GLIMMER

- 5.00-6.00 ZAND 130-300 1.8 150 3 ZEER FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: GRIJS BRUIN HUE 1OYR6/1 WEINIG BONT MATERIAAL,SPOOR DONKERKORRELS, SPOOR SCHELPRESTEN MYTILUS EDUUS MACOMA SP. CERASTODERMA SP. SPOOR FIJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN KWARTSIET WEINIG GUMMERHOUDEND

6.00-1 0.00 ZAND 200-400 290 3 MATiG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT BRUIN HUE 1 OYR6/2 SPOOR VERKITTINGEN. • MATIG BONT, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN CERASTODERMA EDULE MACTRA SP. EUSPIRA SP. - MACOMA SP. SPOOR FIJN TIM MATIG GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. HELDERE KWARTS VUUR STEEN ZANDSTEEN WITrE KWARTS IQNARTSIET SPOOR GUMMER

10.00-11.00 ZAND 200-400 8.00 300 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT BRUIN HUE 1OYR7/2 ENKELE LEISTENEN,MA11G BONT,

FILE: T4 BORINO# 3 Fri Mer 8 13:22:01 2002

Page 33: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

p—. Nederlands Instituut voor T'r) Toegepaste Geowetenschapper BORING 209

COORDINATEN 51 40 33.5 -en en Kust Geo-Man 3 1 13.3

UITVOERING NITGIRWS UTM COORDINATEN 5725.119 N /501.407 E

VERPOIUMMER 01 RF764 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 15-11-2001

WERKWJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 19.00 meter

LOCATiE GEMETEN WATERDIEPTE 30.00 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00

BESCHRLJVER: f4ENSIP'lK.H SWPI IVFP 1 rrur TpA pil 1-1 norm SSB5 drcc,o

LITH. DIEPTE KORREJGROOTTE c53um S GRIND M 050 SCHELPEN CA

1:200 VAN - TOT(m) um S um urn S

10.00-11.00 ZAND 200-400 8.00 300 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT BRUIN HUE IOYR7/2 ENKELE LEISTENEN.MATIG BONT, VEEL SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN NUCULA SP. MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE MACTRA SP. HINIA SR. TURRITELLA SP. MACOMA SP. CHLAMYS SP. ARCTICA ISLANDICA VEEL HOUT -RESTEN WEINIG FIJN T/M ZEER GROF GRIND HOEKIG W.O. VIJURSTEEN ZANDSTEEN WITTE KW ARTS KWARTSIET LYDIET SPOOR GLIMMER

11.00-13.00 ZAND 230-420 >3.0 290 1 3 MATiG GROF MATIG AFGEROND EEN ENKEL KLEIBROKJE

- KLEUR: LICHT GRIJS HUE 10YR812 SPOOR PUIMSTEEN, VALVATA PISCINALIS, LIMNAEA STAGNALIS,MATIG BONT, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN MYTILUS EDULIS EUSPIRA SP. MACOMA SP. CERASTODERMA SP. SPOOR BROKJES HOUT SPOOR MATiG GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN WITTE KVVARTS KINARTS lET

13.00-19.00 ZAND 220-400 2.2 250 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND. KLEUR: LICHT GRIJS HUE 1OYR8II SPOOR SCHELPRESTEN CERASTODERMA EDULE CHL.AMVS SP. ARCTICA ISLANOICA SPOOR BROKJES HOUT SPOOR FIJN T/M MATIG GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. ZANDSTEEN WITTE KWAR

- TS KWARTSIET

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(), ONZEKER(?) .ZEKER()):

0.00 - 4.00 m:? HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatie 4.00 - 6.00 m: HOLOCEEN 8H BIIgh Bank formatie 6.00 - 10.00 m:? PLEISTOCEEN EE Eem formatie 10.00 - 13.00 m: PLEISTOCEEN KR Kreftenheye formatIe 13.00 - 19.00 m:7 PLEISTOCEEN KRUR KreltenheyeflJrk complex

EINDE BORING

N.B. DE KORRELGROO1TES ZIJN GESCHAT

FILE: T4 BORINO4 3 Fri Mar 8 13:22:08 2002

Page 34: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

ç— NderIands Instituut voor KAARTBLAD 54

rr Toegepaste Geowetenschappen BORING 210

Geo-Marien en Kust COORDINATEN 51 41 24.7

3 1 23.4

UI1VOERING NITG1RWS UTM COORDINATEN 5726.700 N 1501.601 E

WERKNUMMER 01 RF765 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 15-11-2001

WERXWJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 7.00 meter

LOCATIE GEMETEN WATERDIEPTE 23.30 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GEcORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: I'vlENSII"JK.H ' Sf1-IQI I',iR 1 rrwr TP rr..iirsiie -i norm: SRB5 drppc

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE c63um S GRIND M 050 SCI-IELPEN

VAN - TOT(m) CA

1:100 urn S S urn um S

0.00-3.00 ZAND 200-420 >3.0 295 1 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: GEELBRUIN HUE 10YR714

MATIG BONT, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel ANGULLJS SP. ECHINIDE STEKELS OSTREA EDULIS ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. CERASTODERMA SP.

3.00-5.00 ZAND 180-350 2.2 250 1 3 AFGEROND HOEKIG MATIG GROF KLEUR: LICHT BRUIN HUE 10YR72 IETS BONT, SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel MYTILUS EDULIS ECHINIDE STEKELS DONAX VITTATUS MACOMA SP. ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. ENSIS SP. - SPOOR GLIMMER

5.00-6.00 ZAND 150-350 2.5 200 5 3 AFGEROND HOEKIG MATIG FIJN KLEUR: GEELBRUIN HUE 1OYR7/4 MATIG BONT, SCHELPEN ROESTKLEURIG,

t, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel MYTILUS EDULIS. CERASTODERMA EDULE ECHINIDE STEKELS OSTREA EDULIS MACOMA SP. CHLAMYS SP ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. SPOOR GLIMMER

6.00-7.00 ZAND 200-450 >3.0 20.00 280 15 3 AFGEROND HOEKIG MATIG GROF KLEUR: GEELBRUIN HUE 1OYR8/4 MATIG BONT.SCHELPEN ROESTKLEURIG,MEEST VUURSTEEN,ENKELE GEROLDE VUURSTENEN, - VEEL SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE CERASTODERMA ECHINATUM ECHINIDE STEKELS OSTREA EDULIS GIBBULA CINERARIA MACOMA SP. ECHINOCYAMUS PUSILLUS ENSIS SP. ZJRFEACRISPATA VEEL MATIG GROF T/M ZEER GROF GRIND MATiG AFGEROND W.O. VUIJRSTEEN ZANDST EEN

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(), ONZEKER(?) ,ZEKER(I)):

0.00 - 5.00 m:? HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatie 5.00 - 7.00 m: HOLOCEEN BTK Bultenbanken formatIe

EINDE BORING

N.B. DE KORRELGROOTTES ZIJN GESCHAT

FILE: T4 BORINGI 4 Fri Mar 8 13:22:14 2002

Page 35: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

Nederlands Instituut voor çW"r) Toegepaste Geowetenschappen BORING 211

00RDINATEN 51 41 21.0 Geo-Mari

.en en Kust 0 65

LflTVOERING RWS/NITG UTM COORDINATEN 5726.586 4 1500.125 E

wRKNUMMER 01 RF770 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR 100

DATUM 19-11-2001

WERKMJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 13.50 meter

LOCATiE BurrENB. GEMETEN WATERDIEPTE 28.30 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m- MK drocp

LITI-4. DIEPTE KORRELGROOTTE c63um S GRIND M D50 SCHELPEN CA

1:100 VAN - TOT(m) um um um %

0.00-4.00 ZAND 210-420 310 3 MATIG GROF TMZEER GROF KLEUR: LICHT GEEL BRUIN HUE 2.5Y-613 TAMELIJK VEEL SCHELPFRAGMENTEN CERASTODERMA EDULE SPISULA ELLIPTICA ECHINIDE STEKELS ECHINIDE FRAGMENTEN DONAXVITTATUS ENSISSP.

4.00-7.00 ZAND 210-420 310 3 MATIG GROF TIMZEER GROF KLEUR: LICHT GEEL BRUIN HUE 2.5Y-613 ZEER WEINIG SCHELPFRAGMENTEN ANGULUS SP. SPISULA ELLIPTICA ECHINIDE STEKELS ECHINIDE FRAGMENTEN DONAXVITTATUS

7.00-9.00 ZAND 210-600 350 3 MATIG GROF T/M UITERST GROF KLEUR: LICHT GEEL BRUIN HUE 2.5Y-613

PI-IACOIDES BOREALIS VEEL SCHELPFRAGMENTEN ARCA LACTEA MYTILUS EDULIS SPISULA ELLIPT1CA

ECHINIDE STEKELS OSTREA EDULIS DONAX VITTATUS MACOMA BALTHICA ECHINOCYAMUS PUSILLUS CORBICULA FLUMINALIS

9.00-12.00

CERASTODERMA SP.

ZAND 210-1000 420 3 MATIG GROF T/M UITERST GROF KLEUR: LICHT GEEL BRUIN HUE2.5Y-6/3 ENKELE LEEMCONCRETIES (F-MG) VEEL SCHELPFRAGMENTEN

:::::. TAMELIJK VEEL FIJN TM MATIG GROF ZEER GROF GRIND W.O. VUURSTEEN WiTTE KWARTS GROENGRIJZEZANDST

12.00-13.50 ZAND 150-600 380 3 MATIG FIJN T/M UITERST GROF KLEUR: LICHT GRIJS BRUIN HUE 2.5Y-612

• WEINIG SCHELPFRAGMENTEN MYTILUS EDULIS MACOMA BALTHICA ARCTICA ISLANDICA CONTINENTALE SOORTEN CORBICULA FLUMINALIS CERASTODERMA SP. SPOOR FIJN T/M MATIG GROF GRIND

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(), ONZEKER(?) ,ZEKER():

0.00 - 9.00 m: HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatIe

9.00 - 13.50 m:* PLEISTOCEEN KR Kreflenheye formatIe

EINDE BORING

N.B. DE KORRELGROO1TES ZIJN GESCHAT

FILE: T.4.O B0RING 9 Fri Mar 8 14:33:39 2002

Page 36: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

p— Nederlands Instituut voor Çî"fl Toegepaste Geowetenschappen BORING 98

k! COORDINATEN 51 4014.5

Geo-Maruen en kust 2 599.6

UITVOERING RWS/NITG UTM COORDINATEN 5724.533 NJ 1499.032 E

WERKNUMMER 01 RF771 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 19-11-2001

WERKWIJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 16.00 meter

LOCATIE GEMETEN WATERDIEPTE 19.70 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: H.SCHLJURMAN srwi I%IFP t m.tr Trp rpA1 1-1 r-t-ii ii IPAAu norm: SBR5 drc,pc, _•_

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE c63um S GRIND II D50 SCHELPEN CA

1:100 VAN - TOT (m) un S S um um S

i1Tff1 0.00-1.00 ZAND 80-1200 2 290 3 • AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG UITERST FIJN T/M UITERST GROF

KLEUR: ZWAKBRUIN HUE 1OYR7/3 SPOOR SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel ANGULUS TENUIS ECHINIDE STEKELS ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. ENSIS SP. SPOOR FIJN GRIND W.O. WITTE KWARTS

• SPOOR GUMMER

1.00-12.00 ZAND 100-600 2.2 330 3

HOEKIG AFGEROND UITERST GROF KLEUR: LICHT GRIJS HUE 10YR72 ALLEEN MONSTER 1-2M BEVAT VEEL SCHELPEN (INSPOELING?) ZEER WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd ANGULUS TENUIS ECHINIDE STEKELS DONAX VITTATUS LITTORINA LITTOREA ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP.

- ENSIS SP. CERASTODERMA SP.

SPOOR GLIMMER

• 12.00-15.00 ZAND 90-1000 2.2-3 380 3 HOEKIG AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG UITERST FIJN T/M UITERST GROF KLEUR: LICHT GRIJS HUE 2.5Y712 VEEL SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd- ANGULUS TENUIS ARCA LACTEA OSTREA EDULIS

MACOMA BALTHICA CORBULA GIBBA LITTORINA LITTOREA ECHINOCYAMUS PUSILLUS CERASTODERMA SP. SPOOR HOUT WEINIG FIJN T/M ZEER GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN WIT1EIONARTS SPOOR GLIMMER

15.00-16.00 ZAND 105-1000 2.2-3 400 3

• HOEKIG AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG ZEER FIJN T/M UITERST GROF - KLEUR: LICHT GRIJS HUE 2.5Y712

VEEL SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd ARCA LACTEA MYTILUS EDULIS OSTRE.A EDULIS DONAX VITTATUS MACOMA BALTHICA LITTOR INA LITTOREA HINIA RETICULATUS CERASTODERMA SP. SPOOR ORGANISCH MATERIAAL

.:::: . WEINIG FIJN T/M ZEER GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN W1TTEKWARTS LYDIET

1

1

SPOOR GLIMMER

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND() ONZEKER(?) ZEKER(I))

0.00 - 12.00 m: HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatie 1 12.00 - 15.00 m:* HOLOCEEN BTK Buttenbanken formatie

HllI15.00 - 16.00 m: PLEISTOCEEN KR Kreftenheye formatIe

EINDE BORING N.B. DE KORRELGROOTTES ZIJN GESCHAT

FILE: BO4G0 11 Fri Mar 8 14:34:06 2002

Page 37: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

f— Nederlands Instituut voor KAARTBLAD

çr) Toegepaste Geowetenschappen BORING 110

Geo-Marien en Kust cOORDINATEN 51 37 15.6

2 59 52.8

UITVOERING RWS/NITG UTM COORDINATEN 5719.005 N /499.862 E

VVERI(NUMMER 01 RF772 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR 4

DATUM 20-11-2001

WERK%MJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 15.75 meter

LOCATIE (3001E BANK GEMETEN WATERDIEPTE 33.90 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m- MIK drpc,cj _________________

LITH. DIEPTE K0RRGR00TTE c63um S GRIND M D50 SCHELPEN CA

1:100 VAN - TOT (m) um S S urn um S

: 0.00-2.00 ZAND 350 3 MATIG FIJN TIM ZEER GROF

:::: KLEUR: LICHT GEEL BRUIN HUE 2.5Y-6/4 WEINIG SCHELPFRAGMENTEN SPISULA ELLIPTICA ECHINIDE STEKELS ECHINIDE FRAGMENTEN

2.00-3.00

MACTRA CORALLINA

ZAND 210-600 350 3 MATIG GROF T/M UITERST GROF KLEUR: LICHT GEEL BRUIN HUE 2.5Y-613 VEEL SCHELPFRAGMENTEN ARCA LACTEA SPISULA ELLIPT1CA ECHINIDE STEKELS ECHINIDE FRAGMENTEN ENSIS SP. CONTINENTALE SOORTEN CERASTODERMASP. SPOOR FIJN TIMMATIGGROF GRIND

3 00-5 00 ZAND 210-600 400 3 MATIG GROF T/M UITERST GROF KLEUR: LICHT GEEL BRUIN HUE 2.5Y-613 PHACIODES BOREALIS FOSFORIET KNOLLETJE, EEN KLEIBROKJE VEEL SCHELPFRAGMENTEN ARCA LACTEA MYTILUS EDULIS SPISULA ELLIPT1CA

OSTREA EDULIS MACOMA SP. MVA SP. ECHINOCYAMUS PUSILLUS ENSIS SP. CORBICULA FLUMINALIS ZIRFEA CRISPATA MODIOLUS MODIOLUS CERASTODERMA SP. VEEL FIJN T/M MATIG GROF ZEER GROF GRIND W.O. VUURSTEEN

5.00-6.00 ZAND 150-600 250 3 MATIG FIJN T/M UITERST GROF TWEETOPPIG KLEUR: GRIJS HUE 2.5Y-611 GLAUCONIET HOUDEND VEEL SCHELPFRAGMENTEN MVT1LUS EDULIS SPISULA ELLIPT1CA OSTREA EDULIS HINIA SP. MACOMA BALTHICA MYA SP. CHLAMYS SP. ASTARTIDAE ARCTICA ISLANDICA

.... CONTINENTALE SOORTEN CORBICULA FLUMINALIS CERASTODERMA SP. SPOOR VEEN -DETRITUS ZEER WEINIG FIJN TIM MATiG GROF ZEER GROF GRIND W.O. VUURSTEEN ZWAK SLIBHOUDEND

6.00-8.00 ZAND 105-300 160 3 ZEER FIJN TIMMATIGGROF MET GROVERE KORRELS KLEUR: OLIJF GRIJS HUE 5Y-5/2 TAM.VEEL GLAUCONIET ENKELE FOSFORIETIKNOLLETJES TAMELIJK VEEL SCHELPFRAGMENTEN SPOOR FIJN TIM MATIG GROF GRIND MATIG SLIBHOUDEND

8.00-11.00 ZAND 105-600 210 3

ZEER FIJN T/M UITERST GROF TWEETOPPIG KLEUR: GRIJS HUE 5Y-611 Z.WEINIG GLAUCONIET, EEN KLEIBROKJE ENKELE FOSFORIET/PYRIET KNOLLETJES VEEL SCHELPFRAGMENTEN SPOOR FIJN TIM MATIG GROF GRIND MATIG SLIBHOUDEND

FILE: 8ORING# 8 Fri Mar 8 14:33:20 2002

Page 38: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

/- NderIands Instituut voor ÇjÇ Toegepaste Geowetenschapper BORING 110

zq Geo-Marien en Kust cOORDINATEN 51 3715.6

2 5952.8

UI1VOERING RWSINITG UTM COORDINATEN 5719.005 NJ 1499.862 E

WERKNUMMER 01 RF772 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR 4

DATUM 20-11- 2001

WERKWIJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 15.75 meter

LOCATiE GOOTE BANK GEMETEN WATERDIEPTE 33.90 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GE0RRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m- norm MK drOc)p ________________

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE c63um S GRIND U D50 SCHELPEN CA

1:100 VAN-TOT(m) .p

um um um S

11.00-15.75 ZAND 105-210 145 3 ZEER FIJN T/M MATIG FIJN KLEUR: OLIJF GRIJS GLAUCONIET HOUDEND, EEN KLEIBROKJE ENKELE FOSFORIET/PYRIET KNOLLETJES TAMELIJK VEEL SCHELPFRAGMENTEN WEINIG FIJN TFM MATIG GROF ZEER GROF GRIND W.O. VUURSTEEN SLIBHOUDEND GLIMMERHOUDEND

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(). ONZEKER(?) .ZEKER(l)):

0.00 - 3.00 m:* HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatIe 3.00 - 5.00 m: HOLOCEEN BTK Bultenbanken formatie

- 5.00 - 15.75 m: TERTIAIR

EINDE BORING

N.B. DE KORRELGROOTrES ZIJN GESCHAT

FILE: 4O BORINGa 8 Fri Mat 8 14:33:31 2002

Page 39: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

p—. Nederlands Instituut voor ç'r) Toegepaste Geowetenschappen BORING 111

Geo-Marien en Kust cOORDINATEN 51 388.0

2 59 8.9

UITVOERING NITGRWS UTM COORDINATEN 5720.624 N 1499.017 E

WERI0UMMER 01 RF773 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 20-11-2001

WERK'tMJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 20.00 meter

LOCATIE GEMETEN WATERDIEPTE 30.60 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRUVER: MENSINJK. 1-1 e rwpi IVR i fll4( iiip.JIpjIc i-i norm: SRB5 drccci

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE <63um S GRIND 14 050 SCHELPEN CA

1:200 VAN.-TOT(m) um '4 um um '4

0.00-1.00 ZAND 190-220 <1.8 210 1 3, MATIG GROF MAT1G AFGEROND KLEUR: GEELBRUIN HUE 10YR714 SPOOR ZEEPOKKEN, MATiG BONT,

::" SPOOR SCHELPRESTEN juveniel MYTILUS EDULIS ECHINIDE STEKELS DONAX VITTATUS

ALBRA ALBA EIJSPIRA SP. ECHINOCYAMUS PLISILLUS 1M

:fl , SPISULA SP.

1.00-3.00 ZAND 190-300 2.0 260 5 3

MA11GGROF MA11GAFGEROND KLEUR GEELBRUIN HUE 10YR714 MATiG BONT,SPOOR ZEEPOKXEN, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN ARCA LACTEA CERASTODERMA EDULE SPISULA SUBTRUNCATA DONAX VITTATUS ALBRA ALBA EUSPIRA SP.

- MACOMA SP. ENSIS SP.

3.00-4.00 ZAND 250-350 2.0 280 1 3

MATIG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: GEELBRUIN HUE 1OYR7/3 MATIG BONT, SPOOR SCHELPGRUIS• juveniel

4.00-6.00 ZAND 220-400 2.5 290 MAT1GGROF MATIGAFGEROND KLEUR: LICHT BRUIN HUE 10YR713 MATIG BONT,SPOOR MATIG GROF GRIND, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA ECHINATUM ANGULUS SP. ECHINIDE STEKELS SPISULA SUBTRUNCATA EUSPIRA SP.

• ECHINOCYAMUS PIJSILLUS

-

SPOOR FiJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN WITTE IVVARTS IGV ARTSIET LYDIET

6.00-7.00 ZAND 110-400 2-3.0 290 10 3

ZEER GROF MATIG AFGEROND ENKELE KLEIBROKJES KLEUR: LICHT BRUIN HUE 10YR712 MATIG BONT,SPOOR ZEER GROF GRIND, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE ECHINIDE STEKELS MACTRA SP. HINIA SP. DONAX VITTATUS

EUSPIRA SP. MACOMA SP. HINIA PYGMAEUS GIBBULA SP. SPISULA SP. SPOOR FIJN T/M ZEER GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN Wi TTE KINARTS KINARTSIET

7.00-11.00 ZAND 150-450 >3.0 25.00 380 8 3

- ZEER GROF MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT GRIJS HUE 1OYR7/1 BASIS IETS MINDER GROF, IETS BONT,HOGE GRIND PERCENTAGE KOMT DOOR EEN ENKELE ZEER GROVE STEEN, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE OSTREA EDULIS

MYA ARENARIA TURRITELLA SP. GLYCYMERIS VARIABILIS LLJTRARIA LLITRARIA MACOMA SP. LITTORINA SP. WEINIG MATiG GROF T/M ZEER GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN KWAR

FILE: T4G BORINGI 2 Fri Mar 8 13:21:45 2002

Page 40: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

p— Nederlands Instituut voor 1r) Toegepaste Geowetenschappen BORING III

7 Geo-Marien en Kust COORDINATEN 51 388.0

2 59 8.9

UrTVOERING NITG/RWS UTM COORDINATEN 5720.624 N 1499.017 E

WERKNUMMER 01 RF773 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 20-11-2001

WERKJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 20.00 meter

LOCATIE GEMETEN WATERDIEPTE 30.60 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: MENSINK.H, se1-I0I flJFP 1 ITI-I( TPATI(RAFIF ip.ji,j,c 14 norm SBB5 dra

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE <63tjm S GRIND M 050 SCHELPEN CA

1:200 VAN - TOT(m) um uin um %

- 7.00-11.00 ZAND 150-450 >3.0 25.00 380 8 3 ZEER GROF MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT GRIJS HUE 1OYR7/1 BASIS IETS MINDER GROF, IETS BONT,HOGE GRIND PERCENTAGE KOMT DOOR EEN ENKELE ZEER GROVE STEEN,

WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE OSTREA EDULIS MYA ARENARIA T*JRRITELLA SP. GLYCYMERIS VARIABILIS LLJTRARIA LUTRARIA MACOMA SP. LITTORINA SP. WEINIG MATIG GROF T/M ZEER GROF GRIND MATiG AFGEROND W.O. VUURSTEEN IQ.IVAR TSIET LYD lET

11.00-17.00 ZAND 90-170 1 160 1 3 MATIGFIJN MATIGAFGEROND EEN ENKEL KLEIBROKJE KLEUR: GROEN GROEN HUE 5Y611

- SPOOR VERKITflNG,SPOOR BOTRESTEN,VRIJ VEEL DONKER KORERELS,SPOOR KLEISTEEN,

WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN MYTILUS EDULIS CERASTODERMA ECHINATUM MACTRA SP. OSTREA EDULIS MACOMA SP. GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN LYDIET WEINIG GUMMERHOUDEND

17.00-18.00 ZAND 90-300 >3.0 1.00 120 10 3 UITERST FIJN MATIG AFGEROND TWEETOPPIG KLEUR: GROEN GROEN HUE 5Y711 WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE TURRITELLA COMMUNIS MACTRA SP. OSTREA EDULIS MACOMA SP. SPOOR FIJN T/M MATIG GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN WITTE KWARTS KWARTSIET LYDIET SPOOR GLIMMER

18.00-20.00 ZAND 110-250 2 c1.8 110 1 3 ZEER FIJN MATIG AFGEROND WEINIG KLEIBROKJES KLEUR: GROEN GRIJS HUE 5Y611 NIET BONT,VRIJ VEEL DONKERE KORRELS, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE MACTRA SP. OSTREA EDULIS SPISULA SP. WEINIG GIJMMERHOUOEND

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(), ONZEKER(?) .ZEKER(I)):

0.00 - 7.00 m:? HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatIe - 7.00 - 11.00 m: HOLOCEEN BT)( Buitenbanken formatie

11.00 - 17.00 m:? PLEISTOCEEN EE Eem formatie 17.00 - 18.00 m:? TERTIAIR 18.00 - 20.00 m:* TERTIAIR

N.B. DE KORRELGROOTTES ZIJN GESCHAT EINDE BORING

FILE: TI4 BORING# 2 Fri Mar 8 13:21:51 2002

Page 41: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

,- Nederlands Instituut voor KAARTSLAD S7

çr) Toegepaste Geowetenschapper BORING 408

cOORDINATEN 51 3829.5 Geo-Marien en Kust 0 304

UITVOERING RWSlNITG UTM COORDINATEN 5721.287 N 1500.585 E

WERI*4UMMER 01 RF774 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 20-11-2001

WERKMJZE ROPLUSH EINDDIEPTE 7.00 meter

LOCATIE GEMETEN WATERDIEPTE 27.40 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: H.SCHUURMAN rUQI f'.JFR 1 m.4r-gTRAT1tRAn1: -i_ - -i_11 ncrrrr_S885_droac ............E

LITH. DIEPTE X0RRELGRO0TE c63urn S GRIND M D50 SCHELPEN CA

1:100 VAN - TOT(m) um um um %

0.00-2.00 ZAND 90-420 2.23. 300 3 HOEKIG AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG UITERST FIJN TJM ZEER GROF KLEUR: LICHT GRIJS HUE 10YR712 WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN ANGULUS TENUIS MYTILUS EDULIS ECHINIDE STEKELS MACOMA BALTHICA ECHINOCYAMUS PUStLLUS SPISULA SP.

: ENSIS SP. CERASTODERMA SP. SPOOR FIJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN WITTE KWARTS SPOOR GUMMER

2.00-4.00 ZAND 80-1000 2.2-30 380 3 AFGEROND EN HOEKIG AFGEROND UITERST FIJN T/M UITERST GROF

1 KLEUR: ZWAKBRUIN HUE 1OYR7/3 WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN ANGULUS TENUIS ARCA LACTEA ECHINIDE STEKELS OSTREA EDULIS DONAX VITTATUS ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISUL.A SP. ENSIS SP. CERASTODERMA SP. SPOOR FIJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. WITTE KWARTS

4.00-6.00

SPOOR GLIMMER

ZAND 80-600 1.8-2. 330 3 AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG UITERST FIJN TIM UITERST GROF KLEUR: ZWAKBRUIN HUE IOYR7/3 WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN ANGULUS TENUIS ARCA L8CTEA MYTILUS EDULIS ECHINIDE STEKELS DONAX V1TTATUS ECHINOCYAMUS PUSILLUS CER.ASTODERMA SP. SPOOR GLIMMER

6.00-7.00 ZAND 105-1400 2.2-3. 400 3 HOEKIG AFGEROND EN AFGEROND HOEKIG ZEER FIJN T/M UITERST GROF KLEUR: ZWAKBRUIN HUE 10YR713 WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN

- ARCA LACTEA SPISULA ELL.IPTICA OSTREA EDULIS CHAMELEA OVATA MACOMA BALTHICA LITTORINA LITTOREA WEINIG FIJN T/M ZEER GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN WITTE ICVVARTS KRISTALLIJN

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKEND(), ONZEKER(?) ,ZEKER(I)):

0.00 - 6.00 m: HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatie 6.00 - 7.00 m: HOLOCEEN BTK Bultenbanken formatie

EINDE BORING

N.B. DE KORRELGROOTTES ZIJN GESCHAT

FiLE: r4 BORING# 10 En Mar 8 14:33:52 2002

Page 42: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

r-. Nederlands Instituut voor Çf Toegepaste Geowetenschappen BORING 112

Geo-M a rien en Kust COORD#NATEN51 3954.0

2 59 34.2

UI1VOERING NITG/RWS UTM COORDINATEN 5723.899 N 1499.505 E

WERIGIUMMER 01 RF775 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 20-11- 2001

WERKWJZE ROFLUSH EINDDIEPTE 5.70 meter

LOCATIE GEMETEN WATERDIEPTE 24.50 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: MENSINK.H rwi I'jFp gTp .,.apiI t-t norm SBBS drcc -LLadm

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE <63um S GRIND M 050 SCHELPEN CA

1:100 VAN - TOT(m) um um um %

0.00-1.00 ZAND 190-300 <1.8 250 3 MATIGGROF MAT1GAFGEROND KLEUR: BRUIN GEEL HUE IOYR7/4 SPOOR SCHELPFRAGMENTEN juveniel CERASTODERMA EDULE ECHINIDE STEKELS MACOMA SP. SPOOR GLIMMER

1.00-2.00 ZAND 160-250 1.8 230 8 3 MATIGGROF MAT1GAFGEROND KLEUR: LICHT BRUIN HUE 10YR712 SPOOR IJZERCONCRETIES,MAT1G BONT. WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN juveniel MYTILUS EDULIS CERASTODERMA ECHINATUM DONAX VITTATUS EUSPIRA SP. MACOMA SP. ECI-IINOCYAMUS PUSILLUS SPISUL..A S. ENSIS SP. SPOOR FIJN GRIND MA11G AFGEROND W.O. HELDERE KtNARTS VUURSTEEN ZANDSTEEN WITTE KWARTS KWARTSIET SPOOR GLIMMER

2.00-3.00 ZAND 200-300 <1.8 240 5 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT GRIJS HUE IOYR6/1 SCHELPEN GRIJSBLAUW, SPOOR BOTRESTJES, EN IETS BONT, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA ECHINATUM CHLAMYS VARIUS EUSPIRA SP. MACOMA SP. ECI-IINOCYAMUS PUSILLUS BROKJE VEEN SPOOR GLIMMER,

3.00-4.00 ZAND 160-250 2.0 210 5 3 MATIG GROF MATIG AFGEROND KLEUR: LICHT BRUIN HUE 1OYR7/2 WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd CERASTODERMA ECHINATUM ECHINIDE STEKELS DONAX VITTATUS EUSPIRA SP. MACOMA SP. ECHINOCYAMUS PUSILLUS SPISULA SP. SPOOR FIJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN KNARTSIET SPOOR GUMMER

4.00-5.00 ZAND 150-250 1.00 200 SP 3 MATIG FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: WiT GRIJS HUE 1OYR8/2 SPOOR BONTMATERIAAL,SCHELPEN IETS BLAUW, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd CERASTODERMA EDULE MACTRA SP. CHLAMYS VARIUS HINIA SP. CERASTODERMA SP. SPOOR FIJN GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN ZANDSTEEN KWARTSIET SPOOR GLIMMER

- 5.00-5.90 ZAND 150-400 3.0 25.00 190 10 3 MATIG FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: WIT GRIJS HUE 1OYR7/2 SPOOR BONTMATRIAAL,GRIND EN SCHELPEN GRIJSBLAUW VAN KLEUR, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDULIS CERASTODERMA EDULE PETRICOLA PHOLADIFORMIS OSTREA EDULIS HINIA SP. DONAX VITTATUS EUSPIRA SP. MACOMA SP. VEEL FIJN TM ZEER GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN WiTTE KWARTS

FILE: TI4 BORINGe 1 Fri Mar 8 13:21:26 2002

Page 43: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

p—. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschapper BORING 112

Z7 Geo-Marien en Kust COORDINATEN 51 39 540

2 5934.2

UI1VOERING NITGIRWS UTM COORDINATEN 5723.899 Nl 1499.505 E

VERKNUMMER 01 RF775 ANDERE COORDINATEN

ONDERZJPROJECTNR

DATUM 20-11-2001

WERKWIJZE ROFLUSH EINDOIEPTE 5.70 meter

LOCATIE GEMETEN WATERDIEPTE 24.50 meter

TYPE BORING CONTRAFLUSH GECORRIGEERDE WATERDIEPTE 0.00 m-

BESCHRIJVER: rAENSINK.H sr- i-ipi rv i m4r cTRAnrpAn1. i,iir.ji ,-.. norm SBB5 droaci

LITH. DIEPTE KORRELGROOTTE <63um S GRIND M D50 SCHELPEN CA

1:100 VAN-TOT(m) um um urn S

5.00-5.90 ZAND 150-400 3.0 25.00 190 10 3 MATIG FIJN MATIG AFGEROND KLEUR: WIT GRIJS HUE IOYR7/2 SPOOR BONTMATRIAAL,GRIND EN SCHELPEN GRIJSBL.AUW VAN KLEUR, WEINIG SCHELPFRAGMENTEN EN SCHELPEN matig verweerd MYTILUS EDUIJS CERASTODERMA EDULE PETRICOL.A PHOLADIFORMIS OSTREA EDLILIS HINIA SP. DONAX VITTATUS EUSPIRA SP. MACOMA SP. VEEL FIJN T/M ZEER GROF GRIND MATIG AFGEROND W.O. VUURSTEEN WiTTE KWARTS

• KALKSTEEN SPOOR GLIMMER

STRATIGRAFIE (BETROUWBAARHEID ONBEKENDe), ONZEKER(?) ,ZEKER(I)):

- 0.00 - 2.00 m:? HOLOCEEN BH BiIgh Bank formatIe 2.00 - 3.00 m:I HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatie 3.00 - 4.00 m:? HOLOCEEN BH BIIgh Bank formatie 4.00 - 5.90 m: HOLOCEEN BTK Bultenbanken formatie

EINDE BORING

N.B. DE KORRELGROO1TES ZIJN GESCHAT

FILE: BORING# 1 Fri Mar 8 13:21:33 2002

Page 44: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TN

NITG 02-002-C c.1

Bijlage C

Bijlage C Omgerekende cumulatieve verdelingen

Page 45: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

ius:t-lJ

C.2 NITG 02-002-C Bijlage C

RWS-nr Werknr van tot C100 C8 C4 2 mm 1 mm .5 mm S7-407 01 RF759 0 -1 0 0 1.7 2.4 2.9 2.9

S7-407 01 RF759 -1 -2 0 0 1.6 2.1 2.6 2.6

S7-407 01 RF759 -2 -3 0 0 1.5 1.9 2.2 2.2

S7-407 01RF759 -3 -4 0 0 0.7 1.1 1.3 1.3

S7-407 01RF759 -4 -5 0 0 7.5 12.3 13.7 13.7

S7-407 01 RF759 -5 -6 0 0 2.4 3.5 4.3 6.4

RWS-nr Wèrknr van tot C100 C8 C4 2 mm 1 mm .5 mm R9-1 07 01 RF760 0 -1 0 0 0.3 0.6 1.5 2.4 R9-1 07 01 RF760 -1 -2 0 0 2.0 3.3 5.5 7.9 R9-1 07 01 RF760 -2 -3 0 0 0.4 0.9 2.3 2.3 R9-107 01RF760 -3 -4 0 0 0.1 0.2 02 0.2

R9-107 01RF760 -4 -5 0 0 1.6 2.6 3.9 9.4 R9-107 01RF760 -5 -6 0 0 3.1 4.8 7.1 19.3

R9-1 07 01 RF760 -6 -6.5 0 0 2.4 4.3 7.5 20.5

RWS-nr Werknr van tot C100 C8 C4 2 mm 1 mm .5 mm R9-108 01RF761 0 -1 0 0 0.0 0.0 0.1 0.1 R9-108 01RF761 -1 -2 0 0 0.0 0.0 0.2 0.2 R9-108 01RF761 -2 -3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 R9-108 01RF761 -3 -4 0 0 0.0 0.0 0.1 0.1 R9-1 08 01 RF761 -4 -5 0 0 0.3 0.5 0.7 0.7 R9-108 01RF761 -5 -6 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 R9-108 01RF761 -6 -7 0 0 0.2 0.2 0.4 0.4

R9-108 01RF761 -7 -8 0 0 0.4 1.0 2.2 2.4

R9-108 01RF761 -8 -9 0 0 2.9 6.4 12.0 29.2

R9-108 01RF761 -9 -10 0 0 1.4 3.4 6.7 11.8 R9-108 01RF761 -10 -11 0 0 0.1 0.2 0.3 0.3 R9-108 01RF761 -11 -12 0 0 1.1 1.9 3.0 8.9 R9-108 01RF761 -12 -12.5 0 0 3.3 5.7 8.2 13.3

RWS-nr Werknr van tot ClOC C8 C4 2 mm 1 mm .5 mm R9-109 01RF762 0 -1 0 0 0.0 0.1 0.1 0.1 R9-109 01RF762 -1 -2 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1

R9-109 01RF762 -2 -3 0 0 0.0 0.0 0.1 0.1

R9-109 01RF762 -3 -4 0 0 0.2 0.3 0.4 0.4 R9-109 01RF762 -4 -5 0 0 0.2 0.3 0.4 0.4 R9-109 01RF762 -5 -6 0 0 0.0 0.1 0.2 0.2

R9-1 09 01 RF762 -6 -7 0 0 0.9 1.2 1.5 1.5 R9-109 01RF762 -7 -8 0 0 1.2 1.8 3.0 3.1 R9-109 01RF762 -8 -9 0 0 1.7 3.4 6.3 24.8 R9-109 01RF762 -9 -10 0 0 0.8 1.8 4.6 23.2 R9-109 01RF762 -10 -11 0 0 3.8 7.8 12.5 38.3

R9-109 01RF762 -11 -12 0 0 4.5 8.4 13.8 33.8 R9-109 01RF762 -12 -13 0 0 0.2 0.4 0.7 0.7 R9-109 01RF762 -13 -14 0 0 0.0 0.1 0.2 0.2 R9-109 01RF762 -14 -15 0 0 0.1 0.3 0.6 2.4 R9-109 01RF762 -15 -16 0 0 0.3 0.6 1.4 4.4 R9-109 01RF76 -16 -17 0 0 0.1 0.3 0.6 0.6

.25 mm .125 mm .063 mm 67.3 100.0 100 70.2 100.0 100 73.9 100.0 100 71.4 100.0 100 77.3 100.0 100 47.4 91.0 100

.25mm .125mm .063mm 74.4 100.0 100 77.2 100.0 100 70.2 100.0 100 68.9 100.0 100 78.3 100.0 100 83.4 100.0 100 88.4 100.0 100

.25mm .125mm .063mm 54.4 99.9 100 48.2 99.0 100 32.2 98.1 100 30.7 98.1 100 35.4 97.0 100 41.9 96.8 100 53.8 98.7 100 64.6 99.6 100 83.4 100.0 100 54.5 96.3 100 29.7 96.1 100 69.8 99.3 100 67.6 99.1 100

.25 mm .125 mm .063 mm 42.5 99.7 100 40.7 99.7 100 53.1 99.8 100 61.2 99.9 100 53.7 99.9 100 60.4 99.8 100 56.7 99.1 100 497 96.4 100 79.4 99.0 100 87.4 100.0 100 89.9 100.0 100 87.6 100.0 100 60.9 99.3 100 55.2 99.4 100 68.7 99.8 100 71.2 99.9 100 60.3 99.7 100

Page 46: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

NITGO2-002-C C.3 Bijlage C

R9-109 01RF762 -17 -18 0 0 0.6 1.4 2.5 16.2 73.8 99.2 100

R9-109 01RF762 -18 -18.75 0 0 2.0 3.7 6.6 31.6 93.3 100.0 100

RWS-nr Werknr van tot C100 08 C4 2 mm 1 mm .5 mm .25 mm .125 mm .063 mm

R6-97 01RF763 0 -1 0 0 0.2 0.3 0.7 0.7 79.5 100.0 100

R6-97 01RF763 -1 -2 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 73.4 100.0 100

R6-97 01RF763 -2 -3 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 68.6 100.0 100

R6-97 01RF763 -3 -4 0 0 0.4 0.5 1.0 1.0 67.3 100.0 100

R6-97 01RF763 -4 -5 0 0 0.1 0.2 0.2 0.2 70.1 100.0 100

R6-97 01RF763 -5 -6 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 63.9 100.0 100

R6-97 01RF763 -6 -7 0 0 0.0 0.1 0.1 0.1 62.7 100.0 100

R6-97 01RF763 -7 -8 0 0 0.6 0.9 1.3 1.3 66.0 99.9 100

R6-97 01RF76 -8 -9 0 0 1.5 2.6 3.5 10.2 78.6 100.0 100

R6-97 01RF763 -9 -10 0 0 2.3 4.5 6.2 26.5 83.9 99.9 100

R6-97 01RF763 -10 -11 0 0 0.4 0.6 0.8 18.0 83.7 100.0 100

R6-97 01RF763 -11 -12 0 0 1.1 1.8 2.5 23.7 87.5 100.0 100

R6-97 01RF763 -12 -13 0 0 0.6 1.1 1.6 8.5 70.8 99.5 100

R6-97 01RF763 -13 -14 0 0 0.1 0.2 0.3 0.3 42.3 99.2 100

R6-97 01RF763 -14 -15 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 99.1 100

R6-97 01RF763 -15 -16 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 61.7 99.4 100

R6-97 01RF763 -16 -17 0 0 2.0 2.9 3.8 11.2 75.0 99.9 100

R6-97 01RF763 -17 -18 0 0 1.8 2.7 3.6 4.2 60.1 98.2 100

R6-97 01RF763 -18 -19 0 0 0.4 0.5 0.6 0.6 9.7 79.7 100

R6-97 01RF763 -19 -19.3 0 0 0.7 1.0 1.3 1.3 18.7 79.8 100

RWS-nr Werknr van tot C100 08 04 2 mm 1 mm .5 mm .25 mm .125 mm .063 mm

S4-209 01RF764 0 -1 0 0 0.2 0.3 0.5 0.5 60.4 100.0 100

S4-209 01RF764 -1 -2 0 0 0.2 0.3 0.4 0.4 58.3 100.0 100

S4-209 01RF764 -2 -3 0 0 0.2 0.4 0.5 0.5 57.2 100.0 100

S4-209 01RF764 -3 -4 0 0 3.2 4.9 5.6 5.6 51.7 98.3 100

S4-209 01RF764 -4 -5 0 0 2.2 3.2 3.5 3.5 47.3 92.1 100

S4-209 01RF764 -5 -6 0 0 0.1 0.3 0.4 0.4 26.4 83.4 100

S4-209 01RF764 -6 -7 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 62.2 99.8 100

34-209 01RF764 -7 -8 0 0 0.0 0.1 0.2 0.2 55.5 98.9 100

34-209 01RF764 -8 -9 0 0 0.8 1.6 3.1 12.8 71.1 99.0 100

34-209 01RF764 -9 -10 0 0 0.7 1.4 3.0 10.8 79.1 100.0 100

34-209 01RF764 -10 -11 0 0 6.3 8.8 10.8 21.6 81.1 100.0 100

34-209 01RF764 -11 -12 0 0 0.8 1.7 3.1 19.6 87.9 100.0 100

34-209 01RF764 -12 -13 0 0 0.8 1.6 2.6 10.2 79.4 100.0 100

34-209 01RF764 -13 -14 0 0 0.2 0.3 0.7 6.3 77.5 100.0 100

S4-209 01RF764 -14 -15 0 0 0.1 0.2 0.5 0.6 80.5 100.0 100

34-209 01RF764 -15 -16 0 0 0.0 0.1 0.3 0.3 80.1 100.0 100

34-209 01RF764 -16 -17 0 0 0.1 0.2 0.3 0.3 79.0 100.0 100

34-209 01RF764 -17 -18 0 0 0.1 0.1 0.3 0.3 78.1 100.0 100

34-209 01RF764 -18 -19 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 75.8 100.0 100

RWS-nr Werknr van tot C100 08 04 2 mm 1 mm .5 mm .25 mm .125 mm .063 mm

34-210 01RF765 0 -1 0 0 0.0 0.0 0.1 5.0 72.8 99.9 100

S4-210 01RF765 -1 -2 0 0 0.0 0.1 0.2 5.0 71.3 99.8 100

34-210 01RF765 -2 -3 0 0 0.2 0.3 0.5 3.7 68.1 99.7 100

34-210 01RF765 -3 -4 0 0 0.3 0.5 0.8 0.8 58.0 99.3 100

Page 47: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

NITG 02-002-C

C.4 Bijlage C

S4-210 01RF765 -4 -5 0 0 S4-210 01RF765 -5 -6 0 0 84-210 01RF765 -6 -7 0 0

RWS-nr Werknr van tot C100 C8 84-211 01RF770 0 -1 0 0 84-211 01RF770 -1 -2 0 0 S4-211 01RF770 -2 -3 0 0 S4-211 01RF770 -3 -4 0 0 $4.211 01RF770 -4 -5 0 0 S4-21 1 01 RF770 -5 -6 0 0 S4-21 1 01 RF770 -6 -7 0 0 S4-211 01RF770 -7 -8 0 0 $4.211 01RF770 -8 -9 0 0 $4211 01RF770 -9 -10 0 0 S4-211 01RF770 -10 -11 0 0 S4-211 01RF770 -11 -12 0 0 S4-211 01RF770 -12 -13 0 0 S4-211 01RF770 -13 -13.5 0 0

RWS-nr Werknr van tot C100 C8 R6-98 01 RF771 0 -1 0 0 R6-98 01 RF771 -1 -2 0 0 R6-98 01 RF771 -2 -3 0 0 R6-98 01RF771 -3 -4 0 0 R6-98 01RF771 -4 -5 0 0 R6-98 01RF771 -5 -6 0 0 R6-98 01RF771 -6 -7 0 0 R6-98 01RF771 -7 -8 0 0 R6-98 01RF771 -8 -9 0 0 R6-98 01 RF771 -9 -10 0 0 R6-98 01 RF771 -10 -11 0 0 R6-98 01RF771 -11 -12 0 0 R6-98 01RF771 -12 -13 0 0 R6-98 01RF771 -13 -14 0 0 R6-98 01 RF771 -14 -15 0 0 R6-98 01 RF771 -15 -16 0 0

RWS-nr Werknr van tot C100 C8 R9-1 10 01 RF772 0 -1 0 0 R9-110 01RF772 -1 -2 0 0 R9-110 01RF772 -2 -3 0 0 R9-110 01RF772 -3 -4 0 0 R9-110 01RF772 -4 -5 0 0 R9-110 01RF772 -5 -6 0 0 R9-110 01RF772 -6 -7 0 0 R9-110 01RF772 -7 -8 0 0 R9-1 10 01 RF772 -8 -9 0 0 R9-110 01RF772 -9 -10 0 0 R9-1 10 01 RF772 -10 -11 0 0 R9-110 01RF772 -11 -12 0 0

0.2 0.3 0.5 0.5 1.5 2.5 3.3 6.9 6.7 9.4 10.9 21.5

C4 2mm lmm .5mm 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.7 2.7 4.8 6.5 8.0 0.2 0.5 1.5 12.5 2.2 3.4 6.5 25.0 5.1 8.0 11.7 39.6 1.6 2.5 3.7 27.7 0.2 0.4 0.7 9.2 0.4 0.6 1.0 11.5

C4 2mm lmm .5mm 0.0 0.0 0.2 0.2 2.8 3.2 3.4 3.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 5.3 7.5 8.9 8.9 2.1 4.4 7.0 19.2 3.6 6.7 9.8 19.8 5.1 8.3 12.3 25.5

C4 2mm lmm .5mm 0.1 0.3 0.9 12.1 0.4 0.5 0.9 8.0 3.5 5.4 6.9 12.7 9.3 14.7 16.6 24.3 2.3 4.4 5.8 15.0 3.0 5.5 8.7 26.7 1.8 3.5 5.8 13.9 0.8 1.6 3.3 6.2 1.6 2.5 4.2 17.5 2.1 3.3 4.9 17.7 2.9 4.8 6.7 18.4 0.9 1.4 1.5 1.5

53.6 99.4 100

70.6 99.7 100

78.5 99.9 100

.25 mm .125 mm .063 mm

57.2 99.9 100

51.4 99.9 100

54.6 99.9 100

53.3 99.9 100

54.0 99.9 100

51.9 99.9 100

57.3 99.9 100

69.4 99.8 100

75.3 99.8 100

81.8 99.8 100

92.5 100.0 100

90.8 100.0 100

70.4 99.0 100

77.1 99.8 100

.25 mm .125 mm .063 mm

50.5 99.9 100

58.4 100.0 100

57.6 100.0 100

54.0 100.0 100

57.5 100.0 100

66.5 100.0 100

65.8 100.0 100

60.4 100.0 100

63.1 100.0 100

64.9 100.0 100

58.0 100.0 100

58.9 100.0 100

71.0 99.9 100

82.9 100.0 100

80.9 100.0 100

84.6 100.0 100

.25mm .125mm .063mm

79.4 100.0 100

73.0 99.7 100

72.0 99.6 100

78.8 99.9 100

83.3 100.0 100

75.6 94.8 100

40.5 80.6 100

25.7 69.8 100

62.8 89.0 100

66.6 91.5 100

59.4 87.0 100

8.5 57.2 100

Page 48: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-rapport

NITG 02-002-C C.5

Bijlage C

R9-110 01RF772 -12 -13 0 0 0.9 1.2 1.6 1.6 6.9 52.7 100

R9-110 01RF772 -13 -14 0 0 4.5 7.0 8.6 16.0 37.3 64.2 100

R9-110 01RF772 -14 -15 0 0 2.4 3.5 4.2 4.7 11.4 43.0 100

R9.-1 10 01 RF772 -15 -15.75 0 0 0.7 1.2 1.4 1.4 1.4 26.3 100

RWS-nr Werknr van tot C100 C8 C4 2 mm 1 mm .5 mm .25 mm .125 mm .063 mm

R9-1 11 01 RF773 0 -1 0 0 0.3 0.5 0.7 0.7 70.3 100.0 100

R9-1 11 01 RF773 -1 -2 0 0 1.8 2.3 2.6 11.6 84.5 100.0 100

R9-111 01RF773 -2 -3 0 0 1.0 1.3 1.6 18.3 79.0 99.8 100

R9-111 01RF773 -3 -4 0 0 0.2 0.3 0.4 0.4 73.9 100.0 100

R9-111 01RF773 -4 -5 0 0 0.2 0.4 0.7 0.7 73.9 100.0 100

R9-111 01RF773 -5 -6 0 0 0.8 1.3 1.9 4.9 81.4 100.0 100

R9-111 01RF773 -6 -7 0 0 3.2 5.9 8.9 8.9 74.1 100.0 100

R9-111 01RF773 -7 -8 0 0 2.7 4.4 6.6 31.7 79.4 93.4 100

R9-111 01RF773 -8 -9 0 0 1.5 2.9 4.9 30.1 90.1 100.0 100

R9-111 01RF773 -9 -10 0 0 2.3 4.4 6.9 34.8 94.6 100.0 100

R9-111 01RF773 -10 -11 0 0 1.4 1.9 2.5 8.1 69.3 99.5 100

R9-1 11 01 RF773 -11 -12 0 0 0.4 0.6 0.7 0.7 27.8 92.3 100

R9-1 11 01 RF773 -12 -13 0 0 0.1 0.2 0.4 0.4 24.4 85.9 100

R9-111 01RF773 -13 -14 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 26.9 86.4 100

R9-111 01RF773 -14 -15 0 0 0.8 1.0 1.3 1.3 38.3 86.6 100

R9-111 01RF773 -15 -16 0 0 0.6 1.1 1.8 4.2 47.9 89.6 100

R9-111 01RF773 -16 -17 0 0 0.6 1.1 1.7 10.6 55.6 89.8 100

R9-1 11 01 RF773 -17 -18 0 0 2.6 2.6 2.6 16.2 57.5 88.2 100

R9-111 01RF773 -18 -19 0 0 0.9 1.2 1.3 1.3 24.0 79.9 100

R9-111 01RF773 -19 -20 0 0 2.0 2.9 3.7 8.1 29.6 74.5 100

RWS-nr Werknr van tot CIGO C8 C4 2 mm 1 mm .5 mm .25 mm .125 mm .063 mm

S7-408 019F774 0 -1 0 0 0.5 1.7 4.1 8.1 82.6 100.0 100

S7-408 01RF774 -1 -2 0 0 0.2 0.4 1.3 3.9 79.5 100.0 100

S7-408 01RF774 -2 -3 0 0 0.6 1.3 3.1 5.4 80.2 100.0 100

S7-408 01RF774 -3 -4 0 0 0.4 0.9 2.5 7.7 83.8 100.0 100

S7-408 01RF774 -4 -5 0 0 0.6 1.1 1.7 1.8 74.3 100.0 100

S7-408 01RF774 -5 -6 0 0 0.7 1.2 1.7 5.5 73.8 99.9 100

S7-408 01RF774 -6 -7 0 0 2.2 3.9 6.0 15.6 83.2 100.0 100

RWS-nr Werknr van tot C100 C8 C4 2 mm 1 mm .5 mm .25 mm .125 mm .063 mm

R9-112 01RF775 0 -1 0 0 0.1 0.2 0.5 0.5 49.4 99.9 100

R9-112 01RF775 -1 -2 0 0 1.9 3.9 6.7 6.7 53.4 99.7 100

R9-112 01RF775 -2 -3 0 0 1.3 2.0 2.8 2.8 47.9 99.4 100

R9-112 01RF775 -3 -4 0 0 1.0 1.7 2.3 5.7 67.3 99.2 100

R9-112 01RF775 -4 -5 0 0 2.4 4.7 7.0 7.0 56.5 97.1 100

R9-112 019F775 -5 -5.9 0 0 4.0 8.6 14.4 31.5 78.1 98.6 100

Page 49: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-rapport

NITG 02-002-C

Di BijlageD

Bijlage D Theoretische opbrengstpercentages

Page 50: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

NITGO2-002-C D.2 Bijlage D

Boring 01RF759 S7.407

Diepte (m) betonzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. metselzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. CUR 0-4

bep. zeef

CUR 0-2

bep. zeef

0tot-1 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -1 tot-2 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -2tot-3 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -3tot-4 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -4tot-5 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -5tot-6 7 6 Cl 6 7 5 Cl 4 11 Cl 27 C.500

Boring OIRF760 R9-107

Diepte (rn) betonzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. metselzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. CUR 0-4

bep. zeef

CUR 0-2

bep. zeef

Otot -1 3 3 C2 3 3 3 C.500 3 5 C.500 11 C.500 -1 tot-2 8 8 C.500 8 8 8 C.500 8 13 C.500 30 C.500 -2tot-3 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C500 0 C.500 -3 tot -4 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -4tot-5 9 9 C2 8 12 9 Cl 7 19 Cl 65 Cl -5tot-6 15 15 C2 14 21 15 Cl 13 33 Cl 55 C.125 -6tot-7 16 16 C2 15 29 21 Cl 17 46 Cl 39 C.125

Boring 01RF761 R9-108

Diepte (m) betonzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. metselzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. CUR 0-4

bep. zeef

CUR 0.2

bep. zeef

0 tot -1 0 0 C4 0 0 0 C2 0 0 C4 0 C.500 -1 tot -2 0 0 C2 0 0 0 C2 0 0 C2 0 C.500 -2tot-3 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -3 tot -4 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -4tot-5 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -5tot-6 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -6tot-7 0 0 C500 0 0 0 C.500 0 0 C500 0 C.500 -7 tot -8 1 1 C.500 1 1 1 C.500 1 1 C.500 3 C.500 -8tot-9 29 29 C2 27 51 37 Cl 31 73 C4 55 C.125 -9tot-10 17 17 C2 14 17 16 C.500 16 27 C.500 64 C.500 -lOtot -li 0 0 C500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -11 tot -12 6 6 C2 6 10 7 Cl 6 15 Cl 52 Cl -12tot-13 17 17 C.500 17 17 17 C.500 14 27 C.500 64 C.500

Boling 01RF762 R9-109

betonzand PIA metselzand PIA CUR 0-4 1 CUR 0-2

Diepte (m) min, gemiddeld bep. max. min, gemiddeld bep. max. bep. bep. zeef zeef zeef zeef

Otot -1 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -1 tot -2 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

Page 51: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO

NITGO2-002-C D.3 Bijlage D

-2tot-3 0 0 C.500 0 -3tot-4 0 0 C.500 0 -4tot-5 0 0 C.500 0 -5tot-6 0 0 C.500 0 -6tot-7 0 0 C.500 0 -7tot-8 0 0 C.500 0 -8tot-9 15 15 C2 13 -9tot-10 8 0 C2 8 -lOtot -li 33 0 C2 31 -11tot-12 32 32 C2 30 -12tot-13 0 0 C.500 0 -13tot-14 0 0 C.500 0 -14tot-15 1 1 C2 1 -15tot-16 3 3 C2 2 -16tot-17 0 0 C.500 0 -17tot-18 6 6 C2 6 -18tot-19 14 0 C2 13

Boring 01RF763 R6-97

0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

o 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

o 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

o 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

0 0 C.500 0 0 C.500 1 C.500

26 19 Cl 16 41 C4 65 C.125

20 0 Cl 14 0 C4 0 C.125 43 0 Cl 26 0 C4 0 C.125

50 36 Cl 30 65 C.125 41 C.125

0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 3 2 Cl 2 4 C2 16 Cl

6 5 C2 4 8 C2 38 C.500

0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

10 7 Cl 6 15 Cl 54 Cl

26 0 Cl 16 0 Cl 0 Cl

Diepte (m) betonzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. metselzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. CUR 0-4

bep. zeef

CUR 0-2 bep. zeef

0tot-1 0 0 C2 0 0 0 Cl 0 0 Cl 0 Cl

-1 tot -2 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-2tot-3 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-3tot-4 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-4tot-5 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-5tot-6 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-6tot-7 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-7 tot -8 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-8tot-9 8 7 Cl 7 8 6 Cl 5 13 Cl 44 Cl

-9tot-10 16 15 Cl 15 16 12 Cl 10 25 Cl 53 C.125

-lOtot -li 1 1 C2 1 2 2 Cl 1 3 C2 13 Cl

-11tot-12 6 0 C2 5 7 0 Cl 4 0 C2 0 Cl

-12tot-13 4 4 C2 4 5 4 Cl 3 8 Cl 27 Cl

-13tot-14 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-14 tot -15 0 0 C4 0 0 0 C.500 0 0 C4 0 C.500

-15tot-16 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-16tot-17 7 7 C2 7 9 6 Cl 5 14 Cl 48 Cl

-17tot-18 2 2 C.500 2 2 2 C.500 2 3 C.500 8 C.500

-18tot-19 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-19tot-20 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

Boring 01RF764 S4-209

betonzand PIA ]etseIzand PIA CUR 0-4 CUR 0-2

Diepte (m) min, gemiddeld bep. max. min, gemiddeld bep. max. bep. bep. zeef zeef zeef ree!

0tot-1 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-1 tot-2 0 0 C.500 0 0 0 C,500 0 0 C.500 0 C.500

-2tot-3 0 0 C.500 0 0 0 C,500 0 0 C.500 0 C.500

Page 52: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO

N1TG 02-002-C D.4

Bijlage D

-3 tot -4 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -4tot-5 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-5tot-6 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-6 tot -7 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -7 tot -8 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -8tot-9 7 7 C2 7 14 10 Cl 8 19 C4 75 Cl -9tot-10 6 6 C2 6 14 10 Cl 9 17 C4 70 C.125

-lütot -Il 18 17 Cl 17 18 13 Cl 11 29 Cl 63 C.125 -11tot-12 7 0 Cl 7 13 0 Cl 8 0 Cl 0 C.125 -12tot-13 7 7 C2 6 9 7 Cl 6 15 Cl 52 Cl

-13tot-14 1 1 C2 1 3 2 Cl 2 4 C4 18 Cl

-14tot-15 0 0 C2 0 0 0 Cl 0 0 C4 0 Cl -15tot-16 0 0 C2 0 0 0 Cl 0 0 C4 0 Cl -16tot-17 0 0 C2 0 0 0 Cl 0 0 C4 0 Cl -17tot-18 0 0 C2 0 0 0 Cl 0 0 C4 0 Cl -18tot-19 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

Boring 01RF765 S4-210

Diepte (m) betonzand PIA

min, gemiddeld bep. zee!

max. metselzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. CUR 0-4

bep. zee!

CLJR 0-2 bep. zee!

0tot-1 0 0 C2 0 0 0 C2 0 0 C4 4 Cl

-1tot-2 0 0 C4 0 1 1 Cl 1 0 C4 8 Cl

-2tot-3 1 1 C2 1 2 1 Cl 1 2 Cl 8 Cl -3tot-4 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -4tot-5 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -5tot-6 8 7 Cl 7 8 6 Cl 5 12 Cl 43 Cl -6tot-7 14 13 Cl 13 14 11 Cl 9 23 Cl 71 C.125

Boring 0IRF770 S4.-211

Diepte (m) betonzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. metselzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. CUR 0-4

bep. zeef

CUR 0-2 bep. zeef

0tot-1 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-1 tot-2 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-2tot-3 0 0 C4 0 0 0 C2 0 0 C4 0 C.500 -3tot-4 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -4tot-5 0 0 Cl 0 0 0 Cl 0 0 Cl 0 Cl

-5tot-6 0 0 C2 0 0 0 C2 0 0 C2 0 C.500

-6tot-7 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

-7tot-8 5 5 C.500 5 5 5 C.500 5 8 C.500 19 C.500 -8tot-9 2 2 C2 2 5 4 C2 4 5 C4 52 Cl

-9tot-10 10 10 C2 9 24 20 C2 17 30 C2 60 C.125

-lOtot -li 25 0 C2 23 34 0 C2 21 0 C2 0 C.125

-11tot-12 7 0 C2 7 11 0 C2 7 0 C2 0 C.125 -12tot-13 2 2 C2 1 3 2 Cl 2 4 Cl 15 Cl -13tot-14 2 2 C2 2 3 2 Cl 2 5 Cl 18 Cl

Boring 0IRF77I R6-98

Page 53: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO

NITG 02-002-C

D.5 Bijlage D

Diepte (m) betonzand PIA min, gemiddeld bep.

zeef max.

metselzand PIA min, gemiddeld bep.

zeef max.

CUR 0-4

bep. zeef

CUR 0-2 bep. zeef

Otot -1 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -1 tot -2 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -2tot-3 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -3tot-4 0 0 C4 0 0 0 C2 0 0 C4 0 C.500 -4tot-5 0 0 C4 0 0 0 C2 0 0 C4 0 C.500 -5tot-6 0 0 C4 0 0 0 C2 0 0 C4 0 C.500 -6tot-7 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -7tot-8 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -8 tot -9 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -9tot-10 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -løtot -il 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -11 tot -12 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -12tot-13 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -13tot-14 19 19 C2 18 24 18 Cl 15 38 Cl 57 C.125 -14tot-15 25 25 C2 23 28 21 Cl 17 44 Cl 64 C.125 -15tot-16 27 27 C2 25 36 27 Cl 22 57 Cl 51 C.125

Boring 01RF772 R9-110

Diepte (m) betonzand PIA

min, gemiddeld bep. zee!

max. metselzand PIA min, gemiddeld bep.

zeef max.

CUR 0-4

bep. Zee!

CUR 0-2 bep. zeef

0tot-1 1 1 C2 1 3 2 C2 2 4 C2 29 Cl -1tot-2 1 1 C2 1 2 2 C2 1 3 C2 20 Cl -2tot-3 13 12 Cl 12 13 10 Cl 8 21 Cl 72 Cl -3tot-4 17 16 Cl 16 17 13 Cl 11 27 Cl 70 C.125 -4tot-5 13 12 Cl 12 13 9 Cl 8 20 Cl 56 C.125 -5tot-6 21 21 C2 19 29 21 Cl 18 46 Cl 64 C.125 -6tot-7 15 15 C2 14 21 15 Cl 13 33 Cl 59 C.250 -7tot-8 7 7 C2 6 9 9 C.500 9 15 C.500 35 C.500 -8tot-9 8 8 C2 7 15 11 Cl 9 23 Cl 81 Cl -9tot-10 10 10 C2 9 14 10 Cl 9 22 Cl 77 Cl -lOtot -il 16 16 C2 14 17 13 Cl 11 27 Cl 91 C.250 -11 tot -12 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -12tot-13 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -13tot-14 15 13 Cl 13 15 11 Cl 9 23 Cl 47 C.250 -14tot-15 2 2 C.500 2 2 2 C.500 2 3 C.500 7 C.500 -15tot-16 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

Boring 01RF773 R9-111

betonzand PIA inetselzand PIA CUR 0-4 CUR 0-2

Diepte (m) min, gemiddeld bep. max. min, gemiddeld bep. max. bep. bep. zeef zeef zee! zeef

0tot-1 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -1 tot-2 3 0 C.500 2 3 0 C.500 2 0 C.500 0 C.500 -2tot-3 2 2 Cl 2 2 2 Cl 2 4 Cl 14 Cl -3tot-4 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500

Page 54: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO

N1.TG 02-002-C D.6 Bijlage D

-4tot-5 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -5tot-6 4 0 C.500 4 6 0 C.500 3 0 C.500 0 C.500 -6tot-7 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -7tot-8 14 14 C2 13 20 15 Cl 12 32 Cl 47 C.125 -8tot-9 11 11 C2 11 18 13 Cl 11 31 Cl 33 C.125 -9tot-10 17 0 C2 16 23 0 Cl 14 0 Cl 0 C.125 -lOtot -il 5 5 Cl 4 5 4 Cl 3 8 Cl 27 Cl -11 tot -12 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -12tot-13 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -13 tot -14 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -14 tot -15 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -15tot-16 4 4 C2 4 6 5 Cl 4 10 Cl 31 C.500 -16tot-17 4 4 C2 4 5 4 Cl 3 9 Cl 30 Cl -17 tot -18 0 0 C2 0 0 0 C2 0 0 C2 3 Cl -18tot-19 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -19tot-20 7 7 Cl 7 7 5 Cl 4 11 Cl 40 Cl

Boring 01RF774 S7-408

Diepte (m) betonzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. metselzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. COR 04

bep. zee!

COR 0-2

bep. zee!

0tot-1 10 0 C2 5 13 0 Cl 13 0 Cl 0 C.125 -1 tot -2 2 2 C2 2 5 4 C2 3 5 C4 34 C.500 -2tot-3 6 6 C2 5 8 8 C.500 7 12 C.500 29 C.500 -3tot-4 5 0 C2 4 11 0 C.500 8 0 C.500 0 C.500 -4tot-5 1 1 C.500 1 1 1 C.500 0 1 C.500 2 C.500 -5tot-6 4 4 C2 4 5 4 Cl 3 8 Cl 30 Cl -6tot-7 14 14 C2 13 19 14 Cl 12 30 Cl 56 C.125

Boring 01RF775 R9-1 12

Diepte (m) betonzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. metselzand PIA

min, gemiddeld bep. zeef

max. COR 0-4

bep. zeef

CUR 0-2 bep. zeef

0 tot -1 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -1 tot -2 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -2tot-3 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -3tot-4 5 5 Cl 5 5 4 Cl 3 8 Cl 29 Cl -4tot-5 0 0 C.500 0 0 0 C.500 0 0 C.500 0 C.500 -5tot-6 38 38 C2 35 52 38 Cl 32 82 Cl 68 C.125

Page 55: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TNO-rapport

N1TG 02-002-C Bijlage E

Bijlage E Grafisch overzicht gegevens per boring

Page 56: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01RF759 S7-407

G.schatts z..fkromm.s op verschhll.nds di.ptes ban.d.n zs.bod00n (151)

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem 8.p.od.

D001 51) 0 50 500 D..ø.).") z..s

0 634,51 15151" 2- 44 OtOt.1

-2 tot -3 -2 tot -3 C.500 1 u -3tot-4 C.500

t / -4tot-5 C.500 • / •5tot-6.30 Cl

tot -6tot-7 0 - J : -7tot-8 0

• -, -8 tot -9 : -a tot -9 0 - -9tot-10 0

-lOtot-Il -10tot-11 0 -11tot-12 0

-12tot-13 -12tot-13 0 •13tot-14 0

-14tot-15 : .14tot-15 0 -15tot-16 0

-16tct.17 -16tot-17 0 -17tot-18 0

-18 tot -19 -18 tot -19 0 i -19tot-20 0

-20 tot -21 -20 tot -21 0 -21tot-22 0

•22tot-23 -22 tot -23 0 -23tot-24 0

-24 tot -25 -24 tot -25 0 -25tot-26 0

-26 tot -27 -26 tot -27 0

01 RF759 S7-407

2

4

6

8

10

12

14 S • te

S

18

20

22

24

26

28

Cl grind 2-4 mm 0 grind 4-8 mm

1EB grind 8-16 mm ffigrind >16 mm •scrielp>2mm

1 Oklei>lmm

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Gewlchtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

30%

Page 57: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01 RF760 R9-107

Geschitts zeefkrommes op verctlillende dieptes beneden zeebodem (m)

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem

125 250 500 50 100 Z*St

c100 Otl : soo

--4-5 - -3 tot -4 C.500

/ -4ft5 -4tot-5 C2 -5tOt-6 C2

C2

-9tot-10 0

-lotot-Il 10tot11 0 -11tot-12 0

-12tot-13 -12tot-13 0 -13tot-14 0

-1400t-15 -14tot-15 0 -15tot-16 0

-16tot-17 -16tot-17 0 -17tot-18 0

-18tot-19 -18tot-19 0 -19tot-20 0

-20 tot -21 -20 tot -21 0 -21tot-22 0

-22 tot -23 -22 tot -23 0

1 -23tot-24 0

-24tot-25 1 -24 tot -25 0

1 -25tot-26 0

-26 tot -27 -26 tot -27 0

01RF760 R9-107 0

2

4

t

8

10

12

14

CL 0

16

•0 18

20

22

24

26

28

0% 2% 4% 8% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 58: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01 RF761 R9-108

Geschatte ze.fio'omm.s op verschillende dieptes beneden zeebodem (m)

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem

Oeple (n') 0 50 100 0.pt. n) 6.pet.nd.

zee 125 250 500 t, ----

1 _ 0 63 5fl ICC pCI .--- CIX ot -i tO

-1 tot-2 C2 t -2 tot 1 -2 tot -3 C.500 - 3 tOt -4 C500 -4 tot -1 -4 tot -5 C500 - / -5 tot -6 C.500 4 tot -7 -6 tot -7 C500

L_..I 4 tot - -7 tot-S -8 tot -9

C.500 C2

-9tot-10 C2 10 tot -11 -10 tot -11 C.500

t,, i -11 tot -12 C2 -12tot-125

-12tot-12.5 C500 125 250 500 -13tot-14 0

0 63n ,,, pr, ,n leve 2ev.' 04 0$ 0500 -l4tot-15 -14tot-15 0

-16tot-17 :: -910 -17

: -- 1880619 - / -19105-20 0 / -20tct-21 -20tot-21 0

-22tot-23 tot 0

tot -23tot-24 0

-24 -25 - -24 tot -25 0 -25tot-26 0

-26 tot -21 ] -26 tot -27 0

01RF761 R9-108

0

2

4

6

8

10

12

14

S 0. 16 S

18

20

22 Dgnnd2-4n,m

Dgnnd4-8mm 24

gnnd 8-16 mm • grind >16 mm

28

0schelp>2mm

28 Cl kIei>1mm

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

18% 20%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 59: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01RF762 R9-109

Geschatte zeefkrocnmes op verschill~ dieptes beneden zebodeni (m)

125250500 O 63 iam cm in,, tin, tin,,, 2nc'. 04 co olOO

125 250 500 0 63cm ii" in, in, n,m2n.,n c4 na n100

!H f -910

125 250 500 0 5300, 001 pfli i01 1000 2non 04 6 000

-1617

jc je

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem

Dinptc(01) 0 50 100

0tot-1 C.500 -1tot-2 C.500

Oj .2tot-3 -2 tot -3 C.500 -3tot-4 C.500 -4tot-5 0.500

u -5tot-6 C.500 -6tot-7 -6tot-7 C500

-7tot-8 C.500 -8 tot-9 -8tot-9 02

-9tot-10 C2 10tot11 -lOtot -il C2

u -11tot-12 C2 -12tot-13 -12tot-13 C.500

-13tot-14 C500 -l4tot-15 -14tot-15 C2

-15tot-16 C2 -16 tot -17 -16tot-17 0.500

-17tot-18 C2 -18tot-1&75 -18tot-18.75 C2

-lgtot-20 0 -20 tot -21 -20 tot -21 0

-21tot-22 0 -22 tot -23 -22 tot -23 0

-23tot-24 0 -24 tot -25 - -24 tot -25 0

1 -25tot-26 0 -26 tot -27 -26 tot -27 0

01RF762 R9-109

0

2

4

6

8

10

12

14

0

Q. 16 S

18

20

22 Dgnnd 2-4 mm

Dgnnd 4-8 mm 24 gnnd 8-16 mm

ffighnd >16 mm 26

•schelp>2mm

26 Okei> 1 mm

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

18% 20%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 60: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01 RF763 R6-97

Geschatte zeeficrommes op verschillende dieptes beneden zeebodem (m)

125 250 500 0 63 so, 5fl, 5fl1 5fl 2ns' s4 58 ciCO

125 250 500 0 63 Wn Ijm te, en In,,, 2,nn 00 58 5100

10, 1

125 250 500

Lor

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem

De00e(n) 0 00 100 Otnpts(,n) B.pet.,d.

ze,q

0tot-1 0tot-1 C2 -1 tot-2 0,500

-2 tot -3 -2 tot -3 C.500 -3tot-4 C.500

tOt 5 1 -4 tot -5 C.500 -5tot-6 C.500

tot-7 -6tot-7 C.500 -7tot-8 C.500

-8 tot-S -8 tot -9 Cl -9tot-10 Cl

-lOtot-Il -løtot -li C2 L -11tot-12 C2

-12tot-13j -12tot-13 C2 -13tot-14 C.500

-14Oct-15 -14tot-15 C4 -l5tot-16 C.500

-16tot-17 -16tot-17 C2 jF -l7tot-18 C.500

-18tot-19 1 -18tot-19 0.500

1 1 tot -20 -21

-19tot-19.9 C.500 -20 tot -21 0 -21tot-22 0

-22000 -23 J -22 tot -23 0 -23tot-24 0

- -24500 -25 -24 tot -25 0

-25tot-26 0 -26 tot -27 1 -26 tot -27 0

01 RF763 R6-97

0

4

6

.92

10

12

14

00 G. 16 00

16

20

22

24

26

28

Dgnnd2-4mm 0 grind 4-8 mm ES gnnd 8-16 mm

gnnd >16 mm Uscttelp >2 mm Oklei> 1 mm

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 61: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01RF764 S4-209

Geschatte zeefkromm.s op verschillende dieptes beneden zeebodem (m)

125 250 500 0 63io, om .m im lnvn 2mm 04 oS 0100

125 250 500

_

1001011

125 250 500 0 63 to,, m pnn 501 loon 2000 04 cO cISC

ge

-1617

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem Bope'tond.

0~ln,) 0 50 100 0,0500(011 Zool

0 tOt -1 j 0 tot -1 C.500

-1tot-2 C.500 -2tot-31 -2tot-3 C.500

1 -3tot-4 C.500 U -480t-5 -4to(-5 C.500

1 -5tot-6 C.500 -6tot-7 -6tot-7 C.500

-7tot-8 C.500 4500-9 -8tot-9 C2

-9tot-10 C2 U -10*00-11 -lOtot -il Cl ii -11tot-12 Cl

-12tot-13 -12tot-13 C2 -13tot-14 C2

-14tot.15 1

1 1 1 -14tOt-15 C2 -15tot-16 C2

.16tot-17 -16tot-17 C2 1 -17tot-18 C2

.18tOt-19 -18tot-19 c.soo -19tot-20 0

-20 tot -21 -20 tot -21 0 -21 tot -22 0

-22 tot -23 -22 tot -23 0 -23tot-24 0

-24 tot -25 -24 tot -25 0 -25tot-26 0

-2$ tot -27 -26 tot -27 0

01RF764 S4-209

u

2

4

6

8

10

12 12

14

0 0. 16 0

18

20

22

24

26

28

Dgnnd2-4mm Dgnnd 4-8 mm El gnnd 8-16 mm

1 grind>16rnm Usct,elp>2mm

L kIei> 1 mm

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 62: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01 RF765 S4-21 0

G.schatt z..fkromn50I op v.nc5II.nds dI.pt.s bend,n z..bod.m (m)

125250 500 0 63' 5.' s.' 5.' 1.' b.' sO 5100

—5

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem

0.(nl) 0 50 100

0500.1 u

-250t-3

-4Im(-5 u U

-g

.10 500 -11

.12S0t.13

.141ot-IS

-1650t-i7

-1$-i9

tot

-2250t-23

-24-Z5

-26 500 .27

0fo»

o tot -1 -1 tot-2 -2tot-3 -3 tot -4

( .5 -5 tot -6 tot -7 -7tot-8 -8 tot -9 -9tot-10 -10 tot -Ii -11 tot -12 -12 tot -13 -13 tot -14 -14(01.15 -is tot -is -16 tot -17 -17 tot -18 -18t01-19 -19 tot -20 -2Otot-21 -21 tot -22 -22 tol -23 -23 tol -24 -24 tol -25 -25 tol -26 -26to1-27

5000.50,50

Z001

C2 C4 C2 C.500 c-500 cl cl

#REF!

0

4

6

8

10

12

14

Q. 16 0

18

20

22

24

26

28

Dgnnd2-4mm Ogrirtd4-8mm ES gnnd 8-16 mm

gnnd >16 mm •schelp>2mrn

kiei>imm

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 63: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01RF770 S4-211

125 250 500 0 63 M. Irn, fl1 pm Ien 2mm 04 ce 6100

J'T'II -910

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem

0.pce(n,) 0 50 100

0tot-1 C.500 0005-1 1 - -1 tot -2 C.500

-2toI-3 -2tot-3 C4 -3tot-4 C.500

-4005.51 1 -4tot-5 Cl

-5tot-6 C2

4 tot -i 1 6 tot 7 C.500 -7tot-8 C500 -8tot-9 C2 -9tot-10 C2

-iotot-ii 1 1010t11 C2

1 -11tot-12 C2 -12tot-13 -12tot-13 C2

J -13tot-13.5 C2 -14tot-15 -14tot-15 0

t -15tot-16 0

.16006.171 -16tot-17 0 1 -17tot-18 0

-1800t-19j -18tot-19 0 -19tot-20 0

-20tot-21 -20tot-21 0 1 -21tot-22 0

-22tot-23 1 -22tot-23 0 -23tot-24 0

-24 tot -25 -24 tot -25 0 -25tot-26 0

-26 tot -27 -26 tot -27 0

Geschatte zeelicronsmes op verschillende dieptes beneden zeebodem (m)

125 255 500 0 e3pon rn ImIl 2nw cO oS 0100

Lo LP

LP

01RF770 S4-211

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0. 16 0

18

20

22

24

26

28

Dgnnd2-4mm Dgnnd4-8mm ES grind 8-16 mm

gnnd >16 mm Uschelp >2 mm Dklei>lmm

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 64: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

B.pe,terde Zeel

c.500 C500 c.500 C4 C4 C4 C.500 c.500 C.500 C.500 C.500 C.500 C.500 C2 c2 C2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OlepIr ('II)

0 tot -1 -1 tot -2 -2 tot -3 -3 tot -4 -4 tot -5 -5 tot -6 -6tot-7 -7 tot -8 -8 tot -9 -9tot-10 -lOtot -li -11 tot-12 -12 tot -13 -13 tot -14 -14 tot -15 -lStot-16 -16 tot -17 -17 tot -18 -l8tot-19 -19 tot -20 -20 tot -21 -21 tot -22 -22 tot -23 -23 tot -24 -24 tot -25 -25 tot -26 -26 tot -27

01 RF771 R6-98

Geschatte zeefkromrnes op verschillende dieptes beneden zeebodem (m)

125 250 550 ° 83 mm om Pm Pm 1~ 2

125 250 500 0 63 e,1 Mm pIl, Mm1nIl, 21,w1l c4 ce citO

SE -910

125 250 500 0 63 I,n, Pm cc Ir, ic 2~ C4 ce clOO

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem D,eIre(n,) 0 50 100

Otot-1

-2tot-3

-4to(-5

-6tot-7 1 4000-9

.iotot..iij

-12 tot -13

•145O15 u -l6tot-17

-l8tot-19

-2otot-21

22tot.23j

.24 tot 2S1 -26tot-27

0

2

4

6

8

10

12

14

as 0. 16 as

18

20

22

24

26

28

01 RF771 R6-98

:kr -

Ognnd2-4mm Dgnnd 4-8 mm EE grir1d 8-16 mm

grind>16n,m • schelp >2 mm CD kIei>1 mm

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 65: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01RF772 R9-11O

riI

ID

IIJ

Gescisette zeefkrommes op veochiItende dieptes beneden zeeboden, (m)

125 250 500

i EEi 100 -

126 260 500 oo

o ii

lt

125 250 500 0 63 Irn, Mm pn1~ 2no,. 04 00 0100

t

-15 1575

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem

Di._pt.(,) 0 50 100

Otot-1

-2tot-3

-4 tot-S

-6000-7

40o0-9

-10 tot -11

-12000.13

-14000-15

-1600t-17

-18000-19

-20000-21

-22tot-23

-24 tot -25

-26tot-27

0.0000(n)

Otot-1 C2 -1501-2 C2 -2505-3 Cl -3505-4 Cl -4tot-5 Cl -5tot-6 C2 -6100-7 C2 -7tot-8 C2 -8tot-9 C2 -9tot-10 C2 -lOtot -li C2 -11tot-12 C.500 -12tot-13 C.500 -13tot-14 Cl -14001-15 C.500 -15tot-15.75 C500 -16001-17 0 -17tot-18 0 -18tot-19 0 -19tot-20 0 -20tot-21 0 -21 tot -22 0 -22 tot -23 0 -23 tot -24 0 -24tot-25 0 -25 tot -26 0 -26 500-27 0

01RF772 R9-110

0

2

4

6

8

10

.92 12

14

0. 16 0

18

20

22 0 grind 2-4 mm

Ognnd4-8mm

24

IE grind 8-16 mm

gnnd >16 mm 26 •schelp >2 mm

28 Cl klei>1mn,

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 66: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01 RF773 R9-1 11

Geschatte zeeficrommes op verschillende dieptes beneden zeebodem (m)

125 250 500 0 O3,,, cm iro, 2cm,, 04 Ce CISC

125 250 500 0 63 p. cm 601 om 1cm, 2cm,, 04 oS cbS

125 250 500

17

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem

0.090.(01) 0 50 100

-

u -2 tot -3

61 -

u -4005-5

: :::,

-lOtot-Il

.i2toti3j

-14005-15

.i6tot171

j -l8tot-19

-20tot-21

-22005-23

-24005-251

-26 tot -27

0.0910(01) Z&

0tot-1 C.500 -1 tot -2 C.500 -2tot-3 Cl -3 tot -4 C.500 -4tot-5 C.500 -5 tot -6 C.500 -6105-7 C500 -7tot-8 C2 -8000-9 C2 -9tot-10 C2 -lütot -li Cl -11tot-12 C500 -12tot.13 C.500 -13105-14 C.500 -14tot-15 C.500 -15tot-16 C2 -16tot-17 C2 -17tot-18 C2 -18tot-19 C500 -19tot-20 Cl -20tot-21 0 -21 tot -22 0 -22 tot -23 0 -23 tot -24 0 -24 tot -25 0 -25 tot -26 0 -26 105-27 0

01RF773 R9-111

0

2

4

6

8

10

12

14

55 Q. 16 5)

13 18

20

22

24

26

28

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 67: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01 RF774 S7-408

Opbrengstpercentage betonzand PIA-gem

OØ(u,) 0 50 100 0..OWCI")

0tot-1 0 tot-t C2 -1 tot -2 C2

t., -2 tot 4 -2 tot -3 C2 -3tot-4 C2

U -4 tot S -4 tot -5 C.500 L_.. -5tot-6 C2 4tot-7 -6tot-7 C2

-7tot-8 0 -80049 tot9 0

-9tot-10 0 .10tot-11 -lOtot -il 0

-11tot-12 0 -12tot-13 -12 tot -13 0

-13tot-14 0 .14tot-15 -14tot-15 0

•l5tot-16 0 -16tot.17 -18tot-17 0

-17tot-18 0 -13tot-19 -18 tot -19 0

-19tot-20 0 -20 tot -21 -20 tot -21 0

-21tot-22 0 -2200t-23 -22tot-23 0

-23tot-24 0 -24 tot -25 -24 tot -25 0

-25tot-26 0 -2etot-27 -26tot-27 0

G.schatts z..fkremm., op v.tidi~ dtoptS, b.n.dsn ssDods (ru)

125 250 500 0 031u Ml 11 M. 1uur, 2uur, r4 ct r,100

01 RF774 S7-408

0

2

4

6

8

10

12

14

S Q. 16 S

18

20

22

24

26

28

Dgnnd 2.4 mm Qgnnd 4-8 mm

gnnd 8-16 mm gnnd >16 mm

3schetp>2mm Cl kIei>1mm

0% 2% 4% 8% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

20%

Page 68: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

01 RF775 R9-112

Opbrengstpercentage betonzand PIA.gem 50 100

fl!I U •2to0-3

_ tW -6 tot -7

-l000-9

-lOtot-il

-12 tot -13

r - • -14000.15

-

-16tot-17

.18001-191

-20000-21

-22t00-23

-24to0-25

-260o1-271

z...

0 tot -1 C.500 -1(00-2 C.500 -2 tot -3 C.500 -3tot-4 Ci -4(00-5 C.500 -5 tot -5.9 C2 -6tot-7 0 -7tot-8 0 -8tot-9 0 -9tot-10 0 -lOtot - Il 0 -11 tot-12 0 -12tot-13 0 -13t00-14 0 -14 tot-IS 0 -15tot.16 0 -16(00-17 0 -17(00-18 0 .18(00-19 0 -19(00-20 0 -20t00-21 0 -21t00-22 0 -22(00-23 0 -23tot-24 0 -24to1-25 0 -25to1-26 0 -26to1-27 0

G.schatte z..ficromrn.s op vL$chiII.nd. dk~ b,n.d.n z..boOSm (m)

'25 250 500 '50

01RF775 R9-112

0

2

4

8

8

10

12

14

Q. 16 0

18

20

22 Ognnd2-4mm

O grind 4-8 mm

24 grind 8-16 mm

grind>16mm 26

•schelp>2mm

28 Cktei>lmm

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

40% 45%

Gewichtpercentages grind, schelpen en klei van totale monsters

Page 69: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

TN

NITG 02-002-C F.1 Bijlage F

Bijlage F Gemiddelde theoretische opbrengstpercentages

Page 70: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de

490.00U 500.000 510.000 - 2 3 - 50 10 -

51 1 1 51 - 45 T -

0

- A211

, 210 - 97

98 9 - 112 -

109

407 - 100

9

107 408

111

+ + 10

- 35 r. •d en. Thu MOr 7 14:24,04 2002 - 35 apbrri

1D 10% 50 10 - NederInds Instituut voor Toegepaste Geowetenschappe,, (300-Ma4Ien en Kust t UTM ... CENTR MER. 3E SCIALE 1:100.000 -

490.000 500.000 510.000

o U 0 hj

Page 71: voor toegepast- natuurwetenschappelijk Scientific Research · sample splitter zo opgesplitst dat representatieve submonsters van 1000 tot 2000 g verkregen werden. Deze zijn door de