Verslag nieuwe democratie - D66 Utrecht · Van participatie naar eigenaarschap - Anke Siegers...

of 23 /23
Leuk dat je erbij was! Of wellicht was je er niet bij, maar ben je wel benieuwd naar wat er besproken is. We zijn blij met al de positieve energie die we gedurende de dag ervaren hebben, en stiekem een beetje trots op alle reacties die we spontaan va n jullie kregen. - Uitnodiging - Maar een symposium over Nieuwe Democratie is niet voorbij nadat de laatste borrel gedronken is. Dan begint het vervolg! Om al de kennis en ideeën die jullie opgedaan hebben toe te passen organiseren we als vervolgbijeenkomst een 'politieke schrijf-avond'. Deze zal plaatsvinden op 7 september in Utrecht om 20h00 op het stadhuis. Wil je hier aan deelnemen? Schrijf je dan nu in door te mailen naar [email protected] Je ontvangt dan meer informatie. Het is een uitgelezen kans om samen met enthousiastelingen voor de Nieuwe Democratie te werken aan amendementen voor het programma van de 2e kamer verkiezing. De schrijfavond zal plaatsvinden als 'speciaal thema' tijdens de schrijfavond van de afdeling Utrecht, dus er is eventueel ook kans om aan andere amendementen mee te schrijven.

Embed Size (px)

Transcript of Verslag nieuwe democratie - D66 Utrecht · Van participatie naar eigenaarschap - Anke Siegers...

 • Leuk dat je erbij was! Of wellicht was je er niet bij, maar ben je wel benieuwd naar wat er besproken is. We zijn blij met al de positieve energie die we gedurende de dag ervaren hebben, en stiekem een beetje trots op alle reacties die we spontaan va n jullie kregen.

  - Uitnodiging

  -

  Maar een symposium over Nieuwe Democratie is niet voorbij nadat de laatste borrel gedronken is. Dan begint het vervolg! Om al de kennis en ideeën die jullie opgedaan hebben toe te passen organiseren we als vervolgbijeenkomst een 'politieke schrijf-avond'. Deze zal plaatsvinden op 7 september in Utrecht om 20h00 op het stadhuis. Wil je hier aan deelnemen? Schrijf je dan nu in door te mailen naar [email protected] Je ontvangt dan meer informatie. Het is een uitgelezen kans om samen met enthousiastelingen voor de Nieuwe Democratie te werken aan amendementen voor het programma van de 2e kamer verkiezing. De schrijfavond zal plaatsvinden als 'speciaal thema' tijdens de schrijfavond van de afdeling Utrecht, dus er is eventueel ook kans om aan andere amendementen mee te schrijven.

 • Plenair: JohnGrin–SysteeminnovatieSanneScholte-UtrechtvoordeUtrechters.HansEngels-slotspreker

  Workshops:

  DeweerbaredemocratieInspraakanno2016:vanparticipatienaareigenaarschapNieuweinstrumentenvoordelokaledemocratieDeGoedeLobbyLevenindedigitaledemocratieDetoekomstvanpolitiekepartijenLottocratie!HoeverdernadeG1000-beweging?DeEuropeseDemocratie

  Inspiratie

  Aljullieideeenzijnverzameld,enkunnenjulliehiernalezen.

 • JohnGrin-SysteeminnovatieIndejaren‘60gingD66goedinopdeproblemenvandietijdenkloptehetverhaalvandepartijbijdedemocratiseringswens.Depolitiekeenmaatschappelijketrendvielenhierperfectsamen,ditontbreektmomenteelindehuidigevormvanpolitiek.In2016bestaanerdiverseuitdagingendievragenomeentransitie.Eerstetipisvooralomdejuisteforaindejuistetijddiepassenbijdehuidigeontwikkelingen.Hethuidigedebatisgedifferentieerderendepolisisbredergeworden,internetensocialemediazijnhierdebelangrijksteoorzaakvan.Oordeelsvormingishierdoordiffuusensegregerend.Maatschappelijkzienwesterkteindividualiseringenveranderingnaardenetwerksamenleving.Geloofwaardigheidvanexpertsstaatonderdruk.Burgerszijnmondigergewordenenwezieneengroeinaardedoe-democratie.Gezagwordtdiffuus.Risico’shiervanzijneenafbrokkelendgezageneenafnamevandekwaliteitvandediscussie.Ookzienweeenerosievanderelevantievanpolitiekepartijen.Kansenliggenvooralinhetgestaltegevenaanmaatschappelijkevernieuwingendedoe-democratieendekrachtvandeburgers.Binnendenetwerksamenlevingishetbelangrijkdejuistefora’stegebruikenominvloeduittekunnenoefenen.Belangrijkisverdermensendekanstegevenopneutraleengoedeoordeelsvorming.Derepresentatievedemocratiezalmoetenaanhakenbijdedoe-democratie!

  John Grin

  Systeeminnovatie

 • SanneScholten-UtrechtvoordeUtrechters.Veranderingbegintbijkleinedingen,kijkdusnaarstratenenbuurtenophetlokaleniveau.Doewatjezegtenzegwatjedoet;maakjebelofteswaar.Inwonersenburgerszijnvannaturebetrokken;maakhiergebruikvaninjecommunicatie.Dienstverleninghieropinrichtenenvooralgoedregelen.Laatambtenarendeinwonersontmoeten.Streefnaarmeergesprekenminderdebat,ditleidttotbeterebesluitvorming.Representativiteitiseenbelangrijkissue,ditkomtmomenteelaandeoppervlakte.Gadaaromvooraldestraatopenverlaagdedrempelstotparticipatie.Wanneerjeditdoet,neemdanjeinwonersserieus,wantdemocratiebegintbijjezelf.

  Sanne Scholten

  Utrecht voor de Utrechters

 • Vanparticipatienaareigenaarschap-AnkeSiegersDatishelder.comEigenaarschapenparticipatiezijnnietalleen“handenenvoeten”vanburgers,maarisookechtmeedenken.Nederlandkanteltenisintransitie.Ditzienweinhetweefselvandesamenleving,destructuurvandeeconomie,indetechnologie.Nederland3.0:chaos,dynamiek,creatief,conflict,ditismomenteelinvollegang.Omdittelatenslagenvraagtominnerlijketransformatie,hetoudemoetletterlijkoplossen.Eenvoorbeeldisdetransformatievanrupsnaarvlinder,dehelestructuurverandert.Transformatiegaatvanverticaalnaarhorizontaalenvancentraalnaardecentraal.LetterlijkvanPyramidenaarPannenkoekenvangroepennaarzwermen.Blijfterüberhauptcentraalgezagnodig?Ofjuistwel?Nuhetzomakkelijkistoetetredentotnieuwemarktenenstructuren.

  Kanenwiliedereenwelhetheftineigenhandnemen?Wemoetenmensenhelpenzichzelftehelpen!HierinstaanregieeneigenaarschapmetelkaarMensenindetopzijnvaakblindvoorhuneigenprivileges.

  Vanuithetcentralegezagishetbelangrijkomkaderstestellenendaarbinnenopgelijkwaardigebasistepratenensamentewerken.Wemoetendaaromvanstandpuntnaarbelang.Eigenverantwoordelijkheidensocialernaarelkaarlerenzijn.Vanuitwaardenelkaarblijvenzoeken.D66ishierineenbelangrijkepartij.http://www.slideshare.net/AnkeSiegers/kantelpresentatie-d66-25-juni-2016-anke-siegers

  Inspraak anno 2016

 • Degoedelobby-ReneRouwetteDiets,DrögeenvanLoo.Probleemisdatmaatschappelijkeorganisatiesmoeilijkergehoordworden.Komtmededooreengebrekaancapaciteitenprivatespelersinvesterenveelgeldwaardoortoetredingmoeilijkis.NGO’snemenweldeelaanhetproces,maarnietaandebesluitvorming.Zemakenvooralveellawaai,maarhebbenweiniginvloedopbesluitvorming.Tipsentodo’sinlobby:

  - Hourekeningmetdelangeadem- Wiebenaderjeeninwelkevolgorde?Enhoeveelinvloedhebbendeze

  personen?- Wieheeftinvloedopdebeslissers?- Welkbelanghebbenjetegenstanders?- Hoekunjehenneutraliseren?- Watisereerdergeprobeerd?- Wathoudenambtenarenvoormogelijkenzienzijalsrealistisch?- Hoekunjeaandachtgenereren?- Onderschatnooithetbelangvanmedewerkers- Gebruikkorteargumentatie- Waarkunjepoliticimeehelpen?- Watisstaandbeleid?- Anticipeeropdegebeurtenissen- Kieséénonderwerpenpositioneerjeookopdatstandpunt- Wordalslobbyistlidvaneenpolitiekepartij- Maakduidelijkwatjeprocedureleeisenaanpoliticizijn

  http://www.voorbeeld-allochtoon.nl/author/rouwette/

  De goede lobby

 • Lottocratie!HetlevennadeG1000beweging-JohnBijlJohnBijlisoprichterendirecteurvanhetPeriklesInstituutwaarhijgemeenteradenbegeleidtinhetverbeterenvanhetdebatenhetpolitiekeproces.Daarnaastishijpublicistenvoormaligraadslid.JohnBijlbegintdeworkshopmethetverhaalvanApple,diegrotesuccessenbereikthebbendoorzakenteversimpelenenterugtegaannaardebedoeling.Zozijnzevaneenuitgebreideproductcatalogusmetallerleiapparatenteruggegaannaar2categorieënproductenvoor2categorieëngebruikers.Overhedenhebbenvaakdeneigingomzakenteverbeterendoorwetten,regelgeving,projectenenproductentoetevoegen,waardoorhetjuistalleenmaarcomplexerwordt.Pleidooiomterugtegaannaarde‘waarom’vraag.Denieuwevormenvanparticipatieeninstrumentenvoordirectedemocratie,zoalsdeg1000enhetreferendumbetekenennietperdefinitiedathetdemocratischerwordt.KernvandemocratieisvolgensJohnBijldeliberatie,ofwelingoedoverlegendebatsamentotbesluitenkomen.Opdeschaalvanniet-democratischnaarheeldemocratischnoemthij4c’s:conflict,compromis,concessieenconsensus.InNederlandkomtervaakbesluitvormingtotstanddoorcompromissentesluiten,watinveelgevallenleidttothalfbakken,netietsteweinigvanalles,netietsteingewikkeldebesluitenwaarvervolgensniemandechttevredenmeeisenwaariedereenzijnhandenvanaftrektalshetechtspannendwordt.Concessiesdoenisdanbeter.Opditthemakrijgjijjezinenopditthemaik.EenpartijdieditwatJohnBijlbetreftgoeddoetisdePVV,zoalsdatbijvoorbeeldbijhetgedoogakkoordisgegaan.Nieuwedemocratieisopditmomenteenhypeenhetisdevraagofheteraltijddemocratischervanwordt.VoorbeeldishetideeominDelfteenreferendumtehoudenoverdekomstvaneenAZ,terwijlerhelemaalgeenconcreteplannenzijndatereenAZCinDelftkomt.Danschiethetzijndoelcompleetvoorbijenwordenburgersooknietserieusgenomen.JohnBijlverteltinvogelvluchtdegeschiedenisvandedemocratievanGrieksetijd(Athene),derenaissancetotnuenkomttotdeconclusiedatdemocratieeigenlijkeenrelatiefnieuwfenomeenisvanafhetpostindustriëletijdperk.Kenmerkenvandemodernetijdzijn3M’s:Meervanalles,mobiliteitenmentaliteit.Sindsdeontzuilingiserooksprakevaneen#ontideologisering.Mensenzijnlosgekomenvandeverschillendezuilen,maardaarmeezijnookdeideologieënminderbelangrijkgeworden.Ditheefthetmoeilijkergemaaktompolitiektebedrijven.Ookinhetpolitiekedebatontbreektvaakde‘waarom’vraag.Daarnaastzijnburgerssteedsmondigergewordenwaardoorpoliticideneiginghebbenompopulistischerteworden.Eengevolgisdatjevaakmeewarigwordtaangekekenwanneerjealspoliticusprincipiëlepunteninbrengt.VoorbeeldenvanpoliticidieditwelproberenzijnFemkeHalsemainhetverledenenJesseKlavernu.

  Lottocratie!

 • JohnBijlhoudtkortomeenpleidooivoordatpoliticimeerprincipiëleenfundamentelediscussiesvoerenendatereenideologischdebatplaatsvindt.Ditgebeurtteweiniginhethuidigepolitiekebestelenindehuidigegemeenteraadsvergaderingen.Politicimoetenhuneigenprincipesbeterkunnenuitleggenaanelkaarenaanburgers.Inhetdebatzouveelmeerruimtemoetenzijnvoordeliberatie,zodaterruimtekomtvoorconsensus.Wanneerdatgebeurtiserookmeercommitmentvoorpolitiekebesluitvorming.Hoeverhoudtzichdatnutotdedoe-democratie?JohnBijlgeeftaandatheteenbewustekeuzeisgeweestomindemaatschappijzakentespecialiseren,omdatditfunctioneelis:debakkerbaktonsbrood.Duskunnenwedepolitieknietookbeteroverlatenaandepolitici?Hetisnamelijkookeenvakdatveelvraagtvanmensen(meningsvorming,inhetopenbaarspreken,etc.).Sommigeinstrumentenkunnenwelbijdragenaandeliberatie,maarhetisdanwelheelbelangrijkomgoedevoorwaardentescheppenenindepraktijkgaatdatnogweleensmis.BijdeG1000iservaakteveelfocusophetsnelleresultaatenteweinigoogvoorhetproces.EenvoorbeeldisdateenraadslidooitriepoverdeG1000:”als5000mensenietswillen,danmoetjedaaralsraadslidtochwatmee”.Devraagdieditoproeptis:watals5000menseninopstandkomentegeneenAZC?Moetjehetdannietdoen?Kortom,moetjeperséuitvoerenwateropeenburgertopbeslotenis,zonderzelfnognatedenken.Isdatdemocratie?Kortom:JohnBijlhoudteenpleidooivoorderepresentatievedemocratie.Dezemoetzichzelfwelopnieuwuitvindenenvernieuwen.Ditisuiteindelijkvolgenshemhetbestwerkendesysteem.Politicimoetenlerenomzichgoedtevoedenmetwaterleeftindemaatschappij,zichbeterlateninformerenenditvervolgensvertalennaarherkenbarestandpunteninaansprekendeenhelderetaal.DerepresentatievedemocratiekanwelaangevuldwordenmetinstrumentenalsdeG1000,ondergoedevoorwaardenenmetoogvoorhetproces.Omdedemocratielevendtehouden,zijnburgerlijkevaardighedenbelangrijkendaaromzouerookveelmeeraandachtmoetenzijnvoordepolitiekinhetonderwijs.

 • nieuwe instrumenten voor de lokale democratie LaurensdeGraafVragenenverwachtingenuitdezaalvooraf:

  - Hoe kunnen we de democratie vernieuwen, beter laten functioneren? - Hoe kunnen we vernieuwende ideeën toepassen in eigen werkzaamheden?

  LaurensdeGraafisonderzoekerendocentbijdeTilburgseschoolvoorpolitiekenbestuur(TSPB),UniversiteitvanTilburg.BinnenkortstarthijalslectoraandeHogeschoolvanUtrecht.Hijheeftveelonderzoekgedaannaarhoeorganisatiesburgerskunnenactiverenenmeerlatenparticiperen.Indelaatstejarenishijalsonderzoekersteedsmeernaastburgersgaanstaanenvanuitburgerperspectiefonderzoekgedaan.Tijdensdezeworkshoppresenteerthijhetonderzoekdatgedaanisinopdrachtvanraadslid.nu:‘Raadswerkismaatwerk:Hoekunjealsraadslidmeerkleurgevenaandedemocratie’.Zijhebbengekekennaareenaantalverschillendelokalevormenvandemocratischevernieuwinginvijfgemeenten:G1000,burgerparticipatie,overheidsparticipatie,lokaalreferendumenbuurtbudgettenendaarde‘democratischethermometer’ingestoken.Hierbijisgekekennaareenvijftalaspectenvandemocratie:

  - Inclusie: de mate waarin iedereen meedoet en meetelt - Burgerlijke vaardigheden (uitdrukkingsvaardigheden, deugden, betrokkenheid,

  verantwoordelijkheid) - Invloed: mate waarin burgers directe invloed uit (kunnen) oefenen - Deliberatie: wijze van gesprek, uitwisseling, gezamenlijke meningsvorming en machtsvrije

  oordeelsvorming. - Legitimiteit: draagvlak voor proces / uitkomst.

  Tijdensdeworkshopgaatdegroepintweetallenuiteenomnatedenkenoverlokalevoorbeeldenofideeëndiebijdragenaanzoveelmogelijkvandevijfgenoemdeaspectenvandemocratie.Eenaantalvandevoorbeeldenenideeënwordenteruggekoppeld:

  - Het instellen van schaduworganisaties naast de huidige instanties die door middel van loting worden bepaald, zoals een schaduw 2e kamer. Draagt vooral bij aan aspecten inclusie en vertegenwoordiging.

  - Participatief budget, zoals dat in Brazilië gebeurt. - Verplicht stellen van participatie of deelname aan politiek (alternatieve ‘dienstplicht’ - ‘In gesprek met’, zoals dat onder meer in Utrecht en IJsselstein gebeurt - Inspiratie uit Utrecht wordt meegenomen naar Heemstede door de voorzitter aldaar om de

  interne discussie op gang te brengen. Deresultatenvanhetonderzoekwordengepresenteerd(zietabel).Ditbiedteenoverzichtvanwelkinstrumentbijdraagtaanwelkeaspectenvandemocratie.Jezouditvoorallerleivormen/experimenten/caseskunnendoen.Ditkadermaakthetmogelijkomvoorafnatedenkenoverwelkeaspectenvandemocratiejerondeenbepaaldonderwerp/procesjebelangrijkvindtenopbasisdaarvantekiezenvooreenbepaaldinstrumentzoalseenreferendumofeenG1000

  Nieuwe instrumenten

  Lokale democratie

 • bijeenkomst.Hetbiedtdaarmeemogelijkhedenomdelokaledemocratieteversterkenenbewustekeuzestemaken.

  LaurensdeGraafbenoemtdathetbelangrijkisomvoorafalsgemeenteraadnatedenkenoverwatjewiltbereikenenhoeverjewiltgaanalshetgaatomparticipatie/inspraak.Doorditopbasisvandedemocratischeaspectentedoeninplaatsvaneendiscussietehoudenoverinstrumentenontstaatereenfundamenteelgesprekenishetrisicodatjeverzandinpolitiek-dogmatischediscussieskleiner.Alsjeditweet,kunjevervolgensgerichtinstrumenteninzetten.Uithetgesprekdatvolgt,blijktdatveelgemeenteradenhiernietmetelkaaroverhebbennagedachtenditonvoldoendeonderwerpisvangesprek.Sanne(D66Utrecht)geeftaandatD66Utrechterdaaromvoorgekozenheeftomexperimentenenkleineinitiatieventeontplooienenomarmenendaarmeesuccessentebereikenindehoopdatdevernieuwingvanonderop/organischalsnogtotstandkomt.Eenanderevraagiswatdeinvloedisvanschaal.Kunjealdezepraktijkenookopregionaal,bovenregionaaloflandelijkniveaudan.Demeerderheiddenktvanwel.Slotconclusie:Welkevormvanparticipatie/inspraakjeookkiest;hetisbelangrijkomvoorafnatedenkenoverdoel,procesenkaders:waargaanwehetoverhebben,watisdespeelruimteenditookheelgoeduittedragen.Kortommanagementvanverwachtingen.Linknaarhetrapport:http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/raadswerk_is_maatwerk.pdf

 • DeWeerbareDemocratie–AllardAltena&BastiaanRijpkemaWatmoetjedoenmetpolitiekepartijendienietshebbenmetonzenormenenwaarden?Moetjediepartijentoelatenindepolitiekearena?Ofgaatuitsluitenjuistfundamenteelintegenonzedemocratischewaarden?Bastiaan,schrijvervandeWeerbareDemocratie.Vaakwordtdedemocratiegezienalsonzeenigeoptie,geziengebrekaanbeter.Bastiaanvindtdateenfutlozeverdediging.Hijprobeertinzijnboekeenverdedigingvoordemocratietevindendiebeteronderbouwdis.Eendemocratieiseensysteemdatzelf-corrigerendis.Hetenigebesluitdatdezeeigenschaptenietkandoen,ishetafschaffenvandedemocratiezelf.Ditisdekernvanderechtvaardigingvoorhetingrijpenopanti-democratischepartijen.Omditmogelijktemaken,moetuiteindelijkderechterbepalenofeenpartijverbodenmoetworden.Daarmoetenconcreteregelsaanverbondenzijn.Datisnogbestlastig,wanteenanti-democratischepartijzalnietperseeenwetinvoerenwaarstaat‘bijdezeschaffenwijdedemocratieaf’.Drieprincipeszijnessentieelvoorzelfbestuurmetzelfcorrectie:

  • Zelfcorrectie.Hetbesluitisnietmeerterugtedraaien.• Politiekeconcurrentie.Wordtmogelijkgemaaktdoorpassiefkiesrecht.

  Geeftinhoudaanbeginselvanevaluatie.Zowordenerveelbeleidsalternatievenuitgedacht.

  • Vrijheidvanmeningsuiting.Ditgrondrechtbeschermthetuitdragenvancreatieve,innovatieveideeën.Iedereburgeriseenbronhiervan.

  Vragen:Isdeconclusiedatanti-democratischepartijenwordenverboden?Enwanneerdoenwedatdan?Hetzoukunnenmetconstitutioneletoetsing,maardatvoorkomtnietdateenanti-democratischepartijaandemacht.Danisdeanti-partijalmogelijktegroot.Hitlerheeftlatenzienhoeditfoutkangaan.Jemoeteendergelijkepartijaleerderzientestoppenmetderechterlijkemacht.Partijenverbiedenisoverigensnietsnieuws.Departij‘Martijn’isalverbodenopbasisvanartikel20.Maarduwjedannieteenpartijondergrond,watweerandereproblemenoplevert?Enisonshuidigetwee-kamermodelnietalsterkenstrenggenoegomanti-democratischepartijenteremmen?Kleine,militantegroepenkunnenalgenoegzijnomstabiliteitteschaden.Dielatenziendatjetochineenvroegstadiuminzoumoetengrijpen.Overhetondergrondsgaan:mendenktweleensdatpartijendanverharden,maarde

  Weerbare Democratie

 • geschiedenisenonderzoeknaarpartijverbodenleertdathetnietpersecontraproductiefis.ErzijnsuccesverhalentezieninSpanjeenBelgië(VlaamsBlok,eenfascistischepartij).Eenpartijverbodisnietperseeenreceptvoorsucces,maarhetiszekereeninteressanteoptiedeweinonzegereedsschapskistzoudenmoetenhebben.Zijnkiesdrempels(diewordenmisbruiktin,bijvoorbeeldTurkije)eenlegitiemmiddel?Hiervoorhebjeeen(juridisch)detectiemiddelvoornodig.Maarerzijnookanadere,subtiele(informele)uitsluitingsmechanismen-zoalsinternepartijedemocratieën.Hetvoordeelvaneenverbodisdathetextreemexplicietis.Allard,promovendusopTriasPoliticaWebeginnenmetdevraag:watiseenrepubliek?Ishethettegenovergesteldevaneenmonarchie?Erzijnandere,scherperedefinities.DeFederealistPapers(Hamiltonetal)overdeAmerikaanseconstitutiestelde:eenWeerbareDemocratie.Moeteendemocratiebeschermdwordentegenmensendiehaarproberenafteschaffen?Ja,omdathetdeenigestaatsvormiswaarhetliberalismekanoverlevenenfloreren.Hetisonontbeerlijkvooreengoedfunctionerendedemocratie.Devraagis:hoedoenwedit?HetoudeAtheneregeerdezichzelf.Alhoewel,alleenmannenvaneenbepaaldeleeftijdenwelvaart.Allepolitiekemachtleefdebijhetvolk.LeestipdeGrafredevanPericlesoverdeessentievaneendemocratie.Terugnaardegrieken.Deburgers,ongeachtrangofstand,haddenhetisonomia-hetaanwezigheidsrecht(ofzelfsplicht).Daarnaastwashetisochoria-hetspreekrecht.iedereenmochtwatzeggenoverdestadenhaarwetgeving.Indeaeclesiawerdendebelangrijkstebeslissingenvandestadgenomen.Deambtenwerdenvervulddmvloting.Hetwasduseenheelinclusievedemocratie.Ditheetdanookeendirectedemocratie.Dedirectedemocratiewaseenramp-eenabsolute,totale,completemislukking.Jetreftsteedseenslagveldvanmisluktestaatsvormen.Hetwaseennobelstreven,maarookonbegrensd.Hetontspoordenaareenanarchie(doordatdevrijheidwordtuitgerekttothetuiterste)oftirannie(doorbijvoorbeeldeentirannyofthemajority,ofdetiranniekeoptievandedemachoogdiezichzelfdemachttoe-eigende).

 • Omdezetweegebrekenisdedemocratieeeuwenlangeenstaatsvormgeweestdieniemandserieusnam.Hijwerdbesproken,maarniemandwildeerietsmee.Dedemocratieeindigdealtijdinanarchieoftyrannie.Dewereldwasechterwelflinkandersdannu.Wehebbenimmerseenverlichtingmeegemaakt.Uiteindelijkpassendewaardenvandeverlichtinggoedbijdievaneendemocratie.Hoekanjeeendemocratischbestelbouwendatrechtdoetaandesouvereigniteitenvrijhedenvanhaarinwoners,zonderdathetontaardintyrannieenanarchie?Hoebouwjeeendemocratiedieweerbaaristegenzichzelf?Heteersteidee:volksvertegenwoordigingDekernvanvolksvertegenwoordigingisdeprincipieelesuperioriteitbovendievandedemocratie.Hetvolkkwammetbesluitendiededemocratieafschaften.Debotteemotievanhetpubliekedebatmoestwordengeremd.Daarnaastzoudenvolksvertegenwoordigersbetergeïnformeerdzijnenmeerdenkenaanhetalgemeenbelang.Allardbenadrukthoegoedpolitici(denk:TweedeKamer)uiteindelijkzijninhetbeargumenterenenhetzoekennaarconsensus.Hettweedeidee:scheidingdermachtenPowertendstocorrupt,andabsolutepowercorruptsabsolutely.Ditgaatookopvooreendirectedemocratie.Daargaanwetegenaanmetdetriaspolitica-descheidingdermachten.Nogbelangrijkerdandatzijndechecksandbalances.Waaromdezetweeitems?Zestaanonderdruk.Steedssterkersentimentvoordirecteinspraak(denk‘tegenverkiezingen’vanReybrouck).Degeschiedenisleertdatemotiedeoverhandneemtinhetpubliekedebat,watlijdttotverkeerdekeuzes(zoalsBrexit?).Ookdemachtvanchecks&balancesstaatonderdruk.Derechterstaatonderdruk.Regeringenparlementzijnmomenteelvolledigversmolten.Tyrannieofanarchie.Datzijndegevarenvaneenongereguleerdedemocratie.Vragen:

 • Moetenweanti-democratischepartijenverbieden?Allard:Ja.Hoezietzo’nweterdanuit,waarpartijendoorwordenverboden?Allard:Datismisschiennieteensnodig,wantwehebbenalwetten.Bastiaan:Isdehuidigewetconcreetgenoegompartijenteverbieden?Nietecht,artikel2.20isvrijvaag.Voorverenigingenisdatmisschienwelokee,maaralshetgaatompartijen,danmoeteenrechteropeenvaagbegripals‘goedezede’eenpartijverbieden.Datzeteenrechterzwaaronderdruk.Daaromisereenconcreterichtlijnvoor.Datzijndie3principesdieinhetboek‘WeerbareDemocratie’staan.Hetmomentdateenpartijzichtegeneenvandeze3principesingaat,kanjeingrijpen.Welmoetjewachtentothetjuistemoment.InTurkijewerderdirectnadeoprichtingsacteeenpartijverboeden,datistevroeg.Maarookvooralniettelaatzijn,zieAlgerijewaarhetverbodtoteenburgeroorloglijdde.Bastiaanmerktopdathetverbiedenvanpartijenandersisdanhetverbiedenvangedachten.Zoudekiesraaddaarnogeenrolinmoetenkrijgen?InIsraelwordthetmeedoenaandeverkiezingenbepaalddooreenkiesraad.Datiseenoptie,maarjekuntjeafvragenofdathandigis.Departijblijftdanwelbestaan,endezekandanwelgroeien.Datkangevaarlijkzijn.Bijhetmodelvan‘WeerbareDemocratie’gebeurtheteerderdatereennieuwepartijontstaatdienetietsandersisenwélaandeeisenvoldoet.IshetnietondemocratischomdedriekernwaardenvanWeebareDemocratievastteleggen?Jekuntdemocratieopvattenals:allesmag,hetbesteideewint.Bastiaanvinddattekortdoordebocht.Alsjeeenwatbrederedefinitieneemtvaneendemocratie,waarallesmagbehalvehetafschaffenvandedemocratiezelf,hebjedatprobleemniet.Hoevoorkomjedateenpartijdienietexplicietanti-democratischiswelonzedemocratiemolt?Allard:datislastigtevoorkomen.Eendemocratischecultuurisdaargrotendeelshetantwoord.Bastiaan:Jehebteendetectiemechanismenodig,waarmeejekanziendatjemeteenanti-democratischepartijtemakenhebt.DedrieprincipesdieBastiaannoemtzoudendaarvoorhelderehandvatenkunnengeven.Hoekrijgjedandiedemocratischecultuur?

 • Bastiaan:Diecultuurisinderdaadheelessentieel.Alsjebesluitenterugdraaibaarmaaktkanjediecultuurontwikkelen.AlsjedejuistemiddelenhadombijvoorbeeldeNSDAPteverbieden,hadjedeDuitsersdetijdgegundomdiecultuurteontwikkelen.Dedemocratischecultuurendestructuurpassenelkaaraan.Zereagerenopelkaarenzijnbeidenenigszinsflexibel.Allard:Wemoeteneengevoelhebbenvoorhetconceptrechtsstaat,nietalleenvoordedemocratie.Hoevoorkomjedatdieweerbaarheidhetgevoelvaninspraakverlaagt?ErisveelcynismeAllard:LatenwekijkennaarAmerikaenhaardistrictenstelsel.Daarhebjeprimaries,waarkiezersinmeerderefasesopindividuelemensenstemmen.Zehebbenvrijveelvertrouweninhuneigenkiesmannen,maarbijnageenvertrouweninhetcongresalsgeheel.WijstemmeninNederlandoppartijen,watvoordelenheeft,maardelijstenvanpartijenzelfendemanierwaaropcoalitieswordengevormdzorgenvoorfrustratieenwantrouwen.Stelling/vraag:MoetenwedePVValspartijwerenofverbieden?Isdezepartijondemocratisch?Bastiaan:Dievraagkrijgikvaker.DePVVindehuidigevormkomtnietinaanmerkingvoorhetverbodvolgensdedrieprincipes.ErzijnechterwelwatuitsprakenvandePVVwaardoorjewelkuntgaantwijfelenaanofzedaartochaangaantarnen.Uitsprakenals‘nep-parlement’,‘kominverzet’,‘welatenhetnietgebeurenalswealsgrootstepartijnietbijdecoalitieonderhandelingenzijn’,‘neprechtbank’,‘moslimsuitsluitenvanhetleger’.Democratischealertheidisduswelechtrechtvaardigd.Allard:Daarsluitikmijbijaan.Dewetbiedtaardigwatmogelijkheden,misschienwelgenoeg.Ofhetkanofniet,datweetikniet,maardehuidigecriteriazijngewoonvaag.ZoujedeuittredingvandeEUhieronderkunnenscharen?Isdatnietookanti-democratisch?Bastiaan:Weetikniet.Hetiszekereeningrijpendbesluit,maarzolanghetbesluitterugtedraaienis(endatishierwelhetgeval),geraakthetnietaanhetzelfcorrectiemechanisme.Watdenktuvanreferenda?Allard:Slechtidee,alshetgaatovergroteofinternationaleonderwerpen.Opgemeentelijkniveauishetprima,maarditsoortkeuzeszijnteingewikkeld.Daarvoorhebbenwevolksvertegenwoordigers.

 • Digitaledemocratie– IravanKeulen,onderzoekerRathenauInstituuutSociologedieookmetnano-technologiebezigisgeweestDeaanleidingvoorhetonderzoekDigitaleDemocratienaardedigitaledemocratiewaseenopmerkingvantoenmaligkamervoorzitteroverinternetconslutatie(.nl),eenwebsitevoorfeedbackopwet-enregelgeving.Devraagisvervolgensbrederopgepakt-welkeanderemogelijkhedenhebbenwevoordigitaleinspraak?Watzijndeeffecten?Hoestaathetmeteffectiviteitenrepresentativiteit?Verbeterthetdekwaliteitvandevolksvertegenwoordigers?Watzijndebelangrijksteuitdagingen?Watwildeburgerzelf?HetSCPdoetonderzoeknaaronzedemocratie(Meerdemocratie,minderpolitiek?),waaruitblijktdatmensenvrijpositiefzijnoverdedemocratiealsconcept,maarmindernaardepraktijk.Erisveelkrtiekopdeuitvoeringvankamerledenenerisbehoefteaanmedezeggenschap.Delegitimiteitsmonitorlaatziendathetprobleemnietzozeerzitopdeeffectieviteit,maarwelopdelegitimiteitvanhetbestuur.Burgerbetrokkenheidwordtgezienalseenaanvullingopderepresentatievedemocratie,nietalseentotalevervanger.Wezienruwweg4vormenvanburgerbetrokkenheid.

  1. Informatievebetrokkenheid.Hetvolgenvanhetpolitiekedebat.Wordtnietaltijdalsbetrokkenheidgezien.

  2. Beleidbeinvloedendebetrokkenheid.Hoejealsburgerinvloeduitkanoefenenophetbeleidvaneeninstantie.Ditismeerhettraditioneleinspraakmodel.Somskanhetookmeergaanommeerspontaneacties,zoalsdescholierenactievande1400urennorm.

  3. Zelfredzamebetrokkenheid,zoalsdoe-democratie.Burgerdiepublieketakenoppakt.

  4. Directeburgerbetrokkenheid,zoals(bindende)referenda.Daarzienburgersgraagmeervan.

  Kantechnologiehelpen?Nederlandscoorthoogopinternetgebruik,dushetpotentieelebereikishoog.Dedeelnameopinternetisafgelopen5jaarverdubbeldnaar22%.Daarnaastzijnertechnischeontwikkelingen,zoalsopendata,citizenscience,platformisering,monitoerenvansocialemedia.Zakenalsburgerbegrotingenzijndaardoorookbetermogelijk.ArthurEdwards

  Digitale Democratie

 • AlsstudentwasArthurlidbijdeJOVD(VVDjongeren),waarnahijlidvandePvdAwerd.VervolgensstaptehijovernaarGroenLinks.WieweetofArthurnademeetingeennieuwewisseldoet.Endannuinformatieoverdigitaleinstrumentne.Deinstrumentendiezijnbeperkttotinstrumentendiedaadwerkelijkingebruikzijn.Informatievoorzieningoverdepolitiek.StemwijzerszijneenvrijNederlandsetool.Steljegaatdoorpoliticistemwijzersvergelijkenmethundaadwerkelijkestemgedrag.Hoeveel%zoudengelijkzijn?Voorcoalitiepartijenisdat50%,voordeanderen81%.Blijktuitartikel‘Komenpartijenhunbeloftesna?’.Wemissennogwelhetinstrumentombeloftentekoppelenaanstemgedrag.InhetVKhebbenzeditandersgedaanmetTheyWorkForYou.Doordatmensenvertegenwoordigershebben,kanjedaarperpostcode(pervertegenwoordiger)bijhoudenwatzestemmen.Jekunt,gesorteerdopthema,zienhoezestemmen.2000-3000mensenpermaandbezoekendewebsite.Arhurisvanmeningdatdergelijkewebsiteseenbasisvoorzieningzoudenmoetenzijnvoordeburger.Zemakenhetookvoorminderhoogopgeleidenmogelijkomzichtochinpolitiekezakenteverdiepen.Ontwerpersvandergelijkewebsiteszoudenzichafmoetenvragenofzedeinformatieeenvoudiggenoegpresenteren,omvragentebeantwoordenzoals‘watdoetdezevolksvertegenwoordigervoormij?’.InFrankrijkenDuitslandhebjewebsiteswaarwordtbijgehoudenhoevaakparlementarieërsvragenstellen,eenbijdrageaandediscussieleverenofeenmotieindienen.Deangstwasechterweldatditvoorgamificationzouzorgen-dangaanpoliticimisschienwelmeervragenstellenomhogerinderanktestellen.Houdtdezemetricsdusgoedindegaten.InDuitslandkanjevragenstellenaanvolksvertegenwoordigers.Hetgrotevoordeelhiervanisdaterwordtbijgehoudenhoevaakerwordtbeantwoord.Allesisopenbaar.Anonimiteitwordtnietgeaccepteerd-anoniemevragentellennietmee.Datheeftalsvoordeeldatdekwaliteithogeris.Devragenwordensterkgemodereerd,zodatdevragennetjesenduidelijkwordengesteld.Hetisvrijsuccesvol.80%vandevragenwordtdaadwerkelijkbeantwoord.Hetprojectwordtgefinancierddoordonateurseneensubscriptionmodelvoordevolksvertegenwoordigerszelf.Hetjaarlijksebudgetisdaardoor200.000,wateenmoderatieteamvan8mensenkanbetalen.Dewebsitekrijgt2.500.000bezoekenperjaar.InhetVerenigdKoninkrijkheeftmenervaringmetonline-forumsvanLagerhuiscommissiesmetgewoneburgers.Daarwordenspecifiekegroepengetarget,aangeziendezeveeleffectieverliependanbredediscussiesoveralgemeneonderwerpen.

 • Ookwerdereenvragenactiegehoudenwaar5000mensenviatwittereenvraagoveronderwijsstelden.Oplinkedinwerdeendiscussieoverdeenergiewetgestartin2012,waarbijna800mensenaanmeededen.OokTweedeKamerledenwerdenuitgenodigd.InFinlandisereen‘OpenMinisterie’,waarvragenaanburgerswordengesteldenideeënwordenbesproken.Hethomohuwlijkisalsburgerinitiatief,waarminstens50.000handtekeningenvoorzijnopgehaald,alseersteaangenomenmet103-95.Conclusies:Devoorwaarden:goedeUI,goedemoderatie,bereidheidpolitici.Eengoedvoorbeeldiseenslowaaksplatformwaardemoderatieheeldoordachtentransparantverloopt.Ookishetbelangrijkdatmensenhetgevoelkrijgendatwatzeplaatseninvloedheeft.Tip1:kijknaarhybrideofflline+online,zoalsbijdeeersteG1000waarmensenonlinesentimentenkondenplaatsen.Tip2:betrekmensenoptijd,voordathetbesluitgenomenis.Tip3:geefhelderekadersaan,zodatmensenwetenwaarhetbesluitruimzitTip4:maakhetconcreetTip5:durflostelatenalsoverheidenpaslaterintestappen.Keerzijdevandigitaal:nietiedereensnaptdigitalesystemen.Hetzoudaaromookmogelijkmoetenzijnomeenofflinealternatieftegebruiken.HoemoetD66ditinhetverkiezingsprogrammazetten?Gaernounietmeervanuitdatjezelfindiecockpitzit,datpolitiekprimaathebjenietmeer.Hetparlementisnueenbijsturendetegenmacht.Jemoetalsvolksvertegenwoordigerdeburgerzienalseenpartner.Deburgerleeftmetdegevolgenvandebeslissingendiepoliticinemen.Alspoliticusishetdaninteressantomburgerparticipatietebehandelenalssteuninderug.Wehebbeneenparlementnodigdieburgerparticipatiezietalskans,nietalseenbedrijging.Alsjenadenktoverdetoekomstbestendigheidvanhetparlement,moetjenadenkenoverderolvanburgerbetrokkenheid.CheckhetrapportopdewebsitevanhetRathenauinstutuuteneindvanhetjaarhetrapportvandeEuropesecommissie.

 • De europese democratie - Raoul Boucke [Helaasgeenverslagbeschikbaar]

  De europese democratie

 • Toekomstvanpolitiekepartijen-PaulLucardi Watdoeteenpartij:recruteert,vatsamen,organiseertregering,politiekevorming.Iseenideaalbeeld.Vijftigjaargeledenkloptebeeldaardig,warengeorganiseerdalsmassapartij.Sterkverzuildinclusiefbandenmetmaatschpartijenenmedia.Nu:leden/kiezersverlies,recruteringislastiger,minderbandenmetmaatschorganisatiesdoorontzuiling,afhankelijkvansubsidies(minderleden),Vraag:sindswanneersubsidies?Antw:sindseindjarennegentig,daarvoorgeoormerktesubsidiesvanafjaren'70.Nuwelvoorwaarden.Problemenvanpartijen:TKverkiezingenopkomstisprima,overigeverkiezingenzijnproblematisch.Opkomstenlopenterug.Ledentallenlopenterugvangemiddeld14%vanaantalkiezers,nuredelijkstabielrond2%.Vanuitgroep:veelverschilleninfinancieringinEuropa,tweedelaagstequabudget.Kankomendoorstaatsrechtelijkepositie:isvereniging,ledenhebbenookverantwoordelijkheid.Vraag:loopthetledenaantallenterugomdatmencontributiemoetbetalen?Antw:nietinhetgeheel,vanuitonderzoekkomtdatgeldeenrolspeelt,maarnietvolledig.Vooralomdatmensenzichnietbindenofgeentijd.Waarombindenmensenzichniet?Voorkeurvanlichtegemeenschapbovenzwaregemeenschap.Mensenwillenlichte,tijdelijkegemeenschapzonderzwarebinding(dustennisclubbovenpolitiekepartij)Vraag:kanhetookzijndatmensenshoppenbijpartijen?Antw:ja,klopt,maarmensenshoppenbinneneenmarge.Erisgeenstatischeidentiteitmeer,isnumeerdynamisch(alsmensbedoelt,meershoppentussenvanalles.Vb:jewordtalskatholiekgeborenmaargaatals?dood)Persoonsgerichtecampagnepartij:alleenactieftijdensverkiezingscampagne,indienstvanleiderdieideologiebepaald,kleinekringvanprofseromheen,vluchtigenzaktvrijsnelweerinelkaar.Extreemvoorbeeld:Wilders.Wildersisdepartij.Geldteigenlijkookvooralleanderepartijen.Iswereldwijdetrend,vsisgroter,Scandinaviëisminder.

  Toekomst van politieke partijen

 • Tijdelijkethemapartij:geenuitgesprokenideologie,maarfocusopactthema's,losseverbanden,groteledenverloop.Weinigpartijendiezichzelfzonoemen.D66inallereerstebegin.Maaruiteindelijknietzo.Nieuweideologische"massapartij"'Dunneideologie'Klassiekmodelvanmassapartij,maardankleiner.Begintalsone-issue,verbreedtdaarna.Vermoedendaterideologieachterzit.Vanuitgroep:soortvannieuweverzuiling.Maatschorganisatiesdieheelduidelijkverbindingzoekenmetpartijen.Luc;isenigszinszo:maarismeerfluïdedanoudeverzuiling.Ietsheelanders:lottocratie/clerocratie.Hetlotbepaaldwiewetgeverwordt,hiermeeisbelangrijkstetaakvanpartijopgegeven.Kangoedwerken,mitsgoedbegeleidendatisabsolutevoorwaarde.Eengoedvoorbeeldhiervan:burgerforumkiesstelsel2006.Groningennuexperimentmetwijkraden.Belangrijkstepuntenvanuitzaal:-tsja-hetzalvoorlopignogwelwatdoorspitteren,maarerwordtweldoorgedachtoverhoeanderEenvormvanpartijpolitiekisnodigvoorstabielesituatie.Isookommensenerbijdetebetrekken.Meerderefunctieszullenaltijdbelangrijkblijvenenpartijenzullenblijvenbestaanvooridentiteit.

 • IdeeënopgetekendophetD66SymposiumNieuweDemocratie25juni2016“Mijnideevoorde(nieuwe)democratieis…”Algemeenpolitiek:·Meerdirectcontacttussenburgerenvolksvertegenwoordiger:dekloofmoetkleiner!·Inhetonderwijsmeerruimtevoorgedeelderegie.LaatnietDenHaaglangerallesbepalenmaarstimuleerscholenominsamenspraakmetdeonderwijzers,leerlingenenouderstotbeleidtekomenbinnenruimeredoordepolitiekebepaaldekaders.·Richtiniederuitvoeringsprogrammademogelijkheidinvoorburgersomdeeffectentemetenengebruiktditbijbeleidsevaluaties.·Hetgaatomburgerschap:geencosumentisme,overheidmoetniet‘klantgericht’zijn.·Democratievereistmoraalleiderschap.·Methethuidigepolitiekestelselisniksmis.·Alswenieuweideeëntoelatenennieuwemethodengebruiken,bereikenwemeermensenenbereikenmeermensenons.·Geefniet-stemmerseenstemdoorhetevenredigdeeluitdekiezersaantewijzen(mini-Reybrouck).·Eenwandwaarburgershunideeënopkunnenhangen.·Verplichtingaanregeringenomhunvoorstellenenmaatregelengedetailleerdtebeargumenterenvooralleburgers.·Op‘Reybroucksiaanse’wijzeschaduworganeninstallerenbijminstensdeTweedeKamerengemeenteraden.Participatie/inspraak:·Zuiverder(enbeter)omgaanmet(bewoners)participatie:watwiljeermeebereiken?Politiekm.n.echtkaderstellendvooraf!Sleutelisverantwoordelijkheid+regie=eigenaarschap.·Kennisvanburgersserieusnemen.·Goedgeorganiseerdnaarechteigenaarschapvanbewoners,daarhoortnaastdeverantwoordelijkookderegieoverjelevenbij.Politiekecultuur·HetwarmomarmenvanDIALOOG.·Meergesprek,minderdebat.D66/politiekepartijen:·LaatD66-ledenvoorhetcongresdigitaalmotiesindienen,amenderen,bespreken,enstemmen.·Partij:

  Jullie reacties

 • oMaakpartijaantrekkelijkvoormensendie(terecht?)nietvanpolitiekepartijenhouden.oSelecteernieteenzijdig(voorpolitiekefuncties)opdominantieenzelfvertrouwen,dankrijgjenarcistendienietnaarmensenluisteren–heeftpartijtopvanD66ditprobleem?oVergrootdediversiteitindepartij!oOntwikkelbinnendepartijnietalleendebatvaardigheden,maarookdialoogvaardigheden.oMaakpartijenminderafhankelijkvandemedia:richtjemeeropmensenenminderopTVofdekrant.Ontwikkel(ook)eigencommunicatienetwerken.oBevorderdeelnamevanvolksvertegenwoordigersinanderenetwerkendandepartijeninandereomgevingendandepolitiek.oBetrekniet-ledenbijdepartijEuropa:·Europa:oNieuwinhoudelijkpolitiekverhaalnodig!oLuisteren,luisteren,luisteren…oPasopmetarrogantieen‘gelijkhebberij’oWerkaanpolitiekeunie(indekernvandeEU)·Uitgaanvan2hoofddoelen:veiligheidenbestaanszekerheidvan.miljardEU-burgers.·Eennieuweverhoudingtussenburgers,nationaleregeringen,EuropeseCommissieenEuropeesParlement.·Zoekdeoplossingophetniveauwaardeproblemenookzijn:geentwospeedEuropa,maareenmultispeedEuropa.Digitaal:·Website/appwaarinonderwerpenuitdeTweedeKamer(ofanderepolitiekeniveaus)perdaggetoondwordenmetdaarbijdestemuitslagperpartij.(Evt.metfilteroptieoponderwerp/thema+mogelijkheidzelftestemmentervergelijking.)Ditombetrokkenheidtevergroten.·Digitaleburgerbetrokkenheidiseengoedeaanvullingopofflinebetrokkenheid,maarmaghetnietvervangen.Idealiterdieniknooitmeereenwob-verzoekinomdatallesonlinestaat.·Geefmensendemogelijkheidomzicheenvoudigdigitaalteinformerenoverkomendebesluitenineendoorhenteselecterengebied(geografischofonderwerp).Richtmeteenforainommethendialoogtegaan/blijven.·Maakhettransparanter!LaatopeentoegankelijkewijzezienhoepartijenindeTK(maarkanookEK,PS,GR,EPetc)hebbengestemdoveronderwerpen/motiesetc.GadaarnaastdigitaalstemmenindeTK.

  ---- Ditverslagismogelijkgemaaktdoorallepresentatoren,deelnemers,endoorde‘meeschrijvers’bijdesessies.Defoto’szijnvanEdwin

  Bakker.Iedereenhartelijkdankvoorjulliebijdrages!