uitgeverij Thema - nieuwe boeken voorjaar 2014

download uitgeverij Thema - nieuwe boeken voorjaar 2014

of 20

 • date post

  01-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

uitgeverij Thema - nieuwe boeken voorjaar 2014

Transcript of uitgeverij Thema - nieuwe boeken voorjaar 2014

 • Boeken die werken!

  Persoonlijke ontwikkeling

  Over de auteurs

  Martijn Vroemen is organisatiepsycholoog en adviseert teams in ontwik

  keling en organisaties in verandering. In zijn werk als teamcoach en opleider

  heeft hij talloze werkvormen en oefeningen in de praktijk getoetst.

  Sibrenne Wagenaar is een ervaren adviseur en trainer op het gebied van leren

  in het werk, met een specifieke belangstelling voor nieuwe media. Ze geeft

  adviezen en ondersteunt bij het ontwerpen van online en sociaal leren in

  teams en organisaties. In 2011 verscheen haar boek En Nu Online en sindsdien

  publiceert zij regelmatig over het gebruik van nieuwe media bij werk en leren.

  Teamtools Online50 oefeningen met App en Web

  Email, social media en smartphones zijn

  niet meer weg te denken uit het dagelijks

  leven van mensen die samenwerken.

  Waarom gebruiken we deze tools dan zo

  spaarzaam als het om samen leren gaat?

  Veel trainers hebben nog behoorlijk wat

  schroom om bij opleiding en teamcoaching

  het internet op te gaan. Jammer, want

  de mogelijkheden met App en Web zijn

  eindeloos.

  Met Teamtools Online haal je team

  ontwikkeling uit het vergaderlokaal

  nar de dagelijkse realiteit. In dit boek vind je maar liefst 50 inspirerende

  oefeningen waarbij je online tools kunt inzetten. Er zijn laagdrempelige werk

  vormen die je misschien al kent, maar nu kun je deze oefeningen verrijken met

  een tool op het web. En er zijn werkvormen die geheel online zijn, voor wie de

  uitdaging aandurft. Vrijwel alle oefeningen kunnen ook zonder professionele

  begeleiding gedaan worden.

  En om het helemaal makkelijk te maken: alle tools die genoemd worden zijn

  gratis beschikbaar.

  uiTvOering paperback

  fOrMaaT 21 x 17 cm, met flappen

  OMvang 120 blz

  iSBn 978 90 5871 880 8

  nur 801

  prijS 19,95

  verSchijningSdaTuM februari 2014

  Verlaagt de drempel om met blended leren aan de slag te gaan enorm. Sluit dus perfect aan bij wat trainers nodig hebben.

  Laagdrempelig, toegankelijk en heel praktijkgericht. Met 50 oefeningen die je stap voor stap helpen om online tools te gaan gebruiken.

  Eerste boek dat online oefeningen integreert in trainingen.

 • Boek

  slu

  it

  per

  fect

  aan

  bij b

  len

  ded

  le

  ren

  d

  e n

  ieu

  we

  vis

  ie o

  p

  on

  der

  wijs

  Ni

  eu

  we

  u

  it

  ga

  ve

  v

  oo

  rj

  aa

  r

  20

  14

  Hoe l

  ang: M

  inim

  aal 2

  uur

  tot

  zelfs

  een

  dag

  .M

  et

  wie

  : Met

  8 t

  ot 3

  0 pe

  rson

  en. K

  an o

  ok g

  oed

  met

  sub

  groe

  pen.

  Wat

  nodig

  : Niet

  iets

  spe

  cifi

  eks.

  Doels

  tell

  ing

  Nieu

  w li

  cht

  wer

  pen

  op e

  en la

  stig

  vraa

  gstu

  k. B

  elan

  gen

  van

  mee

  rder

  e ac

  tore

  n in

  een

  vra

  agst

  uk

  begr

  ijpen

  . V

  ergr

  oten

  van

  het

  em

  path

  isch

  verm

  ogen

  .

  On

  lin

  eDe

  ze w

  erkv

  orm

  doe

  t ee

  n be

  roep

  op

  het

  inlevi

  ngsv

  er-

  mog

  en. J

  e ku

  nt t

  eam

  lede

  n hi

  er o

  p vo

  orbe

  reid

  en m

  idde

  ls ee

  n on

  line

  disc

  ussie

  , bijv

  oorb

  eeld

  in e

  en L

  inke

  dIn

  groe

  p. In

  trod

  ucee

  r he

  t vr

  aags

  tuk

  en g

  eef

  daar

  bij e

  en

  sche

  ts v

  an d

  e hi

  stor

  ie e

  n he

  t be

  lang

  van

  de

  vraa

  g. De

  di

  scus

  sie v

  erde

  el je

  ver

  volg

  ens

  in t

  wee

  ron

  des:

  (1) k

  orte

  br

  ains

  torm

  ove

  r ac

  tore

  n di

  e bi

  j dit

  vraa

  gstu

  k ee

  n ro

  l sp

  elen

  en

  (2) v

  oor

  elke

  act

  or e

  en k

  orte

  typ

  erin

  g w

  at

  betr

  eft

  zijn

  houd

  ing

  ten

  aanz

  ien

  van

  het

  vraa

  gstu

  k.

  Begele

  idin

  gEe

  n be

  gelei

  der

  die

  de r

  ol o

  p zic

  h ne

  emt

  op h

  et p

  roce

  s te

  be

  gelei

  den

  en d

  e ve

  rsch

  illend

  e ac

  tore

  n te

  inte

  rview

  en.

  Stap

  1. V

  an

  vra

  agst

  uk n

  aar

  act

  ore

  nHe

  t vr

  aags

  tuk

  is bi

  j voo

  rkeu

  r ge

  form

  ulee

  rd a

  ls on

  der-

  zoek

  svra

  ag (w

  aaro

  m k

  rijge

  n w

  e st

  eeds

  mee

  r kl

  acht

  en?)

  , of

  als

  oplo

  ssin

  gsvr

  aag

  (hoe

  kun

  nen

  we

  zorg

  en v

  oor

  een

  lage

  r zie

  ktev

  erzu

  im?)

  . Ver

  mijd

  een

  for

  mul

  erin

  g w

  aarin

  he

  t be

  lang

  of

  pers

  pect

  ief v

  an

  n a

  ctor

  te

  zwaa

  r do

  orsc

  hem

  ert.

  Besp

  reek

  (kor

  t) de

  hist

  orie e

  n he

  t be

  lang

  va

  n de

  vra

  ag. Z

  ijn e

  r aa

  npak

  ken

  gepr

  obee

  rd e

  n ho

  e is

  dat

  gega

  an?

  Waa

  rom

  is h

  et n

  odig

  om a

  an d

  eze

  vraa

  g te

  wer

  ken?

  Hou

  dit

  kort

  om

  dat

  de d

  iscus

  sie a

  nder

  s lo

  sbar

  st v

  oord

  at d

  e oe

  feni

  ng is

  ged

  aan.

  Verd

  eel n

  u de

  tea

  mlede

  n ov

  er d

  e ve

  rsch

  illend

  e vo

  or h

  et

  vraa

  gstu

  k re

  leva

  nte

  acto

  ren:

  tea

  mlid

  , man

  ager

  , am

  bas-

  sade

  ur, c

  riticus

  , kla

  nt. Z

  org

  voor

  vol

  doen

  de v

  ersc

  hil-

  Kru

  ip in

  de

  huid v

  an...

  lend

  e pe

  rspe

  ctiev

  en. H

  et h

  eeft

  de

  voor

  keur

  om

  tea

  mlede

  n in

  rol

  len

  te z

  ette

  n w

  aar

  ze n

  iet v

  eel v

  anaf

  wet

  en: j

  uist

  de

  fris

  se b

  lik is

  leer

  zaam

  .

  Stap

  2. V

  oorb

  ere

  idin

  gLa

  at e

  lk a

  ctor

  groe

  pje

  zich

  voor

  bere

  iden

  op

  het

  vraa

  gstu

  k. Hu

  lpvr

  agen

  zijn

  : H

  oe b

  egrij

  pt d

  e ac

  tor

  het

  vraa

  gstu

  k? W

  elke

  bel

  ange

  n sp

  elen

  er?

  Ond

  er w

  elke

  invl

  oed(

  en) s

  taat

  de

  acto

  r va

  nuit

  zijn

  omge

  ving

  ? W

  elke

  arg

  umen

  ten

  zou

  de a

  ctor

  geb

  ruik

  en o

  m z

  ijn

  bela

  ng t

  e ve

  rwoo

  rden

  ? H

  oe z

  ou d

  e ac

  tor

  omga

  an m

  et k

  ritiek

  of

  dreig

  ing?

  Wat

  voo

  r ta

  al/w

  oord

  en g

  ebru

  ikt

  de a

  ctor

  om

  tren

  t di

  t vr

  aags

  tuk?

  Wat

  zou

  de

  acto

  r no

  dig

  hebb

  en o

  m g

  ewen

  st g

  edra

  g te

  ve

  rton

  en?

  Het

  is be

  lang

  rijk

  om h

  ier

  echt

  in

  de

  huid

  va

  n de

  act

  or

  te k

  ruip

  en. L

  et e

  rop

  dat

  je a

  ls ac

  tor

  geen

  com

  men

  taar

  p

  de a

  ctor

  gaa

  t leve

  ren:

  dat

  kom

  t la

  ter

  wel

  .

  Stap

  3. P

  len

  aire

  in

  terv

  iew

  ron

  des

  De b

  egel

  eide

  r in

  terv

  iewt

  nu e

  lke

  acto

  r ov

  er h

  et v

  raag

  -st

  uk. H

  ij be

  gint

  met

  ope

  n vr

  agen

  . Lat

  er k

  unne

  n er

  mee

  r pr

  ikke

  lend

  e, c

  onfr

  onte

  rend

  e vr

  agen

  volge

  n. A

  ls al

  le ac

  tore

  n on

  derv

  raag

  d zij

  n fo

  rmul

  eren

  de

  acto

  rgro

  epje

  s en

  kele

  vra

  gen

  voor

  and

  ere

  acto

  ren.

  Dez