STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

of 15 /15
de Marqtluifel frontdesign Marqt citystores ontworpen door: STUDIO OBERHOLZ

Embed Size (px)

description

Front design for Marqt supermarkets

Transcript of STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

Page 1: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

de Marqtluifel

frontdesign Marqt citystores

ontworpen door:

STUDIO OBERHOLZ

Page 2: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

2 3

INHOUDSOPGAVE

missie p4concept p6uitgangspunten p8verbeelding p10Marqtborden P14flexibiliteit P16plaatsing en maatvoering P18materiaalkosten en opbouw P26colofon P28

Page 3: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

4 5

Marqtheefteenmissie:‘Echtetentoegankelijkmaken’.Zijsterkenhunmissieaanmeteensterkimagodatpleitvoorbegrippenalspuur,eerlijk,persoonlijk,natuurlijkenvers.Ondanksdatdezewoordeneengrootpubliekzullenaanspreken,komenzijnognietbijiedereenaan.Dankzijeenhogedrempelendureuitstralingheefthetbewustzijnvandepuur-en

eerlijkheidvanMarqtnogniethetbeoogdeeffectgehad:echtetentoegankelijkmakenvooriedereen.

Zonderhetsterkeimagovanmarqtaltedrastischaantepassenmaartochvooreen breder publiek te kunnen opvallen,zoudedrempelvoorhetbinnentredenbijeenvandewinkelslagergemaaktmoetenworden.Doorhetenthousiasme

van de echte Marqt niet alleen binnen, maar ook naar buiten toe uit te stralen, zalnederlandnaderkennismakenmetmarqt.

MISSIE

Page 4: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

6 7

KENNISMAKEN

Omcontactmetiederevoorbijgangertemaken,ishetbelangrijkdeminimalisitschehuisstijlvanMarqt niet te verwoorden als chique en duur, maarsimpelwegalseerlijkenpuur.Omwezenlijkkennis te maken met Marqt, dienen eventuele vooroordelenteverdwijnenenzalMarqttoegankelijkermoetenworden.Laatmensenopstraataldekanskrijgenomzelfeneerlijkteoordelenoveroorspronkelijk,versenlekkereten.

OPVALLEN

Marqtzaldeaandachtmoetentrekkenvaneenbrederpubliekopdestoep.Nietalleenmeteenkist

sinaasappelen, maar door hun imago op de straat uit te stralen.LaatMarqtnetalsopeentraditionelemarkt,buitenroepenwiezijisenwaterbinnentevindenis.

CONCEPT

HIER IS MARQT!

DIT IS MARQT!

Page 5: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

8 9

UITGANGSPUNTEN

ziel enzaligheid

marqt

echt versmarqt

eerlijk etenmarqt

van hetseizoen

marqt

MARQTBORDEN

LUIFELS

EERLIJKENPUURDooronafgewerktematerialentegebruikenkrijgt

degevelintegenstellingtotzijnduremonumentalelookeenindustrieleuitstraling.Deoorspronkelijke

materialenrelaterenaandepureproducten.

MATERIALENBUITENISBINNEN,BINNENISBUITEN!Opiederegevelkomteenmoderneenpassendeluifelomnietalleeneenuniversele(buiten)huisstijlterealiseren,maarookmethetoogoptoegankelijkheid.Eenluifelgeefteengevoelvanbeschuttingenpersoonlijkheid.Deluifelkanbuiteneenbeetjebinnenmaken.

KENNISMAKINGHetimagovanMarqtzalzichmeerdienentevertaleninbeeldvormingopdestraat.Zoalstraditionelemarktbordenuitschreeuwenwateenmarktstaltebiedenheeft,zalMarqtookmeeraanvoorbijgangerskunnenlatenwetenwiezijis.

THEMATIEK

FLEXIBILITEITENVARIABELHet ophangsysteem is niet alleen in de stemming van kerst, pasen,voetbaleneenzoveeljarigbestaantebrengen,maar

zalzichookkunnenaanpassenaanseizoensproducten.

Page 6: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

10 11

OVERTOOM,Amsterdam UTRECHTSESTRAAT,Amsterdam

VERBEELDING

LUIFELBOVENENTREEOpdeOvertroomhangtdeluifelvanMarqtbovendeentree.DeMarqtbordenzijn,netalsbijallegevels,dwarsopdegevelgeplaatstzodatdebordenzowelbijaan-alsbinnenkomsttelezenzijn.Deluifelisdriemeterdiep.Hierisgekozenvooreen diepere luifel om aan te sluiten op de grote monumentale entree.

LUIFELOVERSPANTARCADEDeluifelsindeUtrechtsestraatzijnopgehangentussenderamenenzeoverspannendearcade.Lampenschijnendagennachtopdebordenomdedoorgangeenvriendelijkere

uitstralingtegeven.Bovendienonstaateeninteressantlichtspelzowelopdebordenalsopdestraat.

Page 7: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

12 13

GED.OUDEGRACHT,Haarlem HOFWEG,DenHaag

LUIFELBOVENENTREE DeMarqtopdeged.OudeGrachtheefteenmodernegevel.Inditvoorbeeldisteziendatdeindustrieleenonafgewerktematerialendiegebruiktwordenindeluifelookpassenbijdestrakkewittebuitenwand.Doordeluifelenbordenbovendeentreeteplaatsenisondankseenterugliggendeingangduidelijkwaarnaarbinnengegaanmoetworden.

LUIFELOVERETALAGESDeluifelinDenHaagmaaktoptimaalgebruikvandelengte

vandevoorgevel.Destebrederdegeveltenslotte,destemeerruimteenkansvoorhettrekkenvanvoorbijgangers.

Page 8: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

14 15

MARQTBORDEN

vers broodmarqt

echt etenmarqt

ziel enzaligheid

marqt

persoonlijkmarqt

echt versmarqt

eerlijk etenmarqt

van hetseizoen

marqt

ziel enzaligheid

marqt

?KENNISMAKENMETMARQTDebordendieaandeliggersvandeluifelhangenzorgenvoor breuk in de monotome gevels en brengen levendigheid opdestraat.Ookdemonstrerenzijaanvoorbijgangerswaterbinnenindewinkelgebeurt.Opiederbordschijnteenlampendebordenzijnopgehangenaanhaakjes.Hierdoorkunnenzegemakkelijkindesfeervanspecialedagenofseizoensgebondenproductenwordengebracht.Bovenalbrengendebordenbinnennaarbuiten.

1200 mm

800 mm

geen borden

voor de ramen!

Page 9: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

16 17

FLEXIBILITEITEK/WK

PASEN

KERST

FLEXIBILITEITENTHEMATIEKHetisbelangrijkvooreenwinkelzoalsMarqtomzichaantepassenaanbepaaldeseizoenenenactiviteiten.Zonder al te veel aan te passen aan de gevel, kan de luifelinverschillendethema’swordeningericht.Hetgridspeelthierbijeencrucialerol,waarzoweldeverlichtingalsdeatributenaanopgehangenkunnenworden.

Page 10: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

18 19

PLAATSING EN MAATVOERING

OVERTOOM,Amsterdam

1950 mm

3000 mm

4500 mm

Page 11: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

20 21

UTRECHTSESTRAAT,Amsterdam

1800 mm

4100 mm

3600 mm

Page 12: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

22 23

GED.OUDEGRACHT,Haarlem

1815 mm2000 mm

3500 mm

Page 13: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

24 25

HOFWEG,DenHaag

1660 mm2000 mm

3500 mm

Page 14: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

26 27

MATERIAALKOSTEN EN OPBOUW

verankering in gevel+ beschermrubber

staalstrip d=5mm

stalenhoekprofiel(gelast)

Philips-lampQVF415

kopplaat+ beschermrubber

staalroostermaas50X50h=30mmd=2mm

HE100Astaalprofiel

uithangbord(dubbelzijdigbedrukt)

OvertoomUtrechtsestraatGed.OudeGrachtHofweg

Kolomtotaal

TOTAAL

HE100Astaalprofiel Rooster Platstaal Lamp183,60816,00204,00734,40

1938

15448 euro

900300012004500

9600

180-

3001080

1560

2001000

250900

2350

Page 15: STUDIO OBERHOLZ: marqt front design

28 29

COLOFON

2012StudioOberholzAmsterdam

TEAMInezTanBorisPopmaLindadeGeus

[email protected][email protected]+316 10 25 53 10