Sjoenke 03 2016 lr

16
sjoenke LINKEBEEK • JAARGANG 56 • NR 372 • MAART 2016 UITGAVE VAN GC DE MOELIE EN VZW ‘DE RAND’ Alexis Moerman vliegt met drone over Linkebeek Slaapcomfort met Plumka 100% Belgisch Theater Picalili Hoe een kast een kasteel wordt FR • DE • EN Traductions Übersetzungen Translations © Tine De Wilde afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804

description

 

Transcript of Sjoenke 03 2016 lr

sjoenkeLINKEBEEK • JAARGANG 56 • NR 372 • MAART 2016UITGAVE VAN GC DE MOELIE EN VZW ‘DE RAND’

Alexis Moermanvliegt met drone over Linkebeek

Slaapcomfort met Plumka 100% Belgisch

Theater PicaliliHoe een kast een kasteel wordt

FR • DE • ENTraductions

ÜbersetzungenTranslations

© T

ine

De

Wild

e

afgiftekantoor Linkebeek 1P 006804

2

I N F O R M AT I E

uit goede bron

Eén politiereglement De politiezones zijn al een hele tijd een feit. Bij politiezones, bestaande uit meerdere gemeenten, beschikte elke gemeente over een eigen politiereglement. De overheid dringt erop aan dat alle gemeenten van dezelfde politiezone over dezelfde ‘algemene politieverordening’ zouden beschikken. Dat zal de taak van de politiediensten, die de inbreuken tegen het reglement moeten vaststellen, aanzienlijk vergemakkelijken. Het reglement heeft betrekking op de openbare rust, de veiligheid, gezondheid, overlast en netheid op openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen. De gemeenten Sint-Genesius-Rode en Drogenbos keurden het nieuwe reglement al eerder goed. Nu doet Linkebeek dat ook.

Rondjes draaienOp de gemeenteraad van 29 februari stelt de meerderheid opnieuw Damien Thiéry voor als burgemeester. Nadat de voorzitter (Damien Thiéry) de voordrachtsakte tot aanstelling van een aangewezen burgemeester (Damien Thiéry) heeft voorgelezen, verklaart raadslid Rik Otten dat ProLink niet aan de stemming zal deelnemen. Hij citeert de brief van minister Homans, waarin de voogdijminister stelt dat een voordracht ten gunste van de heer Thiéry niet mogelijk is wegens overtredingen van de taalwetgeving. Zij vraagt de raadsleden een andere burgemeester voor te dragen. Raadslid Otten herhaalt nogmaals het voorstel om Yves Ghequière als consensusfiguur voor te dragen. Thiéry betwist de wettelijkheid van de stelling van Homans omdat er door de verkiezingen een nieuw feit is gecreëerd, waarop ProLink repliceert dat de voorzitter desnoods om de twee dagen verkiezingen zou organiseren om nieuwe feiten te creëren. ProLink verlaat de zaal en stemt niet mee. Er ontstaat wat tumult met TAK-betogers. De carrousel heeft weer een rondje gedraaid.

© F

C

© G

uy R

enar

d

Het budget zal dit jaar nauwgezet moeten worden opgevolgd.

3

• In de Brouwerijstraat, dicht bij de Alsembergsesteenweg, ligt een braakliggend terrein. Een deel waren tot voor enkele jaren volkstuintjes. Voor dit terrein is er een verkavelingsaanvraag voor 8 bouwpercelen. • Op een eigendom van 45 are tussen de Grasmusdreef en de Heidedreef zijn er eveneens bouwplannen. In een eerste ontwerp waren er 19 woon-eenheden gepland. Na talrijke bezwaarschriften en een negatief advies van de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) wordt het aantal wooneenheden beperkt tot 4 woningen en de bestaande villa. Er komt ook een ondergrondse parking. • De collectorwerken van de Verrewinkelbeek zijn in de Kasteeldreef beland. Na de bouw van een rioleringskamer kan het leggen van de rioleringsbuizen beginnen richting Brouwerijstraat. Nadien volgt het laatste deel op Linkebeeks grondgebied: de doorsteek van de collectorbuizen onder de spoorweg richting Roze Molen en Verrewinkel. • De eigenaars van het rusthuis Avondvrede aan de rotonde in de Molenstraat hebben het terrein van de vroegere Citroëngarage aangekocht om er een uitbreiding van het rust- en verzorgingstehuis te bouwen. • De gemeenteraad keurde op 1 februari de jaarlijkse subsidies aan verenigingen goed. Ze blijven zo goed als ongewijzigd. Onder de 2 jeugdverenigingen wordt in totaal 3.000 euro verdeeld, voor de 10 verenigingen voor ontspanning en cultuur is er 2.500 euro, voor 4 sportclubs samen 4.500 euro en voor sociale verenigingen 1.700 euro. De Bibliothèque des Jeunes ontvangt 2.000 euro. Opvallend is de magere 170 euro voor de Linkebeekse Toneelvrienden. • Het OCMW is op zoek naar tweedehandsmeubelen en andere huisraad voor de inrichting van de twee opvangwoningen voor vluchtelingen. Meer info: 02 380 69 23. • De jaarlijkse verbranding van de Winterman vond dit jaar voor de eerste keer in 37 jaar niet plaats. • Begin februari verklaarde minister voor Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) dat de geplande spoorweguitbreiding in het kader van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) rond Brussel op de lijn van Brussel naar Namen en Charleroi geen prioriteit meer is. De vele klachten, waaronder die van de gemeente Linkebeek en enkele particulieren, en geldgebrek zouden hiervan de oorzaak zijn. Een goed functionerend voorstadsnet zal nog niet voor morgen zijn. • De viskwekerij van het Instituut voor Natuur- en Bos- onderzoek (INBO) aan het Dwersbos wordt met sluiting bedreigd. De viskwekerij kweekt bedreigde vissoorten die uitgezet worden in de Vlaamse waterlopen. • Op 8 februari overleed Simone Cox op 94-jarige leeftijd. Zij was jarenlang actief in de Bond van Grote en Jonge gezinnen, de parochieploeg Sint-Sebastiaan en de Bond van Gepensioneerden. • Twee grote panden in het centrum van de gemeente staan te koop: het postgebouw in de Stationsstraat (maar het postkantoor zou behouden blijven) en het gebouw waarin het bekende restaurant Noï en twee appartementen zijn ondergebracht.

TelexWeinig overschot voor OCMW

OCMW-voorzitter Philippe Thiéry is aanwezig op de gemeenteraad van 1 februari om het budget en de aanpas-singen van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW toe te lichten. Het budget zal dit jaar nauwgezet moeten worden opgevolgd aangezien er weinig financiële overschot is. Misschien moet de gemeentelijke toelage van 780.000 euro worden aangepast. Dit jaar wordt er alvast een besparing van 16 % op de werkingsmiddelen doorgevoerd. De klusjesman mag voortaan voltijds aan de slag. Het terrein in de Horzelstraat kan momenteel nog niet verkocht worden, wat leidt tot een vermindering van de investeringsinkomsten. De geplande verbouwingswerken van het OCMW-huis in de Beukenstraat, geraamd op ruim 200.000 euro, worden opgeborgen. Er wordt naar een goedkopere oplossing gezocht, die ongeveer 50.000 euro zou kosten.

Raadslid Rik Otten (ProLink) wil weten wat de budgettaire impact is van de vluchtelingenproblematiek. De voorzitter wijst erop dat de overheid de huisvesting van vluchtelingen in een lokaal opvang- initiatief subsidieert. Het OCMW beschikt over twee woningen. Er is een huis in de Hollebeekstraat waar zeven mensen terechtkunnen en dat momenteel door gemeentearbeiders wordt opgefrist. In de Kerkstraat is er een nieuw onderkomen waarin twee Syrische vluchtelingen zijn onderge-bracht. Zodra de mensen als vluchte-lingen zijn erkend, moeten ze verhuizen naar een gewone woonst en komen ze ten laste van het OCMW.

4

De Roze MolenHet is opvallend dat de Roze Molen altijd bij Linkebeek werd gerekend, maar dat hij net over de gemeente-grens, in Ukkel, ligt. Op toeristisch vlak is dat te begrijpen, want toen in 1887, vlak bij de molen, de spoorweg-halte van Linkebeek in gebruik werd genomen, kwam er een goede verbinding met de hoofdstad. Deze prentkaart toont een beeld van de molen en omgeving rond 1900 en is één van de eerste kaarten van de Brusselse uitgeverij Nels, die in 1898 startte met de publicatie van oude prentkaarten.

De Roze Molen was oorspronkelijk een papiermolen. Hij dateert van 1547. Rond 1720 werd het een graanmolen die omstreeks 1850 met een metalen rad werd uitgerust. Het waterrad is momenteel nog zichtbaar. Stilaan groeide het afgeschermde domein met vijver uit tot een trekpleister voor Brusselaars die er onder meer kwamen vissen. In 1917 werd het huis vergroot, en in 1930 werd het uitgebouwd tot een restaurant ‘met standing’. Naast de visvijvers konden de gasten genieten van een herberg met een mooi buiten- terras, tennisveld en minigolf. Het waterrad werd toen gebruikt om de eigen stroomtoevoer (130 V) op gang te brengen als het elektriciteits-net (220 V) uitviel. De omschakeling duurde enkele minuten, tot de lampen op halve kracht gingen

branden, wat erg in de smaak viel bij de aanwezige gasten. De uitbating van de Roze Molen stopte in 1955.

Vele eeuwen was de molen, via de opgaande weg naar de huidige Godshuizenlaan, verbonden met het Hof te Homborch. Volgens historici hadden de eerste graven van Brabant op deze plaats een burcht (Homborch betekent hoge burcht) en was hun belangrijkste uitkijkpost de plaats waar nu de kerk van Linkebeek staat. De hoeve verdween in 1895. Vandaag prijkt er (rechts op de foto) een grote villa met torentje, waar de paters jezuïeten van 1928 tot 1958 hun residentie hadden. Links boven staat het gebouw aan het station van Linkebeek, vandaag een café met appartementen. Eeuwenlang was de helling niet begroeid, aangezien het akkerland was van het Hof te Homborch. Maar later werd deze plaats verwaarloosd en begon er een wildgroei aan bomen zoals te zien is op de foto. Dit fenomeen heeft zich trouwens op veel plaatsen afgespeeld, vooral in Linkebeek-dorp. Denk maar aan de steile hellingen (taluds) van de Sint-Sebastiaanstraat, de Kasteel-straat, de Zavelstraat en de Kleindalstraat. De indruk van het ‘groene Linkebeek’ is dus een vrij recent fenomeen.

A. Geysels en J. Motté

I N F O R M AT I E

beelden uit het verleden

Plumka gaat voor slaapcomfort

100 % made in BelgiumHet oude brouwerijcomplex van Theunissen domineert de Brouwerijstraat in Linkebeek, net op de grens met Brussel. Maar je vindt er nu geen sporen meer van bier, wel van kussens en dekbedden. Sinds 1958 huist hier Plumka, het bedrijf van de familie Flachs, dat al sinds 1925 bestaat. Ideaal voor onze reeks Een tijd aan de slag in Linkebeek.

E nkele jaren geleden namen de kinderen van Albert Flachs, Nathalie en Jacques, de touwtjes van Plumka

in handen. Zij meten het familiebedrijf een jonger en dynamisch imago aan met onder meer een nieuw logo, maar houden wel vast aan de lange geschiedenis van het bedrijf. ‘We zijn één van de weinige ondernemingen die zich specialiseren in de productie van

Op de foto: Jacques en Nathalie Flachs

5

M E N S E N

een tijd aan de slag

dekbedden en hoofdkussens: een sector die nog een tijd zal meegaan, want een goede nachtrust wordt steeds belangrijker in een drukker leven. Dat is onze drijfveer’, zegt bedrijfsleider Nathalie Flachs.

Familiebedrijf Broer Jacques staat in voor de productie en informatica. Nathalie houdt zich bezig met het commerciële, financiële en administratieve luik. ‘We zijn een echt familiebedrijf. Mijn grootouders zijn voor de Tweede Wereldoorlog gestart met Plumka. Ze verkochten toen allerlei vullingen zoals paardenhaar, veren en

dons aan onder meer zadelmakers, meubelmakers en stoffeerders. Nadien kregen mijn vader en nonkel het bedrijf in handen.’

Na de oorlog wordt Plumka een vol-waardige producent. ‘In 1958 hebben we ons in Linkebeek gevestigd, in een gebouw waarvan je aan de straatzijde niet ziet dat er geproduceerd wordt. Wat Plumka vandaag maakt, vind je in winkels over heel België.’ Maar het

‘Geen enkel kussen is goed voor iedereen’

Plumka défend le confort du sommeil100% belgeL’ancien complexe brassicole de Theunissen domine la Brouwerijstraat à Linkebeek. La société Plumka de la famille Flachs y est installée depuis 1958. ‘Nous sommes une des seules entreprises spécialisées dans la production de couettes et d’oreillers: c’est un secteur qui ne cesse de se développer, car un bon repos nocturne est de plus en plus important dans notre vie agitée’, dit le chef d’entreprise Nathalie Flachs.‘La qualité est notre force, elle nous permet de faire la concurrence aux grands producteurs bon marché de Macédoine et de Hongrie, par exemple.’ En outre, Plumka est un des rares producteurs à travailler sur mesure. ‘Cela peut aller d’une couette en dehors des dimensions standard ou d’un oreiller que vous voulez adapter en fonction de votre préférence personnelle. En proposant ce travail sur mesure, nous nous distinguons aussi des autres.’

FR

bedrijf produceert ook voor zorgcentra, hotels en ziekenhuizen. ‘Een productie die bovendien 100 % Belgisch is. Dat is altijd zo geweest, en dat willen we altijd zo houden.’

Kwaliteit als troefIn de jaren 60 en 70 groeit Plumka verder uit tot het bedrijf dat het nu is. ‘Maar teren op een rijk verleden is iets wat een ondernemer nooit mag doen. We moeten blijven zoeken naar nieuwe producten. Er bestaat geen kussen dat voor iedereen goed is. Hoe ik wil slapen kan heel anders zijn dan hoe jij dat wil. De ene wil een hard kussen, de andere liever een zacht. Of je hebt mensen die allergisch zijn voor bepaalde stoffen. Ook daarvoor moeten we een alternatief bedenken.’

‘We hechten veel belang aan onze leveranciers. Zij komen vaak met nieuwe materialen om bijvoorbeeld zweet op te vangen of om huisstofmijt tegen te gaan. We testen die uit voor we ze ook effectief in productie nemen. Kwaliteit is onze kracht om te concurreren met goedkope en grote producenten uit bijvoorbeeld Macedonië en Hongarije. Als wij hetzelfde zouden maken als zij, kunnen we als klein bedrijf niet overleven.’ Bovendien is Plumka één van de weinige producenten die op maat werkt. ‘Dat kan gaan van een dekbed dat buiten de standaardmaten valt, of een kussen dat je wil laten aanpassen volgens jouw persoonlijke voorkeur. Door dat maatwerk aan te bieden, onderscheiden we ons ook van de rest.’

Just around meNathalie: ‘Niet zozeer de productie of het verkopen is mijn drive, ik vind mijn passie in het product zelf en in wat het doet voor wie het koopt. Ik wil met Plumka alleen maar tevreden klanten bereiken. Dat is mijn doel. Goed kunnen slapen is enorm belangrijk. Het zorgt ervoor dat we uitgerust zijn, fit en gezond blijven. Daarom kunnen we het ons ook niet permitteren om een slecht product af te leveren. Slaapcomfort is te belangrijk.’

Dat vertrekpunt legt Plumka geen windeieren. Enkele jaren geleden bracht het bedrijf zijn door de sector geprezen Just around me-collectie hoofdkussens op de markt. ‘Het kussen kan de kans op nekklachten verminderen, en wie al last heeft, zal minder pijn voelen. We hebben 90 jaar ervaring en kennis opgedaan. Die zullen we blijven gebruiken om in de toekomst nog sterker te worden en onze klanten tevreden te houden.’

Jens De Smet

© T

ine

De

Wild

e

66

M E N S E N

uit Linkebeek

Cameraman vliegt met drone door geboortedorp

‘Linkebeek is nog mooier vanuit de lucht’Alexis Moerman (31) verkent de wereld vanuit de lucht met zijn drone. De cameraman heeft een eigen productie-bedrijf en is sinds een paar jaar gefascineerd door de mogelijkheden van drones. Hij maakte met zijn toestel luchtbeelden van Linkebeek die hij op YouTube plaatste. ‘Het landschap in Linkebeek is perfect om de mogelijkheden van mijn drone te tonen.’

A lexis experimenteert al enkele jaren met drones. Hij is zaak-voerder van het productie-

bedrijf Septième Thème Productions. ‘In 2012 schaften we een eerste drone aan’, legt hij uit. ‘Dat was een van de eerste exemplaren die op de markt kwamen. Intussen heb ik zelf al een drone gebouwd met zes propellers en nu hebben we een drone aangekocht die gebruik maakt van de nieuwste technologie. Er zit een gps in en je merkt niet dat die beelden met een drone gemaakt werden. De drone is

© T

ine

De

Wild

e

klein, maar zeer efficiënt. Ik kan de drone besturen met een iPad en heb alles perfect onder controle. Als er een probleem is, vliegt de drone meteen terug naar haar basis. Zelfs als ik het contact zou verliezen of als de batterij leeg loopt, weet ik dat de computersoft-ware berekent hoe de drone zichzelf veilig aan de grond kan zetten. De mensen moeten dus geen schrik hebben dat die zomaar uit de lucht kan vallen. Ik heb natuurlijk wel de opleidingen gevolgd om er mee te kunnen vliegen.’

Alexis Moerman et son drone‘Linkebeek est encore plus beau vu du ciel’Alexis Moerman (31) explore le monde depuis le ciel avec son drone. Le caméraman a sa propre maison de production et depuis quelques années, il est fasciné par les possibilités qu’offrent les drones. Avec son appareil, il a fait des photos aériennes de Linkebeek qu’il a postées sur YouTube.Alexis se voit proposer les missions les plus variées. Récemment, il a filmé un sportif atteint d’un handicap qui jouait au golf sur le toit de l’Atomium. ‘Le travail que nous faisons est très diversifié. En mars, nous serons même en Australie pour y filmer de grandes installations de traitement de déchets. Dans l’intervalle, nous attendons encore une législation homogène en Belgique. J’espère qu’elle verra rapidement le jour, car je souhaiterais réellement travailler dans le cadre d’une loi bien définie. Cela ne pourra que faire progresser notre technologie.’

FR

7

Haarscherpe beelden De kleine drone die Alexis vandaag gebruikt weegt nauwelijks een paar kilogram, maar het toestel maakte wel indrukwekkende beelden van Linkebeek. Alexis postte de montage op de video-website YouTube. Het centrum met de Sint-Sebastiaanskerk en ook de velden en bossen die als een lappendeken verspreid liggen, worden mooi in beeld gebracht. ‘Ik heb die video gemaakt om te tonen wat er vandaag allemaal mogelijk is met een drone. Het was een winterse dag, en dat gaf meteen een heel andere kijk op onze gemeente. Linkebeek is van op de begane grond al prachtig, maar de sneeuw gaf vanuit de lucht alles nog een mooiere dimensie. We filmen tegenwoordig in ultrahoge definitie. Je ziet de sneeuw haarscherp op de takken van de bomen liggen.’

De drone van Septième Thème Produc-tions hing al vaker in de lucht in Linkebeek. ‘Voor Immo Linkebeek heb ik al verschil-lende woningen in beeld gebracht. Als ik opnames maak, ben ik vooral gecon-centreerd op het vliegen en het maken van perfecte beelden. Als ik alles nadien verwerk, merk ik vaak dat mensen naar de drone zwaaiden als ze die zagen vliegen. Maar soms hebben ze zelfs niet door dat er iets in de lucht hangt. De drone maakt amper lawaai en valt meestal niet eens op.’

Privacy Niemand moet vrezen dat hij plots bespioneerd wordt door de drone van Alexis. ‘Ik respecteer de privacy

van mensen. Als we bijvoorbeeld lucht-beelden maken van een huis voor het immokantoor, vervagen we andere eigendommen nadien in de bewerking. Dat vind ik maar logisch, want anders geef je het publiek inkijk in het privéleven van de buren. Intussen kijken ze er hier al niet meer van op als de drone in de lucht hangt. Maar ik herinner me wel nog dat de politie eens bij me aanklopte na een van de eerste vluchten in het dorp. Er was nog maar net ingebroken in een huis toen ik er in de buurt beelden maakte. Iemand dacht dat inbrekers met de drone een verkenningsvlucht uitvoerden. Ik heb dat misverstand gelukkig snel uit de wereld kunnen helpen. Ik heb trouwens een goede

verstandhouding met de politie. Als we iets doen dat misschien vragen zou oproepen bij de inwoners, laat ik dat vooraf ook aan de politie weten. Zo hoeft niemand zich zorgen te maken.’

Ander perspectiefDe drone van Alexis vloog al rond in heel België en het buitenland. ‘Maar in Linkebeek rondvliegen is toch speciaal. Het is leuk om je eigen dorp vanuit de lucht te verkennen. Het biedt een heel ander perspectief. Ik leer zo nog elke dag bij over onze gemeente. Er valt zo veel te ontdekken. Het verbaast me nog altijd dat we hier vlak bij de hoofdstad wonen met zo veel groen rondom ons.’

Wil je de luchtbeelden die Alexis van Linkebeek maakte, bekijken? Je vindt het filmpje op youtube.com onder de noemer ‘Linkebeek Snow 2016’.

‘In België wachten we nog altijd op een sluitende wetgeving voor drones’

Alexis krijgt de meest uiteenlopende opdrachten voorgeschoteld. Zo maakte hij laatst beelden van een sportman met een beperking die golf speelde op het dak van het Atomium. ‘Het werk dat we doen verschilt dus enorm’, zegt Alexis. ‘In maart zitten we zelfs in Australië om er grote afvalverwerkingsinstallaties te filmen. Intussen wachten we in België nog altijd op een sluitende wetgeving. Ik hoop dat die er snel komt, want ik wil niets liever dan binnen een duidelijk afgebakende wet werken. Dat kan deze technologie alleen maar vooruit helpen.’(Bart Kerckhoven)

Wie staat er op deze foto?Kleuterklas van zuster Gemma

Carlo Otten, de voorzitter van toneelgezelschap de Toneelvrienden en lid van Filiaal, zorgt deze maand voor een heerlijke portie nostalgie in sjoenke. Hij verwent ons met een oude klasfoto van de kleuterklas van zuster Gemma, vermoedelijk van het jaar 1954, genomen op het huidige terras van het Moeliecafé. Een aantal mensen zijn nog bekend en leven hier nog in de omgeving. Anderen zijn moeilijker thuis te brengen.

Op de bovenste rij (v.l.n.r.): Francine Berghmans, onbekend, Kris Suys, Annie Vander Heyden, Luk Vandenberghe, onbekend. Middelste rij (v.l.n.r.): onbekend, Carlo Otten, onbekend, Arthur Van Wayenberghe, onbekend, Hilda Labarre, onbekend, Godelieve Verbanck. Onderste rij (v.l.n.r.): onbekend, onbekend, Godelieve Otten, voornaam onbekend Billen, Rita Vandenberghe, Johan Van Bochaute (?), onbekend, onbekend, onbekend.

Herken jij jezelf of je medeleerlingen nog? Geef een seintje via [email protected].

8

elke zondag tot 20 maartTentoonstelling portretschilder Lismonde14 uur – Huize Lismonde gratisinfo: [email protected] of 02 374 94 74

vrijdag 18 maartExploration du MondeDéserts d’Egypte16 en 20.15 uur – Hoeve Hollekenprijs: 8 euro, 4 euro (-12 jaar)info: 02 380 99 67 of [email protected]

zondag 20 maartConcert Trio Color met Cayenne17 uur – Huize Lismondeprijs: 10 euro, 6 euro (leden/studenten), gratis (-12 jaar) inclusief drink na het concert, met gelegen-heid tot ontmoeting met de muzikanteninfo: [email protected] of 0495 26 68 21

elke zondag van 3 april tot 5 juniTentoonstelling Antoine Mortier14 uur – Huize Lismonde gratisinfo: [email protected] of 02 374 94 74

zondag 17 april Concert pianiste Catherine Delahaye17 uur – Huize Lismondeprijs: 10 euro, 6 euro (leden/studenten), gratis (-12 jaar)info: [email protected] of 0495 26 68 21na het concert: drink en mogelijkheid om de muzikanten te ontmoeten

zondag 24 aprilWintermannetjeComité Wintermannetjedoorlopend – rond de Hoeve Hollekengratisinfo: 0475 83 01 49 of www.bonhommehiver.be

I N F O R M AT I E

Holleken & Lismonde

8

I N F O R M AT I E

uit de gemeente

Gemeenteschooltjes wuiven Mamelou uit

De kinderen van de gemeenteschool van Linkebeek hebben afscheid genomen van Lydia Terryn. Na 34 jaar gaat ‘Mamelou’ met pensioen. Al die tijd ving ze de kinderen voor en na school op en hielp ze haar collega’s tijdens de middagpauze.

Lydia Terryn trok vorige maand de poort van zowel de Nederlandstalige als de Franstalige school definitief achter zich dicht. Meer dan 30 jaar stond ze in beide schooltjes paraat voor ‘de studie’, de opvang voor en na school. Tussendoor hielp ze de juffen en meesters van de gemeenteschooltjes ook tijdens de middagpauzes. ‘Ik ben destijds begonnen via een vriendin die er werkte. Ik hield altijd al van kinderen. Het leek me de perfecte job, en dat was het ook: ik ging altijd met plezier werken.’ Lydia is intussen 34 jaar ouder, maar ze voelt zich nog altijd jong. ‘Dat komt door de kinderen! Zij zijn mijn leven. Ik maakte plezier met hen, maar ik troostte hen ook als ze zich bezeerd hadden of als ze verdrietig waren. Ik ben geen enkele dag tegen mijn zin gaan werken. Je krijgt ook zo veel liefde terug.’

Het personeel en de kinderen van de scholen verrasten ‘Mamelou’ met een lading kaartjes en tekeningen. ‘Ik heb dat koosnaampje gekregen door mijn eigen kleinkinderen’, lacht Lydia. ‘Ze zitten er ook op school en noemen me altijd zo. De andere kinderen namen dat over, en er zijn zelfs collega’s die me zo noemen. Het is trouwens dankzij de kleinkinderen dat ik nu nog elke dag op school ben. Ik haal hen op aan de schoolpoort, dan maken ze bij mij hun huiswerk of spelen we samen. Mijn kinderen werken intussen ook op de school. Mijn zoon is er conciërge en mijn dochter werkt er. De school is dus een belangrijk stuk van ons leven.’

Lydia zal nu meer tijd hebben om samen met haar man van het leven te genieten. ‘Ik heb geen speciale plannen gemaakt. We fietsen en wandelen graag en zullen dat vaker doen, maar verder zien we wel hoe het leven op ons af komt. Stilzitten is niets voor mij, dus luieren ga ik niet doen. Daarvoor is het nog veel te vroeg.’ (BK)

© B

K

9

I N F O R M AT I E

verenigingen

zondag 20 maartBowlnamiddagSportieve Vrouwen LinkebeekBowlen is altijd gezelliger in groep. Dat weten ook de Sportieve Vrouwen van Linkebeek. Wie zin heeft in een leuke namiddag, is op zondag 20 maart om 14 uur welkom op het Gemeente-plein, om van daaruit samen te vertrekken naar The Bowl Factory in Eigenbrakel. De activiteit is gratis, want de vereniging betaalt zowel de partijtjes bowling als een drankje voor alle deelnemers.

‘De Sportieve Vrouwen zijn gegroeid uit de vrouwenvereniging Femma’, vertelt Lieve Motté. ‘Toen Femma Linkebeek er enkele jaren geleden mee stopte, hebben we beslist om onder een nieuwe naam door te gaan met een reeks sportactiviteiten. We gaan twee keer per jaar bowlen, organiseren regelmatig wandelingen in de streek, en turnen zowel op maandagavond als op dinsdagochtend in de Moelie.’ (HW)afspraak om 14 uur (Gemeenteplein Linkebeek) of om 14.30 uur (aan The Bowl Factory in Eigenbrakel)prijs: gratisinfo: inschrijven voor 18 maart bij Lieve Motté via 02 380 85 95

zondag 20 maartKooklesKALM

Al bijna 35 jaar staan er in Linkebeek kooklessen op het programma. Yves Van Belle vertelt hoe het allemaal begon: ‘De kookclub is ontstaan in de KWB. We waren op zoek naar toffe activiteiten en kooklessen voor mannen leken ons wel een goed idee. Niemand minder dan sterrenchef Freddy Vandecasserie leerde ons toen de kneepjes van het vak. Daarnaast kregen we ook les van Marcel Charlier, chef-kok in de keuken van een rusthuis. Ik herinner me nog altijd het grote contrast tussen beide leermeesters. Freddy was het gewend om te koken met een groot budget, terwijl Marcel ons leerde om niets te verspillen.’

‘Toen de KWB stopte, hebben we de Klub voor Actieve Linkebeekse Mannen (KALM) opgericht, die de kooktraditie voortzette. Zoals de naam het verraadt, zijn onze kooklessen nog altijd exclusief voor mannen. Maar elk jaar rond Valentijn mogen onze echtgenotes de voeten onder tafel schuiven. Dan koken we speciaal voor hen.’

‘In de beginjaren waren de meeste mannen nog groentjes in de keuken, maar nu toveren we al eens iets verfijnders uit onze kookpotten. Zelfs in die mate dat we voor onze lessen soms zelf recepten zoeken en elkaar die aanleren, in plaats van een beroep te doen op externe chefs. Toch moeten beginners zich niet laten afschrikken, want net de mix tussen beginnende en meer ervaren koks is boeiend. Wat ik ook leuk vind, is dat er intussen al een aantal zonen van de oorspronkelijke kookmannen mee in de keuken staan’, besluit Yves. (HW)vanaf 9 uur – GC de Moelie • prijs: afhankelijk van aantal deelnemers en gerechten • info en inschrijven: [email protected] of 02 306 08 45

zondag 20 maartKooklesKALMvanaf 9 uur – GC de Moelieprijs: wisselend naargelang van aantal deelnemers en gerechteninfo: vooraf inschrijven via [email protected] of 02 306 08 45

zondag 20 maartBowlnamiddagSportieve Vrouwen Linkebeek (SVL)14.30 uur – The Bowl Factory (Eigenbrakel)prijs: 5 euro per spel per persoon, aangeboden door SVLinfo: inschrijven voor 18 maart via 02 380 85 95

donderdag 24 maartPatchwork en quiltenQuiltatelier19.30 uur – GC de Moelieprijs: gratisinfo: 02 380 67 55 of [email protected]

donderdag 14 aprilPatchwork en quiltenQuiltatelier19.30 uur – GC de Moelieprijs: gratisinfo: 02 380 67 55 of [email protected]

10

De ochtendlijke fantasiewereld van theater Picalili

Hoe een kast een kasteel wordt Op zondag 20 maart heeft het jonge publiek een belangrijke afspraak met zijn verbeelding in de Moelie. Carmen Schepmans en Joeri De Hauwere van theater Picalili nemen kleuters vanaf 2,5 jaar mee op een magische ochtendreis in KASTeel.

Waarover gaat KASTeel? Joeri: ‘Het gaat over een magische kast en een bijzonder koppel dat in zijn fantasie allerlei dingen beleeft. In hun verbeelding wordt de kast plots een kasteel.’ Carmen: ‘Maar eigenlijk mogen de ouders dat nog niet tegen hun kindjes zeggen, want anders is de verrassing er voor hen af. De kinderen moeten hun fantasie gebruiken. Je ziet het volledige ochtendritueel van een heel bizar koppel. Het theaterstuk begint bij het opstaan, vervolgens komt er een bad- kamerscène en het ontbijt. Alles heeft eigenlijk een zot tintje, maar hoe zot juist: dat moeten de mensen zelf maar komen bekijken.’ (lacht)

Als ik als ouder denk aan het ochtend-ritueel, denk ik vooral aan een race tegen de klok. Zit dat element er ook in? Carmen: ‘Dat was het beeld waarop we de voorstelling in het begin wilden baseren, omdat we dat beeld als ouders van twee jonge kinderen maar al te goed kennen. En als we er met vrienden over praten, blijkt dat voor hen ook een hels moment te zijn. Het leek ons dus een leuke invalshoek. Maar toen we de voorstelling begonnen uit te werken hebben we dat idee laten varen, omdat we op andere ideeën kwamen. Dus focussen we nu alleen op de belevenissen van het gekke koppel, dat trouwens geen kinderen heeft.’

Jullie staan dus met zijn tweeën, als koppel, op het podium? Joeri: ‘Carmen speelt de hoofdrol samen met een muzikant. Zij vormen het koppel. Ik speel zelf ook een rol in het geheel, maar daar vertel ik liever nog niet te veel over.’

C U LT U U R

familie

Carmen: ‘Het is een voorstelling met veel livemuziek geworden. We brengen het verhaal met weinig woorden, waar-door het theaterstuk ook boeiend is voor erg jonge kinderen of kinderen die niet goed Nederlands spreken of begrijpen.’

De voorstelling gaat over een koppel dat zich verliest in zijn fantasie. Is verbeelding een belangrijke leidraad in de voorstellingen van Picalili? Carmen: ‘Eigenlijk wel. We proberen in al onze voorstellingen de fantasie van het kleuterpubliek te prikkelen. We willen dat de kindjes hun verbeelding de vrije loop laten.’ Joeri: ‘Onze voorstelling is voor veel kleuters een eerste theaterervaring. We willen hen dan ook zin laten krijgen in theater. En ergens hopen we ook hun ouders wat vaker de theaterzaal in te trekken.’

Hoe kwamen jullie op het idee om aan kindertheater te doen? Carmen: ‘Ik ben kleuterleidster van opleiding en ben altijd met theater bezig geweest. Voor mijn eindwerk maakte ik een voorstelling voor kinderen. Dat vond ik zo leuk dat ik het ben blijven doen. Mijn idee, en ook dat van Joeri, was om goed, leerrijk, fantasierijk en speels theater te maken en geen belerende, vermomde les.’Joeri: ‘We combineren Picalili allebei met een job in het onderwijs en we maken al onze toneelstukken voor kleuters vanaf 2,5 jaar. Een groot deel van onze producties zijn schoolvoorstel-lingen in culturele centra, waarbij de leerlingen naar het cc komen. Maar op dit moment hebben we ook een locatie-voorstelling in de kleuterklas zelf, Vierhoek. Dat is een intieme voorstelling

voor een 25-tal kleuters. In een theater-zaal zijn de allerkleinsten vaak onder de indruk van de ruimte op zich en verdwijnen ze letterlijk in hun zetel. Met Vierhoek brengen we de theaterzaal naar de klas. We stappen letterlijk binnen in hun leefwereld.’

En hoe reageren de kleuters op theater?Joeri: ‘Als de voorstelling afwisselend en boeiend genoeg is, is het jonge publiekje helemaal mee. Voor jonge kinderen stoppen we er veel visuele elementen in zodat ze ogen te kort komen. Als kinderen iets roepen, is het meestal uit enthousi-asme. Dat is ook het leuke als je voor kinderen speelt: er is geen eerlijker

Op de foto: Carmen Schepmans en Joeri de Hauwere

11

zondag 20 maartPicaliliKast-eel (2,5 tot 5 jaar)FAMILIE

11 uur – GC de Moelie tickets: 7 euro (basis)

© T

ine

De

Wild

e

publiek. Ze zijn recht door zee.’Carmen: ‘Kinderen zijn een heerlijk publiek. Je kan ze gewoon meenemen in het verhaal. En als de voorstelling gedaan is, staan ze met grote kleine oogjes naar je te kijken. Kinderen zijn het mooiste publiek van de hele wereld.’

Maarten Croes

Valentines schilderijen zijn meestal groot en kleurrijk, terwijl haar tekeningen veel kleiner en in zwart-wit gemaakt zijn. Haar stijl blijft wel altijd dezelfde: schilderijen en tekeningen vanuit een liefde voor geometrie en composities. Misschien niet zo vreemd, als je weet dat ze interieur- architecte is. ‘Ik groeide op met een vader die architect en aannemer was. Hem die job zien uitoefenen was geweldig. Eigenlijk wist ik op mijn tiende al dat ik in de bouw wilde werken later. Ik droomde van architectuur.’ Al heel snel leerde haar vader haar de kneepjes van het vak, bijvoorbeeld hoe ze een plan moet lezen. Ze zochten samen naar ideeën of oplossingen voor zijn projecten. Dat creatief zijn heeft ze niet alleen van haar vader, maar ook van haar grootmoeder en overgrootmoeder. ‘Al hadden zij elk een specifieke manier om hun creativiteit te uiten’, vertelt ze.

Tot rust komenOf het huis van Valentine vol oude schilderijen en tekeningen hangt? ‘Absoluut niet! Van jaar tot jaar verandert mijn stijl. Ik ben zo moeilijk dat ik mijn werken na een aantal jaar meestal niet mooi meer vind. Ik schilder trouwens niet vaak, maar met periodes.’ Het hangt af van haar moraal. ‘Meestal begin ik ermee als ik tot rust wil komen of eventjes alleen moet zijn. Ik zet muziek op, en ik ben vertrokken.’ Valentine schildert vooral voor zichzelf en toont haar werken zelden aan een breed publiek. ‘Ik sta niet graag in de belangstelling, maar soms is het wel belangrijk om een objectieve mening van iemand anders te horen om vooruit te kunnen.’

Marijke Pots

M E N S E N

De Muur

Valentine Van Malleghem

Liefde voor geometrie In april schitteren op De Muur in GC de Moelie schilderijen en tekeningen van Valentine Van Malleghem. Ze laat zich inspireren door geometrische figuren en composities.

Op de foto: Carmen Schepmans en Joeri de Hauwere

12

I N F O R M AT I E

cultuurkalender

donderdag 17 maart Daan Hugaert en Marc StroobantsThe Duck VariatonsTHEATER

20 uur – GC de MoelieHet observeren van eenden zet twee mannen aan om over het leven te speculeren. tickets: 15 euro (basis)

zondag 20 maartPicaliliKast-eel (2,5 tot 5 jaar)FAMILIE

11 uur – GC de MoelieLees het interview op p. 10-11.tickets: 7 euro (basis)

donderdag 24 maart Tom Vanstiphout In concert MUZIEK

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve Kruisbestuiving tussen een uitmuntende gitarist, een unieke liedjes schrijvende zanger en een grappige entertainer. tickets: 14 euro (basis)

maandag 4 tot vrijdag 8 april Cirkus in beweging Circusstage voor kinderen (6 tot 12 jaar) VAKANTIEAANBOD

9 tot 16 uur GC de Boesdaalhoeve De kinderen worden vijf dagen ondergedompeld in een knots-gekke circuswereld. tickets: 90 euro (basis), 85 euro (tweede kind), 80 euro (derde kind)

donderdag 17 maartDaan Hugaert en Marc StroobantsThe Duck VariationsTHEATER

Boksen met eendenTwee oude mannen zitten in een park op een bankje, vlak bij een vijvertje. Om de tijd te verdrijven keuvelen ze een beetje en proberen ze elkaar de loef af te steken met allerlei wetenswaardigheden over … de eend. Misschien babbelen de twee wel uit angst voor stiltes, want als er stiltes vallen, worden de mannen geconfronteerd met het absurde en het zinloze van hun bestaan. Wat een vredig tafereel lijkt, ontaardt af en toe in een echte verbale boks-match tussen de twee mannen. De plaagstoten vliegen heen en weer. Maar om het stuk te begrijpen moet je ook onder de waterspiegel kijken, zegt acteur Marc Stroobants. ‘Uiteraard gaat het stuk niet gewoon over eenden in een park. Het is eigenlijk een moderne Wachten op Godot. Ogenschijnlijk gaat het nergens over, maar die eenden staan symbool voor de mens.’ Het stuk werd in de jaren 70 geschreven door David Mamet, en nu, meer dan 40 jaar later, terug opgedist door Marc Stroobants en Daan Hugaert, die elkaar leerden kennen op de scène van Witse. ‘Het stuk is nog razend actueel. Het gaat over hoe mensen met elkaar en met de natuur omgaan.’ Het is dus serieuze kost, die met de nodige lichtheid en humor gebracht wordt. ‘Het decor en de muziek zorgen voor een lichte ondertoon. Er zit veel beweging in het stuk en de dialogen zijn scherp.’ (MC)20 uur – GC de Moelie • tickets: 15 euro (basis), 10 euro ( jongeren -21 jaar)

zondag 17 april Repaircafé en ruilbeurs plantenPROJECT

14 uur – GC de MoelieHeb je spullen die defect zijn? Gooi ze niet weg! Je kan ze gratis laten herstellen in het Repaircafé. Tijdens deze editie organiseren we ook een ruilbeurs van planten.www.repaircafelinkebeek.be

donderdag 21 aprilEriksson / DelcroixSongs collected from a songbook MUZIEK

20 uur – GC de MoelieHet succes van de debuutplaat For Ever van Nathalie Delcroix en Bjorn Eriksson, het mooiste countrykoppel van Vlaanderen, resulteerde in een nieuwe plaat en bijhorende tournee. tickets: 16 euro (basis)

woensdag 27 aprilTheater HoetchatchaCircus HoetchatchaFAMILIE

14 uur – GC de Muse (op locatie: GBS De Wonderwijzer, Steenweg op Drogenbos 252)Voorstelling met traditionele circusacts en clownerieën, maar ook met poëtische momenten. tickets: 7 euro

vrijdag 29 aprilThe percussion unitDisplayMUZIEK

20.30 uur GC de BoesdaalhoeveEen hippe explosie van akoes-tisch en elektronisch slagwerk.tickets: 15 euro (basis)

© J

an V

ens

13

TICKETS EN INFO GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek [email protected] • Tel. 02 380 77 51 • www.demoelie.be OPENINGSUREN: ma van 13.30 tot 17 uur, di, do en vr van

9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur.

TICKETS EN INFO GC de Boesdaalhoeve, Toekomstlaan 32 B, 1640 Sint-Genesius-Rode • [email protected] • Tel. 02 381 14 51 • www.deboesdaalhoeve.be • OPENINGSUREN: ma van 13.30 tot 20 uur (tijdens schoolvakanties tot 17 uur), do en vr van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, wo van 13.30 tot 17 uur.

TICKETS EN INFO GC de Muse, Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos • [email protected]. 02 333 05 70 • www.demuse.be • Openingsuren: ma, di, do van 9 tot 12.30 uur.

EETCAFE DE MOELIEOpeningsuren: ma van 16.30 tot 22 uur, di, wo en do van 11 tot 22 uur, vrij van 11 tot 1 uur, zo van 11 tot 22 uur. Za gesloten.

donderdag 19 mei en 2 juniHoe omgaan met agressie en intimidatie?Sofie De PauwVORMING

19 tot 22 uur – GC de MoelieOpleiding voor iedereen die met agressie of intimidatie gecon-fronteerd wordt (werkgever, werknemer, burger) en die hiermee wil leren omgaan. Op zondag 19 en 26 juni vindt dezelfde vorming plaats in GC de Muse in Drogenbos, van 14 tot 17 uur.prijs: 40 euro (voor 2 lesdagen)inschrijven: [email protected]

zondag 22 meiRepaircafé en ruilbeurs plantenPROJECT

14 uur – GC de Moeliewww.repaircafelinkebeek.be

zondag 17 aprilPlantenruilbeurs en RepaircaféPROJECT

Plant om plantDe lente is voor veel mensen niet alleen de periode van de grote lenteschoonmaak in huis, maar ook het seizoen waarin ze, gewapend met schoffel, hark en spade, hun tuin weer pico bello in orde zetten. Uitge-bloeide planten gaan op de mesthoop en maken plaats voor nieuwe planten. De uitlopers van aardbeiplantjes en nieuwe scheuten van frambozen of rodebessen-planten worden uitgetrokken. Kortom: een prima gelegenheid om de plantjes die je zelf niet meer nodig hebt te ruilen voor planten die je wel kan gebruiken.

Joëlle Grimaut organiseert al een paar jaar op rij de plantenruilbeurs in de Moelie. ‘Er wordt hier van alles omgeruild. Kleine fruitplantjes verwisselen vlot van eigenaar, maar ook sierplanten voor buiten, klimop, meiklokjes en andere bloembollen. De nadruk ligt op inheemse planten. We houden in het oog dat de ruil min of meer eerlijk gebeurt, en dat er niet iemand één plant tegen tien andere ruilt.’ Heb je zelf maar weinig verstand van tuinieren? Dat is geen probleem. ‘Er zijn ook mensen met groene vingers, en vooral groen verstand, aanwezig. Zij geven tips over hoe je de planten het best kan verzorgen en zij kunnen vertellen hoe groot een bepaalde struik wordt en waar je hem het best plant.’

Op hetzelfde moment vindt in de Moelie het zoveelste Repaircafé plaats. ‘Ik denk dat we stilaan aan de 25e editie zitten. Hier kan je terecht met beschadigde kleding, speelgoed, fietsen of elektronica. Die worden gratis hersteld, terwijl je een glas kan drinken en een babbeltje kan slaan in het café. Deze keer hebben we een nieuwigheid: er zal een gepensioneerde notaris aanwezig zijn, die gratis juridisch advies geeft over bijvoorbeeld samenlevingscontracten, erfeniskwesties of de verkoop of aankoop van immobiliën’, aldus Joëlle. (MC)14 uur – GC de Moelieinfo: www.repaircafelinkebeek.be

Uitleg taaliconenHier vind je activiteiten in het Nederlands. Ook als je niet-Nederlandstalig bent, kan je deelnemen.De taaliconen zijn er voor volwassenen die Nederlands leren of geleerd hebben.

Je spreekt nog geen of niet zo veel Nederlands.

Je begrijpt al een beetje Nederlands.

Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen.

Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.

De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Neder-lands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

© N

oah

Fish

er

14

I N F O R M AT I E

rand-nieuws

Toekomstforum Halle-Vilvoorde

‘Samen de problemen van de Rand aanpakken’

De gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben zo hun eigen, specifieke problemen. Veel daarvan komen overwaaien uit Brussel, zoals de verste-delijkingsdruk, de criminaliteit en de mobiliteitsproblemen. En dan heb je nog de druk van anderstalige leerlingen op het Nederlandstalig onderwijs en de historisch gegroeide achterstand in de welzijns- en zorgsector. Onder impuls van het intergemeentelijke samenwer-kingsverband Haviland verenigden de burgemeesters van de regio zich net een jaar geleden in het Toekomstforum Halle- Vilvoorde.

‘Het Toekomstforum is geen praatbarak’, beklemtoont Verwee, de algemeen directeur van Haviland. ‘Ons doel is meervoudig. We kaarten bovengemeen-telijke problemen aan bij de hogere overheid, met concrete voorbeelden en oplossingen. Bovendien zijn we een drukkingsgroep van 35 burgemeesters. Dat kan tellen. Tegen 2019 – de volgende Vlaamse en federale verkiezingen – hopen we eigen projecten voor onze regio voor te stellen en op de politieke agenda te plaatsen.’

PrioriteitenHet Toekomstforum wordt geleid door een stuurgroep van negen burgemeesters. Daarnaast zitten vertegenwoordigers van de gemeenten in vijf themawerk-groepen, waar specifieke problemen worden besproken en oplossingen uitge-dokterd. ‘Tijdens de algemene vergadering van de burgemeesters op 23 december 2015 hebben we bepaald welke projecten we naar de voorgrond brengen’, zegt Verwee. ‘Zo werkten we een prioriteiten-plan uit rond mobiliteit, met aandacht voor fietssnelwegen en de fileproblemen op de Brusselse ring. Op het vlak van veiligheid willen we dat de onderbe-manning van het parket en het justitie-huis wordt aangepakt en dat er antennes van dat justitiehuis komen in Asse, Halle

‘Het Toekomstforum is geen praatbarak, we zetten resultaten neer’

Niet alle faciliteitengemeenten stappen mee in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Nog niet. ‘Dat komt nog wel’, zegt Stephan Verwee. ‘Als ze zien dat we concrete resultaten neerzetten en dat we onze regio beter maken, overtuigen we ze wel.’

© F

ilip

Clae

ssen

s

15

SJOENKE is een uitgave van gemeenschapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. REDACTIERAAD Dirk Craps, Mark De Maeyer, Jozef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey VORMGEVING heartwork.be FOTOGRAFIE Tine De Wilde DRUK IPM printing nv EINDREDACTIE Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

[email protected] HOOFDREDACTIE Geert Selleslach, 02 456 97 98, [email protected] REDACTIEADRES GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, tel. 02 380 77 51, [email protected], www.demoelie.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel FSC-NUMMER:

I N F O R M AT I E

vacature

Zandlopercafé zoekt nieuwe uitbater Wil je graag een tof en gezellig café uitbaten in een bruisend gemeenschaps-centrum met een missie? Heb je goede ideeën voor een nieuwe start? Vzw ‘de Rand’ zoekt een nieuwe zelfstandige uitbater voor het café in GC de Zandloper in Wemmel.

Het café is een belangrijk uithangbord in het hart van ons centrum. Het programma van de Zandloper en de activiteiten van de verenigingen zorgen voor een goede klantenbasis. De basisuitrusting van het café is aanwezig, de uitbaterswoning staat ter beschikking… voor het ondernemerstalent rekenen we op jou!

Wij zoeken naar iemand die de verenigingen en de bezoekers van een gemeenschapscentrum goed bedient, die op zoek gaat naar samenwerking en aanvulling op het programma van de Zandloper, maar vooral ook naar een frisse wind, iemand met een ondernemende aanpak die nieuwe ideeën en suggesties heeft, werkt aan de opbouw van een eigen klantenbestand en eigen commerciële activiteiten opzet. We kijken uit naar jouw ideeën!

Interesse? Vraag de infobundel met alle details op en stuur je kandidatuur met cv en motivatiebrief vóór 29 maart naar Stefaan Gunst, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, [email protected], 02 454 86 57.

en Vilvoorde. We ijveren ook voor de erkenning van Halle en Vilvoorde als centrumsteden en onze hele regio als centrumregio.’

Door faciliteitenbril bekijkenPrioriteiten waar ook de faciliteiten-gemeenten beter van worden. ‘Maar voor ons ligt dat vaak net iets anders’, zegt Walter Vansteenkiste. De burge-meester van Wemmel vertegenwoordigt de faciliteitengemeenten in de stuur-groep van het Toekomstforum. ‘Die vertegenwoordiging is nuttig omdat er in de faciliteitengemeenten nu eenmaal specifieke regels gelden. Als we het in de themawerkgroep onderwijs bijvoorbeeld hebben over de problematiek van anderstalige leerlingen gaat dat in de Rand doorgaans over Nederlandstalige scholen. Dat Nederlandstalig onderwijs kan rekenen op subsidies en onder-steuning voor extra taallessen voor anderstalige leerlingen. In het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten zijn deze subsidies er niet. Die scholen moeten dus andere wegen zoeken om kinderen de onderwijstaal – in dit geval het Frans – aan te leren.’

Bij elk thema dat het Toekomstforum behandelt, bekijkt Vansteenkiste de specifieke situatie van de faciliteiten-gemeenten. ‘Als we het hebben over mobiliteit en veiligheid, moeten we niet zeveren over het taalstatuut van de faciliteitengemeenten. Die problemen spreken voor zich en zijn in elke gemeente hetzelfde. Maar bij onderwijs, welzijn en zorg speelt het taalstatuut wel een rol.’

Geen gehoorWemmel, Wezembeek-Oppem en Drogenbos nemen deel aan het Toekomstforum, Linkebeek, Kraainem en Sint-Genesius-Rode niet. ‘Ik kan me voorstellen dat Damien Thiéry van Linkebeek zich niet graag aansluit bij een burgemeestersoverleg in Vlaams-Brabant’, zegt de Wemmelse burgemeester. ‘De nieuwe burgemeester van Kraainem

(Dorothée Terlinden-Cardon de Lichtbuer, n.v.d.r.) heb ik het nog niet kunnen vragen, want ik heb haar nog niet ontmoet. En waarom Sint-Genesius- Rode niet deelneemt, weet ik niet.’

Volgens Stephan Verwee van Haviland zullen ook deze drie afwezigen nog wel aansluiten bij het initiatief. ‘Onze voor-zitter Luc Wynant, de burgemeester van Liedekerke, zal elke burgemeester die om welke reden dan ook nog niet deelneemt aan het Toekomstforum proberen te overtuigen. Volgens mij is het helemaal geen taalkwestie, maar is er twijfel of het Toekomstforum wel concrete resultaten zal opleveren. Als die eerste resultaten er zijn, zal elke twijfelaar snel overtuigd zijn.’

Bart Claes

Tackling the problems on the outskirts of Brussels together “The Toekomstforum (Future Forum) of mayors from Halle-Vilvoorde raises supra-municipal problems with the higher levels of government. We provide specific examples and solutions. By 2019 – when the next Flemish and federal elections will be held – we want to put forward our own projects for our region”, says Stephan Verwee, General Director of Haviland. “We have identified priorities regarding mobility, focusing on cycling highways and the traffic jams on the ring road. In the area of security, we want something to be done about the understaffing at the public prosecution office and the House of Justice. We are also lobbying to get Halle and Vilvoorde recognised as centre cities and our whole region as a centre region.” Not all municipalities with language facilities are on board with the Future Forum Halle-Vilvoorde. “They will be. Once they see that we can deliver concrete results, we will be able to convince them.”

EN

Beroep: uitbater van eetcafé de Moelie.

Actief in of lid van … We ontvangen hier veel verenigingen en dat vind ik leuk. Ik ben zelf nooit bij een vereniging geweest, omdat ik te onregelmatige werkuren had.

In mijn vrije tijd ben ik graag samen met Dion en onze viervoeter Thoran. Soms gaan we op bezoek bij familie of vrienden. En ik heb me de afgelopen 2 jaar meer verdiept in ontspanningsmassage en hotstone.

Bijna niemand weet dat ik een gevoelsmens ben, spiritueel en een levensgenieter, en dat ik geen goed gehoor heb.

Favoriete plekje: eetcafé de Moelie, omdat ik mij hier goed voel en gelukkig ben.

Boek- of filmtip: Ybil, een waargebeurd verhaal van een vrouw van wie de jeugd zo afschuwelijk was dat ze 16 persoonlijkheden ontwikkelde om te overleven.

Je mag me altijd wakker maken voor een lekker bakkie koffie ...

Geluk zit voor mij in heel veel kleine dingen, want niet alles is vanzelfsprekend. Dat Dion en ik samen onze droom leven en dat het met iedereen die ons lief is goed gaat.

Leny PörtenersSint-Sebastiaanstraat1630 Linkebeek

POST

21/06/1965

©Ja

n Li

nder

s

Over-geaccentueerd