Schrijf alle antwoorden op een apart · PDF fileSchrijf alle antwoorden op een apart...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Schrijf alle antwoorden op een apart · PDF fileSchrijf alle antwoorden op een apart...

4 VMBO-KGT MODULE 4 WATER

MODULETOETS

MALMBERG 1

Schrijf alle antwoorden op een apart antwoordblad. Kennis 2p 1 Zet de onderstaande begrippen in chronologische volgorde.

A Infiltreren. B Verdampen. C Condenseren. D Bevriezen.

2p 2 Welke twee begrippen hebben te maken met de kustverdediging van

Nederland? A Zeewering. B Getijden. C Deltawerken. D Overloopgebied.

1p 3 Welk begrip hoort niet in het volgende rijtje thuis?

boezem bemaling polder uiterwaard 3p 4 Combineer de rivieren (A tot en met E) met de bijbehorende gebieden

(1 tot en met 5). Bepaal vervolgens welk begrip (I tot en met V) bij de combinatie van rivier en gebied hoort. Noteer telkens letter, cijfer en Romeins cijfer, bijvoorbeeld: B-2-II.

A Jordaan 1 Zwitserland I Middenloop B Parelrivier 2 Egypte II Bovenloop C Rijn 3 Hongkong III Riviermonding D Eufraat 4 Syri IV Benedenloop E Nijl 5 Hermongebergte V Bron

1p 5 Welke uitspraak is juist?

A In alle droge landen in het Midden-Oosten hebben mensen minder toegang tot schoon drinkwater dan in landen met meer neerslag.

B In het Midden-Oosten bestaan grote verschillen tussen landen wat betreft de toegang tot schoon drinkwater.

C In het Midden-Oosten heeft minstens 90% van de bevolking van alle landen toegang tot schoon drinkwater.

D In het Midden-Oosten is de toegang tot schoon drinkwater de laatste jaren nauwelijks verbeterd.

4 VMBO-KGT MODULE 4 WATER

MODULETOETS

MALMBERG 2

Inzicht 1p 6 Welke kenmerken horen bij de Gele Rivier?

A Langste rivier van China; veel sediment. B Steeds minder water; weinig transport van goederen. C Veel sediment; steeds minder water. D Langste rivier van China; steeds minder water.

2p 7 Niels en Emmy hebben het over de ligging van Nederland in het

stroomgebied van de grote rivieren. Niels vindt dit een gunstige ligging, Emmy is het niet met hem eens. Geef voor beiden een voorbeeld van een argument dat ze kunnen gebruiken.

1p 8 Bekijk bron 1.

Lees onderstaande uitspraken en kies het juiste antwoord. I De piek in juni wordt veroorzaakt doordat het in de zomer in de Alpen

veel regent. II De piek in februari komt doordat het smeltwater van de gletsjers dan

Nederland bereikt heeft.

A Beide uitspraken zijn juist. B Alleen uitspraak I is juist. C Alleen uitspraak II is juist. D Beide uitspraken zijn onjuist.

Bron 1 Waterafvoer in de benedenloop van de Rijn.

4 VMBO-KGT MODULE 4 WATER

MODULETOETS

MALMBERG 3

1p 9 Welk begrip past zowel bij Hongkong en Guangzhou als bij Nederland? A Rivierdelta. B Stuwdammen. C Middenloop. D Deltawerken.

1p 10 Lees onderstaande uitspraken en kies het juiste antwoord.

I Nederland en Duitsland hebben afspraken met elkaar gemaakt over het waterbeheer in de Rijn.

II Over het waterbeheer in de Schelde hebben Belgi en Nederland geen afspraken gemaakt.

A Beide uitspraken zijn juist. B Alleen uitspraak I is juist. C Alleen uitspraak II is juist. D Beide uitspraken zijn onjuist.

3p 11 Vul de ontbrekende woorden in.

In Nederland is ____________________ ervoor verantwoordelijk dat gebieden onder ____________________ tegen overstromingen beschermd worden. Een voorbeeld van deze ____________________ is de Deltawerken.

1p 12 Lees onderstaande uitspraken en kies het juiste antwoord.

I De filterende werking van duinzand zorgt ervoor dat in duingebieden drinkwaterwinning goed mogelijk is.

II In de Nederlandse kustgebieden is het overal mogelijk om zoet grondwater te winnen als drinkwater.

A Beide uitspraken zijn juist. B Alleen uitspraak I is juist. C Alleen uitspraak II is juist. D Beide uitspraken zijn onjuist.

2p 13 Leg uit hoe de binnenvaart in Nederland last kan ondervinden van het

waterbeheer van Rijkswaterstaat. 2p 14 Wat is de meest duurzame manier van drinkwater produceren: uit

zeewater, uit rivierwater of uit een aquifer? Beargumenteer je antwoord.

4 VMBO-KGT MODULE 4 WATER

MODULETOETS

MALMBERG 4

Toepassing 2p 15 Bekijk bron 2.

Verklaar waarom de productie van drinkwater uit oppervlaktewater sinds 1950 veel meer is gestegen dan die uit grondwater.

Bron 2 Ontwikkeling van de productie van leidingwater in Nederland.

2p 16 Bekijk in je atlas van het kaartblad Midden-Oosten de kaart Waterprojecten en irrigatie. Noem twee redenen waarom Jemen geen ontziltingsinstallaties heeft en zijn buurlanden wel. Gebruik eventueel andere atlaskaarten om meer over Jemen en zijn buurlanden te weten te komen.

2p 17 China is van plan een aantal grote dammen aan te leggen in de rivier de Brahmaputra. Zoek in je atlas op welke landen daar grote problemen mee zullen hebben. Noem twee argumenten die deze landen zullen gebruiken om de bouw van de dammen tegen te houden.

Opdrachten over de casusparagrafen (alleen voor vmbo-gt)

2p 18 (gt) Bij de aanleg van het Zuidoost-Anatoliproject worden ook pijpleidingen naar buurlanden aangelegd, voor het transport van water. Wat is het verst weg liggende land dat volgens de planning gaat profiteren van het Zuidoost-Anatoliproject? Geef ook aan hoe lang de pijpleiding ernaartoe ongeveer is.

4 VMBO-KGT MODULE 4 WATER

MODULETOETS

MALMBERG 5

3p 19 (gt) Bij welke stuwdam waren de negatieve gevolgen van de aanleg ervan in de directe omgeving het grootst: bij de Hoge Aswandam of bij de Drie Klovendam? Onderbouw je antwoord.

1p 20 (gt) Lees onderstaande uitspraken en kies het juiste antwoord.

I Als alle stuwdammen uit de Nijl zouden worden verwijderd, zou de Nijldelta in Egypte steeds groter worden.

II De verminderde hoeveelheid slib in de rivier is gunstig voor de visstand. A Beide uitspraken zijn juist. B Alleen uitspraak I is juist. C Alleen uitspraak II is juist. D Beide uitspraken zijn onjuist.

4 VMBO-KGT MODULE 5 BEVOLKING EN RUIMTE

MODULETOETS

MALMBERG 1

Schrijf alle antwoorden op een apart antwoordblad. Kennis 1p 1 Er zijn allerlei verschillen in ruimtegebruik tussen de stad en het platteland.

Wat is hiervan geen juist voorbeeld? A In de stad is de bebouwingsdichtheid groter. B In de stad is de bevolkingsdichtheid groter. C In de stad is de bevolkingsspreiding ongelijker. D In de stad zijn er meer economische activiteiten.

2p 2 Vanaf 1950 is er veel veranderd op het gebied van wonen, verkeer en

werken. Zet de volgende zinnen in de juiste volgorde. Noteer alleen de letters. A De mobiliteit nam toe. B De welvaart nam toe. C Er ontstond forensisme. D Mensen konden een auto kopen. E Mensen konden verder van hun werk gaan wonen.

1p 3 Lees onderstaande uitspraken over de bevolkingsontwikkeling in

Nederland en Duitsland. Kies het juiste antwoord. I In beide landen is de bevolkingsgroei de afgelopen eeuw sterk

afgenomen. II Nederland heeft de afgelopen eeuw altijd een geboorteoverschot

gehad, Duitsland niet. A Beide uitspraken zijn juist. B Alleen uitspraak I is juist. C Alleen uitspraak II is juist. D Beide uitspraken zijn onjuist.

1p 4 Welk gevaar is geen migratiemotief voor iemand die om politieke redenen

migreert? A Gevaar door geloofsovertuiging. B Gevaar door hongersnood. C Gevaar door oorlog. D Gevaar door seksuele voorkeur.

4 VMBO-KGT MODULE 5 BEVOLKING EN RUIMTE

MODULETOETS

MALMBERG 2

1p 5 Vanaf welk jaar is er sprake van gezinshereniging in Nederland en Duitsland? A Vanaf 1945. B Vanaf 1960. C Vanaf 1970. D Vanaf 1990.

2p 6 Noem drie maatregelen uit de Chinese eenkindpolitiek. 1p 7 Lees onderstaande uitspraken over de stedelijke groei in China. Kies het

juiste antwoord. I Vanaf 1950 begonnen de steden te groeien, doordat de grenzen

opengingen. II Tussen 1961 en 1979 groeiden de steden niet zo hard, omdat de

overheid mensen verplichtte om naar het platteland te verhuizen. A Beide uitspraken zijn juist. B Alleen uitspraak I is juist. C Alleen uitspraak II is juist. D Beide uitspraken zijn onjuist.

Inzicht 1p 8 Lees onderstaande uitspraken en kies het juiste antwoord.

I Hoe groter het verzorgingsgebied, hoe groter de reikwijdte van een voorziening.

II Hoe hoger de drempelwaarde van een voorziening, hoe groter het verzorgingsgebied moet zijn.

A Beide uitspraken zijn juist. B Alleen uitspraak I is juist. C Alleen uitspraak II is juist. D Beide uitspraken zijn onjuist.

1p 9 Vanaf 1870 verbeterden in Nederland en Duitsland de gezondheidszorg,

de woonomstandigheden en de voedselvoorziening. Wat nam hierdoor toe? A De levensverwachting. B De sociale bevolkingsgroei. C Het geboortecijfer. D Het sterftecijfer.

4 VMBO-KGT MODULE 5 BEVOLKING EN RUIMTE

MODULETOETS

MALMBERG 3

1p 10 Welke uitspraak over bevolkingsontwikkeling is juist? A Vergrijzing komt in Duitsland en Nederland in vergelijkbare mate voor. B In Duitsland groeide de bevolking tot 2008, vooral door de komst van

immigranten. C In het transitiemodel staan alle gegevens die je nodig hebt om te

voorspellen of de bevolking van een land nog zal groeien of niet. D Een voordeel van vergrijzing is dat de inkomens gemiddeld stijgen.

2p 11 Veel migranten van het Chinese platteland komen in de stad in slechte

omstandigheden terecht. Noem twee redenen waarom plattelanders toch naar de stad migreren.

2p 12 China bouwt veel stuwmeren. Dit is een oplossing voor twee problemen

die in de steden spelen. Welke twee problemen zijn dat? Geef ook aan hoe ze opge