RECYCLAGE PARK

12
RECYCLAGE PARK INFOWIJZER

Transcript of RECYCLAGE PARK

Page 1: RECYCLAGE PARK

1

RECYCLAGEPARK

INFOWIJZER

Page 2: RECYCLAGE PARK

2

DIFTAR op de recyclageparkenDe Brugse recyclageparken zijn diftarrecycla-geparken. DIFTAR is de afkorting van geDIF-ferentieerde TARifering. Het systeem houdt in dat je voor sommige afvalstoffen moet beta-len, terwijl andere dan weer beperkt worden in aanvoer. De meeste afvalstoffen mag je echter gratis en in principe onbeperkt aanvoeren. Hou er wel rekening mee dat de aangevoerde hoeveelheden steeds getoetst worden aan de “redelijkheid” ervan. Dat wil zeggen dat de aangevoerde hoeveel-heid in grootorde vergelijkbaar moet zijn met de hoeveelheid die mag worden verwacht bij een doorsnee huishouden.Contacteer in geval van twijfel het recyclage-park (contactgegevens op blz. 9-11).Deze infowijzer is van toepassing voor de particuliere inwoners van Brugge en Zuien-kerke, maar ook particuliere personen die eigenaar zijn van onroerende goederen in Brug-ge en Zuienkerke kunnen gebruik maken van het recyclagepark.Ook niet-particuliere instanties zoals bedrijven, verenigingen, scholen ... in Brugge en Zuienker-ke zijn welkom op de Brugse recyclageparken.Het volledige reglement ligt ter inzage op het recyclagepark en is raadpleegbaar op de stede-lijk website (algemeen reglement inzake afval en openbare netheid).

Enkele richtlijnen � De toezichters mogen vragen om

je identiteitskaart te tonen. � Je moet de afvalstoffen zelf deponeren

in de juiste container. Twijfel je waar je bepaalde afvalstoffen kwijt kan? Meld je bij het toezichthoudend personeel

� Bied afvalstoffen gesorteerd aan. � Weet dat het deponeren van afval

volledig op eigen risico gebeurt. � Als je afval morst, ruim het

dan netjes op. � Neem geen afval mee uit de

containers. Dat is verboden. � Rij stapvoets op het terrein. � Laat kinderen niet vrij rond-

lopen en hou dieren in de wagen.

� Deponeer geen afvalstoffen aan de toegangspoort van het recyclagepark, noch tijdens noch buiten de openingsuren.

� Behandel de parkwachter met respect en volg altijd de gegeven in-structies op. Hij probeert u steeds binnen de grenzen van het park- reglement zo goed mogelijk te helpen.Verdere toegang tot het park kan geweigerd worden bij het niet naleven van instructies.

� Zorg dat u altijd zicht hebt op de in-houd van een container voor u uw afvalstof deponeert en vermijd om afvalstoffen te gooien. Hoge con-tainers zijn altijd voorzien van een trap met leuning of staan verzon-ken opgesteld in een containerput.

Page 3: RECYCLAGE PARK

3

Toegelaten afvalstoffen en aanvoervoorwaarden

NIET-BETAALZONE (Aangevoerde afvalstoffen in deze zone zijn gratis)

Afvalstoffen die beperkt zijn in aanvoer (zie plannetjes: blauwe containers)

nr. fractie beperking voorbeelden

9 auto- en fietsbatterijen* max. 2 st./jaar

9 tl-lampen* max. 25 st./jaar

9 ander klein gevaarlijk afval (KGA) en frituurolie en -vet

max. 150 kg/jaar

� motorolie � verven, solventen, batterijtjes, spuitbussen, brandblusappa-

raten, röntgenfoto’s, injectienaalden, kaarsresten, vuurwerk, rookmelders, volle wegwerpgasflacons, ....

� geen medicijnen: afgeven in apotheek � aan te bieden in hard recipiënt (niet in zakken), bij voorkeur in

de milieubox � alle vloeistoffen moeten in een gesloten recipient worden

aangeboden � frituurolie en –vet

21 autobanden* max. 4 st./jaar rubberbanden van auto (niet van vrachtwagen of tractor)

23 fietsbanden max. 20 st./jaar rubberbanden van fiets, bromfiets* of motorfiets*

14 AEEA- koel- en vriestoestellen* max. 5 st./week koelkasten, diepvriestoestellen en toestellen met

airconditioning

11 AEEA-TV-toestellen en beeldschermen* max. 5 st./week televisietoestellen en beeldschermen

15 AEEA-groot witgoed* max. 5 st./week wasmachines, vaatwassers, droogkasten, fornuizen,...

10 AEEA-gemengde elektrische apparaten* max. 10st./week tuners, CD-spelers, computers, strijkijzers, mixers, koffiezet-

apparaten, elektrische fiets zonder batterij, ...

* Voor deze fracties geldt een terugnameplicht, d.w.z. dat verkopers bij verkoop van overeenkomende producten verplicht zijn de vrijgekomen afvalstoffen gratis in ontvangst te nemen.

Page 4: RECYCLAGE PARK

4

Afvalstoffen die onbeperkt zijn in aanvoer (zie plannetjes: groene containers)

nr fractie voorbeelden

22 kringloopgoederen alle herbruikbare goederen zoals meubelen, fietsen, huisraad, ... die nog in goede staat zijn (eerst aanmelden bij de parkwachter)

20 papier en karton alle niet-vervuild papier en karton (geen behangpapier, cementzakken, geplastificeerd papier, ...)

17 flessen en bokalen lege en gereinigde flessen en bokalen zonder dop (gescheiden in wit & gekleurd glas)

19 schroot afval dat voor het overgrote deel bestaat uit metaal (geen elektrische fietsen, KGA of gasflessen)

16 textiel en lederwaren kledij, lederwaren, schoenen, huishoudtextiel zoals lakens, handdoeken en ande-re stoffen (het aangeboden materiaal dient niet noodzakelijk herbruikbaar te zijn en mag dus versleten zijn - aanbieden in gesloten zak)

8 piepschuim/EPS zuiver, niet-beschilderd piepschuim (geen isolatiepanelen, verpakkings-‘chips’, ....) (in kleine stukken te breken)

24 tuinafval gazonmaaisel, bladeren en plantenresten (geen aarde, stenen of groenten- en fruitafval)

24 snoeihout takken van max. 12 cm dikte, bij voorkeur samengebonden met touw (geen metaaldraad)

13 boomwortels

12 graszoden graszoden en aarde (geen gazonmaaisel)

18 vezelcementproducten * golfplaten, buizen, ... uit vezelcement met gebonden asbestvezels (volledig ver-pakt) enkel inzameling op RP Sint-Michiels (parkwachter vragen om toegang afgesloten zone)

25 PMD enkel in reglementaire PMD-zakken! plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (geen vervuilde folie, landbouw- of bouwfolie)

26 Kurk kurken stoppen en onderleggers, zuivere en synthetisch kurken. Geen kurk met metaal, ook geen vloer en wandbekleding.

27 Matrassen Alle matrassen.Matrassen in droge en goede staat worden afzonderlijk ingezameld van natte, gescheurde of verkleurde matrassen. Deze laatste mogen gratis aangeboden worden bij het grofvuil.

*Vezelcementproducten Asbest werd vroeger gebruikt in allerlei soorten materialen.

Golfplaten zijn de meest gekende, maar daarnaast kunnen ook bloembakken, buizen, leien, enz. asbest bevatten.. Dat is niet automatisch gevaarlijk. Er ontstaat wél een risico als er vezels vrijkomen die worden ingeademd. Die vezels kunnen zeer diep in de longen door dringen. Ga daarom altijd voorzichtig te werk als je asbest zelf wil verwijderen. Slijp, boor of klop niet.

Vezelcementproducten moeten altijd volledig verpakt aangeleverd worden. Dit kan enkel nog op het recyclagepark van Sint-Michiels. Vraag aan een parkwachter om toegang te krijgen tot de afgesloten zone.

Zakken en pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen voor asbestproducten zijn te koop op alle recyclageparken.

Page 5: RECYCLAGE PARK

5

nr fractie kostprijs voorbeelden

6 brandbaar grof huisvuil

tariefgroep 1:150 euro/ton

brandbaar afval dat door de omvang niet in de gewone huisvuilzak kan. Sterk vervuilde of gescheurde ma-trassen die niet gerecycleerd kunnen worden, mogen gratis bij deze fractie aangeboden worden.

6 landbouwplastiek alle zuiver landbouwplastiek (bezemschoon)

2 stortproducten klasse 2 roofing, isolatiewol, asfalt en treinbiels

1 kalkrijk bouwafval gipskartonplaten (‘gyproc’), los gips en andere kalkproducten, zoals witte cellenbeton (‘ytong’)

5 recyclagehout

tariefgroep 2:75 euro/ton

zuivere houtsoorten, al dan niet ingeolied of geschilderd zoals paletten, kasten en meubels (geen rot hout). Demonteerbare kasten moeten uit elkaar gehaald zijn bij aanvoer

4 vlak glas alle zuivere vlak glas zoals vensterglas, gewapend glas, autoruiten, spiegelglas, glasraam, aquaria

3 stortproducten klasse 3 geëmailleerde producten (tegels, porselein, toilet, servies (gebroken) drinkglazen,...), verontreinigd glas

0 harde plastics emmers, tuinmeubilair, plastic speelgoed, bloempotjes, PVC buizen, ramen, deuren en rolluiken (zonder draaibalk). Geen vervuilde plastics en stukken kleiner dan 10 cm.

7 gemengd bouwafval tariefgroep 3: 25 euro/ton

beton, zand, stenen, baksteenpuin, cement, dakpannen, aardewerk, stabilisé, grijze betonsteen (assesteen), ...

Wanneer je minder dan 5 kg van dezelfde tariefgroep aanvoert, mag je die gratis afgeven.Contacteer de parkwachter die je hiermee zal verder helpen.

BETAALZONE (rode containers)

Elk Brugs gezin, bedrijf of tweedeverblijver mag (per adres) jaarlijks 300 kg afvalstoffen gratis aanvoeren in de betaalzone.

Volgende afvalstoffen worden niet toegelaten op de recyclageparken:� brandbaar restafval dat qua

afmetingen in de gewone huisvuilzak of bedrijfsafvalzak kan

� radioactieve afvalstoffen met uitzondering van rookmelders (KGA)

� munitie en explosieven (vuurwerk mag wel worden afgegeven (KGA))

� drukhouders zoals bv. gasflessen die door de handel kunnen worden teruggenomen (meer info: www. febupro.be)

� microbiologisch besmette afvalstoffen

� giftig afval� afval dat niet-gebonden

asbestvezels bevat� KGA met bijzondere gevaren of

hinderlijke eigenschappen� kadavers en slachtafval (dierlijk afval)� niet-vergelijkbare bedrijfs-

afvalstoffen: daarmee bedoelen we bedrijfsafvalstoffen die in een normaal huishouden qua aard of hoeveelheid niet voorkomen

� zonnepanelen

Page 6: RECYCLAGE PARK

6

Tips voor het laden van je voertuig en/of aanhangwagen

Eerst worden de niet-betalende afvalstof-fen gelost, daarna zijn de betalende afval-stoffen aan de beurt.

In de betaalzone moeten in principe eerst de afvalstoffen uit tariefgroep 1 worden gelost, daarna tariefgroep 2, gevolgd als laatste door tariefgroep 3 (zie p. 3-5).

De afvalstoffen moeten gescheiden wor-den aangeboden.

Voertuigen of voertuigcombinaties zwaar-der dan 10 ton, langer dan 8,80 meter (tussen de buitenste wielassen) of breder dan 2,75 meter worden geweigerd in de betaalzone.

Vergeet niet dat er ook andere verwij- deringsmogelijkheden bestaan voor her-bruikbare goederen, flessen en bokalen, papier en karton, PMD, tuinafval en snoei-hout, klein gevaarlijk afval (ook tl-lampen en autobatterijen) en frituurolie en -vet, brandbaar grof huisvuil, schroot, textiel en AEEA (afgedankte elektrische en elek-tronische apparaten). We denken hierbij bijvoorbeeld aan glascontainers, textiel-containers, ophaling aan huis van brand-baar grof huisvuil, enz. Meer info hierover vind je op je afvalkalender.

Hoe krijg je toegang tot de Brugse recyclageparken ?

Aankoop van compostvaten huisvuilrecipiënten, asbestmaterialen, ea.Op de recyclageparken kan je volgende zaken aanschaffen: � huisvuilzakken, PMD-zakken, groenafval-

zakken, hondenpoepzakjes � stickers “kranten ja, reclame neen” of “kran-

ten neen, reclame neen” voor op de brieven-bus (gratis)

� compostvat (inclusief beluchtingsstok) � compostbak � beluchtingsstok � herbruikbare zak

� strooizout tegen seizoensprijs tijdens de winterperiode.

� Asbestzakken (S, M, L) � pakket PBMs asbest

Volg voor aankoop van deze zaken het circuit van de weegbrug (betaalzone).

Wil je meer info over composteren? Maak een afspraak met één van onze compostmeesters via de dienst Leefmilieu ([email protected])

Inwoners van Brugge en Zuienkerke hebben toegang tot de parken met hun elektronische identiteitskaart.

Alle andere bezoekers kunnen via de website www.brugge.be/recyclageparken een gratis toegangsbadge aanvragen. Indien het voor u niet mogelijk is om een digitale aanvraag te doen, kunt u zich aanbieden op het recyclagepark.

ENKEL OP RESERVATIEU kan het recyclagepark momenteel enkel be-zoeken mits reservatie. Meer informatie vindt u op www.brugge.be/recyclageparken. Reserveren

kan via de website www.brugge.be. Indien het niet mogelijk is om dit digitaal te doen, kan u contact opnemen met het Huis van de Bruggeling op 050 44 8000.

Page 7: RECYCLAGE PARK

7

Hoe verloopt een bezoek aan het recyclagepark? HOU JE ID OF TOEGANGSBADGE TE ALLEN TIJDE BINNEN HANDBEREIK

STAP 1 – de toegang � ben je te voet of met de fiets, meld je dan

eerst aan bij een parkwachter vooraleer je te registreren aan de ingang..

� stop je elektronische identiteitskaart of toe-gangskaart (verder kaart genoemd) in de zuil aan de ingang van het recyclagepark.

� als je over een geldige kaart beschikt opent de slagboom en kan je het park binnen- rijden.

STAP 2 – niet-betaalzone � je komt eerst terecht in de niet-betaalzone

� heb je afvalstoffen mee voor de niet-betaal-zone dan kan je deze hier in de juiste contai-ner kwijt. Als je enkel afvalstoffen meehebt voor de betaalzone, mag je onmiddellijk doorrijden naar de betaalzone (zie stap 3)

� let wel: vooraleer afvalstoffen te lossen die beperkt zijn in aanvoer, moet je je aanmelden bij een parkwachter.

� Als je minder dan 5 kg. bij hebt van een be-paalde tariefgroep betalende afvalstoffen, dan mag je die gratis afgeven bij de parkwachter.

� heb je grotere hoeveelheden afvalstoffen bij die te betalen zijn, ga dan naar de betaalzone (zie stap 3), in het andere geval kan je het recy-clagepark gewoon verlaten.

STAP 3 – betaalzone � in de betaalzone kan je alle afvalstoffen

kwijt tegen de tarieven zoals vermeld op blz. 5

Recyclageparken Sint-Pieters & Zeebrugge � wanneer zich geen andere voertuigen meer

op de weegbrug bevinden, rij je de weeg-brug op en stop je je kaart in de zuil

� je voertuig wordt gewogen met alle inzitten-den en het afval

� de parkwachter meldt welke afvalstoffen je mag lossen (van eenzelfde tariefgroep) de slagboom opent en je mag nu de afval-stoffen deponeren in de juiste container

� keer na afgifte van de afvalstoffen terug naar de weegbrug

� wanneer zich geen andere voertuigen meer op de weegbrug bevinden, rij je de weeg-brug op en stop je opnieuw je kaart in de zuil

� je voertuig wordt opnieuw gewogen met alle inzittenden

� wanneer je nu nog betalende afvalstoffen bij je hebt uit een andere tariefgroep, wordt de procedure herhaald en rij je na het openen van de slagboom opnieuw de betaalzone in

� wanneer alle afvalstoffen zijn afgegeven, gaat de slagboom open en kan je doorrij-den tot aan de betaalautomaat.

Recyclagepark Sint-MichielsHet recyclagepark van Sint-Michiels beschikt over 2 weegbruggen. De inweging en de tus-senwegingen gebeuren op de eerste beman-de weegbrug IN. De laatste weging (wanneer je geen afvalstoffen meer hebt) gebeurt op de tweede onbemande weegbrug UIT.

STAP 4 - betaalautomaat

� Bied je kaart aan in de betaalautomaat. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm: bij voorkeur betaal je met bancontact of VISA.

� Indien je met munten betaalt (enkel munten van 10 eurocent of meer worden aanvaard), gaat het te veel betaalde bedrag in provisie (de automaat geeft geen wisselgeld terug). Dit opgespaarde bedrag wordt automatisch van je volgende betaling op een Brugs recy-clagepark afgetrokken.

� Je ontvangt nu een betalingsbewijs en kunt door het aanbieden van je kaart aan de slagboomzuil de betaalzone verlaten.

* De betaalautomaten aanvaarden geen biljetten

Page 8: RECYCLAGE PARK

8

De Brugse recyclageparkenOpeningsuren

voormiddag namiddag

maandag gesloten gesloten

dinsdag 10.00 tot 11.45 uur (1) 13.00 tot 17.15 uur

woensdag gesloten 13.00 tot 17.15 uur

donderdag 10.00 tot 11.45 uur (1) 13.00 tot 17.15 uur

vrijdag 9.00 tot 11.45 uur 13.00 tot 17.45 uur

zaterdag 9.00 tot 11.45 uur 13.00 tot 16.45 uur

zondag gesloten gesloten

De recyclageparken zijn gesloten op alle wettelijke feestdagen en bijkomend op 11 juli en 26 december. Op 24 en 31 december sluiten de recyclageparken om 15.45 uur. Raadpleeg de stedelijke website voor uitzonderlijke sluitingen.

(1) enkel voormiddagopening op de recyclageparken Sint-Pieters en Sint-Michiels, niet op het park van Zeebrugge.

Page 9: RECYCLAGE PARK

9

Recyclagepark Sint-PietersKleine Pathoekeweg 55 | 8000 Brugge | 050 31 04 98 | [email protected]

0: Harde plastic1: Kalk2: Klasse 23: Klasse 34: Vlak glas5: Hout6: Grofvuil7: Bouwafval8: Piepschuim9: KGA / Frituurolie / Motorolie / TL lampen / Autobatterijen10: Klein Elektro11: TV / Monitoren12: Graszoden13: Boomwortels

14: Koelkast & vries15: Groot witgoed16: Textiel17: Bolglas18: Vezelcement19: Metaal20: Papier & Karton21: Rubberbanden22: Herbruikbare Goederen23: Fietsbanden24: Tuinafval25: Platic Folies26: Kurk27: Matrassen* : Bebat

betalend-onbeperkt

gratis-beperkt

gratis-onbeperkt

weegbrug

8 8

9

17 17 17 17

11 10

1

2

5

4

3 6 7 7

12 27 13

24 24 24

23

23

23

23

Betaal automaat

*

ID

ID

Inrit Uitrit

15

14 22

24

26

27

16 16 16 16

Page 10: RECYCLAGE PARK

10

Recyclagepark Sint-MichielsTen Briele 5 | 8200 Sint-Michiels | 050 39 79 57 | [email protected]

0: Harde plastic1: Kalk2: Klasse 23: Klasse 34: Vlak glas5: Hout6: Grofvuil7: Bouwafval8: Piepschuim9: KGA / Frituurolie / Motorolie / TL lampen / Autobatterijen10: Klein Elektro11: TV / Monitoren12: Graszoden13: Boomwortels

14: Koelkast & vries15: Groot witgoed16: Textiel17: Bolglas18: Vezelcement19: Metaal20: Papier & Karton21: Rubberbanden22: Herbruikbare Goederen23: Fietsbanden24: Tuinafval25: Platic Folies26: Kurk27: Matrassen* : Bebat

betalend-onbeperkt

gratis-beperkt

gratis-onbeperkt

Weegbrug uit

Weegbrug in

17 17 17 16 16 16 16

4

17

6 7 7

0

0

3 1 2

22

10 11 25

19

13

12

18 18

Betaal automaat

ID

ID

ID

8

26 *

8

9

Inrit

Uitrit

27 27

Page 11: RECYCLAGE PARK

11

Recyclagepark ZeebruggeJozef Verschaveweg 1 | 8380 Zeebrugge | t 050 79 10 09 | [email protected]

0: Harde plastic1: Kalk2: Klasse 23: Klasse 34: Vlak glas5: Hout6: Grofvuil7: Bouwafval8: Piepschuim9: KGA / Frituurolie / Motorolie / TL lampen / Autobatterijen10: Klein Elektro11: TV / Monitoren12: Graszoden13: Boomwortels

14: Koelkast & vries15: Groot witgoed16: Textiel17: Bolglas18: Vezelcement19: Metaal20: Papier & Karton21: Rubberbanden22: Herbruikbare Goederen23: Fietsbanden24: Tuinafval25: Platic Folies26: Kurk27: Matrassen* : Bebat

betalend-onbeperkt

gratis-beperkt

gratis-onbeperkt

Inrit

Uitrit

ID

ID

2

3 7

17 17

17

17

9 *

8

9 9

23

Betaal automaat

10 11

27

Page 12: RECYCLAGE PARK

verantwoordelijke uitgeverColin Beheydt algemeen directeur Stad en OCMW BruggeBurg 12, 8000 Brugge

samenstellingOpenbaar Domein

eindredactie, layout en foto'sCommunicatie & Citymarketing

onze Infowijzers staan ook op www.brugge.be(Bestuur & Beleid > Publicaties)

augustus 2021

Huis van de BruggelingFrank Van Ackerpromenade 28000 Brugge050 44 8000

Er kunnen zich steeds wijzigingen voordoen m.b.t. de inhoud van deze infowijzer. Wij verwijzen hierbij naar het algemeen reglement dat ter inzage ligt op het recyclagepark.

Meer informatie