QUEST FOR GROWTH ... 50% 55% 60% Gemiddelde discount van Belgische investeringsvennootschappen...

download QUEST FOR GROWTH ... 50% 55% 60% Gemiddelde discount van Belgische investeringsvennootschappen (Bron:

If you can't read please download the document

 • date post

  31-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of QUEST FOR GROWTH ... 50% 55% 60% Gemiddelde discount van Belgische investeringsvennootschappen...

 • DISCOUNT QUEST FOR GROWTH

  ­­­

  QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag januari – juni 2012

  Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

  ­­­INTERIMVERSLAG

  Het eerste halfjaar werd afgesloten met een netto winst van € 5,7 miljoen (€ 0,50 per aandeel), te vergelijken met een winst van € 1,9 miljoen (€ 0,16 per aandeel) in het eerste halfjaar van 2011. Het overgrote deel van de winst behaald in het eerste kwartaal kon dus behouden worden, ondanks het barre beursklimaat tijdens de laatste maanden van het halfjaar. Terwijl de netto inventariswaarde met 6,3% steeg tot € 8,40 per aandeel, daalde de beurskoers van Quest for Growth in dezelfde periode van 6 maanden lichtjes. Dit zorgde ervoor dat de onderwaarding (discount) van de aandelenkoers ten opzichte van de inventariswaarde verder opliep tot 44%. De halfjaarwinst is volledig afkomstig uit de portefeuille genoteerde aandelen. De performance van dit stuk van de portfeuille bedroeg meer dan 10%, terwijl de meeste beurs- indices weinig vooruitgang boekten (DJ Stoxx 600 index +2,7%). Aandelen zoals Arcadis, Andritz, Init en LEM be- haalden een performance van meer dan 25%. De sterkste stijger was Leguide.com, een Frans internet bedrijf waarvan Quest for Growth ongeveer 2% bezat. Na een overname- bod door Lagardère, dat nadien met 17% werd verhoogd, werden alle aandelen verkocht aan een aandelenkoers die bijna 90% hoger ligt dan het begin van het jaar. In het tweede kwartaal werden ook Stratec Biomedical en Doc- data volledig verkocht. Saft Groupe, een Franse producent van hoogwaardige bat- terijen, werd toegevoegd aan de portefeuille. Dit aandeel bevond zich reeds eerder in de portefeuille, maar werd in oktober 2009 verkocht omwille van de waardering. Intussen is de koerswinstverhouding teruggevallen tot minder dan 10. Daarnaast werd in mei een positie aangekocht in de Duitse softwarereus SAP.

  Quest for Growth ondersteunde zijn niet genoteerde par- ticipatie Active Circle met een investering van € 200.000 in AC Capital, een recent gecreëerde holding boven Active Circle. Na wijzigingen in het management team is het be- drijf nu klaar voor een nieuwe fase. Active Circle ontwikkelt en commercialiseert een software oplossing voor het op- slaan en beheren van zeer grote volumes aan digitale data. TcLand finaliseerde een bijkomende kapitaalronde, waarin Quest for Growth voor ongeveer € 700.000 participeerde. Bovendien werd de converteerbare lening van TcLand, ten bedrage van € 500.000 omgezet in aandelen. De grootste aandeelhouder van Quest for Growth, het Amerikaanse Financial & Investment Management Group, Ltd. maakte in mei bekend dat het zijn participatie heeft verhoogd tot meer dan 15% van de uitstaande aandelen. In het tweede kwartaal werd de nieuwe beheersovereen- komst tussen Quest for Growth en Capricorn Venture Partners van kracht. Daarbij zal Capricorn Venture Partners optreden als vermogensbeheerder en instaan voor het portefeuillebeheer en de administratie van de PRIVAK. Dhr. René Avonts, voor- malig gedelegeerd bestuurder van Quest Management en voormalig lid van het directiecomité van Paribas Bank België en Artesia, en Dhr. Philippe de Vicq de Cumptich, voormalig gedelegeerd bestuurder van Gevaert en KBC Private Equity, zijn binnen de raad van bestuur van Quest for Growth aan- geduid als effectieve leiders, belast met het toezicht op de uitvoering van de beheersovereenkomst. De nieuwe overeenkomst voorziet in een geleidelijke da- ling van de beheersvergoeding die betrekking heeft op de administratieve diensten en in een compensatie van de ver- goeding telkens Quest for Growth investeert in durfkapitaal- fondsen beheerd door Capricorn Venture Partners.

  1

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  45%

  50%

  55%

  60%

  Gemiddelde discount van Belgische investeringsvennootschappen (Bron: KBC Securities)

  Discount Quest for Growth

  Discount Quest for Growth en Belgische investeringsvennootschappen

  Beurskoers Intrinsieke waarde

  30/06/2012 30/06/2012 31/05/2012 31/12/2011

  4,68­EUR 8,40 EUR 8,48­EUR 7,90­EUR

  Aantal­aandelen 11.529.950 11.529.950 11.529.950

  Discount­van­de­beurskoers­ten­opzichte­van­de­intrinsieke­waarde:­44,29%­ Bron: Berekening door Capricorn Venture Partners NV

  RETURNS pER aaNDEEl UIT DE GENOTEERDE pORTEFEUIllE SINDS 31/12/2011

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  Faiveley

  Sphere M edical

  Im tech

  EVS

  Teva - ADR

  U nited Drug

  DJ STO XX 600

  Pharm agest

  Kendrion

  DJ STO XX Sm

  all 200

  TECDAX Perform ance

  Econocom

  U nit4

  N exus

  Schaltbau

  Q fG quoted (e)

  U m

  icore

  Centrotec

  G erresheim

  er

  Transics

  N em

  etschek

  M elexis

  LEM Holding

  Init

  Andritz

  Arcadis

  %

  WaaRDERING QUEST FOR GROWTH

 • VERKORTE­FINANCIELE­OVERZICHTEN

  2

  1. BalaNS Op 30 JUNI 2012 2012 30 juni

  2011 31 december

  2012 30 juni

  2011 31 december

  ACTIVA PASSIVA

  Vaste activa 91.682.054 86.989.456 Eigen vermogen 96.853.774 91.101.307

  Oprichtingskosten 0 0 Ingetekend kapitaal 109.748.742 109.748.742

  Financiële vaste activa 91.682.054 86.898.456 Reserves 656.423 656.423

  Aandelen 84.525.230 79.492.057 Onbeschikbare reserve 0 0

  Vorderingen 7.156.824 7.497.399 Beschikbare reserve 656.423 656.423

  Vlottende activa 5.456.292 4.235.030 Overgedragen winst 0 0

  Vorderingen op meer dan één jaar 0 0 Overgedragen verlies (19.303.859) (19.303.859)

  Handelsvorderingen 0 0 Resultaat van de periode 5.752.467 0

  Overige vorderingen 0 0

  Vorderingen op ten hoogste één jaar 625.739 1.165.102 Schulden 284.573 123.179

  Handelsvorderingen 0 0 Schulden op ten hoogste één jaar 45.319 105.882

  Overige vorderingen 625.739 1.165.102 Financiële schulden 0 0

  Geldbeleggingen 0 0 Handelsschulden 4.807 55.358

  Eigen aandelen 0 0 Belastingen 447 432

  Termijnbeleggingen 0 0 Overige schulden 40.064 50.092

  Liquide middelen 3.929.853 3.038.427

  Overlopende rekeningen 900.700 31.501 Overlopende rekeningen 239.254 17.297

  TOTAAL DER ACTIVA 97.138.346 91.224.485 TOTAAL DER PASSIVA 97.138.346 91.224.485

  2. RESUlTaTENREKENING VOOR DE pERIODE TOT 30 JUNI 2012

  1 januari 2012 30 juni 2012

  1 april 2012 30 juni 2012

  1 januari 2011 30 juni 2011

  1 april 2011 30 juni 2011

  Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

  Brutomarge 6.091.714 (739.747) 1.558.858 461.572

  Gerealiseerde meer / minderwaarden op aandelen 165.118 (555.231) 3.240.088 2.166.400

  Niet gerealiseerde meer / minderwaarden op aandelen 6.221.256 89.038 (2.434.911) (1.989.992)

  Resultaat uit optieverrichtingen 46.757 91.444 25.595 25.595

  Gerealiseerde resultaten uit termijnwisselovereenkomsten (425.245) 208.674 824.693 227.785

  Niet gerealiseerde resultaten uit termijnwisselovereenkomsten 83.828 (573.673) (96.607) 31.784

  Afschrijvingen en waardeverminderingen (0) (0) (0) (0)

  Andere bedrijfskosten (990.135) (517.676) (941.654) (472.753)

  Management fee (730.561) (357.610) (743.836) (373.973)

  Vergoeding depothoudende bank (20.254) (8.985) (24.722) (13.914)

  Vergoeding commissaris (5.808) (2.904) (4.554) (2.290)

  Druk- en publicatiekosten (38.505) (19.367) (32.993) (17.435)

  Abonnementstaksen (36.241) (18.120) (42.055) (21.144)

  Bestuurdersvergoedingen (115.117) (91.813) (35.901) (18.049)

  Adviesverlening (8.475) (4.238) (17.542) (8.819)

  Accountants (0) (0) (0) (0)

  Andere (35.172) (14.638) (40.050) (17.128)

  Bedrijfswinst / verlies 5.101.579 (1.257.423) 617.204 (11.181)

  Financiële opbrengsten 1.058.832 815.178 1.236.111 1.071.345

  Financiële kosten (407.859) (3.283) 48.070 (22.686)

  Waardevermindering op eigen aandelen (0) (0) 217.816(1) 51.861(1)

  Kosten van kapitaalverhoging (0) (0) (0) (0)

  Andere (407.859) (3.283) (169.745) (74.547)

  Winst / Verlies van het boekjaar, vóór belasting 5.752.552 (445.528) 1.901.386 1.037.479

  Belastingen op het resultaat (86) (86) (0) (0)

  Winst / Verlies van het boekjaar, na belasting 5.752.467 (445.614) 1.901.386 1.037.479

  Winst / Verlies van het boekjaar na belasting, per aandeel 0,50(2) (0.04)(2) 0,16(2) 0,09(3)

  (1) terugname waardevermindering op eigen aandelen (2) Op basis van 11.529.950 aandelen (3) Op basis van 11.789.255 aandelen

 • 3

  Verbintenissen Munt Verbintenissen in €

  Capricorn Cleantech Co-investments 1.500.000 € 1.500.000

  Capricorn Cleantech Fund 550.000 € 550.000

  Capricorn Health-tech Fund 11.250.000 € 11.250.000

  Carlyle Europe Technology Partners I 385.055 € 385.055

  Carlyle Europe Technology Partners II 1.087.528 € 1.087.528

  Cartagenia 625.001 € 625.001

  Life Sciences Partners III 70.799 € 70.799

  Life Sciences Partners IV 1.020.773 € 1.020.773

  Schroder Ventures International Life Sciences Fund II 19.953 $ 15.848

  Ventech Capital 2 203.714 € 203.714

  Vertex III 49.023 $