Psychiatrie en Verpleging

download Psychiatrie en Verpleging

of 76

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

description

In dit nummer van Psychiatrie en Verpleging worden alle projecten voorgesteld die in aanmerking kwamen voor de Reintegration Award. Psychiatrie en Verpleging is een uitgave van Broeders van Liefde.

Transcript of Psychiatrie en Verpleging

 • 88e jaargangtweemaandelijksnr 5 | september-oktober 2012

  afgiftekantoor 9000 Gent 1P209961

  tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

  psychiatrieverpleging

  speciaal nummerreintegration

  award 2012

 • Heeft u een interessant artikel dat u zou willen publiceren in Psychiatrie en Verpleging? Neemt dan contact op met de hoofdredacteur via redactie.psychiatrie.en.verpleging@fracarita.org.

  Psychiatrie en Verpleging

  Psychiatrie en Verpleging is een tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor psychiatrisch verpleegkundigen. Psychiatrie en Verpleging wil vanuit een christelijk genspireerde mensvisie aandacht hebben voor alle aspecten van de zorg, de interdisciplinaire dialoog stimuleren, de professionalisering van de zorg bevorderen.Het tijdschrift streeft er naar om innoverende onderwerpen en uitwisseling van ervaringen te brengen. Actualiteit, publicaties en vormingsactiviteiten komen ook aan bod.Psychiatrie en Verpleging is een uitgave van de Broeders van Liefde en verschijnt zesmaal per jaar.

  Redactie en administratie

  Psychiatrie en VerplegingProvincialaat der Broeders van LiefdeStropstraat 119 | 9000 Genttel. 09 221 45 45 | fax 09 221 98 89e-mail: redactie.psychiatrie.en.verpleging@fracarita.org

  www.fracarita.org/psychiatrie-en-verplegingop de website is voor de abonnees het tijdschrift vanaf de jaargang 2005 beschikbaar in pfd-formaat

  Redactieraad

  Lieven Claeys, Guido De Geyter, Miet Dejonckheere, Philip Demeyer, Mattias Devriendt, Dr. Marc Eneman, Lieve Hoeyberghs, Eddy Impens, Joris Leys, Prof. dr. Axel Ligeois, Annelies Naert (redactiesecretariaat), Dr. Georges Otte, Jan Van Speybroeck

  Verantwoordelijke uitgever

  Br. Ren Stockman, Generale Overste

  Overname

  De overname van artikelen door derden is uitsluitend toegestaan na toestemming van de hoofdredacteur en mits bronvermelding. Alle rechten voorbehouden.

 • 88e ja arGanG | nr. 5 | sePtember-oktober 2012

  tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

  redactioneel

  210 Rentegratie Jan Van Speybroeck

  samen sterk

  212 Locomotions vzw Psylos215 t Vlot maakt kwartier in eetcaf Toreke vzw Domos219 De buddy als brug naar de gewone wereld Buddywerking Vlaanderen223 KunstAtelier OpperStraat vzw Kaos226 Als gezin samen plezier beleven PZ Bethaninhuis229 Woonproject De Schorre PC Caritas232 JUSTI-PANI Arbeidscentrum De Keiberg235 OXOt: De leuke mix van gewone en andere creatievelingen vzw OXOt238 MengelMousse PZ Sint-Norbertus241 Samen draaien we (eigen)wijzer vzw De Vliering244 Ontmoetingshappening met picknick en voorstelling van brochure (op zoek naar een dak

  binnen de private huurmarkt) PC Dr. Guislain - opnameafdeling psychosen/crisisinterventie

  247 Contro Il Bullismo (anti-pesten) vzw Samenwerkingsverband De Bolster249 Linkerock vzw De Link252 Samen aan de slag vzw De Oever254 Begeleiding en therapie voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag met een

  verstandelijke beperking CGG Ahasverus, deelwerking I.T.E.R.256 De hantering van het Dialoogmodel bij jongeren en hun context in een residentile setting

  kinder- en jeugdpsychiatrie UCKJA, Adolescenten departement, Antwerpen259 Familie: een stap naar empowerment vzw Hand in Hand261 Het structuurhuis vzw Asster264 Wonen in de stad, mogelijkheden zat! PC Zoete Nood Gods, PVT Leilinde267 Den Tam Tam PC Sint-Hironymus270 Skills Lab - Maak er werk van! vzw Indigo274 Onze eigen herstelschool! vzw CGG Ahasverus

  psychiatrieverpleging

  psychiatrie & verpleging | 2012-05

  209

 • Speciaal nummer Reintegration Award 2012

  Rentegratie

  re

  da

  cti

  on

  ee

  l van patint naar burgerEen psychiatrische aandoening grijpt in in het leven van mensen. Naast het lijden die de aandoening met zich meebrengt, maken tal van nevenverschijn-selen de last van de aandoening zwaarder, zoals o.a. de eventuele opname in een ziekenhuis, het stigma van de ziekte, de reacties van de omgeving, het soms geleidelijk wegvallen van evidente maatschappelijke rollen (als partner, ouder, buur, collega, ), het inkrimpen van het sociale netwerk, de afname van mate-rile hulpbronnen. Hoewel mensen met een psychiatrische problematiek veelal dezelfde levenswensen hebben als anderen, is het voor hen vaak veel moeilijker om die te kunnen realiseren. In zijn oratie, uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoog-leraar Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische aandoe-ningen aan de Universiteit van Tilburg (2010) stelde Jaap Van Weeghel dat het voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen nog steeds niet vanzelf-sprekend is dat zij zich als volwaardige burgers manifesteren. In het streven naar dit burgerschap is volgens de orator participatie een sleutelwoord: dit vormt de basis voor solidariteit, voor burgerschap en voor sociale samenhang en draagt ook bij aan individueel welbevinden.En, stelt van Weeghel verder, twee strategien kunnen ingezet worden om men-sen met ernstige psychiatrische aandoeningen naar dit burgerschap te leiden: kansen bieden om competenties te ontwikkelen en gelegenheden scheppen waar-in die competenties kunnen worden uitgeoefend.

  psychiatrie & verpleging | 2012-05

  210

 • 1 Van Veldhuizen R., FACT wijkteams vernieuwen sociale psychiatrie, Psychopraktijk, 2012, 2, 19-23

  Van Veldhuizen1 merkt daarbij terecht op dat, hoe hoog het niveau van de behan-delingen in de psychiatrische klinieken ook is, binnen deze setting is het moei-lijk om een praktische ondersteuning te bieden bij een maatschappelijke rente-gratie. Of zoals Van Weeghel het in zijn oratie ook stelt: Bereik en effectiviteit van rehabilitatie worden groter wanneer ze is ingebed in een veelomvattend maat-schappelijk steunsysteem.

  rentegratie in projectenin Vlaanderen zijn heel wat projecten die de rentegratie van mensen met een psychiatrische aandoening willen hel-pen realiseren. Aan patinten wordt niet alleen een psychiatrische behandeling aangeboden, maar wordt ook vaak apart en heel expliciet werk gemaakt van de rentegratie van de patint. We merken dat de projecten sterker en effectiever zijn als naast de participatie van de pa-tint ook de familie en de mantelzorgers daadwerkelijk betrokken worden en als deze projecten samenwerken met andere organisaties en steunsystemen. Omdat men merkt dat iedereen door deze part-nerschappen sterker wordt. Met een overzicht van deze projecten kan u in dit tijdschrift kennismaken. Deze projecten stelden zich kandidaat voor de Reinte-gration Award 2012.

  reintegration award 2012voor de 12de keer nu wil de Vlaamse Ver-eniging voor Geestelijke Gezondheid pro-jecten in de kijker zetten die mensen met een psychiatrische aandoening en hun omgeving dichter mee begeleidt naar vol-waardig burgerschap. Als jaarthema is gekozen voor Samen Sterk. We willen hiermee benadrukken dat het rentegratietraject van de patint meer kans op slagen heeft als het ener-

  zijds een participatief en anderzijds een ondersteunend traject is dat voortbouwt op de sterktes van de patint.Participatief: we kunnen niet genoeg be-nadrukken dat de (evidente) participatie van de patint in zijn eigen zorgtraject de kwaliteit van dit zorgtraject ook versterkt en verhoogt.Ondersteunend: hoe meer de regie van het reintegratietraject in handen ligt van de patint, hoe sterker men uit dit tra-ject kan komen. De zorgverstrekker, de mantelzorgers, andere organisaties zijn daarbij de steun voor de patint. Onder-steunen is aandachtsvol aanwezig zijn, beschikbaar zijn, begeleiden, niet bepa-len, overnemen, dirigeren.Voortbouwend op sterktes: vertrekkende vanuit de focus op de aanwezige sterktes (en niet op pathologie) wordt het rente-gratietraject niet een hindernissenpar-cours maar een bron van mogelijkheden voor de patint.Een jury, bestaande uit vertegenwoordi-gers van de zorgverstrekkers, de zorgge-bruikers en de mantelzorgers, beoordelen de ingediende projecten op hoe zij het jaarthema concreet hebben vertaald. De beste worden beloond met een financile ondersteuning, ter beschikking gesteld door Eli Lilly Benelux.

  rentegratie beursElk deelnemend project is ook aanwezig op de Rentegratie-beurs: een ontmoe-tingsplaats waar de projecten worden voorgesteld aan collegas en bezoekers. Daar is ook plaats voor de laureaten van de vorige edities en voor belangrijke partners binnen de geestelijke gezond-heidszorg. De bezoekers van deze beurs stemmen voor het project dat de pu-blieksprijs zal ontvangen.

  Jan Van Speybroeck | Directeur VVGG

  psychiatrie & verpleging | 2012-05

  211

  Redactioneel

 • Speciaal nummer Reintegration Award 2012

  vzw psylos

  Locomotions

  qDe fotoreportage Locomotions vertrekt vanuit de sportieve mogelijkheden en de kracht van het samen sporten: mensen met en zonder geestelijke gezondheids-problemen samen in beweging. De kracht komt vanuit de sterkte van de patint, maar ook vanuit de sterkte van de sporter zonder beperking die zich daarvoor wil inzetten, die door samen met de patint te sporten ook anderen kan motiveren om in beweging te komen.

  voorstelling van het projectPsylos is een erkende Vlaamse recreatieve sportfederatie die zich specifiek richt

  tot personen met geestelijke gezondheidsproblemen. Al meer dan 40 jaar overkoepelt en ondersteunt Psylos sportclubs met een link naar de geestelijke gezondheidszorg. Waar vroeger de basiswerking zich vooral richtte op ontmoeting via evenementen ligt vandaag het accent op het inbedden van onze clubs in het lokale netwerk van spor-tieve vrijetijdsbesteding en zo het sportaanbod naar onze leden en personen met gees-telijke gezondheidsproblemen te verbreden. Via overleg en samenwerking worden de behoeften van de cl