Prijslijst VW Eos

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  7

Embed Size (px)

description

De Eos Prijzen en uitvoeringen per mei 2011. Highline (extra t.o.v. standaarduitrusting) De Eos 9 9 9 A Motoren. Benzine Diesel Volkswagen & Duurzaamheid BlueMotion Technology BlueMotion BlueMotion Technologies BlueTDI EcoFuel

Transcript of Prijslijst VW Eos

 • De Eos

  Prijzen en uitvoeringen per mei 2011.

 • De Eos

  Standaarduitrusting

  s #OMFORTSTOELENINHOOGTEVERSTELBAARs 3PORTSTOELENINHOOGTEVERSTELBAARMETLENDENSTEUNENVANAFPK

  s #ENTRALEPORTIERVERGRENDELINGINCLUSIEFAFSTANDSBEDIENINGs #3#DAKSYSTEEMELEKTROHYDRAULISCHINKLAPBAARMETALENDAKMETGENTEGREERDGLAZENSCHUIFKANTELDAK

  s INCHLICHTMETALENVELGENg"ARCELONAgs g#LIMATICgHALFAUTOMATISCHEAIRCONDITIONINGs %LEKTRISCHERAAMBEDIENINGVOORENACHTERs "UITENSPIEGELSBUMPERSENDEURGREPENINCARROSSERIEKLEURs -ISTLAMPENs 2ADIOg2#$gINCLUSIEFACHTLUIDSPREKERSs $RIESPAAKSSTUURWIELPOOKKNOPENHANDREMGREEPINLEDERs )NSTAPHULPEASYENTRYVOORDEACHTERPASSAGIERSs !CTIEFROLBESCHERMINGSSYSTEEMs (OOFDAIRBAGSVRENZIJAIRBAGSVOORBESTUURDERENBIJRIJDERs &ULLSIZEAIRBAGSVOORBESTUURDERENBIJRIJDERs 4WEEACTIEVEANTIWHIPLASHHOOFDSTEUNENVOORTWEEACHTERs %LEKTRONISCH3TABILISATIE0ROGRAMMA%30s !NTIBLOKKEERSYSTEEM!"3

  Highline (extra t.o.v. standaarduitrusting)

  s $RIESPAAKSMULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIELBIJ$3'INCLUSIEFTIPTRONICBEDIENING

  s !LARMMETULTRASONEINTERIEURBEVEILIGINGBACKUPHOORNENAFSLEEPBEVEILIGINGKLASSE4./3#-GEKEURD

  s #RUISECONTROL

  s :ELFDICHTENDEBANDEN

  s "OORDCOMPUTERg0LUSg

  s -IDDENARMSTEUNVR

  s g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONINGs #HROMENGRILLEACHTERLICHTENINDONKERgKERSENROODgs INCHLICHTMETALENVELGENg&ONTANAgOFg-ICHIGANgMETSPORTONDERSTEL

  s ,ICHTZICHTPAKKETs -ULTIMEDIAAANSLUITBOXs $UBBELEUITLAATVERCHROOMDAANLINKERZIJDEALLEENICMPK

 • Motoren.

  VERMOGEN

  4RANSMISSIE

  EXCL"4W

  EXCL"0-

  EXCL"4W

  INCL"0-

  INCL"4W

  INCL"0-

  #/UITSTOOT

  %NERGIELABEL

  AFWIJKENDEBIJTELLING

  Benzine

  43)"LUE-OTION4ECHNOLOGY K7PK 9 " 43)(IGHLINE"LUE-OTION4ECHNOLOGY K7PK 9 "

  43) K7PK 9 # 43)(IGHLINE K7PK 9 #

  43)(IGHLINE K7PK 9 # 43)(IGHLINE K7PK $3' 9 $

  Diesel

  4$)"LUE-OTION4ECHNOLOGY K7PK 9 " 4$)(IGHLINE"LUE-OTION4ECHNOLOGY K7PK 9 "

  4$)"LUE-OTION4ECHNOLOGY K7PK $3' 9 # 4$)(IGHLINE"LUE-OTION4ECHNOLOGY K7PK $3' 9 #

 • Volkswagen & Duurzaamheid

  BlueMotion Technologies(ETMERKLABEL"LUE-OTION4ECHNOLOGIESISEENBUNDELINGVANALLETECHNOLOGIEDIE6OLKSWAGENTEBIEDENHEEFTOMBRANDSTOFTEBESPARENUITSTOOTVAN#/TEVERLAGENENMINDERFIJNSTOFENSTIKSTOFOXIDENUITTESTOTEN$EBASISWORDTGEVORMDDOORENERGIEZUINIGEENSCHONETECHNIEKENDIENUALDEBASISVORMENVOORALLE6OLKSWAGENMODELLEN

  /MTEBEGRIJPENWAARDETECHNOLOGIENVAN"LUE-OTION4ECHNOLOGIESVOORSTAANVOLGENHIERDEOMSCHRIJVINGENVANDELABELSDIEOPDITMOMENTDOOR6OLKSWAGENGELEVERDWORDEN$EZEVINDTUTERUGINDEMODELPRIJZENPAGINAP G G G P J P G6OORMEERINFORMATIEOVER"LUE-OTION4ECHNOLOGIESVERWIJZENWIJUNAARWWWVOLKSWAGENNL"LUE-OTION4ECHNOLOGIES

  BlueMotion(ETLABEL"LUE-OTIONSTAATVOORDEZEERZUINIGE"LUE-OTIONVERSIESOPBASISVANDEEFFICINTE4$)DIESELTECHNOLOGIEVAN6OLKSWAGEN$ANKZIJAANPASSINGENAANZOWELDEMOTORAERODYNAMICAENDEROLWEERSTANDVANDEAUTOISEEN"LUE-OTIONVERSIEALTIJDZUINIGERDANEENVERGELIJKBAREVERSIEZONDER"LUE-OTIONAANPASSINGEN

  BlueMotion Technology"LUE-OTION4ECHNOLOGYISLEVERBAAROPZOWEL4$)ALS43)MOTORENENZORGTVOOREENVERMINDERINGVANHETBRANDSTOFVERBRUIK"IJ"LUE-OTION4ECHNOLOGYZIJNGEENOPTISCHEOFAERODYNAMISCHEVERSCHILLENMETDEREGULIEREVERSIES(ETAANTALRESTRICTIESINMEERUITVOERINGENISAANMERKELIJKMINDERINVERGELIJKINGMETEEN"LUE-OTIONVERSIE

  BlueTDI(ETLABEL"LUE4$)STAATVOORDEMEESTMILIEUVRIENDELIJKEENECOLOGISCHVERANTWOORDEDIESELVERSIEINZIJNSOORT%EN6OLKSWAGENMET DE AANDUIDING "LUE4$) HEEFT NAAST HET STANDAARD ROETFILTER EEN STIKSTOFOXIDENFILTER $EZE ZORGT ERVOOR DAT DE UITSTOOT VANMET DEAANDUIDING "LUE4$) HEEFTNAASTHETSTANDAARDROETFILTEREENSTIKSTOFOXIDENFILTER $EZEZORGTERVOORDAT DEUITSTOOTVANSTIKSTOFWORDTGEREDUCEERDMETMAXIMAALPROCENT

  EcoFuel%CO&UELISDEBENAMINGVAN6OLKSWAGENVOORAUTOgSDIEVANAFDEFABRIEKWORDENVOORZIENVANAARDGASTECHNIEK%ENAUTOMET43)%CO&UELLEVERTOPTIMALEPRESTATIESBIJDELAAGSTMOGELIJKEUITSTOOTVANSCHADELIJKESTOFFEN.OGDUURZAMERWORDTDEZETECHNIEKBIJHETRIJDENOP'ROEN'ASDATVRIJKOMTBIJVERGISTINGVANORGANISCHAFVAL

 • Afleveringskosten en BPM-differentiatie.

  Afleveringskosten per 1 januari 2011*)

  !DVIESKOSTENRIJKLAARMAKEN TRANSPORTDECONSERVERENBEURTREINIGENLIFEHAMMERSENKENTEKENPLATEN6ERWIJDERINGSBIJDRAGE ,EGESDEEL)! ,EGESDEEL)" 4OTAAL

  /VERDEADVIESKOSTENRIJKLAARMAKENENVERWIJDERINGSBIJDRAGEWORDTGEEN"0-GEHEVEN/VERDELEGESWORDTGEEN"47BEREKEND

  BPM-differentiatie

  VOORHETBEPALENVANHET"0-BEDRAGGELDENDEVOLGENDEDIFFERENTIATIES:s%EN"0-PERCENTAGEVOORBENZINEENDIESELAUTOgSs%EN"0-CORRECTIEVOORBENZINEENDIESELAUTOgSs%EN"0-OPSLAGVOORAUTOgSMETEEN#/UITSTOOTBOVENEENGRENSWAARDEVOLGENSEENMALUSTABEL

  s%EN"0-BONUSVOORAUTOgSNETBOVENDE"0-VRIJSTELLINGGRENSs$EEVENTUELEPRIJSCONSEQUENTIESZIJNINDEZEPRIJSLIJSTREEDSVERREKEND

  #ORRECTIEBEDRAGEN "0-PERCENTAGE"ENZINE "ENZINEDIESEL $IESEL

  -ALUSTABEL#/UITSTOOT "0-OPSLAG "ONUS#/UITSTOOT

  'RENSWAARDEN PERGRKMBOVEN 'RENSWAARDEN"ENZINE $IESEL DEGRENSWAARDE "ENZINE $IESEL "ONUSGR GR GR GR GR GR GR GR GR GR

  $IESELROETFILTER!LLEDIESELMOTORENZIJNVOORZIENVANEENDIESELROETFILTER

  Fiscale bijtelling/PBASISVANDE#/UITSTOOTVALTELKE6OLKSWAGENINEENBIJTELLINGSCATEGORIEVOORPRIVGEBRUIKVANEENAUTOVANDEZAAK

  #ATEGORIE "ENZINE $IESEL GR GR GR GR GR GR

  0RIJSWIJZIGINGENVOORBEHOUDEN

 • Standaarduitvoeringen.

  %OS

  %OS(IGHLINE

  Exterieur#3#DAKSYSTEEMELEKTROHYDRAULISCHINKLAPBAARMETALENDAKMETGENTEGREERDGLAZENSCHUIFKANTELDAK s s"UITENSPIEGELSBUMPERSENDEURGREPENINCARROSSERIEKLEUR s s+NIPPERLICHTENMET,%$TECHNIEKGENTEGREERDINBUITENSPIEGELS s s6OLLEDIGVERZINKTECARROSSERIE s s'ROENWARMTEWERENDGLAS s s:WARTEGRILLEMETCHROMENLAMELLEN s s#HROMENSIERLIJSTENCARROSSERIE s s#HROMENSIERLIJSTENRONDOMMISTLAMPEN s s"LUE-OTION4ECHNOLOGYOPSCHRIFTAANACHTERZIJDEVANDEAUTOBIJ43)"LUE-OTION4ECHNOLOGY s s(ALOGEENKOPLAMPENVRMETgHELDERgGLAS s s!CHTERLICHTENENGENTEGREERDEKNIPPERLICHTENMET,%$VERLICHTING s s!CHTERLICHTENMET,%$VERLICHTINGINDONKERgKERSENROODg s,ICHTMETALENVELGENg"ARCELONAg*XMETBANDEN2 s ,ICHTMETALENVELGENg&ONTANAgOFg-ICHIGANg*XMETZELFDICHTENDEBANDEN2 s

  Interieur4WEEBEKERHOUDERSINMIDDENCONSOLE s s/PBERGVAKKENINALLEDEURENMETHOUDERSVOOREEN,FLES s s/PBERGVAKKENINDASHBOARD s s#HROMENRINGENRONDDEINSTRUMENTKLOKKENENVENTILATIEROOSTERS s s#OMFORTSTOELENINHOOGTEVERSTELBAARTMPKENALLEENVERKRIJGBAARINBEKLEDINGSTOFg7AVEgZWART s s3PORTSTOELENINHOOGTEVERSTELBAARMETLENDENSTEUNENVANAFPK s s)NSTAPHULPEASYENTRYVOORDEACHTERPASSAGIERS s s$RIESPAAKSSTUURWIELSCHAKELPOOKKNOPENHANDREMGREEPINLEDER s $RIESPAAKSLEDERENMULTIFUNCTIONEELSTUURWIELMETTIPTRONICBEDIENINGVOOR$3'MODELLEN s3TOFFENBEKLEDINGg7AVEg s s$ECORINLEGg#HROOMMATgANTRACIETVOORDASHBOARDMIDDENCONSOLEENDEUREN s s!FSLUITBAARSKILUIKINDEACHTERBANK s s

  Functioneelg#LIMATICgHALFAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s!LARMMETULTRASONEINTERIEURBEVEILIGINGBACKUPHOORNENAFSLEEPBEVEILIGING4./3#-GEKEURD s%LEKTRISCHERAAMBEDIENINGVOORENACHTER s s!FSTANDSBEDIENINGVOORDECENTRALEPORTIERVERGRENDELINGBAGAGERUIMTEENTANKKLEP s s!FDEKSYSTEEMVOORHET#3#DAKSYSTEEMINDELAADRUIMTE s s2ADIOCDSPELERg2#$gINCLUSIEFACHTLUIDSPREKERS s s#RUISECONTROL s-IDDENARMSTEUNVR s"INNENVERLICHTINGMETVERTRAGINGSMECHANISME s s4WEELEESLAMPJESVR s s'EKOELDENAFSLUITBAARDASHBOARDKASTJE s s"UITENSPIEGELSSYNCHROONELEKTRISCHINSTELENVERWARMBAARBESTUURDERSKANTASFERISCH s s7ITTEINSTRUMENTENVERLICHTINGMETRODESCHAKELAARVERLICHTINGREGELBAARNAARINTENSITEIT s s

 • Standaarduitvoeringen.

  %OS

  %OS(IGHLINE

  3ERVOTRONICSNELHEIDSAFHANKELIJKESTUURBEKRACHTIGING s s3TUURKOLOMINHOOGTEENLENGTEVERSTELBAAR s s6ERLICHTEMAKEUPSPIEGELSINDEZONNEKLEPPEN s s4IRE-OBILITY3ETMETVOLTCOMPRESSORENBANDENDICHTMIDDEL s 2UITENWISSERSMETVIERTRAPSINTERVALSTAND s s"OORDCOMPUTERg0LUSgMETFUNCTIESVOORACTUEELVERBRUIKGEMIDDELDVERBRUIKAFSTANDREISTIJDACTIERADIUS s-ISTLAMPEN s s$AGRIJVERLICHTING s s,ICHTSENSOR sg#OMINGHOMEgENg,EAVINGHOMEgFUNCTIE s3PORTONDERSTEL s"UITENTEMPERATUURMETER s s6ERWARMBARERUITENSPROEIERS s s"AGAGERUIMTEVERLICHTENBEKLEEDMETTEXTIEL s s2UITENWISSERVLOEISTOFMETER s s2EGENSENSORMETAUTOMATISCHDIMMENDEBINNENSPIEGEL s2ECUPERATIEVANVRIJGEKOMENREMENERGIEALLEEN43)"LUE-OTION4ECHNOLOGY s s3TARTSTOPSYSTEEMALLEEN43)"LUE-OTION4ECHNOLOGY s s3CHAKELADVIESINDICATORALLEENVOOR43)"LUE-OTION4ECHNOLOGY s s

  Veiligheid!KTIEFOMROLBESCHERMINGSSYSTEEM s s4WEEACTIEVEHOOFDSTEUNENVOORANTIWHIPLASHENTWEEHOOFDSTEUNENACHTER s s7AARSCHUWINGSSIGNAALBIJNIETDRAGENGORDELS s s(OOFDAIRBAGSVOORENACHTER s s:IJAIRBAGVOORBESTUURDERENBIJRIJDER s s&ULLSIZEAIRBAGSVOORBESTUURDERENBIJRIJDERVOORBIJRIJDERUITSCHAKELBAAR s s!NTIBLOKKEERSYSTEEM!"3 s s%LEKTRONISCH3TABILISATIE0ROGRAMMA%30INCLUSIEF%$3!32ENREMASSISTENT s s!ANHANGERSTABILITEITSCONTROLE43# s s)3/&)8VOORBEREIDINGEXCLUSIEFBEVESTIGINGSBEUGELSTERBEVESTIGINGVANTWEEKINDERZITJESOPACHTERBANK s s!UTOMATISCHEDRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDELSMETELEKTRISCHEGORDELSPANNERSVREN s sSPANKRACHTBEGRENZERSVOORALLEVIJFZITPLAATSEN3CHIJFREMMENVOORENACHTERVRVANBINNENGEVENTILEERD s s7AARSCHUWINGSTOONBIJGEOPENDEDEURENENKOFFERKLEP s s!UTOMATISCHEACTIVERINGVANWAARSCHUWINGSLICHTENBIJNOODSTOP s s%LEKTRONISCHEWEGRIJBLOKKERING s s-ECHANISCHEHANDREM s s!UTOMATISCHEONDERBREKINGBRANDSTOFTOEVOERINGEVALVANCRASH s s!UTOMATISCHEONTGRENDELINGPORTIERENINGEVALVANCRASH s s$IEFSTALBEVEILIGDEWIELBOUTEN s s

 • Meeruitvoeringen.

  "ESTELCODE

  EXCL"4W

  EXCL"0-

  EXCL"4W

  INCL"0-

  INCL"4W

  INCL"0-

  %OS

  %OS(IGHLINE

  Exterieur

  "LACKSTYLEPAKKET 0$( 9

  ACHTERRUITMETGETINTGLAS

  #3#DAKUITGEVOERDINZWARTs ICM5NILAK:WARTEN0ARELEFFECTLAK$EEPBLACK 0$(

  KLEUREN

  METALLICENPARELEFFECTLAK #, 9

  UNILAK3ALSAROOD #, 9

  UNILAK:WART #, 9

  Velgen

  "ARCELONA s

  VIERLICHTMETALENVELGEN*X

  INCLUSIEF2BANDEN

  ALICANTE 0* 9

  VIERLICHTMETALENVELGEN*X

  INCLUSIEF2BANDEN