Ordina Annual Report Magazine 2007

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ordina annual report magazine 2007

Transcript of Ordina Annual Report Magazine 2007

 • vouwlijn

  vouwlijn

  rug

  rug

  Ord

  ina

  Jaa

  rma

  ga

  zine 2

  007

  VOOR MORGEN

  GEVEN EN NEMEN De gezamenlijke toekomst van het uitbesteden.

  OUTSOURCEN

  De klant moetzeker weten waar hij aan toe is.

  BART VAN DER VLISALGEMEEN DIRECTEURORDINA BPO

  ERIK JOUSTRADIRECTEUR APPLICATION OUTSOURCING & PROJECTEN

  pagina 20 pagina 13

  4

  2416

  KLEINE INSPANNINGGROOTS EFFECTpagina 38

  MEER DAN EEN BALLETJE SLAANpagina 34

  MIJN VISIEOP MORGEN

  OVERWEGINGEN VAN RABOBANK BIJ UITBESTEDING

  MODERNE BAAS BIEDT PERSPECTIEF

  ICT is nu nog te vaak het sluitstuk van bestuurlijke veranderingen. Maar het kan juist de motor zijn van innovatie in de publieke dienstverlening.

  MARCEL THAENSMANAGEMENT CONSULTANT EN PARTNER BIJ ORDINA

  Ordinanaar buiten

  Ordina_Magazine_f4_omslag03.indd AOrdina_Magazine_f4_omslag03.indd A 05-03-2008 11:17:4705-03-2008 11:17:47

 • vouwlijn

  vouwlijn

  rug

  rug

  KERNCIJFERS ORDINA GROEP

  Omzetverdeling naar activiteiten 2007In %

  6% BPO

  12% Application Outsourcing

  58% ICT

  24% Consulting

  Aantal medewerkersNeowinst voor afschrijving immateriele vaste activa ingevolge acquisities

  OmzetIn miljoenen euros

  EBITAIn miljoenen euros

  NeowinstIn miljoenen euros

  800

  600

  400

  200

  0

  2,0

  1,5

  1,0

  0,5

  0

  80

  60

  40

  20

  0

  40

  30

  20

  10

  0

  6.000

  4.000

  2.000

  0

  530,4

  62,1

  43,2

  30,4

  25,8

  5.7025.009

  665,4

  0,86

  1,15

  Omzetverdeling naar markten 2007In %

  36% Industry

  30% Finance

  34% PublicVerkorte balans per december

  Q4Q3

  Q2Q1

  2007 2006

  679,2

  633,1

  534,6

  502,6

  702,7

  678,7

  573,3

  653,4

  Neo kasstromen uitoperationele activiteiten en neo investeringenIn miljoenen euros

  100

  90

  60

  30

  0

  -30

  -60

  900

  600

  300

  0

  20

  0

  -20

  -40

  -60

  -80

  -100

  netto kasstromen uit operationele activiteitennetto investeringen

  desinvesteringenverwerving van groepsmaatschappijen

  Neo kasstromen ter zakeacquisities en desinvesteringenIn miljoenen euros

  Eigen vermogen en neo schuld In miljoenen euros

  Marktkapitalisatie In miljoenen euros

  300

  200

  100

  0

  -100

  eigen vermogennetto schuld

  254,6

  -61,4 -53,1

  194,0

  74,6

  3,1

  -34,1

  0,4

  -82,7

  34,1

  -17,5-42,8

  KERN

  CIJFERS O

  RDIN

  A G

  ROEP

  I II

  Ordina jaarmagazine 2007 Ordina jaarmagazine 2007

  de feiten achter de verhalen de feiten achter de verhalen

  Iedere dag brengt onze vader ons naar school.

  Voor eenkort fi nancieel overzicht kijk in de binnenzijde van deze fl ap

  Activa Passiva

  Vaste activa 327,5 Eigen vermogen 254,6

  Vlottende activa 204,7 Langlopende schulden 58,6

  Kortlopende schulden 219,0

  Totaal activa 532,2 Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  532,2

  (bedragen in miljoenen euro's)

  Ordina_Magazine_f4_omslag03.indd BOrdina_Magazine_f4_omslag03.indd B 05-03-2008 11:18:2405-03-2008 11:18:24

 • 1Ordina jaarmagazine 2007

  visie op morgen

  foto ORDINA OPEN, VINCENT BASLER

  Elke dag presterenvereist een gigantischementale inzet. pagina 34

  157848_MagBiWe_001-040.indd 1157848_MagBiWe_001-040.indd 1 05-03-2008 11:27:4505-03-2008 11:27:45

 • 2Ordina jaarmagazine 2007

  inhoud

  MIJNVISIEOPMORGENTerwijl de markt verandert, kiest Ordina positie.De weg naar morgen bezien door de ogen van Ronald Kasteel, CEO van Ordina.

  ORDINAALSPARTNERINBESTUURLIJKEVERNIEUWINGOrdina werkt aan betere relatie tussen overheid en burger.Over de vraag achter de vraag, tegendraads denken en toekomstvaste oplossingen.

  UITBESTEDENDRAAITOMVERTROUWENVertrouwen is alles in outsourcing en offshoring.Het ontwerp gebeurt hier, de uitvoering deels in India. Hoe krijg je een klant zover dat hij zijn kindje loslaat?

  KOMACHTERJEBUREAUVANDAAN!Vitaliteit als bedrijfsstrategie.Bewegen is belangrijk. Zeker in een dynamisch bedrijf als Ordina.

  DE RUGGENGRAAT VAN BPOHet gaat erom dat je als leverancier gerichtbijdraagt aan het succes van de klant.

  TOP SPOTDesign is meer dan mooi bij Ordina. De ontwerper aan het woord.

  WINNAARSMENTALITEITWillen winnen is voor beginners. Je moet weten dat je gaat winnen.

  157848_MagBiWe_001-040.indd 2157848_MagBiWe_001-040.indd 2 05-03-2008 11:27:4805-03-2008 11:27:48

 • 3Ordina jaarmagazine 2007

  inhoud

  DE FEITEN ACHTER DE VERHALEN I & II Kerncijfers 2007 Ordina Groep

  VISIE OP MORGEN 4 Mijn visie op morgen

  DE TOEKOMST BEGINT NU 8 Ordina als partner in bestuurlijke vernieuwing 13 Uitbesteden draait om vertrouwen 16 Overwegingen van Rabobank bij uitbesteding 20 Partnership is de ruggengraat van BPO

  MOTIVEREN & INSPIREREN 24 Moderne baas biedt perspectief 28 Kom achter je bureau vandaan!

  OOK ORDINA 30 Top spot 34 Meer dan een balletje slaan

  MAATSCHAPPIJ & KENNIS 38 Kleine inspanning, groots effect

  OVERWEGINGENVANRABOBANKBIJUITBESTEDINGDe drie redenen van de Rabobankom uit te besteden.Maar liefst 150 specialisten gingen over naar Ordina.

  157848_MagBiWe_001-040.indd 3157848_MagBiWe_001-040.indd 3 05-03-2008 11:28:0105-03-2008 11:28:01

 • 4Ordina jaarmagazine 2007

  visie op morgen

  Focus iscruciaal voor een kennis-leverancier van onze schaalgrootte. Alleen alsspecialist krijg je het noodzakelijke vertrouwen van de klant. Ronald Kasteel

  157848_MagBiWe_001-040.indd 4157848_MagBiWe_001-040.indd 4 05-03-2008 11:28:0405-03-2008 11:28:04

 • 5Ordina jaarmagazine 2007

  visie op morgen

  MIJNVISIEOPMORGEN

  Ordina kiest positie. Midden tussen onze klanten met het accent op oplossingen die morgen en in de verdere toekomst van belang zijn.

  In markten die bepalend zijn voor ons aller welzijn: de overheid en de fi nancile wereld. Daar gaat Ordina bovengemiddeld groeien.

  RONALD KASTEEL CEO van Ordina, is enthousiast over de strategische keuzes.

  Wat doet Ordina eigenlijk precies?Ordina realiseert voor klanten in Nederland en Belgi spraakmakende oplossingen op het gebied van Consulting, ICT en Outsourcing. We advise-ren over verbeteringen van bedrijfsprocessen, we ontwikkelen en beheren applicaties die deze verbeteringen ondersteunen en we nemen com-plete bedrijfsprocessen inclusief ICT over. Ordina is goed gepositioneerd in de fi nancile wereld en bij de overheid, maar ook in de industrie. Wij ver-diepen ons in themas die de wereld van morgen gaan bepalen, zoals klantbediening en organisa-tiebesturing. We zitten met beslissers aan tafel om mee te denken over de toekomst van hun bedrijfs-voering en hun positionering. We dragen oplos-singen aan die in dat verband steek houden en zorgen vervolgens voor een perfecte invoering daarvan.

  Dat klinkt nog steeds abstract, maak dat eens wat concreter.Bij klantbediening moet je denken aan de manier waarop de overheid en het bedrijfsleven willen communiceren met burgers en klanten en hoe zij producten en diensten aanbieden. Internet wordt daarbij steeds belangrijker als distributie- of servicekanaal. Of neem een callcenter mede-werker bij een verzekerings maatschappij, die kan aan de telefoon een complete schade afwikkelen

  voor een klant. Met n telefoongesprek, omdat hij alle gegevens digitaal bij de hand heeft. Achter die etalage of dat callcenter zit een com-plex van processen en systemen die hierop moe-ten aan sluiten. Wij snappen hoe dat in elkaar zit. Organisatiebesturing bij de overheid slaat bij-voor beeld op een slimmere manier van inspec-teren. Nu krijgen veel ondernemers meerdere inspecteurs over de vloer die vanuit verschillende invalshoeken kijken of het allemaal wel volgens de regels gaat. Wij denken mee over een nieuwe aanpak waarin inspecties beter samenwerken. Dat is handiger voor de burger, hij heeft met min-der regels te maken, en voor de overheid is het veel goedkoper. De impact van dit soort verbete-ringen is groot.

  Hoe ziet de toekomst eruit voor Ordina?Wij richten ons op Consulting, ICT en Outsourcing. ICT blijft de kurk waarop dit bedrijf drijft. Het is ons gereedschap om alles wat we be-denken ook waar te maken. Op ons aandachts-gebied klantbediening bijvoorbeeld, gaan wij de Immigratie- en Naturalisatiedienst ondersteunen bij het inrichten van een nieuwe procesorganisa-tie. De kwaliteit van de asielprocedure, die veel kritiek ontmoet in de samenleving, moet hierdoor aanzienlijk verbeteren. Ordina is betrokken bij het ontwerp van de nieuwe processen en het

  157848_MagBiWe_001-040.indd 5157848_MagBiWe_001-040.indd 5 05-03-2008 11:28:0905-03-2008 11:28:09

 • 6Ordina jaarmagazine 2007

  visie op morgen

  ontwikkelen van de ICT-omgeving die hiervoor nodig is. Dat is een geweldig mooie opdracht die veel betekenis heeft voor de maatschappij. Zonder ICT is deze verbetering van het asiel-proces niet mogelijk te maken. ICT is en blijft dus voor ons een belangrijk gereedschap om vooruitgang te realiseren voor de klant.

  Je zult de komende jaren wel zien dat we relatief wat minder groeien in onze kernactiviteit ICT, omdat we veel extra ontwikkelcapaciteit gaan aanboren via offshore. We willen juist harder groeien in Consulting en Outsourcing omdat wij met die activiteiten dichter bij de klant opereren.

  Waar ziet Ordina de grootste groeikansen?Wij verwachten veel van Applicati