Op weg naar duurzame zorg en welzijn voor ouderen op Voorne ... MISSIE/ VISIE ... Workshop...

download Op weg naar duurzame zorg en welzijn voor ouderen op Voorne ... MISSIE/ VISIE ... Workshop versterking

of 34

 • date post

  30-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Op weg naar duurzame zorg en welzijn voor ouderen op Voorne ... MISSIE/ VISIE ... Workshop...

 • Op weg naar duurzame zorg en welzijn voor ouderen op Voorne Programmaplan

  Concept

  20 mei 2019

 • 2 Programmaplan ‘Op weg naar duurzame zorg en welzijn voor ouderen op Voorne’ Concept 20 mei 2019

  Managementsamenvatting AANLEIDING De aanbieders betrokken bij zorg en welzijn voor ouderen in de regio Voorne maken zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de zorg- en welzijnsfaciliteiten voor ouderen in de regio. Daarbij is de verwachting dat de problematiek verder toe zal nemen door de groei in het aantal ouderen, de toenemende complexiteit van de problematiek van deze groep en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De aanbieders signaleren dat bij het doorgaan op gelijke voet de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg- en welzijnsfaciliteiten niet voldoet aan de standaard waar zij gezamenlijk aan willen voldoen voor de oudere inwoners van Voorne. Gezamenlijk zijn de aanbieders tot de conclusie gekomen dat de oplossing ligt in een integrale aanpak, waarbij alle ketenpartners betrokken zijn. Om deze reden is besloten de handen ineen te slaan en gezamenlijk te komen tot een programmaplan met een onderliggende regionale organisatiestructuur.

  MISSIE/ VISIE De regionale, integrale aanpak garandeert het tijdig ontvangen van de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek voor iedere (kwetsbare) oude(re) inwoner van Voorne. De aanpak valt uiteen in de volgende drie elementen: 1) het geven van tijdige, passende en juiste zorg voor en ondersteuning aan de oude(re) inwoner van Voorne staat centraal, 2) keten- en domeinoverstijgende samenwerking staat centraal, en 3) de aanpak is gezamenlijk, regionaal, innovatief en duurzaam.

  AANPAK Het programma bestaat uit drie werkstromen, namelijk ‘kortdurend eerstelijnsverblijf’, ‘ondersteuning en versterking voorliggend veld en eerstelijn’ en ‘langer thuis’. Concreet worden de volgende zes projecten uitgewerkt als onderdeel van het programmaplan in de eerste fase (komende negen maanden):

  — Aanmeldportal kortdurend verblijf; — Inzicht capaciteit kortdurend verblijf; — Inzet SO in de eerste lijn; — Integraal netwerk oudere in de wijk (combinatie zorg en welzijn); — Preventieve, integrale scan voor ouderen (combinatie zorg en welzijn); — Crisiszorg thuis.

  GEVRAAGDE INSPANNING De organisatiestructuur voor het programma bestaat uit een stuurgroep, dagelijkse begeleidingsgroep en werkgroepen vallend binnen de werkstromen, ondersteund door een programmamanager.

  Onderstaande tabellen geven inzicht in de geschatte tijdsinvestering voor de eerste fase en de benodigde financiële investering.

 • 3 Programmaplan ‘Op weg naar duurzame zorg en welzijn voor ouderen op Voorne’ Concept 20 mei 2019

  Wie Benodigde tijdinvestering (in dagen)

  Toelichting

  Stuurgroeplid 3,5 dagen 7 bijeenkomsten a 2uur, voorbereiding en uitwerking

  Werkgroeplid 5 dagen 5 bijeenkomsten a 2uur, voorbereiding en uitwerking

  Programmamanager 117 dagen 3 dagen per week gedurende een periode van 9 maanden

  Onderdeel Geschatte kosten

  Toelichting

  Stuurgroep - Binnen huidige capaciteit: geen extra kosten Werkgroepen - Binnen huidige capaciteit: geen extra kosten Programmamanager EUR 50.000 Buiten huidige capaciteit Out-of-pocket kosten EUR 10.000 Denk aan: conferenties, bijeenkomsten, etc. Totaal per jaar EUR 60.000 NB. Hierbij wordt opgemerkt dat de kosten op minimaal niveau zijn ingeschat. De verwachting is dat de kosten in latere fasen mogelijk toe zullen nemen.

  De betrokken partijen verdelen de benodigde financiële investering vanuit het principe van draagkracht. De exacte verdeling van de kosten is in het programmaplan toegelicht.

 • 4 Programmaplan ‘Op weg naar duurzame zorg en welzijn voor ouderen op Voorne’ Concept 20 mei 2019

  Inhoudsopgave Managementsamenvatting ........................................................................................................................... 2

  AANLEIDING .......................................................................................................................................... 2

  MISSIE/ VISIE ......................................................................................................................................... 2

  AANPAK ................................................................................................................................................. 2

  GEVRAAGDE INSPANNING .................................................................................................................... 2

  Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 4

  1. Inleiding ................................................................................................................................................. 6

  1.1. Achtergrond .................................................................................................................................. 6

  1.2. Aanleiding integrale aanpak ......................................................................................................... 6

  1.3. Totstandkoming programmaplan ................................................................................................. 7

  2. Het doel van het programma ................................................................................................................ 8

  2.1. Missie en visie ............................................................................................................................... 8

  2.2. Doelstellingen fase 1 ..................................................................................................................... 8

  3. De inhoudelijke opzet van het programma voor fase 1 ....................................................................... 9

  3.1. Thema’s ......................................................................................................................................... 9

  3.1.1. Kortdurend eerstelijnsverblijf ............................................................................................... 9

  3.1.2. Versterking en ondersteuning voorliggend veld en eerstelijn .............................................. 9

  3.1.3. Langer thuis ........................................................................................................................... 9

  3.2. Projecten ....................................................................................................................................... 9

  4. De organisatie van het programma .................................................................................................... 11

  4.1. Programmastructuur fase 1 ........................................................................................................ 11

  4.1.1. Stuurgroep .......................................................................................................................... 11

  4.1.2. Dagelijkse begeleidingsgroep.............................................................................................. 12

  4.1.3. Programmamanager ........................................................................................................... 12

  4.1.4. Werkgroepen ...................................................................................................................... 13

  4.1.5. Verbinding met de eigen organisatie .................................................................................. 13

  4.2. Overlegstructuur fase 1 .............................................................................................................. 13

  4.3. Organisatievorm fase 1 ............................................................................................................... 14

  4.4. Organisatie programmaplan fase 2 en latere fasen ................................................................... 14

  5. Investering fase 1 ................................................................................................................................ 15

  5.1. Investering uitgedrukt in termen van benodigde tijd en kosten ................................................ 15

 • 5 Programmaplan ‘Op weg naar duurzame zorg en welzijn voor ouderen op Voorne’ Concept 20 mei 2019

  5.2. Benodigde investering ................................................................................................................ 15

  5.3. Verdeling investering tussen de betrokken partijen................................................................... 16

  6. Vervolgstappen ................................................................................................................................... 18

  Bijlage A: Inhoudelijke uitwerking projecten .............................................................................................. 19

  Bijlage B: Deelnemers interviews ............................................................................................................... 31

  Bijlage C: Deelnemers workshops ............................................................................................................... 32

  C.1. Workshop kortdurend eerstelijnsverblijf......................................................................................... 32

  C.2. Wo