Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel,...

45
Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG Samenvatting onderzoeksresultaten

Transcript of Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel,...

Page 1: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

Onderzoek handvatten

voor zeer energiezuinige

nieuwbouw - BENG

Samenvatting onderzoeksresultaten

Page 2: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw -

BENG

Samenvatting onderzoeksresultaten

Lente-akkoord

Postbus 620

2270 AP Voorburg

Vertegenwoordigd door: Mevrouw ir. C. Bouwens

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

DGMR Bouw B.V.

Uitgevoerd door: dhr. ing. T.G. Haytink en dhr. ir. H.J.J. Valk

(Nieman RI)

Mw. ir. M. Nijland-Huinen en mw. ir. I. Kuijpers – van Galen

(DGMR)

Referentie: 20160132 / 2901

Status: definitief

Datum: 16 juni 2016

Page 3: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 2 Praktijkprojecten 4

2.1 Projectkenmerken 4

2.2 Basisconcept 6

2.3 Variant BENG 9

2.4 Analyse BENG-resultaten 11

Hoofdstuk 3 Gevoeligheidsanalyse 14

3.1 Vier projecten + referentiesituatie 14

3.2 Geometrie 16

3.3 Oriëntatie 17

3.4 Bouwkundig 18

3.5 Installatie-W 22

3.6 Installatie-E 27

Hoofdstuk 4 Kwalitatieve analyse 28

4.1 Thermisch comfort in zomer 28

4.2 Regelbaarheid voor bewoners 31

4.3 Toepasbaarheid ventilatieprincipes 32

4.4 Meerkosten 33

4.5 Energielasten 34

4.6 Onderhoudsbehoefte 35

4.7 Robuustheid van concepten 35

Hoofdstuk 5 Conclusie en aanbevelingen 37

5.1 Conclusie 37

5.2 Aanbevelingen 39

Energiekenmerken per project 40 Bijlage 1

Gevoeligheidsanalyse 41 Bijlage 2

Uitgangspunten TO-berekeningen 42 Bijlage 3

Page 4: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 2

Hoofdstuk 1 Inleiding

Nieman Raadgevende Ingenieurs en DGMR Bouw hebben in opdracht van Lente-Akkoord onderzoek

verricht naar invloedsfactoren op de voorlopige BENG-eisen aan de hand van een analyse van reeds

gerealiseerde projecten. Het onderzoek richt zich op zeer energiezuinige grondgebonden woningen. De

samenvatting van de rekenresultaten zijn in deze rapportage opgenomen.

Aanleiding

In de EPBD recast is vastgelegd dat vanaf 2020 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn.

Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf 2018. Deze ambitie ligt in lijn met de aanscherpingen in

de afgelopen en toekomstige jaren, zie figuur 1. In Nederland wordt bijna energieneutraal ingevuld door

het stellen van BENG-eisen. In de kamerbrief van 2 juli 2015 over de ‘voortgang energiebesparing

gebouwde omgeving’ zijn voorlopige eisen vastgelegd om de markt te informeren over het voorgenomen

beleid. Voor grondgebonden woningen gelden de volgende voorlopige eisen:

De maximale energiebehoefte van ≤ 25 kWh/m2;

Het maximale primaire (fossiele) energiegebruik van ≤ 25 kWh/m2;

Het minimale aandeel hernieuwbare energie van ≥ 50%.

Deze voorlopige eisen zijn ontstaan naar aanleiding van de ‘Variantenberekening voor eisen aan BENG’

van DGMR d.d. 23 februari 2015 en hernieuwbare energie in bijna energieneutrale gebouwen van

Hamerlink consulting d.d. 21 mei 2015.

Door de deelnemers van de themagroep zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN) zijn reeds gerealiseerde of

in ontwikkeling zijnde praktijkprojecten aangedragen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en het

effect van gebouweigenschappen en installatietechnische maatregelen op de BENG-uitkomst. De

berekeningen zijn uitgevoerd op basis van NEN 7120 en de handreiking BENG.

Figuur 1: Routekaart energetische eisen en ambitie

Doel onderzoek

Het krijgen van inzicht in het effect van maatregelen op de BENG-uitkomst aan de hand van

gerealiseerde projecten die met de EPC-systematiek zijn opgesteld. Deze analyse wordt gebruikt bij het

realiseren van projecten die al vergaand voldoen aan de BENG-eisen voordat deze wettelijk verplicht zijn.

Dit onderzoek richt zich op grondgebonden woningen.

Page 5: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 3

Leeswijzer

Het onderzoek is verricht voor 12 projecten met grondgebonden woningen, die variëren in woningtype en

geometrie. De projectkenmerken en energetische eigenschappen van deze woningen worden in hoofdstuk

2 beschreven. Voor de aangeleverde projecten is de BENG-uitkomst bepaald en de eventuele extra

maatregelen om te voldoen aan de voorlopige BENG-eisen. Dit is eveneens in hoofdstuk 2 weergegeven.

Om inzicht te krijgen in de parameters die van invloed zijn op de BENG-indicatoren is een

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarvan de resultaten in hoofdstuk 3 zijn opgenomen. In hoofdstuk 4 is

een expert opinion op de beoordeelde concepten opgenomen. Het rapport wordt afgesloten met een

conclusie en aanbevelingen.

Page 6: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 4

Hoofdstuk 2 Praktijkprojecten

2.1 Projectkenmerken

Vanuit de participanten binnen de themagroep ZEN Lente-akkoord zijn 12 grondgebonden projecten

aangeleverd. De project- en energiekenmerken van de grondgebonden woningen zijn in dit hoofdstuk

opgenomen.

Tabel 1: Projectkenmerken 12 woningen

Project + projectkenmerken Karakteristiek Visualisatie

1. Hoekwoning te Noord-Brabant

- Hoekwoning met zadeldak

- EPC: 0

Hoekwoning met thermische schil

niveau Bouwbesluit+, HR-combiketel,

gebalanceerde ventilatie en PV om te

komen tot EPC: 0.

2. Houthaven Pier 2 te Amsterdam

- Tussenwoning met 5 bouwlagen en zadeldak

- EPC: 0,15

- Bouwer/ontwikkelaar: BPD

Tussenwoning met thermische schil

niveau Bouwbesluit, externe

warmtelevering, natuurlijke toevoer

en mechanische afvoer en PV om te

komen tot EPC: 0,15.

3. 8 woningen Ten Post

- Hoekwoning met 1 bouwlaag

- EPC: -0,24 (NOM-variant)

- Bouwer/ontwikkelaar: Geveke

Hoekwoning met thermische schil

niveau Bouwbesluit, luchtwater

warmtepomp, gebalanceerde

ventilatie en PV om te komen tot nul-

op-de-meter.

4. Stationskwartier te Veenendaal

Hoekwoning met 3 bouwlagen en plat dak

- EPC: -0,05 (conform huidige versie norm)

- Bouwer/ontwikkelaar: Volker Wessels

Hoekwoning met thermische schil

niveau Bouwbesluit, luchtwater

warmtepomp, gebalanceerde

ventilatie en PV om te komen tot EPC:

< 0.

5. Tussenwoning te Utrecht

- Tussenwoning met zadeldak

- EPC: -0,01

Tussenwoning met thermische schil

niveau Bouwbesluit, water/water

warmtepomp, natuurlijke toevoer en

mechanische afvoer en PV om te

komen tot EPC: 0,0.

Page 7: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 5

6. Hoekwoning te Noord-Brabant

- Hoekwoning met plat dak

- EPC: 0,06

Hoekwoning met thermische schil

niveau Bouwbesluit+, HR-107

combiketel, natuurlijke toevoer en

mechanische afvoer en PV.

7. Vrijstaande woning te Utrecht

- Vrijstaande woning

- EPC: -0,01

- Particulier opdrachtgever

Vrijstaande woning met thermische

schil niveau Bouwbesluit, triple-glas,

water/water warmtepomp,

gebalanceerde ventilatie en PV om te

komen tot EPC: 0,0.

8. Basiswoning Ter Steege

- Tussenwoning met zadeldak

- EPC: -0,08

- Bouwer/ontwikkelaar: Ter Steege

Tussenwoning met thermische schil

niveau Bouwbesluit, cv-ketel,

natuurlijke toevoer en mechanische

afvoer en PV aan één dakzijde.

9. Hogenkampseweg te Renkum

- Tussenwoning met zadeldak

- EPC: 0,0

- Bouwer/ontwikkelaar: Optimum Plus

Tussenwoning met thermische schil

niveau Bouwbesluit plus, triple-glas,

cv-ketel, gebalanceerde ventilatie en

PV aan één dakzijde.

10. Vrijstaande woning te Noord-Holland

- Vrijstaande woning

- EPC: 0,37

- Particulier opdrachtgever

Vrijstaande woning met thermische

schil niveau Bouwbesluit plus, triple-

glas, cv-ketel, gebalanceerde

ventilatie en PV om te komen tot EPC:

0,37.

11. Basiswoning Trebbe

- Tussenwoning met zadeldak

- EPC: 0,20

- Bouwer/ontwikkelaar: Trebbe

Tussenwoning met thermische schil

niveau Bouwbesluit, cv-ketel,

natuurlijke toevoer en mechanische

afvoer en PV aan één dakzijde.

12. Aalberts Doordacht Wonen

- Tussenwoning met zadeldak

- EPC: 0,39

- Bouwer/ontwikkelaar: Aalberts Bouw

Tussenwoning met thermische schil

niveau Bouwbesluit, cv-ketel,

natuurlijke toevoer en mechanische

afvoer en PV aan twee dakzijden.

Page 8: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 6

2.2 Basisconcept

De 12 grondgebonden woningen verschillen in woningtype, geometrie, oriëntatie, bouwkundige en installatietechnische eigenschappen en daarmee in EPC-

uitkomst. De belangrijkste bouwkundige en installatietechnische kenmerken van de woningen zijn in tabel 2 opgenomen. In tabel 3 is het resultaat

opgenomen van de ontvangen EPC-berekening op de BENG-indicatoren.

Tabel 2: Energetische eigenschappen - basisconcept

Legenda

TW: tussenwoning cv: HR-107 combiketel mv: natuurlijke toevoer & mechanische afvoer

HW: hoekwoning ext. wl.: externe warmtelevering WTW: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

VW: vrijstaande woning bodem/lucht wp: warmtepomp CO2: ventilatiesysteem voorzien van CO2-sturing

Projecten Type Oriëntatie EPC Rc-waarden

U-waarde glas Infiltratie Opwekking Ventilatie Zonne-energie

achter

gevel

- vloer gevel dak U-waarde +

type glas

qv10 cv / wp /

ext.

Type +

sturing

PV

1. Hoekwoning Noord-Brabant HW west 0,00 4,0 7,0 7,0 1,07 triple 0,84 cv WTW + CO2 5952 Wp, O, 38,4 m2

2. Houthaven Pier 2 TW zuidoost

0,15 3,5 4,5 6,0 1,45 HR++ 0,70 ext. wl. mv + CO2 3710 Wp, NW/ZO,

22,4 m2

3. 8 woningen Ten Post HW west -0,24 3,5 4,5 6,0 1,40 HR++ 0,40 lucht wp WTW + CO2 5760 Wp, Z, 38,4 m2

4. Stationskwartier HW zuidwest -0,05 5,0 4,5 6,0 0,92 triple 0,40 lucht wp WTW + CO2 5092 Wp, ZW, 30 m2

5. Tussenwoning Utrecht TW west -0,01 4,0 4,5 6,0 1,38 HR++ 0,50 bodem wp mv + tijd 4585 Wp, W, 27 m2

6. Hoekwoning plat dak

Noord-Brabant

HW zuid 0,06 5,0 6,5 7,0 1,10 triple 0,50 cv mv + CO2 2600 Wp, W 16 m2 +

2600 Wp, O, 16 m2

7. Vrijstaande woning Utrecht VW oost -0,01 4,0 5,2 6,5 1,00 triple 0,40 lucht wp WTW 5880 Wp, Z, 42 m2

8. Basiswoning Ter Steege TW west -0,08 5,0 5,3 6,6 1,40 HR++ 0,30 cv mv + CO2 4750 Wp, W, 30,4 m2

9. Hogenkampseweg TW zuidoost 0,00 6,0 6,1 6,0 0,94 triple 0,40 cv WTW 3370 Wp, ZO, 21 m2

10. Vrijst. won. Noord-Holland VW west 0,37 5,0 6,6 6,0 0,85 triple 0,11 cv WTW + CO2 3360 Wp, Z, 19,2 m2

11. Basiswoning Trebbe TW west 0,20 3,5 5,2 6,0 1,45 HR++ 0,40 cv mv + CO2 2448 Wp, O, 14,4 m2

12. Aalberts Wonen TW west 0,39 4,0 5,7 6,0 0,84 triple 0,40 cv mv + CO2 n.v.t.

Page 9: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 7

De ontvangen EPC-berekening is voor ieder project omgezet naar de BENG-indicatoren. Het resultaat van de 12 grondgebonden woningen op de BENG-

uitkomst is in tabel 3 opgenomen.

Tabel 3: Rekenresultaten BENG - basisconcept

Projecten EPC Energiebehoefte Primair fossiel

energiegebruik

Hernieuwbare energie

≤ 25 kWh/m2 ≤ 25 kWh/m2 ≥ 50%

1. Hoekwoning Noord-Brabant 0,00 34,1 28 54%

2. Houthaven Pier 2 te Amsterdam 0,15 46,0 20,4 66%

3. 8 woningen Ten Post -0,24 50,6 -24 131%

4. Stationskwartier te Veenendaal 0,05 40,4 -8,4 118

5. Tussenwoning te Utrecht -0,01 36,9 -5,7 110%

6. Hoekwoning plat dak Noord-Brabant 0,06 57,0 47,0 43%

7. Vrijstaande woning te Utrecht -0,01 48,5 -5 109%

8. Basiswoning Ter Steege -0,08 30,1 16,5 64%

9. Hogenkampseweg te Renkum 0,00 23,5 18,9 58%

10. Vrijstaande woning te Noord-Holland 0,37 60,3 65,0 11%

11. Basiswoning Trebbe 0,20 35,2 40,1 28%

12. Aalberts Doordacht Wonen 0,39 29,6 46,0 0%

Page 10: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 8

Page 11: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 9

2.3 Variant BENG

Om de woningen te laten voldoen aan de BENG-eisen zouden voor het overgrote deel van de projecten aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit ligt in de

lijn der verwachting omdat de woningen onder het EPC-regime zijn opgesteld. In onderstaande tabel is met blauw aangegeven aangegeven welke extra

maatregelen zijn getroffen. Voor enkele woningen zijn meerdere varianten opgesteld, om aan te geven dat meerdere oplossingen mogelijk zijn.

Tabel 4: Energetische eigenschappen - variant BENG

Page 12: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 10

Projecten Type Oriëntatie EPC Rc-waarden

U-waarde glas Infiltratie Opwekking Ventilatie Zonne-energie

achter

gevel

- vloer gevel dak U-waarde +

type glas

qv10 cv / wp /

ext.

Type +

sturing

PV

1. Hoekwoning Noord-Brabant HW west -0,07 4,0 7,0 7,0 1,07 triple 0,15 cv WTW + CO2 6000 Wp, O/W, 38,4 m2

2. Houthaven Pier 2 TW zuidoost 0,09

3,5 4,5 6,0 1,00 triple 0,40 ext. wl. WTW + CO2 3710 Wp, NW/ZO,

22,4 m2

3. 8 woningen Ten Post HW west -0,31 6,0 9,0 12,0 0,80 triple 0,15 lucht wp WTW + CO2 5760 Wp, Z, 38,4 m2

4. Stationskwartier HW zuidwest -0,13 5,0 7,0 10,0 0,92 triple 0,40 lucht wp WTW + CO2 5092 Wp, ZW, 30 m2

5. Tussenwoning Utrecht TW west -0,02 4,0 4,5 6,0 1,00 triple 0,40 bodem wp WTW + CO2 4585 Wp, W, 27 m2

6. Hoekwoning – 1

Hoekwoning – 2

HW

HW

zuid

zuid

-0,1

-0,13

10,0

6,0

10,0

9,0

15,0

10,0

0,80

0,80

triple

triple

0,15

0,40

cv

cv

WTW + CO2

WTW + CO2

5200 Wp, W/O, 32 m2

5200 Wp, W/O, 32 m2

7. Vrijstaande woning Utrecht VW oost -0,09 6,0 9,0 10,0 0,80 triple 0,15 lucht wp WTW + CO2 5880 Wp, Z, 42 m2

8. Basiswoning Ter Steege - 1 TW west -0,12 5,0 5,3 6,6 1,00 triple+zw 0,30 cv mv + CO2 4750 Wp, W, 30,4 m2

Basiswoning Ter Steege - 2 TW west -0,10 5,0 5,3 6,6 1,40 HR++ 0,30 cv WTW + CO2 4750 Wp, W, 30,4 m2

9. Hogenkampseweg TW zuidoost 0,00 6,0 6,1 6,0 0,94 triple 0,40 cv WTW 3370 Wp, ZO, 21 m2

10. Vrijst. won. Noord-Holland VW west 0,03 6,0 9,0 12,0 0,80 triple 0,11 cv WTW + CO2 7.840 Wp, Z, 44,8 m2

11. Basiswoning Trebbe - 1 TW west -0,01 5,0 7,0 8,0 0,80 triple 0,40 cv mv + CO2 3808 Wp, O, 22,4 m2

Basiswoning Trebbe - 2 TW west 0,00 3,5 5,2 6,0 1,45 HR++ 0,40 cv WTW + CO2 3808 Wp, O, 22,4 m2

Basiswoning Trebbe - 3 TW west 0,25 7,0 9,0 10,0 0,80 triple 0,15 bodem wp WTW + CO2 zonneboiler

Basiswoning Trebbe - 4 TW west 0,00 3,5 5,2 6,0 1,45 HR++ 0,40 ext. wl WTW + CO2 782 Wp, O, 4,8 m2

Basiswoning Trebbe - 5 TW west 0,00 3,5 5,2 6,0 1,45 HR++ 0,40 biomassa WTW + CO2 n.v.t.

12. Aalberts Wonen - 1 TW west 0,00 4,0 5,7 6,0 0,80 triple 0,40 cv mv + CO2 3808Wp, OW, 22,4 m2

Aalberts Wonen - 2 TW west 0,06 4,0 5,7 6,0 0,84 triple 0,40 cv WTW + CO2 2720 Wp, O, 16 m2

Page 13: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 11

Met de extra maatregelen zoals in tabel 4 is aangegeven kunnen de woningen voldoen aan de drie BENG-indicatoren. Opgemerkt wordt dat voor

vermindering van de energiebehoefte bij de woningen waarbij de lineaire warmteverliezen in basis forfaitair zijn berekend een aanname is gedaan voor het

omzetten naar uitgebreid rekenen. Het uitgebreid rekenen van de warmteverliezen vindt met name bij vrijstaande woningen en villa’s niet altijd plaats

vanwege de tijdsinspanning. Als de lineaire warmteverliezen forfaitair worden berekend, vindt een toeslag plaats op de U-waarde van constructies, dit heeft

een negatief effect op de energiebehoefte tot gevolg. Aangenomen is dat voor het voldoen aan de BENG-eisen nauwkeurig rekenen de standaard zal

worden.

Tabel 5: Rekenresultaten BENG – variant BENG

Projecten EPC Energiebehoefte Primair fossiel

energiegebruik

Hernieuwbare energie

≤ 25 kWh/m2 ≤ 25 kWh/m2 ≥ 50%

1. Hoekwoning Noord-Brabant -0,07 24,8 17,3 65,2%

2. Houthaven Pier 2 te Amsterdam 0,09 25,0 9,4 76%

3. 8 woningen Ten Post -0,31 24,7 -29,5 154,8%

4. Stationskwartier te Veenendaal -0,13 24,7 -13,9 140,8%

5. Tussenwoning Utrecht -0,02 24,4 -6,7 114%

6. Hoekwoning plat dak – variant 1

Hoekwoning plat dak – variant 2

-0,03

0,21

25,0

24,4

15,3

12,4

70%

74%

7. Vrijstaande woning te Utrecht -0,09 24,9 -11,2 127%

8. Basiswoning Ter Steege – variant 1

Basiswoning Ter Steege – variant 2

-0,12

-0,10

23,8

24,9

12,8

9,9

70%

75%

9. Hogenkampseweg te Renkum 0,00 23,5 18,9 58%

10. Vrijstaande woning te Noord-Holland 0,03 24,7 15,6 55%

11. Basiswoning Trebbe – variant 1 -0,01 25,0 20,7 54%

Basiswoning Trebbe – variant 2 0,00 24,1 19,2 56%

Basiswoning Trebbe – variant 3 0,24 14,9 25,0 59%

Basiswoning Trebbe – variant 4 0,24 24,1 23,1 58%

Basiswoning Trebbe – variant 5 0,15 24,1 9,1 83%

12. Aalberts Doordacht Wonen- variant 1

Aalberts Doordacht Wonen- variant 2

0,00

0,06

25,0

20,5

17,4

15,9

55%

51%

Page 14: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 11 Pagina 11

2.4 Analyse BENG-resultaten

Uit de uitgevoerde berekeningen komen als gevolg van diversiteit in energetische prestatie, oriëntatie,

geometrie en maatregelen uiteenlopende resultaten naar voren. Het algemene beeld wordt in deze

paragraaf geanalyseerd. De analyse voor de energiebehoefte, het primaire fossiel energiegebruik en het

aandeel hernieuwbare energie zijn achtereenvolgens weergegeven.

BENG 1. Energiebehoefte

De aangeleverde projecten zijn in basis uitgewerkt om te voldoen aan de EPC-eis en niet aan de BENG-

indicatoren. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat de meeste woningen (nog) niet voldoen aan de

BENG-indicatoren. De eerste eis vormt daarmee de grootste uitdaging. Bij de bepaling van de

energiebehoefte zijn de volgende aspecten van invloed:

geometrie

oriëntatie

thermische schil: glas, isolatiewaarde, luchtdichtheid

type ventilatiesysteem, inclusief regeling

Een eerste stap om de energiebehoefte te verlagen is om te ontwerpen met het oog op het verlagen van

de energiebehoefte. Dit betekent aandacht voor zongericht verkavelen, glas op de zongerichte oriëntatie,

maatregelen om oververhitting te beperken en het beperken van het verliesoppervlak.

In deze studie is het glaspercentage, de oriëntatie en geometrie van de 12 woningen niet gewijzigd. Er

heeft geen ingreep in het ontwerp plaatsgevonden. Om te komen tot een energiebehoefte < 25 kWh/m2

zijn extra maatregelen/technieken voorgesteld. Dit is gedaan door de thermische schil te verbeteren

zoals door het toepassen van triple glas, het verhogen van de warmteweerstand, verbeteren

luchtdichtheid en/of het wijzigen van het type ventilatiesysteem al dan niet in combinatie met

vraagsturing.

Verhouding verliesoppervlak

Tevens komt naar voren dat met name bij vrijstaande woningen en woningen met een groot

verliesoppervlak meer maatregelen nodig zijn. Voor de vrijstaande woningen gaan de maatregelen

richting het niveau Passief Bouwen om de eis aan de energiebehoefte te behalen. Er zijn bij dergelijke

woningen weinig maatregelen meer beschikbaar voor het verder verlagen van de energiebehoefte.

Opgemerkt wordt dat bij het uitwerken van de concepten is uitgegaan met wat nu technisch mogelijk is

en in de markt wordt toegepast. Met name bij vrijstaande woningen en woningen met een afwijkende

doorsnede zijn binnen de huidige bepalingsmethode (NEN 7120) en met beschikbare technieken weinig

mogelijkheden voor verdergaande verlaging van de energiebehoefte.

Ventilatiesysteem

Het aantal varianten waarmee met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer wordt voldaan aan de

eerste BENG-eis is in de minderheid ten opzichte van gebalanceerde ventilatie. Als het ontwerp,

oriëntatie en de thermische schil zijn afgestemd op het verminderen van de energiebehoefte is

Page 15: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 12 Pagina 12

natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met vraagsturing bij de reguliere hoek- en tussenwoning

mogelijk. Bij de vrijstaande woningen en woningen met een bijzondere doorsnede ligt de toepassing van

gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning voor de hand.

Nul-op-de-meter

Uit de resultaten blijkt tevens dat een nul-op-de-meter concept niet per definitie betekent dat aan de

BENG-eisen wordt voldaan. Project 3 is destijds uitgerekend als nul-op-de-meter concept en voldoet

ruimschoots aan de eis voor primaire energie en aandeel hernieuwbare energie, echter niet aan de

energiebehoefte. Als dezelfde woning momenteel berekend wordt volgens het NOM-keur is de kans groot

dat ook aan de energiebehoefte wordt voldaan.

Bepaling energiebehoefte

Bij de vrijstaande woning in Noord-Holland is op basis van de PHPP-systematiek/nZEB-tool een lagere

energiebehoefte bepaald dan op basis van NEN 7120 is vastgesteld. De ervaring leert dat de uitkomst

tussen beide bepalingsmethoden niet één op één met elkaar overeenkomen als gevolg van verschillen in

onder andere: bepaling verliesoppervlak, gebruiksoppervlak/verwarmd vloeroppervlak, interne

warmtelast en buitentemperatuur. In dit voorbeeld is de afwijking vrij groot, naar verwachting als gevolg

van wel/niet berekenen van het souterrain en het forfaitair invoer van lineaire warmteverliezen in de EPC.

Een uitgebreidere analyse kan hierover meer duidelijkheid verschaffen.

BENG 2. Primaire fossiel energiegebruik

Het primaire fossiel energiegebruik heeft een belangrijke relatie met de aangehouden bouwkundige en

installatietechnische uitgangspunten zoals die nu in de EPC-berekening zijn opgenomen. Alleen de

energiepost verlichting is bij de primaire energie conform de bepalingsmethode voor woningbouw buiten

beschouwing gelaten. Van de 12 onderzochte woningen voldeden een aantal projecten nog niet aan de

eis van de primaire energie. Om de eis te behalen zijn naast de extra maatregelen om de

energiebehoefte te verlagen (zie vorige paragraaf) extra maatregelen toegepast zoals een ander

verwarmingssysteem, ventilatiesysteem of de toevoeging van PV-panelen.

Verwarmingssystemen

Het voldoen aan de voorlopige eis van 25 kWh/m2 primair fossiel energiegebruik kan zowel met een gas-

als elektraconcept. Het voordeel van een concept met warmtepomp, externe warmtelevering met biogeen

deel en biomassa is dat naast BENG-eis 2 ook BENG-eis 3 wordt gereduceerd. Bij toepassing van externe

warmtelevering kan het aandeel PV-panelen sterk worden verminderd, daarnaast kan bij toepassing van

biomassa als verwarmingssysteem PV-panelen achterwege.

Geen PV-panelen?

In vrijwel alle concepten worden PV-panelen toegepast om per saldo het primaire fossiel energiegebruik

onder de 25 kWh/m2 te realiseren. De vraag ontstaat of PV-panelen altijd nodig zijn. Voor een

tussenwoning met een oost-west oriëntatie is onderzocht welke maatregelen nodig zijn. Afgezien van de

kostenefficiënte keuzes kan een tussenwoning met de schil op het niveau Passief Bouwen, een bodem

warmtepomp met een hoge COP voor warmtapwater in combinatie met een zonneboiler voldoen aan de

Page 16: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 13 Pagina 13

drie BENG-eisen zonder PV. Daarnaast kan door toepassing van biomassa bij de onderzochte

tussenwoning PV-panelen achterwege blijven.

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt in belangrijke mate bepaald door de toepassing van een

warmtepomp, het gebruik van biomassa, biogeen deel aan externe warmtelevering en de bijdrage van

PV-panelen.

Bij enkele woningen wordt een hoog aandeel hernieuwbare energie gerealiseerd (> 100%). Dit betekent

dat het gebouwgebonden energiegebruik volledig is gecompenseerd met hernieuwbare energie. Deze

woningen hebben een aanzienlijk deel van het dak benut voor de opwekking van elektriciteit en een lage

EPC of verdergaande energetische ambitie richting nul-op-de-meter.

De projecten waarin biomassa is toegepast betreffen in dit onderzoek allemaal situaties met

warmtelevering. Bij de invoer van biomassa is er vanuit gegaan dat vaste biobrandstof 100%

hernieuwbaar is en geen primair energiegebruik met zich meebrengt. Hierdoor wordt in de 2e trap

gerekend met een energiedrager fP;del;bm = 0. Dit betekent praktisch gezien dat alle energie die wordt

opgewekt met vaste biobrandstof in de bepaling van verwarming en warmtapwater niet wordt

meegerekend.

Dit is in lijn met de beoordeling in het kader van de EMG en van het concept-aanvullingsblad van de

norm NEN 7120 (NEN7120;A1 concept februari 2016). In dat aanvullingsblad wordt bij toepassing van

biomassaketels die vallen onder het Activiteitenbesluit voor de biomassa gerekend met een fP;del;bm = 0.

Bij ketels met een zorgvuldige verbranding (zoals pelletketels), die buiten het Activiteitenbesluit vallen,

wordt gerekend met een fP;del;bm = 0,5. Hierdoor wordt het effect van biomassa op de primaire

energie/hernieuwbare energie gehalveerd. Dit is bijvoorbeeld het geval met pelletkachels en –ketels voor

individuele woningen die door hun beperkte verbrandingscapaciteit niet onder het Activiteitenbesluit

vallen. Bij de toepassing van alle andere vormen van biomassa (zoals conventionele houtkachels) geldt

een fP;del;bm = 1,0, waarmee de biomassa de facto niet gewaardeerd wordt als hernieuwbare energie

gezien de negatieve bij-effecten van dergelijke toestellen, zoals fijn stof in de leefomgeving.

Page 17: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 14 Pagina 14

Hoofdstuk 3 Gevoeligheidsanalyse

3.1 Vier projecten + referentiesituatie

Uit het aangeleverde aanbod zijn vier projecten geselecteerd waarvoor een nadere rekenkundige analyse

is gemaakt. Voor de vier grondgebonden woningen is één basisconcept opgesteld om de resultaten

onderling met elkaar te kunnen vergelijken. Vervolgens is gekeken naar het effect van diverse

maatregelen/wijzigingen. Er is onderscheid gemaakt in de volgende wijzigingen:

- gebouwontwerp: glaspercentage, beukmaat en woningdiepte

- oriëntatie: alle windrichtingen

- bouwkundig: isolatiegraad, type glas, zonwering, luchtdichtheid

- installatie-W: verwarming, tapwater, ventilatie

- installatie-E: zonne-energie

De volgende vier projecten zijn uitgewerkt, waardoor een spreiding in geometrie en type woning

ontstaat:

Figuur 2: Tussenwoning en hoekwoning met zadeldak

Figuur 3: Hoekwoning 1 bouwlaag plat dak en vrijstaande woning

1. Tussenwoning met zadeldak

2. Hoekwoning met zadeldak

3. Hoekwoning met 1 bouwlaag plat dak

4. Vrijstaande woning

Page 18: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 15 Pagina 15

Referentiesituatie Om de resultaten van de vier verschillende woningen onderling met elkaar te vergelijken is één referentie

vastgesteld. In de referentie is uitgegaan van conservatieve uitgangspunten. De thermische schil ligt

hierbij op het niveau Bouwbesluit, een verbeterde luchtdichtheid, een cv-ketel, ventilatiesysteem C en

geen PV-panelen. De referentie is in tabel 6 en figuur 4 weergegeven.

Tabel 6: Referentie vier woningtypen

Figuur 4: Referentie vier woningtypen – BENG-uitkomst

De uitkomsten zijn als gevolg van de conservatieve uitgangspunten logischerwijs aan de hoge kant. Uit

referentiesituatie blijkt dat een hoek- en tussenwoning met een betere verhouding verliesoppervlak en

gebruiksoppervlak gunstiger is voor de energiebehoefte en het primaire fossiel energiegebruik. De

woning met één bouwlaag en de vrijstaande woning zijn in basis ongunstiger voor BENG-indicator 1 en 2.

Het aandeel hernieuwbaar is in alle situaties 0%, aangezien in de referentie geen hernieuwbare energie is

toegepast.

In de hierna volgende paragrafen zijn de effecten doorgerekend van verschillende opties ten opzichte van

deze referentie. Een positieve bijdrage aan de BENG-eisen wordt in de tabel met groen weergegeven en

een negatieve waarde (daling ten opzichte van de referentie). Een negatieve bijdrage op de BENG-

uitkomst wordt in de tabel met rood weergegeven en een positieve waarde (stijging ten opzichte van de

referentie).

Bouwkundig Installatietechnisch

Rc vloer: 3,5 m2K/W HR 107 combiketel

Rc gevel: 4,5 m2K/W LT-vloerverwarming

Rc dak: 6,0 m2K/W HR 107 combiketel (tapwaterrendement 82,5%)

Uraam: 1,40 W/m2K, ZTA: 0,6, geen zonwering C4a. ZR-roosters + CO2-sturing op afvoer (LUKA B)

Lineaire warmteverliezen: uitgebreid Geen PV-panelen

Verbeterde infiltratie: 0,40 dm3/s.m2

voorgevel: noord

Page 19: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 16 Pagina 16

3.2 Geometrie

In tabel 7 is het effect weergegeven van een wijziging in het glaspercentage en het vergroten van de

woning. Het glaspercentage is zowel autonoom als in combinatie met het vergroten van de woning

doorgerekend. Bij het vergroten van de woning is rekening gehouden met een hoger glaspercentage van

5 á 10% om te blijven voldoen aan de daglichteis.

Tabel 7: Effect geometrie – energiebehoefte (BENG 1)

Uit de gevoeligheidsanalyse is af te leiden dat de aanpassing van het glaspercentage of vergroten van de

woning bij de hoek- en tussenwoning een beperkte invloed heeft op de energiebehoefte. Bij de

vrijstaande woning leidt het effect van een hoger glaspercentage tot een groter verschil in de

energiebehoefte dan bij de overige woningen. De vrijstaande woning heeft op alle gevels met

bijbehorende oriëntatie glas waardoor dit effect verklaarbaar is.

1. TW

zadeldak

2. HW

zadeldak

3. HW

plat dak

4. VW

Glaspercentage

Glaspercentage +10% 0,1 kWh/m² 1,2 kWh/m² 0,1 kWh/m² 3,3 kWh/m²

Glaspercentage -10% 0,0 kWh/m² -0,9 kWh/m² 0,0 kWh/m² -3,0 kWh/m²

Beukmaat + 300 mm 0,2 kWh/m² -0,6 kWh/m² -1,2 kWh/m² -0,8 kWh/m²

Beukmaat + 600 mm 0,3 kWh/m² -1,3 kWh/m² -2,2 kWh/m² -2,0 kWh/m²

Woningdiepte +300 mm -0,2 kWh/m² -0,3 kWh/m² -0,8 kWh/m² -0,2 kWh/m²

Woningdiepte +600 mm -0,3 kWh/m² -0,5 kWh/m² -1,7 kWh/m² -0,7 kWh/m²

Page 20: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 17 Pagina 17

3.3 Oriëntatie

In tabel 8 is het effect van een andere oriëntatie op de energiebehoefte weergegeven. Voor de acht

windrichtingen is het effect per woningtype berekend. In de referentiesituatie is uitgegaan van de

voorgevel op het noorden en de achtergevel op het zuiden.

Tabel 8: Effect oriëntatie – energiebehoefte (BENG 1)

Figuur 5: Effect oriëntatie op energiebehoefte (BENG 1)

In figuur 5 hebben de hoek– en tussenwoning met zadeldak een vergelijkbare curve. Voor deze twee

typen geldt dat de voor- en achtergevel op een oost-west oriëntatie maatgevend zijn. Bij een oost-west

oriëntatie is de zoninstraling in de winter gering, dit is ongunstig voor de warmtebehoefte. In de zomer is

de zoninstraling vrij groot (groter dan op het zuiden, door een lagere hoek van inval), dit is ongunstig

voor de koelbehoefte. Beide parameters, warmtebehoefte en koelbehoefte, maken onderdeel uit van de

energiebehoefte.

Voor de vrijstaande woning is dat effect minder groot. De vrijstaande woning in dit voorbeeld heeft op

alle gevels ramen waardoor de wijziging in oriëntatie minder effect heeft op de energiebehoefte. Bij een

west oriëntatie van de voorgevel is de langsgevel (met veel glas) op het zuiden georiënteerd, dit heeft

een licht positief effect op de uitkomst.

Oriëntatie voorgevel 1. TW

zadeldak

2. HW

zadeldak

3. HW

plat dak

4. VW

Noord (uitgangspunt)

Noordwest 3,2 kWh/m² 3,6 kWh/m² 3,6 kWh/m² 2,0 kWh/m²

West 5,3 kWh/m² 4,6 kWh/m² 5,3 kWh/m² -0,5 kWh/m²

Zuidwest 4,9 kWh/m² 4,2 kWh/m² 4,6 kWh/m² 2,0 kWh/m²

Zuid 3,1 kWh/m² 1,7 kWh/m² 1,8 kWh/m² 0,5 kWh/m²

Zuidoost 4,9 kWh/m² 5,2 kWh/m² 3,7 kWh/m² 2,1 kWh/m²

Oost 5,3 kWh/m² 6,3 kWh/m² 3,8 kWh/m² 0,3 kWh/m²

Noordoost 3,3 kWh/m² 4,2 kWh/m² 2,9 kWh/m² 2,0 kWh/m²

Page 21: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 18 Pagina 18

De oriëntatie heeft naast de energiebehoefte ook effect op het primaire energiegebruik, met name als de

woning is voorzien van zonne-energiesystemen.

3.4 Bouwkundig

Om inzicht te krijgen in het effect van de thermische schil op de energiebehoefte is gevarieerd in de

prestatie van de volgende aspecten:

- Rc-waarde vloer, gevel en dak

- U-waarde ramen

- zonwering / verlagen ZTA-waarde glas

- lineaire warmteverliezen

- infiltratie

Dichte delen In tabel 9 is het effect weergegeven van het verhogen van de warmteweerstand van de vloer, gevel en

dakconstructie. De warmteweerstand is ten opzichte van het vigerende Bouwbesluit niveau stelselmatig

verhoogd.

Tabel 9: Effect warmteweerstand dichte delen – energiebehoefte (BENG 1)

Figuur 6: Effect warmteweerstand – energiebehoefte (BENG 1)

Rc-waarde

vloer/gevel/dak

1. TW

zadeldak

2. HW

zadeldak

3. HW

plat dak

4. VW

Rc: 3,5/4,5/6,0 m2K/W (uitgangspunt Bouwbesluit)

Bouwbesluit+

(Rc : 5,0/6,0/7,0 m2K/W)

-2,7 kWh/m² -3,8 kWh/m2 -5,7 kWh/m2 -4,3 kWh/m²

Passief

(Rc : 7,0/9,0/10,0 m2K/W)

-5,8 kWh/m² -8,0 kWh/m2 -12,7 kWh/m2 -9,3 kWh/m²

Passief +12

(Rc : 7,0/9,0/12,0 m2K/W)

-6,1 kWh/m² -8,3 kWh/m2 -13,3 kWh/m2 -9,7 kWh/m²

Page 22: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 19 Pagina 19

De energiebehoefte neemt bij alle woningtypen af. De eerste twee stappen zijn het meest effectief. De

schil heeft daarbij een grote invloed op de uitkomst van de energiebehoefte. De knik kan ook worden

verklaard doordat in de laatste stap (uit praktisch oogpunt) alleen de isolatiewaarde van het dak is

verhoogd.

Transparante delen In tabel 10 is het effect weergegeven van het verlagen van de warmtedoorgangscoëfficiënt van de

ramen. In de EPC-systematiek wordt een samengestelde U-waarde voor het kozijn en glas ingevoerd, de

Uw-waarde. In tabel 10 is gekeken naar het effect van een lagere U-waarde door de toepassing van

HR++-glas en triple-glas. Voor een U-waarde van 1,0 W/m2K is eveneens een lagere ZTA-waarde

aangehouden, dit kan namelijk triple-glas zijn met meerdere glasbladen waardoor de ZTA-waarde daalt.

De zontoetredingsfactor heeft naast de verlaging van de U-waarde ook effect op de energiebehoefte.

Tabel 10: Effect warmtedoorgangscoëfficiënt ramen – energiebehoefte (BENG 1)

Figuur 7: Effect U-waarde ramen – energiebehoefte (BENG 1)

Een lagere U-waarde van de ramen heeft een lagere energiebehoefte tot gevolg. Houdt bij de toepassing

van lagere U-waarden ook rekening met de ZTA-waarde. Een lagere ZTA-waarde kan in de woningbouw

ongunstig zijn op de energiebehoefte. Reden hiervan is dat een lagere ZTA-waarde in de winterperiode

voor meer verwarmingsbehoefte zorgt dan de vermindering van de koelbehoefte in de zomerperiode. Een

lagere ZTA-waarde kan dus ook negatief effect opleveren, zoals te zien is in de stap van 1,2 naar 1,0 bij

de tussenwoning.

Het effect van een lagere U-waarde van de ramen is groter naarmate de woning meer glas heeft, dit is

zichtbaar bij de vrijstaande woning ten opzichte van de hoek- en tussenwoning.

U-waarde + ZTA-waarden

ramen

1. TW

zadeldak

2. HW

zadeldak

3. HW

plat dak

4. VW

Uraam 1,4 W/m2K – ZTA: 0,6 (uitgangspunt)

Uraam 1,2 W/m2K – ZTA: 0,6 -1,1 kWh/m² -2,0 kWh/m² -1,8 kWh/m2 -2,7 kWh/m²

Uraam 1,0 W/m2K – ZTA: 0,5 -0,9 kWh/m² -3,6 kWh/m² -1,9 kWh/m2 -7,9 kWh/m²

Uraam 0,8 W/m2K – ZTA: 0,5 -2,1 kWh/m² -5,7 kWh/m² -3,8 kWh/m2 -10,8 kWh/m²

Page 23: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 20 Pagina 20

Overige aspecten In tabel 11 is het effect weergegeven van de volgende aspecten:

zonwering en verlagen zontoetredingsfactor glas

lineaire warmteverliezen: forfaitair of uitgebreid berekend

infiltratie: meetwaarde of forfaitair op basis van de gebouwkenmerken

Tabel 11: Effect zonwering/ZTA-waarde, lineaire warmteverliezen & infiltratie

– energiebehoefte (BENG 1)

Figuur 8: Effect zonwering en lagere ZTA-waarde glas – energiebehoefte (BENG 1)

1. TW

zadeldak

2. HW

zadeldak

3. HW

plat dak

4. VW

Geen zonwering / ZTA: 0,6 (uitgangspunt)

zonwering achtergevel

begane grond en verdieping

-1,0 kWh/m² -2,9 kWh/m2 -2,2 kWh/m2 -4,6 kWh/m²

glas ZTA-waarde 0,4 3,5 kWh/m² 2,6 kWh/m2 4,4 kWh/m2 -2,0 kWh/m²

Lineaire warmteverliezen: uitgebreid rekenen (uitgangspunt)

Lineaire warmteverliezen:

forfaitair

7,5 kWh/m² 9,7 kWh/m2 6,0 kWh/m2 13,0 kWh/m2

Luchtdichtheid: qv10-waarde: 0,40 dm3/s.m2 (uitgangspunt)

forfaitair 4,4 kWh/m² 5,8 kWh/m2 2,8 kWh/m2 6,7 kWh/m²

qv10-waarde: 0,15 dm3/s.m2 -3,6 kWh/m² -3,2 kWh/m2 -3,8 kWh/m2 -2,8 kWh/m²

Page 24: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 21 Pagina 21

Figuur 9: Effect infiltratie – energiebehoefte (BENG 1)

Uit de rekenresultaten blijkt het volgende:

Zonwering heeft een positieve bijdrage aan het verlagen van de energiebehoefte, bij de

vrijstaande woning is dit effect groter vanwege het groter aandeel glas dat voorzien wordt van

zonwering.

Het verlagen van de ZTA-waarde van 0,6 naar 0,4 heeft over het algemeen een ongunstig effect.

Alleen bij de vrijstaande woning is een positief effect zichtbaar.

Het uitgebreid rekenen van de lineaire warmteverliezen vormt een aanzienlijke verlaging van de

energiebehoefte en is voor grondgebonden woningen een belangrijk aspect om te voldoen aan

de energiebehoefte. Voor hoek- en tussenwoningen is het uitgebreid rekenen van de lineaire

warmteverliezen standaard, voor vrijstaande woningen niet altijd. Ook voor vrijstaande woning

wordt het uitgebreid rekenen aangeraden om de energiebehoefte te behalen.

Het verlagen van de luchtdichtheid van forfaitair waarde naar 0,4 dm3/s.m2 of 0,15 dm3/s.m2

zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de energiebehoefte.

Page 25: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 22 Pagina 22

3.5 Installatie-W

Verwarming In tabel 12 is het effect weergegeven van verschillende verwarmingssystemen op het primaire fossiel

energiegebruik ten opzichte van een HR-107 combiketel.

Tabel 12: Verwarming – primair fossiel energiegebruik (BENG 2) & hernieuwbare energie (BENG 3)

Figuur 10: Effect verwarmingssysteem – primaire fossiel energiegebruik (BENG 2)

1. TW

zadeldak

2. HW

zadeldak

3. HW

plat dak

4. VW

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 3

[%]

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 3

[%]

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 3

[%]

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 3

[%]

HR 107-ketel (uitgangspunt)

Hybride warmtepomp /

cv-ketel

-3,5

kWh/m²

26 % -11,5

kWh/m²

29 % -17,0

kWh/m² 34 %

-14,2

kWh/m²

31 %

Externe warmtelev.

(100%)

-2,2

kWh/m²

30 % -3,6

kWh/m²

29 % -6,3

kWh/m² 31 %

-3,4

kWh/m²

27 %

Externe warmtelev.

(195%)

-28,1

kWh/m²

42 % -33,4

kWh/m²

41 % -46,3

kWh/m² 44 %

-35,5

kWh/m²

37 %

Luchtwater warmtepomp -2,8

kWh/m²

29 % -14,3

kWh/m²

38 % -3,6

kWh/m² 34 %

-8,3

kWh/m²

33 %

Bodemwarmtepomp -4,0

kWh/m²

35 % -13,5

kWh/m²

38 % -15,1

kWh/m² 34 %

-18,6

kWh/m²

38 %

Biomassaketel -57,3

kWh/m²

84 % -63,0

kWh/m²

82 % -85,5

kWh/m² 86 %

-71,0

kWh/m²

75 %

Page 26: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 23 Pagina 23

Figuur 11: Effect verwarmingssysteem – hernieuwbare energie (BENG 3)

Uit de rekenresultaten blijkt het volgende:

Voor een hybride warmtepomp / cv-ketel draagt alleen het deel verwarming bij aan de het

aandeel hernieuwbare energie. Warmtapwater wordt in dat geval geheel geleverd door de cv-

ketel, deze draagt niet bij aan de derde BENG-indicator

Voor externe warmtelevering wordt er vanuit gegaan dat 49% van de warmte van een AVI

hernieuwbaar is.

Bij de luchtwater en bodem warmtepomp is de COP-waarde voor verwarming en warmtapwater

van invloed op de primaire energie en aandeel hernieuwbare energie. Beide systemen leveren

een aanzienlijke bijdrage aan het aandeel hernieuwbare energie.

Het effect van biomassa levert een aanzienlijke bijdrage aan het primaire fossiel energiegebruik

en aandeel hernieuwbare energie (zie ook 2.4 / BENG 3).

Page 27: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 24 Pagina 24

Warmtapwater In tabel 13 is het effect weergegeven van twee maatregelen om het energiegebruik voor warmtapwater

in grondgebonden woningen te verlagen.

Tabel 13: Warmtapwater – primaire fossiel energiegebruik (BENG 2) & hernieuwbare energie (BENG 3)

Figuur 12: Effect warmtapwatersysteem – primaire fossiel energiegebruik (BENG 2)

Figuur 13: Effect warmtapwatersysteem – hernieuwbare energie (BENG 3)

1. TW

zadeldak

2. HW

zadeldak

3. HW

plat dak

4. VW

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 3

[%]

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 3

[%]

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 3

[%]

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 3

[%]

HR 107-ketel (uitgangspunt)

Zonneboiler 2,4 m2 -15,9

kWh/m²

21% -10,5

kWh/m2

13% -11,9

kWh/m2

11% -10,4

kWh/m²

10%

Douche-WTW -6,2

kWh/m²

0% -7,0

kWh/m2

0% -10,4

kWh/m2

0% -4,8

kWh/m²

0%

Page 28: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 25 Pagina 25

Zowel de zonneboiler als de douche-WTW reduceren de primaire energie. De bijdrage van de zonneboiler

is bij de meeste woningen hoger dan de douche-WTW. Door toepassing van een zonneboiler wordt naast

de verlaging van het primaire fossiel energiegebruik eveneens het aandeel hernieuwbare energie

verhoogd. Dit in tegenstelling tot de toepassing van de douche-WTW.

Ventilatie In tabel 14 is het effect weergegeven van diverse ventilatiesystemen op de energiebehoefte en het

primaire energiegebruik van de vier verschillende woningtypen.

Tabel 14: Ventilatie – energiebehoefte (BENG 1) & primaire fossiel energiegebruik (BENG 2)

Figuur 14: Effect ventilatiesysteem – energiebehoefte (BENG 1)

1. TW

zadeldak

2. HW

zadeldak

3. HW

plat dak

4. VW

BENG 1

[kWh/m2]

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 1

[kWh/m2]

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 1

[kWh/m2]

BENG 2

[kWh/m2]

BENG 1

[kWh/m2]

BENG 2

[kWh/m2]

C4a. ZR-roosters + CO2-sturing op afvoer (uitgangspunt)

C4b. CO2-sturing indirect

op toevoer per VR

-2,9

kWh/m²

-4,1

kWh/m²

-2,6

kWh/m²

-3,8

kWh/m²

-3,2

kWh/m²

-4,5

kWh/m²

-2,5

kWh/m²

-3,8

kWh/m²

C4c. CO2-sturing op

afvoer per VR

-1,7

kWh/m²

-2,4

kWh/m²

-1,5

kWh/m²

-2,2

kWh/m²

-1,9

kWh/m²

-2,7

kWh/m²

-1,4

kWh/m²

-2,2

kWh/m²

D2b2. WTW-sturing,

zonder zonering, zonder

sturing, volledige bypass

-7,8

kWh/m²

3,0

kWh/m²

-7,6

kWh/m²

2,9

kWh/m² -11,3

kWh/m²

0,4

kWh/m²

-4,9

kWh/m² 5,6

kWh/m²

D4b. tijdsturing met twee

of meer zones

-9,3

kWh/m²

-1,9

kWh/m²

-8,6

kWh/m²

-1,6

kWh/m²

-12,6

kWh/m²

-4,6

kWh/m²

-6,1

kWh/m²

0,9

kWh/m²

D5a. CO2-sturing met

twee of meer zones

-10,3

kWh/m²

-6,5

kWh/m²

-9,3

kWh/m²

-5,7

kWh/m²

-13,5

kWh/m²

-9,3

kWh/m²

-7,0

kWh/m²

-3,6

kWh/m²

E. gecombineerd

(decentraal en systeem

C)

-2,6

kWh/m²

0,0

kWh/m²

-2,7

kWh/m²

-0,2

kWh/m² -3,4

kWh/m²

-0,6

kWh/m²

-3,0

kWh/m² -0,5

kWh/m²

Page 29: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 26 Pagina 26

Zowel bij geavanceerde vormen van ventilatiesysteem C als D wordt de energiebehoefte verlaagd. Het

toepassen van extra sturing in de vorm van CO2-sturing per verblijfsruimte levert een bijdrage op.

De onderlinge verschillen tussen system C4b en C4c kunnen verklaard worden uit de grotere luchtstroom

die bij C4c in rekening wordt gebracht. Uit ander onderzoek (Monicair) is bekend dat systeem C4c een

zeer goede prestatie kan leveren op het gebied van binnenluchtkwaliteit. Dat aspect weegt in de bepaling

van de BENG-indicatoren (nog) niet mee. Niet uit te sluiten valt dat er in de definitieve versie direct (via

de bouwregelgeving) of indirect (via waardering van de energieprestatie) nadere eisen worden gesteld

aan de binnenluchtkwaliteit.

De resultaten van systeem E zijn eenvoudig verklaarbaar uit de opzet van dit systeem: lokale

gebalanceerde ventilatie in de woonkamer in combinatie met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

in de slaapkamer(s) en natte ruimten.

Figuur 15: Effect ventilatiesysteem – primaire fossiel energiegebruik (BENG 2)

Het primaire fossiel energiegebruik stijgt onder andere bij ventilatiesysteem D2b2 als gevolg van stijging

van het ventilatorvermogen van de ventilatie-unit.

Page 30: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 27 Pagina 27

3.6 Installatie-E

Om het aandeel hernieuwbare energie te behalen is toepassing van

hernieuwbare energie, in de vorm van zonne-energie, WKO, biomassa,

windenergie of externe warmtelevering met biogeen deel nodig. Door

het toepassen van hernieuwbare energie wordt als neveneffect het

primaire fossiel energiegebruik per saldo verlaagd. In deze analyse is

het aandeel PV-panelen op de indicator hernieuwbare energie

onderzocht.

In tabel 16 is het effect weergegeven van 5, 10 en 15 PV-panelen op het dakvlak. De PV-panelen hebben

een opbrengst van 270 Wp/paneel en zijn bij de woningen met een hellend dak ingevoerd als matig

geventileerd met de betreffende dakhelling. Bij de woning met plat dak zijn de PV-panelen ingevoerd als

sterk geventileerd met een dakhelling van 45°.

Tabel 15: PV-panelen – hernieuwbare energie (BENG 3)

Figuur 16: Effect PV-panelen op hernieuwbare energie

Uit de resultaten komt naar voren dat het effect van PV-panelen groter is een op kleinere woning dan bij

een grotere woning. De opbrengst van PV-panelen wordt namelijk bij de bepaling van het aandeel

hernieuwbare energie gedeeld door het gebruiksoppervlak.

1. TW

zadeldak

2. HW

zadeldak

3. HW

plat dak

4. VW

Geen PV-panelen (uitgangspunt)

5 PV-panelen á 270 Wp/paneel 18 % 14 % 17 % 8 %

10 PV-panelen á 270 Wp/paneel 35 % 28 % 34 % 16 %

15 PV-panelen á 270 Wp/paneel 53 % 42 % 51 % 24 %

Page 31: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 28 Pagina 28

Hoofdstuk 4 Kwalitatieve analyse

4.1 Thermisch comfort in zomer

Om meer inzicht te krijgen in de comfortaspecten in de zomer en het risico op oververhitting is een

temperatuuroverschrijdingsberekening opgesteld voor de vier woningtypen zoals in paragraaf 3.1 is

bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de variant die voldoet aan de BENG-eisen.

Voor het risico op temperatuuroverschrijding bestaat geen publiek rechtelijke regelgeving.

Privaatrechtelijk wordt onder andere door het (voormalige) Garantie Instituut Woningbouw (GIW) eisen

gesteld aan de maximale temperatuuroverschrijding. Het GIW stelde in de publicatie “Installatie-eisen

nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen” uit 2008 de eis dat het maximale aantal

overschrijdingsuren van PMV > 0,5 niet meer dan 300 uur mag bedragen. Deze referentie is als

toetskader gebruikt.

Voor een volledig overzicht van de uitgangspunten wordt verwezen naar bijlage 3. In de berekening is

gevarieerd in type ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer (systeem C) en

mechanische toe- en afvoer (systeem D). Voor beide ventilatiesysteem is gekeken naar het effect van

zonwering, spuiventilatie en een combinatie van beide.

Figuur 17: Visualisatie vrijstaande woning en tussenwoning

Tabel 16: Rekenresultaten tussenwoning

Projecten Ventilatiesysteem D Ventilatiesysteem C

Basis

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

564 uur

18 uur

1 uur

44 uur

390 uur

1 uur

1 uur

7 uur

Met zonwering

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

298 uur

0 uur

0 uur

0 uur

138 uur

0 uur

0 uur

0 uur

Page 32: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 29 Pagina 29

Tabel 17: Rekenresultaten hoekwoning zadeldak

Tabel 18: Rekenresultaten hoekwoning platdak

Met spuiventilatie

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

268 uur

0 uur

0 uur

0 uur

161 uur

0 uur

0 uur

0 uur

Met zonwering + spuiventilatie

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

93 uur

0 uur

0 uur

0 uur

40 uur

0 uur

0 uur

0 uur

Projecten Ventilatiesysteem D Ventilatiesysteem C

Basis

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

1294 uur

821 uur

330 uur

725 uur

1186 uur

622 uur

213 uur

502 uur

Met zonwering

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

641 uur

42 uur

17 uur

29 uur

428 uur

6 uur

0 uur

3 uur

Met spuiventilatie

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

807 uur

86 uur

0 uur

44 uur

697 uur

62 uur

0 uur

23 uur

Met zonwering + spuiventilatie

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

270 uur

0 uur

0 uur

0 uur

180 uur

0 uur

0 uur

0 uur

Projecten Ventilatiesysteem D Ventilatiesysteem C

Basis

- woonkamer

- slaapkamer 1

842 uur

48 uur

607 uur

11 uur

Met zonwering

- woonkamer

- slaapkamer 1

311 uur

0 uur

151 uur

0 uur

Met spuiventilatie

- woonkamer

- slaapkamer 1

440 uur

2 uur

341 uur

0 uur

Met zonwering + spuiventilatie

- woonkamer

- slaapkamer 1

139 uur

0 uur

63 uur

0 uur

Page 33: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 30 Pagina 30

Tabel 19: Rekenresultaten vrijstaande woning

Uit de resultaten van de temperatuuroverschrijdingsberekeningen komen de volgende aspecten naar

voren:

het aantal overschrijdingsuren bij ventilatiesysteem C ligt lager dan bij ventilatiesysteem D.

het toepassen van zonwering of spuiventilatie levert een aanzienlijke bijdrage aan het

verminderen van het risico op temperatuuroverschrijding.

Bij de hoekwoning is zowel zonwering als spuiventilatie nodig om het toetscriteria van 300 uren

te behalen.

De tussenwoning kan met zonwering of spuiventilatie afzonderlijk voldoen aan het criterium.

Bij de vrijstaande woning zijn extra maatregelen, zoals ZTA-waarde glas, ontwerpwijziging qua

glas of actieve koeling nodig om de 300 uur te behalen. Deze extra maatregelen om de

temperatuuroverschrijding te verlagen hebben een bijkomend effect op één of meerdere BENG-

indicatoren.

Wat opvalt is dat in bijna alle situaties extra maatregelen nodig zijn om discomfort in de zomer te

voorkomen. Knelpunt daarbij is dat de effectiviteit van veel van deze maatregelen (met name zonwering

en spuiventilatie, maar ook actieve koeling) sterk afhankelijk zijn van het gebruik. Bij zonwering is

daarnaast de beperking van het doorzicht een aandachtspunt als gekozen wordt voor screens; dit kan

voor bewoners belemmerend werken op een goed gebruik. Daarnaast speelt de aanwezigheid een rol; bij

afwezigheid wordt zonwering in de regel niet gebruikt, wat een oververhitte woning kan opleveren bij

thuiskomst.

Voor spuiventilatie geldt dat onjuist gebruik (lekker de ramen open, het is immers mooi weer) zelfs een

averechts effect heeft: het binnen laten van warme buitenlucht versterkt de opwarming van de woning.

Op dit vlak is bewonersvoorlichting nodig: projectgericht en via algemene media.

Projecten Ventilatiesysteem D Ventilatiesysteem C

Basis

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

1603 uur

1040 uur

1122 uur

1079 uur

1458 uur

872 uur

974 uur

907 uur

Met zonwering

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

906 uur

152 uur

150 uur

128 uur

744 uur

64 uur

70 uur

53 uur

Met spuiventilatie

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

1186 uur

170 uur

274 uur

178 uur

1107 uur

93 uur

190 uur

95 uur

Met zonwering + spuiventilatie

- woonkamer

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

456 uur

0 uur

2 uur

0 uur

339 uur

0 uur

0 uur

0 uur

Page 34: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 31 Pagina 31

4.2 Regelbaarheid voor bewoners

Regelbaarheid gaat over het zelf als bewoner kunnen aanpassen van onder andere temperatuur

(verwarming in de winter, afkoeling in de zomer) en hoeveelheid frisse lucht aan de eigen wensen en de

omstandigheden; dit alles waar mogelijk per ruimte en met een voldoende mate van snelheid.

Regelbaarheid is de optelsom van het thermisch gedrag van de woning (traagheid), de installatie-

specificaties en de bedieningsmogelijkheden voor de bewoner(s) van zowel installatie (thermostaat,

bediening ventilatie), als bouwkundige componenten (ramen, gevelroosters en zonwering).

In het verleden waren gebouwen, ook met een grote gebouwmassa, thermisch relatief ‘snel’ door het

ontbreken van isolatie in de gebouwschil gekoppeld aan een grote luchtdoorlatendheid. Regelbaarheid

bleef beperkt tot een centrale thermostaat en/of open-dicht knoppen op radiatoren, een driestanden-

schakelaar voor de m.v. en de bediening van (klep)ramen. Toch was met deze beperkte

bedieningsmogelijkheid de regelbaarheid relatief effectief: opstoken en bijregelen met ramen. Ook was

het vanzelfsprekend een temperatuurverschil aan te houden tussen woon- en slaapkamers.

Een verbeterde regelbaarheid, bijvoorbeeld door thermostaatknoppen of een extra bedieningsschakelaar

voor de mechanische ventilatie werd daarom gezien als luxe en daarom veelal aangeboden in de

optiesfeer.

De afgelopen jaren is de regelbaarheid van gebouwen afgenomen, door het toenemen van isolatiewaarde

van de schil en beter luchtdichtheid. Ook de veel gebruikte strategie om de radiatoren in de slaapkamers

in principe ‘dicht’ te zetten is geen garantie meer voor een temperatuurverschil tussen woon- en

slaapkamers. Aanvullend wordt daarom vaak overgeventileerd via ramen in de slaapkamers. In het

stookseizoen is dat een effectieve strategie voor een lagere ruimtetemperatuur, uit het oogpunt van

energiezuinigheid is dit echter ongewenst. Als de ramen gedurende de nacht worden gesloten, is het

bovendien contra-productief voor de binnenluchtkwaliteit. In de zomerperiode zijn er steeds meer

klachten over te hoge binnentemperaturen.

Met het verder verhogen van de isolatiewaarden en verbeteren van de luchtdichtheid (zoals in de BENG-

concepten in hoofdstuk 3 is opgenomen) neemt de regelbaarheid verder af. Uit het oogpunt van

energiezuinigheid is een uniforme binnentemperatuur gunstig, maar het sluit niet aan bij de comfort-

preferentie van bewoners. Bovendien is uit onderzoek van o.a. de Universiteit van Maastricht gebleken

dat een afwisseling van temperatuur beter is voor de gezondheid en dat bijvoorbeeld goed inslapen

gebaat is bij een lagere ruimtetemperatuur. Handhaven van de beperkte regelmogelijkheden zal dus

leiden tot een toename van klachten en een afname van de gezondheidskwaliteit van woningen; met de

berekeningen in 4.1 kan dat voor de zomersituatie worden onderbouwd. Bovendien neemt de werkelijke

energiezuinigheid sterk af als er in het stookseizoen wordt ‘nageregeld’ met de ramen.

Het is daarom zaak om meer dan voorheen aandacht te besteden aan de regelbaarheid van installatie en

effectief kunnen inzetten van ventilatie- en spuivoorzieningen als onderdeel van de regeling van de

woning, zodat comfort en energiezuinigheid gediend worden. Het kunnen regelen van de ingestelde

temperatuur per ruimte en een ventilatiedebiet dat per ruimte afhankelijk is van aanwezigheid (of

vochtproductie) kan daarom niet langer gezien worden als ‘luxe’ maar veel meer als basiskwaliteit. Het is

dus gewenst om in de uitwerking van de BENG-concepten in concrete projecten meer dan voorheen

Page 35: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 32 Pagina 32

rekening te houden met de een voor bewoners praktische regelmogelijkheid van temperatuur en

ventilatiehoeveelheid per ruimte.

4.3 Toepasbaarheid ventilatieprincipes

De keuze voor een ventilatiesysteem wordt door veel partijen gezien als een principieel onderdeel van het

gebouwconcept. De keuze van het ventilatiesysteem heeft invloed op de uitkomst van BENG-indicator 1

en 2: de te verwarmen hoeveelheid ventilatielucht maakt onderdeel uit van de energiebehoefte en de

toegepaste ventilatorenergie van het primaire fossiel energiegebruik. In 3.5 is dit met getallen

onderbouwd. Omdat de stap om te voldoen aan BENG 1 over het algemeen het grootst is, krijgt de

invloed op die indicator meer aandacht.

Regeling

Momenteel worden nog veel woningen uitgerust met relatief eenvoudige ventilatiesystemen met beperkte

regelmogelijkheden. Op het belang van regelbaarheid op zichzelf is in 4.2 al gewezen. Bij ventilatie speelt

daarnaast de effectiviteit een rol. Het gaat daarbij niet primair om de hoeveelheid lucht die in een woning

wordt ververst, maar of luchtverversing plaats vindt op de plaats en tijd dat er mensen aanwezig zijn in

de betreffende ruimte. Zoals uit onderzoek (onder andere Monicair) blijkt, zijn dan de eenvoudige

systemen in het nadeel, zowel bij systemen met natuurlijke toevoer (‘C’) als systemen met

balansventilatie en wtw (‘D’). Nog slechter echter scoren systemen met een beperkte vraagsturing,

bijvoorbeeld door uitsluitend een CO2-sensor in de woonkamer. Dat een dergelijke regeling in feite niet

kan zorgen voor een goede luchtkwaliteit in slaapkamers is met boerenverstand te beredeneren. Te

verwachten is dat er bij de herziening van NEN 1087 en van de bouwregelgeving hiermee rekening zal

worden gehouden.

Effectiviteit

Voor een goede binnenluchtkwaliteit in combinatie met voldoende energiezuinigheid is een effectief

ventilatiesysteem daarom een noodzakelijke randvoorwaarde. Die effectiviteit wordt primair bepaald door

de vraag of de ventilatiestroom kan worden gerealiseerd in de ruimte waarin mensen op dat moment

verblijven. Systemen met een mechanische component per ruimte zijn daarbij in het voordeel; of dat

toe- of afvoer betreft is van ondergeschikt belang. De effectiviteit van de ventilatie neemt verder toe als

er op ruimteniveau kan worden geregeld; hetzij op basis van sensorsturing, hetzij door bediening. Zowel

met systemen gebaseerd op natuurlijke toevoer als met gebalanceerde systemen kan hieraan worden

voldaan. In beide gevallen is dan een uitgebreider kanaalstelsel nodig dan tot nu toe gebruikelijk is. De

systemen groeien in complexiteit (en daarmee in kosten) als het ware naar elkaar toe.

Installatiegeluid

Het verwachten geluidsniveau van ventilatie-installaties blijft een aandachtspunt. Er is al veel verbeterd

sinds de invoering van het 30dB-criterium in Bouwbesluit 2012, maar omdat de handhaving beperkt is en

ook niet alle partijen een volledige interne kwaliteitsbewaking kennen is niet bekend of momenteel in alle

situaties al aan dit criterium wordt voldaan.

Daarnaast is het van belang twee zaken te bedenken:

Page 36: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 33 Pagina 33

De eis wordt gesteld bij bouwbesluit-capaciteit; in de praktijk draait de ventilatie en groot deel

van de tijd op een lager debiet. Afwezigheid van klachten is daarom geen borging voor het

voldoen aan de eisen.

Bij een grenswaarde van 30dB ervaart ca. 20% van bewoners het geluid nog als hinderlijk

hoorbaar; om een grotere mate van tevredenheid te realiseren is het aan te bevelen om 25 dB

als grens aan te houden, met name in slaapvertrekken.

Het bovenstaande is al van toepassing op de nu gangbare systemen. Wat verandert er als er, om te

voldoen aan de BENG-eisen, meer ventilatiesystemen worden toegepast met een toe- of afvoerpunt in

alle ruimten? Dan vraagt het extra aandacht om aan de geluidseis te voldoen, met name in slaapkamers.

Door aandacht te besteden aan ontwerp, uitvoering, inregeling en regelkarakteristiek van het

ventilatiesysteem blijkt ook uit de huidige praktijk, dat de eisen haalbaar zijn. De brochures van het

Lente-Akkoord (‘Mechanische ventilatie in woningen’ van december 2015 en ‘Balansventilatie met wtw

in de woningbouw’ van januari 2015) geven hiervoor praktische richtlijnen en aanbevelingen. Het gaat

meer om het branche-breed toepassen van deze aanbevelingen, en vergelijkbare aanbevelingen in

bijvoorbeeld de ISSO-publicaties, dan om nieuwe maatregelen. Daarnaast is er goede

bewonersvoorlichting beschikbaar via het ‘Informatiepunt Ventilatie’.

4.4 Meerkosten

Voor het merendeel van de grondgebonden woningen zijn door de deelnemers de meerkosten bepaald

om te komen tot BENG. De vergelijking is opgesteld ten opzichte van een woning die voldoet aan een

EPC ≤ 0,4.

Tabel 20: Meerkosten BENG-variant(en) ten opzichte van EPC: 0,4

Projecten Meerkosten totaal Meerkosten (€/m2

gebruiksoppervlak)

1. Hoekwoning te Noord-Brabant €6.655,- €53,-/m2

3. 8 woningen Ten Post €24.363,- €322,-/m2

6. Hoekwoning plat dak Noord-Brabant –variant 1 €17.885,- €177,-/m2

Hoekwoning plat dak Noord-Brabant –variant 2 €12.090,- €120,-/m2

7. Vrijstaande woning te Utrecht €31.863,- €168,-/m2

8. Basiswoning Ter Steege – variant 1 €9.300,- €84,-/m2

Basiswoning Ter Steege – variant 2 €10.800,- €97,-/m2

9. Hogenkampseweg te Renkum €6.775,- €63,-/m2

11. Basiswoning Trebbe – variant 1 €13.746,- €126,-/m2

Basiswoning Trebbe – variant 2 €12.076,- €110,-/m2

Basiswoning Trebbe – variant 3 €30.390,- €278,-/m2

Basiswoning Trebbe – variant 4 €10.229,- €94,-/m2

Basiswoning Trebbe – variant 5 €30.090,- €275,-/m2

Basiswoning Trebbe – variant 6 €10.947,- €100,-/m2

Basiswoning Trebbe – variant 6A €10.413,- €95,-/m2

Basiswoning Trebbe – variant 6B €8.943,- €82,-/m2

Basiswoning Trebbe – variant 7 €11.882,- €109,-/m2

Basiswoning Trebbe – variant 7B €9.879,- €90,-/m2

Page 37: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 34 Pagina 34

1. De meerkosten zijn inclusief 21% BTW. 2. De varianten 6 t/m 8 van project 11. Basiswoning Trebbe zijn aangeleverd door Trebbe/BDC. De specificaties

daarvan zijn opgenomen in bijlage 1. 3. Bij project 6 is de meerinvestering bepaald in bruto vloeroppervlak in plaats van het gebruiksoppervlak.

4.5 Energielasten

Voor de 12 grondgebonden woningen zijn op basis van de aangeleverde EPC-berekening, met een

verschillend energetisch ambitieniveau, de indicatieve energielasten per maand bepaald. Vervolgens zijn

de indicatieve energielasten bepaald als de woning voldoet aan de voorlopige BENG-eisen. De

energielasten zijn gebaseerd op de publicatie “Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme

Bepalingsmethodiek 2014”, inclusief update energietarieven d.d. 21 maart 2016.

Voor de bepaling van de energiekosten is uitgegaan van:

Gebouwgebonden energiegebruik conform EPC-berekening.

Gemiddeld huishoudelijk energiegebruik 2.399 kWh, in combinatie met koken op electra 200 kWh

of koken op gas 37 m3.

Energietarief gas: €0,64 /m3 en elektra: €0,20 / kWh.

Indicatie energielasten (€ / maand)

Tabel 21: Indicatie energielasten voor de basisberekening & BENG variant(en)

Basiswoning Trebbe – variant 8 €5.337,- €49,-/m2

12. Aalberts Doordacht Wonen – variant 1 €11.797,- €101,-/m2

Aalberts Doordacht Wonen – variant 2 €9.377,- €81,-/m2

Projecten Basisberekening

(€/maand)

BENG variant

(€/maand)

1. Hoekwoning te Noord-Brabant €50,- €43,-

2. Houthaven Pier 2 te Amsterdam €104,- €93,-

3. 8 woningen Ten Post €14,- €7,-

4. Stationskwartier te Veenendaal €30,- €18,-

5. Tussenwoning Utrecht €37,- €35,-

6. Hoekwoning plat dak Noord-Brabant – variant 1 €61,- €41,-

Hoekwoning plat dak Noord-Brabant – variant 2 €61,- €39,-

7. Vrijstaande woning te Utrecht €35,- €19,-

8. Basiswoning Ter Steege – variant 1 €41,- €39,-

Basiswoning Ter Steege – variant 2 €41,- €39,-

9. Hogenkampseweg te Renkum €49,- n.v.t.

10. Vrijstaande woning te Noord-Holland €214,- €61,-

11. Basiswoning Trebbe – variant 1 €89,- €45,-

Basiswoning Trebbe – variant 2 €89,- €46,-

Basiswoning Trebbe – variant 3 €89,- €62,-

Basiswoning Trebbe – variant 4 €89,- €115,-

Basiswoning Trebbe – variant 5 €89,- onbekend

Basiswoning Trebbe – variant 6 €89,- €48,-

Basiswoning Trebbe – variant 6A €89,- €47,-

Basiswoning Trebbe – variant 6B €89,- €59,-

Basiswoning Trebbe – variant 7 €89,- €49,-

Basiswoning Trebbe – variant 7B €89,- €60,-

Page 38: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 35 Pagina 35

1. De energiekosten voor project 11 zijn aangeleverd door BDC/Trebbe.

Afhankelijk van het basisconcept en de extra maatregelen die benodigd zijn om te voldoen aan de

voorlopige BENG-eisen verschillen de energielasten tussen de woningen onderling. Het algemene beeld is

dat door het voldoen aan de BENG-eisen de energielasten afnemen, al verschilt de mate daarvan. Dit is

sterk afhankelijk van de te treffen maatregelen, waarbij ook de investeringskosten en exploitatielasten

een onderdeel vormen. Deze laatste aspecten zijn in bovenstaande tabel buiten beschouwing gelaten,

maar wel relevant bij de afweging. Als voorbeeld: het toepassen van extra PV-panelen zorgt in

bovenstaande tabel voor een grotere vermindering van de energielasten dan een bouwkundige

optimalisatie. Beide maatregelen verschillen echter wel in investeringskosten en exploitatieperiode.

4.6 Onderhoudsbehoefte

De onderhoudsbehoefte van een gemiddelde EPC 0,6-woning zijn globaal bekend bij de afnemers: om de

vier of vijf jaar een schilderbeurt, een onderhoudsabonnement voor de cv-ketel en na een jaar of twaalf

die ketel vervangen. Als je een plat dak hebt, dan weet je over het algemeen dat ook daaraan op termijn

onderhoud nodig is. Daarmee is voor de consument het beeld wel compleet.

De afgelopen jaren zijn nieuwe technieken geïntroduceerd. Op een enkel ongelukkig bouwkundig

voorbeeld na, zoals de gelamineerde kozijnen van onbekende naaldhoutsoorten van rond de

eeuwwisseling, betreft het vooral installatietechnische systemen en componenten: filters in wtw-units,

boilervaten, warmtepompen, omvormers, sensoren en allerhande elektronica. Veel professionals hebben

nog niet voldoende ervaring met het te verwachten onderhoud. Daarbij gaat het niet alleen om frequentie

en kosten, maar ook over uitvoerbaarheid en consequenties van achterstallig onderhoud.

Vanzelfsprekend is dat inzicht dan ook niet bij woonconsumenten te verwachten. Inmiddels zijn wel de

eerste knelpunten bekend: onverwachte hoge kosten als een warmtepomp moet worden vervangen,

falende sensoren, uitvallende PV-omvormers en de onmogelijkheid een boilervat te demonteren die bij de

bouw voor de daksluiting op een vliering is gehesen. Publiciteit rond deze zaken zal de woonconsument

terughoudend maken een woning met dergelijke componenten te accepteren.

Het is van belang de op dit vlak aanwezig kennis te ontsluiten, te bundelen en hiervan te leren. Die

kennis kan vervolgens gebruikt worden in ontwerp, systeemkeuze en voor bewonersinformatie. Omdat

voor het voldoen aan de BENG-eisen de toepassing van meer en complexe techniek onvermijdelijk is, lijkt

het voor de hand te liggen hieraan in het verband van het ZEN-programma nadere aandacht te besteden.

4.7 Robuustheid van concepten

Voldoen oplossingen nog steeds als de omstandigheden wijzigen. Dat is kortgezegd de betekenis van

‘robuustheid’. Anders gezegd: kan het woningconcept dat gekozen is om te voldoen aan de BENG-eisen

tegen een stootje? Daarbij gaat het om zaken als:

Basiswoning Trebbe – variant 8 €89,- €44,-

12. Aalberts Doordacht Wonen – variant 1 €95,- €50,-

Aalberts Doordacht Wonen – variant 2 €95,- €58,-

Page 39: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 36 Pagina 36

de effecten bij niet-ideaal bewonersgedrag;

gevolgen van wijzigingen in het overheidsbeleid voor de energiekosten (saldering, verschuiving

energiebelasting, warmtewet, etc.);

kosten van vervanging en onderhoud (zie ook 4.5 Onderhoudsbehoefte);

houdbaarheid van de prestaties bij wijziging van het klimaat (temperatuur, neerslagpatroon,

etc.).

Hierop is nog geen eenduidig antwoord mogelijk, omdat de ontwikkelingen nog grotendeels onzeker zijn.

Toch loont het de moeite om hierover na te denken, zeker als gevraagd gaat worden om als ontwikkelaar

en bouwer een grotere mate van verantwoordelijkheid te nemen voor een gerealiseerde woning. Dat kan

expliciet zijn, door het afgeven van een prestatiegarantie zoals nu al bij NOM gebruikelijk is, maar ook

impliciet door de wijzigende positie van consumenten in het Burgerlijk Wetboek.

De effecten zijn ook wisselend van impact. Zo kan een stijging van de gemiddelde buitentemperatuur er

voor zorgen dat het praktijkrendement van een lucht/waterwarmtepomp verbetert, maar tegelijkertijd

wordt het zomercomfort aanzienlijk slechter.

Het is aan te bevelen nader onderzoek te doen naar de robuustheid van concepten. Een laagdrempelige

eerste verkenning via een workshop zou daarvoor een goede aanzet kunnen geven.

Page 40: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 37 Pagina 37

Hoofdstuk 5 Conclusie en aanbevelingen

Nieman Raadgevende Ingenieurs en DGMR Bouw hebben in opdracht van Lente-Akkoord onderzoek

verricht naar invloedsfactoren op de voorlopige BENG-eisen aan de hand van een analyse van reeds

gerealiseerde projecten. Het onderzoek richt zich op zeer energiezuinige grondgebonden woningen. In dit

onderzoek is voor de bepalingsmethode uitgegaan van de NEN 7120 en zijn de uitkomsten van de

berekeningen gerelateerd aan de voorlopige BENG-eisen.

5.1 Conclusie

In dit onderzoek zijn vanuit de deelnemers van de themagroep zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN)

twaalf reeds gerealiseerde of in ontwikkeling zijnde praktijkprojecten aangedragen. De belangrijkste

conclusies zijn in deze paragraaf per BENG-indicator opgenomen.

BENG 1. Energiebehoefte

Het ontwerp, oriëntatie, thermische schil en type ventilatiesysteem is bepalend voor de uitkomst van

de energiebehoefte. Uit de vergelijking van de woningtypen komt naar voren dat de hoekwoning met

één bouwlaag en de vrijstaande woning in basis ongunstiger zijn dan de meerlaagse hoek- en

tussenwoning met zadeldak. Dit kan worden verklaard door de ongunstige verhouding

verliesoppervlak/gebruiksoppervlak.

Naast geometrie is de oriëntatie van het gebouw en het glasoppervlak per oriëntatie van belang.

Momenteel is dat nog een aspect dat niet zwaar meeweegt bij het uitwerken van projecten. Het

zongericht ontwerpen is belangrijk om de energiebehoefte in de zomer- en winterperiode te

optimaliseren. Zie tevens de aanbeveling in paragraaf 5.2.

Bij woningen met een ongunstige verhouding verliesoppervlak/gebruiksoppervlak zijn er weinig

effectieve maatregelen meer beschikbaar voor het verder verlagen van de energiebehoefte.

Het uitgebreid rekenen van de lineaire warmteverliezen wordt voor alle woningtypen aangeraden om

te voldoen aan BENG-eis 1, voor zover dit nog niet standaard is.

Het toepassen van ventilatiesysteem C (ventilatieroosters) en ventilatiesysteem D (gebalanceerd) is

beide mogelijk, maar stelt randvoorwaarden aan overige parameters zoals de thermische schil. Als

het ontwerp, oriëntatie en de thermische schil zijn afgestemd op het verminderen van de

energiebehoefte is natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met vraagsturing bij de reguliere hoek-

en tussenwoning mogelijk. Bij de vrijstaande woningen en woningen met een bijzondere doorsnede

ligt de toepassing van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning voor de hand om aan de eis

van BENG indicator 1 te kunnen voldoen.

BENG 2. Primaire fossiele energiegebruik

Het primaire fossiele energiegebruik heeft een belangrijke relatie met de aangehouden bouwkundige en

installatietechnische uitgangspunten zoals nu in de EPC-berekening ook al zijn opgenomen. Uit de twaalf

onderzochte projecten komt het volgende naar voren:

Het realiseren van het primaire fossiele energiegebruik < 25 kWh/m2 kan zowel met een gas- als

elektraconcept en externe warmtelevering.

Page 41: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 38 Pagina 38

In vrijwel alle praktijkprojecten worden PV-panelen toegepast om per saldo een primair fossiel

energiegebruik onder de 25 kWh/m2 te realiseren. Concepten zonder PV-panelen zijn te realiseren

door toepassing van biomassa of een concept met de thermische schil op niveau Passief Bouwen, een

bodem warmtepomp en zonneboiler.

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt in belangrijke mate bepaald door de toepassing van een

warmtepomp, het gebruik van biomassa, biogeen deel van externe warmtelevering en de bijdrage van

PV-panelen.

Bij de overgang van een EPC-eis naar bijna energieneutrale gebouwen is het van belang om rekening te

houden met het thermisch comfort, de regelbaarheid voor bewoners en binnenluchtkwaliteit.

Thermisch comfort

Uit de berekeningen van het thermisch comfort in de zomerperiode komt naar voren dat het toepassen

van zonwering of spuiventilatie een aanzienlijke bijdrage levert aan het verminderen van het risico op

temperatuuroverschrijding. Knelpunt daarbij is dat de effectiviteit van veel van deze maatregelen (met

name zonwering en spuiventilatie, maar ook actieve koeling) sterk afhankelijk zijn van het gebruik van

de bewoners. Bewonersvoorlichting op dit vlak is daarvoor noodzakelijk.

Regelbaarheid

Met het verder verhogen van de isolatiewaarden en verbeteren van de luchtdichtheid (zoals in de BENG-

concepten in hoofdstuk 3 naar voren komt) neemt de regelbaarheid verder af. Het kunnen regelen van de

ingestelde temperatuur per ruimte en een ventilatiedebiet dat per ruimte afhankelijk is van aanwezigheid

(of vochtproductie) kan niet langer gezien worden als ‘luxe’ maar veel meer als basiskwaliteit. Het is dus

gewenst om in de uitwerking van de BENG-concepten in concrete projecten meer dan voorheen rekening

te houden met de een voor bewoners praktische regelmogelijkheid van temperatuur en

ventilatiehoeveelheid per ruimte.

Binnenluchtkwaliteit

Voor een goede binnenluchtkwaliteit in combinatie met voldoende energiezuinigheid is een effectief

ventilatiesysteem een randvoorwaarde. Systemen met een mechanische component per ruimte zijn

daarbij in het voordeel; of dat toe- of afvoer betreft is van ondergeschikt belang. De effectiviteit van de

ventilatie neemt verder toe als er op ruimteniveau kan worden geregeld; hetzij op basis van

sensorsturing, hetzij door bediening.

Page 42: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016 Pagina 39 Pagina 39

5.2 Aanbevelingen

De BENG-indicatoren vergen een andere wijze van het ontwikkelen van energieconcepten en het

ontwerpen van een woning. Momenteel wordt de EPC gefit op het ontwerp door het toepassen van

technieken. Met name om BENG-eis 1, de energiebehoefte te behalen, is het wenselijk dat eerst het

ontwerp geoptimaliseerd wordt op de energiebehoefte. Daarna dient gekeken te worden wat de uitkomst

is voor BENG-eis 2 en 3 en kunnen efficiënte technieken worden gekozen. Dit is een andere benadering

dan de huidige bouwpraktijk gewend is.

Zwolle, 16 juni 2016

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. DGMR bouw B.V.

De heer ing. T.G. Haytink Mevrouw ir. M. Nijland-Huinen

Page 43: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016

Bijlage 1

Energiekenmerken per project

Page 44: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016

Bijlage 2

Gevoeligheidsanalyse

Page 45: Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw - BENG · niveau Bouwbesluit, cv-ketel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en PV aan één dakzijde. 9. Hogenkampseweg

BENG-ZEN grondgebonden woningen

20160132 / 2901- 16 juni 2016

Bijlage 3

Uitgangspunten TO-berekeningen

RA2008T1

27 april – 27 september

Geen omliggende gebouwen

Tellen gedurende 7:00 en 23:00

Gebruikswijze continu

Bedrijfswijze continu

Met GIW-criteria voor interne warmtelasten

Te openen ramen als vertrektemperatuur 24°C

Schakelniveau zonwering bij 300 W/m2

Opwarming mechanische luchttoevoer 1,5°C

natuurlijk toevoer wordt ingevoerd als ventilatiesysteem D zonder opwarming van de luchttoevoer

Verwarming setpoint 20°C

Geen WTW (100% bypass)

Geen koeling

Qv10;spec afhankelijk van woningtype

Te openen ramen woonkamer: capaciteit in m3/h is Ag * 6 dm3/s * 3,6 * 10%

Te openen ramen woonkamer: capaciteit in m3/h is Ag * 6 dm3/s * 3,6 * 25%

Rc-/U-waarden volgens EPC

ZTA glas 0,50

LTA glas 0,59

Zonwering handmatig aan buitenzijde. Naar beneden bij zonbelasting van 300 W/m2 en hoger.

ZTA glas+zonwering 0,11

LTA glas+zonwering 0,124

Toelichting te openen ramen t.b.v. afkoeling (zomernachtventilatie)

Uitgangspunt is dat de te openen ramen worden geopend indien de vertrektemperatuur 24°C of hoger is

en de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur.

Voor de woonkamer is uitgegaan van 10% van de totaal door het Bouwbesluit geëiste capaciteit voor

spuiventilatie en voor de slaapkamers is uitgegaan van 25%. Deze uitgangspunten worden gehanteerd

omdat ervan uitgegaan wordt dat een raam op een kier wordt gezet t.b.v. afkoeling.

Voor een goed gebruik van te openen ramen ten behoeve van afkoeling is het aan te bevelen deze

inbraakwerend en slagregenvast uit te voeren.