Nummer 003

12
1 e Jaargang No. 3. 10 October 1952 Sportclub UITGAVE FIRMA D. HOEKMAN - GENEMUIDEN

description

rL{eUW~ 10 October 1952 1 e Jaargang No. 3. UITGAVE FIRMA D. HOEKMAN - GENEMUIDEN

Transcript of Nummer 003

Page 1: Nummer 003

1e Jaargang No. 3. 10 October 1952

rL{eUW~Sportclub •

UITGAVE FIRMA D. HOEKMAN - GENEMUIDEN

Page 2: Nummer 003

d'~ET het verschijnen van dit numme<, i, koning Voetbal wederom in volle majesteit aangetreden

en kunt U weer genieten van spannende wed.

strijden. De grote vraag na zulk een wedstrijd

is dan:

"Hoe Inaakten liet de overige elubs?"

Het antwoord hierop ontvangt U bij ons direct

na afloop van iedere wedstrijd; aangezien al­

le uitslagen rechtstreeks aan ons worden door­

gegeven.

Daarom sportvrienden, U allen komt toch ook

elke Zaterdagmiddag gezellig over de sportge­

beurtenissen nababbelen in:

Café ,,'t CentruIn"

Adverteert In dit blad! Populaire prIJzen.

Page 3: Nummer 003

Vrijdc.g 10 October 1952.

SPORTCLUE-NIEUWS

Cluborgaan V~ de v.v. Sportclub Genemuiden.

Verschijnt om do 14 dagen, TIruk~TI.Hoelonan, Genemuiden.

Abonnementsprijs f. 0,95 por kwartaal.

Redactie: Oostorkaai 29. :::: :::::::: = =:

VAN DE VOORZITTER.

Afgelopen Zaterdag mochten ~~j niet ontevreden zijn. Drie overvunningen in vier wedstrijden is toch zeer zekcr altijd nog oen resultaat, dat er zijn mag. Overzichten van de verschillende wodstrijden vindt ij

achterin, zodat vnj daarover niot behoeven te schrij­ven. Voor a.s. Zaterdag staan er zes wedstrijden op het programma.,. Wao.rV8.!l liefst vijf uit mooten oorden ge­speeld. Zo op het oog lijkt dit een beetje vreomd, doch dit is toch niet het geval. VamJege do afdeling Zwolle heoft men dit gedaan, om reiskosten voor ons te besparon. Zowol naar Kampen als naar Meppel kunnen nu tvroo elftallen samen roizen. Het bezwaar. dat het elftal, dat wat later moot spc..lon, vroeger moet vcr-­trekken is niet groot, waarbij als voordeel geldt, de.t l1Pn door eigen l,:.:;den word.t ailllgemoedigd. Over de resultaten van a.s. Zaterdag vnllen wij geen voorspellingen doon. Jongens, doe je bost en probeer d.o kostbare punton binnen to halen. Zorg cr in de eeTste plaats voor, dat je op oen prottigo en spor­tiovo ~~jzo voetbalt. Toon je in oen voorkomend go­val eon sportieve verliezer, die een volgende keer weer even graag zijn shirt on schoenen am~trokt cm con partijtje te vootballen.

= = =::

SPELREGELS Zoals WlJ ln ons eerste nummer reeds mededeelden, lag bet in de bedoeling, om ook de verschillende spelregels zo nu en dan eens nader to bek+jken. In verband met de verwarring en het verschil van me­ning~ dio zich vaak voordoen bij de buïtenspelregel,

Page 4: Nummer 003

'"' 2 . ­

komt het ons gewenst voor, deze aln eerste J?unt eenD nader te ga2~ bekijkenü

Bij de beoordeling van de vraag, of een speler al dan niet buitensJ?el staat, is beslissend, waar hij zich bevond .2.1? het JDOIlJ,en_t, toen....J!e bal werd gesJ?~,~..!!

door een sJ?eler van zijn eigen J?artijo Voorbeeld: Een binnenspeler geeft een boogbal naar voren en do middenvoor, die scherJ? staat opgesteld, d:)bh zich op dat moment nog niet achter do backs be­vindt, looJ?t onmiddellijk naar voreno TIe backs blij ­ven staan voor het buitenspel on do middenvoor v&ngt de bal oJ? uit de lucht en bovindt zich op dat ogen~.

blik wel tien meter achter de backso Toch staat hij in dat geval niet bui tenspclo

Indien eon speler de bal .!üc:qt.être_~ks_ ontvangt u.it con doelschop, een hoekschop, eon inworp of eon sc.heidsrechterbal~ kan hij nilTh'Der buitenspel staan", Voorbeeld: M.et e en zeer sterke wind:; kOl~1t de ba.l 1.u. t een doelschop inconR dicht bij hot doel van cl0 tegen­partij Eon voorhoedespeler is bez:;.g zijn kmsen oj?0

te trekken en bevin~G zich daarbij op 15 moter af­stanc1 van het clool der tegenpartijo De backs van do· ze tegenJ?artij zijn wat naar voren gelopen en de bal gaat over hen heen en komt bij de voorn.oedo'3]Jo­ICTo Voor buitenspol mag niot worden gefloteng Ook ten aanzien van een hoekschoJ?7 inworp of scheids." rechtersbal, kan ovortreding van de buitcnspelregol eerst J?laats hebben, w~~neor een medespeler de bal hcoft aangoraakto Ontvangt men in die gevallen de bal dus rechtstreeks en men maakt daarbij een doel­p'Lmt, clan wordt di t geldig verklaardo Met nadruk :;>;ij erop gewezen, dat eon bal. die het laatst door eon tegenstander is geraakt on daarna in het bczi t komt van een voorhoedespeler, geen buitenspel kan ver­oorzaken .. :Men staat ~ buitenspel, 'Namleor mEm zich op één lijn bevindt met do bal. Men staat .!1i2i. buitenspel, wannocr men zich oJ? ,M~n eigen speolhelft bevindt. Monstaa t è bui tensJ?cl, wanneer men zich oJ? één lijn bevindt met de tegonstander. Di t laatste geeft nogal vrij vaak reden tot vorwar­ring en verschil van mening, rrodo doordat oen scheids­

Page 5: Nummer 003

rechter, clis een eindjé-o van de spelers G.f :st8.9:t~ 0.e .. ze lijn moeilijk xan vaststellen. De hoofdregel zegt eohter, d'J.t men buitGlla:pel staat wanneer zich minder dan tvree teganstanders dichter bij de doellijn bevinden. Aangezien een tegenstander die op één lijn staat met een andere speler niE::t dichtor bij a.ie CJ.oellijn staat, i s het in een derge­lijk geval dus wel buitenspel.

Bij~onQGre gevallen.

Een Qchterapelor, die zich bij eon aanval v~n de to­gcnpe.rtij met opzet achter do doellij.n begeoft, om o.aardoor eon aWlva+ler buitonspol te zetten, beroikt daarmede geon re sultaat. Indien dezo aanvaller een doelpurLt maakt, zal dit geldig worden verklaard.

Indien oen aanvaller, om zich aan strafbaar bui ten­spol to onttrekken, zich evon bui ton he t spoelvold. begeeft, behoeft hij daarvoor niGt te worden gpstraft. Hij mag dan G cl1tor ho t spol niet boinvlooden, door d0.li). D.v. te roo:pen of aanvvijzingen te geven.

'rot zover dan enkele punten uit de buitonspc.:lrqgcl. Hot is voor oen schaidsrechter zeer moeilijk, om:3-e­zo rogol steed.s goed toe te passen.. Opvallerui ia daarbij, dat er zoer vaak verschil van monir.{S is tussen de soheidsrechtcr on de grensrechtors. Ook van de Z:1. jcle v:m do sp01ers en hot publiek hoort men va~~ allorlei Koningen. Mogo deze korto uiteonzotting rr~dc werken tot ver­betoring van inzicht. Eon volgende keer eens oon andcr~ spelrogol.

H.E.

CGMPETITJE OVERZ1CHT.

27 Soptcm'bor Genemuiden I W.H.C. 1. Dezo mot zo­veel spanning tegemoet ge7.icno wedstrijd had voor ons @Ovool oon ietwat telGurstollond verloo~. 0~

zagen oen nieuwe opstelling, in de achterhoede was T.Kroes vorvangen d.oor B.Beens, oon van ouds bekond gezicht overigens in het ocrsto,en in de voorhoode was }Ikcvan Dijk weor eens midvoor gezeto .M~van

Dijk kv:e.m lirLksbui ten te staan sn J .JD.nscn maaktE::

Page 6: Nummer 003

- L~ ­

z:lJn debuu:.t op de recht5bui ten plaats. vmc startte met een heftlg offensief dat kennelijk bedeeld was om Spertelub te overrompelen. Het was even angstig dat eerste kwartier in de stormvloed vanUezeper aanvallen, de halfs moesten terug om de verdediging bij te staan, de binnenspelers IDNamen terug, zelfs J.Jansen zagen we terug komen, de verdediging zat er echter goed in en WHC moest keer 0P keer terug dein­Zen. De WezepGrs hielden het tempo niet vol on z&kten af, we l~~Ggen even tijd om adem te halen en konden nu zelf ook eens gaan aanvallen. Juist toen viel (lat eorste "ftIC doelpunt, de linksbuiton verraste én H.Hookman en G.Pleyzier met zijn scherpe schot en het was 0-1. Roelf IUaver liet zich na rust vervangen door T.van Unen, die midvoor ging spelen en : :rIk. van Dijk kwalm·naar achteren. Ook deze achterhoodekon niet ver­hinderon dat;I.H:C opnieuw ging doolpU-.ntcn via de mid­v.oor op een voor zet van J.inks. Toen pas kwam G·eno­muidcn goed los, zoals later zou blijken t~ laat. WHG zakte in de verdediging~ nu stuwden ook onze halfs do voorhoode, van Unen gaf gosneden passes aan de vleugels en in dit laatste ~lartiGr hadden we do wedstrijd nog kunnen ~~nncn. Het bleef echter bij dat·cne doelpunt door van Unen gescoord op 8 min. voor he t einde 0

4 October TI.O.S. - Ganemuidon - 4~ Ook in Vri0zen­veen zagon wc weer Gon ni"Guwo opstelling, 1Nat ook wel noodzakelijk was door het niet beschikbaar zijn van Roelf Klaver. Er werd door de E.C. weer cen be­roop gGda8n op hot oude on beproofde backstel Be­rend Eeens - Henk van Dalfsen, vorig jaar vervangen in het eersto, maar nog stoods actief tweede elf­tal-spelers, die het ook in het oerste nog best ble­ken te doen~ Hvnk van Dijk zagen we eveneons weer als vanouds op de linkshalfplaats , de plaats waar hi.i zijn grootste successen behaalde en de plaats ook, waar zijn ongetwijfeld grote talenten naar on­ze smaa~ het bost tot hun recht komen. :De voorhoede was ongewijzigd" Techniscb bleken on­ze groenwitton storker te zijn dó:.n DOS en naarmate do wedstrijd vorderde bleok nos ook het tenlpo niet aan tG kunnen .. Hk" van Dalfsen doe lpuntt(; eerst: daarna kopte Jan Jansen met G0n fantastischG sprong de bal ovor de vuisten van de ])03 koupor j.Cl he": _"-0<::

Page 7: Nummer 003

- 5 ­daarmede ::::i jn eerste doelpunt voor het eerste sco­rend. :OOS scoorde n8. rust tegen ui teen penalty: T'eun van Unen schoot even later .echter de hele VriE:: zenV3ense hoop en verwachting tot puin met zijn harde schot en Renk van :o~:;.lfsen zag nog kans op zijn eentje de DOS achterhoedo in do luren te leggen en zo was do eindstand 4-1. :Oe stand in do 30 klasse Oost wa~ op 4 October.

nEs 4 4 0 0 8 19 6 -iffiC 4 2 2 0 6 10 6 Excelsior 4 2 1 1 5 15 7 Sparta E 4 2 l 1 5 11 6 Apeld.oorn 4 2 1 1 5 7 8 Genemuiden 4 2 0 2 4 10 t)

}WS 4 2 0 2: -4 11 13 ]JOVO 4 1 0 3 2 8 17 :0 OS 4 0 1 ;;; 1 4 14J

l\iUlls:Peot 4 0 0 4 0 3 15

Het tweede elft~. :Ooor de diverse wiJzlgingon in hot eerste elftal was hot twoede gedwongen op 27 SeptembGr mot con olftal waarin vier van do boste spelers vervangen war eh, naar Nunspoet 2 te trek­ken. WiG nu zou denkon, dat dit elftal hierd.oor ontmoed.igd zou zijn, vorgist zich toch wol schrome­lijk in de mentalitoit van dit prachtige ~vechters­ploegje, dat Bportclub 2 heet. Juist doer dezo te­genslagen tot het uiterste geprikkold spoeldon de overgebleven spelers met oon geestdrift, eon élan on con vechtlust die hen boven hun normale kunnen deed ui tgroeion. Nunspeet vrcrèt goslagen mot 2-0 on dit kon ook niet anders, omdat hier ocn elftal te­genover hon stond dat gekomen was orr. zijn huid zO duur mogelijk to vcrkopGn, dat boreid was alles te geven on dat gevochten heeft VB.n bsgin tot eind. In hot doel stond. Dirk do Lange ongenaakbaar on gaf een staaltje keepen weg als in zijn beste jaron, tJochem :Boor~s imiteorde mot zijn 1Ibos haar"~ J:Jiolsen on kopte do bal uit het loge dool als Dirk roods goslagen was, Joop van :Oijk spoelde eon spilpartij om nooit te vergeton, Borend Hookm~~ gaf zolfs met zijn stijVE:: nek Geen YJimp, enfin di -t hole ploegje spoeldo als CGn troep jonge loeuwen on hsndhaafdo de Doste tradi ties V8..Yl 8}lortclubs tVlGede Glftal 'j

Page 8: Nummer 003

- 6 ­

gevreesd in de he]p omgeving" ])e en~cg:" J.:.eg8.rv8.:ler was de lekke band op de terugreis maar de punt,jes waren binnen en de stemming was als vanouds van dit tvleeO.e elftal Hpicobello met de duim in de hoogte ! l\

Op 4 October kwam WHO 2 hier naar toe en de Wezepers bleken beter voor de dag te komen dan vorig jaar, toen ze met 7-2 klop kregen. Het was 0-0 met de rust, we ~lan~n zelfs met 1-0 achter te staan maar B.Hoek­man maakte direct hierop gelijk en even later snel­de Btukje op een pas van Tiem Last alleen op de kee­per af en hij liet de keeper vissen en ons met hem mee juichon want de stand was 2-1 voor Sportclub. 15 min. voor het einde sneed Borend Hoekman op een voorzet van J.Groothuis nog Gons weer tussen de backs door Gn liet ons als Gindui tslag 3-1 noteren. Jac •Hui tirû\: spoeldo hior als inve.llor do or A ..Bak­kor oen goode wedstrijd en ook Teun Kroes, syeclde in do achtorhoede een goede wedstrijd, wat men van hen als ex-eersto elftals~elor trouwons niet anders verwachten kon~ TIoor terreinafkeuring e~d~ is het verloop ven de compoti tie hier' niet ?-o regelmatig als bij het eerste olftal, maar wo k«ancn op 4 Oot. tot de volgende stand:

1 oNunspeç-'" 2 1 IJ8nGl1lUlden 2 ~ ~ ± o 15 5 7 pn-t. :Be Quick 2 3 1 1 1 4 9 3 W'VF 2 1 1 o o 4­ o 2 Hatto Heim 2 2 1 o 1 2 2 2 WHC 2 3 1 o 2 3- 7 2 Go Ahoa.d 2 1 o 1 o 3 - ~ 1 M..J.V. 2 2 o o 2 1 - 3 o Het derde olftal..Op 27 Soptember trok b(;t dorde elftal naar Ens en versloeg de polderbewoners in een goede wGdstrijd mot 4 - o. We waron eigenlijk van hot begin aan sterlwr dan Ens on voortdurond in de a2nv~1. Hot duurdu nog een IDNartier voor rust, voor Beren Naberman door eon rmstrap van dG poldor­back do scoro kon openen. Wal ter .B8Y.:endam behoerste hot midden veld Gn mot lange tr~ppCD werd de voor­hoede aan hot werk gezet. Na de rust hetzelfdo spel­beeld, Genernuidon stug in de ae.nval, B~Naterm9.11 .. maakte er 2-0 van en oven later verrichtte hi,j zelfs do "hattrick" door n::ct Gen hard schot epnieuw

Page 9: Nummer 003

- 7 ­

do doelFu..l1ton daarmede tevens d9 ti tel 'Van de top­scoror van het dordo voor zich opeisend. Joh~Drics_

sen scoordG ook nog een k8er en zo nestelde zich ook hot derde elftal roeds na ~~ee wedstrijden aan de kop van de ranglijst. Een week later tegen DESZ 2 kwam de­ze toppositie even d~nig in gevaarQ Zwartsluis liet zich maar niet lijdelijk door dG "ruutvoorns" inmaken, ze beten flink van zich af, zoals we van "bleisterten" gewoon zijn en in de eerste helft kwalIlCn we met 2-0 achter te staan~ Het publiek begon zich echtor danig te roeren, nam dit kennelijk niet en of de jongens hierdoor geinspiroerd werden weten we niet, Martinus Siebert kreeg het danig op do heuFoll, kOFto oerst een voorzet van W~Barneveld in de touwen on sjouwde daarna doodlouk drie Sluzigers voorbij on doponoerde de gp­li jlmla.kor ac.hter de, zi eh ovorigens voortroffe li jk werende, ])ESZ keeper. Weer was het B.:.Naberman die blijk gaf doelIJlIDtcm te kulU'J.'3n maken, Gen sle eh tG ui ttrap van do keeper ving gij goed op on schoot hij keurig ineens in hot nota Sneu voor onz';>, buren in het Hoorden, maar wel ver-

J. diend naar onze mening, want ons derde elftal gaf be­ter sFel te zien dan de ])ESZ reserveso De A jl,miores blijken de aderlating van 7 sFelers uit het vorig jaar Zo succesvolle A team nog niet te boven te zijn, ze speelden eerst. tegen Nunspeet A met 2....2 gelijk en op 4 oato verloren ze met 6-3 van Zwolscho Boys A o Vooral in de verdediging hapert het nog , maar dit kan absoluut beter worden jon­gens j denk om de goede naam die onze A juniores vorig jaar gekweekt hebben en probeer hot not zo tG doen"

========

Ul:J:SLAGEN EH ;eROGRAMMA.

3e kl. KNVJ3~ 4 Oct.: VffiC - Excelsior 2-2, Nunspeet­DES 0-2 _ IlVS - ])OVD _4-3, Apeldoorn - sparta: 0-0, DOS - Genemuiden 1-4_ Ros. le kl. Nunspeet 2 - Genemuiden 2 0-2, WDV 2 Bo ~~ick 2 1 - 2, Go Ahead 2 - W~ 2 afgek. \VHC 2 - Hattoheim 2 2-0.

Page 10: Nummer 003

- 4 ­

3e kl. B.: Ens 1 - Genemuiden 3 0-4 alle mldere wedstrijden afgekeurd. Hoofdklasse Juniore~ Nunspeet .h - Genemuiden A 2~2 ..... PEC A - Zv.'Olsche :Boys .à. 2-3. Alcides A - ZAC A afgek. PrograIDffia 11 October:

Excelsior Genemuiden 1 FokkerJ.s 3;45 3.45

uur tI

M.J.V .. 2 Genemuiden Genemuid.en 3- Wilsum 2

r-. é. S:tiérenburg

v.d..Vegt 4.00 ft Alcides A Genemuiden A v. d.Kooy 2.30 ~ IJ.V.V. A Genpmuid en B 2,30 1/ X.H.C. F - Genemuidon C

=======

+

Page 11: Nummer 003

':De competitie jo lDeer aan de gang•

•ZORG DAAROM EEN GOEDE

Voetbalkoffer 1 E BEZITTEN.

Wij hebben ze voor U in verschillende prijzen .

•Ook JONGENS VOETBALLEN voorradig.

JOH. ALTENA Nijstad 9 - Telefoon 489;

Als hier Uw advertentie had gestaan. was hij gelezen.

SpanninÇJ OP HET VOETBALVELD.

Spanning OP HET BORD MET 64 VELDEN.

DE BINNENHUISSPORT SU UITNEMENDHEIDSchaken

Kom eens op een Dinsdagavond binnen wippen in de bovenzaal

van Hotel Brouwer. Ook diegene die het schaken niet ,kennen.

zullen binnen korten tijd onder de bekoring komen van dit prach.

tige spel.

SCHAAKVERENIGING «DE PIONIERS"

Page 12: Nummer 003

i 1 .I~ 1 :':

·~t . dj

Voor

iedere

haud

en voor

eJlie

heurs~

Hoekman heeft ze.

I .~

I 'I

. 'j