Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 -...

of 77 /77
Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 1 Notulen gemeenteraad Vergadering van donderdag 12 september 2019 Aanwezig: Hilde De Sutter, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Schepenen; Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien, Raadsleden; Borchert Beliën, Algemeen directeur Verontschuldigd: / Afwezig: / Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 20.00 uur. OPENBARE ZITTING INTERGEMEENTELIJK WOONBELEID ZUID-OOST-VLAANDEREN. Toelichting ter zitting door de heer Bart Wallays, algemeen directeur SOLVA aan de hand van een PowerPointpresentatie. 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 20 JUNI 2019 De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur. De voorzitter leidt het punt in.

Embed Size (px)

Transcript of Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 -...

Page 1: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 1

Notulen gemeenteraad

Vergadering van donderdag 12 september 2019

Aanwezig:

Hilde De Sutter, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Schepenen; Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien, Raadsleden; Borchert Beliën, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 20.00 uur.

OPENBARE ZITTING

INTERGEMEENTELIJK WOONBELEID ZUID-OOST-VLAANDEREN.

Toelichting ter zitting door de heer Bart Wallays, algemeen directeur SOLVA aan de hand van een PowerPointpresentatie.

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 20 JUNI 2019

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

De voorzitter leidt het punt in.

Page 2: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 2

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32, 277 en 278

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Oosterzele, artikel 4, §1-§2, artikel 5, artikel 35-36

Motivering

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

De gemeenteraad heeft geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraadszitting van 20 juni 2019.

Besluit

Artikel 1: De notulen van de gemeenteraadszitting van donderdag 20 juni 2019 worden goedgekeurd.

Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per elektronische drager te verzenden aan de leden van de gemeenteraad.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

2. PERSONEEL - SLUITEN VAN EEN BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK VAN ELKAARS DIENSTEN - WIJZIGEN BESLUIT VAN 25 FEBRUARI 2015

De beheersovereenkomst die eerder in onze zitting van 25 februari 2015 werd goedgekeurd dient door de invoering van het decreet lokaal bestuur aangepast te worden aan de huidige context. Deze nieuwe beheersovereenkomst bevat bepalingen die toelaten gezamenlijke sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke werfreserves aan te leggen, gebruik te maken van elkaars diensten, beroep te doen op elkaars personeel, en diverse ambtelijke kruiselingse delegaties mogelijk te maken.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

Raadslid Filip Michiels vraagt een engagement van het bestuur om informatiebeheer te optimaliseren (bijv. de behandeling van de in- en uitgaande post).

Page 3: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 3

Schepenen Elsy De Wilde en Marleen Verdonck reageren dat dit zeker wordt meegenomen.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, 41, 196, 234 en 247

Juridisch kader

Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2015 betreffende het goedkeuren beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW van Oosterzele over het gemeenschappelijke gebruik van elkaars diensten

Motivering

Het Decreet Lokaal Bestuur vertrekt van het principe dat gemeente- en OCMW-personeel verregaand met elkaar samenwerken, al blijven gemeente en OCMW twee aparte werkgevers. Beide besturen kunnen gebruik maken van elkaars diensten en beroep doen op elkaars personeel en sluiten daarvoor een beheersovereenkomst af. Een beheersovereenkomst is nodig bij delegatie van gemeentelijke bevoegdheden aan een OCMW-personeelslid of bij delegatie van OCMW-bevoegdheden aan een gemeentepersoneelslid (kruiselingse delegatie).

Deze beheersovereenkomst bevat bepalingen die toelaten gezamenlijke sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke werfreserves aan te leggen, gebruik te maken van elkaars diensten, beroep te doen op elkaars personeel, en diverse ambtelijke kruiselingse delegaties mogelijk te maken.

De beheersovereenkomst die eerder in onze zitting van 25 februari 2015 werd goedgekeurd dient aangepast te worden aan de huidige context.

Besluit

Artikel 1: Onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn keurt de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid, zoals toegevoegd als bijlage bij dit besluit goed.

Artikel 2: De beheersovereenkomst van 25 februari 2015 over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten wordt opgeheven.

BIJLAGE

Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid

TUSSEN:

Page 4: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4

Gemeente Oosterzele

Dorp 1, 9860 Oosterzele

Vertegenwoordigd door Hilde De Sutter, voorzitter van de gemeenteraad, en Borchert Beliën, algemeen directeur,

Hierna genoemd de gemeente,

EN

OCMW Oosterzele

Gootje 2, 9860 Oosterzele

Vertegenwoordigd door Hilde De Sutter, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, en Borchert Beliën, algemeen directeur,

Hierna genoemd het OCMW,

Waarbij gemeente en OCMW hierna tegenover elkaar beschouwd worden als het andere bestuur,

WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 – Gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten

Met toepassing van artikel 196 §2 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) werken de gemeente en het OCMW samen om gemeenschappelijk gebruik te maken van elkaars diensten.

• Het OCMW kan beroep op de technische diensten van de gemeente voor het ondersteunen van de klusjesdienst in de zomermaanden

• Het OCMW kan beroep doen op de technische diensten van de gemeente voor het beheer OCMW-gebouw, noodwoningen en Lokale Opvanginitiatieven o.a. het uitvoeren van schoonmaak, onderhouds-, herstellings- en infrastructuurwerken.

• De gemeente kan beroep doen op de klusjesdienst van het OCMW in periode (voornamelijk winterperiode) als het minder druk is

• De gemeente kan beroep doen op de poetsdienst van het OCMW in een uitzonderlijke situatie, dit is wanneer te veel klanten gelijktijdig zouden afbellen of dringend opgenomen zijn

Artikel 2 – Een beroep doen op de personeelsleden van het andere bestuur

§1. Met toepassing van artikel 196 §2 DLB wensen de gemeente en het OCMW een beroep te doen op elkaars personeelsleden voor de functies aangeduid in het organogram.

Page 5: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 5

a. Financiën

Door te werken met een gemeenschappelijke financieel directeur voor beide besturen wordt het financieel beheer van beide besturen op elkaar afgestemd.

De budgetcycli van beide besturen worden eveneens op elkaar afgestemd. Voor de opmaak van het budget en het meerjarenplan wordt er overlegd.

Een integratie van beide financiële diensten wordt beoogd.

b. Personeelsdienst/ secretariaat

In het personeelswerk onderscheidt men enerzijds het personeelsbeheer (lonen, opvolging van afwezigheden, …) en anderzijds de HRM-werking (selectie, vorming, evaluatie, ziekteverzuimbeleid, …)

Om een echte meerwaarde te realiseren voor beide besturen volstaat het niet om enkel de personeelsdiensten samen te voegen, maar zal de HRM-werking verder uitgebouwd moeten worden.

Het secretariaat staat in voor de behandeling van de briefwisseling, het ondersteunt het bestuur en zijn diensten o.a. door de voorbereiding van de vergaderingen van de respectievelijke bestuursorganen van de gemeente. Het bewaakt de kwaliteit van de vormelijkheid van de dossiers.

Een integratie naar een eengemaakte personeelsdienst/secretariaat wordt beoogd.

c. ICT en communicatieverantwoordelijke

De gemeente en het OCMW beogen een gezamenlijk beleid en beheer betreffende verwerving en exploitatie van toepassings-, bureautica- en systeemsoftware, hardware, netwerkapparatuur, datalijnen en alle hieraan gerelateerde onderhouds- en beheerscontracten.

De communicatieambtenaar is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de externe gemeente- en OCMW-communicatie via website, infoblad, sociale media, … en het optimaliseren van de interne communicatie.

d. Overheidsopdrachten en contractbeheer

Voor gemeente en OCMW wordt een verantwoordelijke aangeduid voor het aankoopbeheer, het correcte verloop van de procedures inzake overheidsopdrachten en contractbeheer met in acht neming van de principes inzake functiescheiding.

e. Informatiebeheer en archivering

Voor heel wat organisaties is het een uitdaging om inkomende en uitgaande informatiestromen zoals e-mail te beheren.

Verder moet de informatie moet zo bewaard worden dat ze snel terug te vinden is. Er moet ook gestreefd worden naar volledige dossiers. Bovendien moet vertrouwelijke informatie beveiligd zijn zodat ze enkel beschikbaar is voor de medewerkers die hiertoe opdrachten uitvoeren.

Page 6: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 6

Ook de toegankelijkheid van informatie voor burgers en organisaties is een belangrijke component van informatiebeheer. Burgers en organisaties moeten snel een juist antwoord krijgen op een vraag tot inzage, waarbij de regelgeving over openbaarheid van bestuur gerespecteerd wordt.

De laatste component van informatiebeheer is de archivering. Zowel de fysieke als de digitale informatie moet gearchiveerd worden volgens de wettelijke verplichtingen.

Hiervoor wordt een uniform digitaal systeem uitgewerkt en wordt een verantwoordelijke aangeduid.

§2. De leidinggevenden mogen instructies geven aan zowel gemeente- als OCMW-personeel dat (volgens het organogram) tot hun dienst behoort.

§3. Een personeelslid van de gemeente kan geëvalueerd worden door een personeelslid van het OCMW, op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het gemeentepersoneelslid.

Een personeelslid in dienst van het OCMW kan geëvalueerd worden door een personeelslid van de gemeente op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het OCMW-personeelslid.

De eventuele juridische gevolgen van de evaluatie worden bekrachtigd door de juridische werkgever.

Artikel 3 – Ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid

§1. De algemeen en financieel directeur – en hun eventuele adjuncten – hebben krachtens de artikelen 162 §1, 175 en 587 derde lid DLB vanaf hun aanstelling de bevoegdheid om voor beide besturen (gemeente en OCMW, samen of afzonderlijk) op te treden.

§2. Met deze beheersovereenkomst, genomen in toepassing van artikel 196 DLB, mogen de (adjunct-)algemeen en (adjunct-)financieel directeur binnen de grenzen vastgelegd door dit Decreet hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een gemeentelijke bevoegdheid toevertrouwen aan één of meer medewerkers van het OCMW en hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een OCMW-bevoegdheid toevertrouwen aan één of meerdere medewerkers van de gemeente.

Artikel 4 – Gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings- en bevorderingsreserves

De aanstellende overheden van de gemeente en van het OCMW kunnen gezamenlijke sollicitatieprocedures organiseren.

Daarbij kunnen de aanstellende overheden beslissen een gemeenschappelijke wervings - of bevorderingsreserve aan te leggen, volgens de bepalingen en binnen de grenzen van de gemeentelijke rechtspositieregeling.

Artikel 5 – Duurtijd van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op 12 september 2019 voor onbepaalde duur. Elk van beide partijen kan een einde maken aan deze overeenkomst mits hij een opzegtermijn van 6 maanden respecteert.

Page 7: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 7

Artikel 6 – Juridische werkgever en werkgeversgezag

De gemeente of het OCMW is en blijft, naargelang het geval, de juridische werkgever van de onder de artikelen 1, 2 en 3 betrokken personeelsleden en oefent als enige het werkgeversgezag uit. Er is geen sprake van terbeschikkingstelling. Er worden geen personeelsleden overgedragen.

Artikel 7 – Financiële verrekening

Voor de uitvoering van deze overeenkomst betaalt het OCMW geen vergoeding aan de gemeente of vice versa.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

3. EERSTELIJNSZONE PANACEA: AANDUIDEN VAN DE VERTEGENWOORDIGER CLUSTER LOKALE BESTUREN IN DE ZORGRAAD VZW

De Vlaamse overheid werkt aan een reorganisatie van de eerstelijn. Via deze reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal lokaal sociaal beleid.

De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector gestimuleerd worden om meer samen te werken. Oosterzele behoort tot de eerstelijnszone Panacea samen met de gemeenten Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Brakel, Zwalm en Lierde.

Tijdens de opstartfase stuurde het veranderteam (kernteam) de eerstelijnszone aan. Zij werkten onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te bestaan van zodra de Zorgraad geïnstalleerd is.

Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 wordt een (voorlopige) Zorgraad samengesteld conform de richtlijnen. De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de ELZ. Tot eind juni 2020 krijgt elke eerstelijnszone een financiële ondersteuning van € 12.000. Op 1 juli staat de definitieve erkenning van de Zorgraad gepland en zal de subsidie afhangen van verschillende indicatoren.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Page 8: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 8

Juridisch kader

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders dat op 17 mei 2019 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering

De deelname vanuit een lokaal bestuur aan een privaatrechtelijke vereniging moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

De deelname vanuit een lokaal bestuur aan een privaatrechtelijke vereniging moet goedgekeurd worden door de OCMW-raad.

Vanuit de eerstelijnszone Panacea zijn 6 zetels in te vullen zijn vanuit de lokale besturen binnen het kader van hun regiefunctie binnen de cluster lokale besturen.

Het lokaal bestuur kan deelnemen aan de cluster welzijn vanuit zijn actorrol.

De eerstelijnszones zullen een belangrijke rol gaan spelen in de organisatie van zorg en welzijn, een ondersteunende opdracht hebben binnen het kader van lokaal sociaal beleid.

Motivering

De Vlaamse overheid werkt aan een reorganisatie van de eerstelijn. Via deze reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal lokaal sociaal beleid.

De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector gestimuleerd worden om meer samen te werken. Oosterzele behoort tot de eerstelijnszone Panacea samen met de gemeenten Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Brakel, Zwalm en Lierde.

Tijdens de opstartfase stuurde het veranderteam (kernteam) de eerstelijnszone aan. Zij werkten onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te bestaan van zodra de Zorgraad geïnstalleerd is.

Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 wordt een (voorlopige) Zorgraad samengesteld conform de richtlijnen. De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de ELZ. Tot eind juni 2020 krijgt elke eerstelijnszone een financiële ondersteuning van € 12.000. Op 1 juli staat de definitieve erkenning van de Zorgraad gepland en zal de subsidie afhangen van verschillende indicatoren.

Opdrachten

De Zorgraad krijgt prioritaire opdrachten:

• Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen • Het lokaal sociaal beleid ondersteunen • Stimuleren van kringwerking • Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren

Page 9: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 9

• Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen.

Samenstelling

De Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters:

• Cluster lokale besturen ( maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van het Kind

• Cluster welzijn ( maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen welzijnswerk;

• Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren.

• Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels)

• Anderen (bv personen met een handicap, ziekenhuis, …): max 4 De lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het lokaal sociaal beleid. Zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een mandataris kan zetelen in de Zorgraad. De VVSG beveelt aan om in de vertegenwoordiging rekening te houden met een breed perspectief op lokaal sociaal beleid zodat men linken kan leggen naar andere levensdomeinen naast welzijn en gezondheid zoals wonen, werken, onderwijs, vrije tijd.

De lokale besturen zetelen in de cluster welzijn vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg). Voor de invulling van deze cluster zijn afspraken nodig met de andere welzijnsactoren. Alhoewel de sociale diensten van het OCMW niet expliciet zijn opgenomen bij de samenstelling van de cluster welzijn is het toch belangrijk om de link binnen de cluster welzijn te behouden.

Personen die worden afgevaardigd worden geacht de nodige tijd te investeren in de Zorgraad.

In beide clusters is het belangrijk om het eigen bestuur te overstijgen en te spreken namens de cluster of sector waarvoor men vertegenwoordiger is (bijvoorbeeld namens de sector gezinszorg).

Belang van deelname aan de Zorgraad

Het ziet er naar uit dat de Zorgraad naar de toekomst een belangrijk orgaan wordt. De Zorgraad zal het lokaal bestuur kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid onder andere via de brede samenwerking tussen welzijn en gezondheid. Een goede samenwerking tussen de verschillende betrokkenen zorgt niet alleen voor een uitbreiding van de zorgmogelijkheden maar eveneens voor een beter zorgcontinuüm rond de cliënt. Via de deelname aan de Zorgraad leren de andere aanwezigen de gemeente en het OCMW kennen waardoor de drempels dalen. Door het netwerk vanuit de Zorgraad is het vanuit het lokaal bestuur gemakkelijker om het lokaal sociaal beleid op gemeentelijk niveau uit te bouwen.

Vlaamse gesubsidieerde projecten krijgen steeds meer als uitvalsbasis de eerstelijnszone. Naar programmatie toe is het niet ondenkbeeldig dat de eerstelijnszone voor bepaalde voorzieningen als vertrekbasis wordt gebruikt.

Page 10: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 10

Het vast bureau draagt volgende kandidaat-vertegenwoordiger voor:

• Marijke De Meyer, adjunct-algemeendirecteur gemeente- en OCMW Oosterzele Besluit

Artikel 1 : Marijke De Meyer, adjunct-algemeendirecteur af te vaardigen als vertegenwoordiger van lokaal bestuur Oosterzele binnen de cluster lokale besturen.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

4. FINANCIËN - GOEDKEUREN VAN DE KAPITAALVERHOGING VAN REKENINGSECTOR B (PORTFINECO NV) - ZEFIER

De gemeente Oosterzele heeft via Zefier Strategische Participaties onderschreven, waaronder Portfineco. Omwille van bijkomende investeringen in windturbines in de haven van Zeebrugge, en dit in het kader van hernieuwbare energiedoelstellingen, heeft Portfineco een kapitaalverhoging nodig.

Met het oog op deze kapitaalverhoging moeten de vennoten van Zefier bereid zijn om het deel van Zefier (800 000 euro) te onderschrijven. Het pro rata aandeel van Oosterzele in deze kapitaalverhoging zou 2 920 euro bedragen.

De gemeente Oosterzele heeft nog een financieringsoverschot in rekeningsector A (EGPF) van 3 608,03 euro en een niet-opgevraagd vereffeningssaldo in rekeningsector D (Storm Wachtebeke) van 3 637,50 euro, samen goed voor 7 245,53 euro. Met dit overschot kan de gemeente zijn aandeel in de kapitaalverhoging financieren. Het is de gemeente ook toegestaan om ook het andere deel van het overschot (4 325,53 euro) te onderschrijven.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Juridisch kader

Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; Statuten van de cvba Zefier, artikelen 8, 12 en 13; Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;

Motivering

De brief van 27 mei 2019 van de cvba Zefier;

Page 11: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 11

De toelichtende nota gevoegd bij voormelde brief;

Besluit

Artikel 1: Verzoekt Zefier in naam en voor rekening van de gemeente Oosterzele het aan de gemeente toekomende investeringsbedrag te onderschrijven zoals dat blijkt uit het investeringsvoorstel van Zefier met name 2 920,00 euro; Artikel 2: Besluit deze investering te financieren, door middel van in eerste instantie overboeking van kapitaal van rekeningsector A en in tweede instantie door middel van overboeking van kapitaal van rekeningsector D, waartoe de gemeente Zefier voor de goede orde en voor zoveel als nodig uitdrukkelijk toe verzoekt;

Artikel 3: Voor zover het uit rekeningsectoren A en D over te boeken kapitaal ontoereikend zou zijn, verzoekt de gemeente Zefier om het saldo voor rekening van de gemeente Oosterzele te financieren door middel van vreemd vermogensfinanciering aangegaan door Zefier, in het kader waarvan de gemeente voor de goede orde en voor zoveel als nodig bevestigt dat de gemeente de financiering die Zefier in haar naam en voor haar rekening zal aangaan uitdrukkelijk waarborgt in overeenstemming met artikel 13 van de statuten.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

5. GARANTIEVERKLARING THESAURIEBEWIJZENPROGRAMMA ZEFIER

Zefier gunde een thesauriebewijzenprogramma aan Belfius om hun strategische projecten te financieren. Zoals voorzien in de statuten, staat elke aandeelhouder sowieso borg. Nu wordt aan elke gemeente-aandeelhouder van Zefier gevraagd om de waarborg expliciet te bevestigen via gemeenteraadsbeslissing. Iedere gemeente staat daarbij enkel borg voor zijn eigen gedeelte van de financiering aangegaan bij Zefier.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Juridisch kader

Gelet op het feit dat de gemeente Oosterzele vennoot is van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek en geregistreerd bij de Kruispuntbank van

Page 12: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 12

Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0680.832.904 (de “Vennootschap”);

Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk voor hun deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan met het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben;

Motivering

Overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 zijn de vennoten van de Vennootschap de verbintenis aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap

voor de verwerving van Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken;

De Vennootschap is in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft overgenomen als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) en in de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële instelling (hierna de “Arranger”);

De Vennootschap heeft het voornemen een thesauriebewijzenprogramma op te zetten teneinde de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en dit met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het

“Programma”);

De gemeente Oosterzele wenst voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking

van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap te erkennen en om die reden de waarborg zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk wenst te bevestigen;

De waarborg vergroot de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten, hetgeen mede in het belang van de gemeente Oosterzele is, omdat dit de financierbaarheid van de Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente Oosterzele, en het rendement van de gemeente Oosterzele hierop, vergroot;

Besluit

Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de “Begunstigde(n)”):

(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als

Page 13: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 13

primaire schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is aangegaan en zal aangaan op verzoek van de gemeente

Oosterzele (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek van de gemeente Oosterzele) en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);

(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het kader van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties aangegaan

op verzoek en voor rekening van de gemeente Oosterzele (de “Schadeloosstellingsverbintenis”).

De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken aantoont dat:

(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met één van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of

(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of

(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de

Page 14: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 14

Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke

reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde.

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe;

Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of

vergoeding van eender welk deel van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de

Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische Participatie of waardeschommeling;

Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder voorbehoud te aanvaarden;

Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten

opzichte van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de gemeente Oosterzele vennoot is van de Vennootschap;

Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten;

Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, een Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het

nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven;

De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de gemeente Oosterzele kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of Schadeloosstellingsverbintenis;

Page 15: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 15

Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen,

excepties en voorrechten met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;

Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de Borgstelling.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

6. FISCALITEIT - VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INVORDERING VAN ZOWEL OPENSTAANDE FISCALE ALS NIET-FISCALE SCHULDVORDERINGEN EN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Wanneer een schuldenaar in gebreke blijft om zijn schuld (tijdig) te betalen, kan niet opgelegd worden dat de gemeente en onrechtstreeks dus de andere belastingplichtigen meebetalen voor de extra kosten die de invordering van de schuld vergt. Daarom is het aanvaardbaar dat de gemeente Oosterzele bijkomende invorderingskosten aanrekent.

Omdat er sinds 1 juni 2017 geen verplichte aangetekende aanmaning meer is voor fiscale schuldvorderingen, moet de gemeente ook voor de invordering van de belastingschulden een retributiereglement vastleggen waarin wordt bepaald welke invorderingskosten ten laste zijn van de belastingplichtige.

In dit retributiereglement worden aldus alle invorderingskosten bepaald die ten laste zijn van de schuldenaar die niet of niet tijdig betaalt en dit zowel voor fiscale als voor niet -fiscale schulden en gemeentelijke administratieve sancties.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

Raadslid Filip Michiels stelt dat door de verschillende retributies op te splitsen over verschillende zittingen van de gemeenteraad te agenderen en los te koppelen van het meerjarenplan is het niet evident om volledig onderbouwd debat te voeren.

Raadslid Roswitha Gerbosch geeft een stemverklaring namens Groen: een beleid moet er op gericht zijn om zo weinig mogelijk deurwaarders in te zetten. Het raadslid vraagt naar de mogelijkheden om bijv. een afbetalingsplan te voorzien.

Page 16: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 16

De financieel directeur antwoordt dat op alle brieven heel uitdrukkelijk wordt vermeld dat men contact kan opnemen met het OCMW of met de financiële dienst. De inwoners reageren hier positief op. Waar nodig neemt de financieel directeur ook zelf contact o p met de betrokkenen, desnoods wordt een maatschappelijk werker ingeschakeld.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 177, 286 en 330

Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2018 betreffende de invordering van niet-fiscale ontvangsten

Antwoord van Vlaams Minister Liesbeth Homans op de vraag nr 207 van 15.01.2018 over de hoogte van het bedrag van de de administratie- en aanmaningskosten

Motivering

Als een debiteur het aanslagbiljet of de factuur niet (tijdig) betaalt, getuigt het niet van behoorlijk bestuur dat de gemeente en onrechtstreeks dus andere belastingplichtigen, meebetalen voor de extra materiële en personeelskosten die de invordering van de schuld vergt.

In dit geval is de aanrekening van een bijkomende retributie op de schuld aanvaardbaar. Belangrijk is dat het aangerekende tarief redelijk is in verhouding tot de openstaande schuld. Voor wat betreft de fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties kan aangenomen worden dat een bedrag van 15 euro aanvaardbaar is. Voor de niet-fiscale schuldvorderingen wordt het tarief van de aangetekende zending doorgerekend aan de debiteur. De hoofdsom van een niet-fiscale schuld ligt immers doorgaans heel wat lager dan de hoofdsom van een fiscale schuld.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de invordering van zowel openstaande fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties vast.

Artikel 2: Het retributiereglement betreffende de invordering van niet-fiscale ontvangsten van 24 oktober 2018 wordt opgeheven.

BIJLAGE

Page 17: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 17

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INVORDERING VAN ZOWEL FISCALE ALS NIET-FISCALE SCHULDVORDERINGEN EN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Artikel 1 – Voorwerp De gemeente heft een retributie op de invordering van zowel openstaande fiscale als niet -fiscale schuldvordering en gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 2 – Schuldenaar De retributie is verschuldigd door de debiteur van de openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvordering en gemeentelijke administratieve sanctie.

Artikel 3 – Tarief De retributie wordt vastgesteld als volgt: - Voor fiscale schuldvorderingen: 15 euro - Voor niet-fiscale schuldvorderingen: het tarief van de aangetekende zending Artikel 4 – Wijze van inning De retributie wordt toegevoegd aan de openstaande schuldvordering. Bij gedeeltelijke betaling zal eerst de retributie aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande schuldvordering (hoofdsom).

Artikel 5 – Invorderingsprocedure fiscale schuldvorderingen De invorderingsprocedure voor fiscale schuldvorderingen verloopt als volgt:

1. Als na 2 maanden de belasting nog niet is betaald, wordt een eerste, kosteloze aanmaning verstuurd.

2. Is de belastingschuld na 14 kalenderdagen nog niet vereffend, dan wordt een aangetekende aanmaning verstuurd die een administratieve kost van 15 euro tot gevolg zal hebben.

3. Als de belastingschuld binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende aanmaning nog niet betaald is, dan wordt een laatste, kosteloze waarschuwing verstuurd ter voorbereiding van het dwangschrift.

4. Ten vroegste één maand na het verstrijken van deze termijn, wordt de deurwaarder gevraagd een dwangschrift te betekenen. Hieraan zijn kosten van de gerechtsdeurwaarder verbonden voor de belastingplichtige.

Artikel 6 – Invorderingsprocedure niet-fiscale schuldvorderingen De invorderingsprocedure voor niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties verloopt als volgt: 1. Als na 30 dagen de factuur nog niet is betaald, wordt een eerste, kosteloze aanmaning

verstuurd. 2. Is de schuld na 14 kalenderdagen nog niet vereffend, dan wordt een aangetekende

aanmaning verstuurd waarbij de kost van de aangetekende zending wordt aangerekend.

3. Als de schuld binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende aanmaning nog niet betaald is, dan wordt een laatste, kosteloze waarschuwing verstuurd ter voorbereiding van het dwangbevel.

4. Ten vroegste één maand na het verstrijken van deze termijn, wordt de deurwaarder gevraagd een dwangbevel te betekenen. Hieraan zijn kosten van de gerechtsdeurwaarder verbonden voor de debiteur.

Page 18: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 18

Artikel 7 – Invorderingsprocedure niet-fiscale schuldvorderingen – bibliotheek De invorderingsprocedure en aanmaningskosten voor niet-fiscale schuldvorderingen van de bibliotheek verloopt als volgt:

1. Als de lener de ontleende materialen 1 week te laat terug inlevert, dan krijgt hij een eerste aanmaning waarbij een kost van 1,00 euro wordt aangerekend.

2. Als de lener de ontleende materialen 2 weken te laat terug inlevert, dan krijgt hij een tweede aanmaning toegestuurd waarbij een kost van 1,00 euro wordt aangerekend.

3. Als de lener de ontleende materialen 4 weken te laat terug inlevert, dan krijgt hij een aangetekend schrijven waarbij een kost van 7,00 euro wordt aangerekend.

4. Het maximumbedrag van de kosten voor de aanmaning, samen met de boete, wordt vastgelegd op € 50,00.

5. Als de lener geen gevolg geeft aan de aangetekende brief (na 4 weken te laat), dan maakt de bibliotheek het dossier over aan de financiële dienst van de gemeente. De materialen worden dan als verloren beschouwd en in rekening gebracht bovenop de reeds bestaande boete. Alle kosten moeten betaald worden vooraleer de lenerskaart kan gedeblokkeerd worden.

Artikel 8 – Invorderingsprocedure gemeentelijke administratieve sancties De invorderingsprocedure voor niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties verloopt als volgt: 1. Als na 30 dagen de factuur nog niet is betaald, wordt een eerste, kosteloze aanmaning

verstuurd. 2. Is de schuld na 14 kalenderdagen nog niet vereffend, dan wordt een aangetekende

aanmaning verstuurd die een administratieve kost van 15 euro tot gevolg zal hebben. 3. Als de schuld binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende

aanmaning nog niet betaald is, dan wordt een laatste, kosteloze waarschuwing verstuurd ter voorbereiding van het dwangbevel.

4. Ten vroegste één maand na het verstrijken van deze termijn, wordt de deurwaarder gevraagd een dwangbevel te betekenen. Hieraan zijn kosten van de gerechtsdeurwaarder verbonden voor de debiteur.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

7. FISCALITEIT - VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET AMBTSHALVE VERWIJDEREN VAN AFVAL (SLUIKSTORT)

Afval of goederen die zonder vergunning in de open natuur of op straat worden achtergelaten is sluikstorten. Sluikstorten veroorzaakt milieuverontreiniging waarbij de kosten bijna altijd worden afgeschoven op de gemeenschap en de vervuiler niet betaalt. Om sluikstorten en het oneigenlijk gebruik van het openbaar domein te ontmoedigen en als sensibilisatie, is een retributiereglement voor het ambtshalve opruimen van bovenbeschreven materialen, een noodzaak.

De voorzitter leidt het punt in.

Page 19: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 19

Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe. Het tarief van €150 is de onmiddellijke tegenprestatie van de verleende dienst (het verwijderen van de sluikstort). Het bedrag ervan moet in verhouding staan tot de geleverde dienst. Als externe firma’s moeten ingeschakeld worden om het sluikstort te verwijderen, dan mag die kost doorgerekend worden.

Raadslid Ann Van Hecke stelt dat haar fractie van oordeel is dat sluikstorten zwaar beboet mag blijven. Open VLD plus hoopt dat de beloofde sluikstortcamera’s binnenkort kunnen ingezet worden. Zij verwijst naar een belofte van 2017.

Open VLD plus wil een GAS-boete laten invoeren tegen het sluikstorten van €350.

De burgemeester antwoordt dat hij deze vraag zal meenemen naar het politiecollege.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16, 1.2., 2°

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, ‘Materialendecreet’, artikel 12

Algemene Politieverordening met Zonale gelding van 15 september 2015

Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2015 inzake het vaststellen van het belastingreglement op het ambtshalve verwijderen van afval (sluikstort)

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties

Motivering

Het is verboden om allerlei afvalstoffen zoals grofvuil, huishoudelijk afval, groenafval , goederen en materialen zonder vergunning, ... achter te laten op het openbaar terrein. En toch worden we als Gemeente regelmatig geconfronteerd met dergelijke praktijken.

De gemeentelijke diensten staan in voor de opruiming van deze afvalstoffen en staa n samen met de politiediensten in voor de verdere administratieve afhandeling van het dossier. De kosten hieraan verbonden worden betaald door de gemeenschap. Het is dan ook niet meer dan logisch, dat er in het kader van het principe 'De vervuiler betaalt' hierop een retributie geheven wordt. Gebaseerd op de inzet van materieel en personeel, de verwerking van het afval en de bijkomende administratie om alles correct af te handelen, wordt een forfaitair bedrag van 150 euro aangerekend.

Besluit

Page 20: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 20

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het ambtshalve verwijderen van afval (sluikstort), zoals beschreven in de bijlage, vast.

Artikel 2: Het belastingreglement inzake het ambtshalve verwijderen van afval (sluikstort) van 27 mei 2015 wordt opgeheven.

BIJLAGE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET AMBTSHALVE VERWIJDEREN VAN AFVAL (SLUIKSTORT).

Artikel 1 – Voorwerp De gemeente heft een retributie op het weghalen door de gemeentelijke diensten van stoffen die gestort, opgeslagen of achtergelaten worden op plaatsen en tijdstippen waar dit wettelijk en reglementair verboden is.

Artikel 2 – Schuldenaar De retributie is verschuldigd door iedere persoon die stoffen achterlaat; opslaat of stort op openbare of private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met het materialendecreet en de algemene politieverordening met zonale gelding betreffende de reinheid van de gemeente.

Indien er meerdere personen zijn, is elke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige retributie.

Artikel 3 – Tarief Het bedrag van de retributie wordt forfaitair vastgelegd op 150 euro per sluikstort.

Als voor het opruimen van het sluikstort een beroep moet gedaan worden op een externe firma dan wordt de werkelijke kost doorgerekend.

Artikel 4 – Betalingswijze Het gemeentebestuur verrekent de kosten via factuur aan de debiteur. De invordering van deze niet-fiscale schuld verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel niet-fiscale als fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

8. FISCALITEIT - VASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP HET VERSPREIDEN VAN NIET-GEADRESSEERDE DRUKWERKEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE PRODUCTEN VOOR DE AANSLAGJAREN 2020-2025

Page 21: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 21

Lokale besturen staan vanuit de gemeentelijke zorgplicht in voor de eerstelijnsopvang van huishoudelijke afvalstromen, waaronder oud papier. De gemeente Oosterzele heeft de uitvoering van deze zorgplicht overgedragen aan de intercommunale ILvA.

Jaarlijks wordt een grote hoeveelheid aan ongeadresseerd drukwerk en aanverwanten gedeponeerd in de brievenbus van de inwoners. Deze hoeveelheid wordt nadien ingezameld en verwerkt. De gemeente ontvangt hiervoor geen financiële middelen uit het fonds oud papier.

Ter beheersing van de diverse afvalstromen en de hieruit voortvloeiende kosten, hanteert het bestuur de regel van ‘de vervuiler betaalt’. De belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten is een vertaling van dit principe naar de diverse verspreiders zoals reclamebureaus, uitgeverijen, winkelketens... Bovendien heeft een belasting een ontradend karakter, wat het milieu ten goede komt. Handelszaken uit Oosterzele, die reclame maken voor hun eigen bedrijf krijgen een vrijstelling, omdat zij al onderhevig zijn aan de algemene gemeentebelasting voor bedrijven.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

Raadslid Filip Michiels stelt dat zijn fractie principieel akkoord is met het heffen van een dergelijke belasting maar dat de tarieven veel te hoog zijn. Derhalve zal zijn fractie zich onthouden bij de stemming over dit punt.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Grondwet, artikel 170 §4

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, artikel 298 §2

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen

Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Omzendbrief BA 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van de Vlaamse regering van 16 september 2016

Page 22: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 22

Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen

Besluit van de gemeenteraad 16 december 2015 tot vaststelling belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten 2016 - 2019

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties

Motivering

Lokale besturen staan vanuit de gemeentelijke zorgplicht in voor de eerstelijnsopvang van huishoudelijke afvalstromen, waaronder oud papier. De gemeente Oosterzele heeft de uitvoering van deze zorgplicht overgedragen aan de intercommunale ILvA.

Jaarlijks wordt een grote hoeveelheid aan ongeadresseerd drukwerk en aanverwanten gedeponeerd in de brievenbus van de inwoners. Deze hoeveelheid wordt nadien ingezameld en verwerkt. De gemeente ontvangt hiervoor geen financiële middelen uit het fonds oud papier.

Ter beheersing van de diverse afvalstromen en de hieruit voortvloeiende kosten, hanteert het bestuur de regel van ‘de vervuiler betaalt’ . De belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten is een vertaling van dit principe naar de diverse verspreiders zoals reclamebureaus, uitgeverijen, winkelketens... Bovendien heeft een belasting een ontradend karakter, wat het milieu ten goede komt. Handelszaken uit Oosterzele, die reclame maken voor hun eigen bedrijf krijgen een vrijstelling, omdat zij al onderhevig zijn aan de algemene gemeentebelasting voor bedrijven.

Besluit Artikel 1: De gemeenteraad stelt het belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten, zoals beschreven in de bijlage, vast voor de aanslagjaren 2020-2025.

Artikel 2: Het belastingreglement inzake het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten van 16 december 2015 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.

BIJLAGE

BELASTINGREGLEMENT VOOR HET VERSPREIDEN VAN ONGEADRESSEERD DRUKWERK EN DAARMEE GELIJKGESTELDE PRODUCTEN VOOR DE AANSLAGJAREN 2020-2025

Artikel 1 – Algemeen Het gemeentebestuur heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of ze in de brievenbus worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.

Page 23: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 23

Artikel 2 – Aanduiding belastingplichtige De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.

Als deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig dit reglement of niet gekend is, dan is de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. De drukker en de fysieke rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 3 – Definities Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. Deze opsomming is niet limitatief.

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd.

Artikel 4 – Tarief Per bedeeld exemplaar reclamedrukwerk of gelijkgesteld product:

• tot en met 9 gram: 0,03 euro • meer dan 9 gram tot en met 74 gram: 0,05 euro • meer dan 74 gram tot en met 224 gram: 0,07 euro • meer dan 224 gram: 0,10 euro Per verspreiding bedraagt de heffing minimum 50 euro.

Artikel 5 – Vrijstelling Er is een vrijstelling van deze belasting voor:

• handelszaken gevestigd in Oosterzele voor zover zij publiciteit maken voor hun eigen zaak

• socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen

• bestuurlijke organisaties van Oosterzele, zoals openbare besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven…

• politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen

• overlijdensberichten

Artikel 6 – Aangifteplicht Het gemeentebestuur stelt een aangifteformulier ter beschikking via de website van de gemeente. Dit document moet door de verspreider correct worden ingevuld en nadien terug bezorgd worden aan het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag, namelijk:

• Titel of omschrijving van het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product • Gewicht van een verspreid exemplaar van het drukwerk of gelijkgesteld product • Aantal verspreide exemplaren

Page 24: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 24

• We(e)k(en) van verspreiding De belastingplichtige dient uiterlijk binnen de veertien dagen na de verspreiding een aangifte in bij het gemeentebestuur. Periodieke verspreidingen kunnen op één aangifte worden aangeduid. De verspreiding van hetzelfde drukwerk of gelijkgesteld product gespreid over een tijdsverloop, wordt als één verspreiding beschouwd.

Artikel 7 – Ambtshalve ingekohierde belasting Het gemeentebestuur beschikt over enkele controlepunten waar het ongeadresseerde drukwerk verzameld wordt. Wanneer geen aangifte gedaan wordt binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. In voorkomend geval wordt de belasting berekend op basis van het aantal brievenbussen zonder sticker ‘geen reclame’ in de volledige gemeente (cijfers bpost) op datum van de vastgestelde verspreiding.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt vermeerderd tot 125 euro, maar de belasting mag nooit meer dan 200% van de basisbelasting bedragen.

Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de door hem ingeroepen elementen ter betwisting.

Artikel 8 – Wijze van inning De belasting wordt geïnd op basis van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9 – Betaaltermijn De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De invordering van een onbetaald aanslagbiljet verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel niet-fiscale en fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 10 - Bezwaarprocedure De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd binnen de vijftien dagen na de indiening ervan.

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkelijk om vragen in zijn bezwaarschrift.

Page 25: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 25

Artikel 11 – Wettelijke bepalingen Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Dit punt wordt aangenomen met:

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien)

• 8 ONTHOUDINGEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise)

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

9. FISCALITEIT - VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET OPZOEKEN, SAMENSTELLEN EN AFLEVEREN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN INLICHTINGEN DOOR DE DIENST OMGEVING

Het afleveren van vastgoed-, milieu – informatie en het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet vergt een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen. Daarom is het billijk dat deze inzet doorgerekend wordt aan degene die de informatie opvraagt en aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures doorlopen worden.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Decreet van 25 april 2014 van de Vlaamse Regering betreffende de omgevingsvergunning Omgevingsvergunningsdecreet genoemd

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (meermaals gewijzigd), hierna het Omgevingsvergunningsbesluit genoemd

Page 26: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 26

Besluit van de gemeenteraad van 4 april 1978 in verband met een reglement op het vellen van hoogstammige bomen, vastgesteld bij KB van 30 oktober 1978

Besluit van de gemeenteraad 5 september 1995 in verband met de goedkeuring van het gewijzigde kapreglement voor het grondgebied van de gemeente Oosterzele

Besluit van de gemeenteraad 22 februari 2017 tot vaststellen retributiereglement inzake het opzoeken, samenstellen en afleveren van administratieve stukken en inlichtingen door de dienst Ruimtelijke Ordening & Woonbeleid en de dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties

Motivering

De gemeentelijke dienst Omgeving dient op verzoek van onder andere notarissen en vastgoedkantoren stedenbouwkundige inlichtingen af te leveren waarbij de aanvragers zich steunen op specifieke informatieverplichtingen. Deze opzoekingen zijn arbeidsintensief en gaan gepaard met aanmaakkosten (kopieën, verzendingskosten).

De verstrekte informatie werd in de loop van de voorbije jaren meerdere malen uitgebreid met onder meer een overzicht van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen en uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister.

Bijkomend met de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten is het aan te raden een retributie te heffen op het behandelen van meldingen en aanvragen bedoeld in het omgevingsvergunningsdecreet (ongeacht de overheid waar het dossier wordt ingediend).

De tarieven werden vastgelegd volgens de procedure die dient gevolgd te worden bij een vergunningsaanvraag en er werd rekening gehouden met de werklast die het opzoekingswerk en het afleveren van de administratieve stukken met zicht meebrengt. De voorgestelde retributies dragen dus bij tot de bekostiging van de handelingen nodig voor de diverse aanvragen en meldingen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement voor het opzoeken, samenstellen en afleveren van administratieve stukken en inlichtingen door de dienst Omgeving, zoals beschreven in de bijlage, vast.

Artikel 2: Het retributiereglement inzake het opzoeken, samenstellen en afleveren van administratieve stukken en inlichtingen door de dienst Ruimtelijke Ordening & Woonbeleid en de dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid van 22 februari 2017 wordt opgeheven.

BIJLAGE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET OPZOEKEN, SAMENSTELLEN EN AFLEVEREN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN INLICHTINGEN DOOR DE DIENST OMGEVING

Page 27: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 27

Artikel 1 – Voorwerp De gemeente heft een retributie voor: • het afleveren van vastgoed- of milieu-informatie; • de aanvragen tot omgevingsvergunning of de melding van stedenbouwkundige

handelingen en exploiteren van IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten) in toepassing van het Omgevingsvergunningsdecreet;

• aanvragen voor het afleveren van vergunningen in het kader van het gemeentelijk kapreglement.

Artikel 2 – Schuldenaar De retributie is verschuldigd door de: • aanvrager van de vastgoed- of milieu-informatie; • exploitant van de IIOA of de bouwheer die de aanvraag of de melding indient; • aanvrager van de kapvergunning. Artikel 3 – Tarief §1 Vastgoedinformatie of milieu-informatie: 100 euro per kadastraal perceel met uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister

§2 Voor aanvragen tot omgevingsvergunning wordt de retributie als volgt vastgesteld voor dossiers waarvoor de gemeente, de provincie of de Vlaamse overheid vergunningverlenende overheid is:

1. Aanvraag eenvoudige procedure voor: a. stedenbouwkundige handelingen: 50 euro b. lIOA of gemengd project: 100 euro

2. Aanvraag gewone procedure voor: a. stedenbouwkundige handelingen: 150 euro b. lIOA of gemengd project: 200 euro c. aanvraag tot verkavelen van gronden: 150 euro d. aanvraag tot bijstelling van een verkaveling: 150 euro

3. Melding van: a. stedenbouwkundige handelingen: 50 euro b. IIOA of gemengd project: 75 euro

4. Mededeling met vraag tot omzetting van milieuvergunning naar permanente omgevingsvergunning: 75 euro 5. Omzetting omgevingsvergunning na klasseverhoging door wijziging van de indelingslijst: 75 euro 6. Aanvraag van een planologisch attest: 500 euro 7. Aanvraag van een stedenbouwkundig attest: 75 euro 8. Aanvraag gewone procedure, onderworpen aan een milieueffectrapport of veiligheidsrapport, voor:

a. stedenbouwkundige handelingen: 175 euro b. IIOA of gemengd project: 500 euro

9. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (KH): 150 euro 10. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen (VW): 50 euro. §3 Voor de aanvragen vermeld onder §2 wordt een bijkomende retributie gevestigd van:

• 50 euro voor de toepassing van een administratieve lus naar aanleiding van adviezen of opmerkingen en of bezwaren geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek;

• 100 euro voor de organisatie van een projectvergadering; • 50 euro als de aanvraag moet gedigitaliseerd worden.

Page 28: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 28

§4 Voor de aanvragen voor het opzoeken, kopiëren, afleveren van plannen wordt een retributie gevestigd van 10 euro per afzonderlijk plan.

§5 Aanvragen voor het afleveren van een vergunning in het kader van het gemeentelijk kapreglement: 10 euro.

Artikel 4 – Vrijstelling Aanvragen naar vastgoed- en milieu-informatie in opdracht van het eigen gemeentebestuur, autonome gemeentebedrijven, OCMW, Fluxys, Eandis, sociale huisvestingsmaatschappijen en aanvragen door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.

Meldingen van IIOA, onlosmakelijk verbonden met de woonfunctie, zonder dat er sprake is van stedenbouwkundige handelingen;

Meldingen van overname en naamswijzigingen;

Aanvragen die enkel en alleen het hernieuwen van een niet-permanente omgevingsvergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning beogen;

Tijdelijke inrichtingen;

De Oosterzeelse verenigingen voor wat betreft de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunningen waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, mits digitale aanvraag.

Artikel 5 - Betalingswijze Het gemeentebestuur verrekent de kosten via factuur aan de debiteur. De invordering van deze niet-fiscale schuld verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel niet-fiscale als fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties.

Dit punt wordt aangenomen met:

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien)

• 8 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise)

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

10. FISCALITEIT - VASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR DE AANSLAGJAREN 2020- 2025

De belasting wordt geheven om de continue werking van de gemeente te verzekeren. De budgettaire noodwendigheden van de gemeente moeten in overweging genomen worden. De genieter van een tweede verblijf maakt ook gebruik van gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening. Het heffen van een belasting op tweede verblijven is om deze redenen verantwoord. Het tarief wordt vastgelegd op 2 000 euro per aanslagjaar.

Page 29: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 29

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

Raadslid Roswitha Gerbosch geeft een stemverklaring namens Groen: wij zijn voorstander voor het verhogen van de belasting op onroerend goed/ eigendom. We vinden het wel jammer dat de behandeling van deze punten geïsoleerd worden gebracht op de gemeenteraad. Waar wil de gemeente naar toe inzake het algemeen fiscaal beleid?

We keuren hier goed maar willen ook een verlaging persoonsbelastingen (cfr tussenkomst Gemeenteraad op 2019-06-20)

Schepen Marleen Verdonck repliceert dat het de bedoeling is om de kloof tussen leegstand en tweede verblijven te overbruggen.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Grondwet, artikel 170 §4

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, artikel 298 §2

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Omzendbrief BA 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen

Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2015 inzake het vaststellen van het belastingreglement op tweede verblijven aanslagjaren 2016 - 2019

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties

Motivering

De belasting wordt geheven om de continue werking van de gemeente te verzekeren. De budgettaire noodwendigheden van de gemeente moeten in overweging genomen worden. De genieter van een tweede verblijf maakt ook gebruik van gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening. Het heffen van een belasting op tweede verblijven is om deze redenen verantwoord.

Besluit

Page 30: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 30

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het belastingreglement op tweede verblijven, zoals beschreven in de bijlage, vast voor de aanslagjaren 2020-2025.

Artikel 2: Het belastingreglement op tweede verblijven van 16 december 2015 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.

BIJLAGE

BELASTINGREGLEMENT VOOR TWEEDE VERBLIJVEN AANSLAGJAREN 2020 - 2025

Artikel 1 – Algemeen Het bestuur heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting op tweede verblijven.

Artikel 2 – Definities §1. Wordt als tweede verblijf beschouwd, elke woning waar niemand ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkstelde caravans, en alle andere vaste woningen.

§2. Wordt niet als tweede verblijfplaats beschouwd: • Een woning die opgenomen is in het leegstandsregister • Het lokaal dat uitsluitend bestemd is voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit • Tenten, verplaatsbare caravans, woonaanhangwagens

Artikel 3 – Aanduiding belastingplichtige De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar houder is van het zakelijk recht van het tweede verblijf. De belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Wanneer er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd w ordt.

Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Als er meerdere personen eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters of opstalhouders zijn van het belaste tweede verblijf, dan wordt de belasting van de belastingplichtigen uitgesplitst volgens hun wettelijk deel in de eigendom.

Artikel 4 – Vrijstellingen De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of een ziekenhuis is vrijgesteld van deze belasting. Het bewijs van verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening, de psychiatrische instelling of het ziekenhuis waar de belastingplichtige verblijft.

Page 31: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 31

Deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar volgend op de datum van opname en slechts geldt voor de woning die laatst bewoond werd door de belastingplichtige voor de opname in een erkende ouderenvoorziening, psychiatrische instelling of ziekenhuis.

Artikel 5 – Tarief De gemeentebelasting wordt forfaitair vastgesteld op 2 000 euro per tweede verblijf en is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar verschuldigd.

Artikel 6 – Aangifteplicht De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 maart van het aanslagjaar aangifte doen per tweede verblijf dat hij/zij heeft op het grondgebied Oosterzele. De aangifte moet gedaan worden via het formulier dat terug te vinden is op de website van de gemeente Oosterzele.

Artikel 7 – Ambtshalve inkohieren §1 Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden in gekohierd.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

§2. Ambtshalve inkohieren van de belasting is onderhevig aan de verdubbeling van het aanslagtarief. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 8 – Wijze van inning De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9 – Betaaltermijn De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. De invordering van een onbetaald aanslagbiljet volgt de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 10 – Bezwaarprocedure De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Page 32: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 32

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd binnen de vijftien dagen na de indiening ervan.

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkelijk om vragen in zijn bezwaarschrift.

Artikel 11: Wettelijke bepalingen Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Dit punt wordt aangenomen met:

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien)

• 8 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise)

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

11. FISCALITEIT - VASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP BEDRIJVEN VOOR DE AANSLAGJAREN 2020-2025

De financiële toestand van de gemeente maakt het noodzakelijk om een rendabele belasting te heffen. De algemene bedrijfsbelasting heeft tot doel de bedrijven op het grondgebied te laten bijdragen. De aanslagvoet van de algemene bedrijfsbelasting bedraagt 50 euro, desgevallend verhoogd in geval van hinderlijkheid (Vlarem). Daarmee blijft het tarief ongewijzigd voor de aanslagjaren 2020-2025.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Grondwet, artikel 170 §4

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, artikel 298 §2

Page 33: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 33

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Omzendbrief BA 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen

Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2015 inzake het vaststellen van de gemeentebelasting voor bedrijven voor de aanslagjaren 2016-2019

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties

Motivering

De financiële toestand van de gemeente maakt het noodzakelijk om een rendabele belasting te heffen. De algemene bedrijfsbelasting heeft tot doel de bedrijven op het grondgebied te laten bijdragen. De aanslagvoet van de algemene bedrijfsbelasting bedraagt 50 euro, desgevallend verhoogd in geval van hinderlijkheid (Vlarem). Daarmee blijft het tarief ongewijzigd voor de aanslagjaren 2020-2025.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het reglement van de algemene gemeentebelasting voor bedrijven, zoals beschreven in de bijlage, vast voor de aanslagjaren 2020-2025.

Artikel 2: Het reglement op de gemeentebelasting voor bedrijven van 16 december 2015 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.

BIJLAGE

REGLEMENT VOOR DE ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP BEDRIJVEN VOOR DE AANSLAGJAREN 2020 - 2025

Artikel 1 – Algemeen Het gemeentebestuur heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een algemene gemeentebelasting op bedrijven.

Artikel 2 – Aanduiding belastingplichtige De belasting is ten laste van iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon en feitelijke vereniging die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Oosterzele één of meerdere vestigingen gebruikt en tot gebruik voorbehoudt voor het uitoefenen van een economische activiteit. De belasting is per afzonderlijk vestigingsadres verschuldigd. Artikel 3 – Definities Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Page 34: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 34

• Vestiging: elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere onroerende goederen die een samenhangend geheel of complex vormen, dat voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt benut of wordt voorbehouden, evenals een maatschappelijke zetel en/of een zetel of identiteit van bestuur, beheer of administratie of BTW-registratie. Het vestigingsadres van een firma in de gemeente Oosterzele op 1 januari van het aanslagjaar blijkt uit de database van de Kruispuntbank van de Ondernemingen.

• Economische activiteit: het in hoofd- of in bijberoep o exploiteren van een landbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf o voeren van een industriële, nijverheids-, handels-, commerciële of

dienstverlenende activiteit; o uitoefenen van een vrij beroep of zelfstandige activiteit en/of zich met

verrichtingen van winstgevende aard bezighouden (inclusief het beheer van roerende en/of onroerende goederen)

Artikel 4 – Vrijstelling Van deze belasting zijn vrijgesteld: • De publiekrechtelijke rechtspersonen • De onderwijsinstellingen • De erkende Oosterzeelse verenigingen • De verenigingen zonder winstoogmerk Artikel 5 – Tarief Het bedrag van de heffing bedraagt 50 euro. Deze heffing wordt verhoogd: • voor een bedrijf met Vlarem klasse 3 met 5 euro • voor een bedrijf met Vlarem klasse 2 met 135 euro • voor een bedrijf met Vlarem klasse 1 met 450 euro Voor inrichtingen die een meervoudige graad van hinder hebben wordt de graad van hinder slechts éénmaal toegepast, namelijk de hoogste graad van hinder. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastbaarheid. De op basis van deze toestand gevestigde belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. Noch de stopzetting, noch de vermindering van economische activiteiten, noch de vermindering van de graad van hinderlijkheid in de loop van het hele jaar geven aanleiding tot belastingvermindering of teruggave van belasting. Artikel 6 – Wijze van inning De belasting wordt geïnd op basis van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Artikel 7 – Betaaltermijn De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De invordering van een onbetaald aanslagbiljet verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel niet-fiscale als fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties. Artikel 8 – Bezwaarprocedure De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.

Page 35: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 35

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd binnen de vijftien dagen na indiening ervan.

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkelijk om vragen in zijn bezwaarschrift.

Artikel 9 – Wettelijke bepalingen Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Dit punt wordt aangenomen met:

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien)

• 8 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise)

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

12. FISCALITEIT - VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN RECIPIËNTEN BESTEMD VOOR HET OPHALEN VAN HUISVUIL, PMD, GFT EN GROFVUIL, OP HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK EN OP DE VERKOOP VAN COMPOSTVATEN, -BAKKEN

Samen met de steden en gemeenten die zijn aangesloten bij ILvA, bouwde de intercommunale een netwerk uit voor een uniform afvalbeheer ten dienste van de inwoners. In het volledige werkingsgebied gelden dezelfde tarieven, maar ook dezelfde sorteer- en gedragsregels. De afdwingbaarheid van deze regels dienen juridisch verankerd te zijn in de gemeentelijke reglementering.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Page 36: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 36

Juridisch kader

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en geschil lenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van de Vlaa mse Regering van 16 september 2019

Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen

Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2016 inzake het vaststellen van het retributiereglement op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op het gebruik van het recyclagepark, op de verkoop van compostvaten, -bakken en op het inzamelen van restafval via ondergrondse containers

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties

De statuten van ILvA, die ook door onze gemeente zijn onderschreven, waarin de volledige beheeroverdracht naar ILvA is opgenomen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval

Motivering

Sinds 2005 werd in Oosterzele een éénvormig en globaal diftarsysteem ingevoerd, waarbij het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt toegepast. Dit principe draagt bij tot een bewuster gedrag met betrekking tot afvalbeheer in het gezin, met betere sortering en meer impuls tot afvalpreventie tot gevolg. Deze gedragswijziging draagt bij tot een kleinere afvalberg (specifiek restfractie) en een beter milieu, wat op zich resulteert in een financiële besparing, omdat recyclage goedkoper is dan verbranding.

Het diftarsysteem wordt toegepast op de huis-aan-huisinzameling van de diverse fracties, het gebruik van het recyclagepark en een aantal bijkomende diensten die aan de bevolking worden aangeboden. Sinds 2005 zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot het tarief ingevoerd voor de diverse fracties. In 2018 ging een proefproject van start waarbij de containers worden geïdentificeerd en er voor de restfractie betaald wordt per aangeboden gewicht.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het inzamelen van restafval, PMD, GFT en grof vuil, alsook op het gebruik van het recyclagepark en op de verkoop van compostvaten en -bakken en biobakjes zoals beschreven in de bijlage, vast.

Artikel 2: Het retributiereglement inzake het goedkeuren van het retributiereglement op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op het gebruik van het recyclagepark, op de verkoop van compostvaten, -

Page 37: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 37

bakken en op het inzamelen van restafval via ondergrondse containers van 14 december 2016 wordt opgeheven.

BIJLAGE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN RECIPIËNTEN BESTEMD VOOR HET OPHALEN VAN HUISVUIL, PMD, GFT EN GROFVUIL, OP HET

GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK EN OP DE VERKOOP VAN COMPOSTVATEN, -BAKKEN.

Artikel 1 – Voorwerp De gemeente heft een retributie op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huishoudelijk afval met name restafval, PMD, GFT en grofvuil, op het gebruik van de recyclageparken, op de verkoop van compostvaten, -bakken en biobakjes.

De recyclageparken zijn uitgerust met een identificatie- en weegsysteem. De bezoekers moeten beide systemen correct en op aanwijzing van een recyclageparkwachter gebruiken. Bij niet correct gebruik van één van beide systemen kan de recyclageparkwachter de bezoeker de toegang tot en het gebruik van het recyclagepark ontzeggen. Elke bezoeker die niet al zijn betalingen, opgelegd door het gemeentelijk retributiereglement betreffende het aanbieden van afvalstoffen, heeft ve rricht, zal de toegang tot het recyclagepark worden ontzegd.

Artikel 2 – Definities Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities: • GFT: Groente-, Fruit- en Tuinafval • PMD: Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en drankkartons • Weekendophalingen: het ter beschikking stellen en ophalen van afvalcontainers voor

sporadische activiteiten zoals fuiven, eetfestijnen, sportevenementen… • Éénmalige ophalingen: ophalingen bij particulieren die niet voorzien zijn in de

normale periodieke ophalingen, o.a. bij overlijden, opkuis van een woning… • Levering gemalen snoeihout: levering op afroep aan huis, van op de recyclageparken

gemalen snoeihout (indien voorradig), voor gebruik als bodembedekker • Ter beschikking stellen van grote isomozakken: het ter beschikking stellen van grote

kunststof zakken met een volume van 1,5 m³ voor KMO’s, als recipiënt waarin zij zuiver isomo kunnen aanleveren op het recyclagepark in Oosterzele inclusief het transport en het verwerken ervan

• Ter beschikking stellen van gemeenschappelijke containers: het ter beschikking stellen van containers voor restfractie, inclusief het inzamelen en het verwerken ervan, bedoeld voor grote wooneenheden

• Ter beschikking stellen van KMO-kaarten: het ter beschikking stellen van elektronische toegangskaarten voor de recyclageparken, specifiek voor KMO’s

• Ter beschikking stellen van bijkomende GFT-containers: het ter beschikking stellen van GFT-containers, bijkomend aan de reguliere per gezin ter beschikking gestelde GFT-containers

• Aanbrenger op het recyclagepark: elke gezin, vereniging, het totaal van de gemeentelijke diensten, eigenaars van tweede verblijven, KMO’s en andere door de gemeente op het recyclagepark worden toegelaten

Page 38: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 38

• Provisierekening: rekening waarop vooraf geld gestort wordt en waar alle voor de referentiepersonen gepresteerde kosten – gekoppeld aan het gebruik van het afvalsysteem voor restfractie- en GFT-inzamelingen, alsook bezoek recyclagepark en ophaling grof vuil -worden afgetrokken.

Artikel 3 – Schuldenaar De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de diensten van de intercommunale ILvA. Artikel 4 – Tarief 1. Restfractie – via provisierekening

container 140 liter container 240 liter

aanbiedingskost 0,25 euro/lediging 0,50 euro/lediging

verwerking 0,25 euro/kg 0,25 euro/kg

2. GFT (groente-, fruit- en tuinafval) – via provisierekening

container 140 liter container 240 liter

verwerking 1,80 euro/lediging 0,90 euro/lediging

3. Inzameling papier, karton en glas: gratis

4. Inzameling PMD (blauwe zak van 60 liter): 0,25 euro/zak

5. Composteermateriaal

compostvat roerder

compostbak (kunststof)

biobakje rol bijhorende

zakjes

Na inlevering GFT-container

gratis gratis nvt nvt nvt

Aankoop 20 euro 5 euro 70 euro 2 euro 2 euro

6. Inzameling aan huis van grof vuil

• tot 20 kg: 6 euro • vanaf 20 kg: per begonnen schijf van 10 kg: 3 euro

7. Inzameling aan huis van snoeihout

• tot 20 kg: 1 euro • vanaf 20 kg: per begonnen schijf van 10 kg: 0,50 euro

8. Aanbieding via het recyclagepark - voor de globaal aangebrachte hoeveelheid

• tot 2 000 kg: 0,15 euro/kg • van 2 001 tot 5 000 kg: 0,10 euro/kg • boven de 5 000 kg: 0,20 euro/kg De te betalen retributie wordt voor elk bezoek bepaald aan de hand van twee wegingen van de aanbrenger met zijn voertuig: een eerste maal bij het binnenrijden van het recyclagepark en een tweede maal bij het naar buiten rijden. Het verschil tussen de tweede en de eerste weging is de grondslag van de retributie.

9. Weekendophalingen

• Verwerking restfractie: 0,25 euro/kg

Page 39: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 39

• Leveringskost tot 4 containers van 240 liter: 30 euro • Vanaf 5 containers van 240 liter: 90 euro

10. Levering van gemalen snoeihout:

• Per vracht: 90 euro

11. Isomotransport

• Ter beschikking stellen van kunststof zakken: 45 euro per bundel van 5 zakken

12. KMO-kaarten • 40 euro per kalenderjaar

Artikel 5 – Vermindering Op de in artikel 3, paragraaf 8 vastgestelde retributie worden volgende kortingen toegestaan:

• Aan de gezinnen ingeschreven in het bevolkingsregister: een gratis fractie per kalenderjaar van 100 kg voor zover bij bezoek uitsluitend recycleerbaar afval wordt aangebracht. Als ook niet-recycleerbaar afval wordt aangebracht, wordt het nog niet gebruikte deel van deze vrijstelling voorbehouden voor een volgend bezoek met enkel recycleerbaar afval.

• Als tijdens een bezoek aan het recyclagepark uitsluitend afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, worden aangebracht, zijn de in artikel 8 bedoelde gezinnen tijdens het hele kalenderjaar vrijgesteld van de in dit retributiereglement vastgelegde retributies, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij vóór 15 december van het voorgaande kalenderjaar bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA, die voor de gemeente het recyclagepark uitbaat, een verklaring neerleggen waarin zij afstand doen van de vastgelegde vrijstelling.

Artikel 6 - Betalingswijze De retributie voor het inzamelen van de restfractie, het GFT, het gebruik van het recyclagepark en het aan huis ophalen van grofvuil wordt betaald via de provisierekening. De retributie voor het PMD wordt betaald via de aankoop van de zakken (verkrijgbaar in de handelszaken).

Compostbakken en -vaten alsook het biobakje verrekent het gemeentebestuur via factuur tegen kostprijs aan de koper. De invordering van deze niet-fiscale schuld verloopt volgens de procedure zoals vastgelegd in het besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019.

Dit punt wordt aangenomen met:

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien)

• 8 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise)

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

Page 40: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 40

13. FISCALITEIT - VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR PROCEDURE TOT VOORNAAMSWIJZIGING

Vanaf 1 augustus 2018 ligt de bevoegdheid tot voornaamswijziging bij de ambtenaren burgerlijke stand. Dit is geregeld in de wet van 18 juni 2018. De registratierechten die door de FOD Financiën geïnd werden zijn geschrapt. De gemeenteraad kan in alle autonomie beslissen om de toegekende verzoeken tot voornaamsverandering te onderwerpen aan een retributie.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

Omzendbrief van 11 juli 2018 (B.St. 18/07/2018) betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

Beslissing van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties

Motivering

De wet van 18 juni 2018 hevelt de bevoegdheid van de minister van Justitie om te beslissen over verzoeken tot voornaamsverandering via Ministerieel Besluit over naar de ambtenaren van de burgerlijke stand met inwerkingtreding op 1 augustus 2018 (artikel 119 t.e.m. 136).

De registratierechten (490,00 EUR) die door het registratiekantoor van de FOD Financiën geïnd werden op de vergunningen tot verandering van voornamen zijn geschrapt.

Uit artikel 3 §2, vierde en vijfde lid van de wet en artikel 170 §4, eerste lid, van de Grondwet blijkt dat de gemeenteraad in alle autonomie kan beslissen om de toegekende verzoeken tot voornaamsverandering te onderwerpen aan een retributie.

De omzendbrief vermeldt dat het evident lijkt dat het bedrag van de retributie een directe invloed kan hebben op het aantal ingediende verzoeken en van aard is een zekere lichtzinnigheid in hoofde van de verzoeker te vermijden.

De retributie verschuldigd door transgenders mag niet meer dan 10 procent van het door de gemeente vastgestelde gewone tarief overschrijden.

Besluit

Page 41: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 41

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement voor de procedure tot voornaamswijziging, zoals beschreven als de bijlage, vast.

Artikel 2: Het retributiereglement inzake de procedure tot voornaamswijziging van 24 oktober 2018 wordt opgeheven.

BIJLAGE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR PROCEDURE TOT VOORNAAMSWIJZIGING

Artikel 1 – Voorwerp Het gemeentebestuur heft een retributie op de aanvraag van een voornaamswijziging.

Artikel 2 – Schuldenaar De retributie is verschuldigd door de verzoeker van de voornaamswijziging of door zijn wettelijke vertegenwoordiger voor niet-ontvoogde minderjarigen.

Artikel 3 – Tarief De retributie wordt als volgt vastgesteld:

• Voornaamswijziging: 100,00 EUR

• Voornaamswijziging door transgenders: 10,00 EUR

Artikel 4 – Betalingswijze Het gemeentebestuur verrekent de kosten via factuur aan de debiteur. De invordering van deze niet-fiscale schuld verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel niet-fiscale als fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties.

Dit punt wordt aangenomen met:

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien)

• 8 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise)

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

14. FISCALITEIT - VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

Bij het actualiseren van de retributiereglementen is het opportuun om de bestaande reglementen i.v.m. de retributie op de begraafplaatsen en de naamplaatjes samen te voegen. Daarbij werden enkele tarieven herzien met het oog op een administratieve vereenvoudiging.

Page 42: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 42

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, artikel 2 tot 4

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Besluit van de gemeenteraad van van 2 juli 2014 houdende wijziging van het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen van 24 december 2010

Besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2018 houdende de reglementering op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele en het vaststellen van het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties

Motivering

Bij het actualiseren van de retributiereglementen is het opportuun om de bestaande reglementen i.v.m. de retributie op de begraafplaatsen en de naamplaatjes samen te voegen. Daarbij werden enkele tarieven herzien met het oog op een administratieve vereenvoudiging.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen, zoals beschreven in de bijlage, vast.

Artikel 2: Het retributiereglement inzake de gemeentelijke begraafplaatsen van 20 juni 2018 wordt opgeheven.

BIJLAGE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

Artikel 1 – Voorwerp De gemeente Oosterzele heft een retributie voor concessies op de gemeentelijke begraafplaats. Concessies worden verleend voor:

• graven in volle grond en grafkelders

Page 43: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 43

• columbaria

• urnenkelders

• kindergraven

• oudstrijder-graven

• naamplaat

Artikel 2 – Schuldenaar De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de concessie aangaat. Het reglement maakt een onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners. Inwoners van de gemeente betreffen personen:

• die op het ogenblik van hun overlijden in de gemeente gedomicilieerd zijn

• die vrijgesteld zijn van immigratiebepalingen en vreemdelingenregister

• wiens echtgenoot of echtgenote op hun sterfdatum op de gemeente gedomicilieerd waren en begraven zijn op het gemeentelijk kerkhof

• die de gemeente hebben verlaten voor een “bejaardentehuis” buiten de gemeente,

daar overlijden en waarvan de familie tot en met de 2de graad de wens uitdrukt de afgestorvene in Oosterzele te begraven

• van 60 jaar en ouder die hun intrek nemen bij een familielid (tot en met de 2de

graad) buiten de gemeente en waarvan het betrokken familielid de wens uitdrukt dat de afgestorvene in Oosterzele begraven wordt.

Artikel 3 – Tarief §1 Graven in volle grond en grafkelders

Type concessie

# Personen

Type zerk Looptijd Berekening €/m² m² Retributie

Zonder

1

Rug 10 jaar 0 €

Grafconcessie Klassieke zerk

5 jaar 180/3 60

2,00m²

120 €

15 jaar Basisprijs 180 360 €

25 jaar 180/3*5 300 600 €

2 boven elkaar

5 jaar 225/3 75 150 €

15 jaar 180+25% 225 450 €

25 jaar 300+25% 375 750 €

2 naast elkaar

5 jaar 225/3 75

4,00m²

300 €

15 jaar 180+25% 225 900 €

25 jaar 300+25% 375 1 500 €

Grafkelder

Openen Per opening 100 €

1 Urne bijplaatsen

rest. termijn

Per urne 200 €

2 Klassieke zerk

25 jaar Basisprijs 300

2,50m²

750 €

50 jaar 300*2 600 1 500 €

3 25 jaar (300/2)*3 450 1 125

€ 50 jaar ((300/2)*3)*2 900 2 250 € De retributies voor de grafkelders worden vermeerderd met de eenmalige kostprijs van de

grafkelder. Deze kostprijs geldt zolang de gemeenteraad geen nieuwe vaststelt.

• Kost Kelder 2 personen: 859,10 euro

Page 44: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 44

• Kost Kelder 3 personen: 1 240 euro

§2 Columbaria

Type concessie # Personen Looptijd Berekening Retributie

Nis-Zonder

1

10 jaar 0 €

Nis

5 jaar 150/3 50 €

15 jaar Basisprijs 150 €

25 jaar Basisprijs+50% 225 €

2

5 jaar (150*2)/3 100 €

15 jaar Basisprijs*2 300 €

25 jaar (150*2)+50% 450 € Voor het verplaatsen van een urne na de initiële teraardebestelling wordt een retributie opgelegd van 250 euro. De concessietermijn en –prijs blijven gelijk. De nieuwe begraafplaats moet voldoen aan de gemeentelijke voorschriften en de afdekplaat van de nis moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.

§3 Urnenkelder

Type concessie

# Personen

Type zerk Looptijd Berekening Retributie

Zonder

1

Lessenaar

10 jaar 0 €

Urnenkelder

5 jaar 150/3 50 €

15 jaar Basisprijs 150 €

25 jaar 150+50% 225 €

2

5 jaar 300/3 100 €

15 jaar 150*2 300 €

25 jaar (150*2)+50% 450 €

3

5 jaar 450/3 150 €

15 jaar 150*3 450 €

25 jaar (150*3)+50% 675 €

§4 Kindergraven

Type concessie

Personen Type zerk Looptijd Retributie

Kindergraf 1 Klassieke zerk

50 jaar 0

Sterretjesweide 50

§5 Oudstrijder-graven

Type concessie

# Personen Type zerk Looptijd Berekening Retributie

Oud-strijder

1 Monument onbeperkt 0 €

2 boven elkaar

Klassieke zerk

15 jaar 450/2 225 €

25 jaar 750/2 375 €

§6 Niet-inwoners

• Alle bovenstaande tarieven worden verdubbeld voor niet-inwoners van de gemeente Oosterzele.

§7 Strooiwijde

• Asverstrooiing is kosteloos, zowel voor inwoners als niet-inwoners

Page 45: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 45

§8 Naamplaatjes

• Naamplaatje met afmeting 10cm op 4cm: 3 euro

• Naamplaatje met afmeting 15cm op 7cm: 5 euro

§9 Hernieuwing concessies

• Voor hernieuwingen gelden dezelfde tarieven als voor de initiële concessie.

• De termijn van 5 jaar kan enkel toegestaan worden in het kader van hernieuwingen.

• De aanvraag tot verlenging van een concessie kan enkel tijdens de initiële concessieduur.

§10 Bijzettingen

In geval van bijzetting in geconcedeerde grond of in een columbarium zonder verlenging van de oorspronkelijke concessie wordt de prijs als volgt bepaald: A x B/C, waarbij:

• A = tarief toepasselijk op de oorspronkelijke concessie

• B = aantal jaren dat de oorspronkelijke concessie nog loopt

• C = duurtijd van de oorspronkelijke concessie (15 of 25 jaar)

Elk begonnen jaar telt daarbij voor een volledig jaar.

Artikel 4- Betalingswijze Het gemeentebestuur verrekent de kosten via factuur aan de debiteur. De invordering van deze niet-fiscale schuld verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel niet-fiscale als fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

15. FISCALITEIT - VASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP DE VASTE STAANPLAATSEN VOOR HANDELSWAREN OP HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DE AANSLAGJAREN 2020 - 2025

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vaste standplaatsen op het gemeentelijk openbaar domein voor handelswaren. De gemeenteraad stelt de belasting vast op 3 000 euro per jaar.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Grondwet, artikel 170, §4

Page 46: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 46

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, artikel 298 §2

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Omzendbrief BA 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen

Besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2018 houdende het vaststellen van de belasting op de vaste staanplaatsen voor frituren, kramen voor verkoop van hamburgers, hotdogs, pizza's, vis, escargots en aanverwante eetwaren om mee te nemen, op het gemeentelijk openbaar domein

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties

Motivering

De financiële toestand van de gemeente vergt rendabele belastingen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het belastingreglement op de vaste staanplaatsen voor handelswaren op het gemeentelijk openbaar domein, zoals beschreven in de bijlage, vast voor de aanslagjaren 2020-2025.

Artikel 2: Het belastingreglement inzake de vaste staanplaatsen voor frituren, kramen voor verkoop van hamburgers, hotdogs, pizza's, vis, escargots en aanverwante eetwaren om mee te nemen, op het gemeentelijk openbaar domein van 30 mei 2018 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.

BIJLAGE

BELASTINGREGLEMENT VOOR VASTE STAANPLAATSEN VOOR HANDELSWAREN OP HET GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN VOOR DE AANSLAGJAREN 2020 - 2025

Artikel 1 – Algemeen Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 heft het bestuur een jaarlijkse op de vaste staanplaatsen voor handelswaren op het gemeentelijk openbaar domein.

Artikel 2 – Definities De belasting betreft de vaste staanplaatsen voor handelswaren gevestigd op het gemeentelijk openbaar domein op 1 januari van het aanslagjaar.

Page 47: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 47

Artikel 3 – Aanduiding belastingplichtige De belasting is verschuldigd door de uitbater van de vaste staanplaats bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 – Tarief De belasting wordt vastgesteld op 3 000 euro per jaar.

Artikel 5 – Aangifteplicht De belastingplichtige doet vóór 1 juli van ieder aanslagjaar aangifte bij de gemeente. De aangifte verloopt via het formulier dat terug te vinden is op de website van de gemeente Oosterzele.

Artikel 6 – Ambtshalve inkohieren §1 Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

§2 De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de ambtshalve gevestigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Artikel 7 – Wijze van inning

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 8 – Betaaltermijn De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. De invordering van een onbetaald aanslagbiljet volgt de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 9 – Bezwaarprocedure De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd binnen de vijftien dagen na de indiening ervan.

Page 48: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 48

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkelijk om vragen in zijn bezwaarschrift.

Artikel 10: Wettelijke bepalingen Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Dit punt wordt aangenomen met:

• 12 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Roelekens Evelien)

• 8 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise)

• 3 ONTHOUDINGEN (Roswitha Gerbosch, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen)

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

16. FISCALITEIT - VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR BIBLIOTHEEK

Route 42 streeft naar zoveel mogelijk uniformiteit, om zo op termijn een echte RegioBIB te vormen. De bibliotheek vraagt hierbij de toelating om deze wijzigingen door te voeren en in het retributiereglement toe te voegen of aan te passen. De overige tarieven en wijzigingen worden herbevestigd.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 §3

Juridisch kader

Besluit van de gemeenteraad van 30 augustus 2017 inzake het vaststellen van de aanpassingen van de tarieven in het dienstreglement en tarieventabel van de bibliotheek

Page 49: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 49

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties

Motivering

De samenwerking binnen Route 42 gaat verder dan gezamenlijk organiseren van activiteiten, werkgroepen en gezamenlijke collectievorming. Route 42 streeft naar zoveel mogelijk uniformiteit, om zo op termijn een echte RegioBIB te vormen. De bibliotheek vraagt hierbij de toelating om deze wijzigingen door te voeren en in het retributiereglement toe te voegen of aan te passen. De overige tarieven en wijzigingen worden herbevestigd.

Besluit

Artikel 1: Het college stelt het retributiereglement op de bibliotheek, zoals beschreven in de bijlage, vast.

Artikel 2: Het retributiereglement inzake de bibliotheek van 30 augustus 2017 wordt opgeheven.

BIJLAGE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR BIBLIOTHEEK

Artikel 1 – Voorwerp Het gemeentebestuur heft een retributie voor kosten die de ontlener in de bibliotheek kan maken door het niet of te laat terugbrengen van materialen, door beschadiging of verlies van materialen, voor reservaties, fotokopie- of printkosten of door de aankoop van artikelen.

Artikel 2 – Schuldenaar De retributie is verschuldigd door de persoon:

- die zich als lener laat inschrijven - die reservaties, fotokopies of prints aanvraagt - die artikelen wil aankopen

Artikel 3 – Tarief Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld: Boete door laattijdig terug inleveren van ontleende materialen € 0,10/dag Beschadiging cd-doosje € 0,75

Beschadiging barcodelabel € 2,50

Reserveringskosten € 0,50

Interbibliothecair leenverkeer (buiten Route 42) € 3,00

Personen zonder vaste verblijfplaats in België • borgsom bij iedere uitleenbeurt € 10,00

Kosten bij verlies

Page 50: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 50

• aankoopprijs met een jaarlijkse waardevermindering van 10% en een minimum van 20% van de aankoopprijs

Administratie-, bind-, verwerking € 2,50

Fotokopie- en printkosten

• A4 in zwart/wit € 0,10 • A3 in zwart/wit € 0,15 • A4 in kleur € 0,50 • A3 in kleur € 0,60 • Recto verso: normale kosten x2 • Print A4 zwart/wit € 0,10 • Print A4 in kleur € 0,50

Kopje koffie, chocomelk of thee € 1,00

Toeristische kaarten prijs zoals vermeld op de kaart

Tijdelijke artikelen prijs zoals vermeld op het artikel

Artikel 4 - Betalingswijze De retributie wordt contant betaald aan de balie of via bancontact aan de zelfuitleenbalie. De invordering van deze niet-fiscale schuld verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel niet-fiscale als fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

17. FISCALITEIT - VASTSTELLEN GEMEENTEBELASTING GEZINNEN 2020 - 2025

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van de algemene gemeentebelasting voor gezinnen. Het tarief blijft ongewijzigd voor de jaren 2020-2025.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Grondwet, artikel 170, §4

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, artikel 298 §2

Page 51: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 51

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Omzendbrief BA 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen

Besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2019 inzake het reglement vermindering op de algemene gemeentebelasting voor gezinnen

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties

Motivering

De ontvangsten en uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht blijven. Het is dan ook wenselijk eigen belastingen te heffen, specifiek geënt op de lokale omstandigheden en ter ondersteuning van bepaalde beleidsaspecten. Het is dan ook redelijk dat alle ingezetenen, zowel bedrijven als gezinnen, bijdragen tot de financiële behoeften van de gemeente.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het reglement op de algemene gemeentebelasting voor gezinnen, zoals beschreven in de bijlage, vast voor de aanslagjaren 2020-2025.

Artikel 2: Het belastingreglement inzake de algemene gemeentebelasting voor gezinnen van 23 mei 2019 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.

BIJLAGE

REGLEMENT VOOR DE ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP GEZINNEN VOOR DE AANSLAGJAREN 2020 - 2025

Artikel 1 – Algemeen Het gemeentebestuur heft een algemene gemeentebelasting op gezinnen van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Artikel 2 – Aanduiding belastingplichtige De algemene gemeentebelasting op gezinnen is ten laste van ieder gezin dat en iedere alleenstaande die op 1 januari van het aanslagjaar zijn of haar domicilie heeft op het grondgebied van de gemeente.

De belasting wordt gevestigd op naam van de alleenstaande of de referentiepersoon van het gezin.

De hoofdverblijfplaats en de samenstelling van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit het bevolkingsbestand van de gemeente waar het gezin ingeschreven is .

Artikel 3 – Definities

Page 52: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 52

Voor de toepassing van dit belastingsreglement wordt verstaan: • Gezin: twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap met elkaar

verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven. • Alleenstaande: een gezin dat uit één enkele persoon bestaat en dat in de registers is

opgenomen met de vermelding ‘alleenstaande’. • Referentiepersoon: het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact komt

voor het regelen van aangelegenheden die het gezin aangaan. Artikel 4 – Tarief §1. De belasting bedraagt:

• 40,00 euro voor alleenstaanden • 62,00 euro voor gezinnen

§2. De situatie op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht. §3. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Het feit dat in de loop van het aanslagjaar de (hoofd)verblijfplaats, de referentiepersoon en/of de samenstelling van het gezin wijzigt, heeft geen invloed op de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering. Artikel 5 – Vermindering Onder volgende voorwaarden past het gemeentebestuur een vermindering toe voor gezinnen met kinderen:

− De kinderen zijn jonger dan 26 jaar en zijn ingeschreven op hetzelfde adres als het gezinshoofd.

− Een kind met een beperking van minstens 66% telt voor twee kinderen. De begunstigde bezorgt ieder jaar het invaliditeitsattest aan de gemeente voor 30 april.

De berekening van deze vermindering gebeurt als volgt: − Gezin met 3 kinderen, alleenstaande met 2 kinderen, gezin met een leefloon of

gelijkwaardige uitkering met 1 kind: -25% − Gezin met 4 kinderen, alleenstaande met 3 kinderen, gezin met een leefloon of

gelijkwaardige uitkering met 2 kinderen: -30% − Gezin met 5 kinderen, alleenstaande met 4 kinderen, gezin met een leefloon of

gelijkwaardige uitkering met 3 kinderen: -35% − Gezin met 6 kinderen of meer, alleenstaande met minstens 5 kinderen, gezin met

een leefloon of gelijkwaardige uitkering met minstens 4 kinderen: -50% Artikel 6 – Wijze van inning De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7 – Betaaltermijn De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. De invordering van een onbetaald aanslagbiljet volgt de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 8 – Bezwaarprocedure

Page 53: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 53

De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd binnen de vijftien dagen na de indiening ervan.

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkeli jk om vragen in zijn bezwaarschrift.

Artikel 9: Wettelijke bepalingen Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Dit punt wordt aangenomen met:

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien)

• 8 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise)

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

18. FISCALITEIT - VASTSTELLEN VAN DE OPCENTIEMEN OP DE GEWESTBELASTING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN VOOR DE AANSLAGJAREN 2020 - 2025

Terwijl de aanpak van de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen volledig overgelaten wordt aan de gemeenten, voert het Vlaamse Gewest wel een beleid inzake de ongeschikte en onbewoonbare woningen. Met de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel 'krotbelasting' genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan. De gemeenteraad heft 100 opcentiemen bovenop de basisheffing van deze gewestbelasting.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Page 54: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 54

Bevoegdheid

Grondwet, artikel 170, §4

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3

Juridisch kader

Wetboek van de Inkomstenbelasting van 1992, artikel 464/1

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 2.5.1.0.1.§3 en artikel 2.5.4.0.2

Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Omzendbrief BA 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen

Vormvereisten

Nihil

Motivering

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van rendabele belastingen. Met de Vlaamse heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel 'krotbelasting' genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan. De gemeente heft opcentiemen bovenop de gewestelijke heffing.

Besluit

Artikel 1: Voor de aanslagjaren 2020-2025 worden 100 opcentiemen geheven op de heffing van het Vlaamse Gewest ter bestrijding van de ongeschikt en onbewoonbare woningen, ingevoerd door Titel 2, Hoofdstuk 5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

Artikel 2: De gemeente doet een beroep op de medewerking van de Vlaamse Belastingdienst met het oog op de invordering van deze opcentiemen.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

19. FISCALITEIT - VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT INNAME OPENBAAR DOMEIN

Het plaatsen van containers, stellingen, bouwkranen, e.d. op het openbaar domein brengt ongemakken met zich mee voor de normale weggebruikers. In de meeste gevallen heeft de

Page 55: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 55

inname van het openbaar domein ook een directe impact op de verkeersveiligheid. Door het invoeren van een retributie voor het innemen van het openbaar domein wenst het gemeentebestuur de ongemakken en gevaarlijke verkeerssituaties tot een minimum te beperken, ook in de tijd.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad, Bevoegdheid Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 Juridisch kader Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegenbouwkunde. Oktober 2014. Standaardbestek 250 versie 3.1 goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 juli 2000 Algemeen politiereglement met zonale gelding goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 september 2015 Besluit van de gemeenteraad van 13 december 2018 inzake de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties Motivering Het openbaar domein moet voor iedereen toegankelijk zijn. Door het innemen van het openbaar domein voor o.a. het stapelen van materiaal, het plaatsen van containers, werfkranen, stellingen enzovoort gaat het openbare karakter van het openbaar domein tijdelijk verloren. Vaak veroorzaakt de inname van het openbaar domein last voor bewoners en handelaars en creëert het in sommige gevallen extra verkeersdrukte in aanpalende straten door de omleiding van het verkeer. In het algemeen kan de inname van het openbaar domein ook bijkomende kosten voor de gemeente met zich meebrengen en dit op het vlak van veiligheid, onderhoud, afvalbeheersing, openbare netheid, verkeersveiligheid en infrastructuur. Het gemeentebestuur acht het daarom billijk om een retributie aan te rekenen voor het gebruik van het openbaar domein. Daarmee wenst het bestuur de inname van het openbaar domein te beperken in de tijd. Besluit Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de inname van het openbaar domein, zoals beschreven in de bijlage, vast. BIJLAGE

Page 56: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 56

RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN

Artikel 1 – Voorwerp Het bestuur vestigt een retributie voor de tijdelijke inname van het openbaar domein. Artikel 2 – Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: o Openbaar domein: de publiek toegankelijke ruimte in het bezit of in het beheer van een

overheid. o Inname openbaar domein: een inname van een plaats op het openbaar domein waardoor

weggebruikers gehinderd worden om op reglementaire wijze hun weg verder te zetten of te parkeren.

o Oppervlakte van de inname van het openbaar domein: de oppervlakte van de fictieve afbakening die kan getrokken worden rond het voorwerp of de groep voorwerpen die het openbaar domein innemen. Delen van een vierkante meter worden als een volledige vierkante meter aangerekend.

Artikel 3 – Schuldenaar De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbaar domein. Als een foutieve of laattijdige aanvraag werd ingediend of als geen aanvraag werd ingediend zal de retributie ambtshalve gevestigd worden lastens de rechtspersoon of natuurlijke persoon die het openbaar domein inneemt en, als deze niet gekend is, lastens de eigenaar(s) van het onroerend goed waaraan de werken worden uitgevoerd. Allen zijn hoofdelijk gehouden tot het betalen van de retributie. Artikel 4 – Tarief Het bestuur hanteert volgende tarieven bij een toelating voor de inname van het openbaar domein van meer dan 2 dagen: o van 3 tot en met 7 dagen: 0,50 euro/m² per dag o van 3 tot en met 30 dagen: 0,80 euro/m² per dag o meer dan 30 dagen: 1,00 euro/m² per dag o inname waarbij een straat(gedeelte) wordt afgesloten: 100 euro per dag Het bestuur rekent een administratie kost aan van 15 euro. Inbegrepen in deze kost is het plaatsen van het parkeerverbod en signalisatie door de gemeentelijke diensten. Artikel 5 – Vrijstelling Volgende innames worden vrijgesteld van de retributie: o Innames van het openbaar domein met betrekking tot het oprichten of verbouwen van

sociale woongelegenheden. o Innames van het openbaar domein met betrekking tot werken aan monumenten,

geklasseerde gebouwen en gebouwen van gemeentelijke verenigingen o Aannemers aangesteld door het gemeentebestuur die werken uitvoeren in opdracht van

het gemeentebestuur. o Aannemers aangesteld door nutsmaatschappijen die werken uitvoeren in opdracht van

nutsmaatschappijen. o Innames van het openbaar domein ten gevolge van handelsactiviteiten en festiviteiten

gekoppeld aan evenementen vallen niet onder deze reglementering.

Artikel 6 – Inbreuken op het retributiereglement

Page 57: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 57

Alle inbreuken op bovenstaande bepalingen worden vastgesteld en beteugeld volgens de bepalingen opgenomen in artikel 2.3.2, §1 en 2 en hoofdstuk 6 van de algemene zonale politieverordening van de politiezone regio Rhode & Schelde. Bij vaststellingen van overtredingen op de afgeleverde toelating kan een bijkomende retributie aangerekend worden met een toegevoegde boete van € 100. Artikel 7 – Betalingswijze Het gemeentebestuur verrekent de kosten via factuur aan de debiteur. De invordering van deze niet-fiscale schuld verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel niet-fiscale als fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties.

Dit punt wordt aangenomen met:

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien)

• 8 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise)

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

20. FISCALITEIT - VASTSTELLEN VAN DE OPCENTIEMEN OP DE GEWESTBELASTING OP LEEGSTAND VAN BEDRIJFSRUIMTEN VOOR DE AANSLAGJAREN 2020 - 2025

Terwijl de aanpak van de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen volledig overgelaten wordt aan de gemeenten, voert het Vlaamse Gewest wel een beleid inzake de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. De heffing van het Vlaamse Gewest op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen wil het stedelijke verval tegengaan. De opbrengsten van de heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds. Dit fonds geeft financiële steun aan projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen. De gemeenten kunnen opcentiemen heffen op de Vlaamse basisheffing.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

Raadslid Filip Michiels houdt een pleidooi om het register goed bij te houden en om de opcentiemen pas te heffen vanaf het tweede jaar zodat ondernemers in moeilijke financiële situatie de kans krijgen om weer recht te krabbelen. Schepen Els De Turck repliceert dat je sowieso al een bepaalde termijn op leegstan d moet staan vooraleer het in werking treedt. Schepen Marleen Verdonck repliceert dat de opcentiemen gekoppeld zijn aan de Vlaamse belastingen, maw: als Vlaanderen de belasting heft, heft de gemeente daarop de opcentiemen.

Raadslid Michiels verduidelijkt zijn vraag: hij vraagt te onderzoeken of het mogelijk is om de gemeentelijke opcentiemen pas te laten heffen als Vlaanderen de leegstand voor de

Page 58: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 58

tweede maal (in een daaropvolgend jaar) heft. Hij vraagt om dit punt uit te stellen naar de zitting van oktober zodat deze vraag kan onderzocht worden.

Dit punt wordt met éénparigheid van stemmen uitgesteld.

De gemeenteraad vraagt aan de administratie om dit te onderzoeken. De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

21. GRONDGEBIEDSZAKEN - GOEDKEUREN AKTE EN MACHTIGEN TOT AANKOOP VAN GRONDEN TER VERWEZENLIJKING VAN FIETSPAD OVER LANGE AFSTAND LANGS DE SPOORLIJN L122 TUSSEN ROOSBROEKSTRAAT EN VAN THORENBURGHLAAN

Ter realisatie van het fietspad over lange afstand langs de spoorlijn L122 (Tussen Roosbroekstraat en Van Thorenburghlaan) worden gronden aangekocht door de gemeente Oosterzele. Het ontwerpplan werd opgemaakt door het provinciebestuur Oost -Vlaanderen. Ze voerden tevens de onderhandelingen met de eigenaars. De aktes werden opgemaakt door Notaris Ivan Schaubroeck. De totale aankoopsom ten laste van de gemeente Oosterzele bedraagt 21 801,05 euro.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze aktes goed te keuren en de algemeen directeur en de burgemeester te machtigen om de aktes te ondertekenen.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Juridisch kader

Omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 houdende de vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten – procedure.

Nieuwe Gemeentewet zoals gecodificeerd bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1998 en bekrachtigd bij Artikel 1 van de Wet van 26 mei 1989

Wet van 29 juli 1991, artikel 1, 2 en 3 van betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

Decreet van 26 maart 2004 Artikels 2,3 en 4 van betreffende de openbaarheid van bestuur

Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Page 59: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 59

Gemeenteraadsbeslissing van 17 augustus 1998 betreffende de goedkeuring van het gemeentelijk luik van het provinciaal fietsroutenetwerk en de bekrachtiging door de Bestendige Deputatie in zitting van 22 oktober 1998

Gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2001 betreffende de goedkeuring van de wijziging van het gemeentelijk luik van het provinciaal fietsroutenetwerk en de bekrachtiging door de Bestendige Deputatie in zitting van 17 januari 2002

Gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2012 waarbij mandaat gegeven wordt aan het provinciebestuur Oost-Vlaanderen tot het uitvoeren van de nodige grondinnemingen en de opmaak van een rooilijnplan

Gemeenteraadsbeslissing van 13 maart 2013 – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende de vastgestelde rechten en plichten tussen beide partijen om gezamenlijk een fietsweg te realiseren

Vormvereisten

• Dit document kan opgevraagd worden in het kader van openbaarheid van bestuur.

Motivering

Het fietspad ligt tussen Roosbroekstraat en Van Thorenburghlaan en is onderdeel van het netwerk fietspaden lange afstand langs de spoorweg L122 tussen Melle en Geraardsbergen.

Tussen de gemeentebesturen Melle, Zottegem, Oosterzele, het provinciebestuur Oost -Vlaanderen, Infrabel en de adviserende instanties werd overeengekomen om de fietsweg over lange afstand langsheen de spoorlijn L122 uit te voeren in verschillende fasen.

Volgens de samenwerkingsovereenkomst worden de kosten voor de aanleg van het fietspad volledig gedragen door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

De kosten voor de grondinnames zijn ten laste van het gemeentebestuur.

Door de aanleg van de fietsweg wordt antwoord gegeven aan de noodzaak tot de aanleg van fietsverbindingen zoals opgenomen in het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Door de aanleg van de fietsweg wordt gevolg gegeven aan het beleidsscenario duurzame mobiliteit.

De aanbestedingsprocedure, de uitvoering van de werken en de oplevering van de werken wordt opgevolgd door de administratie van het provinciebestuur Oost -Vlaanderen.

Door het provinciebestuur werd een rooilijnplan en grondinnameplan opgemaakt, werd een schattingsverslag opgemaakt en werden de nodige onderhandelingen gevoerd met de verschillende eigenaars.

Het grondinnameplan voorziet in de inname van volgende percelen met als kadastrale gegevens: 3de Afdeling, Sectie A, deel van Nrs. 88b, 122a, 125a, 78b, 77d, 63c, 64a/52, 64b, 65b, 253c en 254c.

De totale oppervlakte van inname bedraagt 3 162,58m².

De totale kostprijs voor de gemeente (aankoopprijs, pachtvergoeding, wederbeleggingsvergoeding, minwaarde) bedraagt 21 801,05 euro.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 224000/0200-5 bij investeringsenveloppe 2016-04

Page 60: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 60

Besluit

Artikel 1: De aankoop van delen van percelen met als kadastrale gegevens: 3de Afdeling, Sectie A, deel van Nrs. 88b, 122a, 125a, 78b, 77d, 63c, 64a/52, 64b, 65b, 253c en 254c met een totale oppervlakte van 3 162,58m m² wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Artikel 2: De totale aankoopsom bedraagt 21 801,05 euro en is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 224000/0200-5 bij investeringsenveloppe 2016-04.

Artikel 3: De overeenkomsten voor innames met nummer 1 tot en met 12 (met uitzondering van 6) volgens plan met nummer LAF-2012-003 worden goedgekeurd.

Artikel 4: De gemeenteraad geeft machtiging aan de burgemeester en de algemeen directeur tot het tekenen van deze aktes.

Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het departement grondgebiedszaken, de financieel directeur, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en notaris Ivan Schaubroeck.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

22. WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN VAN HET 'TRAGE WEGENPLAN' VOOR DE DRIE PROJECTGEBIEDEN VAN DE GEMEENTE OOSTERZELE

Voor de opmaak van een tragewegenplan werd de gemeente ingedeeld in 3 projectgebieden namelijk de zone gelegen ten noorden van de as Roosbroekstraat – Dreef - Meerstraat – N42, het gebied ten oosten van de N42 en het deelgebied gelegen onder de voormelde as en ten westen van de N42.

Per projectgebied werd een procedure doorlopen bestaande uit een inventarisatie van alle trage wegen en de toestand ervan, een consultatieronde onder de diverse geledingen van de bevolking en een evaluatie van de voorgaande stappen, om uiteindelijk te komen tot de wenselijkheidskaarten en adviesnota’s van de projectgebieden. Deze documenten vormen samengevoegd het ‘Trage Wegenplan’ van de gemeente. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Trage Wegenplan goed te keuren.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Christ Meuleman licht het agendapunt verder toe.

Raadslid Jeroen Logghe geeft een stemverklaring namens Groen:

We staan achter deze plannen en nota’s, en keuren deze met veel plezier goed. We zoud en deze dan ook graag gerealiseerd zien.

• Kan concreet gemaakt worden hoe deze plannen gerealiseerd zullen worden? Is er een plan van aanpak en een tijdslijn?

• deze plannen toegelicht worden aan de verschillende adviesraden: land- en tuinbouwraad, Gecoro, Mina-raad, jeugdraad,..

Page 61: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 61

• de stand van zaken van uitvoering van deze plannen periodiek en minstens 1 maal per jaar op GR komt

• dit proces en het resultaat eens inhoudelijk toegelicht worden aan de bevolking, via het infozine. Voldoende reclame voor gerealiseerde wegen

[Interventie van raadslid Jeroen Logghe toegevoegd in toepassing van artikel 32, §2 van het huishoudelijk reglement]

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De raad,

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41

Juridisch kader

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 en 27 november 2014 inzake de principiële goedkeuring tot de opmaak van 3 trage wegen plannen: • Projectgebied 1: noordelijk deelgebied bestaande uit Gijzenzele, Landskouter en

Moortsele; • Projectgebied 2: het deelgebied ten oosten van de N42; • Projectgebied 3: het deelgebied ten westen van de N42.

Vormvereisten

Wenselijkheidskaarten en adviesnota’s van de projectgebieden

Motivering

Een tragewegenplan betekent een grote meerwaarde voor de gemeente zowel op het vlak van mobiliteit als op het vlak van recreatie. Het plan geeft een overzicht van elk baantje dat bedoeld en/of geschikt is voor niet-gemotoriseerd verkeer. De gebruiker kan op basis van zijn behoefte een traject uittekenen om op een alternatieve en veilige manier zijn bestemming te bereiken. Bovendien heeft zo een kaart ook een toeristische waarde. Trage wegen laten de bezoekers kennismaken met het landelijke karakter van de gemeente en het aanwezige erfgoed.

De dienst Bibliotheek en Toerisme ijvert ervoor om Oosterzele meer op de toeristische kaart te zetten. Daarbij is het uitbouwen van een degelijk wandelnetwerk, met de nodige aandacht voor onze Trage Wegen, onontbeerlijk.

Een Trage Wegenplan biedt dan de mogelijkheid om subsidies aan te vragen bij de Provincie voor de toeristische uitbouw van het netwerk, alsook de realisatie van een Trage Wegenkaart.

BESLUIT:

Enig artikel: De raad keurt het Trage Wegenplan van de gemeente Oosterzele goed.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

Page 62: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 62

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

23. WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN PRINCIEPSBESLISSING VOOR DE VERWERVING VAN GROND GELEGEN POSTSTRAAT - PASTORIEBERG

Ter realisatie van een verkeersveiligere schoolomgeving voor VBS Balegem moet een deel van een perceel grond aangekocht worden op de hoek Pastorieberg - Poststraat. De strook, gelegen voor de rooilijn, wordt ingelijfd bij het openbaar domein en voorzien va n een voetpad en fietspad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de princiepsbeslissing voor deze aankoop goed te keuren.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Christ Meuleman licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Juridisch kader

Omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 houdende de vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten – procedure

Vormvereisten

Uittreksel uit het kadastraal plan en de kadastrale legger

Rooilijnplan

Motivering

Het gemeentebestuur wenst een deel van de grond gelegen op de hoek Pastorieberg met de Poststraat aan te kopen om zo de rooilijn te realiseren.

De strook grond maakt deel uit van perceel 749k.

Deze ruimte zou ingelijfd worden bij het openbaar domein en deel uitmaken van een verkeersveiligere schoolomgeving van de Vrije Basisschool van Balegem.

Op de huidige grasstrook komt een uitbreiding van het voetpad en een fietspad.

De gemeente heeft hiervoor een subsidie ontvangen van 15 800 euro van de Vlaamse overheid, op voorwaarde dat deze werken gerealiseerd worden binnen een termijn van 6 maanden.

Besluit

Page 63: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 63

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met de aankoop van het perceel grond, kadastraal gekend als 2e Afd., Sectie B, daal van nr. 749k als uitbreiding van het openbaar domein en ter realisatie van de rooilijn.

Artikel 2: De aankoop gebeurt op basis van het uittreksel uit het kadastraal plan en de kadastrale legger afgeleverd door eigen diensten.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het aanstellen van een landmeter-expert voor de opmaak van een geactualiseerd schattingsverslag.

Artikel 4: Notaris Ivan Schaubroeck, Pelgrim 35, 9860 Oosterzele wordt aangesteld voor het opstellen van de ontwerpakte en het stellen van de noodzakelijke handelingen.

Artikel 5: De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om de akten te ondertekeneng

Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd alle handelingen te stellen voor het verwerven van deze gronden.

Artikel 7: De nodige kredieten voor de aankoop van deze percelen zijn voorzien op investeringsenveloppe 2016-05; algemene rekening 224000, beleidsitem 0200-1, subproject Schoolomg.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

24. WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN VAN PRINCIEPSBESLISSING VOOR DE VERKOOP VAN DE PASTORIJ LANDSKOUTER

Door de gemeenteraad werd in zitting van 27 september 2017 het kerkenbeleidsplan goedgekeurd waarbij de kerk van Landskouter blijft bestaan voor het houden van erediensten. De pastoor van Landskouter gaat echter op rust er wordt geen nieuwe pastoor aangesteld. De kerk van Landskouter zal bediend worden door de pastoor van Merelbeke. Door het vertrek van de pastoor van Landskouter komt de pastorij leeg te staan en aangezien het gebouw geen verdere functie toebedeeld wordt is het aan te raden dit gebouw te verkopen. Met de huidige pastoor werden hieromtrent de nodige afspraken gemaakt. De pastorij zal verkocht worden zoals voorzien in de verkaveling, namelijk zonder de aanpalende gronden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze princiepsbeslissing.

De voorzitter leidt het punt in. Burgemeester Johan Van Durme licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Page 64: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 64

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Juridisch kader

Decreet Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 Beslissing college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2016 tot goedkeuren gunning en lastvoorwaarden voor het opstellen van een verkavelingsaanvraag voor de verkoop de pastorij te Landskouter

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 20 september 2017 inzake verkavelingsvergunning voor het creëren van twee nieuwe bouwloten en een lot met een bestaand gebouw (pastorij)

Motivering

Door de gemeenteraad werd in zitting van 27 september 2017 het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. De kerk van Landskouter wordt behouden als kerk voor de erediensten niettegenstaande de pastoor van Landskouter op rust is. De pastorij komt leeg te staan. Met de uittredende pastoor werden de nodige afspraken gemaakt rond het verlaten van de pastorij, zodat er kan overgegaan worden tot de verkoop van de pastorij zoals voorzien in de afgeleverde verkaveling. Besluit

Artikel 1: In principe over te gaan tot de openbare verkoop van de pastorij van de deelgemeente Landskouter, kadastraal bekend Oosterzele, 5de afdeling, Sectie A nr. 380D - 44031A0380/00D000 - P0000.

Artikel 2: Notaris Ivan Schaubroeck, Pelgrim 35, 9860 Oosterzele, aan te stellen voor de verkoop en voor het opstellen van de ontwerpakte inzake verkoop van het betreffende perceel.

Artikel 3: Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen om alle nodige handelingen te stellen om de verkoop te laten plaatsvinden.

Artikel 4: Na ontvangst van de ontwerpakte tot verkoop van bedoeld onroerend goed, alsook van het vereiste bodemattest, deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad waarna de openbare verkoop of verkoop met algemene bekendmaking kan geschieden.

Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het departement Infrastructuur, dienst Omgeving, de financieel directeur en de aangestelde notaris.

Dit punt wordt aangenomen met:

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien)

• 8 ONTHOUDINGEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise)

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

Page 65: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 65

25. WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN TOETREDING TOT HET INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND WOONBELEID CLUSTER 3 - ZOTTEGEM, ZWALM, OOSTERZELE

De lokale besturen hebben conform de Vlaamse Wooncode de regierol voor het woonbeleid op hun grondgebied. Dit betekent dat ze een coördinerende en sturende rol opnemen om het woonbeleid op lokaal niveau te realiseren. Ze hebben een aantal belangrijke uitvoerende taken op het vlak van betaalbaar wonen, kwaliteitsbewaking en dienstverlening naar de burger. Op 1 januari 2019 trad het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid in werking. Hierin is een nieuwe subsidieregeling voor Intergemeentelijke samenwerkingsprojecten (IGS) woonbeleid voor de periode 2020-2025 vervat. Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA treedt hierbij op als initiatiefnemer voor het indienen van een subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor 6 clusters lokaal woonbeleid. Oosterzele maakt deel uit van cluster 3; Oosterzele, Zottegem, Zwalm. De Gemeente wenst dan ook beroep te doen op de ondersteuning en deskundigheid van SOLVA, het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toetreding tot dit Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Woonbeleid, cluster 3 goed te keuren.

De voorzitter leidt het punt in.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Juridisch kader

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 betreft de uitbreiding van de taakstelling van de Energiehuizen

Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018, artikel 10, stelt dat enkel projecten met een werkingsgebied van minstens twee steden/gemeenten in aanmerking komen voor subsidiëring

Vlaamse Wooncode, inzonderheid art. Artikel 28, §1 dat gemeenten aanduidt als regisseur van het woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt de stad/gemeente verantwoordelijk is voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving

Princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2019 betreffende het toetreden tot de Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid georganiseerd door SOLVA

Page 66: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 66

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2019 betreffende het goedkeuren toetreding tot het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Woonbeleid Cluster 3; Zottegem, Zwalm, Oosterzele

Erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de steden en gemeenten in de regio Z-O Vlaanderen, uitgezonderd Aalst

Vormvereisten

Nihil

Motivering

Conform de Vlaamse Wooncode is de gemeente regisseur van het woonbeleid op haar grondgebied, wat inhoudt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

De 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid waarbinnen de gemeente vrij is om zelf beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale woonmarkt en in te spelen op lokale opportuniteiten zijn:

▪ de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden

▪ de gemeente werkt aan de kwaliteit van woning en woonomgeving ▪ de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

De gemeente geeft via de meerjarenplanning invulling aan de Vlaamse beleidsprioriteiten door het koppelen van prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

De regio Z-O Vlaanderen wordt gekenmerkt door een relatief oud patrimonium met een hogere kans op slechtere woonkwaliteit.

Het is wenselijk dat de Energiehuizen voor deze nieuwe taakstelling streven naar een maximale synergie met de bestaande woonloketten en IGS-projecten in de steden/gemeenten.

In het kader van het besluit van de Vlaamse Regering ‘Lokaal woonbeleid van 16 november 2018’ worden enkel nog aanvullende activiteiten inzake energie voor subsidie in overweging genomen, op voorwaarde dat ze geen deel uitmaken van het basistakenpakket of de vernieuwende of experimentele activiteiten van de Energiehuizen en op voorwaarde dat ze geen betalende dienstverlening aan de inwoners behelzen.

De deelnemende gemeenten aan een IGS-project lokaal woonbeleid moeten een aantal verplichte activiteiten kunnen uitvoeren en desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten.

Bij de uitvoering van het IGS-project lokaal woonbeleid steden/gemeenten moet bijzondere aandacht worden besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's die raakpunten hebben met wonen.

De verplichte activiteiten, naast de organisatie van een woonoverleg dat tweemaal jaarlijks plaatsvindt, zijn opgedeeld in volgende Vlaamse beleidsprioriteiten, namelijk:

1) “Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod” - de woningmarkt in kaart brengen (lokaal en in het werkingsgebied);

Page 67: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 67

- kerncijfers over de woningmarkt periodiek bespreken op het woonoverleg; - het ruimtelijk beleid betrekken bij het lokaal woonoverleg; - voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen; - een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren; - leegstaande gebouwen en woningen registreren en aanpakken.

2) “Werken aan de van het woningpatrimonium en de woonomgeving” - Kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium en

gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen periodiek bespreken op woonoverleg;

- een lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren met strategie voor de inzet van wettelijke instrumenten: bewaking correct uitvoeren, woningcontroleurs aanwijzen, strategie uitwerken;

- gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het lokaal woonoverleg bespreken;

- het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken; - verzoeken van huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te

verklaren registreren. 3) “Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen”

- kerncijfers over de woonpremies bespreken op woonoverleg; - informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op

www.premiezoeker.be; - een laagdrempelig woonloket aanbieden; - gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en

veiligheids- en kwaliteitsnormen: tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen, sociaal huren, - kopen en -lenen, kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat huren en verhuren, beleidsmaatregelen op vlak van wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod;

- inwoners ondersteunen bij premie-aanvragen, bij de inschrijving voor een sociale huurwoning en de actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring;

- meldpunt antidiscriminatie installeren; - een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten.

Er werd een voorafgaande nulmeting door SOLVA in de gemeente uitgevoerd om een inschatting te kunnen maken van de huidige werking van de gemeente op vlak van woonbeleid en een voorstel te kunnen formuleren voor de keuze van aanvullende activiteiten. Er was ook een verkennend gesprek met het Agentschap Wonen Vlaanderen op 2 mei 2019. Art. 10 van het BVR lokaal woonbeleid stelt dat enkel projecten met een werkingsgebied van minstens twee steden/gemeenten in aanmerking komen voor subsidiëring. Daarop komt SOLVA met een voorstel waarbij de gemeente Oosterzele, samen met de stad Zottegem en de gemeente Zwalm een cluster vormt, om aanspraak te kunnen maken op de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

De aanvullende activiteiten kunnen door de gemeente zelf worden gekozen en verschillend zijn binnen eenzelfde cluster.

Volgende aanvullende activiteiten worden opgenomen in de subsidieaanvraag voor de gemeente Oosterzele.

Page 68: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 68

Prioriteit 2: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

2_7: Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de stad/gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen en kamers door het sociaal verhuurkantoor

Prioriteit 3: De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

3_1: Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente 3_2: Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners

3_3: Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de procedure gerechtelijke uithuiszetting.

De subsidie wordt toegekend voor een periode van zes werkingsjaren, met startdatum op 1 januari 2020 en einddatum op 31 december 2025. Een herziening van het activiteitenpakket en / of werkingsgebied is mogelijk vanaf 2023.

De ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten, verhoogd met een subsidie voor de aanvullende activiteiten.

De subsidie voor de verplichte activiteiten wordt berekend op basis van een puntensysteem, waarbij een subsidiepunt overeenstemt met 12.000 euro per werkingsjaar. De subsidie voor de verplichte activiteiten bedraagt 5 subsidiepunten, welke cumulatief verhoogd kunnen worden op basis van 1. het aantal private huishoudens in het werkingsgebied 2. het aantal nieuwe gemeenten in een IGS-Project en 3. het aantal gemeenten binnen het werkingsgebied met min. 2.500 en max. 5.000 private huishoudens. De subsidie voor de verplichte activiteiten kan niet meer bedragen dan twaalf subsidiepunten.

De subsidie voor de aanvullende activiteiten wordt berekend als een percentage van de subsidie van de verplichte activiteiten: 5% voor een aanvullende activiteit uit de lijst van Agentschap Wonen-Vlaanderen, 3% voor een eigen voorstel van aanvullende activiteiten.

Het merendeel van de subsidie wordt aangewend voor extra personeelsinzet, aan te werven door SOLVA en in te zetten voor dit regionaal project IGS lokaal woonbeleid dat het overige deel van de subsidie zal worden ingezet voor de uitvoering van intergemeentelijke acties / projecten die uitvoering geven aan het lokaal woonbeleid.

De subsidie wordt op billijke wijze verdeeld tussen de steden/gemeenten onderling, waarbij naast een basispakket van 0,1 FTE per stad/gemeente, de resterende personeelscapaciteit à rato van het aantal huishoudens over de steden/gemeenten binnen de cluster wordt verdeeld.

Dit regionaal project IGS lokaal woonbeleid voorziet in minimaal volgende personeelsbezetting:

• 0,5 FTE regiocoördinator wonen (o.a. organiseren IGS-structuur in Z-O Vlaanderen, opvolgen relevante regelgeving en beleidsinformatie en ontsluiten naar de clustercoördinatoren, opzetten samenwerkingsverbanden met regionale partners, monitoren van de werking en verplichte en aanvullende activiteiten, vorm geven van intergemeentelijke acties/projecten);

• 6 FTE clustercoördinatoren (o.a. organiseren stuurgroep IGS (2 x per jaar) en jaarlijks evalueren verplichte en aanvullende activiteiten; (mee-) organiseren lokaal

Page 69: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 69

woonoverleg, uitwerken strategie voor bewaking woningkwaliteit, opzetten structurele samenwerking met lokale partners, ondersteunen 1ste lijnadvies woon -en energieloket , organiseren 2de lijnadvies woon -en energieloket, ontwerpen nieuwe reglementen/verordeningen, opzetten informatiecampagnes/sensibiliseringscampagnes, organiseren infomomenten, dossierbehandeling);

• 0,5 FTE medewerker studie en onderzoek (o.a. woningmarkt in kaart brengen, kerncijfers voor woonoverleg aanleveren, woonbehoeftestudies opmaken);

• 1 FTE technisch experten/controleurs (o.a. woningkwaliteitscontroles, leegstandcontroles).

De deelnemende gemeenten binnen cluster 3 beschikken bij benadering over volgend FTE:

OOSTERZELE 0,25

ZOTTEGEM 0,45

ZWALM 0,20

De tijdsinvestering technisch expert/controleur wordt pro rata verdeeld over de steden en gemeenten binnen de regio in functie van het aantal goedkeurde aanvullende activiteiten. Wanneer de toegekende basisuren opgebruikt zijn door een stad/gemeente, zal een betalend aanbod ter beschikking worden gesteld vanuit SOLVA.

De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de inzet van personeel en middelen om de verplichtingen in kader van het decreet Vlaamse Wooncode uit te voeren. Wanneer blijkt dat, ondanks de bijkomende, gesubsidieerde personeelsinzet van SOLVA, de verplichte taakstellingen van de stad/gemeente toch niet gehaald kunnen/zullen worden, kan bijkomende betalende capaciteit vanuit SOLVA worden ingezet.

Het voorstel is onder voorbehoud van het bekomen van de subsidiëring zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met toetreding tot de cluster IGS woonbeleid Z -O Vlaanderen samen met de stad Zottegem en de gemeente Zwalm om aanspraak te kunnen maken op de subsidies intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag 2020-2025 voor de cluster 3 binnen het regionaal project IGS Woonbeleid Z-O Vlaanderen, dat door initiatiefnemer SOLVA bij het Agentschap Wonen Vlaanderen wordt ingediend, goed.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

26. INFRASTRUCTUUR - KENNISNEMEN VAN RESULTATEN VAN HET HERBESTEMMINGSONDERZOEK ST.-CHRISTOFFEL KERK

Page 70: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 70

De gemeenteraad keurde in de zitting van 25 januari 2018 de raamovereenkomst i.v.m. de ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken i.v.m. transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies goed. Gedurende het herbestemmingstraject werden verschillende vergaderingen georganiseerd met de verschillende actoren. Eind juni ontving het gemeentebestuur het finale voorstel.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit ontwerp.

De voorzitter leidt het punt in.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Juridisch kader

/

Motivering

De gemeenteraad keurde in de zitting van 25 januari 2018 de raamovereenkomst i.v.m. de ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken i.v.m. transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies goed. Doel van deze studie is om verschillende mogelijke invullingen te onderzoeken van de St. Chirstoffel kerk te Scheldewindeke.

Gedurende het herbestemmingstraject werden verschillende vergaderingen georganiseerd met de verschillende actoren (Agentschap Onroerende erfgoed, kerkbestuur Scheldewindeke, 4sprong, gemeentelijke diensten en het college van burgemeester en schepenen).

Eind juni 2019 ontving het gemeentebestuur het finale voorstel. Het college van burgemeester en schepenen wenst de resultaten van onderzoek mee te delen aan de gemeenteraad.

Besluit

Enig artikel: kennis te nemen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek i.v.m. transformatie van kerkgebouwen meer bepaald voor de St. Chirstoffel kerk te Scheldewindeke.

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

27. RADEN EN COMMISSIES - AKTENEMEN TIJDELIJKE VERHINDERING VAN DE BURGEMEESTER

De burgemeester was tijdelijk verhinderd.

Page 71: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 71

In toepassing van artikel 62 dient de gemeenteraad hiervan akte te nemen.

De voorzitter leidt het punt in.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 62

Besluit

Enig artikel: Er wordt akte genomen van de tijdelijke afwezigheid van de burgemeester.

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

T1. VRAAG VAN GROEN OVER EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR HET VRV IN OOSTERZELE

De voorzitter leidt het punt in.

Raadslid Jeroen Logghe licht het agendapunt verder toe.

1. Een nieuwe toekomst voor het VRV in Oosterzele In kader van de visie en de plannen mbt het nieuwe gemeentehuis voor Oosterzele en het RUP Meergezinswoningen binnen de gemeente vragen we de gemeente om

1) de piste te onderzoeken om samen met de Vlaamse overheid een onthardingsproject op te starten voor de VRV-site en

2) in samenspraak met de Vlaamse overheid een RUP op te stellen voor herbestemming van deze ca. 9 ha grote site.

1. Het Globaal doel dat alle Oosterzeelse partijen én de bevolking bindt… Bij de meest recente lokale verkiezingen bleek dat alle Oosterzeelse politieke partijen unaniem als belangrijk programmapunt hebben om Oosterzele landelijk te houden.

Oosterzele landelijk houden is ook de grote wens van de bevolking. Uit de bevraging van Solva blijkt dat de voornaamste redenen die burgers aangeven om in onze streek te wonen het landschap, het groen en de omgeving zijn.

2. Ankerpunten 2.1 Compensatie RUP en RUP Open Kouters Aanleiding voor dit RUP was ruimte inname van (herbevestigd) agrarisch gebied: in totaal moest 13.77 ha landbouwgrond gecompenseerd worden.

Resultaat - slechts compensatie van ca. 6 ha landbouwgrond

→ dus 7.7 ha werd niet gecompenseerd!

- open kouterlandschap in Gijzenzele wordt gevrijwaard van bebouwing.

Page 72: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 72

- “Toekomstgericht kunnen aansluitende kouters dit beeld nog versterken. Dit zal deel uitmaken van een nieuw te realiseren uitvoeringsplan.” cfr. notulen GR 18 april 2018

2.2 RUP Meergezinswoningen binnen de gemeente en het GROEN-standpunt daarin

Dit RUP legt de locaties vast waar en onder welke voorwaarden de bouw van meergezinswoningen mogelijk zijn en waar verdichting aangewezen is.

→ Moet nog opgestart worden. Principebesluit goedgekeurd op de GR 25 april 2019

Weliswaar met een aantal kanttekeningen van Groen:

- Welke gebieden worden mee opgenomen in het RUP: gebiedsdekkend woongebied (rood) en WUG (rood-wit) voor gans Oosterzele? Waar dan afgebakend wordt in welk van deze gebieden meergezinswoningen toegestaan worden? En in welke zones niet? En als toegestaan, onder welke voorwaarden?

- Worden vooruitstrevende, maar meer en meer hedendaagse pistes als de volgende meegenomen: Het doel achter meergezinswoningen in landelijke dorpen is dat je hierdoor openruimte vrijwaart of creëert. Dat betekent dat je in een dergelijk RUP eigenlijk meteen ook zou moeten kunnen nagaan welke gebieden met een bestemming wonen, maar nog niet ontwikkeld, zouden kunnen worden omgezet naar een open ruimte functie (landbouw, natuur). Hiermee werken we meteen ook aan de betonstop. Uit de programma’s en de communicatie van de andere Oosterzeelse politieke partijen rond de noodzaak van het landelijk houden van Oosterzele staan we hier als Groen duidelijk niet alleen in. Dit RUP biedt voor ons nu dé kans om hier werk van te maken. Kan dit meegenomen worden in dit RUP? Voortbouwend op bovenstaande piste: Verder zorg je voor wie eigenaar is van een perceel waar meerlaags kan gebouwd worden voor een meerwaarde van de betreffende grond. Kan er meteen via het RUP of gelijklopend met het RUP nagedacht worden over hoe deze meerwaarde eventueel kan gebruikt worden om compensatie te voorzien aan eigenaars van gronden waar niet meer kan gebouwd worden? Dit gaat hier eigenlijk over verhandelbare bouwrechten: meer info op https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/ruil-slecht-gelegen-bouwgronden-voor-bouwrechten-steden-en-gemeenten Toegegeven, nieuw voor Vlaanderen, maar kan de Vlaamse bouwmeester niet ingeschakeld worden om dit hier in de gemeente Oosterzele bij wijze van pilootcase uit te werken?

- Kernversterking van onze dorpskernen is voor Groen de toekomst en noodzakelijk om open ruimte te vrijwaren. Zie hiervoor ook het vorige punt. Maar het gaat over meer dan enkel wonen in meerlaagse woningen. Tegelijkertijd moet nagedacht worden hoe ook andere functies hieraan kunnen gekoppeld worden om te vermijden dat je dorpskernen creëert waar bij wijze van spreken enkel geslapen wordt en ’s morgens en ’s avonds binnen en buiten gereden wordt met de wagen. Kunnen ook andere diensten hieraan gekoppeld worden? Niet enkel wonen, maar ook ruimte voor handelszaken (liefst korte keten) en diensten, restaurants en cafés, ruimte voor ontspanning, ruimte voor veilige trage verbindingen,… Pas door dit alles mee te nemen zorg je voor leefbare dorpskernen, waar het goed is om wonen en met sociale cohesie!

2.3 Strategische ruimtelijke visie in Vlaanderen • Het Departement Omgeving deed reeds tweemaal een projectoproep

‘Proeftuinen ontharding’, waarbij subsidies uitgereikt worden van max. 250.000 € om initiatieven en inspanningen rond ontharding verder te stimuleren en

Page 73: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 73

ondersteunen. Zo zetten ze in op het klimaatrobuuster en leefbaarder maken van onze landschappen. Er is momenteel geen projectoproep, maar de 2 oproepen bewijzen wel dat dit de trend is waarop Vlaanderen aan het bewegen is: bedachtzaam omgaan met de resterende open ruimte en ontharden waar dit kan.

• De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. De Vlaamse Regering heeft hiermee een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en aanpak in het ruimtelijke beleid wil inzetten. Vlaanderen zet vanuit de strategische visie in op het stimuleren van lokaal initiatief om de doelstellingen van de strategische visie van het BRV (pro-)actief in de praktijk uit te rollen.

In deze strategische visie zijn verschillende ankerpunten te vinden:

▪ Vlaanderen moet inzetten op een verminderd ruimtebeslag en een ruimtelijke rendementsverhoging.

▪ Het ruimtelijk beleid zet in op een samenhangende en evenwichtige ontwikkeling van woongelegenheden, werkplekken en voorzieningen door ze zoveel mogelijk te koppelen aan collectieve vervoersstromen, aan fietsinfrastructuur en bestaande concentraties van voorzieningen. Kernversterking door het verhogen van het ruimtelijk rendement gebeurt bij voorkeur vanuit een ontwikkelingsperspectief voor een geheel van knopen op collectieve vervoersverbindingen.

▪ Ruimtelijke ontwikkeling maakt werk van een robuuste open ruimte door zich te richten op het behouden en versterken van de samenhangende structuur van open ruimte en groenblauwe aders. De robuuste open ruimte is het samenhangend geheel van strategische landbouw-, natuur- en bosgebieden en van structuurbepalende rivier- en beeksystemen.

3. De logische stap voor de toekomst van het VRV in Oosterzele: ontwikkelen als onthard open ruimtegebied

Laat ons de puzzelstukken dan even samenleggen:

- We willen met zijn allen Oosterzele landelijk houden - Toch werd recent 7.7 ha van de ingenomen open ruimte niet gecompenseerd - Hoewel er wel inspanningen gedaan werden: in de zoektocht naar compensatie

werd wel een RUP Open kouters opgemaakt en goedgekeurd (gevrijwaard dus van bebouwing). Hierin wil men zelfs naar de toekomst toe aansluitende kouters eveneens vrijwaren én daar zelfs de nodige RUP’s voor opmaken.

- Het RUP Meergezinswoningen moet in onze ogen ook durven nadenken waar open ruimte kan gevrijwaard of zelfs bij gecreëerd worden.

- De strategische visie van het BRV wenst dat Vlaanderen bovenlokaal en lokaal inzet op een verminderd ruimtebeslag, kernversterking en robuuste open ruimtes.

Dan is er maar één logische stap voor de toekomst van de site van het VRV:

Geef het gebied van ca. 9 ha terug aan de open ruimte. Neem op zijn minst deze waardige piste in overweging. Ga na hoe dit gebied via een RUP kan herbestemd worden en welke

Page 74: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 74

bestemming het zou kunnen krijgen. Misschien zijn er zelfs Vlaamse subsidies om dit gebied te ontharden. En er zo een ambitieus voorbeeldproject van te maken.

Zoals hieronder duidelijk wordt uit het Gewestplan (blauwe site = VRV), zijn er mogelijkheden voor verbinding met het ernaast liggend gebied dat de bestemming natuur heeft (Gootbos) en met het ernaastgelegen agrarisch gebied.

Voor Groen Oosterzele

Jeroen Logghe, Simon Van der Heyden en Roswitha Gerbosch

Schepen Els De Turck geeft een repliek.

De landelijkheid is al heel lang één van onze speerpunten. We trachten de kernen te versterken, maar anderzijds de open ruimten te vrijwaren door bijvoorbeeld de goedkeuring van ons RUP Open Kouters.

Schepen Els De Turck spreekt tegen dat er niet voldoende zou gecompenseerd zijn. De compensatie is gebeurd conform de richtlijnen van Agentschap Landbouw en Visserij.

In ons structuurplan staan inderdaad nog zones aangeduid. We hebben een eerste aanzet gedaan met het RUP Open Kouters Gijzenzele en daar heeft het college in de vorige legislatuur al de beslissing genomen dat we ook werk moeten maken van de open kouters ter hoogte van de Betsberg om daar ook die te vrijwaren voor bebouwing.

RUP meergezinswoningen: een van de komende weken zal het college op basis van het voorstel van de administratie een beslissing nemen met welk studiebureau we in zee zullen gaan. Aansluitend zal een voorontwerp naar de gemeenteraad gebracht worden om de opmerkingen van de raadsleden te kennen. Uiteraard komen dergeli jke dossiers te sprake op de GECORO.

Page 75: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 75

Raadslid Jeroen Logghe geeft antwoord op de repliek:

Wat is de visie op onze ruimte

• Willen we naar een nieuw soort Merelbeke, een randstad. We zijn sneller aan het betonneren dan gemiddelde in Vlaanderen dus de vrees hiervoor wordt groter (zie bettonrapport)

• Of willen een echt landelijk dorp blijven: de burger vraagt dit en alle partijen onderschrijven dit

• Als we dat echt willen moeten we daadkrachtig durven ingrijpen

Principebeslissing RUP meergezinswoningen: hebben wij goedgekeurd, misschien tegen de verwachtingen van een aantal mensen in, omdat dit nodig is voor de landelijkheid te beschermen. we volgen visie Vlaamse bouwmeester: versterken dorpskernen

• Nieuwe slimme woonvormen (cohousing, kangoeroe….)

• Ruimte die terug gegeven kan worden aan open ruimte (ook als die rood of blauw gekleurd is) terug geven. Vandaar dat we vragen om deze piste te bekijken mbt VRV

o Ligging is ideaal tegen agrarisch en natuurgebied (gootbos)

o Compensatie openstaande saldo van 7.7 niet gecompenseerde landbouwgrond

• Het dienstencentrum in een landelijk dorp met sterke kernen hoort dan ook thuis in een dorpskern en niet er buiten.

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed om de open ruimte te vrijwaren. De visie van de nota strookt volledig met wat in onze programma's staat, landelijkheid en versterking kernen.

Vlaanderen wil lokale projecten stimuleren, wil er subsidies voor geven.

Sus burgers, lokale partijen en Vlaanderen denk in dezelfde richting.

Onze vraag is niet om onmiddellijk harde commitment te krijgen dat er morgen onthard wordt.

Onze vraag is om dit mee te nemen in de plannen en in de studies rond VRV en demogelijkheden en om dit samen met Vlaanderen te kijken

Burgemeester

Landelijke gilde: centraal thema was de landelijkheid =

Landelijke gilde zijn doeners, politiek praat veel, nu kunnen wij als gemeente doener worden

[Interventie van raadslid Jeroen Logghe toegevoegd in toepassing van artikel 32, §2 van het huishoudelijk reglement]

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.

BESLOTEN ZITTING

Page 76: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 76

28. PERSONEEL - AANVAARDEN ONTSLAG FINANCIEEL DIRECTEUR VOOR GEMEENTE EN OCMW (NIVEAU FB KL 2 – 38/38)

Op 19 juni 2019 ontving het gemeentebestuur een schrijven van de financieel directeur waarin zij haar ontslag indient. In onderling overleg werd beslist om de uitdiensttredingsdatum vast te leggen op 1 november 2019.

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder toe.

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.

De gemeenteraad,

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41

Vigerende rechtspositieregeling, artikel 371

Juridisch kader

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41

De vigerende rechtspositieregeling van 17 december 2008 en latere wijzigingen.

De brief van 19 juni 2019 van mevrouw Elke Demeulenaere waarbij zij haar ontslag indient als financieel directeur.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2019 waarbij akte wordt genomen van de ontslagbrief van de financieel directeur en waarbij beslist wordt de gemeenteraad op de eerstvolgende zitting formeel in kennis te stellen van de ontslagbrief met een voorstel van ontslagdatum op basis van afspraken die op een redelijke wijze met de belangen en de concrete omstandigheden van beide partijen rekening houden.

Motivering

De gemeenteraad is bevoegd voor het aanstellen en het ontslag van de financieel directeur van de gemeente en OCMW.

Artikel 371 van de vigerende rechtspositieregeling bepaalt dat het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, het college van burgemeester en schepenen daarvan schriftelijk in kennis stelt en dat voor de titularissen van algemeen directeur en financieel directeur de gemeenteraad daarvan schriftelijk in kennis wordt gesteld.

Voormeld artikel 371 bepaalt verder dat de aanstellende overheid kennis neemt van het ontslag en dat het personeelslid schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van de kennisneming. De datum waarop het statutaire personeelslid de dienst effectief verlaat, wordt vastgesteld in onderling akkoord tussen het personeelslid en het college van burgemeester en schepenen.

In casu vraagt betrokkene in haar brief van 19 juni 2019 ontslag met ingang van 1 oktober 2019. Na onderling overleg tussen betrokkene en het college van burgemeester en schepenen is betrokkene bereid in dienst te blijven tot 31 oktober 2019 en het ontslag met ingang van 1 november 2019 te laten ingaan.

Page 77: Notulen gemeenteraad - Oosterzele · personeelsbeleid TUSSEN: Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 4 Gemeente Oosterzele Dorp 1, 9860 Oosterzele Vertegenwoordigd door Hilde

Gemeenteraad 12 september 2019 - NOTULEN - 77

Deze extra maand laat toe de overdracht van taken binnen de organisatie op een degelijkere manier te laten plaats vinden.

Er wordt dan ook voorgesteld kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Elke Demeulenaere als statutair financieel directeur met ingang van 1 november 2019.

Besluit

Artikel 1: Er wordt kennisgenomen van het vrijwillig ontslag van Mevrouw Elke Demeulenaere, woonachtig te 9230 Wetteren, Eikem 8, als statutair financieel directeur. Het ontslag gaat in op 1 november 2019.

Artikel 2: Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in het kader van het bestuurlijk toezicht en in het kader van de bekendmakingsverplichting via de webtoepassing van de gemeente wordt bekendgemaakt door de burgemeester.

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

De voorzitter sluit de zitting om 22.20 uur.

Namens de gemeenteraad Algemeen directeur De voorzitter van de gemeenteraad

Borchert Beliën Hilde De Sutter