Marco de Groen Paper

of 7 /7
PAPER MARCO DE GROEN / MINOR: IS / STUDENT NUMMER: 2022309 1 Welke koers moeten de Nederlandse kranten aanhouden? Marco de Groen Student nummer: 2022309 Verdiepingsminor: IS Datum: 9-12-2010

description

Paper written about the future of the printed newspaper

Transcript of Marco de Groen Paper

Page 1: Marco de Groen Paper

PAPERMARCODEGROEN/MINOR:IS/STUDENTNUMMER:2022309 1

WelkekoersmoetendeNederlandsekrantenaanhouden?

MarcodeGroenStudentnummer:2022309Verdiepingsminor:ISDatum:9­12­2010

Page 2: Marco de Groen Paper

MoetenkranteninNederlandvolledigdigitaalwordenofisernogsteedseenrendabelepositiedekomende5jaarvoordepapierenkrant?

Door:MarcodeGroenstudentnummer:2022309

IservoorkranteninNederlandna5jaarnogbehoefteenlevensvatbaarheidvoordepapierenkranten?Vanaf1999isereenomslaggekomenindehegemonievandeNederlandsedagbladen.Erwarenvoordietijdeenhoopkrantenenookdeledenwarengegroeidtoteenstabielefactorvoordelevensgarantievandepapierenkranten.Ookophetgebiedvanadvertentieshoefdemennietteklagen.

DitveranderdeechterallemaaltoenergratiskrantenverschenenzoalsdeMetro,deSpitsendePersenlaterooknogDAG.Ookdedigitaleconcurrentenvandekrant,namelijkdeonlinenieuwssitesenonlinewebsitesvandegratiskrantenzoalsMetroenSpits,zorgdenvooreendalingvanhetaantalabonnees.Pasin2004beslotendedagbladeninNederlandactieteondernemen.Krantenmoestenmethunpapierenkranteenandereweginslaan.Hetopzettenvaneenuptodateonlinewebsiteluiddeeennieuwtijdperkinvoorhen.Hierkondenallenieuweonlineabonneeshetnieuwslezen.Hiermeewerdendegeledenverliezenvooreengedeelteweerlangzaamrechtgetrokken.Echter,hetaantalabonneesvaltvandaagdedagnogsteedstegen.Toenvervolgensverschillendeonlinenieuwswebsitesalsnu.nl(ookalopgerichtin1999)steedspopulairderwerden,begonookdeonlineconcurrentievoordedigitaleversiesvandekrantensteedsmeertoetenemen.Hetnieuwsopnu.nlenandereonlinewebsitesisimmersgratistoegankelijk.Veelmensennavigerenhierheenenkiezennietvoordebetaaldeabonnementenvandeonlinekranten.Metderazendsnelleontwikkelingensinds2009indetechniekenzoalsdesmartphones,ipads,e‐readersenflexibeleschermenlijktheteindevandepapierenkrantzoalswijhemkennenslechtseenkwestievantijd.DitjaarzalookdevolledigdigitalekrantgenaamddeDailyinAmerikaverschijnen1.Dezezalbinnen5jaarookalsNederlandsevariantverschijnenverwachtmen.DeNederlandsekranthetNRCheefteensoortgelijkedigitalekrantontwikkeld.DezekanechterniettippenaandeDailyenisopditmomentooklangnietzosuccesvol.Iservoordepapierenkrantnudekomende5jaarnogweleenleefbaresituatiegecreëerd?Mijnadviesenmeningvoordekrantdekomende5jaarisalsvolgt.

1http://tweakers.net/nieuws/70894/murdoch‐en‐jobs‐gaan‐ipad‐krant‐aankondigen.html

Page 3: Marco de Groen Paper

PAPERMARCODEGROEN/MINOR:IS/STUDENTNUMMER:2022309 3

HethouvastvandekranteninNederlandvoordekomende5jaar

PapierenkrantenhebbennogsteedseenaantalbelangrijkefundamentelewaardesvoordeNederlanders.Erzijnverschillendewaardesenfeitendiedekrantenopditmomentovereindhouden,graaglegikerbijdezeeenaantalnaderuit.Omdatdeoplagesvandekrantennogsteedsvaneendusdanigegroottezijnbereikenzenogsteedseenmassamensenopeendag.Deboodschappenvandekrantenwordenintenserbeleefdomdatmenzichnetalsbijhetlezenvaneenboektotaalkanverdiepenindeverhalen.DaarkomtooknogeensbijdatdemensendiedekrantenlezeninNederlandgraagkwalitatiefgoedeartikelenwensentelezen8.Omdatkrantenbeschikkenoverjournalistendiewetenwaarzeoverschrijvenkunnenzedekrantendusvoorzienvankwaliteitsartikelen.Ditisietswaarhetbijalleonlineblogsennieuwssitesnogweleensaanwilschorten.Iedereenisdoorhetinternetendeblogsimmerseenschrijvergeworden.Ditisvooraldekwaliteitvanalleonlineartikelenniettengoedegekomen2.Eenanderbelangrijkgegevenophetgebiedvanadverterenisdatmensenadvertentiesindekrantenmeeraccepterendanonlineadvertenties.Deonlineadvertentieszullendoormenseneerderalsstorendwordenervarendaneengoedeadvertentieindekrant.Hetdaaropvolgendevoordeelisookdatmensendeadvertentiesinkrantenookbeterzullenlezenentotzichdoorlatendringen2.Ditkomtookdoordatdeadvertentiesminderopgedrongenwordendandeonlineadvertenties.ErisdusvooralvooradverteerdersnoggenoegredenomteadverterenindetoekomstindeNederlandsedagbladen2.Ditomdathetbereikvandedagbladenookvandaagdedagnogzeerhoogligtookalisertot2010steedseenlichtedalinggeweestiederjaar.Delandelijkedagbladenhebbenechtervandaagdedagnogsteedseenbereikvan5miljoenmensenperdag9.

Mentaleaspectenvoormensenomdekrantenteblijvenlezenvandaagdedag

BijnaiedereeninNederlandheeftvandaagdebeschikkingoverinterneteneenmobieletelefoon.Daarkomenooknogeensgebruikersvansmartphones,e‐readersenipadsbijdekomendejaren.Tochzijnernogsteedsgenoegmensendietochgewoondekrantblijvenlezen.Ookgevenzijaanditindetoekomstteblijvendoen10.Waaromdoenzijdit?Ditisdevraagdiejejezelfdankuntstellen.DeredenhiervoorzithemdiepindementalewaardesvandeNederlandsebevolking.Depapierenkrantwordgezienalseentraditieenalsietsvertrouwd.8http://oaithesis.eur.nl/ir/repub/asset/6807/ThesisEllenHoogendam307709.pdf2http://www.cebuco.nl/waarom_dagbladen2http://www.cebuco.nl/waarom_dagbladen2http://www.cebuco.nl/waarom_dagbladen9http://www.cebuco.nl/dagbladen/oplage_en_bereikcijfers10http://www.denieuwereporter.nl/2008/08/vervangen‐sites‐de‐papieren‐krant/

Page 4: Marco de Groen Paper

Menheeftdebehoefteom‘smorgenslekkerbijhetontbijtonderhetgenotvaneenkopkoffiedekranttekunnenlezen.Ookwillenmensennietafvanhettastbarevandekranten,degeurenhetgeknispervandekrant.Opdezemanierwordendezintuigenvandemensenoptimaalgeprikkeldbijhetlezenvandepapierenkrant.Ietswaareendigitalekranttotaalnietaankantippen.Eenandereredendiemensengevenisdatdekrantvoorheneenontsnappingisaandedigitalewereldvolmetschermen.Indiedigitalewereldwordenzezowatdoorgesmetendoornieuws,advertenties,enanderereclames.Eriseenmomentwaaropmensengraagzelfbepalenwat,hoeveel,wanneer,enwaarzehetnieuwswillenontvangen.Ditkanmetdepapierenkrantnogsteeds.Ontwikkelingenwaardekrantennietaankunnenontkomendekomende5jaar

Dekrantvanmorgenendetoekomstkannietaandedigitaliseringontkomen.Eninplaatsvanzichteverzettenmoetendekrantenzichproberengedeeltelijkaantepassenmaarookmeetegaanmetdeontwikkelingen.Maarhetbelangrijksteistochweldatdekrantinpapiermoetblijvenbestaan.Ditomdathijnogsteedseenbelangrijkerolvervultvoordeoudereninonsland.Maarookvoordejongerelezersdieooksteedsmeerwaardegaanhechtenaangoedeartikeleninkranten.Hetkandusnogsteedsdekomende5jaar!Maarditkanalleenincombinatiemeteendigitalevariantvandekrant.Uitverkoopcijfersblijktdatdeverkoopenabonnementenvandepapierenkrantenaanhetteruglopenzijn.Ditgaatechterineenzeerlangzaamtempoenerzijnbijeenaantalkrantenzelfsstijgingentezieninhetjaar2010.Dezestijgingenzijnbijhetaantalabonnementenendegedruktekranten!Erisdusnogsteedsgeendodelijkedaling,zoalsikhetnoem,ingezet3.Ditiswaarschijnlijkooktewijtenaandevergrijzingdekomendejaren,ouderenlezennueenmaalnogsteedslieverdepapierenkrantengevendevoorkeuraandespecialisatieenkwaliteitvandekranten4.Maarwatmoetendekrantennudoenomdepapierenkranttelatenoverlevendekomende5jaar?Krantenmoetenomtebeginnenhundigitalewebsitesuitbreidenenmoderniseren.Uitonderzoekblijktdatdewebsitesnogsteedsteveeleenrepresentatiezijnvandepapierenkranten.Ditisvandaagdedagnietmeerteaccepterenvoorjongeremensendieonlinedekrantenlezen.Dekrantenmoetenhetmogelijkmakenvoormensenomtereagerenopartikelen.Interactieisbelangrijk,mensenwillengehoordwordenvandaagdedagenookhetnieuwskunnenbereikenenzienwaarenwanneerzedatwillen.Dekrantenmoetenmeereencommunitywordenwaarinmensenhetnieuwskunnenproducerenenbeherenendaarinteractieopkunnenverrichten5.

3Bijlage14http://www.nu.nl/beursblik/1032121/heeft‐de‐krant‐nog‐toekomst.html5http://www.netlash.com/blog/detail/waarom‐kranten‐het‐web‐zouden‐moeten‐beheersen

Page 5: Marco de Groen Paper

PAPERMARCODEGROEN/MINOR:IS/STUDENTNUMMER:2022309 5

EensamenwerkingmetsocialmediaalsTwitter,Facebook,Googleenandereblogsisdusonvermijdelijk.Zowelophetgebiedvanadverterenalsophetgebiedvanjournalistiekisditzo.

Ookmoetenkrantengaaninspelenopdeontwikkelingvandesmartphonesendee‐readers.Ermoetenhiervoorapplicatiesenwebsiteversiesvoorwordenontwikkeldwillenzedejeugdigelezerskunnen“pleasen”enbereiken6.Dedigitaleabonnementenmoetenblijvenmaarwordenuitgebreid.Deextrawaardevaneenabonnementonlineisnuveeltemager.Dekrantenmoetenmensendenodigeextra’sgaanbiedenindetoekomstendusmoetenzeookinspelenophetleverenvanspecialeapps.voorbijvoorbeeldleden.Endepapierenkrantdan?Noudezekangewoonblijvenmeedraaienindeschaduwvanditallesdekomende5jaar.Ditisjuisthetvoordeelwatdepapierenkrantendekomendejarenkunnenhebben.Doorzoweleennietdigitalekrantvoordetraditioneleenouderelezerstebehoudenenervoordenieuweveeleisendedoelgroepeendigitalevariantdaarnaastteontwikkelenisheteendubbelewinstsituatie7.

Conclusie

Dehuidigepapierenkrantisnogsteedseengraaggezieneverschijningechterzalervoordetoekomsteenaantaluitbreidingenophetdigitalevlaknoodzakelijkzijnwillenzenietfaillietgaan.Ookzaldetotstandkomingvandecontentvandehuidigepapierenkrantenandersmoeten.Delezersmoetenmeerhunmeningkunnengeveneninteractiekunnenkrijgenmethunkrant.Mensenkunnennueenmaalvandaagdedagzelfbepalenwaarenwanneerzehetnieuwswillen.Maarookwelknieuwszewillen.DekomstvandedigitalekrantenalsdeDailyzaldemensendaaralleenmaarmeerinvoeden.Naverloopvantijdzaldepapierenkrantdanookuiteindelijkwelovertroffenwordendoordeopkomendedigitalekranten.Ditisechterdekomende5jarennoglangnietaandeorde.Ervaltnoggenoeguittehalenenhiermoetendekrantenslimopinzientespelen.

6http://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/207357Dekrantmoetkiezen(Prometheus,2008),doorJanBlokker

Page 6: Marco de Groen Paper

3.Bijlage1.VerkoopendrukstatistiekenvanNederlandsedagbladendeafgelopen3,5jaar.

Bron:HOI,InstituutvoorMediaAuditing,www.hoi‐online.nlBronnenOnline1.http://tweakers.net/nieuws/70894/murdoch‐en‐jobs‐gaan‐ipad‐krant‐aankondigen.html

2.http://www.cebuco.nl/waarom_dagbladen

4.http://www.nu.nl/beursblik/1032121/heeft‐de‐krant‐nog‐toekomst.html

5.http://www.netlash.com/blog/detail/waarom‐kranten‐het‐web‐zouden‐moeten‐beheersen6.http://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/20735

Page 7: Marco de Groen Paper

PAPERMARCODEGROEN/MINOR:IS/STUDENTNUMMER:2022309 7

8.http://oaithesis.eur.nl/ir/repub/asset/6807/ThesisEllenHoogendam307709.pdf

9.http://www.cebuco.nl/dagbladen/oplage_en_bereikcijfers

10.http://www.denieuwereporter.nl/2008/08/vervangen‐sites‐de‐papieren‐krantBronnenBoeken7.Dekrantmoetkiezen(Prometheus,2008),doorJanBlokker