LO Energieeiland De Haan al vijftien

1
De Standaard/West-Vlaanderen 16/12/2014, bladzijden 32 & 33 All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Standaard/West-Vlaanderen De Standaard/West-Vlaanderen 16/12/2014, bladzijden 32 & 33 All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Standaard/West-Vlaanderen Innovating Digital Content VAN ONZE MEDEWERKER EDWIN FONTAINE OOSTENDE/DE HAAN | Het consortium iLand, bestaande uit acht bedrijven, waaronder de gro- te Vlaamse baggeraars en Electra- bel, heeft zich gemeld om het pro- ject vijf kilometer voor de kust van De Haan te realiseren. De eerste tekeningen tonen een ovaal van 2,8 kilometer lang, met een omtrek van 6,5 kilometer. Staatssecretaris Bart Tommelein wil niet over één nacht ijs gaan en wint voor het jaareinde adviezen in over de gevolgen van de bouw van de eilanden voor de kust. ‘Na dat rapport kent de regering in het voorjaar van 2015 de con- cessie toe. De bouw kan beginnen in 2018 en het energie-atol zal ui- terlijk in 2021 operationeel zijn.’ Tommelein beseft dat er nogal wat tegenstand is. ‘Ik ga praten met de gemeentebesturen van De Haan en Blankenberge. Ik weet als kustbewoner zelf dat het zeezicht veel mensen dierbaar is. Maar uit de voorstelling van iLand blijkt dat de visuele impact klein zal zijn. Het eiland zal vanop het strand amper zichtbaar zijn.’ Stuwmeer Het energie-eiland moet de huidi- ge problemen met hernieuwbare energie op zee opvangen. ‘Er staan vandaag 182 windmolens in zee, die elektriciteit leveren voor zes- honderdduizend gezinnen. Maar op momenten van grote vraag is er niet altijd veel wind en omge- keerd. Het energie-eiland bestaat uit een stuwmeer. Als er elektrici- teit teveel is, wordt water uit het stuwmeer naar zee gepompt. Bij een tekort komt water uit zee in het stuwmeer, daardoor gaan tur- bines draaien en wordt elektrici- teit opgewekt’, zegt Tommelein. De ontwerpers hebben ook aan natuur en recreatie gedacht. Op het energie-atol komen een pier, een bezoekerscentrum en uitkijk- punt, en zones voor meeuwen, sternen en zeehonden. Geheime zitting Het gemeentebestuur van De Haan wil niet reageren op de plannen en bespreekt de zaak van- avond zelfs in geheime zitting. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) uit De Haan is scherp. ‘Goed dat er energieopslag gebeurt, maar niet voor de kust van De Haan. De im- pact zal te groot zijn. De regering opteert beter voor de zone bij Zee- brugge, waar het beter past in de havenuitbreiding.’ Volgens staatssecretaris van de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD) zal het energie-atol voor de kust van De Haan al in 2021 operationeel zijn. De concessie zou al komend voorjaar aan de enige kandidaat iLand toegekend worden. ‘De impact voor de kustbewoners zal klein zijn’, zegt Tommelein. ‘Uit de voorstelling van kandidaat iLand blijkt dat de visuele impact voor de kustbewoners klein zal zijn’ BART TOMMELEIN Staatssecretaris van de Noordzee STAATSSECRETARIS TOMMELEIN WIL CONCESSIE VOLGEND JAAR AL Energie-eiland De Haan in 2021 al operationeel Deze simulatie toont hoe het eiland er zal uitzien. © rr Staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD). © efo

Transcript of LO Energieeiland De Haan al vijftien

Page 1: LO Energieeiland De Haan al vijftien

De Standaard/West-Vlaanderen 16/12/2014, bladzijden 32 & 33All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Standaard/West-VlaanderenDe Standaard/West-Vlaanderen 16/12/2014, bladzijden 32 & 33All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Standaard/West-Vlaanderen

I n n o v a t i n g D i g i t a l C o n t e n t

32 DE STANDAARDDINSDAG 16 DECEMBER 2014

regi

oW

est­

Vla

and

eren

PROVINCIE

West­Vlaamsekazen gesmaaktop WorldCheese AwardsDe kazen Poperingse Keikop

en Flandrien Oud uit Wervikzijn in de prijzen gevallen opde World Cheese Awards inLonden, een van de belangrijk­ste kaaskeuringen ter wereld.De Keikop behaalde voor hettweede jaar op rij brons in decategorie witschimmelkaas.Flandrien Oud trok aan hetlangste eind in de categorie‘Gouda gemaakt na 01/12/2013’.De Rumbeekse kaasboerderij't Groendal ontwikkelde de Po­peringse Keikop samen met so­ciale werkplaats Sowepo uitPoperinge. Het specifieke is detoevoeging van hopscheuten,het smeuïge in de kaas komtvan de hopscheuten.Flandrien Oud van de familialekaasgroothandel Triporteur uitWervik werd bekroond in decategorie ‘Gouda gemaakt na01/12/2013’.Op de World Cheese Awardswaren dit jaar ongeveer 2.600inzendingen. Bath Blue uit hetwesten van Groot­Brittanniëwerd de grote winnaar. (belga)

V A N O N Z E M E D E W E R K E R

EDWIN FONTAINEOOSTENDE/DE HAAN | Het

consortium iLand, bestaande uitacht bedrijven, waaronder de gro­te Vlaamse baggeraars en Electra­bel, heeft zich gemeld om het pro­ject vijf kilometer voor de kust vanDe Haan te realiseren.De eerste tekeningen tonen eenovaal van 2,8 kilometer lang, meteen omtrek van 6,5 kilometer.Staatssecretaris Bart Tommeleinwil niet over één nacht ijs gaan enwint voor het jaareinde adviezenin over de gevolgen van de bouwvan de eilanden voor de kust.‘Na dat rapport kent de regeringin het voorjaar van 2015 de con­cessie toe. De bouw kan beginnenin 2018 en het energie­atol zal ui­terlijk in 2021 operationeel zijn.’

Tommelein beseft dat er nogalwat tegenstand is. ‘Ik ga pratenmet de gemeentebesturen vanDe Haan en Blankenberge. Ikweet als kustbewoner zelf dat hetzeezicht veel mensen dierbaar is.Maar uit de voorstelling vaniLand blijkt dat de visuele impactklein zal zijn. Het eiland zal vanophet strand amper zichtbaar zijn.’

Stuwmeer

Het energie­eiland moet de huidi­ge problemen met hernieuwbareenergie op zee opvangen. ‘Er staanvandaag 182 windmolens in zee,die elektriciteit leveren voor zes­honderdduizend gezinnen. Maarop momenten van grote vraag is erniet altijd veel wind en omge­keerd. Het energie­eiland bestaatuit een stuwmeer. Als er elektrici­

teit teveel is, wordt water uit hetstuwmeer naar zee gepompt. Bijeen tekort komt water uit zee inhet stuwmeer, daardoor gaan tur­bines draaien en wordt elektrici­

teit opgewekt’, zegt Tommelein.De ontwerpers hebben ook aannatuur en recreatie gedacht. Ophet energie­atol komen een pier,een bezoekerscentrum en uitkijk­punt, en zones voor meeuwen,sternen en zeehonden.

Geheime zitting

Het gemeentebestuur vanDe Haan wil niet reageren op deplannen en bespreekt de zaak van­avond zelfs in geheime zitting.Vlaams volksvertegenwoordigerWilfried Vandaele (N­VA) uitDe Haan is scherp. ‘Goed dat erenergieopslag gebeurt, maar nietvoor de kust van De Haan. De im­pact zal te groot zijn. De regeringopteert beter voor de zone bij Zee­brugge, waar het beter past in dehavenuitbreiding.’

Volgens staatssecretaris van de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD) zal hetenergie­atol voor de kust van De Haan al in 2021 operationeel zijn. De concessiezou al komend voorjaar aan de enige kandidaat iLand toegekend worden. ‘Deimpact voor de kustbewoners zal klein zijn’, zegt Tommelein.

‘Uit de voorstellingvan kandidaatiLand blijktdat de visueleimpact voor dekustbewonersklein zal zijn’

BART TOMMELEINStaatssecretaris van de Noordzee

STAATSSECRETARIS TOMMELEIN WIL CONCESSIE VOLGEND JAAR AL

Energie­eiland De Haanin 2021 al operationeel

KNOKKE

Celstraf blijftvoor hardleerse bestuurderWesley M. (35) uit Knokke werd al 36 keer door de

politierechter veroordeeld. Hij nam ondanks een rij­verbod toch plaats achter het stuur van zijn wagen. Inapril werd hij opnieuw betrapt voor dronken rijden. Hijreed zelfs met 2,5 promille rond en werd veroordeeldtot een effectieve gevangenisstraf van één jaar. Hij te­kende verzet aan, waarna hij werd veroordeeld tot eengevangenisstraf van één jaar, een boete van negendui­zend euro en een rijverbod van acht maanden. (tlg)

Deze simulatie toont hoe het eiland er zal uitzien. © rr

Heel wat stro viel opde weg. © Lode Steen

LOTractor vast onder WestpoortEen tractor met aanhangwagen geladen met grote stro­

balen reed zich gisteren rond 16 uur klem onder de West­poort in Lo. Dat veroorzaakte heel wat verkeershinder.Door het ongeval kwam ook heel wat stro op de rijweg te­recht. De historische Westpoort liep geen schade op. Degotische poort dateert van rond 1250 en werd in de veer­tiende eeuw sterk verbouwd. De poort is het enige over­blijvende restant van de oude stadsomwalling van Lo. Zestond aan de binnenzijde van de stadsgracht. Ervoor lageen houten ophaalbrug. Voor moderne voertuigen blijktde poort soms wat te krap te zijn. (kvc, thv)

Staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD). © efo

DE STANDAARDDINSDAG 16 DECEMBER 2014 WEST­VLAANDEREN 33

Rad voor ogen

Bij afvalintercommunale IVBOstonden sinds gistermorgen 5 uurstakersposten. Door een blokkadekonden de vrachtwagens niet uit­rijden en was er geen afvalophalingmogelijk. Gistervoormiddag trok­ken heel wat ACV­leden naar hetKoning Albertpark voor een actieaan de kerstboom van de lege por­temonnees. Ze waagden ook eenritje op het reuzenrad omdat zegeen rad voor de ogen willen krij­gen van de regeringspartijen.

(rso, tlg)

hun toekomst. We weten niet wat ermet ons zal gebeuren als de provin­cies afgeschaft worden’, vertelt Pe­ter Focquaert van het ACOD.

stakerspost aan de stelplaats. Debussen van Brugge centrum redenniet, slechts enkele belbussen eneen aantal streeklijnen wel.De belbuscentrale en de Lijnwin­kels bleven de hele dag dicht. Ookaan heel wat andere openbare dien­sten stonden gistermorgen stakers­posten, zoals aan het stadhuis op deBurg, aan het Kamgebouw aan deachterkant van het station, aan deBrugse rechtbank aan de Kazerne­vest en aan provinciehuis Boever­bos in Sint­Andries.‘Heel wat personeelsleden van deprovincie willen zekerheid over

SLYPSKAPELLE

‘Verenigde Hondenvrienden’ showt honden in Slypskapelle

DEERLIJK

Patrick Vanrobays overledenEreschepen van Deerlijk Patrick Vanrobays is zaterdag

op 61­jarige leeftijd overleden. Hij verloor de strijd tegeneen ernstige ziekte. Hij begon zijn politieke carrière in 1988als gemeenteraadslid voor de toenmalige CVP. Hij was zesjaar schepen en zes jaar voorzitter van het OCMW. Tot aanzijn pensioen was hij leraar in het VTI van Waregem. Hijwas ook actief in enkele Deerlijkse verenigingen. Hij wasjarenlang voorzitter van KWB en ACW (het huidige bewe­ging.net, red.). Vanrobays had ook een groot hart voor dejeugdbeweging Chiro Joeki. Ook was hij lid van de vrien­denkring van het woonzorgcentrum Heilige Familie. (eva)

TIELT

Bejaard koppel aangeredenop oversteekplaatsEen achttienjarige bestuurster uit Tielt reed zater­

dagnamiddag een bejaard koppel aan op een oversteek­plaats voor voetgangers aan de Markt. L.L. kwam rond17.30 uur met haar wagen uit de Kortrijkstraat geredenen wilde links de Ieperstraat afslaan. Daarbij merkte zeniet op dat B.I. (68) samen met zijn 65­jarige echtgenotede straat overstak. De man kwam ten val en werd metlichte verwondingen overgebracht naar het Sint­An­driesziekenhuis. Zijn vrouw bleef ongedeerd. (gsd)

POPERINGE

Tante in cel door erfenisgeschilEen jonge vrouw die haar oom en tante uit Poperinge

voor de rechter bracht voor een valse eed bij de boedelbe­schrijving van de erfenis van haar oma en voor misbruikvan vertrouwen, krijgt 1 euro schadevergoeding. Ze vroegtienduizend euro, want ze verdacht hen ervan haar deelvan de erfenis te hebben ingepikt. De rechter sprak haaroom vrij. De tante kreeg zes maanden cel met uitstel en eenboete van 156 euro. De vrouw dacht op veel meer recht tehebben dan de 2.500 euro die ze kreeg bij de erfenisverde­ling van haar grootmoeder. Haar vader stierf nota benetoen hij onder een tractor van de oom terechtkwam. (thv)

dat we er elke week kunnen trai­nen, gaven de doorslag om naarSlypskapelle te verhuizen’, ver­telt trainer Thomas Manhout.Naast de Verenigde Honden­vrienden is er in onze provincienog maar één hondenschool dieeen showtraining aanbiedt.

Wedstrijd

De vereniging telt 78 leden enwil zich onmiddellijk integrerenin de gemeente. Daarom organi­seren De Verenigde Honden­

vrienden een eerste honden­showwedstrijd op zondag 21 de­cember. Die vindt plaats in cc DeBunder.

Veertig rassen

Momenteel zijn al meer danhonderd honden met hun baas­jes ingeschreven. ‘De wedstrijdis niet enkel interessant voor dedeelnemers, maar ook voor men­sen die een hond willen aanko­pen’, vertelt de Moorsleedse trai­ner. Meer dan veertig verschil­

lende rassen zullen deelnemenaan de wedstrijd. De wedstrijdbegint om 10 uur, de finale om 16uur.Thomas Manhout is al drie jaarlid van de hondenschool, opge­richt in 1999, en haalde enkelemooie prijzen binnen.De Moorsledenaar trekt regel­matig naar het buitenland voorinternationale wedstrijden. Eenvan zijn Japanse akita's werd vi­ce­Europees jeugdkampioen.(bfr)

Hondenschool De VerenigdeHondenvrienden verhuist beginvolgend jaar naar Slypskapelle.Op zondag 21 december organi­seert de school al meteen eenhondenshow in De Bunder.Vanaf januari vinden de weke­lijkse hondentrainingen op don­derdag van hondenschool DeVerenigde Vrienden niet meerplaats in De Schakel in Beitem,maar in d’Oude Schole in Slyps­kapelle.‘Het prijskaartje en de zekerheid

MENEN

Tabakszaakal vijftienkeer beroofd

Jurgen Demeulemeester (42)uit Menen kreeg vrijdagnachtinbrekers over de vloer vanzijn tabakswinkel.Het was de vijftiende keer datde man werd beroofd.

Jurgen Demeulemeester be­gon in 1991 met zijn eerste ta­bakswinkel in de Rijselstraat inMenen. Twaalf jaar geledenvolgde Power Shop 2 langs deBusbekestraat, nu beter bekendals het Delorsplein. De winkelis letterlijk een grensgeval. ‘Deene helft van de parking is Bel­gië, de andere kant is Frank­rijk’, verduidelijkt Demeule­meester.De uitbater kreeg de afgelopen23 jaar dan ook geregeld te ma­ken met grenscriminaliteit. Hijwerd al het slachtoffer vantwee ramkraken en stond oogin oog met gewapende overval­lers. ‘In mijn gezicht heb ik eenlitteken van een pistool. Deovervaller sloeg mij ermee netboven de neus. Ze waren metdrie. Ik heb een van hen eenpak rammel kunnen geven’, ver­telt Demeulemeester alsof hetdagelijkse kost is.Afgelopen weekend kwam hetgelukkig niet zo ver. Inbrekersmaakten een koepel los op eendak van een gebouw naast dewinkel en drongen de zaak bin­nen. Toen het alarm afging,vluchtten de daders weg endaarbij verloren ze een deel vanhun buit. ‘Ik vermoed dat iktoch 24 potten tabak kwijt ben,goed voor een waarde van ze­venhonderd euro’, zegt Demeu­lemeester.De uitbater verwittigde de poli­tie, maar hij koestert geen en­kele hoop. ‘Ik word minimaaléén keer per jaar overvallen.Wekelijks wordt er in mijn win­kel gestolen. Veel van de dief­stallen geef ik niet meer aan,omdat het me meer werk kostdan dat het iets opbrengt. Nognooit heb ik een euro schade­vergoeding gezien.’Omgekeerd kostte het hem welal handenvol geld om de winkelte beveiligen. ‘Ik investeerde aldertigduizend euro per winkelom dieven buiten te houden.Maar ze bedenken altijd eenmanier om binnen te geraken.’(gsd)

BRUGGE | Sinds zondagavond22 uur werd gestaakt bij verschil­lende diensten, zo ook in de havenvan Zeebrugge. Daar waren heelwat schepen zondag al de havenbinnengelopen en het grootste deelervan heeft hun vertrek uitgesteldtot dinsdag. De meeste rederijenhebben de staking ingepland inhun vaarschema.Gisteren bleven alle wegen naar hethavengebied afgesloten voor alleverkeer. Heel wat werkwilligenmoesten terugkeren of te voet naarhun werk. De havenarbeiders be­sloten om de wegen naar de havenverder te blokkeren tot deze mor­gen 6 uur omdat ze veertien dagengeleden door de politie gedwongenwerden hun acties te stoppen. Ookhet personeel van de spoorwegenstaakt al sinds 22 uur zondagavond.Er reden geen treinen en alle stati­ons werden door stakersposten be­zet. Het station van Brugge leek welop een spookstation. De verschil­lende winkels in het station slotenhun deuren. De horecazaken dieopen bleven, moesten het doen metde stakers die warme dranken kwa­men halen.Bij De Lijn bleven zo goed als allebussen in de stelplaats. Daar stondreeds van in de vroege morgen een

Brugse vakbonden tevreden overopvolging nationale stakingsactieDe drie vakbonden zijnuitermate tevreden met de24­urenstaking gisteren inBrugge. In heel wat bedrijvenen diensten werd gisteren hetwerk neergelegd.Van in de vroege uurtjeswaren al op vele plaatsenstakersposten voor debedrijven opgesteld.

ACV­manifestanten manifesteerden aan het Albert I­monument met slogan ‘Geen rad voor de ogen’. © mvn

‘Het personeel vande provincie wilzekerheid over zijntoekomst’

PETER FOCQUAERTAfgevaardigde ACOD

VROEGE STAKERSPOSTEN AAN BEDRIJVEN EN DIENSTEN STUREN WERKWILLIGEN TERUG