KINDEREN LATEN LEREN ... het ontwerpen van het onderwijs van de 21ste eeuw. We investeren in...

download KINDEREN LATEN LEREN ... het ontwerpen van het onderwijs van de 21ste eeuw. We investeren in scholing

of 7

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KINDEREN LATEN LEREN ... het ontwerpen van het onderwijs van de 21ste eeuw. We investeren in...

 • Strategisch beleidsplan • SKO Flevoland en Veluwe 1

  SKO Flevoland en Veluwe

  Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

  KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018

 • Strategisch beleidsplan • SKO Flevoland en Veluwe2 3

  De leerlingen in het basisonderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij. De school van 2020 bereidt leerlingen hierop voor met uitdagend en toekomstbestendig onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle leerlingen.

  STRATEGISCH BELEIDSPLAN Deze brochure geeft u op hoofdlijnen inzage in het strategisch beleid dat de SKO en haar scholen in de komende jaren gaan voeren. Dat beleid bepalen we niet alleen. Tijdens inspirerende bijeenkomsten met leerlingen, ouders, leerkrachten en directies hebben we samen nagedacht over de toekomst van het leren. ‘Kinderen laten leren’ is het centrale thema voor de komende jaren.

  21STE CENTURY SKILLS Wij denken toekomstgericht en kijken naar de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben om zich tot zelfstandige, mondige, respectvolle, betrokken en ondernemende individuen te ontwikkelen. Naast de kernvakken - als taal en rekenen - zijn dat vaar- digheden als samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleem- oplossend vermogen, kritisch denken en sociaal gedrag.

  21st century skills

  KINDEREN LATEN LEREN

  “ Onze school is half rond zodat er veel licht

  naar binnen valt. Verder bestaat het uit een

  grote moestuin, interactieve ruimtes en nog

  meer vernieuwende ruimtes, zoals een muziek-,

  een techniek- en een rustlokaal.”

  ~ kinddroom

  “ Onze droomschool heeft vier

  kinderen per klas en een puntdak

  zodat een bal er altijd af kan rollen.”

  ~ kinddroom

  “ In onze school is overal iets anders te doen.

  Wij hebben een bioscoop en ook een glijbaan

  waarmee je in het laboratorium uitkomt.”

  ~ kinddroom

  “Wij hebben iPads

  op onze droomschool

  zodat we onze toetsen

  naar de meester en juf

  kunnen sturen.”

  ~ kinddroom

  problemen oplossen

  kritisch denken

  samenwerken

  creativiteit

  ict- geletterdheid

  sociaal gedrag

 • Strategisch beleidsplan • SKO Flevoland en Veluwe4 5

  Onze scholen hebben en ontwikkelen hun eigen onderwijsprofiel. Zij stellen de leerbehoeften van hun leerlingen centraal. Kinderen hebben talenten en dromen die we stimuleren en ontwikkelen. Dit doen we door in een veilige omgeving uitdagend en inspirerend onderwijs te bieden en onze leerlingen voor te bereiden op een continue veranderende samenleving. Door die samenleving worden hoge eisen gesteld aan kwalitatief goed en toekomst- bestendig onderwijs. We stimuleren onze scholen dan ook om op basis van hun eigen onderwijsprofiel het onderwijs in 2020 te ontwerpen.

  ZELFSTURING Bij ontwerpers van onderwijs hoort een passende stijl van onderwijskundig leider- schap. Scholen zijn zelfsturend en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, nieuw beleid te toetsen en ervaringen te delen. De scholen zijn professionele organisaties, waarin teams van goed opgeleide leraren het onderwijs ‘maken’, goed geleid door bekwame schoolleiders. Op een planmatige manier en door als team samen te leren en te onderzoeken, werken ze stapsgewijs aan onderwijsontwikkeling en -verbetering.

  INTEGRAAL KINDCENTRUM Alle scholen ontwikkelen zich op basis van hun eigen visie en mogelijkheden en in relatie met de partners in het schoolnetwerk in de richting van een Integraal Kind- centrum. Ze werken samen met kinderopvang, buurt- en sportverenigingen en cultuurinstellingen om een samenhangend aanbod van opvang, educatie, zorg en vrije tijd te bieden voor kinderen van 0 - 13 jaar. De doorgaande lijn houdt niet op bij 12 jaar. Waar mogelijk ondersteunen we initiatieven die een doorgaande lijn van 0 - 16 jaar bevorderen.

  ONZE SCHOLEN

  ONTWERPERS VAN ONDERWIJS

  Doorgaande ontwikkeling

  ‘SCHOLEN GAAN ONDERWIJSVORMEN FLEXIBELER TOEPASSEN. KINDEREN LEREN BIJVOORBEELD GRAAG SPELENDERWIJS EN DAARVOOR ZIJN DE STANDAARD ONDER- WIJSVORMEN MINDER GESCHIKT.’

 • Strategisch beleidsplan • SKO Flevoland en Veluwe6 7

  Kwalitatief onderwijs hangt in grote mate af van de kwaliteit van leerkrach- ten. Ze hebben zicht op de onderwijsbehoeften en talenten van kinderen en voeren onderwijsvernieuwingen door in het dagelijkse onderwijs. Het vak van leerkracht is complex. Ze moeten afstemmen op de ontwikkeling van de leerlingen, kennis hebben van leerlijnen en leerstofinhouden en dit toepassen vanuit een onderzoekende houding.

  ACTIEF PERSONEELSBELEID In ons personeelsbeleid benaderen we de leerkracht als een veelzijdige vakman of vakvrouw die alle ruimte krijgt voor zelfontplooiing en die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar vakmanschap. We voeren een gezondheid bevorderend beleid, gericht op een zo laag mogelijk ziekteverzuim en een zo hoog mogelijk werk- plezier. We willen dat leerkrachten trots zijn op hun mooie en veelzijdige vak en dat ze werken vanuit betrokkenheid en passie voor leren.

  KENNIS ONTWIKKELEN EN DELEN Leerkrachten worden door ons erkend en gehoord en spelen een belangrijke rol bij het ontwerpen van het onderwijs van de 21ste eeuw. We investeren in scholing en kennisdeling, onder meer in de vorm van de SKO-academie (Akke&Demi), de plek om van en met elkaar te leren, elkaars expertise te benutten en onderzoeksresultaten uit te wisselen.

  DE LEERKRACHTEN

  VEELZIJDIGE VAKMENSEN

  Onderzoek wijst uit dat een goede samenwerking tussen school en ouders van groot belang is voor de ontwikkeling van een kind. We zien ouders als partners en betrekken ze in toenemende mate bij de school- en de leer- prestaties van hun kind(eren).

  PARTNERSCHAP De school is verantwoordelijk voor het contact met de ouders over het eigen kind. Onze scholen investeren in ouderbetrokkenheid, organiseren werkbijeenkomsten en start- en exitgesprekken. We stimuleren school en ouders om samen nieuwe informatie te zoeken en delen. We bieden ouders en medewerkers scholing aan over onderwijskundig partnerschap.

  OUDERTEVREDENHEID We meten regelmatig met tevredenheidsonderzoeken de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers. Naast deze metingen wordt de kwaliteit van het onder- wijs met ouders geëvalueerd in o.m. de medezeggenschap en ouderpanels.

  DE OUDERS

  PARTNERS

 • Strategisch beleidsplan • SKO Flevoland en Veluwe8 9

  In ons onderwijs gaan we nog meer kindgericht werken. Het onderwijs van 2020 bereidt leerlingen voor met uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen. School, ouders en kinderen trekken daarbij gezamenlijk op. Zo bouwen we samen aan kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs.

  RUIMTE VOOR ONTWERPERS VAN ONDERWIJS De SKO heeft een duidelijke toekomstvisie en de ambitie om met haar scholen te bouwen aan kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs. We streven naar di- versiteit en de scholen hebben de ruimte om hun eigen visie op het onderwijs van de toekomst te ontwerpen en uit te voeren. We ondersteunen ze bij hun onderzoek naar hoe het onderwijs van morgen vormgeven kan worden. Daarbij denken we aan onder meer flexibilisering van schooltijden, leertijdverlening, de virtuele leeromgeving en aandacht voor o.a. meer- en hoogbegaafdheid, techniekonderwijs en cultuureducatie.

  INNOVEREN EN INVESTEREN De SKO stimuleert en ondersteunt innovatie. We stellen kaders, faciliteren school- teams en geven ruimte aan de professionele dialoog in de school. We zetten nog beter in op kennisdeling tussen scholen en bieden ruimte voor onderzoek, toetsing en reflectie, ook op het gebied van levensbeschouwing. We bieden scholing o.a. in onze opleidingsacademie, stimuleren zelfsturing op scholen, (ver)bouwen de gebou- wen tot eigentijdse scholen passend bij vernieuwend onderwijs en investeren in ict.

  DE KINDEREN

  GERICHT OP HUN TOEKOMST

  ‘BELEID BEPALEN WE NIET ALLEEN. DE IDEEËN VAN LEERLINGEN, OUDERS, LEERKRACHTEN EN DIRECTIES ZIJN DE BOUWSTENEN VOOR DE KOERS DIE DE SKO VAART.’ Leren en innoveren

  moderne gebouwen

  SKO academie

  zelfsturing scholen

  kennis- deling

  duurzaam

  ict

 • Strategisch beleidsplan • SKO Flevoland en Veluwe10 11

  KINDEREN LATEN LEREN We hebben een duidelijk beeld geschetst van de visie van de scholengroep, de nieu- we ontwikkelingen op schoolniveau, de rol van de leerkrachten en de rol van ouders als partner in belang van het kind. Zo zijn we weer terug bij dat waar het allemaal om draait binnen de SKO en haar scholen: de leerbehoeften van de kinderen ofwel het ‘kinderen laten leren’.

  Ons beleid staat in dienst van het lerende kind. We laten kinderen meedenken over de invulling van het onderwijs en dagen ze uit om meer verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. Het strategisch beleidsplan is mede tot stand gekomen door goed te luisteren naar onze leerlingen en dat blijven we doen.

  COLOFON

  Onderwijscommunicatie Coach Advies en ontwerp

  Cre-aid Fotografie en illustraties

  SKO Flevoland en Veluwe De Meentweg 14 8224 BP, Lelystad 0320 225 040

  www.skofv.nl

  Stimuleren van dromen, talenten en ambitie