Kijk mij eens!!!

Click here to load reader

 • date post

  16-Jan-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  1.445
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Voorganger dhr Lowijsorganist Johannes de Vriesluister mee via kerknoordwolde.nl of audioserver.nl

Transcript of Kijk mij eens!!!

 • 1. Welkom allemaal en in het bijzonder Netty Zeeders.Voorganger dhr Lowijs organist Johannes de Vries Thema: Kijk mij eens!!

2.

 • Voor de dienst zingen we gezang 457 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,

3. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die n in wezen zijt. 4. 2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe englen, onvolprezen Heer. 5. 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, n en al vuur en liefde en majesteit. 6. 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die n in wezen zijt. 7. Welkom allemaal en in het bijzonder Netty Zeeders.Voorganger dhr Lowijs organist Johannes de Vries Thema: Kijk mij eens!! 8.

 • Psalm 98 1, 2
 • Zingt een nieuw lied voor God den HERE,

9. 1 Zingt een nieuw lied voor God den HERE, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. 10. Zingt voor den HEER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 11. 2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, naar de belofte eens gegeven, het huis van Isral bevrijd. 12. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd. 13. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 14.

 • ELB 346 1, 3, 4
 • Ik wil zingen van mijn Heiland,

15. 1 Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde, wonder groot, die zichzelven gaf aan 't knruishout en mij redde van de dood. 16. Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser, met zijn bloed kocht Hij ook mij, aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. 17. 3 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht, Hij kan overwinning geven over zond' en satans macht. 18. Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser, met zijn bloed kocht Hij ook mij, aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. 19. 4 Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn, om mij het leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn. 20. Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser, met zijn bloed kocht Hij ook mij, aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. 21.

 • Wetslezing
 • Daarna Psalm 103 3, 5

22. Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, 23. die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 24. 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. 25. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem. 26.

 • Gebed

27.

 • ELB 426
 • Dank U voor de wond'ren

28.

 • 1
 • Dank U voor de wond'ren die gebeuren;
 • dank U voor de bloemen in het veld.
 • Dank U dat uw schepping vol met kleuren
 • van uw liefde voor een mens vertelt.

29.

 • Refrein:
 • Dank, dank, dank o Heer,
 • U blijft altijd bij ons Heer.
 • Amen, amen, amen.

30.

 • 2
 • Dank U voor die duizend mooie dingen;
 • dank U voor uw liefde elke dag.
 • Dank U dat als zorgen mij omringen
 • ik eenvoudig bij U komen mag.

31.

 • Refrein:
 • Dank, dank, dank o Heer,
 • U blijft altijd bij ons Heer.
 • Amen, amen, amen.

32.

 • 3
 • Dank U voor het zonlicht in de straten;
 • dank U voor de sterren in de nacht.
 • Dank U dat als vrienden mij verlaten
 • U vanuit de hemel naar mij lacht.

33.

 • Refrein:
 • Dank, dank, dank o Heer,
 • U blijft altijd bij ons Heer.
 • Amen, amen, amen.

34.

 • 4
 • Dank U voor het wonder in mijn leven;
 • dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
 • Dank U dat U alles hebt gegeven,
 • dat U alles voor mij hebt volbracht.

35.

 • Refrein:
 • Dank, dank, dank o Heer,
 • U blijft altijd bij ons Heer.
 • Amen, amen, amen.

36.

 • Wij gaan, tot straks!!

37.

 • Lezen Jesaja 39
 • En Lukas 18 : 9 t/m 14

38. 1In die tijd stuurde koning Merodach-Baladan van Babyloni, de zoon van Baladan, die had vernomen dat Hizkia ziek was geweest en weer hersteld was, gezanten met brieven en een geschenk naar hem toe. 2Hizkia ontving hen hartelijk en liet hun zijn schatkamers zien: het zilver, het goud, het reukwerk, 39. de kostbare olin, en ook zijn hele arsenaal en alles wat zich in zijn magazijnen bevond. Er was niets in zijn paleis of in zijn rijk dat Hizkia hun niet liet zien. 3Kort daarop ging de profeet Jesaja naar koning Hizkia toe en vroeg hem: Wat hebben deze mannen tegen u gezegd? 40. Waar kwamen ze vandaan? Uit een ver land, antwoordde Hizkia, uit Babyloni. 4Wat hebben ze in uw paleis te zien gekregen? vroeg Jesaja, en Hizkia antwoordde: Ze hebben alles gezien wat zich in mijn paleis bevindt. Er is niets in mijn magazijnen dat ik hun niet heb laten zien. 41. 5Hierop zei Jesaja tegen Hizkia: Luister naar wat de HEER van de hemelse machten te zeggen heeft. 6Het duurt niet lang meer, of alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, zal naar Babel worden weggesleept. Er blijft niets van over zegt de HEER. 42. 7Ook een aantal van uw zonen, het nageslacht dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babyloni. 43. 8Hizkia antwoordde: Het is goed, wat u namens de HEER tegen mij hebt gezegd. Want hij dacht bij zichzelf: Dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen. 44. Lucas 18 : 9 t/m 14 De erfgenamen van het koninkrijk van God. 9Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 45. 10Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeer en de ander een tollenaar. 11De farizeer stond daar rechtop en bad bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 46. 12Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af. 13De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. 14Ik zeg jullie, 47. hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. 48.

 • ELB 203
 • Genade, zo oneindig groot,

49. 1 Genade, zo oneindig groot, dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. 50. 2 Genade, die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook, als ik mij tot Hem keer, dat God mij nooit verlaat. 51. 3 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. 52. 4 Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. 53.

 • Kijk mij eens!!

54.

 • ELB 233 1, 4, 6
 • Koester nimmer de gedachte,

55. 1 Koester nimmer de gedachte, dat God u verstoten zou. Groot zijn Gods genadekrachten, grenzeloos Gods liefd' en trouw. O mijn hart, vertwijfel niet! De verzoening is geschied. Hij toch heeft zijn Zoon gezonden ter vergeving van uw zonden. 56. 4 Heel het englenheer daarboven, dat zijn Schepper eeuwig eert en niet moe wordt God te loven, juicht als n mens zich bekeert. Ieder die zijn schuld belijdt, vindt genade en zaligheid. God wil al zijn schuld vergeten en niet van vergelding weten. 57. 6 Zelfs al zouden alle zonden, van de aanvang af begaan, in uw hart worden gevonden en gij zoudt tot Jezus gaan: voor die schuld, onmeetlijk groot, werd de Heer aan 't kruis gedood dan nog hadt gij niets te vrezen, Gods gena zou groter wezen. 58.

 • Danken en bidden

59.

 • Collecte voor
 • diaconie en eigen gemeente

60.

 • JdH 497 1, 3, 4
 • Zijn liefde zocht mij teder,

61. 1. Zijn liefde zocht mij teder,Hij riep mij dag en nacht; Hij vond en trok mij weder,uit s duivels zondemacht. Hij legde mop Zijn schouders neer, en bracht mij tot de kudde weer. 62. Refrein: Ja, Zijn liefde zocht mij,en Zijn bloed, dat kocht mij. Door genade ben k een kind van G