Jozua - Toegelicht & toegepast 06

download Jozua - Toegelicht & toegepast 06

of 223

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jozua - Toegelicht & toegepast 06

 • JozuaToegelicht & toegepast

 • JozuaToegelicht & toegepast

  Het volk van God veroverthet land van God

  Ger de Koning

 • Uitgeverij: Johannes Multimediae-mail: info@johannes-multimedia.nlwebsite: www.johannes-multimedia.nl

  ISBN: 978-90-5798-376-2 (Paperback)ISBN: 978-90-5798-396-2 (E-book) 2011 Uitgeverij Johannes MultimediaOmslagontwerp: Eva de Vlaming / Theis-Jan GoudswaardLay-out: Jan Noordhoek

  Niets uit deze uitgave mag - anders dan voor eigen gebruik - worden verveelvoudigden/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke anderewijze ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting JohannesMultimedia of de auteur.

  Het gebruik van de Herziene Statenvertaling is in dit commentaar toegestaan ondervoorwaarde van de volgende duidelijke copyrightvermelding: De bijbeltekst in deze uit-gave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, Stichting HSV 2010.Alle rechten voorbehouden, Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen.

 • Inhoud

  Vooraf 11

  Tekstgebruik 13

  Afkortingen 13Vertalingen 13Verwijzingen 13Haakjes 14

  Het boek Jozua 17

  Jozua 1 22

  verzen 1-4 De HEERE zegt Jozua het land toe 22verzen 5-9 Bemoediging en vermaning 25verzen 10-11 Opdracht aan de beambten 27verzen 12-15 De tweenhalve stam 28verzen 16-18 De bereidheid van het volk 29

  Jozua 2 31

  vers 1a Opdracht om te verkennen 32verzen 1b-7 De verkenners door Rachab verborgen 34verzen 8-11 Getuigenis van Rachab 36verzen 12-13 Rachab pleit voor haar familie 37verzen 14-21 Het reddingsplan 38verzen 22-24 Terugkeer van de verkenners 41

  Jozua 3 42

  verzen 1-3 Instructies voor de doortocht 44verzen 4-6 Afstand tussen de ark en het volk 46vers 7 Jozua door de HEERE bemoedigd 47verzen 8-11 De ark moet voorop gaan 47vers 12 Twaalf mannen 48

 • verzen 13-16a De wateren afgesneden 49verzen 16b-17 Isral trekt op het droge over 50

  Jozua 4 51

  verzen 1-8 Twaalf stenen als teken voor de kinderen 51vers 9 Jozua richt twaalf stenen op in de Jordaan 53verzen 10-13 De overtocht volbracht 53vers 14 Jozua groot gemaakt 54verzen 15-19 De ark uit de Jordaan 54verzen 20-24 Twaalf stenen opgericht in Gilgal 56

  Jozua 5 58

  vers 1 De angst van de koningen van Kanan 58verzen 2-9 De besnijdenis te Gilgal 59verzen 10-11 Het Pascha 62vers 12 Het manna houdt op 64verzen 13-15 De Bevelhebber 65

  Jozua 6 68

  vers 1 Jericho sluit de poorten 68vers 2 De HEERE verzekert de overwinning 69verzen 3-5 Gods strategie 69verzen 6-7 Aanwijzingen van Jozua 71verzen 8-11 De eerste dag rondom Jericho 71verzen 12-14 De tweede tot zesde dag rondom Jericho 72verzen 15-25 De val van Jericho 73vers 26 Jozua vervloekt de man die Jericho opbouwt 76vers 27 De HEERE is met Jozua 76

  Jozua 7 78

  vers 1 De zonde van Achan 78verzen 2-5 De nederlaag bij Ai 79verzen 6-9 Jozua roept tot de HEERE 80verzen 10-15 Het antwoord van de HEERE 81verzen 16-18 Achan aangewezen 82

  Inhoud

 • verzen 19-23 Achan erkent zijn zonde 84verzen 24-26 Achan geoordeeld 86

  Jozua 8 89

  verzen 1-2 Opdracht om tegen Ai op te trekken 90verzen 3-9 De hinderlaag gelegd 90verzen 10-17 Ai loopt in de hinderlaag 91verzen 18-29 Ai ingenomen 93verzen 30-32 Het altaar op de Ebal 95verzen 33-35 De wet voorgelezen 96

  Jozua 9 98

  verzen 1-2 De vijand verenigt zich 98verzen 3-5 De list van de Gibeonieten 99verzen 6-8 De Gibeonieten komen in Gilgal 100verzen 9-13 De Gibeonieten verantwoorden zich 101verzen 14-15 Vriendschap met de Gibeonieten 102verzen 16-20 De list ontdekt 103verzen 21-27 Houthakkers en waterputters 104

  Jozua 10 106

  verzen 1-5 De Amorieten verenigen zich tegen Gibeon 107vers 6 De Gibeonieten roepen Jozua te hulp 108verzen 7-15 De HEERE verslaat de Amorieten 108verzen 16-27 Jozua doodt de vijf koningen 111verzen 28-43 De steden in het Zuiderland veroverd 114

  Jozua 11 117

  verzen 1-5 De koningen van het noorden 117verzen 6-9 De koningen en hun legers verslagen 119verzen 10-14 Oordeel over de steden 119vers 15 Jozua is in alles gehoorzaam geweest 122verzen 16-22 Overzicht van de veroveringen 122vers 23 Het land rust van de strijd 123

  Inhoud

 • Jozua 12 125

  verzen 1-6 De koningen van het Overjordaanse 125verzen 7-24 De koningen in het land 127

  Jozua 13 130

  verzen 1-7 Nog in bezit te nemen land 131verzen 8-13 Te verdelen land in het Overjordaanse 133vers 14 Het erfdeel van Levi 133verzen 15-23 Het erfdeel van Ruben 134verzen 24-28 Het erfdeel van Gad 134verzen 29-31 Het erfdeel van de halve stam Manasse 135vers 32 Slotsom 136vers 33 De HEERE Zelf is het erfdeel van Levi 136

  Jozua 14 137

  verzen 1-5 Wie het land verdelen en de werkwijze 137verzen 6-12 Kaleb vraagt wat hem is beloofd 139verzen 13-15 Kaleb verkrijgt Hebron 142

  Jozua 15 144

  verzen 1-4 De zuidgrens 144verzen 5-12 De oostgrens, de noordgrens en de westgrens 145verzen 13-14 Kaleb krijgt en verovert zijn erfdeel 146verzen 15-19 Kaleb, Othnil en Achsa 147verzen 20-62 Steden en dorpen in Juda 150vers 63 Vijanden die de Judeers niet konden verdrijven 153

  Jozua 16-17 154

  16:1-3 Het lot voor de Jozefieten 15516:4-9 Het gebied van de Eframieten 15516:10 Niet alle vijanden worden verdreven 15617:1-2 Het lot voor Manasse 15717:3-6 De dochters van Zelafead 15817:7-10 De grens van Manasse 159

  Inhoud

 • 17:11-13 Steden van Manasse in Issaschar en Aser 16017:14-18 De Jozefieten vragen meer ruimte 161

  Jozua 18 163

  vers 1 Oproep om naar Silo te verhuizen 163verzen 2-10 Het nog niet verdeelde land 165vers 11 Ligging van het erfdeel van Benjamin 167verzen 12-20 De grenzen van het erfdeel van Benjamin 168verzen 21-28 De steden van de Benjaminieten 170

  Jozua 19 171

  verzen 1-9 Het erfdeel van Simeon 171verzen 10-16 Het erfdeel van Zebulon 173verzen 17-23 Het erfdeel van Issaschar 174verzen 24-31 Het erfdeel van Aser 175verzen 32-39 Het erfdeel van Naftali 176verzen 40-48 Het erfdeel van Dan 177verzen 49-50 Het erfdeel van Jozua 178vers 51 Het land is verdeeld 178

  Jozua 20 180

  verzen 1-2 Opdracht om vrijsteden aan te wijzen 180verzen 3-5 Voor wie de vrijsteden bedoeld zijn 180vers 6 Duur van het verblijf in de vrijstad 182verzen 7-9 De vrijsteden en voor wie ze bedoeld zijn 183

  Jozua 21 185

  verzen 1-2 De Levieten vragen om hun steden 185verzen 3-8 Steden voor de priesters en Levieten 186verzen 9-19 Priestersteden 186verzen 20-26 Steden voor de Kahathieten 189verzen 27-33 Steden voor de Gersonieten 189verzen 34-40 Steden voor de Merarieten 190verzen 41-42 Het gebied van de Levietensteden 190verzen 43-45 De HEERE heeft Zijn belofte ingelost 191

  Inhoud

 • Jozua 22 193

  verzen 1-5 Terug naar het Overjordaanse 194verzen 6-8 Jozua zegent de Overjordaanse stammen 195verzen 9-10 Een groot altaar 196verzen 11-14 Navraag over het altaar 197verzen 15-20 De indruk die het altaar maakt 198verzen 21-29 Waarom het altaar gebouwd is 200verzen 30-33 Isral aanvaardt de verklaring 202vers 34 De naam van het altaar 203

  Jozua 23 204

  verzen 1-2 Jozua roept de leiders samen 204verzen 3-4 Wat voor het volk is gedaan 205vers 5 De HEERE zal hen blijven helpen 206verzen 6-8 Oproep tot trouw 206verzen 9-10 De HEERE strijdt voor Zijn volk 207vers 11 Oproep de HEERE lief te hebben 207verzen 12-13 Waarschuwing 208vers 14 De HEERE heeft al Zijn beloften vervuld 208verzen 15-16 Gevolgen van ontrouw aangekondigd 209

  Jozua 24 210

  vers 1 Jozua vergadert het volk te Sichem 210verzen 2-4 Voorgeschiedenis 211verzen 5-8 Wat God voor Zijn volk heeft gedaan 212verzen 9-10 Verlost uit de macht van Bileam 212verzen 11-13 God zuiverde het land voor Zijn volk 213verzen 14-15 Oproep om de HEERE te dienen 213verzen 16-18 Het volk zegt de HEERE te zullen dienen 214verzen 19-24 Jozua waarschuwt en het volk belooft 215verzen 25-27 Jozua sluit een verbond 216vers 28 Jozua laat het volk gaan 216verzen 29-30 Dood en begrafenis van Jozua 216vers 31 Isral dient de HEERE 217vers 32 Het gebeente van Jozef begraven 217vers 33 Dood en begrafenis van Eleazar 218

  Inhoud

 • Vooraf

  Dit boek is een herziening van de toelichting op het boek Jozua dieeerder als download op www.oudesporen.nl beschikbaar was. Meer-dere redenen hebben geleid tot deze herziening. De aanzet is de behoef-te aan deze toelichting in boekvorm. Om dat te verwezenlijken was eeningrijpende verandering in de lay-out noodzakelijk. Voor het plaatsenvan de toelichting op internet is het niet nodig met ruimte rekening tehouden. Dat moet met een boek wel. Daardoor konden niet alle uitge-schreven tekstverwijzingen van de op internet gepubliceerde toelich-ting gehandhaafd blijven. Toch is ernaar gestreefd om de tekstverwij-zingen die direct bij het onderwerp horen, zoveel mogelijk te citeren.De citaten zijn in tekstvakken geplaatst.

  Verder is me bij het opnieuw doorlezen van de toelichting gebleken dater nog wel wat te verbeteren viel aan taal en stijl. Soms kon de toelich-ting wat uitvoeriger. Een en ander heeft tot verbetering en in voorko-mende gevallen tot uitbreiding van de oorspronkelijke toelichtinggeleid.

  Een extra reden en aansporing voor het herzien van deze toelichting ishet gereedkomen van de Herziene Statenvertaling (HSV) in december2010. Ik heb de bijbeltekst van Jozua in deze toelichting opgenomen.Deze vertaling vervangt de door mij eerder gebruikte vertaling van hetNederlands Bijbelgenootschap 1951.

  Het doel van deze toelichting is ongewijzigd. Daarom kan ik hiervermelden wat ik heb geschreven in het voorwoord van de eerdereinternetpublicatie: Deze toelichting op het boek Jozua is bedoeld als eenhulp bij persoonlijke studie van dit bijbelboek. Ieder die er gebruik vanmaakt, wordt aangeraden dat te doen op dezelfde wijze als de Joden inBera naar de uit