Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen - PwCInnoveren van A tot Z? Begin met B zeggen...

of 16 /16
Intentieverklaring Connected Innovation Network 12 maart 2014 www.pwc.nl Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen

Embed Size (px)

Transcript of Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen - PwCInnoveren van A tot Z? Begin met B zeggen...

 • Intentieverklaring Connected Innovation Network

  12 maart 2014

  www.pwc.nl

  Innoveren vanA tot Z? Begin met B zeggen

 • 2 PwC

  Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma’s in 158 landen met meer dan 180.000 mensen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.

 • Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network

  Inhoudsopgave

  Voorwoord 4

  1. Inleiding tot de intentieverklaring 6 1.1 Tweede rondetafelbijeenkomst 6 1.2 Topsectorenbeleid overheid 6 1.3 Synergie van technologische en sociale innovatie 9 1.4 Van topsectorenbeleid naar Connected Innovation 9

  2. Intentieverklaring Connected Innovation Network 2014 11 2.1 Visie en ambitie 11 2.1.1.Visie 11 2.1.2.Ambitie 11 2.2 Strategie 11 2.2.1. Thema’s 11 2.2.2. Activiteiten 12 2.2.3. Agendacommissie en backoffice 12 2.2.4. Overige zaken 13 2.3 Ondertekening 14

  Contact 15

 • 4 PwC

  Voorwoord

  Na één jaar is Nederland alweer uit de top vijf van meeste concurrerende economieën in de wereld gevallen. Dat was het ontnuchterende nieuws in september van vorig jaar bij de publicatie van de jaarlijkse ranglijst van het World Economic Forum (WEF). De daling naar plaats acht, op de lijst van 144 landen, is relatief gezien een kleine, en de top tien ligt erg dicht bij elkaar, maar het is toch teleurstellend. Uitdagend ook: laten we ons door de ranglijst vooral geactiveerd voelen tot het tot het versterken van onze concurrentiepositie.

  Hoe kunnen we dat doen? Investeringen in innovatie is één de onderdelen waarop de beoordeling van het WEF stoelt. En dat is niet voor niets: innovatie is een aanjager van concurrentiekracht, voor zowel een landeneconomie als voor de afzonderlijke bedrijven en organisaties waaruit die economie bestaat. Als we naar PwC intern kijken, dan gaat innovatie vooral over het verbeteren van dienstverlening aan klanten. Daarnaast adviseren we onze klanten inhoudelijk over innovatie. Dat kan gaan over beperkte, praktische verbeteringen, maar net zo vaak beginnen we bij de megatrends in de wereld en bespreken we welke effecten deze (kunnen) hebben.

  Welke gevolgen hebben demografische verschuivingen en urbanisatie op een organisatie? Hoe gaat een bedrijf om met het verschuiven van de economische machtbalans op het wereldtoneel? Wat betekenen klimaatverandering en grondstoffenschaarste voor het productenpalet? En is de ondernemer voldoende op de hoogte van kansen en bedreigingen door de technologie?

  Deze vraagstukken zijn al twee decennia in beeld en ze zullen zeker nog tien jaar relevant blijven. Het EU-onderzoeksprogramma 2014-2020 is gekomen tot zeven thema’s die parallel lopen aan de vraagstukken hierboven – later in deze publicatie gaan we hier verder op in. Het zijn grote vragen die erom vragen groot te denken. En dat is precies waar innovatie begint.

 • 5Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network

  Bij PwC besteden we veel aandacht aan innovatie. Om de aandacht te centraliseren, hebben we enige jaren geleden een centraal innovatieteam opgericht. Voorzitter Suzanne Keijl werkt met haar team aan het verankeren van innovatief denken in het DNA van de PwC’ers. Naar buiten heeft ze met haar team het initiatief genomen tot het Connected Innovation Network, dat in april 2013 voor het eerst bijeenkwam. Samenkomen met een select gezelschap van innovatieleiders van bedrijven en instellingen, dat kan niet anders dan tot een waardevolle kennisuitwisseling leiden. Kijk maar naar de publicatie die naar aanleiding van de eerste bijeenkomst is gemaakt onder de titel ‘De sprong voorwaarts, Connected Innovation 2013: een eerste peiling bij organisaties in Nederland’.

  Na de eerste bijeenkomst in april 2013 kwam het netwerk begin oktober voor de tweede keer samen. Deze publicatie doet verslag van die bijeenkomst. Belangrijkste doelstelling was deze keer om met elkaar tot een intentieverklaring te komen, analoog aan de innovatiecon-tracten die de overheid onlangs heeft gesloten met bedrijfsleven en wetenschapsinstellingen. Om dit verder toe te lichten, hield de heer Luuk Klomp van het ministerie van Economische Zaken een presentatie over het topsectorenbeleid. Vervolgens hebben de aanwezigen van het netwerk in een workshop met elkaar onderzocht welke onderwerpen ze in de eigen intentieverklaring willen opnemen. U vindt de uitkomsten hiervan in de intentieverklaring verderop in deze publicatie. De tekst is beoordeeld en geaccordeerd door de deelnemers van de tweede bijeenkomst en ook door de netwerkleden die niet aanwezig konden zijn.

  Als u geïnteresseerd bent om zich aan te sluiten, kijk dan voor de contactgegevens achterin deze publicatie.

 • 6 PwC

  1. Inleiding tot de intentieverklaring

  1.1. Tweede rondetafelbijeenkomst

  Op 3 oktober 2013 vond de tweede bijeenkomst plaats van het Connected Innovation Network. We konden nieuwe deelnemers verwelkomen van Philips, Royal HaskoningDHV, Innovation Factory, bol.com, Kirkman Company en het ministerie van Economische Zaken. Mooie namen om toe te voegen aan een toch al gevarieerd gezelschap - daaruit volgt dan ook de kwestie wat de leden van het netwerk met elkaar verbindt. Bij deze tweede ronde tafel hebben de aanwezigen met elkaar de volgende vragen proberen te beantwoorden: waarom dit netwerk, hoe willen er invulling aan geven en wat gaan we doen?

  Een dag voor de bijeenkomst van het netwerk zetten in Den Haag zes ministers van het Nederlandse kabinet, samen met vertegenwoor-digers van het bedrijfsleven en de wetenschap, hun handtekening onder een bundel innovatie-contracten. Deze contracten komen voort uit het topsectorenbeleid van de overheid, waarover hieronder meer. Tijdens de tweede bijeenkomst van het Connected Innovation Network werd dit beleid toegelicht door de heer Luuk Klomp van het ministerie van Economische Zaken. De aanwezigen hebben vervolgens in een workshop onderzocht wat volgens hen de invulling van het netwerk kan zijn. Dit hebben we verwoord in de intentieverklaring waarmee dit document besluit.

  De tekst is geaccordeerd door alle netwerkleden – ook van de organisaties die niet bij de tweede bijeenkomst aanwezig konden zijn: Atos, Rabobank, TNT Express, Wolters Kluwer, Dialogues House en Dutch Design Week.Met deze intentieverklaring, ons eigen innovatie-contract, willen we vorm en inhoud geven aan de taak die, naast de overheid, zeker ook op de schouders van bedrijven en instellingen rust: met elkaar zorgen dat de afzonderlijke organisaties en de Nederlandse economie als geheel innovatief en slagvaardig blijft concurreren in de wereld.

  1.2. Topsectorenbeleid overheid

  ‘Onderzoek en innovatie, daar moeten we het voor de toekomst van hebben,’ zei minister Henk Kamp van Economische Zaken op 2 oktober 2013. ‘Willen we onze welvaart op peil houden en hier voldoende werkgelegenheid hebben, dan moeten we in de wereld kunnen concurreren. Dat kunnen we alleen maar met producten die zich onderscheiden, en daar is innovatie voor nodig.’

  Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015De minister sprak deze woorden bij de ondertekening van het Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015. Dit is een verzameling innovatiecontracten opgesteld binnen de context van de negen Topsectoren, waarin afspraken staan tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven om gezamenlijk te werken aan het versterken van onze concurrentiekracht. Via deze innovatie-contracten leveren alle partijen een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven door bijvoorbeeld innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Het Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015 heeft een totale waarde van 4 miljard euro voor de jaren 2014 en 2015. Hiervan komt de helft voor rekening van het bedrijfsleven (private bijdragen) en de andere helft voor die van kennisinstellingen en overheid (publieke bijdragen).

  Het Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015 is een uitwerking van het innovatiebeleid binnen de Topsectorenaanpak waarin de samenwerking tussen onder -zoekers, ondernemers, onderwijs en overheid centraal staat. Met dit bedrijvenbeleid kiest de Nederlandse overheid voor een beleid dat zich richt op alle ondernemers en speciale aandacht heeft voor negen topsectoren. Het generieke beleid richt zich op vermindering van regeldruk, goed opgeleide mensen en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Techniekpact), bevordering

 • 7Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network

  van financieringsmogelijkheden voor het mkb (BMKB, GO, MKB+-fonds en Qredits), ICT-beleid (tien doorbraakprojecten), een stimulerend fiscaal stelsel (RDA, WBSO, Innovatiebox) en het creëren van een gelijk speelveld voor bedrijven. Daarnaast is er beleid gericht op sectoren die innovatief zijn en een sterke exportpositie hebben: de topsectoren. Nederland kan op wereldschaal het verschil maken als onder -zoekers en ondernemers slim samenwerken met steun van nationale en decentrale overheden.

  Investeren in concurrentiekracht Tijdens de tweede bijeenkomst van het Connected Innovation Network werd een toelichting gegeven op het topsectorenbeleid door de heer Luuk Klomp van het ministerie van Economische Zaken, directie Topsectoren en industriebeleid, directoraat-generaal bedrijfsleven en innovatie. Hij wijst erop dat de basis voor het topsectorenbeleid al werd gelegd aan het begin van dit millennium. De heer Klomp vat het topsectorenbeleid als volgt samen: ‘We investeren in concurrentiekracht, waarmee we geld verdienen op een termijn van vijftien jaar of langer. Dit doen we zodanig dat we de economische doelstellingen combineren met maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid.’

  In de financiering kiest de overheid minder voor subsidies en vaker voor generieke, fiscale regelingen en garanties. Dit betekent ook een meer integrale aanpak. De keten van fundamenteel en experimenteel onderzoek, industriële ontwikkeling en valorisatie wordt zo veel mogelijk versterkt en innovatie is niet een doel op zich: het is middel voor het versterken van concurrentiekracht.

  In het topsectorenbeleid treedt de overheid met name op als netwerkpartner. Dit betekent onder meer dat het beleid interdepartementaal wordt uitgevoerd – niet voor niets waren bij de ondertekening van de innovatiecontracten zes ministers aanwezig. De overheid wil de verbinding leggen tussen bedrijfsleven, onder -zoeksinstituten en de maatschappij, en zeker ook de verbinding over de grenzen van sectoren heen. Naast het stimuleren van een excellent ondernemers- en innovatieklimaat kiest de overheid voor een ‘mission driven’-aanpak: de ondernemers en onderzoekers zitten zelf samen aan het stuur.

  ‘We staan (…) voor een dubbele uitdaging. Met economische stagnatie op de korte termijn en maatschappelijke opgaven op de lange termijn. Hoe pakken we dit met succes aan? Innovatie is en blijft daarvoor de sleutel. Innovatie vergroot de productiviteit en de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven. En opent nieuwe wegen om de maatschappelijke opgaven aan te pakken waar we met elkaar voor staan. Dat lukt niet met de kennis van vandaag, daar hebben we die van morgen en overmorgen voor nodig.’

  Uit de toespraak door de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Innovatieconferentie, Ridderzaal, Den Haag, 2 oktober 2013

 • 8 PwC

  Breakthrough Innovation and Growth

  Om het belang van innovatie te kwantificeren, heeft PwC in 2013 een groot, internationaal onderzoek gedaan dat gepubliceerd is onder de titel ‘Breakthrough Innovation and Growth’. Partner Sander Kranenburg presenteerde de voornaamste uitkomsten tijdens de ronde tafel.Voor dit onderzoek ondervroeg PwC meer dan 1750 leidinggevenden in 25 landen en meer dan dertig sectoren naar de rol van innovatie in hun onderneming. Het onderzoek vergelijkt de innovatiepraktijk van de 20% meest innovatieve bedrijven met die van de 20% minst innovatieve, om zo te ontdekken welke sleutelprincipes er gelden.

  Naast een duidelijke correlatie tussen innovatie en omzetgroei, zijn er een aantal in het oog springende lessen van de meeste innovatieve bedrijven:• Onderken het belang van innovatie. Dat is het startpunt voor het

  welslagen van de innovatie zelf.• Experimenteer met nieuwe ‘operating models’, zoals ‘bootcamps’

  en ‘incubators’. Begin zo met de vertaling van trends en toekomst-verwachtingen via een creatief proces, maar….

  • …kom na het creatieve proces vervolgens wel tot concrete doelen met meetbare kpi’s. Zorg voor een samenhangende strategie, een ‘dedicated’ team, en behandel innovatie als elk ander managementproces.

  • Durf te kiezen voor radicale in plaats van incrementele innovatie. Dat is wat de meest innovatieve bedrijven doen.

  • Werk meer samen met strategische partners, klanten en concurrenten aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten.

  De voornaamste uitdagingen die uit het onderzoek naar voren kwamen, waren:• Innovatieve ideeën met voldoende snelheid naar de markt brengen.• De meest talentvolle mensen vinden en behouden om innovatie

  mogelijk te maken.• Een innovatiecultuur creëren en de juiste partijen vinden voor

  samenwerking.

  Wanneer we kijken naar de antwoorden van de Nederlandse deelnemers aan het onderzoek, dan zijn er drie aandachtsgebieden waarop men verwacht de voornaamste innovaties te zien: bedrijfsmodellen, klantervaring en diensteninnovatie.

 • 9Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network

  1.3 Synergie van technologische en sociale innovatie

  De heer Klomp spreekt in zijn betoog over een onderscheid in technologische en sociale innovatie, en het sterke interactie-effect daartussen. Wanneer deze verschijningsvormen samen worden toegepast, heeft dit gemiddeld meer effect op omzetgroei dan de twee vormen afzonderlijk bij elkaar opgeteld.

  Voornaamste bron voor deze stellingname is prof. dr. Henk Volberda, van de Rotterdam School of Management en de Erasmus Universiteit. Hij definieert sociale innovatie als het ontwikkelen van nieuwe management-vaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van flexibele organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiv-iteit te verhogen. Met sociale innovatie kunnen organisaties hun technologische kennisbasis beter benutten en prestaties te verbeteren.1

  Gebaseerd op de uitkomsten van de Erasmus Concurrentie- en Innovatie Monitor blijkt dat technologische innovaties 25 procent van het innovatiesucces verklaren, terwijl sociale innovaties 75 procent voor haar rekening nemen.2 Waardoor werkt sociale innovatie? Door het serieus betrekken van medewerkers bij de bedrijfsprocessen en investeren in hun ontwikkeling kunnen bedrijven een groot aantal nieuwe bronnen van ideeën en innovaties aanboren. Dit kan leiden tot een stijging in zowel arbeidsproductiviteit als innovatiekracht.

  1.4 Van topsectorenbeleid naar Connected Innovation

  Het Connected Innovation Network sluit op verschillende manieren aan bij het topsectoren-beleid van de overheid. Allereerst is er de netwerkfunctie: deelnemers uit verschillende sectoren, van bedrijven en instellingen met innovatie in hun portefeuille komen samen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Waar mogelijk zoeken we ketensamenwerking, om innovatie via elkaar en de partijen buiten het netwerk te versterken. We kiezen hiervoor een ‘mission driven’-aanpak waarin we doelen stellen en evalueren. Visie, ambitie en strategie komen verder aan bod in het volgende hoofdstuk: de intentieverklaring.

  Gelijk aan het innovatiecontract voor de topsectoren, kiest het Connected Innovation Network voor een opzet waarin een gezamen-lijke visie centraal staat. De intentieverklaring bestrijkt een agenda met thema’s die open is voor uitbreiding, en een aanpak die in de praktijk aangescherpt kan worden. Kernidee van de intentieverklaring is dat de deelnemende bedrijven en instellingen samen met enthousiasme en inzet elkaar willen inspireren en versterken.

  Sociale innovatie volgens Kirkman Company

  Onder de nieuwe deelnemers van het Connected Innovation Network is Kirkman Company, vertegenwoordigd door René Dijkstra. Het belang van sociale innovatie klinkt al door in de missie van Kirkman: co-creating social enterprises. Dijkstra gaf de aanwezigen een kort inkijkje in één van de projecten waarin Kirkman sociale innovatie stimuleert: Almere Stad Zonder Afval 2020. Voor het behalen van deze doelstelling is een omslag nodig van afvalcultuur naar grondstoffencultuur; hergebruik dus. In het project wil men een positieve houding en actief gedrag stimuleren bij burgers en ondernemers, en een belonende houding door de gemeente Almere bij voorbeeldgedrag. Hiervoor heeft Kirkman in Almere de basis gelegd voor een actieve community, met o.a. een online platform, waarin burgers en ondernemers zelfstandig activiteiten ondernemen om de doelen van het project te halen.

  1 Tijdschrift voor HRM 1 2011, Monitoren van sociale innovatie: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren. Henk Volberda, Justin Jansen, Michiel Tempelaar en Kevin Heij. http://www.erim.eur.nl/fileadmin/default/content/erim/research/centres/inscope/admin/c_news/thrm-maart2011-volberda.pdf

  2 Volberda, Jansen & Van den Bosch (2006): http://www.erasmusinnovatiemonitor.nl/onderzoek/ resul taten_2005/

 • 10 PwC

 • 11Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network

  2. Intentieverklaring Connected Innovation Network 2014

  2.1. Visie en ambitie

  2.1.1. VisieInnovatie is noodzakelijk voor vooruitgang. Dit geldt voor de samenleving als geheel, voor instellingen en individuen. Met innovatie voor bedrijven en organisaties bedoelen we de implementatie van een product, dienst of proces met verbeterde functionaliteit. Doel is meestal om competitief voordeel te behalen. Vandaar de noodzaak: zonder innovatie verwordt een organisatie tot één van de vele en delft men het onderspit in een concurrerende omgeving.

  Om te innoveren kan men kleine verbeteringen aanbrengen maar ook radicale stappen zetten waarvan de uitkomst niet van tevoren vast staat. Daar is lef voor nodig. De moed om een sprong in het onbekende te maken, hangt samen met de dynamische capaciteit van een organisatie. Bedrijven en instellingen zullen zich zo moeten inrichten dat innovatie kan ontstaan en gewaardeerd wordt, ook als het niet onmiddellijk tot gewenste resultaten leidt.

  Vanuit de vaststelling dat innovatie noodzakelijk is en veel vraagt van organisaties, is in het voorjaar van 2013 het Connected Innovation Network opgericht. Het netwerk brengt, zonder commerciële doelstelling, mensen met innovatie in de portefeuille, van bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren bij elkaar.

  2.1.2. AmbitieHet Connected Innnovation Network heeft de primaire ambitie om vooral als netwerk te functioneren:• Het netwerk wil een veilige omgeving zijn

  waarin deelnemers elkaar inspireren met vernieuwende perspectieven en kennis.

  Daarnaast zijn er twee secundaire ambities die mogelijk in een later stadium kunnen worden gerealiseerd:• Het netwerk kan een platform bieden voor

  co-creatie, het testen van innovatie-in-itiatieven van netwerkleden, en andere manieren van actieve samenwerking. Deelname aan dit soort activiteiten gebeurt op vrijwillige basis en kan in kleinere groepen van netwerkleden plaatsvinden.

  • Het netwerk kan besluiten om actief naar buiten te treden en activiteiten te ondernemen in het maatschappelijk belang. Te denken valt aan een functie als klankbord, het uitschrijven van een Innovation Challenge, coaching van studenten bij scriptie of stage, oprichting van scholarships, ondersteuning van start-ups, etc.

  2.2. Strategie

  2.2.1. Thema’sOnze ambitie willen we vormgeven door met het netwerk verschillende thema’s rond het begrip innovatie te onderzoeken en uit te werken. Deze zijn ingedeeld in twee groepen: innovatie als onderwerp en de toepassing op megatrends. De lijst is niet bindend of uitputtend.

  Innovatie als onderwerp• Innovatiecultuur en leiderschap• Innovatie intern organiseren: van creativiteit

  naar structuur• Sociale innovatie op de werkvloer• Brainstorming en andere creatieve technieken

  in een zakelijke context• Innovaties testen: social media en andere

  vormen om tot waardevolle testdata te komen.

  Het Connected Innovation Network heeft de visie om de kennis over en de toepassing van innovatie naar een hoger plan te tillen.

 • 12 PwC

  • Innovation accounting: methodes en kpi’s om innovatie meetbaar te maken.

  • Co-creatie en het activeren van de keten: innoveren met klanten, concurrenten en strategische partners.

  Innovatie als antwoord op de zeven thema’s van ‘Horizon 2020’De komende decennia zijn er verschillende onderwerpen die van grote invloed zijn op de wereld. De EU heeft deze onderwerpen in haar onderzoeksprogramma ‘Horizon 2020’ geformu-leerd in zeven thema’s. Hoe kan innovatie bijdragen aan het omgaan met deze thema’s?

  Zeven thema’s van ‘Horizon 2020’, EU-onderzoeksprogramma 2014-2020:• Gezondheid, demografische veranderingen,

  welzijn• Voedselveiligheid, duurzame landbouw,

  marien en maritiem onderzoek, bio-economie • Veilige, schone en efficiënte energie• Slim, groen en geïntegreerd vervoer• Klimaat, hulpbronefficiëntie, grondstoffen• Inclusieve en innovatieve samenleving• Veilige samenleving

  2.2.2 ActiviteitenOm de ambitie zoals hierboven beschreven te verwezenlijken, komen we met het netwerk in principe eenmaal per kwartaal samen voor een activiteit van een halve werkdag. Naar gelang het onderwerp, kunnen sommige bijeenkomsten meer geschikt zijn voor een beperkt gezelschap.

  Digitaal platformUiterlijk 2014 wordt het netwerk ook virtueel verbonden op een digitaal, besloten platform waarmee communicatie en kennisdeling optimaal kan verlopen. Initiatief voor de inrichting van het platform ligt bij de agendacommissie. Het digitale platform kan mogelijk actief worden ingezet, als ‘community’, voor de te kiezen werkvormen.

  Organisatie van activiteitenVoorafgaand aan een bijeenkomst besluit het

  netwerk, op initiatief van de agendacommissie, welke leden de bijeenkomst organiseren. Niemand wordt verplicht en leden melden zichzelf aan als organisator. De organisatoren bepalen een locatie en sturen vooraf de agenda en de opzet van de bijeenkomst naar de leden. Hierin wordt onder meer gecommuniceerd wat zowel de organisatoren als de leden komen ‘halen’ en gaan ‘brengen’. Elke bijeenkomst wordt direct na afloop geëvalueerd door de agendacommissie, de organisatoren en de aanwezige leden.

  WerkvormenWe kunnen voor de activiteiten verschil-lende werkvormen inzetten die passen bij het onderwerp. Onderstaande lijst is niet uitputtend of bindend, en dient ter inspiratie:• Kennisdeling van best and worst cases:

  wat kunnen we ervan leren?• Presentaties, workshops en discussies• Enquêtes – bijvoorbeeld om voorafgaand

  aan bijeenkomst inzicht te krijgen• Bezoek aan de organisatie van netwerkleden• Congressen bezoeken of organiseren • Literatuuronderzoek• Uitnodigen van gastsprekers.

  2.2.3 Agendacommissie en backofficeDe agendacommissie heeft als voornaamste taken:• Vaststellen en afstemmen van de agenda aan

  het begin van het jaar. Alle netwerkleden kunnen agendapunten aandragen bij de agendacommissie.

  • Ondersteunen van de organisatoren van de bijeenkomsten, samen met de backoffice.

  • Benoemen van een nieuwe agendacommissie aan het eind van het jaar.

  De agendacommissie zal in een vergadering van ongeveer twee uur invulling geven aan de volgende bijeenkomst van de agenda, samen met de organisatoren. Daarnaast zal per bijeenkomst mogelijk nog drie uur besteed worden aan organisatorische zaken. Uitgaande van één bijeenkomst per kwartaal betekent dit een

  ‘Om te innoveren kan men kleine verbeteringen aanbrengen maar ook radicale stappen zetten waarvan de uitkomst niet van tevoren vast staat.’

 • 13Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network

  tijdsbesteding op jaarbasis van twintig uur per agendacommissielid.

  De agendacommissie bestaat uit een netwerklid van PwC en drie andere netwerkleden die jaarlijks rouleren.

  De backoffice geeft algemene ondersteuning aan het netwerk en de agendacommissie. Deze faciliterende rol wordt door PwC vervult, met onder meer de volgende taken:• Het coördineren van de algemene

  communicatie• Het opzetten en coördineren van het digitale

  platform• Het coördineren van de productie van

  publicaties• Het ondersteunen bij de organisatie van

  activiteiten

  2.2.4. Overige zaken

  InzetVoor het behalen van bovenstaande doelstel-lingen wordt van alle ondertekenaars actieve inzet gevraagd. Die inzet wordt voor elke activiteit expliciet vastgesteld. In het algemeen verlangen we dat de leden van het netwerk aan ten minste driekwart van de activiteiten deelnemen, om zo de betrokkenheid op peil te houden. De agendacommissie neemt het voortouw in het opstellen van een agenda, ondertekenaars zijn van harte uitgenodigd om te reageren en suggesties voor wijziging te geven.

  LocatieHet streven is om per activiteit op een locatie van een van de deelnemers samen te komen – dit vanuit de gedachte dat de netwerkfunctie versterkt als je bij elkaar ‘over de vloer’ komt. Bij gebrek aan een besluit over de locatie, stelt PwC voor de activiteiten een ruimte beschikbaar in kantoor Westgate in Amsterdam.

  EvaluatieNaast de evaluatie na elke activiteit, houden we jaarlijks een overkoepelend evaluatie van de ondernomen activiteiten en we kijken vooruit naar het nieuwe jaar: we verkiezen nieuwe agendacommissieleden en we bespreken mogelijke agendapunten en bijeenkomsten. De eerste jaarevaluatie vindt plaats in december 2014. Eens per twee jaar herzien we de intentieverklaring.

  Geschreven publicatiePer activiteit wordt in principe een geschreven publicatie gemaakt. Wanneer hiertoe wordt besloten, coördineert PwC de publicatie die, na goedkeuring van de ondertekenaars, in pdf-vorm wordt verspreid onder ondertekenaars en andere geïnteresseerden.

  DeelnameHet Connected Innovation Network staat open voor nieuwe leden. We streven naar een vaste kern van maximaal 50 personen en een flexibele kern van maximaal 20 personen. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met het netwerk via e-mail: [email protected] Doelstelling voor het eerste jaar, tot eind 2014, is om het ledental niet groter dan vijftig te laten zijn.

 • 14 PwC

  2.3. Ondertekening

  Wij, de ondertekenaars van de intentieverklaring van het Connected Innovation Network, streven ernaar om de doelstellingen zoals hierboven vastgesteld tot leven te brengen. Dit doen we met enthousiasme en plezier, in de verwachting dat we met elkaar de kennisvorming over innovatie naar een hoger plan tillen.

  Amsterdam, 12 maart 2014

  Arjan Meijer (Sogeti) Berry Vetjens (TNO) Erik Brouwer (Leaseplan/Tilburg University) Hans Robertus (Holland Branding Group) Harrie Keusters (Canon) Henri van Eeghen (Cordaid) Ingrid Wendel (STBY) Jan Wijn (Vereniging Eigen Huis)

  Jaspar Roos (Future Ideas & Dialogues House) Jasper Baggerman (Wolters Kluwer) Kees Kranenburg (Atos) Lars Falch (Vattenfall) Marc van den Berg (ING) Mark Vletter (Voyes Telecom) René Dijkstra (Kirkman Company) Suzanne Keijl (PwC)

 • 15Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network

  Contact

  Voor meer informatie over deze publicatie of het netwerk kunt u contact opnemen met:

  Telefoon: 088 792 49 14E-mail: [email protected]

 • © 2014 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie.

  Contacts