Informatiebulletin - School Lyndensteyn · met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze...

8
Informatiebulletin Skoalle en Thús pagina 1 Dit magazine is te vinden via de knop ‘Actueel’ van onze website www.schoollyndensteyn.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................... 1 Van de schoolleiding............................................. 1 Open dag JCF ........................................................ 2 Afscheid Juf Jildou ................................................ 3 De interne stage ................................................... 4 Leerlingen ............................................................. 5 Personeel .............................................................. 6 Een nieuwe kracht op de repro! ........................... 6 Gymkleding ........................................................... 6 Nieuwe groepsnamen SO ..................................... 7 Bibliotheek ............................................................ 7 Logeren in de Hoeve ............................................. 7 MR lid gezocht ...................................................... 8 Van de schoolleiding Tseard Fabriek Het nieuwe cursusjaar is nog maar net begonnen of de herfstvakantie staat weer voor de deur. Vol enthousiasme zijn we weer aan het nieuwe school- jaar begonnen. Het is prachtig om te zien hoe iedere leerling zijn of haar plekje weer heeft gevon- den in de al dan niet nieuwe klas. In deze uitgave van Skoalle en Thús kunt u weer lezen over de verschillende activiteiten die er hebben plaatsge- vonden. Zo mocht ik 5 oktober met een groep leerlingen afreizen naar de open dag van de Jo- han Cruyff Foundation in het Olympisch stadion te Amsterdam. Een geweldige ervaring om hon- derden leerlingen vol enthousiasme te zien spor- ten ondanks hun handicap. Onder begeleiding van een leger aan vrijwilligers en ambassadeurs kon eenieder genieten van alle activiteiten! Een dag om nooit te vergeten. Op 27 september nam Jildou Grovenstein af- scheid als IB-er aan School Lyndensteyn. In het kader van dit afscheid was er voor de leerlingen van het SO een schitterende voorstelling van the- atergroep Frets met als thema ‘Griezelen’, dit ook in het kader van het thema van de Kinderboeken- week. Een uur lang wist deze groep ons te boeien met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze interactie lag met name de kracht van deze kostelijke voorstelling. Hierna mocht Jildou onze nieuwe bibliotheek openen met de toepasselijke naam ‘Lyndensteyn leesplezier’ bedacht door een van onze leerlingen Lydian van der Ploeg. Want dat is wel de kern waar het om draait, leesplezier Nummer 111 Oktober 2017 School Lyndensteyn – Hoofdstraat 1 – 9244 CL – Beetsterzwaag

Transcript of Informatiebulletin - School Lyndensteyn · met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze...

Page 1: Informatiebulletin - School Lyndensteyn · met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze interactie lag met name de kracht van deze kostelijke voorstelling. Hierna mocht Jildou

Informatiebulletin

Skoalle en Thús pagina 1

Di t ma g a zi ne i s t e v i nden v ia de k no p ‘ Act uee l ’ va n onze w ebs i t e w w w .s cho o l ly ndens t ey n .n l

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ..................................................... 1

Van de schoolleiding ............................................. 1

Open dag JCF ........................................................ 2

Afscheid Juf Jildou ................................................ 3

De interne stage ................................................... 4

Leerlingen ............................................................. 5

Personeel .............................................................. 6

Een nieuwe kracht op de repro! ........................... 6

Gymkleding ........................................................... 6

Nieuwe groepsnamen SO ..................................... 7

Bibliotheek ............................................................ 7

Logeren in de Hoeve ............................................. 7

MR lid gezocht ...................................................... 8

Van de schoolleiding

Tseard Fabriek Het nieuwe cursusjaar is nog maar net begonnen of de herfstvakantie staat weer voor de deur. Vol enthousiasme zijn we weer aan het nieuwe school-jaar begonnen. Het is prachtig om te zien hoe iedere leerling zijn of haar plekje weer heeft gevon-den in de al dan niet nieuwe klas. In deze uitgave van Skoalle en Thús kunt u weer lezen over de verschillende activiteiten die er hebben plaatsge-vonden. Zo mocht ik 5 oktober met een groep leerlingen afreizen naar de open dag van de Jo-han Cruyff Foundation in het Olympisch stadion te Amsterdam. Een geweldige ervaring om hon-derden leerlingen vol enthousiasme te zien spor-ten ondanks hun handicap. Onder begeleiding van een leger aan vrijwilligers en ambassadeurs kon eenieder genieten van alle activiteiten! Een dag om nooit te vergeten. Op 27 september nam Jildou Grovenstein af-scheid als IB-er aan School Lyndensteyn. In het kader van dit afscheid was er voor de leerlingen van het SO een schitterende voorstelling van the-atergroep Frets met als thema ‘Griezelen’, dit ook in het kader van het thema van de Kinderboeken-week. Een uur lang wist deze groep ons te boeien met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze interactie lag met name de kracht van deze kostelijke voorstelling. Hierna mocht Jildou onze nieuwe bibliotheek openen met de toepasselijke naam ‘Lyndensteyn leesplezier’ bedacht door een van onze leerlingen Lydian van der Ploeg. Want dat is wel de kern waar het om draait, leesplezier

Nummer 111 Oktober 2017 School Lyndensteyn – Hoofdstraat 1 – 9244 CL – Beetsterzwaag

Page 2: Informatiebulletin - School Lyndensteyn · met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze interactie lag met name de kracht van deze kostelijke voorstelling. Hierna mocht Jildou

pagina 2 Skoalle en Thús

voor iedereen. Aan de inrichting zal het niet lig-gen. Prachtig meubilair in frisse gele tinten. En het kan niet vaak genoeg vermeld worden, mede door de onmisbare steun van ‘onze’ Vrienden Van School Lyndensteyn hadden we deze prach-tige entourage niet kunnen realiseren. Hartelijk dank! Eens temeer een reden om deze stichting van harte aan te bevelen om ze te steunen met een financiële bijdrage! Op onze website kunt u meer lezen over de stichting en kunt u zich aan-melden als donateur. Is het dan allemaal positief nieuws wat we u kun-nen melden? Helaas niet. Op 5 oktober was er Code Rood in onderwijsland. Werkgevers- en werknemersorganisaties riepen een stakingsdag uit om aandacht te vragen voor de ernstige situa-tie binnen het primair onderwijs. Salariëring en werkdruk stonden centraal. Het feit dat tiendui-zenden personeelsleden demonstreerden in on-der meer Groningen en Den Haag toonde wel aan dat de nood hoog is binnen onze onderwijssector. We hopen dat het nieuwe kabinet zich deze sig-nalen ter harte neemt en meer openingen zal bie-den dan nu het geval is. We grijpen niet snel naar een staking als middel en willen alle ouders en verzorgers bedanken voor hun begrip in dezen. Maar eerst gaan we genieten van een heerlijke herfstvakantie om lekker door te waaien en weer energie op te doen voor het volgende trimester! Veel leesplezier. Open dag JCF

Ester Stolk

Woensdag 20 september was het weer feest in Amsterdam. De Cruyff Foundation had weer de jaarlijkse Open Dag en dit keer was het voor de 17e keer. LGMG 6b was deze keer uitgenodigd om mee te gaan. Er konden vele sporten worden uitgepro-beerd, er waren optredens en vele bekende spor-ters. Er zijn dan ook veel handtekeningen verza-meld. Als kers op de taart hadden we een ont-moeting met Danny Cruijff. We hebben haar een

boekje aangeboden met foto’s van de vele activi-teiten, die o.a. de ReBuswerkgroep van School Lyndensteyn organiseerde en die door de Cruyff Foundation de afgelopen jaren zijn gefinancierd. Daarnaast hadden we een tas vol lekkers uit Friesland. Deze werd in dank aanvaard om later mee kunnen nemen naar Barcelona. Het was dus weer een zeer geslaagde dag. Meer foto’s zijn te zien op de site van school.

Page 3: Informatiebulletin - School Lyndensteyn · met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze interactie lag met name de kracht van deze kostelijke voorstelling. Hierna mocht Jildou

Skoalle en thús / Thuis en school pagina 3

Afscheid Juf Jildou

Op 27 september heeft Jildou Grovenstein af-scheid genomen als intern begeleider van School Lyndensteyn. Jildou heeft de SO-leerlingen de voorstelling ‘Griezelig’ van de theatergroep Frets als afscheidscadeau aangeboden.

Page 4: Informatiebulletin - School Lyndensteyn · met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze interactie lag met name de kracht van deze kostelijke voorstelling. Hierna mocht Jildou

pagina 4 Skoalle en Thús

De interne stage

Ellen Bekkers

Dit schooljaar ben ik begonnen als coördinator van de interne stage, de opvolger van Alle Jan Heida. Ik ben enthousiast en heb er zin in om sa-men met mijn collega’s de interne stage verder te ontwikkelen. De leerlingen van de PGO-middenbouw lopen twee keer in de week stage in school. Ze voeren dan taken uit die ze geleerd hebben tijdens de praktijkvakken. Nieuw hierbij is dat ze niet meer dingen voor zichzelf doen of maken, maar voor een ander. Verder besteden we veel aandacht aan werknemersvaardigheden, zoals bijvoor-beeld: afspraken nakomen, goed samenwerken, opkomen voor jezelf, kritiek kunnen ontvangen, aandacht voor je uiterlijk en zelfstandig werken.

Elke periode (van vakantie tot vakantie) worden de leerlingen op een andere plek ingedeeld. Dit is een greep uit de stages die we aanbieden: de pantry, de repro/het magazijn, soep en het broodje van de week maken, groenonderhoud, schilderijen, filmpjes/foto’s en werkstukken van hout maken. We hebben dit jaar een enthousiaste ploeg leer-lingen, die met inzet en plezier hun taken uitvoe-ren! Ook de bovenbouwers, die op dat moment nog niet op externe stage zijn, lopen op school stage. Dit doen ze op donderdag en vrijdag. Nieuwe on-derdelen zijn de maaltijdservice voor het perso-neel en de taartenverkoop. De leerlingen krijgen regelmatig een compliment voor een lekkere maaltijd of taart. Een compliment is hier ook op zijn plaats voor de begeleiders: meneer Bouma, mevrouw Nicolai en mevrouw Van der Meer. Ook voor hen is dit hard werken!

Page 5: Informatiebulletin - School Lyndensteyn · met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze interactie lag met name de kracht van deze kostelijke voorstelling. Hierna mocht Jildou

Skoalle en thús / Thuis en school pagina 5

Leerlingen

Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen SO

Mohammad Abdulmajid Birgit Bakker Suzan Bakker Noëlle Daleman Hylke Dijkstra Sebastiaan van Gemert Matthias Hoekstra Jens Hof Joey Huls Daniek Jonker Ilana Klijnstra Anouk van der Meer Jesse van Rootseler Eline Spek Tessa van der Veen Nieuwe leerlingen VSO

Simon Anne Beimers Lars Bosscher Tim Brink Stijn Douma Robin Draaisma Christiaan Henkes Nikita Heuvelman Jitse Hietkamp Pepijn Jansen Dirk-Jan Koehoorn Bauke Kooy Byrthe Meesters Job Metten Russell Otoo Femke Plantinga Peter Postma Priscilla Siemens Tygo Stelwagen Brechtje, de Vries Jesse Oane de Vries Celine de Vries Mahmoud Youssef

Vertrokken leerlingen

Vertrokken leerlingen SO

Ricardo Smit Amber Stoker Anouk van der Meulen Christa Stoelwinder Danique van der Vegt Danny Faber Demian Bijlsma Iris Dekker Jense van der Meer Jordy op de Hoek Mickey Bouwhuis Tjerk van der Veen Willem Baron Feitse Boonstra Devon Fullinck Thom Huitema Levi Loots Damian Zwittink Vetrokken leerlingen VSO

Hette Kloosterman Zenab van Toor Rob Folkeringa Chantal Jager Jan Harmen van Vaals Sander van der Goot Petra de Groot Marcella Haanstra Kaj ‘t Hart Sumeia Inad Vera Stinstra Linda van der Veen Silvan Verbeek Janine Zondergeld Tara Fleming Daniël Will Ruben Bourgonjen Jorn Kloosterman Gijs van Wieringen Jelyn Houweling

Page 6: Informatiebulletin - School Lyndensteyn · met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze interactie lag met name de kracht van deze kostelijke voorstelling. Hierna mocht Jildou

pagina 6 Skoalle en Thús

Personeel

Jubilea

Op 25 september was Linda Jellesma 40 jaar werkzaam in het onderwijs.

Geboren

Rimke Dochter van Esri de Heij en Jan Willem Brak. Zusje van Sylvie en Jinse. Uit dienst

Jildou Grovenstein. Jildou heeft afscheid geno-men van het SO. Ze heeft 11 jaar gewerkt als leer-kracht en intern begeleider. In dienst

Carla Dijkstra is de nieuwe IB-er van het SO.

Een nieuwe kracht op de repro!

Ellen Bekkers

Dit schooljaar hebben we voor het eerst een vrij-williger die ons bij staat op de repro en in het ma-gazijn. Dit is Egbert Boessenkool. We zijn heel blij met de hulp die hij ons biedt. Meneer Boessen-kool is er 4 dagen in de week, 4 uren per dag. Hij heeft een actieve en positieve inbreng en dat waarderen wij zeer! Gymkleding

Ester Stolk

Het uitgangspunt van School Lyndensteyn is ‘re-gulier waar het kan, speciaal waar het moet’. Wij, als medewerkers bewegingsonderwijs, wer-ken daar ook aan. We proberen onze leerlingen voor te bereiden op de sportcultuur buiten onze school. Daar is het gebruikelijk dat je je vooraf en na afloop ver-kleedt. Dit heeft onder andere te maken met de hygiëne. Het komt vaak voor dat leerlingen be-zweet uit de gymles komen. Voor de klassenme-dewerkers en medeleerlingen is het dan erg pret-tig als je een schoon, fris T-shirt aan kunt trekken en niet met je bezwete shirt in de klas zit. We zouden ook graag willen dat er gedoucht wordt na afloop, maar we beseffen ons dat dat te veel tijd kost. Een ander shirt is dus een minimale op-lossing. Voor bovenbouw SO- en VSO-leerlingen is deodorantroller daarbij ook wenselijk. We vragen van onze leerlingen een T-shirt en een sportbroek, sokken en schone sportschoenen met zolen die niet aflaten. We willen graag dat de leerlingen zich voor de gymles omkleden en na de gymles weer hun gewone kleding aan doen. Leer-lingen met aangepaste schoenen mogen op hun aangepaste schoenen sporten. Leerlingen met spalken moeten wel gebruik maken van sport-schoenen. Spalken passen ook in sportschoenen.

Page 7: Informatiebulletin - School Lyndensteyn · met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze interactie lag met name de kracht van deze kostelijke voorstelling. Hierna mocht Jildou

Skoalle en thús / Thuis en school pagina 7

Mocht het aantrekken van een sportbroek veel problemen opleveren, dan mag de leerling in zijn gewone broek sporten. Dit gaat in overleg met de leerkracht bewegingsonderwijs en de klassenme-dewerkers. Vanaf groep 3 (LG 3 en LG/MG 3) moeten de leer-lingen gymkleding meenemen. Bij de kleuters hoeft dat nog niet. Het wel raadzaam gemakke-lijke kleding aan te trekken op de dag dat uw kind gymnastiek heeft. Rokjes en jurkjes zijn niet han-dig. Nieuwe groepsnamen SO

Djoke Mulder Op 30 oktober heeft School Lyndensteyn een stu-diedag met Revalidatie Friesland. Alle leerlingen zijn dan vrij. Vanaf die dag worden er nieuwe na-men van de klassen gehanteerd. Waarom nieuwe namen? Regelmatig horen we: Waar is groep 8? Betekent LG 6 ook leerstof uit groep 6? Wat betekent LGMG? Waarom is er LGMG 5 en 5a? We hebben gekozen om geen getallen meer te gebruiken maar letters, in combinatie met een kleur in de vier stromingen die we binnen de school hebben.

LGMG1→ ORANJE A LGMG5A→ GEEL A

LGMG2→ ORANJE B LGMG6A→ GEEL B

LG2→ ORANJE C LG3→ BLAUW A

LGMG3→ GROEN A LG4→ BLAUW B

LGMG4→ GROEN B LG5→ BLAUW C

LGMG5→ GROEN C LG6→ BLAUW D

LGMG6B→ GROEN D LG7→ BLAUW E

Oranje voor de kleuters, blauw voor de LG-stroom, groen voor de LGMG-stroom en geel voor de ZML-groepen. De wijziging gaat om de naam van de klas. Uw kind volgt in de klas het programma van een groep zoals op de basisschool.

Voorbeeld: in Blauw D (voorheen LG6) zitten leer-lingen die het programma van groep 5 en 6 vol-gen. Elke leerling volgt voor elk vak een eigen leerlijn. Bibliotheek

Djoke Mulder

De nieuwe bibliotheek is geopend op de ouder-avond door Jildou. De boeken stonden op drie plekken in de school, en zijn nu bijeengebracht op een mooie lichte locatie. Ook in deze tijd van digi-talisering vinden we het belangrijk dat leerlingen veel lezen (kilometers maken) en daar hoort een bibliotheek bij. Op woensdag heeft bedenker Lydia (LG 7) de naam van de bibliotheek onthult: ‘Lyndensteyn Leesplezier’. Op donderdag hebben LG7 en LG3 de schoolbiebvitrine nog geopend. LG3 heeft de vitrine versierd. Logeren in de Hoeve

Hoe leuk zou het zijn? Om zelf eens uw zoon of dochter naar school te brengen? Eens meekijken tijdens lesuren of therapie? De ouders van de klasgenootjes leren kennen? Dat er na school sa-men met vriendjes kan worden gespeeld? Dat er met vriendinnetjes geknutseld kan worden na schooltijd?

Page 8: Informatiebulletin - School Lyndensteyn · met spontane bijdrages van veel leerlingen. In deze interactie lag met name de kracht van deze kostelijke voorstelling. Hierna mocht Jildou

pagina 8 Skoalle en Thús

Colofon ‘Skoalle-en-thús verschijnt vijfmaal per jaar. Het infor-matiemagazine is bedoeld voor ouders, medewerkers en andere in School Lyndensteyn geïnteresseerde me-dewerkers. De redactie bestaat uit Dirk W. Dijkstra en Yfke Ottema. Zij hebben een eigen redactionele verantwoor-delijkheid en dragen er zorg voor dat door de inhoud van dit blad geen schade wordt berokkend aan de orga-nisatie dan wel aan individuele personen. De inhoud van ingezonden stukken hoeft niet overeen te komen met de mening van de redactie dan wel de mening van de schoolleiding. Oud-medewerkers ontvangen dit blad tot uiterlijk een jaar na het verbreken van hun dienst-verband met de school. Voor vragen, adviezen en opmerkingen naar aanleiding van inhoud of vormgeving kunt u altijd terecht bij de re-dactie via:

[email protected] De inleverdatum voor de kopij van het volgende num-mer:

13 december 2017

Dat kan allemaal tijdens ‘Ut fan (t)Hus’ in de Ro-nald McDonald Hoeve. De Ronald McDonald Hoeve stelt hiervoor haar appartementen drie dagen ter beschikking voor het hele gezin! In samenwerking met school zijn hier twee mid-weken hiervoor gereserveerd: 2017 Maandag 6 t/m woensdag 8 november Woensdag 8 t/m vrijdag 10 november 2018 Maandag 29 t/m woensdag 31 januari Woensdag 31 januari t/m vrijdag 2 februari Een weekend ervoor of erna is wellicht ook nog een optie. Natuurlijk is dit leuk om dit voor (een deel van) de klas te organiseren. Lijkt u dit wat of wilt u meer informatie neem dan contact op met de Ronald McDonald Hoeve: 0512-380555 [email protected] Een kijkje nemen in een appartement? Voor meer info over de Hoeve kijk op: www.ronaldmcdonaldhoeve.nl

MR-lid gezocht

Binnen de oudergeleding van de MR is een vaca-ture! Welke ouder/verzorger zou graag als MR-lid aan de slag willen gaan? Gezocht 2 ouders/verzorgers die per schooljaar 2017-2018 zitting willen nemen in de medezeggenschaps-raad van School Lyndensteyn. Wat is een MR? In de medezeggenschapsraad praat en besluit je mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen

met de directie draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het ge-bouw en de arbeidsomstandigheden. Welke bevoegdheden heeft een MR? Directie en MR werken nauw samen. Voor heel wat belangrijke beslissingen op schoolniveau dient directie de ouders en het personeel te raad-plegen. Dat gebeurt via de MR, dit staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen: die waarover de MR eerst advies moet geven; die waarvoor in-stemming van de MR vereist is; die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. Wat vragen we van MR-leden? • Interesse in schoolbeleid en schoolregels. • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden

van vergaderingen (lezen van stukken). • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (onge-

veer 8 maal per jaar). • Een constructief-kritische én open houding

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? U kunt uw interesse in de vacature op verschil-lende manieren kenbaar maken: • Via de leerkracht van uw kind, of • Via de mail: [email protected]

Wanneer nodig volgen er verkiezingen.