I Ml)CLl)C I - Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2010/BCTC/VN/NAM/VSG_Bao...I I I I I I I I I...

of 31 /31
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I CONG TY CO PHAN CONTAINER PHiA HAM Ml)CLl)C Z. Bao do eiia Ban TAng Giam dAc 3. BaD do ki~m toan 4. Bing can d~i k~ loan tAng ho;rpl,i ogay 31 thang 12 nim ZOIO s. Baodo k~tqui ho,t d~Dgkinh doanh t6nghqp tho nim tili thinh kit thuc ngily 31 thing 12 nAm 2010 6. BaDcao hi'll cburinti~n te tAng hqp tho nim til cbioh k~t thue ngty 31 tbang 12 nAm 20LO 7. Ban thuy~1mlnh Biio cao tlli chlob lAnghqp tho nim tii cblnh kit thue ollay 31 thing 12 nim 2010 8. "hylyc ••••••••••••••••••••••• TnlDK I ,., 5.6 7-10 II 12-13 )4.30 31

Transcript of I Ml)CLl)C I - Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2010/BCTC/VN/NAM/VSG_Bao...I I I I I I I I I...

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TY CO PHAN CONTAINER PHiA HAM

Ml)CLl)C

Z. Bao do eiia Ban TAng Giam dAc

3. BaDdo ki~mtoan

4. Bing can d~i k~ loan tAng ho;rpl,i ogay 31 thang 12 nim ZOIO

s. Baodo k~tqui ho,t d~Dgkinhdoanh t6nghqptho nim tili thinh kit thuc ngily 31 thing 12 nAm 2010

6. BaDcao hi'll cburin ti~nte tAng hqptho nim til cbioh k~t thue ngty 31 tbang 12 nAm 20LO

7. Ban thuy~1mlnh Biio cao tlli chlob lAng hqptho nim tii cblnh kit thue ollay 31 thing 12 nim 2010

8. "hylyc

•••••••••••••••••••••••

TnlDK

I

,.,5.6

7 -10

II

12-13

)4.30

31

2

CONG TY CO PHAN CONTAINER PHiA HAM

HAOcAo ellA BAN TONG GIAM DOC

Ty Ii (%)3070100

V6n gOp (VND)33.140.000.00077.300.000.000110.440.000.000

Dia chisf, IB TrL. HlIng D"o, Qu~ Himg Bang. TP. Hai PhOng

sf:, II Nguy~n Ilu~, ~n 1, TP.H6 Chi Minh3.8290197 - 3.82905433.9140571veshem@vicon,hip,com.vn0301872364

V6n ditu If thw GiA)' chUng nh~n dAng kYkinh <Ioanh:C6 cronK sA ~ phi~uNM nrn'Jc 3.314.000Cae ~ liOn!!khill: 7.730.000CQns 11.044,000

:'ihii'ng anh horong guan l!"(Jngd~n Ilnh hinb hnal dOng pia (Ong "Tlnh hlnh khling hoang kinh I~ lil nlim 2008 lam anh h.,OOg IOndtn ITnh"lIC v~ chuybl Mng hili nendnanh Ihu n1m 2010 giam dang kt do giam gia cho lhue lIIu dinh him.

Ok don vi IT\leIhu(\c:Ten don viChi nhanh Hai phOng

11",,1dQng ehinh eua Cong ly Iii: Kinh doanh khai IMe kho bli va dieh vI' gian nh~ hang h6a; Tf:,ehlievii th"", hi~n "~ tili til phuong thtic df:,ivoi conla.iner va cae I""i hang hOOkhac. Ihlle h~ cae dieh VI'dai Iy: container, tilu bi~n, lien hi~p v~n chuy~n, giao nhiln hang h6a V.V... ; DOng moi va sira chila:conlain~.•.•de IhiH hi, ph<r<mgli~ Me xJp, viln tili thuy bQ; H~ d(\ng chuyen <Ioanh d"a ngum laod(\ng va chuyen gia Vi~ Nam di hIm vi.;c c6lhm him {,n.roc ngulli; Mua ban IhiH hi. vilt I" ngilnh hanghai, phucmg ti~n v~n \Ai _ x~p dO; Mua b.in scm. son diu, veeni; Dich vv liy lMe xuil nhip khAu; Dieh~u khai Ihue hing h.i; Dan!;'lo d(ly ngh';; Kinh dnanh Van rai bi~n; Dich "V moi gioi hilng hili; TIme vacho thue tilu bi~n.

TI"\Is(r h~ dQngVia eh!Di~n lh""iF••£-mailM~sf, Ih...!

Tinb hinh lili ehinh va boal d{ong kinh doanhTinh hinh liii chinh!;'li th<'lidiJm ngay 31 lMng 12 nlull 2010, k~1 qua h""l d(\lIg kinh dnanh va IU'Uchuytn li~n Ie cho n1m tili chinh k~llhUc cilng cila COng 1y dlll,lCtrlnh bay trong Sao cao tai chinh Ibngh"" dinh kern ban cao nily (til trang 07 &n Inng 31).

Troog qua trinh ho\Il d<)ngCoog ty dAdlfqc so K~ ~ch va DAn 1lIthilnh ph8 lib Chi Minh dp b6sung cae GiAy chlmg nh~n dang ky kinh. doanh thay dA; tir rin I d~n IAn 10 vt viik bb sung ngllt kinlldoonh, thay d5; ngltl'ri dili di~n pMp lu~tva Unl! vbn ditu I~.

I'M; gua! vt Gong IyCong ty cli phtm Container phia Nam (Viconship Saigon) h\ doanh nghi~p duo,lCcl; phAn hOOtil Doanhnghitp Nhil ntI6\: Cong I)' Container phia Nam the<>Quy.h dinh .t, 157fl999/QD-lTg ngily 24 tMn!! 7n;Un 1999 CUll111" t.rung Chinh phu. Cong ty ho~t <!Qngtheo GiA)' chimg nh~n d~ng ky kinh doonh.t,056677 dp IAndilu ngily 09 thang 11 nam 1999 do SO K~ hofch va DAuIlr TP,H6 Chi Minh dp.

Ban T6ng Giam Ii&: Cong ty Irinh ooy bao cao cUllminh. cung ,'(,i Bao cio tilj chroh ttlng ho;rp cho nllmla; chioh k~t lhUe ngily 31 thang 12 n~m 2010 da duq<: k~m Io8n.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

)

• Thl/C hien clc phlln doan v:l clc uUc tlnh m6t, c:lichlh~ trvng;

• ChI'" Iva cae ehinh sach k~ tolln thlch hQP va lip d\lng coo ehinh.acll nay m<}IeOOhnh~t qulin;

.",E ~ I

W,iVa.

Ngiy b6 nhifu1 Ngay miln nhiem03 thang 4 n3m 200703 thang 4 n!m 200703 tluing 4 n!m 2007

Ngiy bAnhifm Ng3y mi~n nhi5m01 thang 12 nlm 200513 thang 10 nim 2004 01 thang II n!m 201021 thangOI nim2oo309 thang 01 nlm 200S

N b6nhi'm1)4thang 4 niim 200704 thang 4 nAm 200704 !hang 4 nAm200704 thang4 nAm200704 thang 4 nam 2007

Chlfl: vI!Tnn'mgbanThanh vitnThanh vien

Chlic V\lTAng Gilun dl.cPho TAngGilun dAcPlIOTAng Gilun dAcPlIOTAng Giam dAc

eMeChi! tjcbThanh vicnThinh VieDThanh vitnThanh vitI!

Ba" Tang Gjlim 4Jc

"9 va 16nDog Cip TIVng luin60g Nguy~nIlihl Chi~nOng Hoang Dinh QuAngOnsNgu~~h Cu<mg

Xlic "hjjn sua San TAng Glgm do.,Ban T6ng Giam dAc Coog ty chiu tn\<:h nhiem I~ B.io clio tii chlnh t6nS hQP phan anh trung thvc vahqp Iy \lob hinh Iii chinh, kb qull hot! d<>Ogkinh doanh va luu ehuy~ ti~n Ie clla Cong ty trong limgnlim!Ai ehlnh. Trong vi~ I~ B.io can til chlnh tlmg hqp nay, Ban TOng Giam <SAcphlli:

• I"" Ban dio ti; chinh lAng hqp lren COsa hot.l dQug lien l\Ie trir tnrong hqp khang th8 gia djnhring C{\ng ty slli~ IlIChOlttd(lng lien wc.

Ba" /<jim somHqd.tCnBANgu~n Thj Ti~nOng Ngu~nSJstnhBi V(l Thj Hii DuUng

• Colng bA clc chuAn mlle k~ to&n ph!i tui\n thoo trong clc v.in d8 trQng y~\l om"", cOng bA vi giiiltriob trong Illio clio tii chlnh tAng hl'P;

Kiim lo~DvjtgCoog ty TNHH Ki~m roan va Til v.in (A&C) dAdllQCchi dinh k~m loan Blio cADIii chlnh tlmg hQPcho nAm Iii chlnh k~1thile ngay 31 th••••g 12 n3m 2010. MC bay 16 ngu~ vQng liq, l\Ic dlfQCchidinh la ki~m lOOnvien dQc If.pcua C6ng ty,

HiJi 4/;ng qllall '';H vi len

gC';lTrvngTuan60g Nguy~nHihl Chi~nOng Hoang Dinh Quang60g HuYnh Kim lib,60g Nguy~n Xuan Bba

SlI' krell pHl .inh""u ngily k~llhu£ nAm tal chfnbBan Tbn, yiam db.; Ciing ty khing dinh khOng c6 50/ ki~n niln phat sinh sao "gay 31 thang 12 nAm2010 cho den thm di~m lw bio cOOnay rna chlrll dlfVCxem XCIdi~u ,hinh s6 lieu h$' cOns bA trongBw <;30t3i chfnh Ibng hQP.

Hiii dAngq uSn In vi Olin di~u banh. qUlin IiH~i dAngquAniii vi Ban Tbng Giam d& ella Coog ty Irong n~ va £ho d~n IIKri ditm ij.pban cao naybaog&n:

CONG TY co PHAN CONTAINER PHlA NAMBAocAo eVA BAN T6NG GlAM D6c (l~p lhco)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

cONG TV c6 PHAN CONTAINER PHIA NAMBAocAo eVA BAN roNG G1AMD6c (ti~lheo)

Ban T&g Giam dbc dam baa ring, COng Iy "l! luau tholcae yeu du neu tren khi laP Bao cio ti.i chlobtf,ng hQp; cae sf:,kt toan thlch h<,>pduqc luu gill dliy <1U<18phan anh ~iIJt ky thiJi diem nolo, vm mU'cd{>chinh XIIehqp Iy linh hinl! tai chinh cUllCong ty va Bao cio to.ichinh Ibng hqp duvc IW tuan lhiJ caechruin mjIC kt toan va Che dQ Kt man Doanh nghi6p Vi~ Nam dlf\JC ban hAnh theo ~t dinh ,;,ISI2OO61QD-BTC ngay 20 tluIng 3 olin 2006 eUa ~ tnr<'mg W Hi ehinh cUDg nhll cae thOng lUhlt6ng dAn th\IC hien chuAr. m\ICva cht If" It wan CUllW Tai ehroh.

Ban TAng Giam at...: Ciing ty cfulg chiu!rich nhj~ baa v6 an tOOntiUsan cUllCOng ty va do d6 da thlfChien cae bi~ phapthich b(1Jlde ngin ch~ va phat h~ clc hanh vi gian lin va clc vi phflll "hie.

Ngay 19thang3nmn2011

4

Vi~ 1,1' ~a Innh My fliln ,,10 tai ,hinh Ibng h"" nay thuQ!,:tnil:h nhi~m cUa Ban Tbng Gi!m d&: CoogIy, Tmch nhi~m cua Kil:m lOOn~;en la dlla ra y kito ~~ cac bOOClio nh dlla tren k~1 qua coog vi~, .Idem lOOn.

ChUng toi c1fki~m loan BOOCliotai chlnh t6ng hqp nllm 2010 eua COOgty cb phAn Contai""r phil Namgf.m: Bang cin db; k~ loan lAng h<;rp41; too; di~m ngily Jl thang 12 nAm 2010, BoWcolo ltl qua hO{lId<,'ingkinh doanh tAng h<;1p,Baa c!o h.ruchuy~n lib, t~It,ng hI'!' va Ban thuy~l minh Boo coo tai chlohtbng hqp cho nam tai chinh k~ Ihue cung ngiy. dllo;rcI~p ngily 141hang 3 n~m 2011. lit trang 07 d~ntrang 31 kern Iheo.

5

, 2:!9 Don.i Klloi St" Di.1.1.I1o Chi M,nh (;'YT<I;(llUI )3 III :!'II • Fu; ~~_') l! 172 300; 4(lG".J Vo St.1>onf Do Dill .•Ka Noi C;,yIII fran Kh.nh Do 51.• Nh. Tnn, City

, 16KI4 fran "10< Que 51" Can Tho (j,y

B,"",,~ ill II> N••

B.....,b ill N" T""IB,llldIiIIC •• Tho••.••••...,.<.m.'.

RAo cAo KIEl\1 TOA.Nvf. OAO CAO TAl CHiNn TO~{; 1If}P NAM 21110cirA C()~G TY C() PllAs CONTAINrR pHIA NAM

cAe co 06NG,IIQlI>ONG QUA."lTRI vA RANtONe. GIA~l POeC6NG TV co pHAN CONTAINER plliA :"iA~l

Klnh glri:

fa w t ki:nChUng loi dii Ih\I'Chi~n cong ~i~c ki~m loan Ihen eli<:,huAn m\I'Cki~m toan Vi~t Narn. C.ic ChuAr, mll"nay yeu cAu cOng ~i;;..:ki~m to;in phii l~p k~ hOfCh~a lhll" hi~n d~ cO SIIdim bao h"" Iy Tlng BOOcAlltili chlnh !bng ho;rpkhong cOn cMa dVOgcae sai sOllrqng r';u. Chung toi <fath\I'Ch~ ki~m lOOnthenphu<mg pHp chQn nl~u~,; "I' dllng cae Ihit ngbi~m dn thiet. ki~m Ira c8c bing chiing.-..ic minh nMngIhong lin trong Boo cao tai chlnh t&1g hW; danh gift ~ie<:luan Ihu cae ChuAn mll" va Ch'; dq k'; lOOnhi~n banb. cae nguyen tic ~. phucmg pMp k'; loan drn;rc aT' dllng, cae UI'Ictlnh ~a xel doan quan Irqngcua Ban Tbng Giam dbe cung nh" c8ch trinh bay tbng lhe Il80 cao lai chinh tbng hW. Chung toi linring cong vie<: kitm roiIn <facung dp nhling co s(J hQ1>IYcho y ki';n cua chung 16i.

Y ki:n {Iiy Ki('m toall "ifnThen y ki~o chung liii, B.io Clio tai chinh tbng hQ1>sau khi <fadi';u chinh then y kito cua ki~m toan viendolpHn anh trung th\I'Cva h"" Iy lren clle khfa '(lOh lrQng ylu tloh hlnb tai chfnh CM COng ty c6 phkContainer phia Nam l\Ii thUi dihn ngay 31 tMng f2 nAm2010, cling nh" k.h qua 1tof-1dQng klnh doanhva cae lubng hru chuy':n li:n tCcho nAm tili cblnh k.h thuc cting ngay, phil hQ'P~m cae ,hu~n m\I'C.CMd(i K~ loan Doanh nghii\p Vi~t Narn hi~o Mnh~' c8c quy dinh pHI' I)' 'l' lien qoan.

st.: 0l8712011/I:lCTC-KTIV

~A'KERTW:';'INn'NATlON"

II ~BAKER TILLY

A&C ~C6NG TV TNIIH KIE:M loAN \I)" nfvANI AUIlITING AND CONSL:LTlNG CO~ LTI>.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BAoCAo KIEM roAN (tiq, tbco)

Oil: •.An Iff lor" iKh6ng phil nh~ j kib. 41 DeUtmI, chung to; chi mu6n luu y d~n cic di~mSIIU:

• COng ty tho,rc lIi~n xu IYchenh I9ch tY gii hA; doai do danh giii Ifi sA dlf cO g& ngoti t~c..t.i nimth~ hl/emg dln ella Thong tIT 201nOO9f1T-BTC ngay 15 thang 10 nim 2009 ella Bo) Tii chlnh.Thoo <16khoan 1&eMoh ~ tYp' ChUllthVChien do <tanhgia IJi 56 dlf cO gbc ogo,i 16"ubi nAmella kholin VBYdai hlll' v6i sf, lien 33.163.744.082 VND dang dm;lc ghi nh~ (do chI tieu ChCnhl~h tY gi' hAi IfoaivA dll~ phAn bA van chi ph, cae oAm sau vm thiri gian tAi da khOng qwl 5 nAm(xcrn 1huy!! minh"" V.2S).

• Tti ngay 31 thang J 2 nim 2010, tlmg 1\(1'ngAr. hfn ella COng ty vl!I]I qui. Ilm~w san ngin h~ Ii76.391.940.9)7 VND, COng ty dang thl'" hien dam phin I,j ciIc khoan yay de cO k! bO\lChIn\. nqphil hQp,

Bi\<)cia dUQCl,p bing tiblg Viet VI t~ng Anll cO gi! tri nlllt nhalf. BAntj~ng Viet Iii ban gk kIIi cAnd6i chi.!u.

Cong Iy TNlIII tffim loan vi Til' •.&n(A&q

HAVln Tang _Ki:m toao VieDCltUtlg chi til", lOOnviin s6: D,OQ91/K1Y

TP. Hb Chi Minh, ogay 19 thang) nim 2011

'"'iAKiiTiiiy,~TI""T'O~'"

6

~ON," I':t.l ''U,

IIIIIIIIIIIIIIIIII

,

IIIII

OONG TV ct5 PHl.N CONTAINER PHiA HAM(>ja chI: II Nguyln flue, QI$lI, TP. H~ Chi MinhBAa CAD TAl CHINII TONG HQPeM nlm til; chlnh kb thu.: ngay 311Mng 12 Ram 2010

BANG CAN nOI KE ToAN TONG HQPT,l ngay Jilhing 12 Dim 2010

f.l<mvi tinh: ¥NO

M' Thuyfl

TAl SAN • min~ s6 c.AI .Im yaiu Dim

A- TAISANNGANH~N '00 IUM.91S-063 35.550.6;)9.535

"Tio!n ~I .ic "hob 11"",& <1"",,&t~. '" V., 4.611.076.567 9.l09.!lO9.~2,. Tit" '" 4_611.076.~67 9.209.S09.4B2, cae kbooIn loronS dl/Ollg li~ '"

n. Clc khob <lid , •. tal .hlob ngi •• ,. '" 50.000.000, DIu til "gin h", '" V2 SO.GOO.OOO, Dv pbOng giim gil. diu lU ngin "'" '"'" no IlhDl." phi.llbu ngl" h,n "" 4.715.547.94] 21.631.033.567

•• PbAi tho khich bang '" V., 3.436.81)4.894 6.2S9.00S.736, Tri tnr6<: clio ngum ban '" VA 829.000,000 14.289.793.907, Phai tho no)i ~ "gin "'" '"• Phi; thu lhNlli~ d~ k~ hOi'CbhW d&Ig xiy d\lflg '", cae khoAn ph'; thn kMc '" V., 449,74]049 1.848.993.268

• Dv phOng ph'; tho ng!n "'" kM db; '" V. (76S.759.l44)

"- Bhl t6nkho "" 2.619.212.611 1.770.3046.131, Hang tf,n kilo '" V., 2.619.212.612 1.770.l4ti.231, Dv ph6ng gi"" gi' IWlg t6n kho '"V. nl"a Bein ~.n k~'< 'W 2.5.1'.077.9;1' 2.888.750.255, Chi ph! trilltUOc ngin "'" '" V, 523.11U125 129.4&4,081, n"..! aii tri gil tang dorqo:Wu uV 'S> 923.582,301 1.435.540,115, TI"..!vi. do: ~ khi.c pIW thu Nhi. nu6< ". V. 1J2.855.715 1J2,855.785

• Giao di<;hm••• b.tn Iti trili phi& Ch!nh I'M '"•••, ni san ngin "'" khk '" V.IO 959.521.824 1.190.870.274 n

'"'"J;.,'N

.0'

,

ICONG TY c6 PHAN CONTAINER PHiA NAM

I Djlthl: II Nguyb. Hl>t. (Mn I, TP, HAChI MinhBAo cAo TI.l CHiNH T6NG HOPCOO111mtlai<hinll k~ lIuie ng/ly 31 !hang 12 n1m :Wi 0

I B'ng <In <161U Iota 16"1 bQ1l(ti~lbe<.»

M' Thy~

I TAoISAN • lDinh sA cu6<Dim $Adh dm

,- TAl SAN nAI H"'N '00 484.035.312.288 ~22..317. 144,294

I •• Ci_ "hoh ph'llhu tliJ bin '", PhAiIllu dAi "'" cila Ir.Mch hang '"I , v.lonkioh doanlIlJ ck dan vi lr\« th'* m3 Phii thu dai "'" 1>\11bO m

• Phi; thu dll.i"'" kltk '"I , l>\rpMng phil thu dar "'" kh6 d6; '"u. Til d••6 "Ioh no 446.328.265.084 SI3.499.lII.S49

I '. Til .an c6 dinh hltu hloh m V.l! 437.721.175,369 504.667.591.074

Npyi" gid m 559.379.216.810 588.190.844.808

Oi,; t,l hao m<in lily kJ m (/2Um,041,50J) (E161J.1H.7U)

I, Til.an d. "joh thl>! Iii throb n.

NK")'br gid mGid Iri hao ••On lily!i m

I 3 Til sin.6 dinh v6 hlnh m V.J2 1.607.089.715 &.831.621.475

"mengiJ m 9,616.141785 9.626.141.785

IIGjof I'; hao mOil lily U no (JOJ9.Hl.070) (79H20.JIO)

• Chi phi xiy d\lTlgco ban ck\ dang 230

Bit dOngdn diu 'n111. "" V.ll 211.194.093.511

I Ng~giio '" 29,019.583.102

Oji tri han mOo Illy ke '" (725.419.SI0)

I >Y. Ca. khoh <'Iiu hr lIoi.~Inb d'i ~.n ,~ 750.070.{IOO 7SO.1170.{IOO, E>4"Iu va" cOOgty COlI m,. t>Au1\1volo""ng ty li!n kk, litn doanh m

I 3. t>Autu dIIi h", iJI'" '" V.14 750,070.000 7S0.1170.ooo

• Dv pbOng gi•••• gii Mu 1\1Iii .hinh <Wh", '"V. Hi Ii_ dlli h,_ khi. "" 8.66l.118J.b81 8.077.861.745

I '. Chi phi 1Ji bV••••dIIi h,n '" V.lS 7.143.951.612 7.059.920.745, Hi .an 111l.e1IIunh~ hoIn Ifi '", Hi sin <!ii htn kbac '" V.16 I,S18.93l.ooo 1.017.941.000,

I,1-

T6NG CONG TAl SAN '" 4'Jl1.510.217.J51 557.817.71UJ29

II III

/JdQ cdo My p/oQlduvc 4uc cWtg .m' &m rh><yi,,,.;nhBOo edo /<Ijchinh rJ"g Itvp •I

IC6NG TY cO PHAN CONTAINER PHtA NAM

I Dja chi: II Ng~y~nHut QI$Il, TP, H~ChI MinhBAa cAo TAr CHtNH TONG HOPCho nlm tIIi chinh k~ 1lIiIcngily 31 tMng 12 nlm 2010

I Bint da 4,); kI ton. 16ng bQ]>(tilp lhoo)

M' Thylt

INGUONV6N ~ ",Inh s6 (\ltN.11II s6 IIi. III",

NQPHA.1 TRioA. JOO 408.135. 7!9. 789 412.567.100.60'7

I •• Nqngi. h," '" ')(1.876.156.000 65.471.147.413, Ytrj vi I>Q"IIgin "'" '" V,l? 73.201827.512 31.359.719.776

I, PMi rri. ngum boin '" V.18 5.129.944.741 3.128.465.524,. Ngum mua lrt li~ wOe m 993.414458 148.241.201

• Th.J vi cae khoin phii ~ Nhil nulR: '" V.19 28.648,613 70319.748, Phi; rri. IIg.ro; lao d<:>ng m 901.265.160 955.880.200

I ,. Chi phi pM; tri '" V2' 4.094.SU-S04 3.911.478.053

,. Phi; rri. n(li ~ m

I • rhii ail lh<ootiln do)kt oo.ch h<,JpMx.g or d\lJ\g m

• C"= khoM phii lrI. phii nl)p ligAn~ kh'" '" V.ll 6.293.790.613 25392.982.474

" D!,Tpl>Oog ph';; ri ngin h\ln n"

IB. Qu9 khen till/lmg, phoic Jvi m V.2! 233.381.399 504.15-4.437

B. Gian djch mUi btn ~ trii phio!•.•Chinh pM mH. N\I'dlih,. "" 317.858.'Il3.789 347.095.853.194

I, Phii tri dIoih", "gum ban '", PMi tri dAih", ,,*i hi) m

II, PIW tri dai h", khJ,c: m v.n 1.153.730.141 795 .• 77.696

• Vay ~t"""dai han '" V" 316.705173.648 346.300.375.498, Th...! thu nt4p hoal1 ~i phti tri m, DI<phOng UVcAp rnA!~iec lam no

I ,. DI<phOng pb4i tri. dAih", m• Doanh tbu elnro !hII<'h>io> '"• Qnj phil ~n khoo bye ~a dln8 ngbt '"I ,. N(;lJO~ VON cuD so HffiJ '00 1I'J.784.461.562 145.31(1.683.222

,. V/;a ehli W hlhl "" 89.784.467.562 145.310.683.222

I , V6n diu tu elia ehoiW hilu '" V.25 110,440.000.000 110.«0.000,000, ThJng dlt ..& ~ phln '" V.2S 48,1)49.615.000 48,049.615.000, vl;n khac elia eM "" Mu '"I • cl; ph~u quj '",. CbtM tecb &nil &it ~iIii .an '", CMnb le<:h tY lit Mi _i '" V.2S (33.1S2,673.3(1S) (18.288.1)46.171 )

I , QItj <SIntit phil u;&, '" V,IS S.309,Ml.950 5.307.712.414

• Quj dlt pbMg tll.ieblM '" V.I5 3,400.166.204 3.398.034,668

I•• Quj!<Me th'* ..&. cbli ..:r bilu '" . .

I " 14i MU*" •• u III...!chua ph.ln ph!;; '" V.25 (44.262.434.287) (l.596.612.689)

I B. NguAn v&. 4Iu III xly do,mgC<lbin '"B Quj h6 trv sip xq, doanb ngbiep '"I n. NinA. unh phi ~a quj kbic '", NguOn kiM phi m

I , NIu6n kinh phi 4! hlnb 1htnb lii.an c6 diM '"TONG C()~G NGlJON vO~ '" 498.520.Zl7.351 557.177.783.829

II

B<lo cOo oWy pM; Jw< J<>c ci<ntl .m Ba. ;¥ ••;.~&10 eM sa.; dUM ,,j,,g Io<;1p,

371,078

10

9.711.430.751

9>.596

shu6; nlm

10.519.110.493

P TI'1)"g TuinTOng GIi •• oft..:

V.26

ThurNMinh

g.ylll ThIfQ'JlI RAugKf toOn lr...ml

Nt"yln Trio H~nlNgtrlrlltp bio!u

l. Hi sAntlwo!ngoai2, V~ Iu. MIlg hOaDh*" gilt,*, nhJn g;" cOOg3. Hing 1m nl$I ban 1>(1,nI¥ kYgiri, kj euo;o;

4. NilkM dO;dJ xir JYs. Ng"'; ~ cae 1",,;

Dollar Mj (USD)6 D\r10Mchi $\Inghi~p,d" an

ell! T1tu

cAe CHi TIEU NGoAI nANG CAN DOl Kt ToAN TONG IlQP

CONG TV CO PHAN CONTAINER PHtA HAMDjachl' II Ng"y~nH~. Qt4n I, TP. HoChf MinhBAo CAo TAl CHINH roNG HOPCho nim tAi <hioh I:tt tMe ngiy 31 tMng 12 n.am2010BioI dn .:r6lkf to" tOnghrp It;,!, theo)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

OONG TV c6 PHlN CONTAINER PHiA NAMDiach!: II Nguy~n H~, Qujn t, TP. HAChIMinhBAa CAOTAJ CHINH ruNG HOPClIo nlm tai cldnh kb. miH:'2Y 3\ mllng 12 nlm 2010

8Ao cAo KiT QuA 1l0~T DQNGKINH DOANII T6NG HQPNlm 2010

fl<mvi Unh:VND

M' ThuyltCHITltu ~ minh Nlm •• 1 Nlmtnnh:

•• Douh thu bl ••hllng~' CUllloil' djrh', " VI.1 97.915.76<4,115 118.769,161.4&0

• Clo khoa ••&ilm trio doonh tb •• ",. O"•• h th••thol ••• 1 bin bllng.1 tung rip dith., " VU 97.9'75.764.115 liS. 769.161.460

•• Gili .An bini "liD " VI.l 101.920.195,678 %.859.140.496

< Lo.rinhutll itp ,Ib••• bllng .1 tUna ri" dich .~ " (U4<U31,S63) 21.910-020.9M

• Doanh th .",1 d~nl"lchlnh " VB 1,762.451.416 1.431.813.1150

,. Chi phi till tbinb " VH 30.13$.139.275 u.J03.769,65Il

Trang dli: chi ph! Iii •• y " 23.532.679.525 22.376.061.1S3

,. Chi pbl bh bhg " ve, 1.17U79.611.3 739,736.081

•• Cbl phI quiD Ij dNnh nghitl' " ve. 6.406.446.W 6.014,525.1>0<4

". Lvi nhuln IhnA••I;' ho,1 d~ng klnh d•••nb •• (40.897.945.739) (7.716.l97.311)

u. Tb ••nbtp kbOo " 283.119.MP.\ 1.011.335.336

u. Chi phi kh'. " 41.920.J'" 215.626.0~

u. Lqi nh ••'n kh'. •• 241.199.207 7.102.709.286

". T60K Iyl ohtn kji loon lnwe tho' " (411.656.046.532) 16.511.965

" CIlI pM Ih' Ih. nb'p d•••nh nghifp hitn bhb " V.19 4J.8lI1.1J9

". Chi phi Ihul th ••nhtp doub nghitp holn 1,1 "". Lqi nhuin nu Ihul Ih••"hip d""nb "gblep " (411.656.046.532) 42.630.726

•• [,II t<f bOnIrfn d; phil" " VI.' (J.681) • ~.'.;',-11('

TP. H6 Chi Minh, ngiy 14 tlWIg 3 DIm2011 '"v;::::'~ ~

Nguyln Trion II~ngNglrirlltp bilu

"

IcONG TV cO PHAN CONTAINER PHIA NAM

I Djachl: II Nguy~n H~.0'*' I, TP, H~Chi MinhBAa cAo TAl CHiNH TONG HOPCho nim tal c/linh k~t1l1ic ogiy 31 tilling 12 "am. ZOIO

I BAD cAo LUU CHUytN TlEN TE: T6NG IIQP

I(The<) phll'O'Dg phAp gih ti~Pl

NAm 2010

I£l<mvi tinh: \!ND

M' Thuy~1

ICHi TIEU •• ",inh Nlm nl} NI •• Innll:

•• L"" .buyin li~n til' ho,t dqng klnh dOlnll

I ,. Lf/"Iu<i" Innlr ,,,,,I " (40.656.(#UJ2) '6.111.Hl

2 mJ.. eIIi"" <II"de UHII:KIJu hao Iii •••• J, .finh " V.U.12,n lS.98U09.I07 ' 3U07.125.1a5

I Ck khoan d\l phOng "Ui. ~ dl<nh It<:htY lIiih6i do6i chua till"' h~ " V\.4 6.1148,679,644 I.SOO,{)l)(l.OOO

Ui. ~ l~ hott do)ng 4Autil" " (S.719.S4H86)

I Chi phll!i -ny " VI.4 23.532.679.525 n.376.061.ISJ, LpI"b~" tit 1r0fl~, illflJ.wad"We IIIIIY lIN ..&" I"" .JIll' " 17.'/U11.744 SUSO:U2.777

I Tlng. gi4m cl<: kbooIn""Ii lhu " 17..2]).911.121 {2,I'fH70,072j

Ting. giim hang tt.n kilo " (MU66.lSI) 1.297.559.538

Ting, giam de kbooInphjoi Itt " (16.01'.O84.204} 10.441.855.174

I Ting, giUn chi phi tr&tru6<: " (477,66"111) 6So1.71U47

Tilz, Iii vay dl trt " (23.163.214,9.42) (11.77U66.970)

Th~ thu nh'" <Ioanhn&hifp dAr>Qp " (261.137.477)

I Tilln thu Uu\<;loJlml '*'8 kin~ doarlI " 103.31U02 (2S.S3\1.038)

Ti&. <!Iik~'" cho oo.t Oo)nl kin~ <Ioanh " (70I.nI.832) (6S-U14.S04)

I L"" cbyJ" 11f" fbA" fit horn IjJ"t b,,1r dotJ,,1r " 4.017.1U717 47.111.611.17S

I n. Ln c~uyin lila Ii- hOlt 09al du til

,. Ti&. <!Ii&! rna sAm. dy 0""'1 tAi "'" c6 Ojnh vi

I "'" !Aisan Wlih.., 1<11'" " V,ll (I07.9SS.164) (32.1043IU69)

,. Ti&.thu 101 thanh Iy. nh"Vllg ban tii san c6 Oinh vi~,.-

ok !Aisan <Iii h.., Uu\<; " S,ISUIO.S18

I , Ti&. <!Iiclio Yay,moaeM: c6ng C\ln(lcUa')Nt;"n

dtm vi khic " ""•• Tib. thu Mi cho Yay, boin I,i cae c6ng C\l nq cUa . \I \I

I dtm vi kho.: ", Tilln chi olw Ill, gop v6n vi<>dtm vi khOc " ""• Ti&.lhu hOi OAnIll, gOp v6n vi<>dtm vi khllc ,. SO,OOO,OOO SIHOO.OOO ~

I , Ti&.lhu Iii cho Yay, c6 tire vlolQ"inhu$n Ouq< chi. " 623.111.163

L ••••dJuyln IIJ" IhAn lit lr"9f dVnr 4Au fit '" (j7.UH64) (15.741J.1'1.'6I)

II

&10""" II<Iyp/oQi dwc """ du!&l'(!j _ ,ItlIyi'mlnlr &10"'" lIli cllilJlJI<ingI>pp "I

OONGTV cd PHAN CONTAINER PHfA HAMDjadll: 11 Nguyen H~ Qu", 1. 11'. H6 Chi MinhBAa cAo TAl CHtNH roNG HOPCbo nlm llIi clllnh ktt \hil\: ugly 31 thang 12 nam 2010BI" rio I"" <hUY~DtJn If d.nl byp (tiip lheo)

M' Tbuy~

CHI T1tu,

mlnh NAill "Y NAm .nr6"tro

III. t••.••chuyoln lifn lir hu,l <19"&tili chinh

,. rib. thu til plW: hanh cf, phlb., nh", g6p v&. cUIdI"oilhllu ", rJn chi Ira g6p ,I'm clio ck cho "" hllu, IIIU"I.icf, phi& cUa doanh nghiw 011 pM! hAnh n, rib. ny "gin """ d;\i "'" nh", """" "• Tib. <;iii tri nq g&, vay •• v,n (8.276.522.346) (4M11.ool.265), T~n chi tn\ "'" th~ Iii chlnh "• d tire, 1Qinhu", <Ii tri clio eM >6"hilu "L"" ••••yk rJ}" /hilA. tillroF ~t •••cIl(,,1r " (l.176.$22.J46) (45.'II./I01.1U)

L•• <huyoln Ii.!. lhoin troo,Dim ~ (4.316.674.1&3) (lU3G.66l.158)

T;fo vi , ••••.•••dllO'llglio!n di •• Dim " V., 9.2ll9.50').482 JJ.ISIi.4-W.'lG!

Auk "..onl ella lhay 46i IYgil Mi &lIi q"Y dlIi "got; If " (211.751,132) 213.736140

Tio!n vo.•••••.••& throo,liln cu;'; ••im " V., 4.611.07&.567 9.109.50!Ull2

"

.\ C0~~:AiNt:R

\{~~;I'ajz","~I~ I io ~'cc_"."?~ _

==.Cf,pT •.•••ngT."nT6na;Giim "I.t

, luyb TIIlf9'111BAngKI tob t>"wO'Dl

NKuyl" Trin HilnlNIII'Iri lip bilu

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III. CIIUAN'MVC vA Cllt DI) Kt roAN APDVNG

II. NAM TAl CHiNn, DON Vl T1tN T.(:SitDVNG TRONG Kt ToAN

I. p~cDItM HO.;T DONG cUA C6NG TV

"

: Kinh doonh khai 1hac kho bli va djch v\' giao n~ han, 1I6a;T6 chire vi thvc hien v~ Iii da phlWllg thli<:dO; vm~taincr va o;k 10Jihang h6a khat; Thvc hi~ cae dicb vudf-i ly: container, till biAn, lien hi~p ••.in chuy&, giao nb""hang 116av.v; DOng mOi va sua chin: oontainer, cae thj~t hi.phll<Jl1g ti~n b6c xq" ••.", ti.i thuy b{>; HOf,t dOng chuy!ndoanh dlnl ngltl'ti lao d9ng vi cbu~ gil Vi~1 Nam di I••••vi~ 00 ttKri h$ll a llo.WcDgoa;; Mua ban tl1lft hi, vit tu nginhhang hii, phl/Ul1.g ti~n vto. tAi - :<~p del';Mua ban son, S<JIIdAn, Vten;; Dich V\l i1y thac xw1t nhiP I<hAu;Djch "" khaithuc hang hii; N" If.O<ify ngM; Kinh doanh vj.n 11.;bi~n;Dich V\Im(ji gim hang hAi; lOut va cho thu~tall bi~.

: Dich V\l

: COOg ty cf, phAu

Nlim Iii ehlahNlm tai chinh cUa C6ng ty bAt diu ill ngay 01 thing 01 vi kk thii" vito ngay 31 thing 12 hitog

:A:.vi Il~n ~ sir d~Gg lrong k~ loan :1Dun vi titn I~ sir d"mg trong ke loan hi OOng Vi~ Nam (VND). J

I.

2.

5. D." "i~m ho,"1 "~ng til. doaDb GghifP IroDg Dim t6 :iGb buinlg ":D Bao dio Iii tbiDbTlnh blnh khimg bOOngkinh Io!Iii nAm 2008 lim "'h hltl'm.g Ian &in Irnh VIII:v~ chu~n hinghi;"en doanh thu 2010 giim 4Mg kt do gilm gi:i cho th~ tau dinh h~.

I. Cb~d~kt 100iDip d~DgC••.•ng ty ap d\lng eh: dii K~ loan Doanh nghit!> Vift Nam duqc ban hlnh Ihen Qu~t dinh ob151211061QD--BTCngay 20 thing 3 nAm2006 cUa ~ lM'mg l» Hi chfnh vi die thoog Ilf hLt6'llgdin Ihl"o'hifG d.uin mill: va.ch8 <f(ikt roan cUa ~ Hi chlnh.

BANTHUytT MINH BAO cAo TAl CHiNH TONG H<}pNim 2010

4. Nh.n .i,,"Tlli Ggay 31 !MJlg 12 GAm20 I0 C611gty cO 194 Ghlirlv;eG <faIlghim vi~ (cu&; GAmtruc.e Ia. 184nhan v;en).

1. Hinh thin:.a hm.~AD

2. Unh •."," kinh dOll.llb

J. Nginb Dgh~kinh doaDb

CONG TY c6 PHAN CONTAINER PHfA NAMDi_ thl, II Nguy~nHut. QI4n 1,11'. H&ChIMinhBAa cAo TAl CH!NH TONG HOPCho Dim ill chlnh kh; !hUe"gAy 31 thang 12 nlln 20 10

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII

CONG TV CO PH'AN CONTAINER PHiA NAMDia "hi, 11Nguy~n Ho>e,Qo4n I, TP. H6 Chi MinhBAa cAD TAl CHiNH T6NG HOPCoo nlln tAi.hlnh ket!hile ngiy lIming 12 n1m2010Bb Ihuy!1",jnb Rio diD Uli.blob I,\og b9l' (l;~ Iheo)

2. Toy." bA,,~"i~tuan tb,; choin my:ck~loaD,,' eb!"~ k~tohBan T6ng GiAm d6c dam bao ,U tuin mol yeu "lu cila cae chuA.. "'lie k~ toRn va Ch! dOd roanDoanh nghi~p Vi~1 Nam dU1;1Cban ILanhthe<>~t "jnh sA ISf2OO61QD-BTC ogay 20 thang 3nAm2006 cuo BQlM'mg BQ rai chinb ding nb•• cae thOng llf bu(mg dAn th\IC hi~ chuln mile vach~ ~ k~ roan ella BQHi thinh Irol1g vi~ Ijp BAll.au tOithioh 160g hQll.

3. lliob IhUTIJ toan'p d90SCOng ty sir dlUlSblob th(n: nh~t ky chung.

IV. cAe en.1."'1:1sAcll Kt ToAN Ap I>VNG

I. Ca.'; l.p Ban cao tii .biobOlio c:8otai .hinh dl/(1Cl\ip tren 00 sO'k! toan d6n tich (trir cae thong lin lien quan Mn cae lubugti~n).

Ck d<mvi llVCthu<}chlnh thanlt ~ may k! loan ritng, ht.ch loan phI' thu(K:. Blio cfto Iii chinhIfmg hqp cUa loan C60g ty dUVCI.p llin 00 sa Mng hqp Boo do tii chrob ,",Uncae 4<:mvi II1Jl,:thuec. Doanh tho va sf, du gina cae dan vi tr,rc tflllQeduqc lol'i triJ kbi l,p Bao cia Iii chinh tAng

.".2. Ti~Dv, tlfO'llgdlfO'llgt~D

Ti~n v~ eM: kbntn tu<.mgdU<1I1gtib. ban g6rn ti~n mtt. ti~n gin ngin hang. tih. dang eh~n vaclc: kbo!n diu tu ngin hll/l 00 thi:ri hf.n thu hAi ~ din htn kh6ng qua) thang k~ til ngay mua,d~ dang chuy~n d6i thanh rnQt llfQ1lglib! xi<: dinh cling nhll kMng 00 nhi&! nii ro trong vie<,:chuyb. (\{,i.

J. liang tlln kholiang Ibn kho duqc l<!c dinh bin 00' sO'giB.gk. Gill. gb<:hang tAn kho ban g6m chi phi mua, chiphi ch~ hiSn va clc: chi phi Jien quan tf\IC tiq, kluie phat sinh d~ 00 duqc hang tbn kho <1din di8mvi Irong thai hi~ ~i_

Gi •• gb<:hang tbn kho duqc tinh thco phlf<1l1gphap binh quan gia quy~n vi du..., h~ch toilO th.,.,phlf<1l1gphip ke khni llllwng xuyen, mng ddi vOi nguyen v,t li~ quiD IS'In!n t!u ~h tolin th.,.,phlf<1l1gphap kc khni dinh kyo

D\I phong giim gill.hang tAn kho dllql.: ghi n!$l kIli gia g6c k1n h<1l1gia tri thuAn 00 th~ th,,", hi~dllql.:d8i vOi hang giam gia, hu h6ng vi kern m~t phtim chAt.

4. Cae khoin phil thu tblfO'llgmfi vi phil lbu khacCk khoan phii thu thlf<1l1glIlf-i vi cae kbo!n pMi thu kMc dllQCgIIi nhi-n theo hOa <1<111,chUnglir.

DII phOtlg phlii thu kho dOi dll<;>\:ij,p coo tirng khoin nq pMi thu kh6 do; cAn elf van rnAi nq qUlih", cua cae khoan nq ~ dll kiSn rn.rc tAn that c6 th~ oy Ta.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TY CO PHlN CONTAINER PHiA. NAMlliachl: II Nguy!nH~, Q$ll, tl'. H3Ch1MinhBAa cAo TAl CHINH TONG HOPCho f\limIii chlnh k6t Ill"" ngay 31 th6ng 12n!m 2010Bin tbuyH mlnh Illa _60 Ullehioh l•••••g II"" (1;4> thco)

5. Tili Ii. c.s dinb bihl hinbHi san c6 dinh hl.hJhinb d~ Ih~ hifn the<>nguyen gfa trir baa mOn lUI kA.Nguyin gi' tai sando dinh hitu hinb brio gbm loan bl}1:lic chi phi rnll Cong ty phii bO ra d 00 l1l1Ql:t8i sin cd dinhtrnb den thai di6 dull. t4i sin 116vao tr"fng thai sin sing siJ dllllg. Cae chi phi phil sinh sau gI1inh", ban diu chi dlfqC ghi ling nguyen gil til Slindt din" neu cae chi phI niy cllk chin lim tlng(<;Iireb kinh Ie Irong tuong la; do sir d\log ui san dO. eli<: chi phi klu'mg tho. mAn d;~u kien I1induvo; ghi nh", ngay v30 chi phI.

Khi t8i sin c6 dinh hitu hinh duqr; ban hay thanh Iy, nguyen gia va khAu hao Iii)' ke duQ'CxOa si>va bAtky kho3n Iii I/';nOOphat sinh do viQc Ihanh Iy deu do.n;n:tinh vao thu nhW hay chi ph, trong

""".Hi san c6 dinh h(l'u hinh duqc kh!u han thw phU'lJllg phAp diKIng thing d\l'll trill tJKri gian hiNd\lng uac tinh. s6 nmn Wu hao ella cae ~i tii san cI>dinh nhlf sau,~i~i.~ainh ~n~Nhi cira, ~iJ:kibl trUe 20 - 50Miy en6<:va thih hi 7Phllffilg Ij~n ~~ ~i bQ 6 - STau vfn 13ibib! 15Tbi.ft bi, d~ng c~ quiln IS' 3 - 6

6. WIt"lng san du II'ail dQng sin diu rn la quyb! sil d~ng dit, nha, enQlphAn ella nha hof£ 00 sO'"" ting Ib'* sO'hllucua Cong ty hay Ibue t3i chinh d\fQl: sir d~ng nhim en\ICdieh Ibu lo;riIii ~i~ eho Ibn! h~ ehO"ling gil. Nguyen gi. eUa hil dong san.uu tll"Ii toAn bQcae chi phi ena COog ty phi; b6 III botegia tri h<;1pIS'cila cae !<hoan dll"ara de!lraO dA; nhim cO dUQI:IJt dOng sin .uu Ill"llob ~n lbo}id~m xiiy d\L'llghoin thinh.

Cae chi phi lien quan"t;n bAt dQng san.uo rn philt sinh sau fbi n~ ban diu duqc ghi nI$I ~aochi phi, triI!<hi chi phi nily cO kha ning chic chin lim cho bat dOng san diu lu!110 III lqi leh kinhI~ Irong wong lai nhi~u h011mire ho~l dong dtn;1\:danh gi:liban dAuIhl dUQ<:gIIi ling nguytn gill.

Bit dQng &in dAu lu d\fQl: khAu baa thoo phllffilg philp do.n'mgthing dl'a!:in thOi ,liM hDu dlUlgufJc tinh. sA nAm !<hiu hao cila bit d()ng san dAu lu dtn;1\:c&g bt. t;li thuytt minh 50 IV.5.

7. Til OiDcAdjnb ,,{IbinhQuyJ,. .Ii' d'''tg 4&1Quy!n sir d~ng dllt Ii loin ~ cae chi ph! thin' It COug ty on chi III cO lito quan uvc tiq, t6i-45,000 m2 dAl oir d\lng eM hai Phil Th$, ban gAm: ti~n chi III dt co qu~ sir dl"'g ait, chi phicho "t;n bU, giai pb6ng entl bAng, san lAp ent! bing, I{ ph( tnf<'ll:bf-.... Quy~n sir d~ng dM nayduvc kh!u baa thco Ihm homsti dl"'g la 45 nlm,

MQI sf, gia tri quy~n sti d~ng dit ~ Chi nhinh H.ii !'bong d\fQl: trinh b.II.ygQp ~iaogia tri nhIi eira(liai sin ~ dinh hllu hlnh) do kMmg tKeh ri~ng duqo; gi.t tri quytn sir dl'lIg &it.

Ph"" mJm mJy fifthPhAr.ml:m may linh la loin bQcAechi phi rna COng ty di chi IIIIIlIh dtn thm ditm du. phAn ml:m,,10 sir dl"'g. Pbtn en~ mlly tlnh d\fQl:!<hiu hao b'Ollg5 nim.

16

IIIIIIIIIII

•I'I'••••I.••

cONG TY co PHAN CONTAINER PHiA NAMDia chi; II Nguyh Hue. Qo4n 1,11'. HAChl MinhBAo cAo rAI CHiNH roNG HQPCOOnlrn lii chlnh ~&lInieugly 31lb8ng 12nlrn 2010Bb t~uy!t •• Inb &.incia Utichinh tAng "VI' (ti~ tbco)

8. ChiphidinyChi phi di vay dlrQ'Cghi nh~ vilo chi phi khi ph!t sinh.

II. D~uhI'til .binbCic kho8n dAn lit vilo chUng khoan cfuQ'CgIIinl$l thw gil!.gt.:.

Dy phOng giam gia chUng khoan dlfl;lClfp cOOtimg [Ofi chimS khQan dlfVCmua ban bin Ihilru\mg va c6 gii lhi lrUOnggiim 50 ym gii dang ~ch loan tren st. s;kh.

Klli thanh Iy m(lt khoan dAu Ill, phAn chcnh I~h gilla gill tri thanh Iy thu!n va gii tri ghi sAdll\lCI\fch to6n vao Ihn n~p "'* chi phi.

10. Chi phi Ira II"lI'lJTdiol b¥llChi phi sira chilli till phat sinh dinb kY (ell" 5 Mm pMi lh\IC hien hai IAnslra chila, sUa elllta '*bi~ va sira eMa tnlOg han), duqc phau bA vao chi ph[ tTong 2 nlim (sira ch\l'a lnIog 1L<m)~)nlim (sira chil'a '* b~).

11. Chi phi phi; IraChi phi phai tni duqc gIIi nh~ dlla mn",Ac.roc tinh hQp ly v~ sA liAn phili tri clto cae hang h6a,dieh V\I 4! au dvng.

12. Ngulio ~,liDkiDh doanh - quyVtm dAu tu cUa cM sO hilli:

• v6n <f.Juto' eu...chil sOMu: du<,ICghi nhbnlheo S<5 thVCI~ <fadAutil cila cae c6 dc'lng.

• TMng du vtm c6 prn1n: chenh l~h 00 phat hilnh ch philu ClIO han m~h gi.i.

Ck quy <fU'Q'Cui<:h Iw va sU'd~ng then Dio!lIl~ C&tg!y.

13. cf, tv.:C61irc dl1\lCghi nh~ I••nq phii lri Uli dut;JCtOng bd.

14. Thll~ thu nh,p doanh nghifpChi phi thlll thu nhW doanh nghieP ban g6m thut thu nhip hien hilnh va thlll thu nh,p hoM illi.

Tltul,lfu "h~ flit" hii"kThuo! thu nhW hien hilnh I! khoiln thut dut;JCtilth dlla ~n thu nhW I,nh thull. Thu nhWl tinh th~d.enh I~h so vlri lqi nhu," kl toin I••do dit\u <,:hinhcae kboan ch<!nh I~h ~ thlri giita th~ va•.tI roan, cae chi phi kb&ng dove tnI cilng nho dit\u chinh ck Uloan thu n!l4p Ulilng phai chi" th~va cac Uloan 16dooc chuyln .

Th ••1,h •• "hWl hod" 411Th...! Ihu nh,p holn 1\\i1.kholI.nth...! thu nhip dnanh nghieP st pbii n~p "'* st dove ho.iullti dochenh lech tam thOi giila gill tri gIli ,J, cua •.•.i .an va nq phll.ihi cho m\lC dlch B'o clI.otlI.i<,:hlnhvii.cae gill ITjdimg cho mile dich thut, ThiJ Ihu nhW holn 1$1pMi hi dove gIli nhbn cho tit c!tic khoiln chenh l~h lfItI !hOi chiu th~. Hi .an th.J thu nht-p holn illi chi duqc gIli .m,n Ulichlt chAn lrong Itrorlg lai st c6 Iqi nhu," Hnh th...! do! .ir d\lng nhilng chenh lech \fII1lhlri duvckhiu tnI nay .

17

",WI• 101J v;

TiJ" liiiTi.!n liii d~ gIli n~n tren co ••••thm gian va.Iii suit th\IC d timg kyo

Tj gii. sir dl"'g d.! qui dbi llJi IMi di.!•••ngay: 3111212009: 17.941 VNDlUSD191 VNDlJPY

31/1212010 : 18.932 VNDIUSD256 VNDfJPY

Tili .an thue tllu nhW hoin l,i va !hue thu nh~ holn IJ; ph&itn\; dlfVCxae dinh theo thue su't d",Ilnll st ap dung clio Dim Iii san dl/(X thu hAi hay no;Jphi; tni dU'(1Cthanh loan dl,ra trin de mii"cth~ suM 00 hi~ luc til; ngay let !hue nlm taf chlnh. Thill! thu nhW hoin lIIi duqc gIli nl$l trongBao cAllket qua bofJ: dQn~ linh doanh bir khi lien quan Mn cA<.:kboan mll" duQC gIli thing WovAn chi>••••hlhl khi de'>1bu6Ibn nhj.p doanh nghi~p s! dklQ'Cghi IbAng vao vAn chU ••••hitn.

~:~V,'\1 ,II.

~iI, J/J.::j#

"

Chenh lecll tY Ili! hbi do:ii do danh gia 1.1 sA dlt cubi nIm cillOti.!n mt!, ti.!n giri ngin hilng,li.!n dang chuyin va tic khoan llQ'pM; Ibu, phili tnl.l.lgin h", cO g6c ng",i t~ dllQ<'phan ilnhtrill. Bilnf tin dAi k~ man (chi tieu Chenh 19th tYgii hai do.i.i) vi du\lC ghi bilt toan n&lfqCltid~ xooIso dlt vio diu DAmsau.

16. Ngllyin tic ghi nb••• doanb thn va tbn nb,pD"",." ,,, ••"""g oJp die" vI'Doanh th cung cip djch VIIdltqC gIli nh", khi kb6ng cOn nhimg ~n til khOng chic chin dang k~lien quan d.!n vi~ thanh toan ti.!n hojj,c chi phi kern Ibe<>.TruOng hqp djch VIIdlfqC th\IC hi~trong nhi.!u ky k.! toan!hi doanh thu duo;JCgIli nhjn cin dr vio tY I~ dich VIIhoar. Ibilnh 1\1;ngayk~t thuc nIm lai chlnh.

Oil tri ghi iJ, cUa tai san thu~ thu n~ doanh nghi~ holn l;i du<,lCxem xet J~ivao ngily k~ IhocDAmtii chinh va st duo;>:.:gIli giam d~n mite dam b40 chAc chin cO dli [<;Iinhufn tfnb Iln~ chophep!vi kll cUa mQt phAn ~ loan ~ tii san thu~ thu ~!loan 1~ dlll;lCsir dung. cae Iii sin!hue tllu nhfp doanh nghi~ hoon 1,1dura duo,x gIli nh"" lnI<i<:diy duvc xom xet I,; van ngily kAt!hue nAm til; chinh vi dltl,1CgIli nhin khi chk chin 00 dli l<,rinhuj.rl tfnb !hili! d~ 00 Ih~ s(r dvngcl\: ta; san thue tllu nh~ ho!n I,; ell••••glli n!$l nay.

• Chenh 19th tY gii do danh giil,i tic khoan llQ'phai Ibu, pMi iii dai hlU' cOgt.e ngofi t~ cubi"" •••dltqC ghi nl$l van Ibn nMp "'* chi phltrong nlln. N~n vi~ ghi nl$l chenh I~h tY gii.hAi doti cUa tic khoan llQ'phii iii dii hlU' lim tho kM 'lui. kinh doanh cUa C6ng ty bi 13IbimQl phin c1.enh 19th tY gi! du\1Cphin b6 cho nlln sau ~ amg ty kh6ng bi 13 nhlmg kho'nIAchCnh 19th tYgii ghi nhan vau chi phi trong nArn it nhil phii bing chenh I~h tj gii. cUa sAdO"ng"..i ~ dai ~ phai tri trong nArndo. KhOlin Iii chenh I~h tY gii cOn I,i se dlt<1Cphiln bt.vio chi phi cho tic nlln san vm IbOi gian tbi da kh6ng qui. 5 nArn.

15. NtuyiD tic ch"YiD dAi Dg",l tfCk ngh~ V\l phil ,inh bing ngoti t~ dklQ'Cchu~ dbi Ibe<>tY gill tti ngay phil ,inh nghi~p V\I.Chenh I~b tY gill phlt sinh trong nMn dlfqc ghi nh$n vao Ibu n/1ip ~ chi phi trong nim.

st, dlf cl<: khotn •••~c lien tf cO gt.e ng"..i l~ cubi nlln dlfqC 'lui dAi Ibe<>tYgii Ifi ngay cubi nIm.V~ ~U Ij chenh *,h tY gii hAi doti do dioh gii.lti sA dlt cO gOc ngoti t~ cubi nIm dlfqC 1b\IChi~n lheo hlfl'mg dAn cita Th8ng tit 20112009m-BTC ngay 15 tbBng 10 nim 2009 cita B<)TAichlnh. CII 1M nhlt sau:

CONG TYCO PHAN CONTAINER PHlA HAME>jachi: II NguyEnH~, QI4n I, TP, HOChi MinhBAo cAo TAl CHINH TONG HOPCho nIJJI Iii chfnb kM lhile:npy 31 Ihlng 12 nl\JJl2010Bi. (hay" mink Bio _'0 till .klnb tOnI hl"P (1;4> thco)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Giao dieh ,,<Iicae ben cO litn 'luau Irong nim dUl,l'Ctrinh bay (}thuyit minh J, VII.I.

19

:;sA dn Dim164.314.53735.650,166708.192.35238.143.707902.692.5061.848.993.268

sAd~••lim7.378.881.670

sA dA •• Dim342.167.8218.867.341.6619.109.509.481

6.814.540.312%.371.225

t4.289.793.907

393.096.19056.646.1159449.70.049

4.000.000819.000.000

825.000.000

~ c ••Ai Dim110.459.571

4.530.616.9%4.611.076.567

Cac hlng liiu nM (')Vng lien mua &tcho CBCNVPluii Ihu bAo hiAm bbi Ih00n8Cic kho'n pha; thu khae l$i TrvM chlnhPhii thu khic cUa Chi nhanh Hal PbOng (')

q.g

Coog ty ct. pILL,My DinhC6ng ty TI-lHlI Til v'n Diu III Xiy dl'"gU AnCong ty TI-lHII Ky thuf.1 TM - XD M.T.HCae nhi cungtip khkC9Dll

Tri tr..,x cho ngll'iri bIIn

Tie ••m~tTie" 8m ngin hangqUI:

Phai thu khach baDgCae I<hoanphai thu va cae djch vu b6e l<~Pva hm kho b6i T", s<'rchinh.

, .Da••I" D~iDh~nKhoan diu tu vii<>cOng trii giao d\lc. C6ng tri; nay ell <laoh':lfllrong nlm.

!\. C>le kh,,>I. phal Ih •• khac

J.

,.

••

cJ t.re va l(ri nlt~ 411'(1Cc/oi"c& 1m:va lqi nh~ dlll,l'C cilia dlfl1(: ghi nlLf-nkhi Cong ty dl1QC quy~n nh~ ca tin: hot:c Iqi nhuOntit vi~ gOp vtm. Rieng,J; tore nh~ bing ch phi~u kMng ghi nl$! vao thn nhap rna chi thco d6isdlo.n;mg ling thCm.

Trong ,,;eo;",em",tt mb; quaD ~ cUa de ben lien quan, bM chit cola m6i quan ~ dUQ'<: chi! uvngnhieD hl1llhinh lillie phap Iy.

17. Bin lil'o quaDOk ben do.rqo;00; Iii lito quan n~u mQI ben 00 khAnAng liam wit "'* c6linh hOOngdang ke db;vai ben kia lrong vi~c •• quyb djnh c.8c chfnh .acb Iii chinb va hof.l dQug. Cic ben cUng du<,1C",em 1. ~ lien quan nell wng chin SI,rkiem soat chung hay chin inh hOOnSdang ke chung.

V. TH6NG TL"" B6 SUNG CliO cAe KHoAN Ml)C TRiNH BAY TRONG BANG cAN001 Kt TOAN T6NG HQ'P

CONG TV CO PHAN CONTAINER PHtA HAMDil elll: II Ngny&,H..e, QI4n 1, Tl'. 116Chi MinhBAa cAo TAl CHINH TONG HOPC1lo nlm tii chfnh kM thllo: ngay 31 IMng 12 nam 201 0Binthy" min~"o do ti.i ~bl.ht6nghill' (l~ lheo)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DO.m.247597.602.597

(76~.7S9.J44)

Ni", tnn>c

(765.759.344)

sA ,du Dim

20

sA41u piml. II 1.929.87478.940.400

1.190.870.274

(168.156.747)

(597.602.597)(765.7S9J.U)

n.oit bj, d,.,0' '1.i.1j

NAill nay(765.759344)765.759.344

sA eut.i Dim959.52I.B24

~9.521.814

sA culu DAm

P•••••.• , tit •• t.di,lnzhtd.

N,.)••.,I'shdlu nlm ~6,'7',O70.13l 1,'7H98Jl62 ~2&6l3.27'.9-l1 906.999.&73 S&l,2'J'O.'4UOll

Chuyt. ••• , l>io. ,*"•••• ~••• lit (2'-9 II ,627.931) (2UII.6l7.911)

s6<.&l.I •• 27.96UU.l'" I.S7!'I,.~ 521.6JU'lM,1l 906.999.173 55'!J.l7UIU7U

'-~uakhlu boo htl "Ium,.in <On.,; d\lfl' 1."4,7ld.OOO 1.19HoIl.4l1 74l.S61.8lI7 l,'11.7J7.lI'

Tll/Tl lingCic kh08n ky quy ngin h~nC.;.ng

Ting, giarn tal oan c&djnh bihl hinbNh. <••.• _" M'y"6< ••.I~.,Mi< 1Ioi4.!II

Dv pllOngnQpMi thll qui h~ thanh loan khong00 khi nlng tbn tJ,;,

Dv phOng cae kholin !IVeila khacb bang-Tn,I!h cblohDII"phimg cae IdIoM DiJ phai thu!<hie cUaChi nhoinhHii PhOng

que:

sb <tin n!mThvc hieD x6lIllQ'

sA ellA; nim

nob Irlnh bib> d.;.ng dll phOng phi; thu kh6 dlli nbll sau:

DY'phong phil tbo ngin .'11 kho dbl

Troolj: nAm COOgty thlJC hi~n ",Cia cae khoan "'l d11W dll philng do khong cOld ••, nillg thu h6i,ell the Ii:C": kboan DQpM; thn cola T"" sf! "hlobC": Uloin llO'phAithu cola Chi .hllnh Hal PhOng

n.

9. Tbu~ ••a de khOlink.bli<:phillhu N~Ji nWeTh~ lhunh,p doanhDghi~ n.;.pthira,

S. Chi phi tni. tl"lJll'c DI!,Anb,"Chi phi bao hi~m P&! va bao hi~mtilu 00n ph!i phio!lb.

7. HingtAlI khoGii tri nguyen lieu, v~t lieu tAnkho.

CONG TV CO PHAN CONTAINER PHfA NAMOJ. chlo II Ngu~n Hue, (;lI$Il, TP.Hli Ch! MinhBAo cAo TAl CIIiNH roNG HQPCoo nlm It; chinh kk IMc ogay 31 thing 12 nim 2010Ibn thuyft lIIiah Bio do til; chiob t6nz hQ'p(ti#p theo)

6.

'"

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MQI s6 Ii; .,1mcf, djnb hau hinb cO nguyen gia va gi' tri cOn l~i the<>sA sikh IAn luqt Ii511.443.931.&62 VND va 413.100.544.051 VND <11duqc th~ ch~p"~ dam baa cho cae khoanvay dlii ~n.

Cljne

Nb. tin viikiln tnit

21

8.831.621.4758.607.089.715

794.620.310224.531.7601.019.152.070

29.019.583.102107.955,164

28.911.627.9]829.019.583.102

26.869.96114.927.765

32.841.03911.942.1%44.783.135

59.711.000 9.626.241.78559.711.000 9.626.241.7fl5

Tki#lbj. d'"le, qUI It

Pb,"n m~m maytlllb

rIo••••••'litn .t.ta;, 'roy!. 41.

8.804.751.5148.592.161.950

761.779.271212.519,564974.368.1135

9,566.530.7859.566.530.785

Quy~n." dynj!:dAt

Neuyen giast. dlu nAmTAng trong nAmMuasdm mOiChuyi" Iii" liJi san c6 d'inh hiiu hinhsAuAi nim

GUi tr; hllo mOilsA d~unlmKh!u baa troog rWn.sA ubi nim

Neuyh Il#s6 dAu nlmsA tubi lIim

Gia trj ton I,,;sAdiunlrnst. enAI nAm

Tro"g d'6:T~ thiri ehua W d\lngDang ehb thanb lj

Cia 1.-1h ••• 6."•.- 7,740601.762 77.1611.642 7'.011.262-4901 7•••.220,836 8J.623.:m.7J.4Kh!u hal>lronJ Bam 2,<446,4{1'.'66 222.719.004 )5.166.190,008 3l.O87.612 3'.46lI ..c62.190Cbuy!n ••••• WI &ons••••dhtu (41).67H21) (43).67U23)

~ • ..&i lOA •• !.75J.33!.9Il!l lW.'N7.WIi llo.mA5l~ Ill? .)080448 nUg./lolUOI

Gil tri <GI"I$<Idiu nlln "'.UHMJ70 '.798,3.\0.220 4H622,OI1.«7 112.779.037 »1.667.'91,074

s6 •••61IIM 18.210.109.189 1~.!'1.2I' 411.l1~Ul3.43'l 'l'h'JU1' (J7.nl.l~

T"",,¥46:T"" _ <1>""sir d\lllgDoni c1\t11/wlb Ij

12. Tiing, gill•••Iii .lin.f, djnh vo binb

l'ik•• n, ."kill trio

C6NG TV c6 PHAN CONTAINER PHfA NAMOil ell!: II Ngur'n Hue. (lo.$ll, TP. H6 Chi MinhBAa cJ.o TAl CHINH H')NG HQPCho nlm tii chlnh k~l mile ngiy 311hang 12 1$T12(!10Bill thu)'" mlnh lIio rio Ullcblnh dtng h9l' (~P lheo)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

B~l "(lng san dAu III cola COOg ty la NhI. sA 6-8 DoAn Y1ln Bet, Q\$I 4, TP. H~ Chi Minll. TJi 1hbidi~m cubi nam, e6ng ty chl1a 00 dj~u kit" eft xk djnh gia tri Itw Iy cUs.cae bAt<!(lngsan <tAutil ~n.

725.489.580291.81$./$74JJ.6U-41Jn.5.41l9~80

Nhli. en ~,t~a tric

28.294.093.522

580.931.439

Thu n~p Iii viQccho \hueChi phi tn,rI: llap I~nquan dl" vi\!<:\fO ra timnhj.p til vi~ d>o thueChi phlll",rC li~pkhong licn 'I""" d~nvi~ If.o rathll "h,p lir vi~ cho lbue

Gh. Irj b••• mo"sAdAu nlmTln1 troIlg "AmKMuhaoChuyJ" lit til; $••••cJ dink him hinksA eu,';' .amGUi trj ciJn I\lisb diu nAms;'j cutil "lm

BAt dQng san dAu til boo g6m rnQt stJMt d<)ng san cho ban Ihli' ba thut. Thu nhf.p v, chi phi lienquan d~n cho !hue bit d{lng san diu til nh" "'"0:

~~_ ~N_'_.~_••~~,. Nlm I""""2.145.246.866

••• f)~\1t••.dlll 11," khatsA cutii Dim sA d~. aim

sAIUVUll. Giii Irj sAluvag, Gii trj

Diu IUJ, phi~u 70.000 70,000

Cong ty cJ phJn Hang haiHii HPi (0} 7 70.000 7 70.000

Diu ill vao 00n vi khae 750000.000 750.000.000

Qwj! itJ tr(TJd" tu q..6c gia 100.000.000 100.000,000

C6ng ty cliplrk Thurmg"""I Hang hili Hoi POOng 15.000 150.000.000 15.000 150.000.000

Cong ty cJ pMn Vi"aiIMSlogistics Viii Nom 50,000 500.000.000 50.000 500.000.000

qag 7SO.070.000 7SO.070.000

". Chi phi Ira I~ doli h",aIdl chuy~a

Chi phi ph,;t vii•• chi phi

sild. Dim.jah lroDg SXKD tro ••~

••• ••• sAe.AlumChi phl.ira chila 16n 18u

"",m 368.74-4.584 6.382.084,079 (1.723.709.380) 5.027.119.283

Chi phI lira ehiia IOn18UPride 2.986.719.450 (2.986.719.450)Chi phi.ira ehlilllOn 18uGlory 3.704.456.711 ( 1.587.624.312) 2.116.832.399

qug 7.059.910.745 6.381.084.079 (6.198.OSJ.U1) 7.10.931.682

cONG TY co PHAN CONTAINER PHiA HAMDj. chi; II Ng~yln H~, QuJn 1,11'. H6C\l1 MinhBAo cAo TAl CHlNH T6NG HOP010 ni\JTll1i <hlob kk tlulc ngoly 31 tMlII 12 n1m 20 I0RiRthyh minh8i ••do li.idlnh t6nltbill'(li~1boo)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

16. TIII.in d••l b,D khatKhoan kj qu)l dAih~.

Th~ nQp thua dU<,l'C trinh hay a chi tieu Th~ va cae khoan khSc phii thu Nha nUl'1c(xem thuyhminh.A V.9).

~~"ll",

•~

''#f

23

0%10%

sAd ••urn390.801.867

2.731.663.6513.128.46S.!i24

Khong th'* d.5iwqngchiu thO<!

s;'j ellAI aim1.641.1293683.482.815.3735.129.944.141

Dieh VII cung &p diu mua vi ban \fi nUl'1cngnai

Dich VII eung clp eho cae dOllnh nghiep trong khu eM xuM vi dich 'Veho thue tau v~ tii quk tl:Da; 19container, gi"" nl$!, v*" tai, bk x~p va dieh VII khJic

ThJ gM 'f;Kia I4"KCOng ty nQp thu~ gia tri gia tAng theo phulJllg phap kh'" Iris. Thu~ suit thO;; gil tri gia tAng chotimg l".i dieh VII nhl( SIlU:

Ph.i.i tni nguo; ban trong n.rocPh!i trio ngum ban nlr60cngoilCl}ng

". Thu~ va dc kbo,;n ph';; nqp Nha nWe~ ph,;i n{lp ~ di nqp

~du Dim ----.!!!Ill!!. lIim trong Dim ~cuAi um

Thu~ GTGT hang ban nQidia &.2'17.63& 173.5'14.199 (I& 1.&'11.&37)

Thu~ GTGT Mng nMpkh!u 30.293.166 (30.293.166)

Thu~ xwit, nMp kh!u 33.325.853 (33.325.853)

ThUl!thu nMp doanhlIghi~p (132.855.7&5) (132.855.7&5)

Th~ thu nh,p c.i nhan 23.097.387 154.108.705 (163.3&0.749) 13.825.343

Thu~ nhi ait 738.5'n.256 (73&.s'l2.256)

Cae:!ofi thue klW: 37.372.&20 106.322.990 (I2U72.540) 14.823.270

Ck khoan phI, 1~phi vade khoan phai nOll khac 1.551.903 108.136.700 (IOM88.603)

Ct}nlt (62.536.037) 1.344.373.869 (1.386.045.004) (104.207.172)

18. rbillnl Dglriri "lin

17. VayVa "9' ngin ",aKilOOnvay dilr "a" d~n ~ Ira (aem thuy~ minh J, V.14). Chi titt phat sinh nhll sa••:

__ .N'._m.'_.'.~1 Nimt~sb dAu nArn 31.359.719.776 55.953.951.036s6kbchuy~n 47.725.098.016 19.370.089.140Chen"I~h I;gi' lrongthan"\(ljn IlH.314.402 (25.539.039)Chenlr. ~h Ii gia do danh gil. Iii sAdu <DArn.'lm 2.290.217.664 1.679.226.304sAti~nvar d~ trlIolrong nArn (8.276.522.346) (45.618.008.265)sA cul.i nim 13.201.827.511 31.359.719.776

cONG TV CO PHl.N CONTAINER PHfA HAMDixeb!: II Ngu~n H~, Qo4n 1,11'.113ChI MinhBAo cAo TA.I CHmH T61-1GHOPCho nlm Iii chlnh IJt thoicngAy31 thang 12 n4m2010Bia t~uyll .in~Bi••do til chfn"1602~111'(l~ theo)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CQNG TY c6 PHAN CONTAINER PHiA NAMDj_ chi: 11Ngu~n Hue.Qo4n I, TP. li6ChI MinhBAo cAo TAl CHINH T6NG HOPCho DamIii <hlnh ~ thoi<:"gAy31 tlIiiIIg12Ram2010Bi. thayH ",inb B'o caD tilcbln. 16_1bl'l' (I~ t/>eo)

Tfw.1 x"i" ,,11~pA/"j"Cong ty k~ iJlai vl "lip theo thOng bao cUaHili quan.

nul IAu "h~p doa"" ,,{(hl,pC&g ty ph!i ~ th~ tim nh~ doanh nghi~p cho cae iJloan thu nllW Hoh thu'! vm thu~ suit25%.

ThUli dm nhip doanh nghi~p phii n6p trong nim <flIqed\l tlnh nha SIlU;Nlm •••y Nim II'1rlR:

T6ng lqi nhl$l k~ lOOntnWc ltlU~ (40.656.1}46.532) 86.511.%5

Ck kilo/m di~u chinb tAng, glam l'li nhuf-ll k~loan ~ J(8<: dinh Iqi nhu(ln chin thut tllUnhWdoanh nghitp: 1.541.889.509 164.237.970

. Cae kJtoQ" Jilt. chinll Id1Ig J.Hl.889.509 194.137.970

. CJc k/ao<irldil" chinA gjam (30.{)(J(J. 000)

Thu ohfP chiu Ih~ (39.114.157.023) 2S0.749.93S

nUl! suAt Ih~ Iha nh,p doanh nghitp 2S% 2S%

TAJ thu /lltt; Juan" IIgllirp plldi "pp IhtoIhuhuAt ph Ih"ng 62.6IJ7.484

ThJ 'h •• f1h~ dtNJfllIf1gll;{p 4UVCgUm Jl1"'"1111'0Thoflg tw OJITT-BTC (lU06.2dJ

Ttnr.thu~ Ihu IIb,p dOllnh IIgbi{-p phil n9P 43.881.239

Ok fO{l; ,,, ••IU<icC6ng ty II';'P!hay coo nha thAu n.roc ngoai thw quy djnh hien Mnh.

". Chi phi phai IrasA cuAI dm sA cd.. nl •••

Phr Mo hi~m Iiu 244.zn.1I70

Chi phi Lii va)' philr Ira 3.966.658.766 3.597.194.183

Cae !<hoankhae 127.924.738 70.000.000

Co)ng U94.583.504 3.911.478.053

11. Cj~ kholln phi; Ira, phliL II';'P n~1I h¥n kha~sA uti DAm sAa.1u DAm

VBoo hi~m xa ho)i 2.551.902 755.194

Kinh ph. c6ng doao 225.136.620 IJll.I66.957

Phii ua lien qUIl/1d~n I\Im ghi nh~ Gi.i. trj xiyd\l'll8 Too nh•.Do8n Vin Ba L7.635.553.759

CAti/c, lqi nhufn pMi tr8. 5,150.000.000 5.150.000.000

Doanh Ihu nh~ lrV<'iI:: 1.399.398.000

Cae kho4n pur tni !<hac 916.102.<191 1.069.1011.564

C9UIt 6.293.790,613 25.392.982 ..47.4

Ci 3 hqp dbng vay d~u 00 thOi h~n vay la 96 thtnfto in h<Ul6 thing, thOi ~ lJi nQ'Irong 30 kY,mbi 1<,.If! nQ'theo ph~ 1\lCeua Ngin hling. LAi suat Sibor 6 thang + 2,3% nhung l<h6ng!hip hon6Wn!m eho hai hQ'pdAng sf:,01 va sf:,02 va II,I8%/nAm coo 6 thang diu I<~tlr ngay gili ngin, tirthAng thil' 7 tnJ di bing Iii suit huy d(ing USD cua ngin Mng + 2,3~. cho hqp d6ng sA 03. Nim2010 do tinh hinh I<inhdoanh 1<116khAn nen Cong ty phili thl,lChien gia h(tll If.i I<~hOfCh tri tIQ'cho de 1<h0linvay.

25

Nlmlnn'n:396.062.791536.543.192(471.861.200)

(590.346)504.154.437

Nimll'V'l1c347,OS7,381.64618.607.299.592

(19.364,305.740)346.300.375.498

Sl\ dill Dim31,359.719.776346.300,375.498377.660.09S.274

Ntm Day504.154.4374.263.0n

(275.036.110)

233.381.399

Sl\ ellA; Dim73.201.827,512316.705.173.648389.907.001.160

sJ diu nimChenh leeh tl gil do dAnhgii 4ii sAd"K~I ehuy~n vay dAih(tlld~n h(tll triIsAcliAidm

Tit I nim tro xubngTren 1 n!m <ltn 5 nAmTAng n'1

Chi tia phat sinh eiIa Idloan vay d.•.i hlUlcUaNgin h.l.ngTMCP Hang H.•.i nhll SlIII:Nim allY

J46,300,375,498111.129.11%.166

(47.725.098.016)316.705.173.648

sbdiu nlmTAng do lJkh l'-P tir Io;ri nhl$1Chi qu)'Chi kh;ksJ cuti; n~m

24. Vay "II DOldlli btuKhoan yay NgAn hang TMCP HAng Hil d~ mua tau. KhOlin voy nay dl,rQCdam baa bAng viQc tMchAp tAl san hloh thanh til v6n vay. C\llht:

Hqp d;)"g yay s6 02I07IHCM ngay 13 Ihang II nlm 2007: Vay mua tin Lucent Ace (Dream)vo; s!J ti~n las,42 trieu usn.Hqp dAng yay s6 Ol107IHCM ngay 12 thang 9 nlam 2007: Yay dt mua tau vi tim AscanEnergy (Pride) vm sAti~n lA6,3 trien usn.Hw dAng yay sAOJ/OS/HeM ngay 3 thang 4 nlm 2008: Vay mua tiu Apollo Dua ( G10f)'1vOl s6 ti~n Ii10 trieu usn.

23. Phii tri dal h~dkhacKhOOnnh~ ky qu)'.

22. Quy khen lhlJimg, pbuc l'fi

CONG TV cO PHAN CONTAINER PHlA NAMDill chi, 11Nguyh II~, Qu~ I, TP. 1160.1MinhBAocAo TAl CHINH roNG HQP0.0 nlm Iii chiob k~!hile ngly 31 tlWlg 12 Ram 2010Rin thyfl Minh Bagrio iii ~~rnbt6..K b'1P(ti4> theo)

IIIIIIIIIIIIII

••••••'.

15. VAnellli sir biiuBti"g dili chil ••Min <I{j"gnia vA" chli SIThij"Thong tin v~ bi~n dOng CUll••.b.> ehli sO hihl dlJ<,TCtriob bay & Ph\ll"", dinh kern.

Chb,h I{ch tj giil ltiJ;dowChenh I~h tYgi' chlla th\IC hi~n do danh gi' lfi sf, du clla titn va cAc:lhoon rong n\1 thw ThOngIII sf, 20112009nT-BTC ngay 15 lhang 10 nim 2009 cila 8Q Tili chlnh. Chi ti~t nhll58.u:

st. ellAi dm st. dll aim

"

11.044.000//.0.14.000

st. /liB 111m11.044.00011.1>«.00011.0,14.000

504263.725(18.288.046. t7l)

(111.792.309.3%)

sA ct1i. 111m33.140.000,00077.300.000.00048.049.6IMOO158.489.(;15.000

11.044.00011.044.000

sA cull; aim11.044.0001\.044.00011.044.000

(33.163.744.0112)

IL070.n7(33.152.673.305)

sA cuti; Dim33.140.000,00077.300.000.00048.049.6l5.000158.489.615.000

Ch"nh I~h tl gi' do dlinh gi' sf, dll 00 gAc ngotiI~ khoan I1Qdai hllJ1Chmh l~h II giA do dlinh gi' sf, dll cO gAc ngOf-iIe cila ti~n vii cAc:lhoan I1Qngin hllJ1st. u,Ai Dim

M!'C dleh Irlch Ipp quj 4111'trrphdJ tril" M quY d~ pU"K tdi chf"hQu9 dAu III phas:tritn dllQ'C dilng d~ b6 sung vAndj~u ~ clla Cong ty.

Menh gia c6 phitu dang hru hanh: 10.000 'IND.

s6luqnS cA ph;~u ding ky phat hAnhst,luqn8 cA phi~u <11ban ra wng chling

Cd plrilupM IloOngCdphii ••",,4il;

st.lu<;mg cd phi~u dm;rcmua 1~. , .Cophieu pM IMrrgC6phii" 1111 Jaj

sA hn;"'g e6 ph~u dang Iuu hAnhcdphilupMIh6ngcJ phil ••II1Idiii

Qu9 d\l phOng tIIi chinh d<n;rcdung d~:

Bil dlip nhilng tlm IhAt, thiet h,j v~ tIIi <iln, c6ng I1QkhOng dol d<n;rcxay '" Irong qua Inuhkinh doanh;

Bil dip lhoan Ie}clla Cong ty theo quyb djnh clia H(ii d&rogqua.. tri.

vAn &u Iu em Nhi nlr6cv6n gop eM cic cAdOng khiicTh~g dlf vbn cA phAnquit

Chi tilt wi" dJ"," ella ell ••sO'/lihl

cONG TV CO PHAN CONTAINER PHIA NAMDjaehl: I J Nguylo H~ Q'4n I, TP. 113ChlMinhBAa cAo TAl CHfNH T(')NG HOPCoo nAmfj; chlnh ~ 1lMiocngay 31 thine 12 nam.2010kin l"u~11minb Bio uo tJolchJn~ t6nKhqp (l~ theo)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VI. TH6NG TIN B6 SUNGCliO CAe KIIoAN MVC TRINIl BAY TRONG BAD cAo KtrQuA HO~T DQNG KINH J)OANH r6NG HQP

I. Do.Db Ibn ban hang ••• cung dp djcb "YNim Bay Nim tr.roe

Cho Ibue tilu 64.495.8]1.256 79.139.802.538Bhlp 17.176.632.135 18.115.633.051Ban hallg bOa 1.594.765.887 8.543.107.896Luu kho b!i 8.082.966.874 9.380.035.936xuAt khh 180d~g 1.074.241.976 737.303.213Ph, b&: x.fp cw. Chi nhRnh Hii PhOng 439.336.204 473.132.258Doanh tim djch "1,1khac 5.111.98).783 2.380.146.568Doanh tho tbu.lin 97.975.764.115 118.769.16IA60

z. Gili vAn hang binNim nay Nimt...,m,

Nguyin v,lli~lI 6.241.923.700 5.41)2.874.930Chi phi nhlin cOng 17.240.905.339 15.903.570.490Khiu han tili san d> dinh 31.734.524.219 31.111.202.012Chi phllhue va sira chua tili san 16.954.585.064 11.130.659.410Chi phi djch V\lmua. ngoal 22.407.275.219 18.734.475.952Oi••.vAn hanl h6a 1.340.982.137 7.506.357.702Cling 102.9211.195.678 96.859.140.4%

3. l>oanb Ibn ho,1 dllng till chlnhNim nay Nim tfum:

Llii trlii phi~lI 37.000.000LAic6till: 30.000.000Uii bin d> phiAu 399.940.825 .'/

LAi tib! giri ngin hang 44.565.758 59J.81&.163 "LAid.enh lech tY gil dlllhi/C hi~ 1.680.SlI5.6b1 408.054.062 ".qlng 1.762.451.426 1.01.813.050 (IE,

,. Cbi pM oi cbinh >,Nim nay Nim Ifum: ~

Chi ph! Iii vay 23.532.679.525 22.)76.061.153LJ chenh I~h tY gil di Ihi/Chi~ 468.810.106 363.905.147ti chenh ~h tYgi' ch •••.thi/C hi~n 6.048.679.644 1.500.000.000

Kh'" 85.000.000 63.803.350qlng 30.135.139.275 24-303.769.650

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIII

CONG TV c6 PHAN CONTAINER PHIA NAMDiI- chi: 11 Nguyln Hu.e, QI4n 1, TP. Hil ChI MinhBAo cAo TAl CHum TONG HOP0>0 nlln Iii (hlnh ~ thlie ngt) 31lh3ng 12 nam 2010Bin IboyAt••Inb Bio do Iii chlnb t6nlb(fJI (Ii~theo)

26. N'1khlidili dli su Iy

s6 dh nAmNO'kh6 do; <11xii' Ij-' ,:loG cuOI Dlim

Nim lIay9,711.430.751807.679.742

10.519.110.493

NJill1 truin:9.711.430.751

9.711.430.751

27

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TV CO PHAN CONTAINER PHiA HAMf)iachl: II Nguyfn H~. QI$II, 11'. H6ChI MinhBAa cAo TAl CHiNH T()NG HOrCoo nlm Iii chlnh ket Iliac:ngAy31 mang 12 nAm.2010Bin t~MyH",i~b Roodo til ~hlnb t6t.g h9l' (U!ptheo)

,. Chi phi baD hhgChia y!u Iii cae !<hoRnchi phi boa Ilbng mol gim.

6. Chi phi '1uin Iy du.nh nghifpN6m nay Nlm tr.we

Chi phi ebo nhin vien 2.241.5n.248 2,870.317.775

V~ li~u"linphOng 321.518.747 283.80S.41?Chi phi 1dJ ••!lao!Ai san cb dinh 250.284.888 232.583.215Th~, phi vill~ phi 933.414.012 941.341.416

TMng tin, lien III"' 229.604.612 177.255.649Chi phi hOi nghi. ti~kh;kh 313.448.426 203.368.901

Chi phi lilac 2.116.603.711 1.305.85(}229

Ctog 6.4(l(j.446.6o« 6.014.525.604

7. LA!clJ blio trin cAph;:••Nlm nay Nimlnn:n:

Lqi nh$ l.! toM sau tIlU~thu nllW doanhnghi~ (40.656.046.532) 42.630.726Cic khoan di~u chinh ling, gilim lqi nh~ k~toan & xae dinh lo,rinhuf,n phin bAcOOcAdOngsO hftu dphi~ phli thongLqi nhu~ pIuin bl, cho eAdong whim eA phi~uphA thOng (40.656.046.532) 42.630.726cA phieu ph6!h6ng dang lo.ruhlinh binb qUaDtrongnam 11.044.000 11.044.000

Lil «1 ban Inn ~ pbieu (3.681) •8. Chi pbl.an Iufit kinb doanb tho yiu 16

Nim lIay Nim tnrin:Chi phi nguyen litu, vlit litu 6.563.442.447 5.686.683.349Chi phi nhan cOOg 19.482.477.587 18.773.GG8.265Chi phi khfu.,han tii san eA"jnh 38.9S4,809.107 38,413.785.227

Chi phf djch V\lmua ng""; 39.904.913.321 30.245.759.912

Chi phI kluie 4.224.297.406 2.986,921.726

qug 109.1~9.939.868 96.107.0« ••79"i

NHitNG THONG TIN KIIAC "VII. ,,<I

'. III. Giu djeb va; die ben lien quaa ,j I

TIll•• "h(ip eli" cdc flo,."h vii" ,-1Ui" /j ell'; ehiJt -JCic thl\nh v;en quan 19 chli coot g6m de thl1nh vien H{li dAng quin tri, Ban T&!g Gim dbe va ••le toaD lru<'mg.Thu nh~ c•••.•.cae thI1nhvien quan 19chli chAt Irong nlim nhu ""'\I: -

Nim nay N'mlr~Tiin l\long 893.597.060 835.592.753P1l\lcAp 20.933.613 151.009.596Thil lao ]80,000.000 165.000.000Kh~ 30.000.000 30.364.000Cling 1.1:U.530.673 I.I11U66.3ol9

28

Th6ng lin v! bQ p~then rrnh V""" kinh doanh cUa COOg ty dlf(lC Ih~ hi~n" phI' luc 2 dlnll kern.

Ngolli ra, Cbng Iy ding phar. 1oIi; !<IilA ehenh l~h II gii do &nh gii "i sA dll ngO(l.iI~ eu8i nimella cic kh"," nq vay dAi ~ til khoan m\ICChi phi tri tnrUc dii IIJn sang khoan m\ICChenh IechtYgia h6i doai.

3. sf, lifU'" •• nbNam 2010, trong phlllll vi cO lioin quan, COOgty ill d\lng cae qui dinh Ifi Th6ng ill s624412009nT.BTC "gay)1 thAng 12 nim 2009 ella BQTti chinb h.rong dIn Slra dAi, bl>sung CMdil k~ to6n doanh ngh~p.

"

s;\ lifu sau di~ucbiDhC.ie diill cbinbMilA

Bang din ,Mi "J tOOnIJng "t1PHi sirl dAi h~ '00 s-41.l19.4'i4.I90 (18.792.309.8%) S22,l21.144.294

TBi sin dai h~ khae "" 26.111).111.641 (11.192,lO9.8%) 8.011.86I.HS

Chi phi tri tnrUc dai ~ '" 2S.8S2.2l0.641 (18.792.309.1%) 1.OS9.'J20.74S .~Tbng cQng tili s8n no S76,670.093.72S (11,792.l098%) SS7,1TI,78l.129

N\l' phii l1i 000 412,062.946.170 S04.Is-4.4l7 412..\.67.100.607 "'"N\l'nginh~n "" 64,967,0'J2.976 S04.Is-4.4l7 6S.471.247.413 ••Qu5' khen thlfl'mg, phoc lll'i m S04.1S4.437 S04.Is-4.437 JNguAn vAn eM ••••hilu '00 164.607.147.55S (19.296,464.lll) 14S.310,683.222

vbn eM ••••hilu "" 164.102.9'93.118 (18.192309,896) 14S.lI0.683.222 •Chenh l~h tY gii hAi dot! '" 504.263.125 (18.792J09.896) (11,288,046.171)

Ngul", kinh phi vii quy khic "" 504,IS4.431 (S04.IS4.431)

TAng cQng nguAn vAn "" S16,670,093.125 ( IS.792.l09.896) SS1,STI,7BJ.B29

Vi~ lip dVng qui djnh mm ~i TMng!ll sA24412009nT-BTC vi pMn IOfi I~ 1~eh8nh l~h II giiinh htrimg dn sA li~u so ,anh eUa nAmInJ6c nhll sau:

s;\ lifu Iboo B"odo till cbloblAD, b'lP 021ki~mloaD0110 trlfl1c

Un" "!'"'" Ir.i"h dt>tinh

C6ng ty cOcae Iinh Vj/C kinh doanh chinh sau,

H~I dQngcoo thue tau "inh hlln.

HO{lId,;,ng bbe x~.

2. Thong till v~ bYpbjlnThOOg tin bQ ph~ dUQC trinh. bay the<> rrnh V\1Ckinh doanh vi kbu v"rc dia !Y.Bio cao bQ ph~ehlnh ~u Ill.thoo rrnh v\I'C kinh doanh do cae hof.t d<}ogkinh doanh cola.C6ng ty dw;JCtb ch(rc vaquan I)' theo dnh d.it lOW.san phAm vi djell. V¥ do e6ng ty cung &p va; rnAim~ b(I phfri h\ m~&m vi kinh doanh cung dp de san pilL" kMc "hau vi phvc VI' coo cae thi tnrong lilac ••hau.

CONG TV CO PHAN CONTAINER PHiA NAMDi- chi; II Nguy!n H~, QuJn 1,11'. HAChIMinhBAa cAo rAI CHINH r6NG HOPCho nlm tt; chinh kk \hiH: ngJly 31 mang 12 niJlI20l(lBin I~uyit ••;nh Bin <io iii "blab lAnghvP (t;4> lheo)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TY co PHAN CONTAINER PHlA NAMDj.ochi: 11 Ng~y~n Hue, ~ 1, TP. H6ChI MinhBAocAoTAICHiNH TUNGHOPCoo n.l.m tii chlnll kk thi!< ngiy II thang 12 I\lim 2010Bid tb"yM ltIlnb sao dio Iii <hlnh Wog hi'll (titp thoo)

4. Tboflll.till khatNgay 06 chang II n~m 2009 BQ Ui chinh dJ ban hanh ThOng tu" ~ 210l2009fIT-BTC hlt6'ngdin ap d~ng chw'in mo,rcl~ loan q~ t~v~ lrinh My Bao cia tii chinlt VBthuy& minh thOngtindt>i vm cOng c~ tal <hinh. etc ycu du cUa Th/lng tu miy sC!do.rqo;:•.p dung Irong vie<; ltp va trlnhMy Blio cio Iii chlnh til"flAm2011 In'r di.

Nguy:n Trlin H"ngNg.roi lip bi~u

30

_J

)

:••= •.-~." ..'H••

i--

• • '2

~

~

••

.. ,

• •

~i2::-.~~.-N.-...;..;-

• • • •

. , , ,

. .

I~I'.>~

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII