Het reglement van de ondernemingsraad

of 10 /10
© J o o p v a n M e e r Het reglement van de OR de basiskenmerken door Joop van Meer afbeelding: fragment Dom van Milaan

Embed Size (px)

description

De belangrijkste grondslagen, basiskenmerken

Transcript of Het reglement van de ondernemingsraad

 • 1. Het reglement van de OR de basiskenmerken door Joop van Meer afbeelding: fragment Dom van Milaan

2. Juridische eisen (of: wat eist de Wet?)

 • Grofweg drie hoofdstukken:
 • er is een OR, omschrijving onderneming, aantal zetelskortom: de werkingssfeer van het reglement
 • verkiezingen
 • in feite: waarborgen voor democratische spelregels
 • werkwijze
 • diverse voorschriften over:
 • - het nemen van besluiten ( stemmen en het bijeenroepen van de vergadering)
 • - afleggen van verantwoording (naar de achterban)

3. Verkiezingen

 • Geregeld moeten zijn:
 • aantal zetels
 • zittingstermijn (3 of 4 jaar, of helft om de 2 jaar)
 • kandidaatstelling (diensttijd en inleenkrachten)
 • inrichting verkiezingen
 • vaststelling en bekendmaking uitslag
 • vervulling tussentijdse vacatures

4. Allerlei soorten verkiezingen

 • Let op: diverse kiesstelsels mogelijk
 • lijstenstelsel personenstelsel
 • algemene verkiezingen kiesgroepen
 • Kiesgroepen volgens diverse criteria, meestal per afdeling
 • Belangrijke norm: kiesstelsel waarborgt afspiegeling van de bedrijfspopulatie

personen kiesgroep personen algemeen lijsten kiesgroep lijsten algemeen 5. Werkwijze ondernemingsraad

 • Geregeld moeten zijn:
 • bijeenroeping vergadering (voorzitter,
 • of op verzoek van een OR-lid)
 • quorum voor vergadering, quorum voor besluiten
 • uitoefenen stemrecht OR-leden
 • voorziening in het secretariaat
 • aanwijzing voorzitterschap
 • bekendmaken agenda OR-vergadering
 • bekendmaken verslag OR-vergadering

6. Niet in reglement

 • Horen niet in reglement thuis:
 • alles over deoverlegvergadering . Dit zijn afspraken met de bestuurder, eventueel in convenant
 • oprichtingcommissies . Dit zijn afzonderlijke besluiten van de OR, formeel een instellingsbesluit. Dit kun je beschouwen als een bijlage bij het OR-reglement
 • verdere invulling van de OR-werkwijze, bijv. competentieprofielen, interne afspraken. Dit zijn normale OR-besluiten en vereisen geen gekwantificeerde meerderheid. Eventueel opnemen inHuishoudelijk Reglement.

7. Opstellen en wijzigen reglement

 • eerste keer: voorlopig reglement door bestuurder
 • daarna: OR kan zelf wijzigen
  • Spelregels hiervoor in reglement zelf aan te geven, meestal besluit met gekwantificeerde meerderheid
 • bestuurder moet gelegenheid krijgen zijn standpunt te geven bij wijzigen reglement, geen instemmingsrecht bestuurder

8. Enige jurisprudentie

 • reglement is letterlijk uit te leggen (Ktr. 10-3-2008)
 • opnieuw verkiezingen als OR handelt in strijd met reglement
 • (Rb. 5-12-2006, Ktr. 30-1-1996)
 • kandidatenlijst 3 uur te laat ingediend: uitsluiting, geen strijd met reglement noch met redelijkheid en billijkheid (Ktr. 21-4-1993)
 • langdurig zieke toch op lijst, OR maggeen aanvullende eisenstellen in reglement (Vzr 18-11-2005).

9. Varia (uit de praktijk), veel is toegestaan

 • terug in aantal zetels (kern-OR)
 • gewogen stemmen
 • flexibele schil
 • minimaleof maximale duur lidmaatschap (bijv. 2 termijnen)
 • diensttijdeis bij kiesrecht mag korter
 • 2 leden per zetel lossen elkaar af (op booreilanden)

10. Voorbeeldreglement SER

 • is wat de naam zegt: een voorbeeld
 • dus geen Wet
 • resultaat van onderhandeling tussen werknemers en werkgevers in de SER
 • afwijking mag, bijvoorbeeld in termijnen kiesprocedure
 • let op: wel de Wet volgen, dus:
  • vakbonden uitnodigen om lijsten in te dienen
  • bestuurder mag kennis nemen van reglement