Helperbel Nr 2 2014

of 40 /40
helperbel Wijkkrant van Helpman • De Boomhut 15 jaar • Koningsdag 2014 • Bezorgers Helperbel 2 2014

Embed Size (px)

description

Helperbel: wijkmagazine voor de woongebieden Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en Rabenhauptterrein in Groningen.

Transcript of Helperbel Nr 2 2014

 • helperbelWijkkrant van Helpman

  DeBoomhut15jaar Koningsdag2014 BezorgersHelperbel

  22014

 • 12

  Maatkleding voor dames en heren. Ook uw adres voor kleding reparatie.Wilt u zelf kleding maken, neem dan naailes van een

  gediplomeerd kleermaakster.Kinderen vanaf 8 jaar kunnen tijdens lessen textiele

  werkvorming eigen ontwerpen creren en kleding maken.

  ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

  DE BOS KLEERMAAKSTER

  Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

  Bremenweg 10, 9723 TD Groningentel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47www.uwinstallateur.nl, [email protected]

  Bremenweg 10, 9723 TD Groningentel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47www.uwinstallateur.nl, [email protected]

  HOMEdeco

  SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

  FRANS DATEMAVerlengde Hereweg 48 - 549722 AE Groningen (Helpman)Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

  Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U. Stadjerspas

  GORDIJNEN, ZONWERINGEN,KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,REPRODUKTIES, INLIJSTEN

  SCHILDERS- EN BEHANGWERKGLAS EN TAPIJTEN

  Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid www.oudman.nl

  Bij Oudman Schoenen staan de voeten van klanten centraal. Uw beide voeten worden gemeten in lengte en breedte! Daarna zoeken wij samen met u een passende schoen.Het grootste deel van het assortiment is geschikt voor eigen inlegzolen.

  Wat je ook doet. Waarheen je ook gaat...

  Dat loopt geweldig

  MENNES REPARATIEBEDRIJF

  reparatie en verkoop van:radios, tvs, wasmachines,

  koelkasten, drogers enz.

  MENNES REPARATIEBEDRIJF050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

 • 3Nieuws van het wijkcomitSpoorwerkzaamheden 6TracbesluitZuidelijkeRingweg 7Nieuws van de gemeenteParkerenopdeVerlengdeHereweg 10StedelijkeEcologischeStructuur 11Nieuws uit de wijk OpeningHaydnschool 31ProjectHaydnschool 36Wijk in beeldPaviljoenSterrebos 4Boomtuinen 14Mensen in de wijkPianoleraarJohanEekhof 27Werken in de wijkHonfleur:Ambachtelijkemeubels 18DeBoomhut 20Pynter 28Activiteiten in de wijkPad2Wijken 13ZINNThuiszorgteamCoendershof 25Service ActiviteitenBibliotheek 37

  Helperbel nr. 2, juni 2014

  1034 35

  Inhoudsopgave

  ColofonDeHelperbeliseenuitgavevanhetWijkcomitHelpmaninGroningen.Hetbladverschijntvierkeerperjaarenwordthuis-aan-huisverspreidindewijkenHelpman,Coendersborg,Villabuurt,KleinMartijnenRabenhauptterrein.Oplage:5500.Redactie:SjoukjeKooistra,MarjanvandenBosch,RonaldvanderMeulen,HarmDraaijer,InaTimmer.Fotografie:RietjeBeeren,RoelofvanderWal.Eindredactie:RonaldvanderMeulen.Acquisitie advertenties:HermanMarsman.Ontwerp omslag:RietjeBeeren.Vormgeving: DouweOppewal.Druk: NetzoDrukGroningen.Redactieadres:[email protected] redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

 • Foto: Roelof van der WalTekst: Harm Draaijer

  4

  Paviljoen SterrebosEvenvoordezomergingPaviljoenSterreboslos.DitmetveelnatuurlijkematerialeningerichteetablissementligtindeglooiendestadstuintussendeHelperzoomenhetSterrebos,naasthetDUO-gebouw.Jekunterbinnenenbuitenlunchenendinerenofgewoonontspannengenietenvandefraaieomgevingmeteenlekkerdrankjeenhapje!Nieuwsgierig?www.paviljoensterrebos.nl

 • Helperbel nr. 2, juni 2014

  Wijk in beeld

  5

 • 6SpoorwerkzaamhedenDe provincie Groningen, ProRail en de gemeente Groningen zijn samen van plan om het spoor rond het hoofdstation flink aan te pakken. Zo is het rangeerterrein achter het hoofdstation te klein geworden door toename van aantal treinen. Dit terrein wordt verplaatst naar een locatie vlakbij de Rouaanstraat (gemeente Haren).

  ZoalsiedereenweetgaatdeZuiderzeelijnnietdoorenisookdetramafgeblazenindestad.HiervoorindeplaatswordthetspoorinGroningenaangepakt.VanwegedeHOV(=HoogwaardigOpenbaarvervoerVisie)wordenerplannengemaaktomhetopenbaarvervoerinenronddestadteverbeteren.

  KomendeJarenwordterrondomhethoofdstationveelgewijzigd.Zowilmendevoorzijde(Stationsweg)ontlastendoordebussenviadezuidzijdelangshetstationtelatenrijden.Ookisersprakevaneenfiets-envoetgangerstunnel.Maarditisnognietzeker.

  Watwelzekeris,isdathetopstelterreinachterhetstationwordtverplaatst.NuwordenNS-enArrivatreinennogachterhetstationgestald.DitgebeurtdoortreinenvandedienstregelingspoorhetstationuitterijdenentewisselenterhoogtevandeLodewijkstraatomvervol-gensterugterijdennaarderangeerplekachterhetstation.Dieseltreinenwordenhierafgetankt,gewassenenschoonge-maakt.Doordaterteweinigruimteontstaat(erkomensteedsmeerreizigersendusooktreinstellenbij)moeterietsgaangebeuren.

  VandaardatdezelocatiewordtverplaatstnaareennieuwtebouwenrangeerlocatiebijdeRouaanstraat.HetgevolghiervanisdatalletreinennuverdermoetenrijdenrichtingHaren.Ditbrengtextratreinbewe-gingenmetzichmeeendedaarbijbeho-rendetrillingenengeluiden.

  Erzalookeenvierdespoorwordenaange-legdendaaromwordtdeEsperantokruisingafgesloten.HiervoorindeplaatswordterrekeninggehoudenmeteenaanteleggenHelperzoomtunnel(isonderdeelvandeaanlegvandeZuidelijkeRingweg).Opwelkelocatiedezekomt,isnognietbekendenafhankelijkvanhetProjectZuidelijkeRingweg.

  OokwordterterhoogtevanTuinwijckeenwisselplekaangelegd.DithoudtindattreinenvanArrivakunnenkeren.Ookhierzalextrageluidsoverlastontstaan.Hoeergditzalzijnhoudenwijscherpindegaten!Kortom,ditallesheeftconsequentiesvooromwonendeninonzewijk(o.a.Helperzoom).WijalsbestuurvanhetWijkcomitzieneroptoedatdebetreffendeinstantieserallesaandoenomoverlastzoveelmogelijktebeperken.

  Eriseenwebsitewaarallesopterugtevindenis:www.groningenbereikbaar.nl/spoorzoneHierzijnallerapportenenoverzichts-tekeningentevinden.

  RonaldTimmerWijkcomitHelpman

 • Helperbel nr. 2, juni 2014

  Nieuws van het wijkcomit

  EindvorigjaarheeftdestichtingLeef-omgevingnamensvelenvanueenziens-wijzeingediendtegendehuidigeplannenvoorderingwegendeHelperzoomtunnel.Dekostenvoordejuridischeexpertdiezedaarvoorheeftingeschakeldwarenhoog.Tochhebbenvelenvanudatmetkleineengrotedonatiesmogelijkgemaakt.

  OndanksdatdeStichtingsamenmetvelevrijwilligersuito.a.Helpmanerveeltijdenenergieinheeftgestokenomhenalsnogopanderegedachtentebrengen,blijkendebestuurdersnietvoldoendetebeseffenwelkeingrijpendegevolgendeplannenhebbenvoordeStad,metnamevoordezuidelijkewijken.Deingediendezienswijzenhebbenslechtsgeleidtotkleineaanpassingen.

  8 baans snelwegHetbasisconceptvandeplannenisgelijkgebleven:erwordteen8baanssnelwegmiddendoordestadaangelegd,waarbijtussenhetJulianapleinenhetEuropapleinalleaansluitingenopdestadverdwijnen.

  Ditleidttoteenforsetoenamevanverkeerdoordewijkenengaattenkostevandebereikbaarheidvandestad.Meerdaaroverleestuopringzuid.nl/intro.

  TracbesluitNadezomerneemtdeministerhetdefinitievetracbesluit.DegemeentezaltegelijkertijddeomgevingsvergunningvoordeHelperzoomtunnelverlenen.Doordatwijeenzienswijzehebbeningediend,kunnenwijdaartegenbijdeRaadvanState(voorhetOTB)enbijderechtbank(voordeHelperzoomtunnel)beroepaantekenen.Dezeprocedureisdelaatstemogelijkheidomdeplannentegentehouden.Hiervoorishetopnieuwnodigomjuridischeexpertiseinteschakelen.Wewillenudaarom(nogmaals)dringendvragenomuwhulp.Ukuntuwbijdrageovermakenoprekening-nummerNL70INGB0005990547t.n.v.StichtingLeefomgevingZuidelijkeRingweg,ondervermeldingvanuwmailadres(nietverplicht).

  Na de zomer tracbesluit Zuidelijke Ringweg

  De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg heeft het Wijkcomit Helpman gevraagd de volgende tekst te plaatsen waarin gevraagd wordt om een financile bijdrage.

  7

 • 1) FitnessCurves biedt een volledige workout van kracht- en cardiotraining in slechts 30 minuten, speciaal ontwikkeld voor vrouwen.

  2) MaaltijdplanGezonde en makkelijk te volgen maaltijdplannen die helpen om de stofwisseling te verhogen en vet te verbranden.

  3) persoonlijke CoaChingEr is altijd een coach; in het Curves circuit en tijdens wekelijkse groepssessies om je vooruitgang te bespreken en je te motiveren.

  de complete oplossing om GEwiCht tE vErliEzEn

  zo simpel als 1,2,3!

  word vandaag lid en ontvang

  50%korting

  vind een club in de buurt, ga naar Curves.nl

  curves groningenPc Hooftlaan 2b9721JM groningen050-5250067

  2011 Curves Complete Logo (US)Font: Adobe Garamond (Bold Italic)

  Color: 525, 2405, 1375, and 376

  *De korting geldt op de eenmalige begeleidingskosten voor nieuwe leden bij het afsluiten van een jaarlidmaatschap per automatische incasso. 2014 Curves International, Inc. (1400)

  Curves GroningenPC Hoofdlaan 2b9721 JM Groningen050-5250067

  caribianCOMPLETE (1) mz.indd 1 11-5-2014 23:44:25

 • 9Activiteiten in de wijk

  Helperbel nr. 2, juni 2014

  Nu de bouwplannen voor park Coendersborg niet doorgaan, kunnen we kijken of er meer mogelijk is met dit prachtige groen gebied, het park wordt namelijk veel te weinig gebruikt, vindt Yvette Hilboesen. Ze nodigt buurtgenoten uit om samen een betere invulling aan dit park te geven. Voor jong n oud!

  KinderrijkHoekwamYvetteopditidee?Helpman-Zuid,deCoendersborgenKleinMartijnzijnkinderrijk.Maaropstraatziejehaastgeenkinderenspelen.Eengoedeopenbarevoor-zieningontbreektinditdeelvanHelpman.HetprachtigeDeHelpenisvoorjongerekinderenzonderbegeleidingnietbereikbaar.HetzelfdegeldtvoorhetschoolpleinvandeGSV,waarbuurtkinderenookmogenspelen.Beldeplekkenzijnweliswaarvooriedereentoegankelijk,maarnietopenbaar.

  Gebroken glasDebestaandespeelplekinhetparkvindtYvetteverrevanideaal.Hetligtineendonkerhoekje.DeliggingvandezeplekIshelemaalverkeerd.Zelfsopeenzonnigedagiseralleenmaarschaduw.En:despeeltoe-stellenzijnweiniguitdagendvoorkinderentussenzesentien.Zewordendusookniet

  veelgebruikt.Bovendienligtervaakrotzooi,zoalsgebrokenglas.

  MogelijkhedenYvettezietechterprachtigemogelijkhedenvooreenmooiespeelplekinHelpman-Zuid:NudebouwplannenvoorhetparkCoendersborgnietdoorgaan,kunnenwekijkenofwemeerkunnenmetditpark.Hetwordtveelteweiniggebruikt.Ditkomtomdathetslechttoegankelijkisenergeengoedemogelijkhedenzijnomerteverblij-ven.Ikziemogelijkhedenomopeenvoudigewijzemeeruitditparktehalenvoorjongenoud.Wantookvoorouderenishetvanbelangomtebewegen!

  OntmoetingsplekDaaromwilYvettegraagmetbuurtgenotenonderzoekenofparkCoendersborgbetergebruiktkanworden.Ikdenkdanaan:eenmooiespeelvoorzieningindezonzoalsdetouwpiramideinhetNoorderplantsoen.Diespreektveelkinderenaan.Enbeweeg-toestellenvoorvolwassenen,blijvenzezondersportschooltochgezond.Enalsdenieuweuitbatereenmooiterrasaanlegt,kanhetparkeenprachtigeont[email protected]home.nl

  WIE DENKT MEE OVER EEN SPEELPLEK VOOR JONG N OUD IN PARK COENDERSBORG?

  Tekstenfoto:HarmDraaijer

 • 10

  Parkeren met parkeerschijf op Verlengde Here weg, maar niet op Helperplein

  ParkeerplanErkomteenzoge-noemdeblauwezoneaandeVerlengdeHereweg.Datbetekentdatautomobilistenhiereenuurlangmogenparkerenmeteenparkeerschijf.Deze

  maatregelwordtingevoerdomdeparkeer-drukteverminderen.DegemeenteheefteenparkeerplanopgesteldvoordeVerleng-deHerewegenhetHelperplein.Uitdeinspraakopditplanblijktdatersteunisvandeondernemersendeomwonendenvoordeinvoeringvandeblauwezone.InhetplanstondookeenblauwezoneophetHelperplein;ditgaatnietdoor.Daarmeegeeftdegemeentegehooraandewensenvanondernemersenomwonenden.DievindendatdeoplossingvaneenblauwezonenietinverhoudingstaattotdeomvangvanhetprobleemophetHelper-plein.Ookzienzedebeperkingvandeparkeerduurnietzitten.Bovendienhebbenondernemersparkeerruimtenodigvoorhuneigenbedrijfsvoering.VerderzoueenblauwezoneophetHelperpleindeparkeer-problemennaaromliggendestratenkunnenverdringen.

  ProefWinkeliershebbendewensuitgesproken

  omdeparkeerdrukeenaantaldagenperweekteverminderen.Opdonderdag,vrijdagenzaterdagishetdrukwaardoordedoorstrominghapert.Ditzoukunnenleidentotonveiligesituaties.DaaromkomternueersteenproefmethetinstelleneenvanblauwezoneopdeVerlengdeHereweg.Hiervoorbestaatvoldoendedraagvlak.

  Nieuwe wegOokwildegemeentederijrichtingindeVanStarkenborghstraatendeVanImhoffstraatomdraaien.VerderkomtereennieuweontsluitingswegtussendevanImhoffstraatendewoningenaanhetHelperplein.Beideingrependragenbijaaneendoorstromingenveiligeafwikkelingvanhetverkeer.DegemeentekijktovereenjaaropnieuwnaardesituatieophetHelperpleinnaeennieuwemetingvandeparkeerdruk.

  Inzamelen elektrische apparaten

  GoudGoedVanafapril2014isGoudGoedbegonnenmethetinzamelenvankleineelektrischeapparateninsommigewijkenvanGronin-gen.Ditgebeurtsamenmethetophalenvantextiel.Debewonerskrijgeneenrodeeneengeleafvalzakindebrievenbus.Degeleafvalzakisvoorkleineelektrischeapparaten.Denkhierbijaaneenradio,koffiezetappa-raat,printer,krultangenzovoort.Zegmaarallesmeteenstekkerdatdoornpersoontedragenis.Kijkvoordeophaaldagenopde

 • 11Helperbel nr. 2, juni 2014

  Nieuws van de gemeente

  Afvalwijzerbijhetonderdeelkleding,textielenschoenen.GoudGoedkomtvanaf8.30uurindebuurt.NieuwsgieriginwelkewijkenGoudGoedlangskomt?Ofmeerwetenoverhetinleverenvanelektrischeapparaten?Kijkopgroningen.nl/elektra.

  Gemeente haalt grotere apparaten gratis opGrotereelektrischeapparatenbijvoor-beeldeenwasmachine,koelkastofzonne-bankmogennietindegelezakaandeweg.Ditsoortapparatenhaaltdegemeentegratisop.Belmet(050)3671000ofmaakonlineeenafspraak.Hetlatenophalenvangrofvuilkostwelgeld,maardusnietdegrotereelektrischeapparaten.

  Stedelijke Ecologische Structuur

  Nieuwe kaartBijdenieuwekaartvandeStedelijkeEcologischeStructuurheeftdegemeentealvastrekeninggehoudenmetdeAanpakRingZuid.Opdekaartistezienhoehetmetdenatuurindestadstaat.Destadveran-dertvoortdurendendatheeftgevolgenvoordeecologie.DaarompastdegemeentedekaartvandeStedelijkeEcologische

  Structuurregelmatigaan.Opdenieuwekaartzijnalleveranderingenvandeafgelopentweejaarenactueleontwikkelin-genverwerkt.Dekaartiseenbelangrijkhulpmiddelbijhetontwikkelenvanbeleidoverdestadsecologie,deruimtelijkeontwikkelingenhetgroenbeheer.

  FaunatunnelsOpdekaartstaatwelkegroen-enwater-structurenbehoudenmoetenblijvenvoordeecologie.OokistezienwaaruitbreidingvandeStedelijkeEcologischeStructuurgewenstis.Verderstaatopdekaartwaarbarriresvoorkomenenopgehevenmoetenwordenzodatdierenzichvrijkunnenbewegenvanhetenegebiednaarhetandere.Ditkanbijvoorbeeldviafaunatun-nelsenloopbruggen.

  HerewegOpdenieuwekaartstaateenaantalknelpuntenbijdeZuidelijkeRingweg,zoalsdeHerewegendeVondellaan.Hiervoorbereidtdegemeentemaatregelenvoor.Alsdieinderdaaddoorgaan,verdwijnendebarriresweervandekaart.EerderebarriresbijdeOostelijkeRingwegkomennietmeervooropdekaart.Hierzijnnieuweverbindingszonesvoordenatuurgekomen.

 • Wij verkopen en gebruikenLanza producten in onze kapsalon

  TIP tandartsenImplantologieFriesestraatweg 1759743 AB GroningenTel. [email protected]

  NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

  Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygineTeam van 4 tandartsen met veel ervaring en expertiseop het gebied van:

  Esthetische tandheelkundeImplantologieUitgebreide constructies (kronen, bruggen)

  Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

  Coaching & Massage | Voetreflexologie & Aromatherapiewww.helperhart.nl | E: [email protected] | M: 06-14241109

  Goeman Borgesiuslaan 479722 RC Groningen

  Telefoon050 526 65 66 Lekker dicht in de bu

  urten vertrouwd!

  Yke Radema

  * Cursussen in MFC de Wijert; mandalas tekenen, leven vanuit je bron, de kracht van zelfcompassie, intutief tekenen met verschillende materialen. * Individuele begeleiding bij verlies en rouw. * Genezend tekenen, meditatief boetseren, spiritual healing en familie-opstellingen. * Kunstzinnige en spirituele psychosynthese, * Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

  www.ykeradema.nl * 050 5264009

 • Activiteiten in de wijk

  Zaterdag 17 mei Hetisprachtigweertijdensdefeestelijkeopeningvanhetecologischewandelpad.AchterhetzwembadvandePapiermolenverzamelenzichbuurtbewonersenanderebelangstellendenenwordthetpadgeopendmetdeonthullingvandebankpad2wijken.

  Er bloeit iets mooisHetpadisnuofficieelopen.Inverschillendegroepengaandewandelaarsoppadomdeeerstestappentezettenophuneigenpad.Langsderoutestaanmensenvandiverseinitiatieventewachtenomdewandelaarsteinformeren.Zoookwij,vanErbloeitietsmoois,diegezamenlijkmetdemensenvanhetmoestuinprojectdeWijerteenkraampjehebbeningericht.Alsdeeerste2loperszijngeweest,kunnenwenietvermoedendaternogzovelenvolgen.Overweldigend.Hetiseenfeestjeommeetemaken.Wateenenthousiasmeenblijdschapophetpad.Wedelenflyersuit,informerenmensenen

  ermeldenzichspontaanmensenaanommeetedoen!Vooronsishetduidelijk,navandaagzalernogmeermooisgaanbloeien.

  Over Er bloeit iets mooisErbloeitismooisvervultgroenewensenzoalsdatvanhetpad2wijken.Voorbeeldenvanactieszijn:hetcrerenvaneenbloemenweideenbijenhotel,plekkenrondombomenopfleuren,hetondersteu-nenvaneenmoestuinprojectindewijketc.

  Ook groene wensen vervullen? Mailofbel:[email protected],welzijns-enzorgcentrazijnvanhartewelkomomhunsteentjebijtedragen.Opwww.wensvoordewijk.nltreftumeeroverons.

  Wiljehetpadzelfgaanlopen?Eenroutekaartvindjeophttp://www.pad2wijken.nl/Portals/7/Downloads/Kaart%20Pad2Wijken.pdf

  ER BLOEIT IETS MOOIS TIJDENS OPENING PAD2WIJKEN

  13Helperbel nr. 2, juni 2014

  Tekstenfoto:AlyWesterhuis

 • BOOMTUINEN AAN DE HORA SICCAMASINGELHoeveel vierkante meter heb je nodig om een tuin aan te leggen? Minder dan n! Dat bewijzen bewoners aan de Hora Siccamasingel al jaren.

  LevensvreugdeDelentewasnognietbegonnenofaandeHoraSiccamasingelwerdendeminituintjesalweeringericht.Datgebeurtaljaren.Geweldignatuurlijk!Zestraleninhunbescheidenomvang-groterdaneenbloempotofplantenbak,maarkleinerdaneenechtetuin-grotelevensvreugdeuit.Alsjeerlangsfietst,toverenzeeenglimlachopjegezichtengooienzejefantasieineenhogereversnelling.

  DroomtuinenWantwatziterallemaalachterdezedaadvanparticiperendewijkbewoners?Willenzedestraatverfraaienvoorzichzelfenvoorhunmedewijkbewoners?Missenzedetuindiezewellichtooithebbengehadofnogwillenhebben?Isheteensubtielprotesttegenhetop-rukkenvanwegbetegeldevoortuintjeseldersindewijk?Vindenzehetvooralleukommetdeburenaanditgroenprojecttewerken?Grijpenzehunkansnudegemeenteuitfinan-cilenecologischemotievenminderdoetaanhetgroenonderhoud?Ookeldersindewijkziejeondertussenboomtuinenverschijnen.Boomtuinen?Eigenlijkzijnhetdroomtuinen!

  Wijk in beeldTekstenfoto:HarmDraaijer

  14

 • 15Helperbel nr. 2, juni 2014

  Werken in de wijkTekst:SjoukjeKooistra

  BALANS EN HARMONIE ZIJN NODIG OM JE GELUKKIG TE VOELENDat is het uitgangspunt van Ferrie Dabir die in maart 2014 een praktijk startte voor Ayurvedische gezichtsmassage- en behandeling in Helpman.

  HetwoordAyurvedaiseensamenstellingvanyusdatlevenoflevensprincipebetekentenhetwoordVedadatweten-schapofkennisbetekent.Ayurvedakanvertaaldwordeninkennisofwetenschapvanhetleven.Ayurvedaziethetlichaamnietlosvandenatuurengeefteeneigenbetekenisaanhetbegripenergie.

  FerrieDabirisgeboreninIran.NahaarstudieindeVSiszenaarNederlandgemigreerd.Zeisaltijdbeziggeweestmetervoortezorgendathaarleveninbalansenharmonieismethaaromgeving,waardoorzezichechtgelukkigkanvoelen.

  DitisdeayurvedischemaniervanlevendiegoedaansluitbijmijnmaniervanlevenendaaromhebikmijdaarinverdieptenbennugecertificeerdinAyurvedischegezichtsmas-sage.Hiermeekanikmijnlevenservaringmetharmonieenbalansdoorgeven.Doordeener-giedieikgeefendievrijkomtbijgezichtsmassage.

  Ayurvedischemassagewerktrustgevendenhelendbijbijvoorbeeldvermoeidheid,burn-outenhoofdpijn,waarondermigraine.Maarhetisookgewoonheerlijkrustgevendenontspan-nend.Demassageistecombinerenmeteengezichtsbehandeling,waarbijnatuurlijkeproductenwordengebruikt.

  [email protected]l.nl

 • 16

  Bremenweg 10, 9723 TD Groningentel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47www.uwinstallateur.nl, [email protected]

  Bremenweg 10, 9723 TD Groningentel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47www.uwinstallateur.nl, [email protected]

  HOMEdeco

  SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

  FRANS DATEMAVerlengde Hereweg 48 - 549722 AE Groningen (Helpman)Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

  Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U. Stadjerspas

  GORDIJNEN, ZONWERINGEN,KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,REPRODUKTIES, INLIJSTEN

  SCHILDERS- EN BEHANGWERKGLAS EN TAPIJTEN

  Bremenweg 10, 9723 TD Groningentel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47www.uwinstallateur.nl, [email protected]

  Bremenweg 10, 9723 TD Groningentel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47www.uwinstallateur.nl, [email protected]

  HOMEdeco

  SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

  FRANS DATEMAVerlengde Hereweg 48 - 549722 AE Groningen (Helpman)Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

  Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U. Stadjerspas

  GORDIJNEN, ZONWERINGEN,KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,REPRODUKTIES, INLIJSTEN

  SCHILDERS- EN BEHANGWERKGLAS EN TAPIJTEN

  0594 - 50 35 [email protected]

  Zetstra BouwbedrijfWesterdijk 15-19811 TB, Enumatil (GR)

  Ruim 100 jaar ervaring en vakmanschapverbouw

  onderhoudnieuwbouwrestauratie

  kozijnenwoningbeveiliging

  Bouwen, dat doen we al generaties lang. Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

  Kijk op www.zetstra.nl voor informatie over onze diensten en gerealiseerde projecten.Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

 • 17Helperbel nr. 1, maart 2014

 • 18

  Tekst:MarjanvandenBoschFoto:HarmDraaijer

  AlsikopeenzonnigevrijdagochtendhetpandvanHonfleuraandeVerlengdeHerewegbinnenloop,staatdedeuraluitnodigendopen.Datisnietzozeervanwegehetmooievoorjaarsweer,maarvooralvanuitdegedachtedatmensenzomakkelijkerdezaakbinnenstappenomeenseenkijkjetenemen.TonKooijman,deondernemerachterHonfleur,heetallebelangstellendenvanhartewelkom.

  Zoalsuwaarschijnlijkwelweet,besteedtdeHelperbeldelaatstejareninelknummeraandachtaandemiddenstandinHelpman.DitkeervieldekeusopHonfleur,eenwinkeldiezichinseptembervorigjaarinhetpandvandevoormaligeSlagerijGroeneveldheeft

  gevestigd.Honfleurverkooptmeubelsopmaat,datwilzeggenmeubelsdiegeheelvolgensdewensenvandeklantwordengemaakt.Diewensenkunnenbetrekkinghebbenopdematenvanhetmeubel,hetontwerp,dehoutsoort,delak,deverf,etcetera.

  VolgensTonwordttegenwoordigongeveer80%vandemeubelsinChinagemaaktenzijnveelmeubelsalleeninstandaardmatenteverkrijgen.DemeubelsvanHonfleurkomenechternietuitChinaenkunneninallegewensteformatenwordengeleverd.HonfleurheeftnamelijkinGroningeneenwerkplaatswaarvijfambachtelijkgeschool-demeubelmakersdemeubelsgeheel

  AMBACHTELIJK GEMAAKTE MEUBELS AAN DE VERLENGDE HEREWEG

 • 19Helperbel nr. 2, juni 2014 19

  Werken in de wijk

  volgensdewensenvandeklantmaken.Honfleurwerktdaarbijalleenmetzoge-naamdFSChout,datwilzeggendatdeproducenteneenherplantverplichtinghebben.

  HonfleurzattottienjaargeledennogindeOudeKijkintJatstraat.DaarnagingdeverkoopinGroningenenigetijdviaeenshowroombijdewerkplaats.Tonbegontoenechterhetcontactmethetpasserendpubliektemissen,vandaardewinkelaandeVerlengdeHereweg.Dezeblijktineenbehoeftetevoorzien.Dewinkeltrektsindsdeopeningveelbelangstellingenerkomenveelopdrachtenbinnen.EenaanzienlijkdeelvandeklantenisafkomstiguitHelpmanendeanderezuidelijkstadwijken,endaarnaastookuitHarenenGlimmen.KlantenvoorwieGroningennietnaastdedeurligt,kunnenterechtbijdewinkelinKortenhoef.

  OmdatTongraagwildatklanteneengoedeaanschafdoen,verkoopthijnooitmeubelszonderdathijindewoningisgeweestwaarbijvoorbeelddetafelofdekastmoetwordengeplaatst.Hijneemtdesituatieterplekkeopomadviezentegevenophetgebiedvaninrichtingentekijkenhoehetmeubelinderuimtekomttestaan.HijkrijgtinHelpmanregelmatigeenspecifiekesituatievoorgelegd.Hierindebuurtzijnveeljarendertighuizenwaaruitindeloopderjarendesuite-deurenzijnverdwenen.Mensenwillennietzozeerdiedeurenterug,maarwehebbenwelregelmatigklantendiegraagweereensoortscheidingwillentussendevoor-enachterkamer.Wijkunnendaarvooropmaatgemaakte(boeken)kastenmakendiedesfeervaneenkamer-en-suiteweerterugbrengen.

  Hangteraanaldiespecifiekewensennuookeenheelspecifiekprijskaartje?VolgensTonvaltdatwelmee.Onzeprijzenzijngemiddeldniethogerdanwatjeineengoedemeubelzaakbetaalt.Wijzijnsomszelfsgoedkoper.Meteengoedemeubel-zaakbedoeltTondannieteenIKEAofeenLeenBakker.Diewinkelsziethijnietalszijnconcurrenten,wantdielevereneennietmetHonfleurtevergelijken(massa)product.

  Nietalleenviadetweewinkels,maarookviawoonbeurzenprobeertHonfleurhaarproductenaandemantebrengen,bijvoor-beeldopdeEigenHuisbeursinUtrechtendeDesignbeursinAmsterdam.DaarnaastbezoektTonelkjaarnvandetoonaange-vendemeubelbeurzeninMilaan,KeulenofParijsombijteblijvenentrendsoptepikken.Waardeafgelopenjarenvooraleiken-enkersenhoutpopulairwaren,zietTonvoordekomendejarentropischhardhoutalseentrend,vooralmahonieennotenhout.

  Opmijnlaatstevraag,watpreciesdekrachtisvanHonfleur,heeftTonmeteeneenhelderantwoord.Wijhebbengevoelvoordedrivevanmensenommooienieuwedingeninhuistekrijgen.Daardoenwijonsbestvoor.

  MisschiendatdenaamHonfleursommigelezersbekendvoorkomt.TonheeftzijnondernemingvernoemdnaareenFransdorpjeaandeAtlantischeoceaan,waarhijgoede(vakantie)herinneringenaanheeft.

 • 20

  De Boomhut is een particulier kinderdagverblijf gevestigd in het gebouw De Helpen aan de Groenesteinlaan. Een mooie locatie bij het Groenesteinpark en de speeltuin van Helpman Oost.

  IkworddoorSitavanPeltontvangeninhetgebouwDeHelpenwaarnawenaardeboerderijlopen.Sitaverteldenthousiastoverhaarbedrijfengeeftmijeenrondleidinginbeidelocaties.

  DeruimteinhetgebouwDeHelpenisruimenzieterheelgezelliguit.Vrolijkekleurenenveel(verantwoord)speelgoed.Hierwordendekinderenopgevangenindeleeftijdvan6wekentot3jaar.Deactiviteitenmetdekinderenzijnprikkelendenstimulerendvoordeontwikkelingvanhetkind.Erwordtgewerktmetgediplomeerdekrachten,diedekindereninhunspelbegeleiden,henvoedenenverzorgen.Dekinderenwordenaangemoedigdtotzelfredzaamheid.

  IndeboerderijaandeGroenesteinlaaniskortgeledeneenunitgebouwdwaarookeenpeutergroepeneen3+groepzit.Ookdezeruimtezietermooiuit.Ruim,lichteneengoedverzorgdebuitenruimte.

  Tekst:SjoukjeKooistraFotos:SitavanPelt

  DE BOOMHUT

 • 21Helperbel nr. 2, juni 2014

  IndezeGroteBoomhutwordenookdekinderenopgevangendiegebruikmakenvandetussenschoolseenbuitenschoolseopvang.Sommigekinderenwordenvanhunscholenopgehaaldmeteenheusebrandweerbus.Deruimtewaardezekinderengebruikvankunnenmakenisvoorzienvangymnastiektoestelleneneenknutselhoek.

  HetaantalkinderenineengroepvanDeBoomhutisnietgroterdan16,waarvanertenminste8jongerzijndan1jaar.Depeutergroepisnietgroterdan12kinderen.Degroepenvandebuitenschoolseopvangzijnnietgroterdan20.Degroepsgroottevarieertperdag.Ditkomtdoordeflexibeleopvang.Erwordtzoveelmogelijkmeteenvastteameneenvastroostergewerkt,omdatditvertrouwdenduidelijkisvoordekinderen.Allegroepenwordenondersteunddoorgroepshulpen.

  Erwordtveelwaardegehechtaanhetcontacttussenoudersengroepsleiding.Inheteerstejaarwordtereendagboekjebijgehoudenwaarinwordtopgeschrevenwathetkinddiedagheeftgedaan,gegetenengeslapen.Deouderskunnenhierookzelfinschrijven,zodatbeidepartijenopdehoogtezijnvandeontwikkelingenvanhetkind.Daarnaastiserna3maandenopvangeenpersoonlijkgesprektussenleidingenouders.

  Binnenkortwordtdemogelijkheidgebodenomkinderenmeteenbeperkingoptevangen.DitwordtgestartinsamenwerkingmetBeatrixoord.

  Almetalveelmogelijkhedenvoordeopvangvankinderenineenvriendelijkeenspeelseomgevingenveelenthousiasmebijdeleiding.

  Werken in de wijk

 • 2222

  Het Coendersnestkinderdagverblijf

  Kinderdagverblijf Het CoendersnestVan Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)9722 GR [email protected]lfacebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

 • 23Helperbel nr. 2, juni 2014

  Activiteiten in de wijkTekst:InaTimmerFoto:HarmDraaijer

  Sindsbegin2014isDorienvanderMolenuitHarenbegonnenmeteenpraktijkvoorMindfulnessvoorkinderen.Mindfulnessvoorvolwassenenisinmiddelsbijvelenalwelbekend,maarMindfulnessvoorkindereniseigenlijknogheelnieuw.InGroningeniszijnvandeweinigemensendiehiereenpraktijkinheeft.

  Mindfulnessvoorkinderenkankinderenveelbieden:-afentoerustmomenteninkunnenbouwen-gevoelensbeterlerenkennenenaccepteren-beteromgaanmetemotieszoalswoede,angstenverdriet,-meerzelfvertrouwenontwikkelen,-zichbeterkunnenconcentreren,enzichzelfbeterbegrijpen.

  Eenheleboelpositievepuntendus.Hetisvoorallekinderengeschikt,maarvoorkinderenmetbepaaldeproblemenkanhetextragoedzijn.Detrainingenwordengegeveninkleinegroepenvan4tot8kinderen.Eentrainingduurt8weken.DetrainingenwordengegeveninHareneninhetCentrumvoorJeugd&Gezin(CJG)ZuidinGroningen.Voormeerinformatiekijkop:www.kikkerwijs.nl

  MINDFULLNESS VOOR KINDEREN

 • Pianoles Groningen-ZuidVoor jong en oudLesruimte met twee pianos

  Diverse stijlenGediplomeerde en ervaren docent

  06 4

  2969

  632

  jj.eek

  [email protected]

  hom

  e.nl

  Pedicurepraktijk

  Anjo Perfors Medisch Pedicure Rijnstraat 22 9725 EV Groningen 050 5275554 / 06 41308606 Pedicure, manicure en voetmassage Met aantekening voor diabetici en reumapatinten Behandeling in de praktijk of bij u thuis.

  Ontdek DuitslanD met de WieDerline!Zie wiederline.com voor o.a.: Evenementen in de regio Koopnachten in Leer Acties

 • 25

  Activiteiten in de wijk

  Helperbel nr. 2, juni 2014

  Het ZINN Thuiszorgteam Coendershof is langzamerhand een bekend gezicht in de buurt. Met een klein, deskundig team komen zij al bij veel wijkbewoners langs om zorg te verlenen. Dat varieert van hulp bij het wassen, douchen en aankleden tot verpleging, advies en begeleiding. Het team staat 7 dagen per week en 24 uur per dag klaar. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

  CordinerendverpleegkundigeindewijkHelpmanisPetervanderMeer:Metveelenthousiasmewerkenwesameninditteam.Bijdeplanningregelenwehetzodatzoveelmogelijkdezelfdemedewerkersbijdeclintthuiskomen.Zokennenclintenmedewerkerelkaargoed.Datvindenwijbelangrijkomgoedezorgopmaattebieden.Ookpersoonsalarmering,behan-deldiensten(zoalsfysiotherapieenmond-zorg)enanderethuisdiensten,waarbijjekuntdenkenaaneenwas-enstrijkservice,makenhetmogelijkdatouderenlangerinhuneigenhuiskunnenblijvenwonen.ZINNiswatdatbetreftvanallemarktenthuis.

  Tekstenfoto:ZINNThuiszorgteam

  Bouw CoendershofDebouwvanhetnieuweCoendershofvordert.OpdeOpenDagvandeBouwop24meij.l.kondenbuurtgenoteneenkijkjenemenopdebouwplaats.Inhetnieuwegebouwkomenhuur-enzorgappartemen-tenenruimtenvoorvoorzieningen,zoalseenwinkeltje,kapper,restaurantneenondergrondseparkeergarage.Volgendjaarvoorjaarwordtditgedeelteingebruikgenomen.Hetlaatstetrajectisderenovatievanhetwittebouwdeelvoorderevalidatie-afdelingen.Coendershoftransformeertvaneentraditioneelverpleeghuisnaareenmodernenlevendigwoonzorgcentrumvoorouderen,meteenbreedaanbodvoorwonen,welzijn,zorgenbehandeling.

  InformatieMeerwetenoverdeactiviteiteninenomCoendershofenZINNThuiszorg?Kijkdanopwww.zinnzorg.nlofloopgewoonevenbinnen.Elkevrijdagochtend(tussen10.30en11.00uur)staatinhetrodebouwdeelaandeHaydnlaandekoffieklaartijdenshetinloopspreekuurvanCarinZomer.

  Langer thuis met ZINN Thuiszorgteam

 • Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid www.oudman.nl

  Bij Oudman Schoenen staan de voeten van klanten centraal. Uw beide voeten worden gemeten in lengte en breedte! Daarna zoeken wij samen met u een passende schoen.

  Het grootste deel van het assortiment is geschikt voor eigen inlegzolen.

  Verlengde Hereweg 107 (Hoek van Royenlaan)

  Tel. 050-526 16 90www.helpernest.nl

  Openingstijden07.00 - 18.30 uur

  Ouders scheiden, Kinderen niet.....Begeleiding van kinderen en ouders tijdens en na een scheiding

  De Omgang, GroningenTrudy van der Ley, mediator en KIES coachKochstraat 63/59728KD Groningentelefoon: 06-57713861

  www.deomgang.nl , [email protected]

  De Savornin Lohmanlaan 7 9722HB, Groningen

  tel: 050-5274502 www.hairwise.nl

  Openingstijden: di t/m vr 09:30 -18:00 u

  zat 09:00 - 15:00 u

  D kapsalon voor het hele gezin! Voor een deskundig advies of een spectaculaire nieuwe look bent u mt en zonder afspraak welkom!

  KleermakerijEsther de BosVoor al uw maatkleding en kledingreparatie en ook naailes voor volwassenen, jongeren en kinderen, ieder in hun eigen leeftijdsgroep.

  [email protected]

  www.kleermakerijestherdebos.nl

 • 27Helperbel nr. 2, juni 2014

  Mensen in de wijkTekstenfoto:HarmDraaijer

  KlassiekpianistJohanEekhofuitHelpmanpraaternuchterover.Vijfennegentigprocentvandeklassiekepianistendievanhetconservatoriumkomen,gaanhetonderwijsin.Maarweinigbereikenhetconcertpodium.Voorzichzelfheefthijeenidealebalansgevonden:Ikgeefpianoles,hebdaarnaasteenprettigeparttimebaandienietsmetmuziektemakenheeft,maargeefperiodiekookconcerten.Thuisenoplocatie,zoalslaatstinhetWesterklavierinDenHorn.

  Muziek en levenDezebalanslietwelevenopzichwachten,bekenthijlachend.Alophetconservato-riumbegonikmetlesgevenenbendaarin

  toenemendematemeedoorgegaan,totikgewoonwegteveellesgaf!Nuhebikminderleerlingen,maargeefmettoene-mendplezierles.Watmaakthetzoleuk?Hetisheelinteressantomtezienhoeiedereindividueleleerlingmetmuziek,maarookmethetlevenomgaat.Dathangtvaaksamen.DaaromstemtJohanzijnlessenzogoedmogelijkafopdemogelijk-hedenenwensenvandeindividueleleerlingen.Daarbenikheelflexibelingeworden.Vroegerwerkteikmeervanmuziekboekjenaarmuziekboekje.

  AantrekkingskrachtZelfraakteJohanoprelatieflateleeftijd-hijwasalvijftien-aandepiano.Ikkomuit

  PIANOLERAAR JOHAN EEKHOF:WERK, CONCERT EN PIANOLES IN BALANS

 • 28

  Tekstenfoto:HarmDraaijer

  eenmuzikalefamilie:mijnvaderzong,mijnoomwasdirigentenmijnopahadhetplaatselijkfanfarekorpsopgericht.Daarinspeeldeikoverigenshoornenikzatooknogopblokfluitles.Maarmijnouderezus,diefantastischpianospeelt,zatalophetconservatorium.Ikwildeeigenlijkookpianospelen,maarmijnblokfluitjufovertuigdemijommetdefluitverdertegaan.Tenminste:nogeven.Wantuiteinde-lijkwerddeaantrekkingskrachtvandepianotegroot.

  Stilte in de muziekHetconcertdathijsamenmetpianovriendCoertHuijsmaninDenHorngafhadalsthemaDestilteindemuziekenbrachtwerkvanBach,Messiaen,Feldman,Adams,Debussy,tHoff,Schumanneneigencomposities.Datvergetenweweleens:veelgoedemuziekkanveelstiltebevatten.Datlijkteenparadox:maarzonderstilteismuzieknietmogelijk.Alleen,hoebrengjestilteenmuziekinbalans?Johanweetereenuitstekendebalansinaantebrengennetzoalsindecombinatievaneengewonebaan,concertengevenenpianoles.WiljeJohanziennhorenspelen?Kijkdanop:http://johaneekhofpianoles.weebly.com

  Zonder stilte is muziek niet mogelijk

  Organisaties en bedrijven moeten het hebben van de kennis, vaardigheden n talenten van hun medewerkers. En die weten en kunnen vaak veel meer dan bekend is in de organisatie. Organisaties bezitten dus vaak een schat aan kennis en ervaring. Maar hoe breng je die schat in beeld en kun je die vervolgens delven? Anders gezegd: effectief inzetten voor het belang van organisatie en haar medewerkers? Gerard de Jong en Peter Been bedachten er een IT-product voor: Pynter.

  OkerDatblijfthetbijzonderevaninternet:viahetwebbenjemetjebedrijfminstenslandelijkinbeeld,maarindestraat,dewijk,waarjegevestigdbent,weetniemandwatjedoet.NeembijvoorbeeldPynteraandeVerlengdeHereweg15.AchterdeanoniemegevelgaateenIT-bedrijfmetachtmede-werkersschuilmeteenuniekproduct:Pynter.GerarddeJongenPeterBeenstarttenhetbedrijf15jaargeledenop1julionderdenaamOkerGroep.Gerard:TotenkelejarengeledenwarenwevooraleenIT-dienstverlener.Toendecrisisuitbrakmoestenookwijonszelfopnieuwuitvinden.WehebbentoensteviggenvesteerdindeontwikkelingvanhetproductPynter,eenplatformvoore-learning.

  PYNTER

 • 29Helperbel nr. 2, juni 2014

  Werken in de wijk

  BenuttenPlatform?E-learning?Peter:Hetiseencombinatievaneenprogrammaendienstverleningdooronswaarmeeorgani-satiesheelgerichtdekennisenvaardighe-deninbeeldkunnenbrengenenvervolgensbenutten.Envervolgenskunnenzedaarmeehunmedewerkersinstaatstellenvandiekennisenervaringtelerenoferzelfaanbijtedragen.Eenvoorbeeld?Eenverpleeg-kundigeineenzorgorganisatieheeftgeenpraktischeervaringmetpatintenmetepilepsie.ViaPynterkanzedaniemandzoekendiedatwelheeftendaarvanleren,zegtGerard.HetkanviaPynterinformeelmaarookformeel.Informeel:mensenkomendanevensamenomheteenanderovertedragen.Formeel:alserheelvaakeenberoepgedaanwordtopspecifiekekennisenvaardigheden,kanerbijvoorbeeldeenonlinelespakketofscholingsprogrammagemaaktwordenmetdiversemedia.Daarkunnenweookinvoorzien.

  Slim schatten delven via e-learning

  AfstemmenPynterisechteenmaatproductenwordthelemaalafgestemdopdeorganisatieenhaarbehoeftes.Enloopthet?Ja,intoenemendemate.Organisatiesbeseffensteedsmeerdatzenogbeterdekennisenvaardighedenvanhunmedewerkersmoetenenkunnenbenutten,zowelnon-profitalscommercileorganisaties,besluitPeter.UiteraardzittenernogveelmeerfacettenaanPynter.Meerweten?Kijkdanevenop:

 • Heresingel 10, 9711 ES Groningen t 050 313 77 27 e [email protected] i www.sksg.nl

  Uw kind in vertrouwde handen

  SKSG biedt u de zekerheid van de beste zorg.

  www.sksg.nl

  SKSG biedt u de zekerheid Opvang nodig voor uw kind?

  SKSG is de grootste kinderopvang-organisatie in het Noorden en verzorgt professionele opvang op maat voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden alle vormen van opvang direct bij u in de buurt. Veilig en verantwoord. Al meer dan 100 jaar.

  Kijk op www.sksg.nl voor al onze locaties of bel direct voor een vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

  Helperbel nr. 2, juni 2014

 • 31Helperbel nr. 2, juni 2014

  Op 16 april is het nieuwe gebouw van de Joseph Haydnschool geopend. Dit gebeurde op een feestelijke manier; de kinderen van de school hebben volop meegewerkt. De school betrekt samen met SKSG Symfonie het nieuwe gebouw aan de Helperbrink in Groningen.

  DedirecteurvandeJosephHayndschoolheetteiedereenwelkom.DedirecteurvandeSKSGhieldeentoespraak.EntenslottewerddeopeningshandelingverrichtdoorFeddeenSophie,tweeleerlingenvandeschool,samenmetdewaarnemendbestuursvoorzittervanO2G2.Bijdeopeningvandeschoolmochtendeleerlingenballonnenloslaten.AanelkeballonzateenkaartjemettekstinhetNederlands,EngelsenDuits.Deleerlingvanwiedeballonhetverstwegwerdgevondenzoueenprijskrijgen.Maarhelaasstonddewindnietgunstigbijhetloslatenvandeballonnen.Bijnaalleballonnenblevenindeomliggendebomenhangen.Debeelden

  hiervanhebbenzelfsdelandelijketelevisiegehaald,onderanderebijdeWerelddraaitdoor.

  Hetnieuwegebouwbiedtonderdakaanongeveer200leerlingenvandebovenbouwvandeJosephHaydnschool.Verderisereenschoolpleinmetmogelijkhedenvoorvoetbal,hockeyenbasketbal.Ookisereenvolledigingerichttechnieklokaalmetmodernedigitalemiddelen.DegentegreerdegymzalenzijnbedoeldvoorhetZernikeCollegeendeelsvoordeHaydnschool.HetgebouwisontworpenmeteenknipoognaarhetoudegebouwdateenAmsterdam-seschoolstijlkent.HetglasinloodvanhetoudeHaydngebouwkomtterugalsgekleurdglasinalleruimtesvanhetnieuwegebouw.Metdeopeningvanhetnieuweschoolge-bouwsluitdeschooleenlangeperiodevantijdelijkehuisvestingennoodlokalenaf.

  Opening nieuwbouw Joseph Haydnschool

  Nieuws uit de wijkTekst:InaTimmer

 • Activiteiten in de wijk

  32

  Oproep aan Kunstenaars uit Helpman en omgevingOp13september2014wordterweereenkunstmarktinHelpmangeorganiseerd.Genteresseerdenkunnennogeenkraamhuren(22,20)[email protected]com.Meerinformatieopwww.wijkhelpman.nl.

  Programma Sterrenbos liveZondag20juli: Swinder,TheBoostersZondag17augustus: AlltheKingsMenandWoman,MannenmetkleintjesZondag14september: EddyKoekkoek,BluesBlasters

  Alleconcertenzijnvan14.30uurtot16.30uurengratistoegankelijk.

  Voormeerinformatie:http://www.wijkhelpman.nl/sterrebos-concerten

  sterreboslive18 mei15 juni20 juli

  17 augustus21 september

  van 14.30-16.30 uurtoegang gratis

 • 33

  Mennes Reparatiebedrijf

  Mennes ReparatiebedrijfReparatie en Verkoop van:

  Radio, Tv, Wasmachines, Koelkasten, Drogers, enz.

  050 577 79 19 / 06 508 52 963

 • 34

  Mensen in de wijkTekstenfotos:MarjanvandenBosch

  HermanVosbezorgtdeHelperbelalenigejarenindecomponistenstraten.HijslaagtermeestalinomalzijnHelperbelleninndagkwijtteraken.Hermanheefthelaasondervondendatersomsgevaarlijkekantenaanhetwerkkunnenzitten.Hijwerdnamelijkvorigjaargebetendooreenhond.Deschadebleefgelukkigvoornamelijkbeperkttotzijnbroek.

  HermanDiertensisnognietzolanggeledeninHelpmankomenwonen.HetbezorgenvandeHelperbelleekhemeenleukemanieromdewijkbetertelerenkennen.Hermanheeftspeciaalvoorhetbezorgengrotefietstassenaangeschaft.Hijbekijkteenenandervandezonnigekant:Jemagertweewekenoverdoenendanishetaltijdweleendagmooiweer.

  RuthenTaravonArmeln,respectievelijkmoederendochter,bezorgendeHelperbelsamen.Zegebruikeneenfietskarretjeendoenelknkantvandestraat.Ruthblijktdaarbijweleenspecialetactiektehanteren:IklaatTaraaltijddekantdoenmetdemeestetrappen!

  JoostPietersisdejongstevanhetstelenbezorgtonderandereinKleinMartijnendeVillawijk.Inhetbeginkonhijvooralbijdegroterehuizennietaltijddebrievenbusvinden.Maarinmiddelsweethijprecieswaarzezitten.AlsJoostveelhuiswerkheeftofalshetslechtweeris,laathijzichnogweleensdoorzijnzusofzijnmoederhelpen.

  Even voorstellen: de bezorgers van de Helperbel!

 • 35Helperbel nr. 2, juni 2014

  Kunst en architectuur in Helpman

  Tekst:www.staatingroningen.nlBewerking:InaTimmerFoto:HarmDraaijer

  Kunst en ArchitectuurTienkubussen,gelijkvangroottemaarverschillendvanmateriaal,omringeneenrondbestraatpleintje.HetgeheelligtaandewestkantvandenieuwbouwDUOenBelas-tingdienst,naasteenfietspadaanderandvanhetSterrebos.Dekubussenzijngemaaktvanbaksteen,metaal,natuursteenenpolyester.Dekubussenstammenuit1976.DekunstenaarsEugneTerwindtenKarlPelgrommaaktendevariantenopdekubusinopdrachtvandeRijksgebouwendienstDirectieNoord.DitwastererevandetoenmaligenieuwbouwvandeRijkskantorengebouwenaandeEngelseKamp.DezekubussenstondeneerstindevoormaligetuinenrondomdenuafgebrokentorensIenII.Vandiekubussen,dienogingoedeconditiewaren,maakteEugneTerwindtin2014dezenieuwesetting.

  Bron:www.staatingroningen.nl,eenonlinekunst-enarchitectuurgidsmetinformatieovertallozegebouwen,projectenenkunstwerkenindestad.StaatinGroningeniseeninitiatiefvanArchitectuurcentrumPlatfomGRASenCentrumBeeldendeKunst.

 • 36

  In maart heeft de Joseph Haydnschool twee weken aan het schoolproject walking and talking in wonderland gewerkt.HetthemawaseencombinatievandramaenEngelsenderodelijnsprookjesenverhalen.NaeenspetterendeopeningvoorallegroepenophetschoolpleinkreegiederegroepeensprookjeofeenverhaalinhetEngelsenwerkteditgedurendehetprojectuit.Eengreepuitdesprookjesen

  verhalen:littleredridinghood,threeBillygoatsgruff,Aladdin,snowwhite,theenormouscrocodileenShakespeare.GedurendehetprojecthebbenallegroepeneenvoorstellinggezienopschoolmethierinookeenlinknaarhetEngelsendaarnaastkregendegroepen1t/m4eenechteEngels-sprekendesprookjesprinsesindeklas.IederedagstondereenEngelsedramaactiviteitophetprogramma.Uiteindelijkhebbendegroepenonderlingaanelkaargepresenteerdwatzehebbengedaanenzowerdtoegewerktnaareeneindvoorstellingvooroudersenkinderen.Erwerdenverschillendegroepenaanelkaargekoppeldendezegroepenverzorgdensameneenvoorstellingvaneenuur.Uiter-aardwasdevoorstellinginhetEngelsenwerd(eendeelvan)hetsprookjeofhetverhaaluitgespeeld.Iedereenheefterergveelplezieraanbeleefd!

  Meer en actueel wijknieuws?SurfnaardeHelperbelopwww.wijkhelpman.nl

  Project Joseph Haydnschool

  Nieuws uit de wijk

 • Service

  37Helperbel nr. 2, juni 2014

  Bibliotheek De WijertVakantieopeningstijden Zaterdag5julit/mzondag17augustus

  DebibliotheekinDeWijertistijdensdezo-mermaandengeopendopdevolgendedagen:Ma,woenvr 13.00-17.00uur

  Ouder&Kind Caf 050Iedere2ewoensdagvandemaandisereenOuder&KindCafindeCentraleBibliotheek.Ouders,verzorgersengrootouderskunnenhiermetalhunvragenoverbabys,peutersenkleutersterecht.Erkanadvieswordeningewonnenoverhetdragenvaneenkindje,kinderkleding,sportenmetjongekinderen,yogaenmassage.Enovervoorlezennatuurlijk!Erisaltijdeenlactatiedeskun-digeaanwezigomvragenoverborstvoedingtebeantwoorden.Ookeigenvragenkunnenwordeningebracht.Vanaf10.00uuropdeJeugdafdeling.

  Oefenpersonen gevonden!IndevorigeHelperbelzochtBarbaraWesterhof,studentekinesiologie,oefen-personenomhaartechniekenteoefenen.ZeheeftderedactievandeHelperbellatenwetendatzeveelreactiesophaaroproepheeftgehadendatdaaruitmooieleer-momentenenfijneontmoetingenzijnvoortgekomen.Totaanhaartentamenop24junizithaaragendavol,maarBarbarazalnadezomer

  voorhaarstudieweernieuwetechniekenmoetenoefenen.Eventuelenie[email protected]gmail.com.

  Kapsalon kappersopleiding verhuisd DeNoorderpoortkappersopleidingenenkapsalonsgaanmetingangvanhetnieuweschooljaarverhuizenvandeHoraSiccama-singelnaarhetgebouwaandeBouwma-boulevard(Euroborg).Nadeverhuizingzijndeschoonheids-enkappersopleidingendaninngebouwgevestigd.VeelbewonersuitHelpmanwarenklantindesalonvandeNoorderpoortofmodelbijnvandestudenten.Datkannogsteeds,alleenvanafeindaugustusopeenandereplek!

 • 39

  24-uurs service apotheken 0900-115020Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011Alarmnummer 112Belbus 0900-1961Bezorgklachten Gezinsbode 5844901Buro Slachtofferhulp 3186260Centraal Meldpunt Zorg 3764200Dierenambulance 5791909Doktersdienst 0900-9229Geestelijke Gezondheidszorg 5223223Gemeentelijk informatiecentrum 3677000Hulpmiddelen Centrum 4098200Klachtenlijn stankoverlast 3180000Klantenservice Essent 0900-1550Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710Martini Ziekenhuis 5245245Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000Meldpunt Overlast 5875885MFC De Wijert/Helpman 5275407Ombudsman gemeente 3186568Openbare Bibliotheek Zuid 5255055Politie (geen spoed) 0900-8844Rode Kruis 3224451SOS telefonische hulpdienst 5250000Speeltuin Helpman-Oost 5290189Stadsbeheer 3671000STIP De Wijert 5291713Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112Storingsdienst Waterbedrijf Groningen0800-0202013Storingsdienst kabel 0800-0760Team Buurtzorg 06-13629960UMCG 3616161Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222Weekenddienst tandartsen 5350370

  Handige telefoonnummers

  HetWijkcomitmaaktzichsterkvooreengoedleefklimaatinuwwijk.Weonderhandelenmetdegemeenteoveruwbelangen.Lidwordenisdaarombelangrijk,wanthoemeerleden,hoesterkerwestaan.Zohoudenweonsbezigmethetdrukkeverkeer,deparkeerproblemenmaarookmetspeelplekkenvoordejeugd.Opdehalfjaarlijkseledenvergaderingkuntuuwzegjedoen.Lidwordtuviadeacceptgirokaartinhetjuni-nummervandeHelperbel.Isuwbelangstellinggroterenwiltumeebesturen?Heelfijn!BelvoormeerinformatiemetdevoorzitterGerdaBosma.

  Contactpersonen Wijkcomit HelpmanGerda Bosma 5260215Ronald Timmer 3120938Sjoukje Kooistra 5270546Herman Marsman 5251120Michel van den HeuvelDiederik Maat 06-17461939Liesbeth FransenAda de Jager

  Alsvrijwilligersbestuurstaanwijaltijdklaaromuwop-enaanmerkingenaantehorenenteproberenerietsmeetedoen.

  Wijkcomite [email protected]man.nl

  Service

  Helperbel nr. 2, juni 2014

 • Tips,kopijenfotosvoordevolgendeHelperbelkuntutot 14 augustus 2014sturennaar:[email protected]

  Vooruitblik nummer 2:-BrouwerijBarbarossa-StichtingDoedertoe-Sterrebosconcerten-BuitenlandsestudenteninHelpman

  Kijkvoorhetlaatstenieuwsop:www.wijkhelpman.nl