"God roept je!!"

download "God roept je!!"

of 46

 • date post

  22-May-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  966
 • download

  0

Embed Size (px)

description

vGKN Noordwolde voorganger ds van Rheenen

Transcript of "God roept je!!"

 • 1. Welkom voorganger ds van Rheenen organist Joh. de Vries Viering Heilig Avondmaal Thema:God roept je

2. Lied voor de dienstG 182 1, 4, 6Jezus, leven van ons leven, 3. 1 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 4. 4 Alle leed hebt Gij geleden, Gij gedragen met geduld. Als een worm zijt Gij vertreden zonder schuld, om onze schuld, opdat wij door U verheven als verlosten zouden leven. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 5. 6 Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn. 6. Welkom voorganger ds van Rheenen organist Joh. de Vries Viering Heilig Avondmaal Thema:God roept je 7. Intochtspsalm 65 1, 2De stilte zingt U toe, o Here, 8. 1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. 9. 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. 10. Stil gebed, Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 11. Verootmoedigingsgebed bemoediging aansporing 12. Gezang 257Halleluja, eeuwig dank en ere, 13. 1 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, word' op aard' en in de hemel, Here, voor uw liefd' U toegebracht! Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot! 14. Gebed 15.

 • Kinderlied ELB 479
 • 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

16.

 • 1
 • 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
 • Zo ben jij in mijn hand,' zegt de HEER.
 • 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
 • zo maak Ik jou een vat tot mijn eer.'
 • Kneed mij, Here God,
 • ook als het soms wel eens pijn doet.
 • Kneed mij, Here God,
 • U weet precies hoe ik zijn moet.

17.

 • 2
 • Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
 • zo ben ik in uw handen, o Heer,
 • Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
 • zo maakt U mij een vat tot uw eer.
 • Kneed mij, Here God,
 • 'k wil mij opnieuw aan U geven.
 • Kneed mij, Here God,
 • U maakt iets moois van mijn leven.

18. Lezen Romeinen 9 : 1 t/m 16 De trouw en de barmhartigheid van God 19. 1Omdat ik n ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: 2ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. 3Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn; 20. 4omwille van hen, de Isralieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken; 5omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid.Amen. 21. 6God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Isralieten behoren werkelijk tot Isral, 7niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. 8Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, 22. maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. 9Als ets een belofte is dan zijn het deze woorden: Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. 10Sterker nog, Rebekka was van onze vader Isaak zwanger van een tweeling, 11-12en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, 23. werd haar gezegd: De oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. [1112] 12 13Zo staat er ook geschreven: Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat. 24. 14Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. 15Hij zegt immers tegen Mozes: Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. 16Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. 25. Gezang 169 1, 5 Zingt nu de Heer, stemt allen in 26. 1 Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen, want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in 't licht geroepen en bedacht met louter zegeningen. 27. 5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij Opgang uit den hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge, - Gij herder die 't verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen. 28.

 • God roept je

29. ELB 82God die ons heeft voorzien 30. 1 God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam, die ons ten leven riep en houdt in het bestaan. Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn Zoon die mens is zoals wij en in ons midden woont. 31. 2 Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard. Hij heeft ten einde toe zijn geest geopenbaard. Als God zo voor ons is wie zal dan tegen zijn? Al wat ons overkomt zal hoop en zegen zijn. 32. 3 Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed. Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed. Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn. Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn. 33.

 • Collecte
 • 1 steDiakonie
 • 2 de Kerk

34.

 • Viering van het Heilig Avondmaal

35. ELB 289 Ik geloof in God de Vader 36. 1 Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer. 37. 2 Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam. Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is. 38. 3 Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan. Door het brood, dit is mijn lichaam door de wijn, dit is mijn bloed geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. 39.

 • Viering van het Heilig Avondmaal

40.

 • Danken en bidden

41.

 • Gezang 304 1, 3
 • God is getrouw,

42. God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand . 43. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant. 44.

 • Zegen
 • 3 x amen

45. Vanavond om 19.00 uur korte viering en dankzegging ds van Harten Tip Thema: Loof de Here, die je leven verlost van het graf! 46.