Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger - Miele · 2017-08-25 · Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger...

of 76 /76
Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, in- stalleert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat. nl-NL M.-Nr. 10 621 430

Embed Size (px)

Transcript of Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger - Miele · 2017-08-25 · Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger...

 • GebruiksaanwijzingWarmtepompdroger

  Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, in-stalleert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomtschade aan uw apparaat.

  nl-NL M.-Nr. 10 621 430

 • Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

  2

  Het verpakkingsmateriaalDe verpakking beschermt het apparaattegen transportschade. Het verpak-kingsmateriaal is uitgekozen omdat dithet milieu relatief weinig belast en kanworden hergebruikt.

  Door hergebruik van verpakkingsmateri-aal wordt er op grondstoffen bespaarden wordt er minder afval geproduceerd.Uw vakhandelaar neemt de verpakkingin het algemeen terug.

  Het afdanken van een apparaatOude elektrische en elektronische ap-paraten bevatten meestal waardevollematerialen. Ze bevatten ook stoffen,mengsels en onderdelen die nodig zijngeweest om de apparaten goed en vei-lig te laten functioneren. Wanneer u uwoude apparaat bij het gewone huisafvaldoet of er niet goed mee omgaat, kun-nen deze stoffen schadelijk zijn voor degezondheid en het milieu. Doe uw oudeapparaat daarom nooit bij het gewoneafval.

  Lever het apparaat in bij een gemeente-lijk inzameldepot voor elektrische enelektronische apparatuur, bij uw vak-handelaar of bij Miele. U bent wettelijkzelf verantwoordelijk voor het wissenvan eventuele persoonlijke gegevens ophet af te danken apparaat. Bewaar hetafgedankte apparaat buiten het bereikvan kinderen.

 • Inhoud

  3

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu .............................................  2

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ........................................................  6

  Bediening van de droger.....................................................................................  18Bedieningspaneel.................................................................................................. 18Hoe werkt het display?.......................................................................................... 19

  Ingebruikneming van het apparaat ....................................................................  21

  Tips om energie te besparen..............................................................................  22

  1. Tips voor het drogen van textiel ....................................................................  23Waar u al bij het wassen op moet letten ............................................................... 23Wasgoed vóór het drogen sorteren....................................................................... 23

  Textielbehandelingssymbolen ..........................................................................  24Waar u bij het drogen op moet letten.................................................................... 24

  2. Trommel vullen ................................................................................................  25

  3. Programma kiezen en starten ........................................................................  26Programmakeuze .................................................................................................. 26

  Extra behoedzaam kiezen (eventueel) ..............................................................  27Voorprogrammeren (indien gewenst) ...............................................................  28

  Programma starten................................................................................................ 28

  4. Trommel leeghalen ..........................................................................................  29Einde van het programma / Kreukbeveiliging ....................................................... 29Trommel leeghalen ................................................................................................ 29

  Voorprogrammering ............................................................................................  30

  Programma-overzicht .........................................................................................  31

  Programmaverloop wijzigen ..............................................................................  35

  Reiniging en onderhoud......................................................................................  36Condenswaterreservoir legen ............................................................................... 36Pluizenfilters .......................................................................................................... 37

  Pluizen verwijderen...........................................................................................  37Pluizenfilters en luchtgeleidingsgedeelte reinigen bij sterke pluisvorming.......  38

 • Inhoud

  4

  Sokkelfilter............................................................................................................. 39Verwijderen.......................................................................................................  39Reinigen............................................................................................................  39Klepje voor het sokkelfilter ...............................................................................  40Condensor controleren.....................................................................................  40Terugplaatsen...................................................................................................  41

  Geurflacon............................................................................................................  43Geurflacon plaatsen .............................................................................................. 43Geurflacon vervangen ........................................................................................... 45

  Nuttige tips...........................................................................................................  47Het display geeft een probleem aan ..................................................................... 47Een tegenvallend droogresultaat .......................................................................... 49Andere problemen................................................................................................. 50

  Service..................................................................................................................  52Contact bij storingen ............................................................................................. 52Na te bestellen accessoires .................................................................................. 52Garantie ................................................................................................................. 52

  Plaatsen en aansluiten ........................................................................................  53Het apparaat aan de voorkant............................................................................... 53Het apparaat aan de achterkant............................................................................ 54Droger verplaatsen ................................................................................................ 54Plaatsen................................................................................................................. 55

  Droger stellen ...................................................................................................  55Ventilatie ...........................................................................................................  55Bij een later transport (bijv. bij een verhuizing) .................................................  55

  Nog meer plaatsingstips ....................................................................................... 56Externe afvoer voor het condenswater aansluiten ................................................ 57

  Speciale aansluitingen met een terugslagklep.................................................  57Afvoerslang aansluiten .....................................................................................  58Voorbeelden .....................................................................................................  59

  Elektrische aansluiting........................................................................................... 61

  Verbruiksgegevens..............................................................................................  62

  Technische gegevens..........................................................................................  63Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels ................................................ 64

 • Inhoud

  5

  Programmeerfuncties .........................................................................................  66Programmeren....................................................................................................... 66Droogtegraad Katoen ....................................................................................... 67 Droogtegraad kreukherstellend ...................................................................... 68 Verlenging afkoeltijd ....................................................................................... 68 Toetssignaal ................................................................................................... 68 Code............................................................................................................... 68 Geleidbaarheid ............................................................................................... 69 Uitschakeling display........................................................................................ 69 Uitschakeling droger ....................................................................................... 70 Memory............................................................................................................ 70 Kreukbeveiliging .............................................................................................. 70 Lichtsterkte achtergrondverlichting gedimd ................................................... 71

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  6

  Lees beslist deze gebruiksaanwijzing.Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of schade aan het ap-paraat tot gevolg hebben.

  Lees de gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordatu het apparaat voor het eerst gebruikt. Hierin vindt u belangrijkeinstructies betreffende veiligheid, gebruik en onderhoud.

  Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een eventu-ele volgende eigenaar van het apparaat.

  Efficiënt gebruik

  Deze droger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of daarmeevergelijkbaar gebruik.

  Deze droger is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Deze droger is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel datin water is gewassen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant ophet onderhoudsetiket in de droger mag worden gedroogd.Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant isniet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door eenander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  7

  Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid,hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet instaat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken alsze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verant-woordelijk persoon.

  Wanneer er kinderen in huis zijn

  Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de dro-ger komen als ze constant onder toezicht staan.

  Kinderen vanaf acht jaar mogen de droger alleen zonder toezichtgebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen.De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutie-ve bediening.

  Kinderen mogen de droger niet zonder toezicht reinigen of onder-houden.

  Wanneer er kinderen in de buurt van de droger zijn, houd ze dangoed in de gaten en zorg ervoor dat ze er niet mee gaan spelen.

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  8

  Technische veiligheid

  Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaarbeschadigd is.Een beschadigde droger mag niet worden geplaatst en niet in ge-bruik genomen.

  Vergelijk vóórdat u de droger aansluit de aansluitgegevens (zeke-ring, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elek-triciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twij-fel een elektricien.

  De droger kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren, als hij ophet openbare elektriciteitsnet is aangesloten.

  De elektrische veiligheid van de droger is uitsluitend gegarandeerdals hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens degeldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de huisinstal-latie bij twijfel door een vakman/vakvrouw controleren. De fabrikantkan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaandoor een ontbrekende of beschadigde aarddraad.

  Gebruik geen verlengsnoer in verband met gevaar voor oververhit-ting.

  Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door eenerkend vakman / vakvrouw worden vervangen.

  Reparaties aan de droger mogen alleen door vakmensen vanMiele worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kun-nen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoorMiele niet aansprakelijk kan worden gesteld.

  Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelenworden vervangen. Alleen van deze Miele-onderdelen kunnen wij ga-randeren, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij aanonze producten stellen.

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  9

  Wanneer er een storing moet worden verholpen of wanneer dedroger moet worden gereinigd, mag er geen elektrische spanning ophet apparaat staan. Dit is het geval als aan één van de volgendevoorwaarden is voldaan:

  – als de stekker uit de contactdoos is getrokken,

  – als de desbetreffende zekering van de huisinstallatie is uitgescha-keld of

  – als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.

  Deze droger mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op eenschip) worden gebruikt.

  Voer geen aanpassingen aan de droger uit die niet uitdrukkelijkdoor Miele zijn toegestaan.

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  10

  Informatie over de warmtepomp en over het koudemiddelDeze droger werkt met de warmtepomptechniek. Deze techniekmaakt gebruik van een gasvormig koudemiddel. Dit koudemiddelwordt door een compressor in elkaar geperst, door de drukverho-ging op een hogere temperatuur gebracht en vloeibaar gemaakt.Vervolgens wordt het koudemiddel in een gesloten kringloop door decondensor geleid, waar de warmte wordt vermengd met de lucht dievoor het drogen is gebruikt.

  – De warmtepomptechniek veroorzaakt een brommend geluid wan-neer de droger werkt. Dit geluid is normaal en heeft geen nadeligeffect op de werking van de droger.

  – Het koudemiddel is niet brandbaar en niet explosief.

  – Als de droger goed is vervoerd en geplaatst, is het in het alge-meen niet nodig om het apparaat een tijdje te laten staan.Zie hoofdstuk: "Plaatsen en aansluiten". Is aan de voorwaardenvoor een goed vervoer en een goede plaatsing niet voldaan, laathet apparaat dan een tijdje staan om schade aan de warmtepompte voorkomen.

  – Deze droger bevat gefluoreerde broeikasgassen. Deze zijn herme-tisch afgesloten. Aanduiding: R134aHoeveelheid: 0,34 kgUitstoot koudemiddel: 1430 kg CO2 eUitstoot apparaat: 486 kg CO2 e

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  11

  Volg de aanwijzingen in de hoofdstukken: "Plaatsen en aansluiten"en "Technische gegevens".

  Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanningvan de droger te halen.

  De spleet tussen de onderkant van het apparaat en de vloer magniet met sokkellijsten, hoogpolig tapijt, etc. worden verkleind. Eentoereikende luchttoevoer is anders niet gewaarborgd

  De deur van de droger moet vrij kunnen bewegen en er mag daar-om vlak voor de droger geen andere deur worden geplaatst.

  Deze droger heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van ondermeer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid,de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp. Deze speciale lampmag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De lamp is nietgeschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp mag alleenworden vervangen door een door Miele geautoriseerde vakman ofdoor Miele.

  Meer tips voor het gebruik

  De maximale beladingscapaciteit bedraagt 7,0 kg (droog was-goed), maar sommige programma's hebben een lagere beladingsca-paciteit.Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht".

  Deze droger mag in verband met brandgevaar niet worden aange-sloten op een regelbare wandcontactdoos, bijv. via een tijdschake-laar of combi-regelaar wasautomaat - droger.Wanneer het droogprogramma in zo'n geval vóór het einde van deafkoelfase zou worden afgebroken, zou het wasgoed in brand kun-nen vliegen.

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  12

  In verband met brandgevaar mag onderstaand textiel niet wordengedroogd.

  – Textiel dat niet is gewassen.

  – Textiel dat niet grondig genoeg is gereinigd en daardoor nog olie-,vet- of crèmeresten bevat. Het gaat hier bijvoorbeeld om textiel uitkeukens of schoonheidssalons. Bij textiel dat niet voldoende isgereinigd bestaat zelfs na afloop van het droogprogramma enzelfs buiten de droger nog gevaar voor brand.

  – Textiel dat brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat of restenvan aceton, alcohol, wasbenzine, petroleum, kerosine, vlekverwij-deraar, terpentine, was, waxremover of chemicaliën. Het gaat hierbijvoorbeeld om allerlei soorten schoonmaakdoekjes.

  – Textiel dat resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremoveren dergelijke bevat.

  Reinig dit soort sterk vervuild textiel grondig en wel met extra was-middel en op een hoge temperatuur. Was dit textiel zo nodig tweekeer.

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  13

  Verwijder aanstekers, lucifers en alle andere voorwerpen uit dezakken van het textiel.

  Waarschuwing: Schakel de droger nooit uit voordat het droog-programma afgelopen is, tenzij u al het wasgoed direct uit de auto-maat haalt en zo ophangt dat de warmte eruit kan.

  Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten altijd volgensde aanwijzingen van de fabrikant.

  In verband met brandgevaar mogen de volgende soorten textiel ofproducten nooit in het apparaat worden gedroogd.

  – Textiel en producten die met industriële chemicaliën zijn gerei-nigd, bijv. in een stomerij.

  – Textiel en producten die rubber of schuimrubber bevatten, zoalswaterdicht textiel, hoofdkussens en douchemutsen.

  – Textiel en producten die vullingen bevatten en die beschadigdzijn, zodat de vullingen eruit kunnen vallen. Het gaat hier bijvoor-beeld om kussens en jacks.

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  14

  Op de verwarmingsfase volgt bij veel programma's de afkoelfase.Daarmee kunt u er zeker van zijn dat het wasgoed niet zo heet wordtdat het verbrandt en beschadigd raakt. Pas hierna is het programmaafgelopen.Haal al het wasgoed dan direct uit de automaat.

  Leun niet op de deur om te voorkomen dat de droger gaat kan-telen.

  Sluit de deur iedere keer nadat u de droger heeft gebruikt. Zovoorkomt u dat

  – kinderen of huisdieren in het apparaat kruipen

  – en dat kinderen er voorwerpen in stoppen.

  Deze droger mag nooit zonder of– met beschadigde pluizenfilters worden gebruikt;

  – met een beschadigd sokkelfilter worden gebruikt.

  Gebeurt dat wel, dan zouden er te veel pluizen in de droger kunnenkomen, wat tot een defect kan leiden.

  Reinig de pluizenfilters iedere keer nadat u de droger heeft ge-bruikt.

  Wanneer u de pluizenfilters of het sokkelfilter met warm waterheeft gereinigd, droog ze dan goed af. Door natte filters kunnen sto-ringen ontstaan!

  Plaats uw droger niet in vorstgevoelige ruimten. Zelfs temperatu-ren om het vriespunt hebben een negatief effect op de werking vanhet apparaat. Door bevriezend condenswater in de pomp, in hetcondenswaterreservoir en/of de waterafvoerslang kan de automaatbeschadigd raken.

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  15

  U kunt voor het condenswater een externe afvoer aansluiten, bijv.door de afvoerslang in een wastafel of wasbak te hangen.Zorg er in dat geval voor dat de slang niet weg kan glijden. Wanneerde slang niet goed vastzit kan er condenswater overstromen en ditkan schade veroorzaken.

  Condenswater is geen drinkwater.Het drinken van condenswater kan schadelijk zijn voor de gezond-heid van mens en dier.

  Zorg ervoor dat de ruimte waar de droger is opgesteld stof- enpluisvrij is.Door vuildeeltjes in de aangezogen lucht kan de condensor op denduur verstopt raken.

  Spuit de droger niet nat.

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  16

  Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)

  Gebruik alleen originele Miele-geurflacons. Geurflacons mogen alleen in de winkelverpakking worden be-waard. Gooi deze verpakking niet weg.

  Het is mogelijk dat er geurstof uit de flacon loopt. Houd een geur-flacon of een pluizenfilter waar een geurflacon in zit daarom nietschuin, maar rechtop en leg ze nooit plat neer.

  Is er toch geurstof uit de flacon op de vloer, op de droger of opeen onderdeel van de droger, bijv. het pluizenfilter, terechtgekomen,veeg de geurstof dan direct op met een droge doek.

  Is er geurstof in aanraking gekomen met uw huid, reinig deze dangrondig met water en zeep. Is er geurstof in uw ogen terechtgeko-men, spoel deze dan minstens 15 minuten lang met schoon water enneem contact op met een arts. Heeft u geurstof binnengekregen,spoel uw mond dan grondig met schoon water en neem contact opmet een arts.

  Is er geurstof op uw kleren terechtgekomen, trek dan meteen an-dere kleren aan. Reinig kleren en andere soorten textiel die met geur-stof in aanraking zijn gekomen met flink wat water en wasmiddel.

  Volgt u onderstaande instructies niet op, dan kan er brand ont-staan of kan de droger beschadigd raken.

  – Is de geurflacon leeg, vul deze dan niet bij en gooi hem weg.

  – Gebruik nooit een defecte geurflacon.

  Gebruik een lege geurflacon niet voor iets anders. Neem ook de informatie door die bij de geurflacon wordt geleverd.

 • Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  17

  Accessoires

  Alleen originele Miele-accessoires mogen worden aan- of inge-bouwd.Worden er andere accessoires aan- of ingebouwd, dan kan Mieleniet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer wordengedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaan-sprakelijkheid.

  Was- en droogautomaten van Miele kunnen als was-droogzuilworden geplaatst. Hiervoor is een specifiek tussenstuk (WTV) nodigdat kan worden nabesteld. Let erop dat het tussenstuk bij uw Miele-droger en Miele-wasautomaat past.

  Wilt u een Miele-sokkel nabestellen, let er dan op dat deze bij uwdroger past.

  Worden de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet op-gevolgd, dan kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voorschade die daarvan het gevolg is.

 • Bediening van de droger

  18

  Bedieningspaneel

  a Bedieningspaneel

  b Sensortoetsen voor de droogte-graad

  c Controlelampjes Deze lampjes branden indien nodig

  d Sensortoets Extra behoedzaamVoor behoedzaam drogen

  e TijdsaanduidingDeze geeft de duur van het program-ma aan

  f Sensortoetsen Voor de tijdkeuze

  g Sensortoets Start/StopMet deze toets kunt u een program-ma starten/afbreken

  h Optische interfaceOp deze plaats kunnen de technicide programma's controleren, up-daten en in het geheugen van het ap-paraat opslaan

  i ProgrammakeuzeschakelaarMet deze schakelaar kunt u een pro-gramma kiezen en het apparaat uit-schakelen. Als u een programmakiest, wordt het apparaat ingescha-keld. U kunt het apparaat uitschake-len door de schakelaar op te zet-ten.

 • Bediening van de droger

  19

  Hoe werkt het display?

  De sensortoetsen , , en rea-geren op aanraking met de vingertop-pen. U kunt een keuze maken, zolangde desbetreffende sensortoets verlichtis.

  Een fel verlichte sensortoets betekent:momenteel gekozen

  Een gedimde sensortoets betekent: kangekozen worden

  Sensortoetsen voor de droogte-graad

  Als u met de programmakeuzeschake-laar een programma met droogtegraadgekozen heeft, licht de ingesteldedroogtegraad op.De andere droogtegraden die u bij hetdesbetreffende programma kunt kiezen,zijn gedimd.

  Controlelampjes–

  brandt, als u het condensreservoirmoet leeggieten.

  – brandt, als u het sokkelfilter moet rei-nigen.

  – Perfect DryHet systeem Perfect Dry meet hetrestvocht van het wasgoed bij deprogramma's met droogtegraad enzorgt voor een nauwkeurige droging. Dit controlelampje . . . . . . knippert na de start van een pro-gramma zo lang totdat de duur vanhet programma berekend is en dooftdan.. . . brandt als de droogtegraad be-reikt is, tegen het einde van het pro-gramma. . . . blijft bij de volgende programma'sdonker: Wol, Warme lucht.

  Sensortoets Extra behoedzaamDeze toets tipt u aan als u temperatuur-gevoelig textiel met symbool in hetonderhoudsetiket wilt drogen. Als u detoets aantipt, licht Extra behoedzaam felop.

  Bij enkele programma's is Extra be-hoedzaam altijd actief (brandt) of nietactief (brandt niet).

 • Bediening van de droger

  20

  TijdsaanduidingDe tijdsaanduiding geeft in uren en mi-nuten aan hoelang het programma noggaat duren.

  De tijd die een droogtegraadprogrammanodig heeft, kan tijdens het droogpro-ces variëren en zelfs nog behoorlijkesprongen maken. Dat is o.a. afhankelijkvan de hoeveelheid wasgoed, de tex-tielsoort en het restvocht. De resttijdwordt tijdens het drogen door de elek-tronica telkens opnieuw berekend en inhet display aangepast. De prognosewordt in de loop van een droogpro-gramma steeds preciezer.

  Sensortoetsen –

  Als u sensortoets aantipt, wordteen latere starttijd voor het program-ma gekozen (voorprogrammering).Als u een tijdstip gekozen heeft, gaat fel branden.

  – Door sensortoets of aan te tip-pen, kiest u de voorgeprogram-meerde tijd of de duur van het pro-gramma Warme lucht.

  Sensortoets Start/StopAls u sensortoets Start/Stop aantipt,wordt het gekozen programma gestartof afgebroken. De sensortoets knippert,zodra een programma gestart kan wor-den en brandt continu nadat het pro-gramma gestart is.

 • Ingebruikneming van het apparaat

  21

  Beschermfolie en sticker ver-wijderen Verwijder– de beschermfolie van de deur

  – en alle stickers van de voorkant envan het bovenblad (indien aanwezig).

  Stickers die u na het openen vande deur ziet zitten, bijv. het type-plaatje, mag u niet verwijderen.

  Na het plaatsen

  De droger moet op de juiste wij-ze worden geplaatst en aangesloten.Is het apparaat niet getransporteerdvolgens de beschrijving in het hoofd-stuk: "Plaatsen en aansluiten", danmoet het ca. 1 uur blijven staan,voordat het elektrisch wordt aange-sloten.

  Ingebruikneming afsluiten vol-gens de gebruiksaanwijzing Lees de hoofdstukken: "1. Tips voor

  het drogen van textiel" en "2. Trom-mel vullen".

  Vul nu de trommel en kies een pro-gramma zoals beschreven in hoofd-stuk: "3. Programma kiezen enstarten".

 • Tips om energie te besparen

  22

  Zo kunt u de droogtijd verkorten en hetenergieverbruik verlagen:

  – Centrifugeer het wasgoed voordat uhet gaat drogen met een zo hoogmogelijk toerental in de wasauto-maat.Zo bespaart u bij het drogen ca. 20%energie, maar ook tijd, wanneer ubijv. met 1600 omw/min centrifugeertin plaats van met 1000 omw/min.

  – Maak zoveel mogelijk gebruik van demaximale beladingscapaciteit. Hetenergieverbruik is dan relatief gezienhet laagst.

  – Zorg dat de kamertemperatuur niet tehoog is. Als zich andere warmtepro-ducerende apparaten in de ruimtebevinden, zorg dan voor extra ventila-tie of schakel die apparaten uit.

  – Reinig de twee pluizenfilters in devulopening van de deur iedere keernadat u de droger heeft gebruikt.

  Tips voor het reinigen van de pluizenfil-ters en het sokkelfilter vindt u in hethoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

  – Schakel de droger in op tijdstippenwaarop het stroomtarief laag is. Infor-matie hierover kunt u bij uw energie-leverancier verkrijgen. De voorpro-grammeerfunctie van deze drogerhelpt u hierbij: u kunt kiezen, op welktijdstip in de komende 24 uur hetdroogproces automatisch moetstarten.

 • 1. Tips voor het drogen van textiel

  23

  Waar u al bij het wassen opmoet letten– Was erg vuil textiel extra grondig! Ge-

  bruik voldoende wasmiddel en kieseen hoge temperatuur. Was dit textielbij twijfel verschillende keren.

  – Leg textiel niet druipnat in de droger,maar centrifugeer het eerst in dewasautomaat met het maximale cen-trifugetoerental. Hoe hoger het centri-fugetoerental is, des te meer energieen tijd bespaart u tijdens het drogen.

  – Was nieuw, gekleurd textiel apart,voordat u het voor het eerst droogt.Droog het niet samen met lichtge-kleurd textiel, want het kan afgeven,ook op de kunststof onderdelen vande droger. Bovendien kunnen er plui-zen van een afwijkende kleur achter-blijven.

  – Gesteven textiel kunt u in dit apparaatdrogen. Doseer dan wel voor hetzelf-de effect de dubbele hoeveelheidstijfsel bij het wassen.

  Wasgoed vóór het drogen sor-teren

  Verwijder eventuele voorwerpenuit het wasgoed die er niet horen, zo-als doseerbolletjes en aanstekers.Dit soort voorwerpen kunnen tijdenshet droogprogramma smelten of ex-ploderen en het textiel en de drogerbeschadigen.

  Neem de veiligheidsinstructiesen waarschuwingen in het gelijkna-mige hoofdstuk in acht.Wordt de droger niet goed gebruikt,dan kan brand het gevolg zijn.

  – Sorteer het gewassen wasgoed naartextielsoort, grootte, symbolen in hetonderhoudsetiket en gewenstedroogtegraad.

  – Controleer of de zomen en naden in-tact zijn, zodat er geen vullingen uitkunnen komen.

  – Haal het op elkaar gepropte gewas-sen textiel uit elkaar.

  – Bind ceinturen en schortenbandjesvast.

  – Knoop dekbedovertrekken en slopendicht, zodat er geen klein wasgoed inkan komen.Sluit haakjes en oogjes.

  – Maak onderdelen van kleding die zijnlosgeraakt zoals bh-beugels vast ofverwijder ze.

  – Doe jasjes en lange ritsen open, zo-dat het textiel gelijkmatig kan drogen.

  – Kreukherstellend wasgoed kreukt deste meer, naarmate de automaat vollerbeladen is. Dat geldt vooral voorkwetsbaar textiel zoals overhemdenen blouses. Verminder zo nodig debelading.

 • 1. Tips voor het drogen van textiel

  24

  Textielbehandelingssymbolen

  Drogen

  Op normale / vrij hoge tempera-tuur

  Op lagere temperatuur: Kies Extra behoedzaam (voorkwetsbare textielsoorten).

  Niet drogen in de automaat

  Strijken en mangelen

  Zeer heet

  Heet

  Warm

  Niet strijken/mangelen

  Waar u bij het drogen op moetletten

  Zie het hoofdstuk "Programma-over-zicht".Daarin kunt u alle programma's enbijbehorende beladingen vinden.

  – Gebruik voor ieder droogprogrammade maximale beladingscapaciteit vande trommel. Het energieverbruik isdan relatief gezien het laagst.

  – Kies de vereiste droogtegraad, bij-voorbeeld . . . . . . Kastdroog , wanneer u het was-goed na het drogen niet meteen uitelkaar haalt en opruimt.. . . Mangeldroog, wanneer u hetwasgoed na het drogen verder wiltbehandelen, bijv. wilt mangelen.

  – Droog zuiver linnen alleen in de auto-maat als dat volgens het etiket geoor-loofd is. Het kan anders ruw worden.

  – Wol en wolmengweefsels hebben deneiging te vervilten en te krimpen.Droog deze soorten textiel alleen inhet speciale programma Wol.

  – Machinaal gebreid textiel zoals T-shirts en ondergoed krimpt vaak wan-neer het voor het eerst wordt gewas-sen. Droog het dus niet te lang en teheet om verder krimpen te voorko-men. Koop dit soort textiel eventueeléén of twee maten te groot.

  – Verminder bij bijzonder temperatuur-en kreukgevoelig wasgoed de bela-ding en kies de optie Extra behoed-zaam.

 • 2. Trommel vullen

  25

  Het is beslist noodzakelijk omhoofdstuk: "1. Tips voor het dro-gen van textiel" te lezen, voordat uverder gaat.

  Deur openen

  Leg uw hand in de greep van de deuren trek de deur open.

  Leg het wasgoed in de trommel.

  Zorg ervoor dat u de trommel nooitte zwaar belaadt.Een volle trommel is slecht voor hetwasgoed, heeft een negatief effectop het droogresultaat en werktkreukvorming in de hand.

  Let erop dat er geen wasgoed tussende deur kan komen.Dit kan beschadigd raken.

  Gebruikt u geen geurflacon, let erdan op dat het opstaande haakje opde afbeelding helemaal naar bene-den is geschoven.

  Deur sluiten

  Zwaai de deur dicht.

 • 3. Programma kiezen en starten

  26

  ProgrammakeuzeU schakelt het apparaat in door eenprogramma te kiezen en uit door deprogrammakeuzeschakelaar op tezetten.

  Kies een programma met de pro-grammakeuzeschakelaar.

  Het is mogelijk dat nu een droogtegraadoplicht en er tijden in de tijdsaanduidingverschijnen.

  Programma's met droogtegraad

  – Katoen, Kreukherstellend, Fijnewas, Express, Overhemden, Jeans,Outdoor, Voorstrijken

  Na het kiezen van één van deze pro-gramma's kunt u de droogtegraad wij-zigen.

  Tip de sensortoets van de gewenstedroogtegraad aan. Deze gaat felbranden.

  Bij Katoen en Express kan tussen alledroogtegraden worden gekozen. Bij deoverige programma's is er minder keu-ze.

 • 3. Programma kiezen en starten

  27

  Andere programma's, waaronder tijd-gestuurde programma's

  – Katoen , Wol en Impregneren

  De droogtegraad/duur van deze pro-gramma's staat in het display en kanniet worden gewijzigd.

  – Warme lucht

  Bij deze programma's kunt u een duurinstellen in stappen van 10 minuten:van minuten tot uur.

  Tip sensortoets of zo vaak aan,totdat de gewenste programmaduurin de tijdsaanduiding brandt.

  Extra behoedzaam kiezen (eventueel)

  Kwetsbaar textiel (met onderhouds-symbool , bijvoorbeeld van acryl)wordt met een lagere temperatuur enlanger gedroogd.

  Tip sensortoets Extra behoedzaamaan, zodat deze fel gaat branden.

  – U kunt Extra behoedzaam bij de vol-gende programma's kiezen:

  – Katoen

  – Kreukherstellend

  – Overhemden

  – Jeans

  – Warme lucht

  – Bij Fijne was, Voorstrijken, Outdoor isExtra behoedzaam altijd actief/niet uitte schakelen.

 • 3. Programma kiezen en starten

  28

  Voorprogrammeren (indien gewenst)

  Wanneer u een programma heeft ge-kozen, kunt u dit programma op eenlater tijdstip laten starten: minimaal minuten tot maximaal uur la-ter.

  Maar: U kunt niet voorprogrammeren incombinatie met Warme lucht kiezen.Meer informatie hierover vindt u in hethoofdstuk: "Voorprogrammering".

  Tip sensortoets aan. brandt fel.

  Tip sensortoets of zo vaak aan,totdat de voorgeprogrammeerde tijdin de tijdsaanduiding verschijnt.

  Programma starten Tip de knipperende sensortoets Start/

  Stop aan.

  Start/Stop brandt

  Let op:

  – De aanduiding Perfect Dry knippert /brandt alleen bij de programma's metdroogtegraad. Zie ook hoofdstuk:"Bediening van de droger".

  – Deze droger meet het restvocht vanhet wasgoed en berekent op gronddaarvan de programmaduur.Wordt het apparaat echter met weinigof droog wasgoed gevuld, dan han-teert het een vaste tijd voor het dro-gen/luchten. In dat geval brandt Per-fect Dry niet aan het einde van hetprogramma.

  Droog wasgoed nooit te lang.Zo voorkomt u dat het beschadigdraakt!

  Energiebesparing: Na 10 minuten wor-den de displayelementen donker engaat sensortoets Start/Stop knipperen.

  Tip sensortoets Start/Stop aan, omde displayelementen weer in te scha-kelen (dat heeft geen invloed op eenlopend programma).

 • 4. Trommel leeghalen

  29

  Einde van het programma /KreukbeveiligingEinde van het programma: brandten sensortoets Start/Stop brandt nietmeer.

  Als het programma beëindigd is, volgtgedurende max. 2 h de kreukbeveili-ging. Geen kreukbeveiliging bij: Wol.Zie hoofdstuk: "Programmeerfuncties",paragraaf: "Kreukbeveiliging".

  Energiebesparing:

  – 10 minuten na beëindiging van hetprogramma begint sensortoets Start/Stop te knipperen en worden de dis-playelementen donker.

  – De droger gaat 15 minuten na afloopvan het programma automatisch uit.Wanneer u de optie "Kreukbeveili-ging" heeft gekozen, gaat de droger15 minuten na afloop van de kreuk-beveiliging uit.

  Trommel leeghalen

  Open de deur nooit voordat hetdroogprogramma is afgelopen.

  Leg uw hand in de greep van de deuren trek de deur open.

  Neem het wasgoed uit de trommel.

  Controleer of de trommel leeg is!Wasgoed dat in de trommel blijft lig-gen kan beschadigd raken wanneerhet nog eens wordt gedroogd.

  Draai de programmakeuzeschakelaarop .

  Er klinkt een signaal zolang de drogerniet automatisch uitgeschakeld is.

  Verwijder de pluizen van de 2 pluizen-filters in de vulopening van de deur.Zie hoofdstuk: "Reiniging en onder-houd", paragraaf: "Pluizenfilters".

  Zwaai de deur dicht. Giet het condenswaterreservoir leeg.

  TrommelverlichtingDe trommel wordt verlicht om te voor-komen dat u wasgoed vergeet bij hetleeghalen van de trommel. De trommelverlichting schakelt automa-tisch uit (energiebesparing).

 • Voorprogrammering

  30

  Kiezen

  Tip sensortoets aan. brandt fel.

  Tip sensortoets of zo vaak aan,totdat de voorgeprogrammeerde tijdin de tijdsaanduiding verschijnt.

  – U kunt een voor te programmeren tijdkiezen van (minuten) tot (uur)in stappen van een half uur en daarnatot in stappen van een uur.

  – Als u sensortoets of continuaanraakt, loopt de tijd op of terug.

  – Wanneer u sensortoets opnieuwaantipt, wordt de gekozen tijd gewist.

  Starten Tip sensortoets Start/Stop aan.– Start/Stop en branden

  – De sensortoetsen branden nietmeer

  – De voorgeprogrammeerde tijd wordtboven de afgeteld in stappen vaneen uur en daarna in stappen van mi-nuten.

  – Na ieder uur draait de trommel kortrond om kreukvorming te voorkomen.

  Wijzigen Tip sensortoets Start/Stop aan. U kunt met de sensortoetsen de

  tijd wijzigen.

  Tip sensortoets Start/Stop aan, zodatde voorgeprogrammeerde tijd door-loopt.

  Trommel bijvullen of wasgoedvoortijdig verwijderen Vul de trommel bij of haal er wasgoed

  uit, indien nodig.

  – Alle programma-instellingen blijvenbehouden.

  – U kunt indien gewenst ook nog dedroogtegraad wijzigen.

  Sluit de deur. Tip sensortoets Start/Stop aan, zodat

  de voorgeprogrammeerde tijd door-loopt.

  Afbreken Draai de programmakeuzeschakelaar

  op om het apparaat uit te schake-len.

 • Programma-overzicht

  31

  Katoen ** Maximaal 7,0 kg*

  Wasgoed Normaal vochtig katoenen wasgoed, zoals onder Katoen Kastdroogbeschreven.

  Let op! – Er wordt uitsluitend Kastdroog gedroogd.

  – Bedenk dat het programma Katoen vanuit energie-oogpuntvoor het drogen van katoen het efficiëntst is.

  Katoen Maximaal 7,0 kg*

  Extra droog, Kastdroog

  Wasgoed Wasgoed van dikker en dunner katoen zoals handdoeken, badhand-doeken en badmantels, beddengoed van flanel, dekens, werkkle-ding, stofjassen, schorten, jasjes, T-shirts, ondergoed en babykleer-tjes

  Strijkdroog, Mangeldroog

  Wasgoed Wasgoed van katoenen of linnen weefsels zoals tafellakens, servet-ten, beddengoed en gesteven wasgoed dat nog verder moet wordenbehandeld.

  Let op! Rol het wasgoed op zolang het nog niet door de mangel wordt ge-haald. Zo blijft het langer vochtig.

  Kreukherstellend Maximaal 4,0 kg

  Kastdroog, Strijkdroog

  Wasgoed Kreukherstellend wasgoed van synthetisch materiaal, katoen of ge-mengde weefsels (truien, jurken, broeken, stofjassen, tafellakens ofservetten)

  * Gewicht van droog wasgoed

  ** Tips voor testbureaus:Testprogramma volgens verordening 392/2012/EU voor het energie-etiket gemetennaar EN 61121

 • Programma-overzicht

  32

  Fijne was Maximaal 2,5 kg

  Kastdroog, Strijkdroog

  Wasgoed Kwetsbaar wasgoed (met symbool ) van synthetische weefsels,gemengde weefsels, kunstzijde of kreukherstellend katoen (lingerie,overhemden, blouses en textiel met applicaties)

  Let op! Reduceer de belading wanneer u extra kreukarm wilt drogen.

  Wol Maximaal 2,0 kg

  Wasgoed Wollen wasgoed en wasgoed waar o.a. wol in zit, bijv. truien, vestenen sokken

  Let op! – Het wollen wasgoed wordt in korte tijd losgeschud en daardoorextra zacht. Het wasgoed wordt niet helemaal droog.

  – Haal het wasgoed direct na afloop van het programma uit detrommel.

  Overhemden Maximaal 2,0 kg*

  Kastdroog, Strijkdroog

  Wasgoed Hemden en hemdblouses

  Express Maximaal 4,0 kg

  Extra droog, Kastdroog, Strijkdroog, Mangeldroog

  Wasgoed Sterk wasgoed dat anders met het programma "Katoen" wordt ge-droogd.

  Let op! Het programma duurt korter.

  * Gewicht van droog wasgoed

 • Programma-overzicht

  33

  Jeans Maximaal 3,0 kg

  Kastdroog, Strijkdroog

  Wasgoed Al het wasgoed van jeansstof (broeken, jasjes, rokken of overhem-den)

  Outdoor Maximaal 2,5 kg

  Kastdroog, Strijkdroog

  Wasgoed Outdoorkleding van materiaal dat machinaal mag worden gedroogd

  Impregneren Maximaal 2,5 kg

  Kastdroog

  Wasgoed Geïmpregneerd wasgoed (microweefsels, ski- en outdoorkleding,popeline en tafelkleden)

  Let op! – Dit programma heeft een extra fixeerfase.

  – Geïmpregneerd wasgoed mag uitsluitend behandeld zijn met im-pregneermiddelen die de aanduiding hebben: "Geschikt voormembraanwasgoed". Deze middelen zijn gebaseerd op fluorche-mische verbindingen.

  – Wasgoed dat met paraffinehoudende middelen is geïmpregneerd,mag niet worden gedroogd in verband met brandgevaar!

  * Gewicht van droog wasgoed

 • Programma-overzicht

  34

  Voorstrijken Maximaal 1,0 kg*

  Kastdroog, Strijkdroog

  Wasgoed – Wasgoed van katoen of linnen

  – Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsels ofsynthetisch materiaal: katoenen broeken, windjacks en overhem-den.

  Let op! – Dit programma vermindert de kreukels die er na het centrifugerennog in zitten.

  – Dit programma is ook geschikt voor wasgoed dat al droog is.

  – Haal het wasgoed direct na afloop van het programma uit detrommel.

  Warme lucht Maximaal 7,0 kg*

  Wasgoed – Wasgoed van dikkere stof zoals jacks, kussens en slaapzakkendat niet gelijkmatig wordt gedroogd en daarom moet worden na-gedroogd.

  – Enkele stuks wasgoed zoals handdoeken, zwemkleding, schoon-maakdoekjes en theedoeken die moeten worden gedroogd.

  Let op! Kies aanvankelijk niet de langste tijd. Probeer eerst uit, welke tijd debeste is.

  Tip Gebruik Warme lucht om geurtjes uit schone katoenen kleding teverwijderen of te verminderen (duur: 1/2-1 uur). Het verfrissende ef-fect wordt nog versterkt, wanneer u de kleding een beetje vochtigmaakt en een geurflacon (na te bestellen accessoire) gebruikt. Wan-neer deze kleding echter voor een deel uit synthetisch materiaal be-staat, is het verfrissende effect van dit programma minder.

  * Gewicht van droog wasgoed

 • Programmaverloop wijzigen

  35

  Het is niet mogelijk om een ander pro-gramma te kiezen wanneer een pro-gramma nog loopt. Voorkomen moetworden dat er per ongeluk een anderprogramma wordt gekozen, waardoorhet programmaverloop wordt verstoord.

  Als u de programmakeuzeschakelaardraait, brandt zo lang totdat hetoorspronkelijke programma ingesteldwordt.Uitzondering: Door de programmakeu-zeschakelaar op te zetten, schakelt ude droger uit.

  Om een ander programma te kiezen,moet u het lopende programma eerstafbreken.

  Pas op! Er kan hete stoom vrijkomen,als u de deur opent.

  Lopend programma afbrekenen nieuw programma kiezen Tip sensortoets Start/Stop aan.Het wasgoed wordt afgekoeld, zodra ereen bepaalde droogtijd en droogtempe-ratuur zijn bereikt.Wanneer u tijdens de afkoelfase op-nieuw sensortoets Start/Stop aantipt,brandt . Draai de programmakeuzeschakelaar

  op om het apparaat uit te schake-len.

  Kies en start meteen een ander pro-gramma.

  Trommel bijvullen of wasgoedverwijderen Tip sensortoets Start/Stop aan.Het wasgoed wordt afgekoeld, zodra ereen bepaalde droogtijd en droogtempe-ratuur zijn bereikt.Wanneer u tijdens de afkoelfase op-nieuw sensortoets Start/Stop aantipt,brandt .

  U kunt zich branden!Raak de achterkant van de trommelniet aan. Daar is de temperatuurhoog.

  Leg wasgoed in de trommel of haal erwasgoed uit.

  Sluit de deur.Programma voortzetten:

  Wijzig indien nodig eerst de droogte-graad.

  Tip sensortoets Start/Stop aan.

  ProgrammaduurDe programmaduur die in de tijdweer-gave wordt aangegeven kan door deprogrammawijziging verspringen.

 • Reiniging en onderhoud

  36

  Condenswaterreservoir legen

  Het condenswater dat tijdens hetdroogprogramma vrijkomt wordt ineen reservoir opgevangen.

  Giet het reservoir na het drogen leeg.

  Is de maximale inhoud van het con-denswaterreservoir bereikt, dan licht op.Wilt u wissen, doe dan de deur openen weer dicht.

  Doe, voordat u het reservoir uithet apparaat haalt, de deur helemaaldicht om te voorkomen dat de deuren het handvat in het paneel wordenbeschadigd.Doe de deur altijd helemaal dicht.

  Trek het condenswaterreservoir uithet apparaat.

  Houd het reservoir zowel aan degreep in het paneel als op het eindvast en houd het horizontaal.

  Giet het reservoir leeg. Schuif het terug in de droger.

  Condenswater mag niet wordengedronken want dat kan schadelijkzijn voor de gezondheid.

  Condenswater is gedestilleerd water. Ukunt het in het huishouden gebruiken,bijv. voor stoomstrijkijzers en luchtbe-vochtigers. Giet het condenswater vei-ligheidshalve door een fijne zeef of eenkoffiefilterzakje. Dan worden zeer fijnepluisjes die anders schade zouden kun-nen aanrichten uit het water gefilterd.

 • Reiniging en onderhoud

  37

  Pluizenfilters

  Deze droger beschikt over 2 pluizenfil-ters. Deze bevinden zich in de vulope-ning boven elkaar.

  Pluizen verwijderen

  Verwijder de pluizen na iedere droog-beurt.

  Tip: U kunt de pluizen met de stofzuigerverwijderen.

  Open de deur.

  Verwijder eerst de geurflacon alsu deze heeft gebruikt. Zie hoofdstuk:"Geurflacon".

  Trek het bovenste pluizenfilter naarvoren en haal het uit het apparaat.

  Verwijder de pluisjes (zie pijl) . . .

  . . . van de zeefvlakken van de plui-zenfilters

  . . . en van de geperforeerde was-goedband.

  Schuif het bovenste pluizenfilter inhet apparaat totdat het vastklikt.

  Sluit de deur.

  Zijn de filters door de pluizen sterkverstopt, zie de volgende paragraaf.

 • Reiniging en onderhoud

  38

  Pluizenfilters en luchtgeleidingsge-deelte reinigen bij sterke pluisvorming

  Deze onderdelen moeten grondigworden gereinigd, wanneer zich veelpluizen hebben gevormd.

  Verwijder eerst de geurflacon alsu deze heeft gebruikt.

  Trek het bovenste pluizenfilter naarvoren en haal het uit het apparaat.

  Draai de gele knop aan het onderstepluizenfilter in de richting van de pijltotdat u een klik hoort.

  Pak het onderste pluizenfilter aan degele knop vast, trek het naar voren enhaal het uit het apparaat.

  Verwijder de pluizen met de stofzui-ger uit de openingen van het luchtge-leidingsgedeelte en gebruik daarvoorde lange zuigmond.

  Pluizenfilters met water reinigen

  Spoel de zeefvlakken met stromendwarm water schoon.

  Schud het water daarna van de plui-zenfilters en droog ze daarna voor-zichtig af.

  Natte pluizenfilters kunnen leidentot storingen in de werking van dedroger.

  Schuif het onderste pluizenfilter hele-maal in het apparaat en vergrendelhet filter met de gele knop.

  Schuif het bovenste pluizenfilter hele-maal in het apparaat.

  Sluit de deur.

 • Reiniging en onderhoud

  39

  Sokkelfilter

  Reinig het sokkelfilter alleen dan,wanneer oplicht.

  Wilt u uitschakelen, controleer dan ofde droger is ingeschakeld en is dat hetgeval, doe dan de deur open en weerdicht.

  Verwijderen

  Druk op het ronde, dieper gelegenvlakje op het klepje van de condens-kast.

  Het klepje springt open.

  Trek het sokkelfilter er aan de greepuit.

  In de droger schiet de rechter geleide-stift naar buiten. Deze zorgt ervoor dathet klepje van de condenskast alleendan dichtgaat, wanneer het sokkelfiltergoed in de kast is geplaatst.

  Reinigen

  Trek de greep uit het sokkelfilter. Als er veel pluizen op het sokkelfilter

  zitten, kunt u die eerst afvegen of metde stofzuiger opzuigen.

  Spoel het sokkelfilter met stromendwater grondig schoon.

  Druk het vocht uit het sokkelfilter.

  Het sokkelfilter moet droog zijnvoordat het wordt teruggeplaatst. Isdat niet het geval, dan kan er eenstoring optreden.

  Verwijder met een vochtige doek depluizen van de greep.

 • Reiniging en onderhoud

  40

  Klepje voor het sokkelfilter

  Verwijder vrijgekomen pluizen meteen vochtige doek.Zorg er daarbij voor dat het dichtings-rubber niet beschadigd raakt.

  Controleer of er pluizen op de koelrib-ben zitten. Zie onder.

  Condensor controleren

  Raak de koelribben niet met dehanden aan, want u kunt zich eraansnijden.

  Controleer of er pluizen op de koelrib-ben zitten.

  Wanneer er pluizen op de koelribbenzitten,

  dan moeten de pluizen met eenstofzuiger en wel met het specialestofzuigerborsteltje worden gerei-nigd.

  Beweeg het borsteltje voorzichtigover de koelribben vóór de conden-sor om beschadigingen te voorko-men.

 • Reiniging en onderhoud

  41

  Terugplaatsen

  Plaats de greep weer in het sokkelfil-ter.

  Het filter moet precies vóór de conden-sor zitten.

  Plaats de greep daarom met het filterop de beide pennen

  – en zorg er daarbij voor dat de letters:"Miele" op de greep niet onderstebo-ven zitten.

  Schuif het sokkelfilter er helemaal in.Wanneer het sokkelfilter naar binnenwordt geschoven, schuift de rechter ge-leidestift mee.

  Sluit het klepje.

  De droger mag alleen dan wor-den gebruikt, als het sokkelfiltergoed is geplaatst en het klepje voorde condenskast goed dicht is. Alleendan is het condenssysteem water-dicht en kan de droger goed functio-neren.

 • Reiniging en onderhoud

  42

  Droger

  Haal de elektrische spanning vande automaat.

  Gebruik geen oplosmiddelhou-dende reinigingsmiddelen, schuur-middelen, glas- of allesreinigers.Deze kunnen namelijk kunststof op-pervlakken en andere onderdelen be-schadigen.

  Reinig de droger met een zachte, ietsvochtige doek en een mild reinigings-middel.

  Reinig de dichting op de pluizenfilter-houder met een vochtige doek.

  Wrijf alles met een zachte doekdroog.

  Reinig de trommel en andere delenvan roestvrij staal als u dat nodigvindt met een reinigingsmiddel voorroestvrij staal.

 • Geurflacon

  43

  Met een geurflacon gaat uw wasgoedtijdens het droogprogramma lekkerruiken. Deze geurflacons zijn na te be-stellen.

  Lees eerst het hoofdstuk: "Veilig-heidsinstructies en waarschu-wingen", paragraaf: "Gebruik vangeurflacon (na te bestellen accessoi-re)".

  Geurflacon plaatsen

  Houd de geurflacon alleen zo vastals op de afbeelding te zien is. Houdde flacon niet schuin om te voorko-men dat er geurstof uit de flaconloopt.

  Houd de geurflacon goed vast. Trek de beschermstrip er af. Open de deur van de droger.

  De geurflacon wordt in het bovenstepluizenfilter geplaatst en wel in deopening rechts naast de greep.

  Gebruikt u geen geurflacon, danmoet het schuifje altijd gesloten blij-ven. Is het nog open, doe het danaan het opstaande haakje dicht.

  Doe het schuifje open met behulpvan het opstaande haakje, waarnahet haakje zich rechtsboven bevindt.

  Steek de geurflacon in de openingtotdat u weerstand voelt.

 • Geurflacon

  44

  De punten en moeten tegen-over elkaar liggen.

  Draai de buitenste ring een beetjenaar rechts.

  – U voelt enige weerstand en u hoorteen zachte klik.

  Punt moet zich in stand bevin-den. Dat is de stand waarin u deweerstand voelt.

  Vóór het drogenU kunt nu de geurintensiteit regelen.

  Draai de buitenste ring naar rechts.Hoe verder de geurflacon wordt ge-opend, des te sterker is de geur.

 • Geurflacon

  45

  De flacon kan zijn geur alleen versprei-den als het wasgoed vochtig is, dedroogtijd lang genoeg is en er genoegwarmte wordt opgewekt. Dan is de geurook te ruiken in de ruimte waar de dro-ger is geplaatst.

  Na het drogenVoorkomen moet worden dat een deelvan de geurstof onnodig vrijkomt.

  Draai de buitenste ring naar links tot-dat punt b zich in stand _ bevindt.

  – U moet enige weerstand voelen.

  Wilt u de geurflacon niet bij iederdroogprogramma gebruiken, haal hemdan uit het apparaat en berg hem inde originele verpakking op. Zie verder-op in dit hoofdstuk.

  Geurflacon vervangenIs de geurintensiteit niet meer voldoen-de,

  draai de buitenste ring dan naar linkstotdat de punten a en b tegenoverelkaar liggen.

  Vervang de geurflacon.

  De geurflacon kan worden besteld bijde Miele-vakhandelaar, bij de afdeling"Klantcontacten" van Miele en via in-ternet.

 • Geurflacon

  46

  Leg de geurflacon nooit plat neerom te voorkomen dat er geurstof uitloopt.

  Berg de geurflacon alleen in de origi-nele winkelverpakking op.

  – Wordt de geurflacon even uit het ap-paraat gehaald, bijv. wanneer u hetpluizenfilter wilt reinigen, zet hem danin de originele verpakking rechtopneer, zodat er geen geurstof uitloopt.

  – Bewaar de flacon koel en droog.

  – Stel de flacon niet aan zonlicht bloot.

  – Gebruikt u de flacon voor het eerst,trek de beschermstrip er dan pas afkort vóór gebruik.

  Filters reinigenWanneer de pluizenfilters en het sokkel-filter niet op tijd worden gereinigd,neemt de geurintensiteit af.

  Verwijder de geurflacon vóór hetreinigen van de pluizenfilters.

  Berg de geurflacon alleen in deoriginele verpakking opom te voorkomen dat er geurstof uit-loopt. Zie afbeelding.

  Voor het reinigen van pluizenfilters ensokkelfilter zie hoofdstuk: "Reinigingen onderhoud".

 • Nuttige tips

  47

  De meeste storingen en problemen, die bij het dagelijkse gebruik kunnen optre-den, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten,omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

  De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en teverhelpen.

  Het display geeft een probleem aan

  Probleem Oorzaak en oplossing

  gaat branden nadateen programma is afge-broken, er klinkt eensignaal

  Het condenswaterreservoir is vol of er zitten knikkenin de afvoerslang. Giet het condenswaterreservoir leeg. Controleer de afvoerslang. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud". Uitschakelen: Controleer of de droger is ingeschakeld en is dat

  het geval, doe dan de deur open en weer dicht.

  gaat branden na af-loop van een program-ma

  De droger is door pluizen verontreinigd. Reinig de pluizenfilters. Reinig het sokkelfilter.Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

  Uitschakelen: Controleer of de droger is ingeschakeld en is dat

  het geval, doe dan de deur open en weer dicht.

  brandt. De programmakeuzeschakelaar is op een anderestand gedraaid. Draai de schakelaar op het programma dat u had

  ingesteld en u ziet dat de resttijd weer in het dis-play verschijnt.

  Aan het einde van hetprogramma gaan erbalkjes knipperen:.........

  Het programma is afgelopen, maar het wasgoedwordt nog afgekoeld. U kunt het wasgoed uit het apparaat halen en uit-

  vouwen of in het apparaat verder laten afkoelen.

  Nadat de droger is inge-schakeld, gaat knip-peren / branden; het isniet mogelijk om eenprogramma te kiezen.

  De code is geactiveerd. Zie hoofdstuk: "Programmeerfuncties", paragraaf:

  " Code".

 • Nuttige tips

  48

  Probleem Oorzaak en oplossing

  en knipperen, na-dat een programma af-gebroken is, er klinkteen signaal

  De droger is door pluizen sterk verontreinigd. Reinig de pluizenfilters. Reinig het sokkelfilter. Reinig eveneens de condensor en het gedeelte

  onder het sokkelfilter. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud". Uitschakelen: Schakel de droger uit en weer in.

  en een andere cijfer-combinatie knipperen,nadat het programmaafgebroken is. Er klinkteen signaal

  De oorzaak is niet direct vast te stellen. Schakel de droger uit en weer in. Start een programma.Wordt het programma met dezelfde foutmelding weerafgebroken, dan is er sprake van een storing. Neemcontact op met Miele.

  : brandt en het pro-gramma is afgebroken.Er klinkt een signaal

  Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold. Maak het wasgoed los en neem zo nodig een deel

  van het wasgoed uit de trommel. Schakel de droger uit en weer in. Start een programma.

 • Nuttige tips

  49

  Een tegenvallend droogresultaat

  Probleem Oorzaak en oplossing

  Het wasgoed is nietgoed droog.

  Het wasgoed bestaat uit verschillende soorten textiel. Droog het wasgoed na met Warme lucht. Kies de volgende keer een programma dat beter

  geschikt is.

  Tip: U kunt de droogtegraad van enkele programma'szelf aanpassen. Zie hoofdstuk: "Programmeerfunc-ties", paragraaf: " Droogtegraad Katoen", "-Droogtegraad Kreukherstellend".

  Wasgoed of een hoofd-kussen met veren vul-ling ruikt onaangenaamnadat het is gedroogd.

  Wasgoed: er is voor dit wasgoed te weinig wasmiddelgebruikt.Hoofdkussens met veren: veren beginnen bij warmteonaangenaam te ruiken. Gebruik voor wasgoed genoeg wasmiddel bij het

  wassen. Laat hoofdkussens met veren buiten de droger

  drogen. Koop een geurflacon en gebruik deze bij het dro-

  gen.

  Wasgoed van synthe-tisch materiaal kan sta-tisch zijn nadat het isgedroogd.

  Dit is bij synthetisch materiaal normaal. Door bij het wassen een wasverzachter te gebrui-

  ken kunt u de statische lading van het wasgoedverminderen.

  Er is sprake van pluis-vorming.

  Pluizen ontstaan voornamelijk door wrijving tijdenshet dragen. Tijdens een droogprogramma raken dezepluisjes los. De wrijving in de droger daarentegen isgering en heeft geen invloed op de kwaliteit van hettextiel. Dit is uit onderzoek gebleken.Pluizen worden door de pluizenfilters en het sokkelfil-ter opgevangen en kunnen eenvoudig worden verwij-derd. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

 • Nuttige tips

  50

  Andere problemen

  Probleem Oorzaak en oplossing

  Het droogprogrammaduurt erg lang of wordtzelfs afgebroken*

  Het is te warm in het vertrek. Zorg voor voldoende ventilatie.Resten wasmiddel, haren en kleine pluisjes kunnenverstoppingen veroorzaken. Reinig de pluizenfilters en het sokkelfilter. Verwijder zichtbare pluizen achter het klepje in de

  condenskast (zie hoofdstuk: "Reiniging en onder-houd", "Sokkelfilter").

  De luchttoevoer via het rooster rechts onder is ge-blokkeerd. Verwijder de wasmand of andere voorwerpen die

  de luchttoevoer blokkeren.De pluizenfilters en het sokkelfilter zijn, nadat ze zijngereinigd, nat teruggeplaatst. De pluizenfilters en het sokkelfilter moeten droog

  zijn.Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed in de wasautomaat met

  een hoger centrifugetoerental.De trommel is te vol. Neem bij ieder droogprogramma de maximale be-

  ladingscapaciteit in acht.Het wasgoed heeft metalen ritssluitingen, waardoorde vochtigheidsgraad van het wasgoed niet exact konworden berekend. Doe de ritssluitingen de volgende keer open. Doet het probleem zich opnieuw voor, droog het

  wasgoed dan met het programma Warme lucht.* Voor een nieuwe programmastart: Schakel de droger uit en weer in.

  Er zijn zoemende ofbrommende geluiden tehoren.

  Dit is geen storing.De compressor is in werking en dit soort geluiden isdan normaal.

 • Nuttige tips

  51

  Probleem Oorzaak en oplossing

  Het lukt niet om eenprogramma te starten

  De oorzaak is niet direct vast te stellen. Steek de stekker in het stopcontact. Schakel de droger in. Sluit de deur van de droger. Controleer of de zekering van de huisinstallatie

  doorgeslagen is.

  Gaat het om een stroomstoring? Het programmagaat automatisch verder, zodra de storing is verhol-pen.

  Alleen sensortoetsStart/Stop knippert nog

  10 minuten na beëindiging van het programma knip-pert sensortoets Start/Stop en worden de displayele-menten donker. Dat is geen storing, maar een norma-le functie waarmee energie kan worden bespaard.In de kreukbeveiligingsfase draait de trommel van tijdtot tijd. Tip een sensortoets aan om de displayelementen

  in te schakelen.

  Zie hoofdstuk: "Programmeerfuncties", paragraaf: "Uitschakeling display".

  De droger is na afloopvan een programma uit-geschakeld

  Deze droger wordt automatisch uitgeschakeld. Dat isgeen storing, maar een normale functie waarmeeenergie kan worden bespaard. Kies een programma om de droger in te schake-

  len.

  Tip: U kunt deze functie wijzigen. Zie hoofdstuk: "Pro-grammeerfuncties", paragraaf: " Uitschakeling dro-ger".

  De trommelverlichtingbrandt niet.

  De trommelverlichting gaat om energie te besparenautomatisch uit, ...... wanneer de deur is gesloten... en wanneer de deur enkele minuten openstaat.De trommelverlichting gaat branden, wanneer dedeur opengaat en de droger is ingeschakeld.

 • Service

  52

  Contact bij storingenVoor storingen die u niet zelf kunt ver-helpen, waarschuwt u uw Miele-vak-handelaar of Miele.

  Het telefoonnummer van Miele vindt uaan het einde van dit document.

  Voor een goede en vlotte afhandelingmoet Miele weten welk type apparaat uheeft en welk fabricagenummer hetheeft. Beide gegevens vindt u op het ty-peplaatje.

  U vindt het typeplaatje als u de deurvan de droger opent:

  Na te bestellen accessoiresAccessoires voor deze droger kunt unabestellen bij de Miele-vakhandel of bijMiele Nederland B.V.

  Deze en vele andere producten kunt uook via Internet bestellen.

  Droogrek

  Met het droogrek kunt u producten dro-gen en luchten die alleen zeer behoed-zaam mogen worden behandeld.

  Geurflacon

  Met een geurflacon kunt u ervoor zor-gen dat uw wasgoed lekker gaat ruiken.

  GarantieDe garantietermijn voor dit apparaat be-draagt 2 jaar.

  Voor meer informatie zie de bijge-voegde garantievoorwaarden.

 • Plaatsen en aansluiten

  53

  Het apparaat aan de voorkant

  a Aansluitkabel

  b Bedieningspaneel

  c Condenswaterreservoir– (Legen na het drogen)

  d Deur– (Niet openen tijdens het drogen)

  e Klepje van de condenskast– (Niet openen tijdens het drogen)

  f Vier in hoogte verstelbare machine-voeten

  g Rooster voor de toevoer van koudelucht– (Niet blokkeren met een wasmand

  of andere voorwerpen)h Afvoerslang voor het condenswater

 • Plaatsen en aansluiten

  54

  Het apparaat aan de achter-kant

  a Draagpunten onder de rand van hetbovenblad voor transportdoeleinden(zie pijlen)

  b Accessoires voor aansluiting externecondenswaterafvoer: slangklem,adapter en slanghouder

  c Afvoerslang voor het condenswater

  d Aansluitkabel

  Droger verplaatsenWanneer u het apparaat heeft uitgepakten op zijn plaats wilt zetten, pak het danvast aan:

  – de voorste stelvoeten

  – en de draagpunten onder de randvan het bovenblad.

  Transporteer de droger zoals opde plaatjes.

  Wanneer het apparaat liggendwordt getransporteerd, kantel hetdan alleen naar de linker kant!

  Is het apparaat niet op de juistemanier getransporteerd, dan moethet ca. 1 uur blijven staan, voordathet elektrisch wordt aangesloten.Gebeurt dat niet, dan kan dat eenschadelijk effect hebben op dewarmtepomp.

 • Plaatsen en aansluiten

  55

  Plaatsen

  Droger stellen

  De deur van de droger moet vrijkunnen bewegen en er mag daaromvlak voor de droger geen anderedeur worden geplaatst.

  Dit apparaat kan alleen optimaal functi-oneren als het waterpas staat.

  Door aan de stelvoeten te draaien kuntu de hoogteverschillen in de vloer com-penseren en de droger waterpas stellen.

  Ventilatie

  De opening voor de toevoer vankoude lucht aan de voorkant van hetapparaat mag in geen geval wordenafgedekt. Gebeurt dat wel, dan kande condensor niet voldoende wordengekoeld.

  De spleet tussen de onderkantvan het apparaat en de vloer magniet met sokkellijsten, hoogpolig ta-pijt, etc. worden verkleind. Een toe-reikende luchttoevoer is anders nietgewaarborgd

  De lucht die gebruikt is voor het koelenvan de condensor wordt warm enstroomt uit het apparaat. Daardoor stijgtde temperatuur in het vertrek. Zorg erdaarom voor dat deze lucht kan wordenafgevoerd door bijv. een raam te ope-nen. Kan de warme lucht niet weg, danduren de droogprogramma's langer enwordt er meer energie verbruikt.

  Bij een later transport (bijv. bij eenverhuizing)

  Wordt het apparaat later nog eens ge-transporteerd, bijv. bij een verhuizing,houd er dan rekening mee dat er zichna iedere droogbeurt een geringe hoe-veelheid condenswater in de nabijheidvan de pomp bevindt. Dit kan er uitlo-pen wanneer het apparaat schuin wordtgehouden. Daarom raden wij u aan omal vóór het transporteren het program-ma Warme lucht te starten en ca. 1 mi-nuut te laten draaien. De resten con-denswater worden dan in het reservoirof via de afvoerslang weggepompt.

 • Plaatsen en aansluiten

  56

  Nog meer plaatsingstips

  Haal om veiligheidsredenen eerstde elekrische spanning van het ap-paraat.

  Plaatsing van de droger onder eenwerkblad of in een kast

  Let er in die gevallen op dat dewarme lucht die uit het apparaatstroomt moet worden afgevoerd. Ge-beurt dat niet, dan treden er sto-ringen op.

  – De elektrische aansluiting dient in debuurt van de automaat geïnstalleerdte zijn en men moet er gemakkelijk bijkunnen.

  – Het is mogelijk dat de droogprogram-ma's wel iets langer duren.

  Warmtevorming kunt u vermijden door:

  – de stelvoeten nog verder naar buitente draaien, zodat een spleet van mini-maal 20 mm ontstaat tussen vloer enonderkant van de droger;

  – bij een doorlopend meubelsokkelpa-neel het gedeelte weg te snijden, datzich op de plek van de droger be-vindt.

  – openingen in de inbouwkast te ma-ken.

  Onderschuifbaar

  Deze droger mag ook met bovenbladonder een werkblad worden geplaatst.

  - Onderbouwset*

  Wordt de droger zonder boven-blad onder een werkblad geplaatst,dan is een onderbouwset vereist.Monteren / Demonteren moet dooreen vakman / vakvrouw gebeuren.

  Bij de onderbouwset wordt een afdek-plaat geleverd. Deze plaat moet het bo-venblad van de automaat vervangen enis omwille van de elektrische veiligheidbeslist noodzakelijk.

  Bij de set wordt een montagehandlei-ding geleverd.

  Na te bestellen accessoires

  - Tussenstuk voor de was-droogzuil*

  Deze droger kan op een Miele-wasauto-maat worden geplaatst. Voor dezeMiele-was-droogzuil is wel een speciaaltussenstuk nodig.

  – Sokkel*

  Voor deze droger is een sokkel met ladeverkrijgbaar.

 • Plaatsen en aansluiten

  57

  Externe afvoer voor het con-denswater aansluiten

  Opmerking

  Het condenswater dat bij het drogenvrijkomt wordt in het condenswaterre-servoir gepompt en wel via een water-afvoerslang die zich aan de achterkantvan de droger bevindt.

  U kunt het condenswater ook extern af-voeren. U hoeft het reservoir dan nietmeer te legen.

  Lengte van de slang: 1,60 mMax. opvoerhoogte: 1,50 mMax. afpomplengte: 4,00 m

  U kunt het volgende bijbestellen:

  – een verlengstuk voor de slang;

  – een setje met een terugslagklep. Hierzit ook een verlengstuk voor de slangbij.

  Speciale aansluitingen met een te-rugslagklep

  Er zijn aansluitingen die een te-rugslagklep nodig hebben, omdatanders water in de droger terug kanstromen en er weer uitstromen.Dit water kan schade veroorzakenaan de droger en het vertrek waar dedroger staat opgesteld.Deze speciale aansluitingen wordenhieronder beschreven.

  Max. opvoerhoogte met terugslagklep:1,00 m

  Speciale aansluitingen waarbij een te-rugslagklep noodzakelijk is:

  – Het water wordt afgevoerd in eenwastafel of in de vloer, waarbij hetuiteinde van de slang zich in het wa-ter bevindt.

  – De waterafvoer wordt op een sifonvan een wastafel aangesloten.

  – Een wasautomaat of afwasautomaatis op dezelfde waterafvoer aangeslo-ten.

  De terugslagklep moet zo wor-den gemonteerd dat de pijl in derichting van de wastafel wijst.Anders kan het water niet wordenweggepompt.

 • Plaatsen en aansluiten

  58

  Afvoerslang aansluiten

  Trek niet aan de afvoerslang enmaak er geen knikken inom schade aan de slang te voorko-men.

  In de afvoerslang bevindt zich nog eengeringe hoeveelheid water. Zet daaromeen bak klaar.

  Trek de slang van de tuit af. Wikkel de slang van de houder af en

  trek hem voorzichtig uit de klemmen.

  Vang het water in de bak op.

  Trek de slang naar wens naar rechtsof naar links.

  – Wanneer u de slang naar rechts heeftgetrokken, kunt u de slang in de gleufvastklemmen.

  – Laat de slang in de onderste klem zit-ten om te voorkomen dat er knikkenin komen.

 • Plaatsen en aansluiten

  59

  Voorbeelden

  - Waterafvoer via wastafel of vloer

  Gebruik de slanghouder om knikken inde afvoerslang te voorkomen.

  Druk links en rechts de haakjes metde duimen naar binnen. Zie donkerepijlen.

  Trek de slanghouder dan naar vorenen haal hem eraf. Zie lichte pijlen.*

  Zorg ervoor dat de afvoerslangniet weg kan glijden wanneer u dezein een wastafel hangt. Maak de slangzo nodig vast.Glijdt de slang weg, dan loopt hetcondenswater eruit en kan dan scha-de veroorzaken.

  Plaats de terugslagklep in het uitein-de van de slang.

  * De slanghouder kunt u later weerterugplaatsen, wanneer u het con-denswater niet meer extern wilt af-voeren.

  - Directe aansluiting op de sifon vaneen wastafel

  Haal de benodigde onderdelen,adapter 1 en slangklem 3 daarachter,van het apparaat af.

  Sluit de afvoerslang aan zoals hiernabeschreven.

 • Plaatsen en aansluiten

  60

  1. Adapter

  2. Schroefkoppeling

  3. Slangklem

  4. Uiteinde slang (bevestigd aan deslanghouder)

  5. Terugslagklep

  6. Afvoerslang van de droger

  Bevestig adapter 1 met de schroef-koppeling 2 aan de sifon van de was-tafel.In de regel is de schroefkoppeling vande wastafel voorzien van een schijfjedat u eraf moet halen.

  Plaats het uiteinde van slang 4 opadapter 1.

  Gebruik de slanghouder. Draai slangklem 3 direct achter de

  schroefkoppeling met een schroeven-draaier vast.

  Plaats terugslagklep 5 in afvoerslang6 van de droger.

  Terugslagklep 5 moet zo worden ge-monteerd, dat de pijl in de richtingvan de wastafel wijst. Gebeurt datniet, dan kan het water niet weglo-pen.

  Maak de terugslagklep met de slang-klemmen vast.

 • Plaatsen en aansluiten

  61

  Elektrische aansluitingDeze automaat is voorzien van een aan-sluitkabel en een stekker met bescher-mingscontact (randaarde), geschiktvoor aansluiting op ~230 V 50Hz.

  Zorg ervoor dat u altijd bij de stekkerkunt komen om de spanning van dedroger te halen.

  Deze droger mag alleen door een er-kend installateur op het elektriciteitsnetworden aangesloten. De elektrischehuisinstallatie moet volgens NEN 1010zijn geïnstalleerd.

  Sluit de droger nooit aan op verleng-snoeren, stekkerdozen en dergelijke. Ditzijn potentiële gevarenbronnen (brand-gevaar).

  Op het typeplaatje staat informatie overde nominale aansluitwaarde en de ze-kering. Vergelijk deze gegevens met dewaarden van het elektriciteitsnet.

 • Verbruiksgegevens

  62

  Belading1 Centrifugeerstand

  wasautomaatRest-vocht

  Energie Pro-gram-

  maduur

  kg Omw/min % kWh min

  Katoen 2 7,0

  3,510001000

  6060

  1,730,97

  13783

  Katoen Kastdroog 7,07,07,0

  120014001600

  535044

  1,551,451,30

  124118105

  Katoen Kastdroogincl. Extra behoedzaam

  7,0 1000 60 1,78 145

  Katoen Strijkdroog 7,07,07,07,0

  1000120014001600

  60535044

  1,291,151,050,90

  102898371

  Kreukherstellend Kastdroog 4,0 1200 40 0,65 57

  Kreukherstellend Kastdroogincl. Extra behoedzaam

  4,0 1200 40 0,66 59

  Impregneren 2,5 800 50 1,22 110

  Wol 2,0 1000 50 0,03 5

  Express Kastdroog 4,0 1000 60 1,10 97

  Overhemden Kastdroog 2,0 600 60 0,60 58

  Jeans Kastdroog 3,0 900 60 1,28 116

  Outdoor Kastdroog 2,5 800 50 0,85 76

  1 Gewicht van droog wasgoed

  2 Testprogramma volgens verordening 392/2012/EU voor het energielabel gemeten conform EN

  61121

  Alle niet-gemarkeerde waarden zijn in overeenstemming met de norm EN 61121

  Stroomverbruik in de Uit-stand:Stroomverbruik in de sluimerstand:

  0,4 W1,5 W

  Instructie voor vergelijkende tests:Wanneer er een test volgens EN 61121 moet worden uitgevoerd moet éérst volgens bovenstaandenorm 3 kg katoenen wasgoed worden gedroogd en wel met 70 % restvocht in het programma KatoenKastdroog.Variaties in de aangegeven waarden zijn mogelijk, afhankelijk van het soort textiel, de hoeveel-heid wasgoed, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren en de verschillen in de netspan-ning.

 • Technische gegevens

  63

  Hoogte 850 mm

  Breedte 596 mm

  Diepte 636 mm

  Diepte bij geopende deur 1054 mm

  Hoogte voor onderbouw 820 mm (+8/-2 mm)

  Breedte voor onderbouw 600 mm

  Diepte voor onderbouw 600 mm

  Plaatsbaar onder werkblad Ja

  Plaatsbaar op wasautomaat Ja

  Gewicht 62 kg

  Trommelinhoud 120 l

  Hoeveelheid 1,0-7,0 kg (Gewicht van droog was-goed)

  Maximale inhoud van het condenswa-terreservoir

  4,8 l

  Lengte van de slang 1,60 m

  Maximale opvoerhoogte 1,50 m

  Maximale afpomplengte 4,00 m

  Lengte van de aansluitkabel 2,00 m

  Aansluitspanning Zie typeplaatje

  Aansluitwaarde Zie typeplaatje

  Zekering Zie typeplaatje

  Keurmerk Zie typeplaatje

  Energieverbruik Zie hoofdstuk "Verbruiksgegevens".

  LED (light emitting diodes) Klasse 1

 • Technische gegevens

  64

  Productkaart voor huishoudelijke droogtrommelsvolgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 392/2012

  MIELE

  Identificatie van het model TDB 120 WP

  Nominale capaciteit 1 7,0 kg

  Type huishoudelijke trommel (Luchtafvoer / condensatie) - / ●Energie-efficiëntieklasse

  A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt) A++

  Gewogen jaarlijks energieverbruik (AEc) 2 211 kWh/jaar

  Droogtrommel (Automatisch / niet-automatisch) ● / -Energieverbruik van het standaard katoenprogramma

  Energieverbruik bij volledige lading 1,73 kWh

  Energieverbruik bij gedeeltelijke lading 0,97 kWh

  Gewogen energieverbruik in uitstand (Po) 0,40 W

  Gewogen energieverbruik in sluimerstand (Pl) 1,50 W

  Duur van de sluimerstand (Tl) 3 15 min

  Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart

  betrekking heeft 4

  Katoen met pijl

  Programmaduur van het standaard katoenprogramma

  Gewogen programmaduur 106 min

  Programmaduur bij volledige lading 137 min

  Programmaduur bij gedeeltelijke lading 83 min

  Condensatie-efficiëntieklasse 5

  A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) A

  Gewogen condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bijvolledige en gedeeltelijke lading"

  94 %

  Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogrammabij volledige lading"

  94 %

  Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogrammabij gedeeltelijke lading"

  94 %

  Geluidsvermogensniveau (LWA) 6 66 dB(A) re 1 pW

  Inbouwapparaat -

  ● Ja, aanwezig1

  in kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading2

  Gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke la-ding, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijzewaarop het apparaat wordt gebruikt.

 • Technische gegevens

  65

  3wanneer de huishoudelijke droogtrommel uitgerust is met een systeem voor stroomverbruikregeling

  4Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is voor katoenhet efficiëntste programma in termen van energieverbruik.

  5wanneer de huishoudelijke droogtrommel een condensdroogtrommel is

  6voor het "standaard katoenprogramma", gebruikt bij volledige lading

 • Programmeerfuncties

  66

  Programmeren

  Met de programmeerfuncties kunt ude elektronica van de droger nog be-ter afstemmen op het soort wasgoeden de manier waarop u dit wilt drogen.

  Het programmeren vindt plaats in 8stappen (,, ... ) met de sensor-toetsen.

  Toegang tot het programmeerniveau

  Eerst moet aan de volgende voorwaar-den zijn voldaan:

  – De droger is ingeschakeld: er is eenprogramma gekozen.

  – De deur van de droger is geopend.

  Tip sensortoets Start/Stop aan enlaat deze niet los tijdens de stappen-.

  Sluit de deur van de droger.Wacht totdat sensortoets Start/Stopcontinu brandt . . .

  . . . en laat sensortoets Start/Stopdaarna los.

  Programmeerfunctie selecteren eninstellen

  Het nummer van de programmeer-functie verschijnt in de tijdsaanduidingals in combinatie met een cijfer: bijv. .

  Loop met sensortoets of doorde programmeerfuncties, totdat degewenste functie is bereikt:

  Programmeerfunctie

  Droogtegraad Katoen

  Droogtegraad Kreukherstellend

  Verlenging afkoeltijd

  Toetssignaal

  Code

  Geleidbaarheid

  Uitschakeling display

  Uitschakeling droger

  Memory

  Kreukbeveiliging

  Lichtsterkte achtergrondverlich-ting gedimd

  Tip sensortoets Start/Stop aan enbevestig de gekozen programmeer-functie.

 • Programmeerfuncties

  67

  Programmeerfunctie bewerken enopslaan

  U kunt een programmeerfunctie in-/uit-schakelen of verschillende opties kie-zen.

  Tip sensortoets of aan om deprogrammeerfunctie in- of uit teschakelen of kies een optie:

  Programmeerfunctie

  Mogelijke varianten

  X X X O X X X

  X X X O X X X

  O X X X X tot

  O X

  O X

  O X

  X O

  O X X

  O X

  X X O

  X O X X X X X

  X = Deze functie kan worden gekozenO = Fabrieksinstelling

  Bevestig uw keuze met sensortoetsStart/Stop.

  Nu licht het nummer van de program-meerfunctie weer op, bijv. .

  Programmeerniveau verlaten

  Draai de programmakeuzeschakelaarop .

  De gekozen variant is nu ingesteld enblijft dat totdat een andere variant wordtgekozen en ingesteld.

  Droogtegraad KatoenU kunt de droogtegraad voor het pro-gramma Katoen op 7 standen instel-len.

  Keuze

  = nog vochtiger = vochtiger = iets vochtiger = Fabrieksinstelling = iets droger = droger = nog droger

  Uitzondering:Het programma Katoen blijft on-gewijzigd.

 • Programmeerfuncties

  68

  Droogtegraad kreukher-stellend

  U kunt de droogtegraad voor het pro-gramma Kreukherstellend op 7 stan-den instellen.

  Keuze

  = nog vochtiger = vochtiger = iets vochtiger = Fabrieksinstelling = iets droger = droger = nog droger

  Verlenging afkoeltijdMet deze instelling kunt u de afkoelfa-se verlengen die automatisch vóór heteinde van een programma wordt uit-gevoerd. De afkoelfase kan in stappenvan 2 minuten max. 18. minuten wor-den verlengd.

  Keuze

  = Fabrieksinstelling = 2 minuten langer = 4 minuten langer = 6 minuten langer = 8 minuten langer = 10 minuten langer = 12 minuten langer = 14 minuten langer = 16 minuten langer = 18 minuten langer

  ToetssignaalMet deze functie kunt u een toetssig-naal inschakelen/uitschakelen. Ditklinkt iedere keer wanneer u de toetsaanraakt.

  Keuze

  = Uit = Aan (fabrieksinstelling)

  Als u een niet toegestane functie kiest,klinkt er een negatief signaal.

  CodeMet deze instelling kunt u een code in-schakelen, waarmee u de elektronicavergrendelt en voorkomt dat uw appa-raat door vreemden kan worden ge-bruikt.

  U voorkomt hiermee dat uw apparaatdoor vreemden kan worden gebruikt.

  Keuze

  = Uit (fabrieksinstelling) = Aan

  Heeft u ingesteld, dan kunt u het ap-paraat na het inschakelen alleen bedie-nen als u eerst de code invoert.

  Droger met code bedienen

  Iedere keer wanneer de droger wordtingeschakeld, knippert en brandt in detijdweergave: .De code is en kan niet worden ge-wijzigd.

  Tip de - toets zo vaak aan, totdatals eerste cijfer knippert.

 • Programmeerfuncties

  69

  Bevestig dit getal met sensortoetsStart/Stop.

  Voer op dezelfde manier de beide an-dere cijfers in.

  Nadat u de code heeft ingevoerden bevestigd kunt u de droger bedie-nen.

  Geleidbaarheid Met deze functie kunt u de ge-leidbaarheid inschakelen. Dit mag al-leen dan, wanneer het water extreemzacht is en het restvocht niet goedkan worden berekend.

  Keuze

  = Uit (fabrieksinstelling) = Laag

  Voorwaarde:

  Het water waarin het wasgoed is ge-wassen is extreem zacht en de gelei-dingswaarde (elektrische geleidbaar-heid) is minder dan 150 μS/cm. De ge-leidbaarheid van het drinkwater kan bijhet waterleidingbedrijf worden nage-vraagd.

  Schakel uitsluitend in, als devoornoemde voorwaarde geldt.Anders is het droogresultaat niet vol-doende!

  Uitschakeling displayOm energie te besparen worden tijds-aanduiding en sensortoetsen na 10minuten donker en alleen sensortoetsStart/Stop knippert. U kunt dit wij-zigen.

  Maar: In het geval van een storingwordt de droger niet automatisch uitge-schakeld.

  Keuze

  = UitTijdsaanduiding en sensor-toetsen worden niet donker alsde droger ingeschakeld is.

  = Aan (fabrieksinstelling)Tijdsaanduiding en sensor-toetsen worden na 10 minutendonker . . . . . . als u na inschakeling vanhet apparaat geen programmakiest. . . . nadat het programma isgestart. Echter: Nadat de voorgepro-grammeerde tijd is afgelopen,aan het einde van het program-ma of aan het einde van dekreukbeveiligingsfase wordende tijdsaanduiding en de sen-sortoetsen gedurende 10 mi-nuten verlicht.

  Controlelampjes weer "inschakelen"

  – Draai aan de programmakeuzescha-kelaar (niet op ) of raak een sensor-toets aan. Beide acties hebben geeninvloed op het lopende programma.

  – Open de deur, zolang de droger is in-geschakeld.

 • Programmeerfuncties

  70

  Uitschakeling drogerDe droger wordt in een aantal gevallenautomatisch uitgeschakeld, vanuit defabriek na 15 minuten. Dit bespaartenergie. Met bovengenoemde functiekunt u deze tijd verlengen of verkor-ten.

  Het apparaat wordt automatisch uitge-schakeld na 15, 20 of 30 minuten,

  – wanneer u na het inschakelen geenprogramma kiest,

  – na afloop van de kreukbeveiliging,

  – na afloop van een programma zonderkreukbeveiliging.

  Maar: In het geval van een storingwordt de droger niet automatisch uitge-schakeld.

  Keuze

  = na 15 minuten (fabrieksin-stelling)

  = na 20 minuten = na 30 minuten

  MemoryMet deze instelling kunt u de memory-functie inschakelen. Dat houdt in datde droger een gekozen programmamet droogtegraad en/of optie en deduur van het programma Warme luchtopslaat. Deze instellingen verschijnenals u de volgende keer een program-ma kiest.

  Keuze

  = Uit (fabrieksinstelling) = Aan

  Uitzondering:Het programma Katoen blijft on-gewijzigd.

  KreukbeveiligingMet deze instelling draait de trommelna afloop van het programma max. 2uur met korte tussenpozen, waardoorkreukvorming wordt voorkomen. Ukunt een kortere tijd kiezen.

  Keuze

  = geen kreukbeveiliging = 1 uur = 2 uur (fabrieksinstelling)

 • Programmeerfuncties

  71

  Lichtsterkte achtergrond-verlichting gedimd

  U kunt de lichtsterkte van de gedimdesensortoetsen in het display op zevenverschillende niveaus instellen.

  De stand is ingesteld zodra u deze ge-kozen heeft.

  Keuze

  = donkerste stand = Fabrieksinstelling...

  = lichtste stand

 • Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

  Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.Snel en gemakkelijk.

  Miele Nederland B.V.Postbus 1664130 ED VIANEN(0347) 37 88 88

  Bezoek het Miele Experience Center:De Limiet 24131 NR VIANEN

  Bezoek op ook de Miele Shopvoor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele-apparaat.

  U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

  www.miele.nl

 • M.-Nr. 10 621 430 / 01nl-NL

  TDB 120 WP

  Inhoud Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Efficiënt gebruikWanneer er kinderen in huis zijn

  Technische veiligheid

  Meer tips voor het gebruik

  Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)Accessoires

  Bediening van de drogerBedieningspaneelHoe werkt het display? Sensortoetsen voor de droogtegraad Controlelampjes Sensortoets Extra behoedzaam Tijdsaanduiding Sensortoetsen Sensortoets Start/Stop

  Ingebruikneming van het apparaatBeschermfolie en sticker verwijderenNa het plaatsenIngebruikneming afsluiten volgens de gebruiksaanwijzing

  Tips om energie te besparen1. Tips voor het drogen van textielWaar u al bij het wassen op moet lettenWasgoed vóór het drogen sorterenTextielbehandelingssymbolen

  Waar u bij het drogen op moet letten

  2. Trommel vullenDeur openenDeur sluiten

  3. Programma kiezen en startenProgrammakeuzeProgramma's met droogtegraadAndere programma's, waaronder tijdgestuurde programma'sExtra behoedzaam kiezen (eventueel)Voorprogrammeren (indien gewenst)

  Programma starten

  4. Trommel leeghalenEinde van het programma / KreukbeveiligingEnergiebesparing:

  Trommel leeghalenTrommelverlichting

  VoorprogrammeringKiezenStartenWijzigenTrommel bijvullen of wasgoed voortijdig verwijderenAfbreken

  Programma-overzichtProgrammaverloop wijzigenLopend programma afbreken en nieuw programma kiezenTrommel bijvullen of wasgoed verwijderenProgrammaduur

  Reiniging en onderhoudCondenswaterreservoir legenPluizenfiltersPluizen verwijderenPluizenfilters en luchtgeleidingsgedeelte reinigen bij sterke pluisvormingPluizenfilters met water reinigen

  SokkelfilterVerwijderenReinigenKlepje voor het sokkelfilterCondensor controlerenTerugplaatsen

  Droger

  GeurflaconGeurflacon plaatsenVóór het drogenNa het drogenGeurflacon vervangenBerg de geurflacon alleen in de originele winkelverpakking op.

  Filters reinigen

  Nuttige tipsHet display geeft een probleem aanEen tegenvallend droogresultaat Andere problemen

  ServiceContact bij storingenNa te