Examenvragen initieël Cat II

of 43 /43
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ADR – Vragenlijsten voor de examens van de bestuurders Initiële opleiding – tanks 1-2005 1

Embed Size (px)

Transcript of Examenvragen initieël Cat II

Page 1: Examenvragen initieël Cat II

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ADR – Vragenlijsten voor de examens van de bestuurders

Initiële opleiding – tanks

1-2005 1

Page 2: Examenvragen initieël Cat II

EXAMENVRAGEN – INITIELE OPLEIDING - TANKVERVOER

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter Triethylamine ingedeeld bij UN-nummer 1296 - compartiment 2 : 8.000 liter Broomaceton ingedeeld bij UN-nummer 1569

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met grote etiketten :

2. Wat is er verkeerd in de volgende omschrijving van de gevaarlijke stof op het

vervoerdocument ?

“Lege afneembare tank, laatst geladen goed : UN 2719 Bariumbromaat, 5.1 “ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

1-2005 1

Page 3: Examenvragen initieël Cat II

3. Uw tankwagen heeft een inhoud van 20.000 liter en de tank is niet uitgerust met slingerschotten. Binnen welke grenzen moet uw tank met een vloeistof gevuld blijven om te mogen rijden ?

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. Welke tanks kunnen met zekerheid gebruikt worden voor een gecombineerd weg- en

zeevervoer ?

O Tankcontainers O Afneembare tanks O Mobiele tanks O Gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s)

5. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter “ UN 1203 benzine, 3, II “ - compartiment 2 : 8.000 liter “ UN 1223 kerosine, 3, III “

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met oranje schilden : 6. Bij welke stof is het gevaar voor ontbranding het grootst ?

O een vloeistof met een vlampunt van -10 °C O een vloeistof met een vlampunt van +10 °C O een vloeistof met een vlampunt van 0 °C

1-2005 2

Page 4: Examenvragen initieël Cat II

7. Op welke gegevens moet U zich baseren wanneer U vloeibaar gemaakte koolwaterstofgassen op gewicht (op de weegbrug) laadt ?

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Waar zijn die gegevens te vinden ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 8. Koolwaterstofgassen kunnen gemakkelijk vloeibaar gemaakt worden. Geef drie andere

eigenschappen van deze groep stoffen : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 9. Mag U de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpak-

kingsgroepen vervoeren met de tankwagen waarvan U het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt ?

- UN 1938, VG II O Ja O Neen

- UN 1203, VG II O Ja O Neen

- UN 1560, VG I O Ja O Neen

1-2005 3

Page 5: Examenvragen initieël Cat II

KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN

VERVOEREN

Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1. Document nr : AJK756-23

2. Constructeur van het voertuig : VOLVO

3. Identificatienummer van het voertuig :

ACR284347689

4. Plaatnummer (in voorkomend geval) : AJK756

5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankwagen

7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Remvertrager : 3

o Niet van toepassing o De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van

...40........ t 4

9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : L4BN 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TU9

10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de

in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 o goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen o goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3

o enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5

of o enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam)

mogen vervoerd worden :

Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden.

11. Opmerkingen 12. Geldig tot : 20-2-2006 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 20-2-2005

Van Compernolle

1 Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O

zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2 Schrappen wat niet past. 3 De van toepassing zijnde vermelding aankruisen. 4 De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de)

inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5 Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1-2005 4

Page 6: Examenvragen initieël Cat II

EXAMENVRAGEN – INITIELE OPLEIDING - TANKVERVOER

1. Twee even zware voertuigen remmen in dezelfde omstandigheden. Het ene vervoert een

vloeistof in een tank, het andere een vaste stof in zakken. De remafstand is :

O het grootst voor het voertuig met de tank O het grootst voor het voertuig met de zakken O even groot voor beide voertuigen

2. Welke gevaren zijn verbonden aan een vloeibaar gemaakt koolwaterstofgas ? (Duid alle

mogelijkheden aan !)

O Het is giftig O Het is brandbaar O Het levert gevaar op voor verstikking in gesloten ruimtes O Het heeft een bijtende (corrosieve) inwerking op de tank

3. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter n-Butylamine van UN 1125 - compartiment 2 : 8.000 liter n-Butylamine van UN 1125

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met oranje schilden :

1-2005 1

Page 7: Examenvragen initieël Cat II

4. Wat onderscheidt een MEGC van een batterijvoertuig ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 5. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter chlooraceton, ingedeeld bij UN 1695 - compartiment 2 : 8.000 liter butyltrichloorsilaan, ingedeeld bij UN 1747

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met grote etiketten :

6. Voor welke gevaarlijke producten mag de inwendige bodemklep vervangen worden door

een uitwendige afsluiter ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

1-2005 2

Page 8: Examenvragen initieël Cat II

7. Welke methodes bestaan er om te vermijden dat een tank overvuld wordt met vloeibaar gemaakt gas ? (geef alle mogelijkheden !)

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

8. Wat is er verkeerd in de volgende omschrijving van de gevaarlijke stof op het vervoerdocument ?

“Niet gereinigd tankvoertuig, laatst geladen goed : UN 1655 Nicotinepreparaat, vast, n.e.g., III“ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

9. Mag U de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpak-

kingsgroepen vervoeren met de tankwagen waarvan U het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt ?

- UN 1546, VG II O Ja O Neen

- UN 1455, VG II O Ja O Neen

- UN 1544, VG I O Ja O Neen

1-2005 3

Page 9: Examenvragen initieël Cat II

KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN

VERVOEREN

Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1. Document nr : AJK756-23

2. Constructeur van het voertuig : VOLVO

3. Identificatienummer van het voertuig :

ACR284347689

4. Plaatnummer (in voorkomend geval) :

AJK756 5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankwagen

7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Remvertrager : 3

o Niet van toepassing o De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van

...40........ t 4

9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : S10AH 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TU3, TU15, TE1, TE19

10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de

in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 o goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen o goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3

o enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5

of o enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam)

mogen vervoerd worden :

Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden.

11. Opmerkingen 12. Geldig tot : 20-2-2006 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 20-2-2005

Van Compernolle

1 Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O

zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2 Schrappen wat niet past. 3 De van toepassing zijnde vermelding aankruisen. 4 De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de) inschrijvings-

document(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken. 5 Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de

hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1-2005 4

Page 10: Examenvragen initieël Cat II

EXAMENVRAGEN – INITIELE OPLEIDING - TANKVERVOER

1. Waarom wordt een tank niet volledig gevuld wanneer men ze met een vloeibaar gemaakt

gas laadt ?

O Omdat dit de stabiliteit van het tankvoertuig vermindert O Omdat de pomp daar niet toe in staat is O Omdat een volledig gevulde tank kan scheuren als het warmer wordt

2. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter Morfoline van UN 2054 - compartiment 2 : 8.000 liter 2-Ethylhexylamine van UN 2276

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met grote etiketten :

1-2005 1

Page 11: Examenvragen initieël Cat II

3. Wat moet U doen vooraleer U een brandbare vloeistof begint te laden om in de onmiddellijke nabijheid van de laadplaats alle mogelijke ontstekingsbronnen te elimineren ?

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

4. Mag U volgend transport van “UN 1223 kerosine, 3, III “ uitvoeren in een tank zonder

slingerschotten ?

- Tankkamer 1 (inhoud 7.000 liter) voor 50 % gevuld - Tankkamer 2 (inhoud 8.000 liter) voor 86 % gevuld - Tankkamer 3 (inhoud 8.000 liter) voor 60 % gevuld

O Ja O Neen

Indien neen, waarom niet ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

5. Voor welke soort producten wordt een MEGC gebruikt ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

1-2005 2

Page 12: Examenvragen initieël Cat II

6. Welke gevaren zijn er verbonden aan het feit dat de koolwaterstofgassen zwaarder zijn dan lucht ? (duid alle mogelijkheden aan !)

O Het vrijgekomen gas kan ook op grote afstand van het lek ontbranden O De stabiliteit van het tankvoertuig wordt nadelig beïnvloed O Bij het lossen langs onder verhoogt het gevaar op lekkage

7. Wat is er verkeerd in de volgende omschrijving van de gevaarlijke stof op het

vervoerdocument ?

“Leeg tankvoertuig, 6.1, UN 2644 methyljodide, III “ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

8. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter Broomtrifluoride van UN 1746 - compartiment 2 : 8.000 liter Allylamine van UN 2334

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met oranje schilden : 9. Mag U de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpak-

kingsgroepen vervoeren met de tankwagen waarvan U het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt ?

1-2005 3

Page 13: Examenvragen initieël Cat II

- UN 1871, VG II O Ja O Neen

- UN 1825, VG II O Ja O Neen

- UN 1869, VG III O Ja O Neen

1-2005 4

Page 14: Examenvragen initieël Cat II

KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN

VERVOEREN

Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1. Document nr : AJK756-23

2. Constructeur van het voertuig : VOLVO

3. Identificatienummer van het voertuig :

ACR284347689

4. Plaatnummer (in voorkomend geval) :

AJK756 5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankwagen

7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Remvertrager : 3

o Niet van toepassing o De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van

...40........ t 4

9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : SGAV 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : -

10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de

in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 o goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen o goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3

o enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5

of o enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam)

mogen vervoerd worden :

Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden.

11. Opmerkingen 12. Geldig tot : 23-2-2006 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 23-2-2005

Van Compernolle

1 Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O

zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2 Schrappen wat niet past. 3 De van toepassing zijnde vermelding aankruisen. 4 De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de)

inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5 Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1-2005 5

Page 15: Examenvragen initieël Cat II

1-2005 6

Page 16: Examenvragen initieël Cat II

EXAMENVRAGEN – INITIELE OPLEIDING - TANKVERVOER

1. Welke van de volgende tanks mag zeker niet onder druk gelost worden ?

2. Waarom mogen geen gewone smeermiddelen gebruikt worden voor toebehoren die in

contact komen met vloeibaar gemaakte koolwaterstofgassen ?

O Omdat die smeermiddelen spontaan kunnen ontvlammen als ze in contact komen met de koolwaterstofgassen

O Omdat die smeermiddelen bevriezen als ze in contact komen met de koolwaterstofgassen

O Omdat de koolwaterstofgassen die smeermiddelen oplossen 3. Vooraleer U een gevaarlijke stof in uw tankwagen laadt dient U na te gaan of het vervoer

van het product niet verboden is. Wat dient U daartoe na te kijken ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

1-2005 1

Page 17: Examenvragen initieël Cat II

4. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : - compartiment 1 : 7.000 liter Waterstofsulfide van UN 1053 - compartiment 2 : 8.000 liter Lachgas van UN 1070 Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met grote etiketten :

5. Wat is het verschil tussen een MEGC en een batterijvoertuig ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 6. Wat is er verkeerd in de volgende omschrijving van de gevaarlijke stof op het

vervoerdocument ? “ Lege MEGC, laatst geladen goed : UN 1077, 2 “

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

1-2005 2

Page 18: Examenvragen initieël Cat II

7. Uw tankwagen (met een tank van 20.000 liter) is met een vloeistof geladen en bezit geen compartimenten of slingerschotten. Hoe vermijdt U dat het omkantelt ? (Geef alle maatregelen !)

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 8. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : - compartiment 1 : 7.000 liter “ UN 1300 White spirit, 3, III “ - compartiment 2 : 8.000 liter “ UN 1300 White spirit, 3, III “ Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met oranje schilden : 9. Mag U de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpak-

kingsgroepen vervoeren met de tankwagen waarvan U het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt ?

- UN 2604, VG I O Ja O Neen

- UN 2667, VG III O Ja O Neen

- UN 2744, VG II O Ja O Neen

1-2005 3

Page 19: Examenvragen initieël Cat II

KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN VERVOEREN

Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1. Document nr : AJK756-23

2. Constructeur van het voertuig : VOLVO

3. Identificatienummer van het voertuig :

ACR284347689

4. Plaatnummer (in voorkomend geval) :

AJK756 5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankwagen

7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Remvertrager : 3

o Niet van toepassing o De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van

...40........ t 4

9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : L4BH 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TU15, TE1, TE15, TE19

10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de

in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 o goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen o goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3

o enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5

of o enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam)

mogen vervoerd worden :

Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden.

11. Opmerkingen 12. Geldig tot : 19-2-2006 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 19-2-2005

Van Compernolle

1 Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O

zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2 Schrappen wat niet past. 3 De van toepassing zijnde vermelding aankruisen. 4 De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de)

inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5 Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1-2005 4

Page 20: Examenvragen initieël Cat II

EXAMENVRAGEN – INITIELE OPLEIDING - TANKVERVOER

1. Waartoe dient een gasretour ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. Mag U schriftelijke instructies gebruiken die geldig zijn voor de stoffen en voorwerpen

die tot dezelfde gevaarsklasse behoren (zonder UN-nummers, namen of omschrijvingen) wanneer U volgende transporten verricht ?

- 20 vaten met benzine (UN 1203) en 5 vaten met O Ja zwavelzuur (UN 1830) O Neen

- benzine (UN 1203) en pyridine (UN 1282) in O Ja een tankwagen O Neen

- een tankcontainer met 2.000 liter benzine (UN 1203) en O Ja een tankcontainer met 2.000 liter boterzuur (UN 2820) O Neen

3. Bij het lossen van vloeibaar gemaakte koolwaterstofgassen geeft de manometer aan de ingang van de pomp 6 bar aan en de manometer aan de uitgang van de pomp 15 bar. Is dit normaal ?

O Ja O Neen

Indien niet, wat is daar dan de oorzaak van ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

1-2005 1

Page 21: Examenvragen initieël Cat II

4. Welke zijn de verschillen tussen een tankcontainer en een mobiele tank ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 5. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter “ UN 1815 propionylchloride, 3, II “ - compartiment 2 : 8.000 liter “ UN 2047 dichloorpropenen, 3, III “

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met oranje schilden : 6. Geef de twee correcte omschrijvingen van het product op het vervoerdocument voor een

tankwagen die een gevaarlijk product van UN 2014 bevat : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

7. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

1-2005 2

Page 22: Examenvragen initieël Cat II

- compartiment 1 : 7.000 liter allylamine van UN 2334 - compartiment 2 : 8.000 liter allylamine van UN 2334

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met grote etiketten :

8. Mag U de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpak-

kingsgroepen vervoeren met de tankwagen waarvan U het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt ?

- UN 2735, VG II O Ja O Neen

- UN 2738, VG II O Ja O Neen

- UN 2699, VG I O Ja O Neen

1-2005 3

Page 23: Examenvragen initieël Cat II

KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN

VERVOEREN

Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1. Document nr : AJK756-23

2. Constructeur van het voertuig : VOLVO

3. Identificatienummer van het voertuig :

ACR284347689

4. Plaatnummer (in voorkomend geval) : AJK756

5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankwagen

7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Remvertrager : 3

o Niet van toepassing o De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van

...40........ t 4

9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : L10BH 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TE1

10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de

in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 o goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen o goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3

o enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5

of o enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam)

mogen vervoerd worden :

Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden.

11. Opmerkingen 12. Geldig tot : 19-2-2006 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 19-2-2005

Van Compernolle

1 Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O

zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2 Schrappen wat niet past. 3 De van toepassing zijnde vermelding aankruisen. 4 De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de)

inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5 Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1-2005 4

Page 24: Examenvragen initieël Cat II

EXAMENVRAGEN – INITIELE OPLEIDING - TANKVERVOER

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : - compartiment 1 : 7.000 liter koolstofdisulfide van UN 1131 - compartiment 2 : 8.000 liter ethyleenchloorhydrine van UN 1135 Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met grote etiketten :

2. Bij het lossen van vloeibaar gemaakte koolwaterstofgassen geeft de manometer op de tank 6 bar aan en de manometer voor de pomp 5,8 bar. Is dit normaal ?

O Ja O Neen

Indien niet, welke zijn daar dan de mogelijke oorzaken van ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

1-2005 1

Page 25: Examenvragen initieël Cat II

3. Wat is het nut van een sproeisysteem bij het laden van vloeibaar gemaakte gassen ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

4. Waartoe dient de buitenste sluiting van het lossysteem (op het uiteinde van de losleiding)

? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 5. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter “ UN 1190 ethylformiaat, 3, II “ - compartiment 2 : 8.000 liter van een niet gevaarlijke vloeistof

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met oranje schilden :

1-2005 2

Page 26: Examenvragen initieël Cat II

6. Geef de twee correcte omschrijvingen van het product op het vervoerdocument voor een tankwagen die decaline van UN 1147 bevat :

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

7. Voor welke van de volgende transporten van een gevaarlijk product is een ADR-keuringsdocument voor het voertuig vereist ?

O in een MEGC met een inhoud van 2.500 liter O in een afneembare tank met een inhoud van 2.500 liter O in een batterijvoertuig met een inhoud van 2.500 liter

8. Mag U de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpak-

kingsgroepen vervoeren met de tankwagen waarvan U het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt ?

- UN 1214, VG II O Ja O Neen

- UN 1239, VG I O Ja O Neen

- UN 1198, VG III O Ja O Neen

1-2005 3

Page 27: Examenvragen initieël Cat II

KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN

VERVOEREN

Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1. Document nr : AJK756-23

2. Constructeur van het voertuig : VOLVO

3. Identificatienummer van het voertuig :

ACR284347689

4. Plaatnummer (in voorkomend geval) :

AJK756 5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankwagen

7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Remvertrager : 3

o Niet van toepassing o De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van

...40........ t 4

9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : L4BH 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TE1, TE15

10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de

in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 o goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen o goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3

o enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5

of o enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam)

mogen vervoerd worden :

Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden.

11. Opmerkingen 12. Geldig tot : 19-2-2006 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 19-2-2005

Van Compernolle

1 Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O

zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2 Schrappen wat niet past. 3 De van toepassing zijnde vermelding aankruisen. 4 De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de)

inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5 Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1-2005 4

Page 28: Examenvragen initieël Cat II

EXAMENVRAGEN – INITIELE OPLEIDING - TANKVERVOER

1. U vult een tank via het mangat bovenaan. Wanneer mag U tijdens het laden de

vulsnelheid verhogen ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. Waarom zijn atmosferische tanks veelal ellipsvormig of caissonvormig ? (duid alle

mogelijkheden aan !)

O Omdat de stabiliteit van het voertuig daardoor verbetert O Omdat dergelijke tanks beter weerstaan aan botsingen en schokken O Omdat dergelijke tanks lichter zijn

3. Bij het lossen van vloeibaar gemaakte koolwaterstofgassen geeft de manometer aan de ingang

van de teller 10 bar aan en de manometer aan de uitgang van de teller 6 bar. Is dit normaal ?

O Ja O Neen

Indien niet, wat is daar dan de oorzaak van ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. Wanneer moet U vloeistoffen in gesloten circuit laden of lossen ?

O Wanneer anders het drukverschil tussen de opslagtank en de tank van het voertuig te hoog zou oplopen

O Wanneer het product niet in contact mag komen met de buitenlucht O Wanneer de tank niet bestand is tegen de los- of laaddruk

1-2005 1

Page 29: Examenvragen initieël Cat II

5. Voor welke van de volgende transporten moet uw voertuig de gewone technische keuring om de zes maand ondergaan in plaats van om het jaar ? (duid alle gevallen aan !)

O propaan van klasse 2 in tankcontainers van 7.500 liter O ethanol van klasse 3 in vaten van 100 liter O ethanol van klasse 3 in afneembare tanks van 12.500 liter

6. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Zevergem : - compartiment 1 : 7.000 liter broomtrifluoride van UN 1746 - compartiment 2 : leeg en gereinigd Geef hieronder de signalisatie met grote etiketten :

7. U vervoert een tankcontainer met 2000 liter van een gevaarlijk product, waarop de volgende oranje schilden zijn aangebracht :

30 1293

Geef alle mogelijke correcte omschrijvingen ervan voor op het vervoerdocument.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

1-2005 2

Page 30: Examenvragen initieël Cat II

8. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter “ UN 1999 teer, vloeibaar, 3, III Bijzondere bepaling 640E

- compartiment 2 : 8.000 liter “ UN 2409 isopropylpropionaat, 3, II “

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met oranje schilden : 9. Mag U de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpak-

kingsgroepen vervoeren met de tankwagen waarvan U het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt ?

- UN 1313, VG III O Ja O Neen

- UN 1343, VG II O Ja O Neen

- UN 1448, VG II O Ja O Neen

1-2005 3

Page 31: Examenvragen initieël Cat II

KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN

VERVOEREN

Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1. Document nr : AJK756-23

2. Constructeur van het voertuig : VOLVO

3. Identificatienummer van het voertuig :

ACR284347689

4. Plaatnummer (in voorkomend geval) :

AJK756 5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankwagen

7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Remvertrager : 3

o Niet van toepassing o De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van

...40........ t 4

9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : SGAN 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TU3

10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de

in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 o goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen o goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3

o enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5

of o enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam)

mogen vervoerd worden :

Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden.

11. Opmerkingen 12. Geldig tot : 19-2-2006 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 19-2-2005

Van Compernolle

1 Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O

zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2 Schrappen wat niet past. 3 De van toepassing zijnde vermelding aankruisen. 4 De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de)

inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5 Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1-2005 4

Page 32: Examenvragen initieël Cat II

EXAMENVRAGEN – INITIELE OPLEIDING - TANKVERVOER

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter “ UN 2707 dimethyldioxanen, 3, II “ - compartiment 2 : 8.000 liter “ UN 2707 dimethyldioxanen, 3, III “

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met oranje schilden :

2. Wanneer gebruikt men batterijvoertuigen (batterijen van recipiënten) ?

O Voor het vervoer van sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen O Voor het vervoer van samengeperste gassen O Voor het vervoer van vloeibaar gemaakte gassen, die slechts bij zeer hoge druk

vloeibaar worden 3. Waarom wordt voor de constructie van atmosferische tanks de voorkeur gegeven aan

aluminium in plaats van aan staal ?

O omdat een tank uit aluminium goedkoper is in de aankoop O omdat aluminium beter bestand is tegen de inwerking van de koolwaterstoffen van

klasse 3 O omdat aluminium lichter is dan staal

1-2005 1

Page 33: Examenvragen initieël Cat II

4. Welke soorten schriftelijke instructies (veiligheidskaarten) mogen niet gebruikt worden bij het vervoer van gevaarlijke goederen in tanks ?

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

5. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter bariumhypochloriet van UN 2741 - compartiment 2 : 8.000 liter chlooracetonitril van UN 2668

Geef hieronder de signalisatie met grote etiketten :

6. Wat is een dampretour ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

1-2005 2

Page 34: Examenvragen initieël Cat II

7. Welke aanduidingen moeten op de slangen voor het lossen van vloeibaar gemaakte koolwaterstofgassen voorkomen ?

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 8. Geef de twee correcte omschrijvingen van het product op het vervoerdocument voor een

tankwagen die pinanylhydroperoxide van UN 3109 bevat : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

9. Mag U de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpak-kingsgroepen vervoeren met de tankwagen waarvan U het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt ?

- UN 1669, VG II O Ja O Neen

- UN 1695, VG I O Ja O Neen

- UN 1715, VG II O Ja O Neen

1-2005 3

Page 35: Examenvragen initieël Cat II

KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN

VERVOEREN

Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1. Document nr : AJK756-23

2. Constructeur van het voertuig : VOLVO

3. Identificatienummer van het voertuig :

ACR284347689

4. Plaatnummer (in voorkomend geval) :

AJK756 5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankwagen

7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Remvertrager : 3

o Niet van toepassing o De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van

...40........ t 4

9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : L4BH 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TU15, TE1, TE15, TE19

10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de

in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 o goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen o goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3

o enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5

of o enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam)

mogen vervoerd worden :

Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden.

11. Opmerkingen 12. Geldig tot : 19-2-2006 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 19-2-2005

Van Compernolle

1 Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O

zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2 Schrappen wat niet past. 3 De van toepassing zijnde vermelding aankruisen. 4 De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de)

inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5 Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1-2005 4

Page 36: Examenvragen initieël Cat II

EXAMENVRAGEN – INITIELE OPLEIDING - TANKVERVOER

1. Waar moeten de grote etiketten aangebracht worden wanneer men één gevaarlijk product

in een tankaanhangwagen vervoert ?

O Enkel op beide zijkanten van de tankaanhangwagen O Op de beide zijkanten en op de voor- en achterkant van de tankaanhangwagen O Op de beide zijkanten en op de achterkant van de tankaanhangwagen

2. De dwarsdoorsnede van uw tank heeft de volgende vorm :

Hoe kan deze tank gelost worden ? (duid alle mogelijkheden aan !)

O Met behulp van de zwaartekracht O Leegpompen met behulp van een pomp O Leegpersen met behulp van een compressor

3. Waar moeten de schriftelijke instructies (veiligheidskaarten) zich bevinden tijdens het

vervoer van :

- gevaarlijke stoffen in een tankwagen …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………... - gevaarlijke goederen in een tankcontainer met een inhoud van 2.000 liter …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………...

4. De buigzame losleiding voor vloeibaar gemaakte koolwaterstofgassen, die zich op de haspel van uw tankwagen bevindt, draagt op de koppeling de volgende data : 5.10.1999, 2.12.1999, 2.12.2000, 2.12.2001, 2.12.2002, 2.12.2003. Tot wanneer mag U deze leiding gebruiken ?

………………………………………………………………………………………………

1-2005 1

Page 37: Examenvragen initieël Cat II

5. Welke van de volgende gevaarlijke producten mogen langs het mangat geladen worden ? (duid alle mogelijkheden aan !)

O UN 1833 Zwaveligzuur O UN 1202 Stookolie O UN 1223 Kerosine

6. U vervoert de hieronder aangegeven gevaarlijke stoffen in een tankwagen. Geef de modellen van

grote etiketten die moeten aangebracht worden :

UN 1809 : ...................................... UN 1038 : ...................................... UN 2603 : ......................................

7. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter “ UN 1203 benzine, 3, II “ - compartiment 2 : 8.000 liter “ UN 1863 brandstof voor straalvliegtuigen, 3, III “

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met oranje schilden :

1-2005 2

Page 38: Examenvragen initieël Cat II

8. Geef een correcte omschrijving van het product voor op het vervoerdocument, wanneer het een lege, niet gereinigde tankaanhangwagen betreft die het bij UN 2487 ingedeeld product heeft bevat :

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 9. Mag U de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpak-

kingsgroepen vervoeren met de tankwagen waarvan U het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt ?

- UN 2054, VG I O Ja O Neen

- UN 2205, VG III O Ja O Neen

- UN 2050, VG II O Ja O Neen

1-2005 3

Page 39: Examenvragen initieël Cat II

KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN

VERVOEREN

Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1. Document nr : AJK756-23

2. Constructeur van het voertuig : VOLVO

3. Identificatienummer van het voertuig :

ACR284347689

4. Plaatnummer (in voorkomend geval) : AJK756

5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankwagen

7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Remvertrager : 3

o Niet van toepassing o De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van

...40........ t 4

9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : L10BH 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TE1

10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de

in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 o goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen o goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3

o enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5

of o enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam)

mogen vervoerd worden :

Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden.

11. Opmerkingen 12. Geldig tot : 19-2-2006 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 19-2-2005

Van Compernolle

1 Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O

zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2 Schrappen wat niet past. 3 De van toepassing zijnde vermelding aankruisen. 4 De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de)

inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5 Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1-2005 4

Page 40: Examenvragen initieël Cat II

EXAMENVRAGEN – INITIELE OPLEIDING - TANKVERVOER

1. Een tank bevat 10.000 liter UN 1382 Kaliumsulfide. Welke grote etiketten moeten op de

tank geplaatst worden ?

O O O O O

blauw geel rood rood rood

2. Hoeveel liter benzine mag U laden in een tank met een inhoud van 10.000 liter, die nog

2.000 liter benzine bevat ? (geef de berekening, als U weet dat de hoogst toegelaten massa van het voertuig nooit bereikt zal worden)

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. Voor welke van de volgende transporten van gevaarlijke goederen dient er zich een

ADR-keuringsdocument aan boord van het voertuig te bevinden ? (Duid alle gevallen aan !)

O in een mobiele tank met een inhoud van 2.500 liter O in IBC’s met een inhoud van 2.500 liter O in een afneembare tank met een inhoud van 2.500 liter

4. Welke peilmeters mag men gebruiken bij het vervoer van UN 1005 Ammoniak ? (duid

alle mogelijkheden aan !)

O een vaste O een draaibare O een magnetische

1-2005 1

Page 41: Examenvragen initieël Cat II

5. Duid aan wanneer de lengte van de zijde van grote etiketten 10 cm mag bedragen in plaats van 25 cm :

O op een afneembare tank met een inhoud van 2.000 liter O op een tankwagen met twee compartimenten van 2.500 liter elk, die verschillende

gevaarlijke producten bevatten O op een MEGC met een inhoud van 10.000 liter

6. Geef een correcte omschrijving van het product voor op het vervoerdocument, wanneer

het een lege, niet gereinigde gascontainer met verscheidene elementen betreft die het bij UN 1006 ingedeeld product heeft bevat :

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 7. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

- compartiment 1 : 7.000 liter “ UN 2609 triallylboraat, 6.1, III “ - compartiment 2 : 8.000 liter “ UN 2570 cadmiumverbinding, 6.1, II “

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties met oranje schilden :

1-2005 2

Page 42: Examenvragen initieël Cat II

8. Wat moet U doen indien U een zeer giftige stof vervoert en de manometer vlak voor de veiligheidsklep dezelfde druk aangeeft als de druk in de tank ?

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 9. Mag U de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpak-

kingsgroepen vervoeren met de tankwagen waarvan U het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt ?

- UN 1854, VG I O Ja O Neen

- UN 2839, VG II O Ja O Neen

- UN 2820, VG III O Ja O Neen

1-2005 3

Page 43: Examenvragen initieël Cat II

KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN

VERVOEREN

Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1. Document nr : AJK756-23

2. Constructeur van het voertuig : VOLVO

3. Identificatienummer van het voertuig :

ACR284347689

4. Plaatnummer (in voorkomend geval) :

AJK756 5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankwagen

7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Remvertrager : 3

o Niet van toepassing o De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van

...40........ t 4

9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : L4BH 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TU15, TE1, TE15, TE19

10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de

in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 o goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen o goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3

o enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5

of o enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam)

mogen vervoerd worden :

Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden.

11. Opmerkingen 12. Geldig tot : 19-2-2006 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 19-2-2005

Van Compernolle

1 Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O

zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2 Schrappen wat niet past. 3 De van toepassing zijnde vermelding aankruisen. 4 De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de)

inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5 Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1-2005 4