Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

of 73 /73
Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel Peter Maes Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: [email protected] Website KSZ: www.ksz.fgov.be Expertisecentrum

Embed Size (px)

description

Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel. Peter Maes Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: [email protected] Website KSZ: www.ksz.fgov.be. Expertisecentrum. Structuur van de uiteenzetting. het kruispuntbankmodel - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Page 1: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Peter MaesKruispuntbank van de Sociale ZekerheidSint-Pieterssteenweg 375B-1040 BrusselE-mail: [email protected] KSZ: www.ksz.fgov.be

Expertisecentrum

Page 2: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 2

Structuur van de uiteenzetting

het kruispuntbankmodel

de concrete toepassing van het kruispuntbankmodel en de daardoor bereikte voordelen in- de Belgische sociale sector

- de Belgische gezondheidszorgsector

prioriteiten voor de komende jaren

besluit- bereikte voordelen

- kritische succesfactoren

- belangrijkste hinderpalen

Page 3: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 3

Kruispuntbankmodel

organisatie van een goed beveiligde en efficiënte elektronische gegevensuitwisseling en procesoptimalisatie tussen tal van autonome actoren

met respect voor hun autonomie en de hen toebedeelde opdrachten zonder massale centrale opslag van persoonsgegevens met het oog op een geïntegreerde elektronische dienstverlening die

beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruikers (burgers, ondernemingen, beroepsbeoefenaars, …)

op basis van gemeenschappelijke principes inzake- modellering van informatie- eenmalige inzameling en hergebruik van informatie- beheer van informatie- elektronische uitwisseling van informatie- beveiliging van informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

gecoördineerd, gestimuleerd en georganiseerd door een dienstenintegrator met een kruispuntfunctie

Page 4: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 4

Verwachtingen van de gebruikersin de sociale sector

effectieve sociale bescherming degelijke ondersteuning van het sociaal beleid geïntegreerde diensten

- afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd- aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus

(geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, start van een onderneming, …)

- over overheidsniveaus, overheidsdiensten en private instanties heen afgestemd op de eigen processen met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten zo mogelijk automatisch verstrekt met actieve inbreng van de gebruiker (zelfbediening - zelfsturing) performant en gebruiksvriendelijk aangeboden betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch,

…) met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Page 5: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 5

Verwachtingen van de gebruikersin de gezondheidszorgsector

optimale kwaliteit van de gezondheidszorg optimale veiligheid van de patiënt degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid geïntegreerde diensten

- multidisciplinair- holistisch- continu- over zorginstellingen en zorgverstrekkers heen

met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten met actieve inbreng van de gebruiker (zelfbediening - zelfsturing) performant en gebruiksvriendelijk aangeboden betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon,

elektronisch, …) met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Page 6: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 6

Modellering van informatie

informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit- definitie van informatie-elementen

- definitie van kenmerken van informatie-elementen

- definitie van relaties tussen informatie-elementen

de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie

de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen)

de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

Page 7: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 7

Eenmalige inzameling en hergebruik

informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden

informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron

de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (vb. gebruikers- en toegangsbeheer – zie lager)

de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies

met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht

de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instantie die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft

en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

Page 8: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 8

Beheer van informatie

een functionele taakverdeling wordt afgesproken omtrent welke instantie welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers

informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de

wijzigende behoeften afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige

maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie

elke instantie is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instantie die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling

Page 9: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 9

Beheer van informatie

elke instantie die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instanties

informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de organisatiebehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

Page 10: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 10

Uitwisseling van informatie

eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden

informatie wordt enkel uitgewisseld met akkoord van de betrokkene of wanneer dat nodig is in functie van de organisatiebehoeften, het beleid of de regelgeving

de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van- de instantie die over de informatie beschikt of

- de instantie die de informatie nodig heeft of

- de dienstenintegrator (zie lager) de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand

van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling

Page 11: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 11

Uitwisseling van informatie

de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor- de automatische toekenning van rechten

- de voorinvulling bij informatie-inzameling

- de informatieverstrekking aan de betrokkenen

Page 12: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 12

Beveiliging van informatie

via stapsgewijze verfijning wordt een instelling-overkoepelend informatieveiligheidsbeleid uitgewerkt op basis van de ISO-normenreeks 27000

de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verwerkte informatie wordt gewaarborgd door een geïntegreerd geheel van structurele, organisatorische, ICT-technische, fysieke, personeelsgebonden en andere veiligheidsmaatregelen in uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid

persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld

persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde gebruikers in functie van de organisatiebehoeften, de toepassing van het beleid of de regelgeving

Page 13: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 13

Beveiliging van informatie

de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt, buiten de gevallen waarin ze wettelijk is toegestaan, verleend door een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hoger vermelde voorwaarden is voldaan

de toegangsmachtigingen zijn publiek elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens

wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu de dienstenintegrator met kruispuntfunctie

elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren

telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing

Page 14: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 14

Beveiliging van informatie

elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

bij elke instelling die deelneemt aan het elektronisch gegevensverkeer wordt een interne informatieveiligheidsdienst ingericht met een adviserende, stimulerende, documenterende en intern controlerende functie

Page 15: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 15

Dienstenintegrator met kruispuntfunctie

beheerd door vertegenwoordigers van de onderscheiden actoren in de betrokken sector om- hun vertrouwen te genieten- een klantgerichte werking te waarborgen

missie- vastleggen van de visie inzake geïntegreerde elektronische

dienstverlening in de betrokken sector- vastleggen en promoten van de visie en de hoger vermelde

gemeenschappelijke basisprincipes in de betrokken sector- coördineren van de procesoptimalisatie- programma- en projectbeheer- vastleggen, implementeren en beheren van het samenwerkingsplatform

• technisch: architectuur en standaarden voor veilige uitwisseling van informatie• semantisch: begripsharmonisatie en coördinatie van de aanpassingen van de

regelgeving• business logica and orchestratie• bevorderen van dienstengeoriënteerde toepassingen

Page 16: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 16

Dienstenintegrator met kruispuntfunctie

missie- veranderingsbeheer, vorming en coaching- optreden als trusted third party voor de codering en anonimisering van

gegevens- beheer van een verwijzingsrepertorium als basis voor de organisatie van

de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de betrokken sector

• inhoud– over welke personen is welke soort informatie waar beschikbaar m.b.t.

welke periodes– welke actoren zijn gerechtigd om welke informatie over welke personen

in welke omstandigheden te verkrijgen– welke actoren wensen welke informatie over welke personen in welke

omstandigheden automatisch te verkrijgen• functies

– preventieve toegangscontrole– routering van informatie– automatische mededeling van gewijzigde gegevens

- geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

Page 17: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 17

Actoren in de Belgische sociale sector

2.000 instanties actief bij de inning van bijdragen voor of bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van- de sociale verzekeringen (ziekteverzekering, werkloosheidsverzekering,

pensioenen, gezinsbijslagen, …) in alle stelsels (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren)

- de sociale bijstand (leefloon, tegemoetkomingen aan gehandicapten, …)

- de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s 1.000 instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning

van- de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de

federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …)

- de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …)

> 220.000 werkgevers

Page 18: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 18

Actoren in de Belgische sociale sector

R

FW

R

RVA

GebruikersGebruikers

FW

FW

FW

RR

RInternetInternet

RFedMANFedMAN

RIsabelIsabel

……

FW

R

R

NIC

BackboneBackbone

R

RSZ

FW

R

KSZ

Page 19: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 19

Actoren in de Belgische sociale sector

Page 20: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 20

Dienstenintegratie in de sociale sector

een netwerk met basisdiensten tussen alle openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere relevante overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel

een unieke identificatiesleutel- voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart

(SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart

- voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming een coherent gegevensmodel over de hele sociale sector heen een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector

en daarbuiten inzake de inzameling, de validatie, de opslag, het beheer en de elektronische terbeschikkingstelling van informatie in authentieke vorm, met als gevolg een eenmalige inzameling en een multifunctioneel hergebruik van de informatie doorheen de hele sociale sector

Page 21: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 21

Dienstenintegratie in de sociale sector

210 elektronische diensten voor onderlinge informatieuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector, telkens uitgebouwd na procesoptimalisatie, en in productie gesteld na machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL)- omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of

ondernemingen) papieren informatie-uitwisseling tussen actoren in de sociale sector is afgeschaft

- in 2008 werden 686 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, wat evenveel papieren uitwisselingen bespaarde

Page 22: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 22

RSZ RIZIV

Werkgever

Werknemers

Ziekenfonds

Controle

Bijdragebons werknemers vroeger

Page 23: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 23

Werkgever

Werknemers

RSZ RIZIV

Ziekenfonds

Controle

KSZ-BCSS

Bijdragebons werknemers nu

Page 24: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 24

Verhoogde tussenkomst: wat ?

bepaalde categorieën van sociaal verzekerden (weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen, rechthebbenden op leefloon, …)

hebben recht op een verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen

heel wat gemeenten en provincies kennen aan deze personen bovendien vrijstellingen of vermindering van belastingen toe

Page 25: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 25

Verhoogde tussenkomst vroeger

Ziekenfonds

Page 26: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 26

Verhoogde tussenkomst nu

KSZ

NIC

Page 27: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 27

Aantal berichten

DIMONA 189.241.076Rijksregister, Wachtregister en KSZ-register 154.421.548LATG-DMFA en Werkgeversrepertorium 108.088.262

Rechten soc. Verzekerden in de pensioensector 22.080.074

KSZ als BI externe diensten voor preventie 27.849.683

Bijdragebons en verzekering geneeskundige verzorging 18.066.548KSZ als BI Fondsen bestaanszekerheid 18.005.392

Stromen ingevolge DMFA en ASR 14.355.592

MAF sociaal en fiscaal luik 8.815.876

Aansluiting OCMW’s in het netwerk van de KSZ 15.628.092

Rechten soc. verzekerden in de kinderbijslagsector 12.347.324

OASIS 21.479.188

Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 7.069.455Toename verwijzingsrepertorium 6.891.908

Bestand van de SIS- en de SAM-kaarten 1.135.044WIGW 3.905.656

1 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000

Rechten soc.verzekerden buiten de sociale zekerheid 26.620.529Rechten van de werklozen 26.959.104

KSZ als BI aanvullende pensioenen 837.779 4de weg 744.536

Migrerende werknemers 537.370Begin en einde zelfstandigenactiviteit 737.206

685.817.242

uitgewisselde berichten /messages échangés

Page 28: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 28

Dienstenintegratie in de sociale sector

42 elektronische diensten voor ondernemingen, zowel in de vorm van de uitwisseling van elektronische berichten van toepassing tot toepassing, als in de vorm van onderling geïntegreerde portaaltransacties- 50 aangifteformulieren zijn afgeschaft

- de 30 resterende elektronische aangifteformulieren zijn gemiddeld teruggebracht tot 1/3 van het aantal rubrieken

- de aangiften worden beperkt tot 3 momenten• de onmiddellijke aangifte van aanwerving en ontslag (kan enkel elektronisch)• de trimestriële aangifte van lonen en arbeidstijden (kan enkel elektronisch)• het zich voordoen van een sociaal risico (kan elektronisch of op papier)

- in 2008 werden 23 miljoen elektronische aangiften verricht door alle 220.000 werkgevers, waarvan 98 % van toepassing tot toepassing

- op basis van een bevraging van het Belgisch Federaal Planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector sedert 2002 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

Page 29: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 29

Dienstenintegratie in de sociale sector

elektronische diensten voor burgers- de burgers verkrijgen hun rechten maximaal automatisch op basis van de

onderlinge elektronische dienstverlening tussen de actoren in de sociale sector

- voor de rechten die niet automatisch kunnen worden verstrekt, worden geleidelijk aan geïntegreerde elektronische diensten aangeboden via portalen van de actoren in de sociale sector

• 9 diensten zijn operationeel• 30 nieuwe diensten zijn voorzien

Page 30: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 30

Dienstenintegratie in de sociale sector

elektronische diensten voor derden- 1 transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid

• elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat

- 3 transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid• Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor

personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid • E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke

identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers

• elektronische indiening van een pensioenaanvraag (RVP)

- 1 transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT• verificatie van het recht op sociaal telefoontarief

- Limosa• eenmalige multifunctionele elektronische melding van alle activiteiten van

buitenlandse werknemers, zelfstandigen of stagiairs op Belgisch grondgebied

Page 31: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 31

Dienstenintegratie in de sociale sector

een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning

geïntegreerde portaalomgeving met- informatie over alle aspecten van de sociale zekerheid

- elektronische transacties voor burgers, ondernemingen, hun dienstverleners en beroepsbeoefenaars

- geharmoniseerde instructies en een beschrijving van het gehanteerde, multifunctionele informatiemodel

- een persoonlijke pagina voor elke burger, onderneming, dienstverlener en beroepsbeoefenaar

een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s)

Page 32: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 32

Dienstenintegratie in de sociale sector

een verwijzingsrepertorium als basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector

bestaande uit drie onderling gerelateerde tabellen- de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium)

• geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes

- de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel)• geeft aan welke soorten gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden

soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers

- de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel)• geeft aan welke soorten gegevens de onderscheiden soorten actoren in de

sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers

Page 33: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 33

United Nations Public Service Award 2006

Page 34: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 34

European Public Service Award 2007

Page 35: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 35

Actoren in de gezondheidssector

> 100.000 zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, klinische laboratoria, apothekers, kinesisten, thuisverplegenden, …)

> 300 zorginstellingen (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, …)

ziekenfondsen

overheidsinstellingen- federaal (FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de

Voedselketen, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg, …)

- gemeenschappen

Page 36: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 36

eHealth-platform

Patiënten en Patiënten en zorgverstrekkerszorgverstrekkers

Platform met basisdienstenPlatform met basisdiensteneHealtheHealth

GABGAB GABGABGABGAB

Leveranciers

Gebruikers

PortalPortaleHealtheHealth

PortaHealthPortaHealth

SVASVASVASVASVASVADTWDTWPortaal RIZIVPortaal RIZIV

SVASVASVASVASVASVADTWDTWMyCareNetMyCareNet

SVASVASVASVASVASVADTWDTW

Portaal SZPortaal SZ

SVASVASVASVASVASVADTWDTWFOD-SZFOD-SZ

SVASVASVASVASVASVADTWDTW

GABGABGABGABGABGAB

Page 37: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 37

Stand van zaken basisdiensten

1. coördinatie van elektronische deelprocessen2. portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be), met o.a.

- een content management system- een zoekmotor

3. geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer4. beheer van loggings5. systeem voor end-to-end vercijfering6. persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener7. elektronische datering (time stamping)8. codering en anonimisering in ontwikkeling

9. verwijzingsrepertorium (“metahub”)

Page 38: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 38

Geïntegreerde portaalomgeving

Page 39: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 39

Toegankelijke authentieke bronnen

rijksregister en KSZ-registers voor de actoren die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben- beheerders: FOD Binnenlandse Zaken en Kruispuntbank van de Sociale

Zekerheid- bevatten basisidentificatiegegevens over natuurlijke personen

kadaster van de zorgverleners- beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en

Leefmilieu- bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener

geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)

gegevensbank met de RIZIV-erkenningen- beheerder: RIZIV- bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener

geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ

Page 40: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 40

Toegankelijke authentieke bronnen

gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s)- beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen),

deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

- bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken

Page 41: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 41

Diensten met toegevoegde waarde

in productie- invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten

2, 3 en 4 – vandaag vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister)

- invoer in en raadpleging van het register met heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5)

- ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen (basisdienst 7)

- downloadbare, ondersteunende software voor opstelling en beheer van farmacotherapeutische ziekenhuis-formulieren (PharmaFormulary) (basisdienst 2)

- ontsluiting digitale bibliotheek uitgewerkt door CEBAM (basisdiensten 2 en 3)

Page 42: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 42

Diensten met toegevoegde waarde

in productie- raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie

(basisdiensten 2, 3 en 4)

- elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3, 4 en 6)

- elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3, 4 en 6)

- on line registratiesysteem voor ziekenhuizen van gevallen van besmetting met H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8)

- on line registratiesysteem van gecodeerde gegevens m.b.t. vaccinaties tegen het H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8)

Page 43: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 43

Diensten met toegevoegde waarde

in productie- platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams

Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA) (basisdiensten 2, 3 en 4)

- on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen (basisdiensten 2, 3 en 4)

- on line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 2)

- feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 2, 3 en 4)

- codering en anonimisering van persoonsgegevens voor het RIZIV (basisdienst 8)

Page 44: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 44

Diensten met toegevoegde waarde

in test- invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch

artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5)

- rapportering over MUG-interventies (Smureg) (basisdiensten 2, 3 en 4)

- elektronische overmaking medico-administratieve documenten (aanvraag forfaits, toiletten, palliatieve patiënten, technische verstrekkingen) door thuisverplegers aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3, 4 en 6)

Page 45: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 45

Diensten met toegevoegde waarde

in ontwikkeling- verdere elektronische processen voor het beheer van registers

over verstrekte zorgen en het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5)

• hartimplantaten• conventies m.b.t. diabetes• …

- herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) (basisdiensten 2, 3 en 4)

- elektronisch beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) (basisdiensten 2, 3 en 4)

- interactieve website voor Ethische Comités m.b.t. experimenten in België (basisdiensten 2 en 3)

Page 46: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 46

Diensten met toegevoegde waarde

in ontwikkeling- elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de

gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) (basisdiensten 1, 2, 3 en 4)

- elektronische geboorte-aangifte (eBirth) (basisdiensten 2, 3, 4, 5 en 8)

- Resident Assessment Instrument (BelRAI) (basisdiensten 2, 3 en 4)

- ondersteuning van traceerbaarheid van bloedproducten (basisdiensten 5 en 7)

- ontsluiting gegevensbank van de farmaceutische specialiteiten (basisdiensten 1, 2 en 3)

- ontsluiting gegevensbank m.b.t. behandelings-aanbevelingen uitgewerkt door CEBAM (basisdiensten 1, 2 en 3)

Page 47: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 47

Naar een netwerk van dienstenintegratoren

InternetInternet

Extranetgewest of

gemeenschap

Extranetgewest of

gemeenschap

FedmanFedman

Diensten-repository

FOD

FOD

POD

ISZ

ISZ

Diensten-repository

Extranetsocialesector

ISZ

GOD

GOD

Diensten-repository

VPNVPN

Apotheker Ziekenhuis

Arts

Diensten-repository

Diensten-integrator(Fedict)

Diensten-integrator

(KSZ)

Diensten-integrator(Corve,

Easi-Wal, CIBG, …)

Diensten-integrator(eHealth)

Page 48: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 48

gebruikers- en toegangsbeheer

identificatie: uniek identificatienummer van de entiteit authenticatie van de identiteit van een natuurlijk persoon: in functie

van het vereiste beveiligingsniveau- elektronische identiteitskaart

- gebruikersnummer, paswoord en burgertoken

- gebruikersnummer en paswoord verificatie van hoedanigheden en mandaten: toegang tot

gevalideerde authentieke bronnen autorisatie tot gebruik van een toepassing: beheer door aanbieder

van de toepassing uitgebouwd via een generiek policy enforcement model

Page 49: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 49

Policy Enforcement Model

Gebruiker

Policy

Toepassing

(PEP)

Toepassing

Policy

Beslissing (PDP)

Actie op

toepassing Beslissingsaanvraag

Beslissingsantwoord

Actieop

toepassingTOEGESTAAN

Policy Informatie

(PIP)

InformatieVraag /

Antwoord

Policy Administratie

(PAP)

OphalenPolicies

Authentieke bron

Policy Informatie

(PIP)

InformatieVraag /

Antwoord

Policy

repository

Actieop

toepassingGEWEIGERD

Beheerder

Autorisatiebeheer

Authentieke bron

Page 50: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 50

Policy Enforcement Point (PEP)

onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle beschikbare informatie inzake de gebruiker, de gevraagde actie, de resources en de omgeving

de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy Decision Point (PDP) en een autorisatiebeslissing afdwingen

toegang verlenen tot de toepassing en relevante credentials meegeven

GebruikerPolicy

Toepassing (PEP)

Toepassing

PolicyBeslissing (PDP)

Actie op

toepassing Beslissingsaanvraag

Beslissingsantwoord

Actieop

toepassingTOEGESTAAN

Actieop

toepassingGEWEIGERD

Page 51: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 51

Policy Decision Point (PDP)

op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de passende autorisation policy opzoeken in de Policy Administration Point(s) (PAP)

de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie ophalen uit de Policy Information Point(s) (PIP)

de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable) nemen en doorsturen naar het PEP

Policy Toepassing

(PEP)

PolicyBeslissing (PDP)

Beslissingsaanvraag

Beslissingsantwoord

Policy Informatie (PIP)

Vraag / Antwoord

Policy Administratie(PAP)

OphalenPolicies

Policy Informatie (PIP)

InformatieVraag /

Antwoord

Informatie

Page 52: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 52

Policy Administration Point (PAP)

omgeving voor het bewaren en beheren van de autorisation policies door de bevoegde perso(o)n(en) aangeduid door de verantwoordelijke voor de toepassing

ter beschikking stellen van de autorisation policies aan het PDP

PDPPAP

OphalenPolicies

Beheerder

Autorisatiebeheer

Policyrepository

Page 53: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 53

Policy Information Point (PIP)

ter beschikking stellen aan het PDP van informatie voor het beoordelen van de autorisation policies (authentieke bronnen met hoedanigheden, mandaten, …)

PDP

PIP 1

InformatieVraag/Antwoord

Authentieke bron

PIP 2

Authentieke bron

InformatieVraag/Antwoord

Page 54: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 54

APPLICATIONS

AuthorisationAuthen-tication PEP

Role Mapper

USER

PAP‘’Kephas’’

RoleMapper

DB

PDPRole

Provider

PIPAttributeProvider

RoleProvider

DB

UMAF

PIPAttributeProvider

DBXYZ

WebAppXYZ

APPLICATIONS

AuthorisationAuthen -tication PEP

Role Mapper

USER

WebAppXYZ

PIPAttributeProvider

PAP‘’Kephas’’

RoleMapper

DB

PDPRole

Provider

RoleProvider

DB

BeheerGAB

PIPAttributeProvider

DBXYZ

PIPAttributeProvider

DBGerechts-deurwaar-

ders

PIPAttributeProvider

DBMandaten

eHealth

APPLICATIONS

AuthorisationAuthen -tication PEP

Role Mapper

USER

PAP‘’Kephas’’

RoleMapper

DB

PDPRole

Provider

PIPAttributeProvider

RoleProvider

DB

RIZIV

PIPAttributeProvider

DBXYZ

WebAppXYZ

BeheerGAB

PIPAttributeProvider

DBMandaten

Sociale sector(KSZ)

Niet-sociale FOD’s(Fedict)

BeheerGAB

DBXYZ

Implementatie over sectoren heen

Page 55: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 55

Nieuwe diensten voor actoren sociale sector

verdere ontsluiting van de relevante persoonsgegevensbanken voor de actoren in de sociale sector, zoals- het repertorium van de gezinsbijslagen

- het pensioenkadaster

- de Kruispuntbankregisters uitwerking van methoden voor het optimaliseren van de onderlinge

consistentie van de onderscheiden persoonsgegevensbanken en de kwaliteit van de erin opgenomen persoonsgegevens

ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische attesten voor de actoren in de sociale sector- jaarlijkse vaststelling van de nieuwe behoeften op basis van een

bevraging van de actoren in de sociale sector

- 40-tal gewenste nieuwe elektronische attesten staan beschreven in de prioriteitenlijst beschikbaar op de website van de KSZ

Page 56: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 56

Nieuwe diensten voor actoren sociale sector

bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen- gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken

(arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen,…) (koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet)

- instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet)

- instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen

- externe preventiediensten

- steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag)

- artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of medische evaluaties

Page 57: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 57

Nieuwe diensten voor de ondernemingen

inproductiestelling en/of optimalisatie van alle herziene aangiften van sociale risico’s met het oog op een valorisatie van de vereenvoudigingsmogelijkheden ten gevolge van de invoering van de multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangiften

verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E-box

maximale vervanging van de nood aan opvraging van papieren RSZ-attesten door de rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling van de erop voorkomende informatie aan de bestemmelingen ervan, naar hun keuze van toepassing tot toepassing of via het portaal van de sociale zekerheid

elektronische terbeschikkingstelling van relevante informatie aan instanties die bij de ondernemingen statistische informatie opvragen, zodat deze opvragingen kunnen worden geminimaliseerd

Page 58: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 58

Nieuwe diensten voor de ondernemingen

vereenvoudiging van de informatiestromen i.v.m. de inhoudingen op brugpensioenen

verdere ontwikkeling LIMOSA: eenmalige, multifunctionele elektronische aangifte van alle activiteiten van buitenlandse werknemers of zelfstandigen op Belgisch grondgebied en de monitoring van deze activiteiten, met een achterliggende gemeenschappelijke gegevensbank met alle aangegeven informatie rond tewerkstelling vanuit het buitenland, en later ook m.b.t. arbeids- en beroepskaarten, arbeids- en verblijfsvergunningen, raadpleegbaar voor alle bevoegde diensten en statistisch exploiteerbaar

Page 59: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 59

Nieuwe diensten voor de burgers

stimuleren van de elektronische gegevensuitwisseling, bij voorkeur van toepassing tot toepassing aan de hand van gestructureerde berichten

verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut, o.a. in de water-, gas- en elektriciteitssector

nu een betrouwbare elektronische authentisering van de identiteit en elektronische handtekening mogelijk is op basis van de elektronische identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties voor de burgers, zoals- raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende

gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid

- raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale zekerheid

Page 60: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 60

Nieuwe diensten voor de burgers

uitbouw van een loopbaanplanningsysteem met onder meer antwoord op volgende vragen - welke rechten heeft een bepaalde burger op verschillende vormen van

loopbaanonderbreking of tijdskrediet en welke impact heeft de opname van deze rechten op sociale uitkeringen en pensioenen?

- financiële informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen• wat zijn de opgebouwde rechten?• simulaties over de financiële gevolgen bij een uitstap op een bepaalde leeftijd• simulaties over de weerslag op het pensioen van een evolutie in het loon, een

wijziging van de arbeidsduur, een werkhervatting, een carrièreswitch,…

- wat zijn de voordelen toegekend in collectieve arbeidsovereenkomsten ?

Page 61: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 61

Verdere uitbouw Kruispuntbankregisters

bevestiging van complementariteit en subsidiariteit t.a.v. het Rijksregister

verdere evolutie naar de authentieke bron van de basisidentificatiegegevens van alle natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister, maar waarover gegevens worden bewaard door- de actoren in de sociale sector

- andere overheidsdiensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, steden, gemeenten,…)

- andere instanties met een opdracht van algemeen belang ontsluiting voor alle belanghebbende instanties mits machtiging van

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid- interactieve raadpleging

- raadpleging in massa

- automatische mededeling van wijzigingen

Page 62: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 62

Vervanging SIS-kaart

geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart- de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de

elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan

- de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg wordt overgenomen door

• een beveiligde on line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart of een ander instrument als middel voor de identificatie van de patiënt

• met een elektronische identificatie en authenticatie van de zorgverstrekkers

behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de identificatie van de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, …)

alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze kan gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen

Page 63: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 63

Evolutie datawarehouse

evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt naar een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties- relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector

- relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, Nationaal Instituut voor de Statistiek,…)

- telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde

statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via het internet

ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften

vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens

geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!

Page 64: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 64

Evolutie van de authentieke bronnen

snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m.- geboorten

- wijzigingen van burgerlijke staat

- wijziging van gezinssamenstelling

- overlijden

door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister

verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank Ondernemingen- opname van alle relevante entiteiten

- activeren van de bij de Kruispuntbank Ondernemingen ingestelde coördinatie-organen

- uitbouwen van de functie van de Kruispuntbank Ondernemingen inzake opname van verwijzingen naar en organiseren van geïntegreerde elektronische toegang tot in andere gegevensbanken bewaarde authentieke gegevens m.b.t. de ondernemingen

Page 65: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 65

Informatie-uitwisseling met fiscale sector

wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionaliteitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de ondernemingen

voorbeelden- door sociale sector aan FOD Financiën

• mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting

• mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën (vb. alimentatievorderingen)

- door FOD Financiën aan sociale sector• mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken

op één van de regelingen van sociale bijstand met het oog de doorvoering van de bestaansmiddelentoets

Page 66: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 66

Prioriteiten eHealth-platform

onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) zorginstellingen en/of zorgverleners

vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen- elektronische toegankelijkheid voor de zorgverleners en de

zorginstellingen tot de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en tot andere relevante administratieve informatie over de patiënt

- geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen

Page 67: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 67

Bereikte voordelen

grotere efficiëntie- lagere lasten en kosten, bvb.

• eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde begrippen en instructies

• zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer

• taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie• minder onnodige contacten achteraf• samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage-

techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en componenten

- meer diensten voor dezelfde totale kost, bvb.• alle diensten zijn beschikbaar op elk ogenblik, van om het even waar en via

om het even welk device• geïntegreerde dienstverlening

- snellere dienstverlening• vermindering van reis- en wachttijd• rechtstreekse interactie met de bevoegde actor• real time feedback voor de gebruiker

Page 68: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 68

Bereikte voordelen

grotere effectiviteit- hogere kwaliteit van de dienstverlening, bvb.

• juistere dienstverlening• meer gepersonaliseerde dienstverlening• transparantere dienstverlening• veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke

levenssfeer• mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de

gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces

- minder fraudemogelijkheden- nieuwsoortige diensten, bvb.

• maximale automatische toekenning van rechten• automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen

worden toegekend• actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken• rechtstreekse controle over de eigen gegevens• gepersonaliseerde simulatie-omgevingen

Page 69: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 69

Kritische succesfactoren

elektronische dienstverlening als een structureel hervormingsproces- procesherziening

- gecoördineerde back-offices

- geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste

niveau breed maatschappelijk draagvlak vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige

autonomie en veiligheid van het systeem samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een

taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken quick wins in combinatie met een visie op lange termijn inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen

actoren

Page 70: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 70

Kritische succesfactoren

wettelijk kader dat de gemeenschappelijke basisprincipes inzake informatiebeheer afdwingbaar maakt

oprichting van dienstenintegratoren die bevorderen en coördineren

Page 71: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 71

Belangrijkste hinderpalen

zoeken van een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid

een race voor quick wins (cf surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesoptimalisatie

te kleine financiële marge voor innovatie actoren zien de ontwikkeling van elektronische dienstverlening soms

als een bedreiging tekort aan competenties en kennis => oprichting van een

ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de actoren in de sociale sector en de gezondheidssector

Page 72: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 72

Belangrijkste hinderpalen

nood aan een radicale cultuurverandering- van hiërarchie naar netwerken

- afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de interne organisatie van de actoren

- empowerment ipv loutere dienstbaarheid

- belonen van ondernemerschap

- ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input

Page 73: Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel

Expertisecentrum 8 december 2009 73

Meer informatie

website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid- http://www.ksz.fgov.be

portaal van de sociale zekerheid- https://www.socialsecurity.be

portaal van eHealth - https://www.ehealth.fgov.be

persoonlijke website van Frank Robben- http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben